keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 229/14.09.1999 privind avizarea Planului Urbanistic General Timişoara

14.09.1999

Hotararea Consiliului Local 229/14.09.1999
privind avizarea Planului Urbanistic General Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-12496/03.09.1999 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
Având în vedere prevederile "Ghidului privind metodologia de aprobare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic General - reglementare tehnică" GPO 38/1999 aprobat prin Ordinul nr. 13N/10.03.1999 al MLPAT;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se avizează Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara cuprins
în Proiectul S.C. IPROTIM S.A. nr. 34233/110K. După avizare, toată
documentaţia va fi înaintată Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării
Teritoriului - Bucureşti.
În urma obţinerii avizului MLPAT, Planul Urbanistic General Timişoara va fi
supus aprobării Consiliul Local , în condiţiile legii.

Art.2: Documentaţiile de urbanism (P.U.Z. - uri şi P.U.D. - uri) aprobate până
în prezent cât si cele care se vor mai aproba până la avizarea Planului
Urbanistic General Timişoara de către M.L.P.A.T., se vor integra in Planul
Urbanistic General.

Art.3: Până la aprobarea finală a Planului Urbanistic General al Municipiului
Timişoara, prin grija Direcţiei de Urbanism şi a proiectantului se vor stabili
de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara perioadele de valabilitate a
P.U.Z.-urilor aprobate cât şi perioadele pe care sunt instituite interdicţiile
temporare de construire.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţia Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului ;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
FLORENTIN TOMA
Contrasemneaza