keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 524/16.12.2008 privind aprobarea reabilitării unor clădiri istorice în condiţiile contractului de finanţare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007-4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/13.02.2007 şi a Convenţiei cadru de subvenţionare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/29.07.2008

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 524/16.12.2008
privind aprobarea reabilitării unor clădiri istorice în condiţiile contractului de finanţare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007-4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/13.02.2007 şi a Convenţiei cadru de subvenţionare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/29.07.2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 27860/04.12.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 39/13.02.2007 privind aprobarea Contractului de Finanţare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) şi Municipiul Timişoara, privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara"- măsuri demonstrative;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/29.07.2008 privind aprobarea Convenţiei de subvenţionare, pentru acordarea de subvenţii în conformitate cu contractul de finanţare nr. 81088240/20.12.2006 / SC2007- 4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/13.02.2007;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.2 lit.(b), (d) şi (e), alin. 4 lit.(a), alin.6 lit.(a) pct. 10, alin.7 lit.(a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă reabilitarea clădirilor istorice de la următoarele adrese:
- Piaţa Unirii nr. 9,
- Str. Timotei Cipariu nr. 1,
- Str. G. Coşbuc nr. 1,
- Str. Gheorghe Lazăr nr. 1.

Art.2. Reabilitarea clădirilor de la art.1 se realizează în condiţiile contractului de finanţare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007-4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 13.02.2007 şi a Convenţiei cadru de subvenţionare, pentru acordarea de subvenţii în conformitate cu contractul de finanţare nr. 81088240/20.12.2006 / SC2007- 4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/29.07.2008.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI