keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 141/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 141/05.04.2016
privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-008170/04.04.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere că Programul anual al finanţărilor nerambursabile a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 33/18.02.2016 şi că Anunţul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, nr. 34/19.02.2016;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
Avand in vederea adresa Casei de Cultură a Municipiului Timişoara SC2016-008167/04.04.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 41/02.02.2016 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local;
Având în vedere prevederile art.36 alin (2) litera b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45, alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa_1_hcl_141.pdf

TABEL JURIZARE PROIECTE DE/PENTRU TINERET — FINANŢĂRI NERAMBURSABILE 2016; ANEXA I CU AMENDAMENT Li CL ur. 144] 0504 2016 es! Banaţ IT. 016 Institutul Intercultural Timisoara Actioneaza 22300,00 20000,00 Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis Timisoara Capitala a Tineretului 171500,90. 120090,00 Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest Timisoara West Summer University 119000,09| 45009,00 Organizatia pentru Educatie Noua Design 32000,03| 22000,00 Organizatia pentru Educatie Noua OpEn Youth View 37500,00 25000,00 Liga Studentilor din Facultatea de Automatica si Calicutatoare RoboT Engineering Contest (RoboTEC) 300,00 5000,00 Asociatia Centrul pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului Liber la vorbit 16800,00, 12000,00| Liga Studentilor din Facultatea de Automatica si Calculatoare IT Engineering Contest(iTEC) 12000,08 9000,00 10|Institutui Roman pentru Dezvoltarea Tinerilor |Open Your Mind 25,25 28,50 32,00, 14,25 80,00; 69810,00 45000,00 Asociatia Studentilor de fa Facultatea de i Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale 11|Comunicari Scoala de Anticoruptie 27,00 24,25: 11,00 17,00, 79,25 4650,09 3500,00 Organizatia Studentilor din Universitatea de 12|Vest Timisoara Abecedarul Carierei 22,67| 28,00, 1333 15,00 73,00; 83000,00| 40000,09 | Asociatia Centrul pentru Strategii de 13 [Dezvoltare a Tineretului Say no to hate speech 26,75| 10,25| 1400| 77,75) 16100,00 10000,00 Liga Studentilor din Facultatea de Automatica 14|si Calculatoare Comoara Ligii AC 23,75 26,00 12,25 15,25 77,25 7000,00 5000,00 Asociatia Studentilor la Psihologie si Sociologie 15 |din Timisoara PsyForensic 25,75) 2500) 10,75| 1500) 7650| 7000,00: 5000,00| Roman pentru Dezvoltarea Tinerilor |The power of positive role models 25,25 29,00 11,50 10,25 76,00) 56400,00| 25000,00 Organizatia Studentilor din Universitatea de 17 |Vest Timisoara IT Fest 23,00 27,33 12,00, 12,67| 75,00| _69000,00 30000,00 18|Asociatia Natura din Romania ReCreativ 2016 24,75: 25,00 13,00 12,25, 75,00| 29400,00 18000,00 19|Asociatia iubesc Timisoara Timisoara Turistica 24,25 25,75 12,00 12,75| 74,75| _15400,00; 8000,00 20|Asociatia Tineri Implicati in Dezvoltare Scoala de weekend 23,00 24,715 12,00, 14,75| 74,50| 28000,00 15000,00 Consolidarea dezvoltarit organizatiilor 21 |Institutul Roman pentru Dezvoltarea Tinerilor |nonguvernamentale de tineret 23,00 25,50 13,75, 11,75 72,00| 56090,00i 24000,00 22 |Fundatia fudeteana pentru Tineret Timis Tinerii în centrul atentie 23,50 26,00 10,00 11,75 71,25| 78100,00 40000,00 23|Asociatia Cultural-Educationala Melopolis New Talent competition 20,50 24,25i 11,75 14,25 70,75) 15576,40 8000,00 24|Asociatia Teatru pentru Tine Antreprenoriat prin pedagogie teatrala 2325| 22,00| _11,25| 1425| 70,75| 19600,00] 10000,00 25 |Organizatia pentru Educatie Noua yEuth OpEn space 24,25 24,50 9,50 12,50 70,75 36300,00| 17000,00| 26|Asociatia Tineri Implicati în Dezvoltare Dezvoltarea organizatiilor de tineret prin implicare 21,75 26,001 3,50 12,50 59,75| 28000,08 11000,00

