keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 42/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gladiolelor"

15.02.2011

Hotararea Consiliului Local 42/15.02.2011
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Gladiolelor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-500/10.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 148/07.12.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare strada Gladiolelor", întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 1/05.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Amenajare strada Gladiolelor”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Gladiolelor”, conform contractului de proiectare nr. 1 din data de 05.01.2010 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Valoare de investitie (INV) 287,739 mii lei (inclusiv TVA)

66,956 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 238,420 mii lei (inclusiv TVA)

55,480 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi: • Lungime traseu - parte carosabilă – 3,50m 125,14 m • Suprafaţă acces garaje 698,50 mp • Trotuare şi accese 195,00 mp • Semnalizare rutieră străzi 125,14 m • Suprafaţă zonă verde 253 mp • Lucrări edilitare(guri de scurgere) 8 buc

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SORIN GRINDEANU CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER, IOAN GANCIOV PÎRVU LILIANA

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2011 – 500/10.01.2011

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare strada Gladiolelor”

Direcţia Tehnică, Serviciul Drumuri şi Poduri are în programul de investiţii pe anul 2010 întocmirea

Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,, Amenajare strada Gladiolelor”. Strada Gladiolelor este amplasată în zona de sud a municipiului Timişoara, având o lungime de

aproximativ 110m, intrarea realizându-se din B-dul 1 Decembrie, celălalt capăt al străzi fiind blocat. Structura rutieră actuală este alcătuită dintr-o îmbrăcăminte din beton de ciment veche şi deteriorată,

realizată pe straturi din materiale granulare diverse, care la rândul lor sunt puse în operă pe o umplutură din diverse deşeuri de construcţii. Accesele la locuinţele şi garajele laterale trebuie păstrate la cotele actuale din considerente de asigurare a colectării şi evacuării apelor de suprafaţă. Având în vedere cele menţionate anterior, precum şi lungimea redusă a sectorului de stradă, starea necorespunzătoare a bordurilor, necesitatea efectuării unor lucrări de amenajare adecvată în profil transversal şi importanţa realizării unei soluţii uniforme pe întregul sector proiectat, se recomandă decaparea întregii structuri de rezistenţă actuale şi refacerea într-o soluţie tehnică unitară pe întreaga suprafaţă a părţii carosabile.

Strada Gladiolelor beneficiază de utilităţile urbane având realizată reţeaua de canalizare pe partea dreaptă a străzii, reţeaua de alimentare cu apă potabilă, gaze naturale şi reţeaua de alimentare cu energie electrică. Se vor lua toate măsurile care se impun, astfel încât stabilitatea stâlpilor de iluminat să nu fie afectată de realizarea drumului.

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea tronsonului de drum propus de aproximativ 110m, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03.Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. În vederea asigurării unei circulaţii corespunzătoare pe această stradă atât pentru autovehicule cât şi

pentru pietoni, precum şi pentru evaluarea investiţiei, este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat în cursul anului 2010 Studiul de Fezabilitate pentru

,,Amenajare strada Gladiolelor”, realizat de S.C. ROUTECONSULT S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 1 / 05.01.2010.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare strada Gladiolelor” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 287,739 mii lei , respectiv 66,956 mii Euro (1 Euro = 4,2974 lei la data de 15.11.2010).

Investiţia se va realiza în decurs de 6 luni. Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Gladiolelor”se face

din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

VICEPRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SORIN GRINDEANU SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERV. DRUMURI ŞI PODURI, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC CONSILIER, LILIANA PÎRVU FP 53-01, Ver.1