keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 408/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA VERONICA MICLE"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 408/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA VERONICA MICLE"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 14139/11.07.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - Domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Veronica Micle", conform proiectului nr.W-3506 întocmit de SC COSMUNWEST SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL 170... ain26,09, awo6 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nr.W-3506 „Amenajare str. Veronica Micle Timişoara” întocmită de S.C. CosMun West S.R.L.,principalii indicatori tehnico-econmici ai investiţiei sunt: Valoarea totală a investiţiei: 406.774lei din care construcţii montaj: 345.680 lei Durata de realizare a investiţiei: 2,0 luni Capacităti: a) carosabil 1426 m* b) trotuare 420 m* c) accese 230 m? DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ Ing. DUMITRU ANDOR CONSILIER Ing. MARGARETA GEORGIADES ȘEF SERVICIU R.P., I | ŞI V ng SP

Atasament: Deviz_-_SF_Str._V.Micle.pdf

ANEXA la HCL nr…………….din…………

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei

"Amenajare str. Veronica Micle"

Valoare (inclusiv TVA) Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli Totală Supusă licitaţiei

Lei Euro Lei Euro

PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 3.000 846 3.000 846 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 2.500 705 0 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 18.000 5.076 18.000 5.076 10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 3.000 846 0 0

11. 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 10.000 2.820 10.000 2.820

12. Total cheltuieli proiectare şi asistenţă tehnică 36.500 10.292 31.000 8.741

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

14. 4.1. OB 1 Lucrări rutiere 316.380 89.212 316.380 89.212 15. 4.2. OB 2 Zone verzi 17.610 4.966 17.610 4.966 16. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 333.990 94.177 333.990 94.177

17. Capitolul 5. Alte cheltuieli

18. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 11.690 3.296 11.690 3.296 19. 5.2. Comisioane, taxe etc 20. 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 1.728 487 0 0

21. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8%) 2.672 753 0 0

22. 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 1.670 471 0 0 23. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 18.525 5.223 0 0 24. TOTAL GENERAL 406.774 114.701 363.680 102.549 25. Din care C+M 345.680 97.473 0 0

Curs valutar B.N.R. (26 Mai 2006) 1 Euro = 3,5464 lei

Atasament: Referat_-_SF_Str._V.Micle.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. ................... din .....................

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE STRADA VERONICA MICLE”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Veronica Micle”. Strada Veronica Micle este situată în zona de nord-vest a oraşului şi face legătura între strada Bârzava şi strada Măslinului. Această stradă are o lungime de 210 m. Primul sector între strada Măslinului şi Alecu Russo are o lungime de 60 m şi un carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă cu defecţiuni de suprafaţă. Trotuarul amplasat pe partea nordică este din dale de beton în stare bună.

Pe sectorul strada Alecu Russo - str. Bârzava carosabilul este o pietruire cu lăţimea de cca. 4,00 m.

Trotuarele sunt improvizate din cărămizi , dale sau lipsesc. Pe ambele părţi există şanţuri din beton racordate la canalizarea existentă . La accesul în incinte există podeţe peste şanţ.

Din cauza stării carosabilului (îmbrăcăminte şi lăţime) şi lipsei trotuarelor pe anumite sectoare, circulaţia rutieră şi pietonală se desfăşoară anevoios, mai ales în perioadele ploioase.

Studiul de fezabilitate se realizează în vederea creerii unor condiţii corespunzătoare desfăşurării circulaţiei pietonilor şi autovehiculelor pe tot parcursul anului, din punct de vedere al confortului şi siguranţei utilizatorilor.

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei rezultă din cele menţionate mai sus, strada având introduse reţele de gospodărie subterană (apă, canalizare, gaz etc.). Prin realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase moderne din beton asfaltic, se asigură o circulaţie corespunzătoare pe acestă stradă atât pentru autovehicule cât şi pentru pietoni şi o evacuare corespunzătoare a apelor de suprafaţă de pe carosabil.

