keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 455/13.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 si a contributiei proprii a Municipiului Timisoara in acest proiect

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 455/13.09.2018
privind aprobarea Proiectului „Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 si a contributiei proprii a Municipiului Timisoara in acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17405/23.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 17406/23.07.2018 al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr. 17405/24.07.2018 a Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-17406/24.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17406/23.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Capacitate Administrativa CCI 2014RO05SFOP001;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificari si completari ulterioare;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificari si completari ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Proiectul "Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. Proiectul are o durata de 16 luni, incepand din august 2018.

Art. 2: Se aproba valoarea totala a bugetului propus pentru Municipiul Timisoara in suma de 250.001,04 Lei, pentru implementarea Proiectului prevazut la Art. 1, defalcat pe surse de finantare, dupa cum urmeaza:
- asistenta financiara nerambursabila (FSE+BS) de 98% - in valoare de 245.000,98 Lei;
- contributia proprie de 2% - in valoare de 5.000,06 Lei din bugetul local al Municipiului Timisoara.

Art. 3: Se aproba alocarea in bugetul local a sumei de 5.000,06 Lei ce constituie cheltuieli eligibile, reprezentand valoarea integrala corespunzatoare partii proprii de proiect pe care si-o asuma Municipiul Timisoara in cadrul proiectului la Art. 1, precum si a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot aparea pe parcursul implementarii proiectului.

Art. 4: Contributia FSE si contributia Bugetului de Stat se vor recupera de catre Municipiul Timisoara conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Directia Economica si Serviciul Achizitii Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC 2018 — 17406/23.07.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timişoara” în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 şi a contribuţiei proprii a Municipiului Timişoara în acest proiect Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timişoara” prin care se propune aprobarea proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timişoara”, în vederea finantarii prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 aprobarea valorii totale a bugetului proiectului în sumă de 250.001,04 Lei, pentru implementarea Proiectului prevăzut la Art. 1, defalcat pe surse de finanţare, după cum urmează: o asistenţă financiară nerambursabilă (FSE+BS) de 98% - în valoare de 245.000,98 Lei; e contribuţia proprie de 2% , în valoare de 5.000,06 Lei din bugetul local al Municipiului Timişoara aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 250.001,04 Lei ce constituie cheltuieli eligibile pe care şi le asumă Municipiul Timişoara în cadrul proiectului prevazut la Art. 1, precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului; Contribuţia FSE şi contributia Bugetului de Stat se vor recupera de către Municipiul Timişoara conform 0.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Proiectul a fost acceptat pentru finantare, in prezent aflandu-se in etapa de semnare a contractului de finantare nerambursabila. În luna iulie 2018, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 a transmis Primariei Municipiului Timisoara contractul de finantare nerambursabile, spre semnare de catre reprezentantul legal. Prezentăm obiectivele şi activitățile proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timişoara”: Obiectivul general al proiectului: este completarea sistemelor de management al calitatii existente la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara, in vederea consolidarii capacitatii institutionale a Municipiului Timisoara si adaptarii serviciilor adresate cetatenilor. Obiectivele proiectului sunt: Introducerea la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara a sistemului de management al calitatii si masurare a performantei "Balance Scorecard" (BSC). Promovarea sistemului BSC la nivelul angajatilor administratiei publice locale, si initierea unor schimburi de experienta cu alte autoritati publice in acest sens, pornind de la experienta Municipiului Timisoara Integrarea BSC si a celorlalte sisteme de management al calitatii deja functionale la nivelul Municipiului Timisoara in vederearealizarii unui sistem unitar de management al calitatii si de masurare a performantelor, care sa contribuie la consolidarea capacitatii institutionale, la eficientizarea si cresterea calitatii serviciilor adresate cetatenilor.

