keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 278/26.07.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Weismuller - Laurenţiu Nicoară"

26.07.2011

Hotararea Consiliului Local 278/26.07.2011
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Weismuller - Laurenţiu Nicoară"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-498/10.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 132/27.07.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare zona Weismuller - Laurenţiu Nicoară", întocmit de S.C. DRUM PROIECT S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr. 25/22.01.2010, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: deviz_general.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/72F7C2F874E2B680C225781600417396/deviz_general.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Anexa.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/72F7C2F874E2B680C225781600417396/Anexa.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Referat.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/72F7C2F874E2B680C225781600417396/Referat.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443