keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 536/08.12.2015 privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely"

08.12.2015

Hotararea Consiliului Local 536/08.12.2015
privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015- 31264/ 24.11.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2/ 27.01.2004 privind trecerea Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;
În conformitate cu prevederile art.19 din Ordonanţa de Guvern nr.21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.159/ 29.03.2013 privind aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi Regulamentului de organizare şi functionare pentru Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. (b) si (d) si alin.6, lit. (a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
În conformitate cu art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se numeşte ca membru al Consiliului Local al Municipiului Timisoara în Consiliul de Administratie al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" d-nul consilier LUCIAN TAROPA.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărărea Consiliului Local nr. 41/24.07.2012 privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Comunicare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroul Sport- Cultura;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely";
- d-lui consilier Lucian Taropa;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2015-

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in

Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat “Csiky Gergely”

Având în vedere prevederile art.19 lit. b) din O.G. 21/2007 privind instituţiile şi

companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea de activităţi de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.353/2007 şi Legea cadru nr.330/ 2009;

În conformitate cu art.3, alin.2, lit.A, pct.2 din Anexa 1 a HCLMT nr. 159/ 29.03.2013 privind aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely“;

Ţinând cont de faptul că prin adresa SC2015- 030144/ 13.11.2015 domnul Radu Ţoancă, informează asupra deciziei de a renunţa la calitatea de membru în Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi a faptului că prin HCLMT nr. 41/24.07.2012 dl. Ţoancă a fost numit să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, propunem membriilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara numirea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat “Csiky Gergely“. Dan Diaconu Ioan Cojocari Viceprimar Secretar Alina Pintilie Director Directia Comunicare Lavinia Simion Avizat juridic Consilier Alin Stoica

FP53-01 ver1