keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 2/27.01.2004 privind trecerea Teatrului de Stat "Csiky Gergely" din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

27.01.2004

Hotararea Consiliului Local 2/27.01.2004
privind trecerea Teatrului de Stat "Csiky Gergely" din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC2004 - 798/19.01.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilorşi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere adresa nr. SC 2003-21197/02.12.2003 a Consiliului Judeţean Timiş;
Având in vedere adresa nr. SC 2004-625/15.01.2004 a Teatrului de Stat Csiky Gergely;
Având in vedere prevederile Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pentru anul 2004;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 82/11.12.2003 privind aprobarea propunerii de trecere a unor instituţii de cultură si artă de sub autoritatea Consiliului Judeţean Timiş sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 422/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţa judeţeana si a celor de sub autoritatea consiliilor locale;
In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004 ;
In conformitate cu prevederile art. 38 lit.( f ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea de la Consiliul Judeţean Timiş la Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Teatrului de Stat "Csiky Gergely" din Timişoara cu sediul in str. Mărăşeşti nr. 2, incepând cu data de 01.01.2004.

Art. 2: Organigrama, statul de funcţii si patrimoniul Teatrului de Stat "Csiky Gergely" din Timişoara, vor fi aprobate printr-o hotărâre ulterioară.

Art. 3 :Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4:Prezenta hotarâre se comunica :
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Biroul Relatii Publice;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Teatrului de Stat "Csiky Gergely"
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
PAUL SANDU COSTIN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI