keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 353/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Bv. 16 Decembrie 1989, Timişoara"

29.09.2009

Hotararea Consiliului Local 353/29.09.2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Bv. 16 Decembrie 1989, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 21475/14.09.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. 2, lit. (b), alin. 4, lit. (d) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1:Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Bv. 16 Decembrie 1989, Timişoara" elaborat de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L., în valoare de 6200,37 mii lei, respectiv 1465,21 mii euro, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Investiţii;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv.Regele Carol şi Bv. 16

Decembrie1989, Timişoara” - SF elaborat de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L. în cadrul Contractului de servicii nr. 70/11.06.2009

AMPLASAMENT: Timişoara- str. Văcărescu, pe tronsonul cuprins între Bv.Regele Carol şi Bv.16

Decembrie1989 VALOAREA TOTALĂ a investiţiei (TVA inclus) = 6.200,37 mii lei / 1.465,21 mii euro

C+M (TVA inclus) = 4.259,37 mii lei / 1.006,54 mii euro 1 euro= 4,2317 lei DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 6 luni OBIECTIVE URMĂRITE:

Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare a zonei; Îmbunătăţirea infrastructurii drumului; Crearea de locuri de parcare; Descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto şi pietonale; Rezolvarea traficului în cele două intersecţii: str. Văcărescu cu B-dul Regele Carol şi str. Văcărescu cu B-dul 16 Decembrie

CAPACITĂŢI: Suprafaţă stradă 11932 mp

Lungime stradă 368 m Suprafaţă carosabil + parcaje asfalt 6662 mp Suprafaţă parcaje pavaj 1007 mp Suprafaţă trotuare 2027 mp Lungime pistă ciclisti 749 m Suprafaţă zone verzi 2855 mp Guri de scurgere 25 buc Sistem de spălare a carosabilului şi irigare a spaţiului verde

SURSE DE FINANŢARE : - Buget local

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE

Arh. Aurelia JUNIE

Red./Dact.:GB 2 ex.

Atasament: referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL INVESTIŢII Nr. SC 2009 – 21475/14.09.2009

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv.Regele Carol şi

Bv. 16 Decembrie1989, Timişoara”

Luând în considerare importanţa istorică şi economică a zonei precum şi dezvoltarea sa prevăzută în P.U.G-ul aprobat, Primăria Municipiului Timişoara îşi propune reabilitarea străzii Văcărescu, urmărind obiectivele următoare:

• îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare a zonei; • îmbunătăţirea infrastructurii drumului; • crearea de locuri de parcare; • descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto şi pietonale; • rezolvarea traficului în cele două intersecţii: str. Văcărescu cu B-dul Regele Carol şi str.

Văcărescu cu B-dul 16 Decembrie

Strada Văcărescu va fi prevazută cu: -două sensuri de circulaţie auto; -reţele tehnico-edilitare noi(apă, termoficare, gaz, telefonie, electrice, iluminat public, hidranţi); -piste pentru biciclişti şi ciculaţie pietonală; -200 locuri de parcare auto, parcare cu rastel pentru biciclete; -corpuri de iluminat public; -spaţii verzi; -mobilier urban; -sistem de spălare a carosabilului şi irigare a spaţiului verde Obiectivul de investiţii este cuprins în cadrul programului de reabilitare a Cartierului Iosefin, demarat de către municipalitate în anii precedenţi. Având în vedere faptul că reabilitarea zonei Piaţa Iosefin constituie un obiectiv prioritar al municipalităţii, se consideră necesară reamenajarea străzii Văcărescu în totalitate, aceasta fiind un pas important în asanarea zonei şi punerea în valoare a sitului şi clădirilor istorice existente. Având în vedere aspectele mai sus menţionate, precum şi faptul că Studiul de Fezabilitate elaborat de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L., în baza contractului de servicii nr. 70/11.06.2009, constituie o etapă importantă în demersul privind reabilitarea străzii Văcărescu,

FP 53-01, Ver. 1 2

Propunem

Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii “ Reabilitare strada Văcărescu - pe tronsonul cuprins între Bv. Regele Carol şi Bv. 16 Decembrie 1989, Timişoara”, elaborat de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezenta hotărâre.

Director Direcţia Dezvoltare Director Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Consilier Serviciul Investiţii Ing. Gabriela Bica

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici