keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 385/27.10.2009 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de subvenţionare nr. 168 din 06.11.2008

27.10.2009

Hotararea Consiliului Local 385/27.10.2009
privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de subvenţionare nr. 168 din 06.11.2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 24710/15.10.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 39 din 13.02.2007 privind aprobarea Contractului de Finanţare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) şi Municipiul Timişoara, privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara"- măsuri demonstrative;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 524/16.12.2008 privind aprobarea reabilitării unor clădiri istorice în condiţiile contractului de finanţare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007-4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/13.02.2007 şi a Convenţiei cadru de subvenţionare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/29.07.2008;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/29.07.2008 privind aprobarea Convenţiei de subvenţionare, pentru acordarea de subvenţii în conformitate cu contractul de finanţare nr. 81088240/20.12.2006 / SC2007- 4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 13.02.2007;
Luând în considerare Adresa din partea Societăţii Germane pentru Colaborare Tehnică (GTZ) cu nr. de înregistrare CDD2009-000190/13.10.2009;
În baza Legii nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2) lit. b), d) şi e), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct.-ul 10, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Convenţia de subvenţionare nr. 168 din 06.11.2008, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Timişoara a cotei de 30% din valoarea totală necesară pentru instalarea iluminatului arhitectural nocturn a clădirii istorice din str. Timotei Cipariu nr. 1 din Municipiul Timişoara.

Art. 3: Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Timişoara a valorii totale a consumului de energie electrică necesar iluminatului arhitectural nocturn a clădirii istorice din str. Timotei Cipariu nr. 1 din Municipiul Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, prin Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara, Direcţia Economică şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara;
- Societăţii Germane pentru Colaborare Tehnică (GTZ) -Timişoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Act_adit.nr.2.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara (CCRCIT) SC2009 – 24710/15.10.2009

REFERAT privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de subvenţionare nr. 168 din 06.11.2008

Municipiul Timişoara, atestat documentar din 1212, deţine un amplu şi valoros patrimoniu arhitectural. Din nefericire, datorită vechimii lor şi a unei întreţineri inadecvate, odată cu trecerea vremii, majoritatea monumentelor şi clădirilor, valoroase din punct de vedere arhitectural, se află într-o fază avansată de uzură şi degradare. Reabilitarea lor presupune cheltuieli financiare foarte mari, fapt pentru care s-au căutat resurse financiare complementare pentru acoperirea cheltuielilor privind reabilitarea clădirilor istorice. În contextul proiectului “Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” - componentă de asistenţă tehnică, finanţat de către Guvernul Republicii Federale Germania în baza Acordului interguvernamental de cooperare între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României, Municipiul Timişoara a solicitat şi obţinut finanţare pentru aplicarea măsurilor demonstrative de calificare, privind conservarea durabilă şi reabilitarea prudentă a clădirilor publice şi private de interes deosebit. Astfel, prin contractul de finanţare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007- 4070/20.02.2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 39/13.02.2007 privind aprobarea Contractului de Finanţare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) şi Municipiul Timişoara, privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara"- măsuri demonstrative, Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) a acordat o finanţare în valoare de 440.000 de euro pentru lucrări demonstrative şi de calificare la clădirile istorice, proprietate publică sau privată a Municipiului sau a persoanelor fizice sau juridice, după cum urmează:

- 400.000 euro - subvenţii pentru costurile de construcţie la măsurile în scop demonstrativ şi de calificare la obiectiv

- 40.000 Euro – subvenţii pentru asistenţă tehnică. Drept urmare, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/29.07.2008 a fost aprobată Convenţia cadru de subvenţionare, pentru acordarea de subvenţii în conformitate cu contractul de finanţare nr. 81088240/20.12.2006/ SC2007- 4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 13.02.2007. În urma acestei hotărâri de consiliu s-a încheiat convenţia de subvenţionare nr. 168/06.11.2008 cu proprietarii de la imobilul de pe str. Timotei Cipariu nr.2 din Municipiul Timişoara. Această convenţie prevede măsuri de reabilitare în scop demonstrativ, şi anume lucrări de reparaţii la acoperiş/învelitoare, faţade, părţi metalice şi părţi din lemn. Cu acordul finanţatorului, respectiv Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ), a fost inclus şi iluminatul arhitectural nocturn, ca lucrare de reabilitare admisă, conform Adresei cu nr. de înregistrare CDD2009-000190/13.10.2009. Considerăm că prin această măsură vor fi puse în evidenţă, pe timpul nopţii, clădirea şi elementele arhitecturale ale acesteia. Iluminatul arhitectural nocturn va oferi efecte decorative spectaculoase şi va înfrumuseţa şi spaţiile publice în care această clădire se află.

FP 53-01, Ver. 1 2

Conform art.1 alin.(3) coroborat cu art. 3 lit. c) din Legea nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public, iluminatul arhitectural face parte din iluminatul public. Astfel, Municipiul Timişoara va suporta cota- parte de 30% din lucrările privind realizarea iluminatului arhitectural nocturn al imobilului, precum şi valoarea totală a consumului de energie electrică necesar iluminării arhitecturale nocturne a imobilului, racordându-l la reţeaua de iluminat public. Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) va suporta 70% din valoarea totală a cheltuielilor impuse de instalarea iluminatului arhitectural nocturn. Propunem ca aceste prevederi să fie incluse într-un Act adiţional la convenţia de subvenţionare nr. 168 din 06.11.2008. Având în vedere cele mai sus menţionate,