Descrierea funcţională şi tehnologică Strada Veronica Micle este din pământ, parţial pietruită. Menţionăm faptul că pe acestă stradă nu este configurată partea carosabilă. Prin tema de proiectare se solicită realizarea unei străzi colectoare de categoria III-a clasa de importanţă C cu următoarele elemente geometrice: parte carosabilă 6,0 m şi trotuare de 1,50 m. Carosabilul de 6,00 m se va realiza păstrându-se pietruirea existentă prin completare cu piatră spartă şi îmbrăcăminte bituminoasă şi realizarea de structură rutieră nouă. În cadrul proiectului este curpinsă şi amenajarea acceselor în incinte. Viteza de circulaţie este de 30 km/h ţinând cont de caracterul străzii. Corecţiile sunt legate de linia roşie a părţii carosabile, prin aceasta urmărindu-se realizarea scurgerii apelor în corelare cu cotele pietruirii existente. Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă sunt preluate de gurile de scurgere de pe partea carosabilă, iar de acolo vor fi dirijate spre canalizarea existentă. Şanţurile existente din beton se menţin şi vor prelua apele pluviale de pe trotuare şi din zonele verzi.

În profil transversal strada se realizează cu profilul transversal sub formă de acoperiş cu panta transversală de 2,5 %, iar trotuarele au panta transversală de 1,0 % spre rigole.

Pe sectorul strada Măslinului – str. Alecu Russo peste carosabilul existent se va realiza un nou strat de uzură din beton asfaltic de 4 cm grosime. După execuţia carosabilului se vor realiza marcaje la sol şi va fi completată semnalizarea prin indicatoare rutiere.

Caracteristicile principale ale construcţiilor Principalele lucrări ce urmează a fi executate sunt: - realizarea platformei părţii carosabile; - realizarea suprastructurii rutiere;

- proiectarea dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor; - realizarea trotuarelor; - realizarea acceselor în incinte; - amenajare zone verzi.

Pentru reglementarea circulaţiei rutiere şi pietonale în zonă se prevăd lucrări de marcaje şi indicatoare rutiere conform reglementărilor în vigoare.

Structura constructivă. Strada Veronica Micle are o parte carosabilă pietruită pe o lăţime de 4,00 m, ceea ce

o face impracticabilă pentru bune perioade de timp de pe parcursul anului. În cadrul proiectului pietruirea existentă va fi completată şi acoperită cu o îmbrăcăminte bituminoasă, iar pentru realizarea carosabilului de 6,00 m se va executa o structură rutieră nouă, în completarea pietruirii existente. Prin tema de proiectare beneficiarul solicită ca pe acestă stradă să se realizeze o îmbrăcăminte bituminoasă modernă realizată din beton asfaltic. Elementele geometrice în profil transversal solicitate de beneficiar pentru această stradă corespund unei străzi colectoare, adică o stradă de categoria a III-a şi anume: - partea carosabilă 6,00 m; - panta transversală 2,5 %; - trotuare 1,50 m.

Realizarea suprastructurii Pe acestă stradă să se realizeze o îmbrăcăminte bituminoasă din beton asfaltic.

Pe sectorul de carosabil nou se prevede:

- 4 cm beton asfaltic B.A. 16;

- 6 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25;

- 20 cm piatră spartă;

- 20 cm balast;

- 7 cm strat filtrant nisip.

Pe sectorul pietruire existentă:

- 4 cm beton asfaltic B.A. 16;

- 6 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25;

- 10 cm piatră spartă;

- 15…20 cm pietruire existentă.

Trotuare:

- 6 cm dale din beton;

- 2 cm nisip;

- 15 cm balast.

Accese:

- 8 cm dale din beton;

- 2 cm nisip;

- 15 cm balast.

Scurgerea apelor de suprafaţă de pe zona carosabilului se realizează prin gurile de scurgere de la marginea părţii carosabile şi prin rigole care se formează între carosabil şi bordura ridicată. Pentru uşurarea evacuării apelor la marginea părţii carosabile s-a prevăzut a se executa dale din beton. Partea carosabilă s-a proiectat cu o pantă transversală de 2,5 %. Trotuarele s-au proiectat cu o pantă a părţii carosabile de 1,0 % spre şanţurile existente. Modernizarea străzii existente va influenţa factorii de mediu prin scăderea nivelului de poluare a aerului, apei şi a vegetaţiei din zona străzii, prin reducerea emisiilor de gaze de eşapament şi praf. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Veronica Micle” este estimată la 406.774 RON, reprezentând 114.701 euro. Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str. Veronica Micle” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES