keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 137/27.03.2019 privind înlocuirea domnului BERE SEMEREDI ADRIAN - Directorul Direcţiei de Mediu, cu domnul CORAŞ DANIEL MARIUS - Sef Birou Salubrizare, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

27.03.2019

Hotararea Consiliului Local 137/27.03.2019
privind înlocuirea domnului BERE SEMEREDI ADRIAN - Directorul Direcţiei de Mediu, cu domnul CORAŞ DANIEL MARIUS - Sef Birou Salubrizare, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 6341/14.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 6341/14.03.2019 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 6341/14.03.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome şi societăti comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din Zona dedelegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017 semnat de operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru Zona 1 a judeţului Timiş;
Având în vedere prevederile art.14 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri Timis" (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii asociatilor, desemnati prin hotărâre a autoritătilor deliberative ale acestora. (2) Fiecare asociat va depune toate diligentele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociatiei";
Având în vedere prevederile art. 21, alin (1) din Statutul ADID stipulează faptul că "Hotărârile adunării generale, luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16, alin (2) lit. i) - k) i art. 16, alin (3), lit. a) - g) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţiilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este."
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 124 din data de 05.04.2016 privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timis (ADID Timiş);
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 102/20.09.2016 privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 11, art. 36 alin.(2) lit.e), art. 65, art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se înlocuieşte domnul BERE SEMEREDI ADRIAN - Director Direcţia de Mediu cu domnul CORAŞ DANIEL MARIUS - Şef Birou Salubrizare, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ADID.

Art.2: Domnul CORAŞ DANIEL MARIUS este desemnat să participe la toate Adunările generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ADID, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Timişoara orice document va fi necesar pentru modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al ADID Timiş, precum şi orice alt document va fi necesar în vederea bunei funcţionări a ADID Timiş.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Salubrizare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţia Poliţiei Locale;
- Direcţiei Economice;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri - Judeţul Timiş;
- RETIM Ecologic Service S.A.;
- Domnului Coras Daniel Marius;
- Domnului Bere Semeredi Adrian
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL SALUBRIZARE

SC2019______________________________________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind înlocuirea domnului BERE SEMEREDI ADRIAN – Directorul Direcției de Mediu, cu domnul CORAȘ DANIEL MARIUS – Sef Birou Salubrizare, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Deșeuri Timiș Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Prin Hotârârea Consiliului Local nr. 102 din 29.09.2016, domnul BERE SEMEREDI ADRIAN – Directorul

Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, a fost desemnat reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș să participe la toate adunările generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Timișoara orice document va fi necesar pentru modificarea statutului și actului constitutiv al ADID Timiș precum și orice alt document va fi necesar în vederea bunei funcționări a ADID Timiș. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 31.10.2017 a fost aprobată încheierea Contractului nr. 2.303 din 08.12.2017 de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Timișoara iar domnul Bere Semeredi Adrian a fost mandatat în continuare să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților Implicați ADID .

În urma modificărilor efectuate în ultima perioadă în organigrama Primăriei Municipiului Timișoara, Biroul Salubrizare a trecut din subordinea Direcției de Mediu, în subordinea directă a Administratorului Public domnul CORAȘ DANIEL MARIUS fiind numit Seful Biroului Salubrizare. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Începând cu data 11.02.2019 a fost semnat contractul cu noul operator de salubrizare, SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL, pentru efectuarea lucrarilor de salubrizare stradală, societate care va efectua doar lucrările de salubrizare stradală, respectiv măturat manual, măturat mecanic, spălat, stropit și golit coșuri iar RETIM ECOLOGIC SERVICE SA va ridica doar depunerile clandestine de deșeuri abandonate pe domeniul public pe raza municipiului Timișoara, în baza Contractului nr. 2.303 din 08.12.2017 de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Deseuri Timiș ADID. Astfel hotărârile care vor fi luate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș ADID Timiș în privința gestiunii deșeurilor trebuie sa fie în concordanță cu strategia Primăriei Municipiului Timișoara. Între cele două instituții trebuie să existe o bună colaborare pentru gestionarea eficientă a tuturor activităților cuprinse în serviciul de salubrizare și atingerea țintelor stabilite prin directivele europene transpuse în legislația națională, fapt pentru care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Deseuri Timiș ADID trebuie să susțină atât eforturile cât și măsurile pentru îndeplinirea indicatorilor impuși de Uniunea Europeană. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună înlocuirea domnului BERE SEMEREDI ADRIAN – Director Direcția de Mediu cu domnul CORAȘ DANIEL MARIUS – Sef Birou Salubrizare deoarece Biroul Salubrizare gestionează atât salubrizarea stradală căt și colectarea depozitelor ilegale de deșeuri de pe raza municipiului Timișoara iar pentru hotârârile care se iau la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deseuri Timiș ADID este necesară consultarea domnului CORAȘ DANIEL MARIUS – Sef Birou Salubrizare.

