keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 28/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea costruirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe , str. Miloia " - etapa III Timişoara

20.07.2004

Hotararea Consiliului Local 28/20.07.2004
privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea costruirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe , str. Miloia " - etapa III Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 12354/06.07.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 - privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate " Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea construirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe , str. Miloia" - etapa III , Timişoara, în valoare de 12.907.167 mii lei reprezentând 314.394,87 euro, conform Proiectului nr.44.043/082 întocmit de S.C. IPROTIM S.A., cu indicatorii tehnico economici din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri, se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 412/2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea costruirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe , str. Miloia " - etapa III Timişoara.

Art 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism , Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GHEORGHE DAVID
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: SFMiloia3_2004.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM NR. SC2004 -____________________

REFERAT privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea

construirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin A.N.L. Miloia”- etapa III, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere deficitul de locuinţe şi numărul mare se solicitări pentru locuinţe sociale, Primăria Municipiului Timişoara s-a implicat în programul demarat de MLPTL împreună cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe privind construirea de locuinţe de închiriat pentru tineret.

Astfel, Direcţia de Urbanism a identificat terenul situat pe strada Ioachim Miloia, unde s-a

propus iniţial realizarea a două blocuri de locuinţe de închiriat pentru tineret prin A.N.L. Conform Convenţiei prin care se dă terenul în folosinţă gratuită către A.N.L., Consiliul Local se obligă să asigure, până la finalizarea construcţiilor, utilităţile aferente (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, căi de acces). Având în vedere aceasta a fost realizat Studiul de fezabilitate "Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea construirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin A.N.L. Miloia”- etapa III, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 412/2002.

În urma realizării de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a Studiului de fezabilitate privind amplasarea locuinţelor de închiriat pentru tineret pe strada Miloia – etapa III, s-a majorat numărul de blocuri de la 2 blocuri propuse iniţial pe acest amplasament, la 10 blocuri cu un număr total de 168 de apartamente. Din acest motiv a fost necesară modificarea soluţiei tehnice de realizare a utilităţilor pentru racordarea blocurilor de locuinţe propuse şi refacerea Studiului de fezabilitate pentru viabilizarea terenului în varianta actuală.

Având în vedere motivele enumerate, propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea construirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin A.N.L. Miloia”- etapa III, cu valoarea de 12.907.167 mii lei reprezentând 314.394,87 euro la valoarea 1 euro = 41054 lei, din 22.01.2004 la cursul BNR.

Studiului de fezabilitate a fost întocmit de către S.C. IPROTIM S.A., proiect nr. 44.043/082.

DIRECŢIA URBANISM Dr. arh. Radu Radoslav

ŞEF SERVICIU, Avizat pentru legalitate, Arh. Laura Mărculescu Jr. Mirela Lasuschevici Red./Dact.L.M./Ex.2

ANEXĂ

"Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea construirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin A.N.L. Miloia”- etapa III, Timişoara

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Denumirea investiţiei: "Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea construirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin A.N.L. Miloia”- etapa III, Timişoara

Amplasament: Municipiul Timişoara, Strada Miloia Beneficiar: Primăria Municipiului Timişoara Proiectant: S.C. IPROTIM S.A. Timişoara Proiect nr. 44. 43/082 Valoarea investiţiei: 12.907.167 mii lei reprezentând 314.394,87 euro

din care C+M 10.704.370 mii lei reprezentând 260.738,78 euro

1 euro = 41054 lei la cursul BNR din 22.01.2004 Durata execuţiei: 12 luni Director Direcţia Urbanism Şef Serviciu, Dr. arh. Radu Radoslav Arh. Laura MĂRCULESCU