keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 412/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea costruirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe , str. Miloia " - etapa III Timişoara

23.12.2002

Hotararea Consiliului Local 412/23.12.2002
privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea costruirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe , str. Miloia " - etapa III Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20563/16.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile atr. 16 ndin Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate " Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea construirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe , str. Miloia" - etapa III , Timişoara, în valoare de 7.963.690 mii lei , conform Proiectului nr.44.043/2002 întocmit de S.C. IPROTIM S.A., cu indicatorii tehnico economici din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism , Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI