keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 405/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor Vladimirescu", Documentaţiei tehnico-economice şi Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 405/13.12.2011
privind aprobarea proiectului "REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor Vladimirescu", Documentaţiei tehnico-economice şi Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-26922/05.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. Gheorghe CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/.21.03.2011;
În baza Hotărâruu de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 1360/1938 din 2011 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului respectiv Ministerul Finanţelor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2 , lit. b), alin. 4, lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin 2 din Legeanr. 215/2011 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor Vladimirescu" în valoare totală de 8.281.564,16 lei , în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă Documentaţia tehnico-economică şi analiza cost-beneficiu, în vederea realizării proiectului "REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor Vladimirescu", elaborate de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L. în cadrul Contractului de servicii nr. 293/03.12.2009., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 133.867,71 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile a proiectului.
Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 8.281.564,16 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în valoare de 1.588.178,99 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în valoare de 6.559.517,46 lei;
c) contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în valoare de 133.867,71 lei
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile în valoare de 1.588.178,99 lei;, precum şi avansul în valoare de 6.559.517,46 lei necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa_405.pdf

Anexa la HCL nr. ……………….. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI “REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU - tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Spl. T.Vladimirescu, Timişoara” - SF elaborat de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L.

în cadrul Contractului de servicii nr. 293/03.12.2009

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (audit,publicitate şi T.V.A. incluse): 8.281.564,16 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă): 7.246.627,06 lei STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 6.693.385,17 lei Costuri neeligibile - TVA din care: 1.588.178,99 lei

TVA cheltuieli eligibile 1.588.178,99 lei TVA cheltuieli neeligibile -

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat): 6.559.517,46 lei

- Buget local (2%) 133.867,71 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile fără T.V.A): din care Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 133.867,71 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: - Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 6.559.517,46 lei Sumă totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 133.867,71 lei (2% din cheltuieli eligibile) +1.588.178,99 lei (TVA aferentă proiectului) + 6.559.517,46 lei (avans execuţie) = 8.281.564,16 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 6 luni DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:11 luni

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI : - îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi aspectului calitativ al spaţiului publc; - îmbunătăţirea infrastructurii, suprastructurii şi geometriei stradale ; - crearea de locuri de parcare; - amenajarea de spatii verzi; - descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto şi pietonale;

CAPACITĂŢI: Suprafaţă totală reabilitată 12.197 mp Suprafaţă carosabil + parcaje 6.550 mp Suprafaţă trotuare 3.430 mp Suprafaţă pistă ciclisti 800 mp Suprafaţă zone verzi 1.268 mp Sistem de spălare a carosabilului şi irigare a spaţiului verde 1 buc Fântână arteziană cu două bazine 1 buc DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DEZVOLTARE Arh. Aurelia JUNIE Întocmit Ec. Cristian Gherghe

Atasament: referat_405.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERMAŢIONALĂ Dr. ing. Gheorghe CIUHANDU Nr. SC2011 -.........................

REFERAT

privind aprobarea proiectului “REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU – tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor Vladimirescu”, Documentaţiei tehnico-economice şi Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub- domeniul: „Poli de creştere “Reabilitare strada Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor Vladimirescu”– obiectiv de investiţii prioritar pentru municipalitate – este cuprins la poziţia nr. 17 în Lista de proiecte prioritare din "Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Timisoara", aprobat prin H.C.L. nr.137 din 27.04.2010 şi avizat prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011. În prezent, pe acest tronson funcţionează Piaţa Iosefin, una din cele mai importante şi aglomerate pieţe agroalimentare din Timişoara. De o parte şi alta a străzii se afla un front construit preponderent continuu, ce cuprinde funcţiuni diverse printre care amintim: locuire colectivă, comert, servicii, sănătate ş.a. Circulaţia auto se desfăşoară aleatoriu, pe o singură bandă, iar locurile de parcare prevăzute, nu asigură nici pe departe necesarul aferent acestor funcţiuni. Acesta este motivul pentru care pe tot parcursul zilei, autovehiculele sunt parcate pe marginea străzii, iar traficul auto dar şi circulaţia bicicliştilor şi pietonilor se desfăşoara cu mare dificultate. Trotuarele şi carosabilul prezintă denivelări majore, fisuri multiple şi dislocari datorate vechimii şi utilizării neadecvate. Iluminatul stradal nu este adecvat din punct de vedere calitativ şi cantitativ zonei de intervenţie. Nu există piste de biciclisti, iar bordurile aferente trecerilor de pietoni nu sunt adaptate presoanelor cu dizabilităţi locomotorii. Utilităţile existente se afla într-un grad avansat de uzura, şi necesită înlocuirea. Locurile de parcare amenajate pentru clienţi, comercianţi dar şi riverani la intersecţiile cu b-dul Regele Carol I, respectiv Splaiul T. Vladimirescu sunt insuficiente pentru zona respectivă. Disfuncţionalităţile traficului semnalate în zonă conduc la perturbări în tot cartierul Iosefin. Luând în considerare importanţa istorică şi economică a zonei precum şi dezvoltarea sa viitoare, în cadrul căreia au fost demarate lucrările de reabilitare a Piaţei Iosefin şi străzii I. Văcărescu pe tronsonul cuprins între Regele Carol I şi B-dul. 16 Decembrie 1989, municipalitatea îşi propune realizarea obiectivului de investiţie mai sus menţionat, prin atragerea unor fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013. Obiectivul strategic al POR 2007-2013 constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Principalele rezultate urmărite prin implemenetarea proiectului sunt: - îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitarea, a geometriei stradale şi a aspectului calitativ al spaţiului publc;

FP 53-01, Ver.1

- crearea de locuri de parcare; - descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto şi pietonale; - amenajarea de spatii verzi si realizarea unei fântâni arteziene; În acest context, realizarea obiectivului „Reabilitare str. Văcărescu - pe tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi Splaiul T.Vladimirescu”, în conformitate cu standardele de calitate şi normele specifice în vigoare, este necesară şi oportună, vizând o dezvoltare durabilă a zonei şi a cartierului Iosefin. Documentaţia tehnico-economică cuprinzând şi analiza cost-beneficiu a fost elaboprată de către elaborate de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L. în cadrul Contractului de servicii nr. 293/03.12.2009, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cerinţele temei de proiectare, au fost analizate şi avizate de către CTE. Având în vedere aspectele mai sus menţionate şi faptul că documentaţia tehnico economică constituie etapa primordială în derularea investiţiei,

Propunem

spre aprobarea comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 1. Proiectul „REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU – tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor Vladimirescu”, în valoare totală de 8.281.564,16 lei în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”. 2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului „REABILITARE STRADA IANCU VĂCĂRESCU – tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi spl. Tudor Vladimirescu””, elaborate de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. 3. Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 133.867,71 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile a proiectului. 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 8.281.564,16 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferent proiectului în valoare de 1.588.178,99 lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în valoare de 6.559.517,46 lei; c)contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în valoare de 133.867,71 lei (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile în valoare de 1.588.178,99 lei, precum şi avansul în valoare de 6.559.517,46 lei necesar implementării optime a proiectului, vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DEZVOLTARE DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA ECONOMICĂ Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU Consilier Şef Serviciu Ec. Cristian Gherghe Ing. Magdalena NICOARĂ SERVICIUL INVESTIŢII Arh. Carmen DOROGHI

AVIZAT JURIDIC

cons. Juridic Mirela LASUSCHEVICI

FP 53-01, Ver.1