E ERE EAI 27| Asociatia Iubesc Timisoara Events Academy 20,25) 2475 350| 14,75 28| Asociatia Culturala Kratima Iris - find the green light 2225) 25,00 9,75| 1175) 68,75| 155750,00| 50000,00 29| Asociatia Tineri implicati în Dezvoltare Student în Timisoara 19,00 25,25 8,75 14,50 57,50) 10000,00 30 |Institutui Roman de Educatie a Adultilor Educat-Format-Implicat 20,00 24,00 3,00 14,00 57,00| 38500,00 15000,00 Asociatia Centrul pentru Strategii de 31|Dezvoltare a Tineretului investeste în tine(ri) 25,00 21,75 10,50 5,50 66,75 85500) 32| Asociatia Prologos Scoala de vinzari pentru tineri 19,50| 23,50| 1050) 1225| 65,75| 13495,00| 6000,00 Studentilor din Facultatea de Electronica 33|si Telecomunicatii Exchange 20,33 23,00 8,33 13,67, 65,33 3000,00 3alUniversitatea de Vest din Timisoara Interdesing Timisoara 18,75! 19,00 3,50| «500| 23000,00] 2000,00| 35 |Clubul Sportiv "Asociatia Alergatura” Creatori de Zambete - Expozitie de fotografii sportive 21,25 22,00 7,5 14,00 565,00) 10850,00 500,00 36|Fundația Balul Vienez Fii un tânăr frumos în "Mica Vienă” 20,75 20,75 11,00| 12,50, 65,00; 10000,00 37|Asociatia Culturala Kratima Cantanti 18,25 23,25 11,00 12,50 55,00j 79100,00| 20000,00 38jAsociatia lubesc Timisoara Student Art Festival 18,25, 21,501 7,15 12,7%, 60,25| 32450,00| 0,00|Punctaj insuficient 39|Asociatia Culturala Kratima Pasaport Cultural 1550) 21,50| 825| 55,50| 52000,09| 0,00Punctaj insuficient A0|Universitatea de Vest din Timisoara Bienaia de afis si ilustratie 15,75 13,50 9,75 12,75 51,75| 20000,09 insuficient 41|Clubul Sportiv "Asociatia Alergotura" Cine are cap se-ngijeste de picioare 1450 17,00 7,25 12,75 51,50 8900,00 0,00/Punctaj insuficient 42|Clubul Sportiv "Asociatia Alergotura” Crosul si Gata Voluntarilor Timotion 14,50| 16,00, 700| 1150) 49,00| 3200,00| 0,00Punctaj insuficient A3|Universitatea de Vest din Timisoara Bienala Internationala de Arte Miniaturale 16,09 13,00 8,25 11,50 48,75| 24100,00 0,00/Punctaj insuficient Asociatia Pralogos Graiul romanesc 12,00, 14,50 9,50 12,50 48,50! 3850,00 0,00/Punctaj insuficient 45| Asociatia Prologos Tineri pentru viata 12,50, 17,25 7,00 10,50 47,25) 12625,00: 0,00|Punctaj insuficient Organizatia Studentiilor Basarabeni din A6|Timisoara Tabara de vara a Tinerilor din Diaspora 0,00 0,00|0% contributie beneficiar A7|Asociatia EcoStuff Roma Make ît! Race it! Recycle it! 0,0 0,00j20.75% contributie beneficiar Festivalul National Studentesc de Folclor "Emilian i 48|Casa de Cultura a Studentilor din Timisoara Dumitru” 0,00 0,00|10% contributie beneficiar 49|Fundatia Politehnica Timisoara Timisoara - lider in educatia stiintifica 0,00 i 0,00|Proiect început în momentul evaluari 50jAsaciatia Scoata Marnei Junior Concursuri inot pentru copii cu diza 0,00 0,00|Proiect inceput în momentul evaluarii Teatru Muzical pentru tineret si copii Music Hali 51|Asociatia Culturala "Total Art" “Copilul Stelelor" 0,00 inceput în momentul evaluari Festivalul National Interconfesianal-Creatie si 52| Asociatia Culturala "Total Art” interpretare "Victoria Luminii 0,00 0,00|Proiect inceput in momentul evaluari Festivalul National de Creatie si interpretare "Stele 53| Asociatia Culturala "Total Art" de maine 0,00, 0,00|Proiect început in momentul evaluarii Aniversarea 45 de ani de activitate continua a 54|Casa de Cultura a Studentilor din Tirnisoara 'Ansabluiui de dans moder "REFLEX" 0,00 0,00[8.7% contributie beneficiar Promovarea atitudinii civice si a iraplicarii tineretului 55 |Organizatia Salvati Copi in viata socio-culturala a Timisoarei 0,00 0,00|20% contributie beneficiar Atelier de muzica si înstrumente traditionafa pentru 56| Uniunea Sarbiilor din Romania tineri 0,00 0,00jLipsa documente dosar Institutul Roman de Educatie a Aduftilor Inter-Activ Learning in City 0,60: Proiect inceput în momentul evaluarii

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Aprobat

Primar

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă

alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru

activităţi nonprofit de interes local de/pentru tineret, în anul 2016

Prin adresa Casei de Cultură a Municipiului Timişoara ne-a fost inaintat Procesul-verbal

de jurizare nr. 614/31.03.2016 a proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată

de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi non-profit de interes local

de/pentru tineret, in anul 2016.

Prin Hotărârea Consiliului Local 41/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului

Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor

nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de

interes local, finanţarea proiectelor culturale şi a proiectelor de/pentru tineret se realizează prin

intermediul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara iar prin Dispozitia Primarului

Municipiului Timisoara nr. 290/04.03.2016 a fost aprobată componenţa Comisiei de analiză a

proiectelor de/pentru tineret, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de

finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul

2016.

Având in vedere adresa Casei de Cultură a Municipiului Timişoara propunem iniţierea

unei hotărâri a Consiliului Local pentru aprobarea proiectelor de/pentru tineret şi a sumelor

alocate în urma jurizării de către Comisia de analiză a proiectelor de/pentru tineret, conform

anexei care va face parte din hotărare.

Viceprimar Director Directia Economica

Dan Diaconu Smaranda Haracicu

Director Direcţia Comunicare

Alina Pintilie

Director Casa de Cultura Contabil sef

Pavel Dehelean Alina Iliescu

Intocmit Avizat Juridic

Mihaela Popescu