PROPUNEM - aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de subvenţionare nr. 168 din 06.11.2008, prevăzut în Anexa la prezentul referat. - aprobarea plăţii din bugetul local al Municipiului Timişoara a cotei de 30% din valoarea totală necesară pentru instalarea iluminatului arhitectural nocturn a clădirii istorice din str. Timotei Cipariu nr. 1 din Municipiul Timişoara. - aprobarea plăţii din bugetul local al Municipiului Timişoara a valorii totale a consumului de energie electrică necesar iluminatului arhitectural nocturn a clădirii istorice din str. Timotei Cipariu nr. 1 din Municipiul Timişoara. Director executiv Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul CCRCIT Arh. Aurelia Junie Arh. Monica Stampar Director executiv Direcţia Economică Ec. Smaranda Haracicu Director executiv Direcţia Edilitară Ing. Marius Oneţiu

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat Cons. Raluca Pop

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ da HOL nt. 385/2310 ao ACT ADIȚIONAL nr.2 la Convenția de subvenționare nr. 168 din 06.11.2008 încheiat astăzi ...... Părţile contractante: Municipiul Timişoara, cu sediul în Bv. CD. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, cod fiscal R14756536, telefon 0256-408367, fax 0256-204.177, reprezentat prin Gheorghe Ciuhandu - Primar şi Smaranda Haracicu — Director Direcţia Economică, numit în continuare „MUNICIPIU” şi Biserica Reformată Cetate, reprezentată prin Făldvâry Atila Victor Alecsandru, cu Cl. nr. seria TM nr. 503635 şi CNP 1410827354731 şi Kovacs Bella, cu C.l. seria TM nr. 107738 şi CNP 1490129354745, numită în continuare „BENEFICIAR*, Încheie prezentul act adițional la Convenția de Subvenţionare nr. 168 din 06.11.2008, convenind următoarele: Art. 1-— Se modifică şi se completează subpunctul 2.1. din Convenţia de Subvenţionare nr. 168 din 06.11.2008, subpunct care va avea următorul conţinut: „2.1. Prezenta convenție prevede acordarea de subvenții, în conformitate cu contractul de finanţare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007-4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 13.02.2007, pentru punerea în aplicare a măsurilor în scop demonstrativ şi de calificare privind conservarea durabilă şi reabilitarea prudentă a clădirilor publice şi private de interes public deosebit, asupra imobilului situat în Timişoara, str. Timotei Cipariu nr. 1, Imobilul aparține sitului urban „Vechiul cartier Iosefin”, care este inclus în Lista monumentelor istorice aprobată de Ministerul Culturii şi Cultelor, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, cod TM-II-a-A-06097 şi conform art.3 din Legea 422 din 18.07.2001 privind protecţia monumentelor istorice, fiind considerat monument istoric. Măsurile în scop demonstrativ vor consta în: - Lucrări de reparații după cum urmează: Acoperiş / învelitoare — repararea acoperişului construcţiilor (şarpantă şi învelitare), Faţade — hidro-izolarea clădirilor, eliminarea umidității - tencuiala şi zugrăvirea fațadelor - repararea / confecţionarea ornamentelor fațadelor - înlăturarea sau mascarea echipamentelor tehnice şi elementelor de infrastructură (reţele curent, reţele comunicații), amplasate fără autorizaţie sau fără acceptul proprietarului conform proiectului. - iluminat arhitectual nocturn. Părţi metalice - tinichigerie (burlane, jgheaburi, pazii, dolii, glafuri etc.)

- ornamente / sculpturi - balustrade, copertine, tâmplărie, opritori zăpadă, porți Părţi din lemn — reparare/confecționare tâmplărie (ferestre, uşi, porţi, rulouri) - Asistenţa tehnică atât pentru selectarea proiectanților şi executanților cât şi pentru verificarea proiectelor, respectiv a lucrărilor de execuţie. Asistenţa tehnică va fi asigurată de către experții GTZ în conformitate cu contractul privind asistenţa tehnică din partea Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) GmbH acordată Municipiului Timişoara pentru implementarea Proiectului „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara, România”.” Art. 2 — Se modifică şi se completează pct.4 din Convenția de Subvenționare nr. 168 din 06.11.2008 prin introducerea subpunctelor 44. şi 4.5, subpuncte care vor avea următorul conținut: „4.4. Cheltuielile de instalare a iluminatului arhitectural nocturn a clădirii istorice din str. Timotei Cipariu nr. 1 din Municipiul Timişoara vor fi suportate astfel: - 70% de către Municipiul Timişoara cu fonduri primite de la Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) - 30% de către Municipiul Timişoara, din bugetul local, 4.5. Cheltuielile impuse de consumul de energie electrică necesar iluminatului arhitectural nocturn a clădirii istorice din str. Timotei Cipariu nr. 1 din Municipiul Timişoara vor fi suportate astfel: - 100% de către Municipiul Timişoara, din bugetul local.” Art. 3 — Toate celelalte clauze din Convenţia de Subvenționare nr. 168 din 06.11.2008 rămân nemodificate. Art. 4 — Încheiat astăzi ................... „ în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte. MUNICIPIUL BENEFICIAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR BISERICA REFORMATĂ CETATE Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU FOLDVĂRY ATILA VICTOR ALECSANDRU DIRECȚIA ECONOMICĂ CURATOR ŞEF AL PAROHIEI DIRECTOR REFORMATE CETATE Ec. SMARANDA HARACICU KOVACS BELLA ŞEF SERVICIUL CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA CARTIERELOR ISTORICE DIN TIMIŞOARA ARH. MONICA STAMPAR AVIZAT SERVICIUL JURIDIC