keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 519/22.10.2013 privind suplimentarea contribuţiei financiare din partea Municipiului Timişoara pentru "CS Taifun Racing"

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 519/22.10.2013
privind suplimentarea contribuţiei financiare din partea Municipiului Timişoara pentru "CS Taifun Racing"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013-28777/08.10.2013 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 234/23.04.2013 privind aprobarea asocierii dintre Municipiului Timişoara şi structuri sportive cu secţii de discipline individuale şi acordarea contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe anul 2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 466/24.09.2013, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013;
Având în vedere adresa CS Taifun Racing cu nr. SC2013-026966/23.09.2013;
În baza prevederilor art.12, alin. (2) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actalizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.6 lit.a) pct.6 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, repubicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicatăşi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aproba suplimentarea contributiei financiare pe anul 2013, din partea Municipiului Timisoara, pentru " CS Taifun Racing ", cu suma de 45.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive").
(2) Contribuţia financiară totală alocată pe anul 2013 către CS Taifun Racing va fi în sumă de 115.000 lei.


Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2013-

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind suplimentarea contribuţiei financiare din partea Municipiului Timişoara pentru

"CS Taifun Racing"

Prin HCLMT nr.234/23.04.2013 s-a aprobat asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu sectii de discipline individuale si acordarea contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe anul 2013. Contribuţia financiară aprobată pentru anul 2013 din partea Municipiului Timisoara către CS Taifun Racing , a fost în suma de 70.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", subcap.67.02.05.01-Sport. Prin H.C.L.M.T. nr. 466/24.09.2013, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013, s-a suplimentat finanţarea activităţii sportive din bugetul local din capitolul 67.02. “ Cultură, recreere şi religie”, (67.02.05.”Servicii recreative şi sportive “) cu suma de 1.080.000 lei, din care pentru CS Taifun Racing s-a aprobat suma de 45.000 lei.

Având în vedere că prin adresa nr.SC2013-026966/23.09.2013, CS Taifun Racing a solicitat suplimentarea contributiei financiare alocate cu suma de 90.000 lei,

Propunem:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe suplimentarea contribuţiei financiare pe anul 2013, din partea Municipiului Timisoara, pentru CS Taifun Racing, cu suma de 45.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"), contribuţia financiara totală devenind 115.000 lei.

VICEPRIMAR, Pentru SECRETAR Dan Diaconu Simona Drăgoi

Director Direcţia Economică, Director Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Biroul Baze Sportive, Ion Crasovan Avizat Juridic,