Rezultatele proiectului: Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in administratia publica locala; Administratia publica locala de la nivelul Municipiului Timisoara va beneficia de noi instrumente in vederea evaluarii performatelor activitatilor specifice si a imbunatatirii performantelor angajatilor. Cunostinte si abilitati ale personaluli din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite pentru sustinerea masurilor/actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific; Desfasurarea activitatilor specifice administratiei publice locale in contextul aplicarii normelor si a procedurilor care codifica principalele standarde si metode specifice BSC prin intermediul instruirii angajatilor in acest sens si a evaluarii performantelor acestora. Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in administratia publica locala; Bugetul total a proiectului este de 250.001,04 Lei, din care asistenta financiara nerambursabila 98% (contribuţia FSE si Buget de Stat), este de 245.000,98 Lei. Municipiul Timişoara va suporta o cotă parte de minim 2% din suma de 250.001,04 Lei, respectiv 5.000,02 Lei din bugetul local al Municipiului Timişoara. În concluzie, pentru realizarea proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timişoara”, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menţionate în preambulul Proiectului de hotărâre: Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020; Legea nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; vederile Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;0.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificări și completări ulterioare; H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 — 2020, cu modificări şi completări ulterioare. de fonduri europene nerambursabile în domeniul identificat prin Expunerea de motive nr. SC2018- 17405/23.07.2018, nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalităţii şi nu stabileşte necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timişoara”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ŞEF SERVICIU, MAGDALENA NICOARĂ CONSILIER Î GABRIELA VOLOSCIUC [ WM Cod FOS3-01,Ver.l

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2018-17405/23.07.2018 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timişoara” în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 şi a contribuţiei proprii a Municipiului Timişoara în acest proiect Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situaţiei actuale Proiectul a fost acceptat pentru finantare, in prezent aflandu-se in etapa de semnare a contractului de finantare nerambursabila, În luna iulie 2018, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 a transmis Primariei Municipiului Timisoara contractul de finantare nerambursabile, spre semnare de catre reprezentantul legal. 2. Schimbări preconizate şi rezultate așteptate Obiectivele proiectului sunt: Completarea sistemelor de management al calitatii existente la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara, in vederea consolidarii capacitatii institutionale a Municipiului Timisoara si adaptarii serviciilor adresate cetatenilor, prin: - Introducerea la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara a sistemului de management al calitatii si masurare a performantei "Balance Scorecard" (BSC). - Promovarea sistemului BSC la nivelul angajatilor administratiei publice locale, si initierea unor schimburi de experienta cu alte autoritati publice in acest sens, pornind de la experienta Municipiului Timisoara - Integrarea BSC si a celorlalte sisteme de management al calitatii deja functionale la nivelul Municipiului Timisoara in vederearealizarii unui sistem unitar de management al calitatii si de masurare a performantelor, care sa contribuie la consolidarea capacitatii institutionale, la eficientizarea si cresterea calitatii serviciilor adresate cetatenilor. Rezultatele proiectului sunt: - Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in administratia publica locala; - Administratia publica locala de la nivelul Municipiului Timisoara va beneficia de noi instrumente in vederea evaluarii performatelor activitatilor specifice si a imbunatatirii performantelor angajatilor. - Cunostinte si abilitati ale personaluli din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite pentru sustinerea masurilor/actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific; - Desfasurarea activitatilor specifice administratiei publice locale in contextul aplicarii normelor si a procedurilor care codifica principalele standarde si metode specifice BSC prin intermediul instruirii angajatilor in acest sens si a evaluarii performantelor acestora. - Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in administratia publica locala; Cod FO53-03,Ver.2

- Standardizarea si codificarea interna integrata a sistemelor de management al calitatii în contextul activitatilor specifice administratiei publice locala si al raporturilor cu cetatenii. 3. Concluzii Avand in vedere Obiectivul general al proiectului de a completa sistemele de management al calitatii existente la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara, considerăm necesară și oportună aprobarea Proiectului „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timişoara” şi a contribuției financiare aferente. PRIMAR NICOLAE ROBU DIRECȚIA URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ ŞEF SERVICIU MAGDALENA NICOARĂ Si Na Cod FO53-03,Ver.2