PRIMAR, ADMINISTRATOR PUBLIC, NICOLAE ROBU ROBERT KRISTOF

Cod FO53-03, Ver.1

Capitală Europeană a Culturii
= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport_Specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL SALUBRIZARE

Nr.SC2019...............................................

RAPORT de SPECIALITATE privind înlocuirea domnului BERE SEMEREDI ADRIAN – Directorul Direcției de Mediu, cu domnul CORAȘ DANIEL MARIUS – Sef Birou Salubrizare, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Deșeuri Timiș Având în vedere Expunerea de motive_______________ a Primarului Municipiului Timișoara;

Conform art.11 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, actualizată “două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică ”.

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Prin Hotărârea nr.457/20.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat asocierea cu alte consilii locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Timiş şi cu Consiliul Judeţean Timiş pentru promovarea proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş” în vederea finanţării din Fondurile de Coeziune ale uniunii Europene.

Prin Hotărârea nr.95/24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Statutul- cadru şi Actul constitutiv-cadru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş.

Potrivit prevederilor art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, actualizată, „mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales”. În urma alegerilor locale desfăşurate în luna iunie 2016 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a fost validat în funcţia de Primar al Municipiului Timişoara Domnul Nicolae Robu.

Conform art.14 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş „ (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora. (2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociaţiei”.

Prin Hotărârea nr.124 din 05.04.2016 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a mandatat pe Domnul Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timişoara sau o persoană delegată de acesta, pentru a reprezenta Municipiul Timişoara în Adunarea Generală a ADID Timiş, pentru a vota şi semna, în numele şi pe seama Municipiului Timişoara Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor ADID Timiş, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.52/01.03.2016.

Potrivit prevederilor art.65 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată, primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate.

Art. 21, alin (1) din Statutul ADID stipulează faptul că „Hotărârile adunării generale, luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16, alin (2) lit. i) - k) şi art. 16, alin (3), lit. a) - g) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţiilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 20.09.2016 a fost desemnat reprezentant al Primarului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș, domnul BERE SEMEREDI ADRIAN – Director Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, să participle la toate adunările generale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Deșeuri Timiș, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Timișoara orice document va fi necesar pentru modificarea statutului și actului constitutive al ADID Timiș precum și orice alt document va fi necesar în vederea bunei funcționări a ADID;

= e romania2019.eu Președinția României la Consliul Uniunii Europene

Având în vedere modificările efectuate în organigrama Primăriei Municipiului Timișoara și a

faptului că, Biroul Salubrizare urmărește contractul încheiat între RETIM ECOLOGIC SERVICE SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș, efectuând documentațiile de plată pentru facturile emise de RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru colectarea rampelor de deșeuri abandonate pe domeniul public;

Propunem

Înlocuirea domnului BERE SEMEREDI ADRIAN – Director Direcția de Mediu cu domnul CORAȘ DANIEL MARIUS – Sef Birou Salubrizare deoarece Biroul Salubrizare gestionează atât salubrizarea stradală cât și colectarea depozitelor ilegale de deșeuri de pe raza municipiului Timișoara iar pentru hotârârile care se iau la nivel de Asociație de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș ADID, este necesară consultarea domnului CORAȘ DANIEL MARIUS – Sef Birou Salubrizare.

ȘEF BIROU SALUBRIZARE, CONSILIER, DANIEL CORAȘ MIHAELA VATAMANU

Capitală Europeană a Culturii