keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 41/24.07.2012 privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely"

24.07.2012

Hotararea Consiliului Local 41/24.07.2012
privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012- 015496/ 04.07.2012 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere adresa cu nr. SC2012 - 015496/28.06.2012 a Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely";
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Guvern nr.21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2/ 27.01.2004 privind trecerea Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.300/ 27.09.2011 privind aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b) si d) si alin.(6), lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art.45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se numeşte ca membru al Consiliului Local al Municipiului Timisoara în Consiliul de Administratie al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" d-nul consilier Radu Ţoancă.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Biroul Relatii Publice, Învăţământ, Cultură din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Instiuţiei Arhitect Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice Învăţământ, Cultură;
- Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură SC 2012- 015496/ 04.07.2012

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat “Csiky Gergely”

Avându-se în vedere adresa Teatrului Maghiar de Stat “Csiky Gergely” cu nr. SC2012 – 015496/28.06.2012 prin care se propune numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Având în vedere prevederile art.19 lit. b) din O.G. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea de activităţi de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.353/2007 şi Legea cadru nr.330/ 2009;

În conformitate cu art.3, alin.2, lit.A, pct.2 din Anexa a 3-a a HCL nr. 300- 27.09.2011 privind aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely“;

Ţinând cont de faptul că mandatul d-lui consilier Szabo Francisc a expirat in urma alegerilor locale din iunie 2012 şi având în vedere necesitatea numirii unui alt reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat “Csiky Gergely“, susţinem propunerea acestei instituţii de a numi ca membru al Consiliului de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat “Csiky Gergely“ pe dl. Radu Ţoancă, consilier USL. Alina Pintilie Sef Birou Relatii Publice Lavinia Simion Avizat juridic Consilier

FP53-01 ver1