keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 274/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional" şi a cheltuielilor aferente

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 274/21.05.2019
privind aprobarea cererii de finanţare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional" şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 11743/14.05.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11743/14.05.2019, al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 11743/14.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11743/14.05.2019;
Având în vedere adresa Direcţie Economice nr. SC2019 - 11743/14.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentruadministraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional" depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.3, apelul de proiecte cod POR/192/4/3/ Îmbunătăţirea regenerarii fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional", în cuantum de 5.729.005,05 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 5.729.005,05 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 114.580,10 lei reprezentând contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanţarea proiectului "Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional".

Art. 4: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art. 5: Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6: Se împuterniceşte domnul Nicolae Robu, Primar al Municipiului Timişoara, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara şi al Partenerului - Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1   

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" și a cheltuielilor

aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" și a cheltuielilor aferente, prin care se propun:

 Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” depusă în cadrul în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.3, apelul de proiecte cod POR/192/4/3/ Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional”, în cuantum de 5.729.005,05 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 5.729.005,05 lei .

 Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 114.580,10 lei reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional”.

 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Timișoara

 Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea activitatilor din cererea de finanţare, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 Se împuternicește domnul Nicolae Robu - Primar al Municipiului Timișoara să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara şi al Partenerului – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Ronaț din municipiul Timișoara în scopul reducerii numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate urbană marginalizată. Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității. Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii

2   

sociale fără cazare). Astfel va fi construit un Centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdăneștilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui parculeț, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. Proiectul vizează o zonă urbană marginalizată – Ronaț, cu o populație de 508 persoane, descrisă în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara și proiectul a fost selectat și inclus pe lista prioritară de proiecte aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru finanțarea din fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020 a Municipiului Timișoara. Zona urbană marginalizată Ronaț a fost identificată și delimitată, pe parcursul anului 2018, prin realizarea unei cercetări pe teren constatându-se că îndeplinește cerințele minime privind capitalul uman, ocupare forței de muncă și locuire, conform Anexei Zone Urbane Marginalizate la Ghidul POR pentru AP 4, PI 4.3. La cererea de finanțare este anexat Chestionarul de identificare a zonei urbane marginalizate Ronaț, zonă marginalizată de tip mahala cu case.

Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice: 1. Promovarea dezvoltării locale prin intermediul unor investiții în construcția și dotarea unui Centru multifuncțional destinat utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Ca urmare a implementării proiectului va creste suprafata imobilelor (teren si cladire) create la nivelul zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat. Centrul multifuncțional va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdanestilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui spațiu verde, amenajarea unui loc de joaca/teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor.   2. Crearea unor servicii sociale destinate zonei urbane marginalizate din cartirul Ronat din Municipiul Timisoara, care vor oferi posibilitatea unor interventii integrate si vor contribui la combaterea excluziunii sociale. Trei tipuri de servicii sociale vor fi furnizate in cadrul Centrului multifunctional constuit si dotat prin proiect -(1) Centru de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti cu copii; (3) Servicii de asistenta comunitara.   Rezultatele asteptate in urma implementari proiectului: 1. 508 persoane, populație care trăiește în zona urbană marginalizată Ronaț din Municipiul Timișoara vor fi beneficiari indirecți ai proiectului, beneficiarii serviciilor sociale furnizate in cadrul Centrului multifunctional provenind din comunitate; minim de 101 persoane, localizate in comunitate urbana marginalizata Ronat, vor fi beneficiari direcți ai proiectului. Activitățile centrului vor fi destinate: copiilor din zonă (vor avea rezultat încurajarea frecventării învățământului de masă, sprijin pentru copii care frecventează învățământul de masă și combaterea abandonului școlar); tinerilor si adultilor (vor avea ca rezultat deprinderea de abilități necesare identificării și păstrării unui loc de muncă, adoptarea unui stil de viață sănătos); altor persoane de diferite vârste eligibile pentru serviciile sociale dezvoltate, conform standardelor minime de calitate (vor avea ca rezultat creșterea gradului de incluziune socială). Activitățile recreative, culturale vor avea ca destinatari toate grupele de vârstă și vor avea drept rezultat întărirea coeziunii sociale, însușirea unor valori pozitive și creșterea sentimentului de apartenență la comunitate. Valoarea la inceputul implementarii proiectului pentru populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerare fizica, economica si sociala a comunitatiilor marginalizate din

3   

municipii resedinta de judet este de 508 persoane, iar valoarea la finalul implementarii proiectului (de output) este de 508 persoane. O caracteristica a populatiei care prezinta indicatori de marginalizare este tendinta de a migra si este posibil ca la finalul implementarii proiectului cele 508 persoane sa fie diferite de cele 508 initiale 2. Un Centru multifunctional - cladire publica - construit cu o suprafata utila de 752.50 mp, destinat utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). In cadrul centrului vor fi furnizate 3 tipuri de servicii sociale: (1) Centru de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti cu copii; (3) Servicii de asistenta comunitara. Centrul multifuncțional va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdăneștilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare; un spatiu verde in suprafata de 1650 mp care va include: amenjarea unei zone verzi in incinta in suprafata de 900 mp, amenjarea unei zone de joaca in suprafata de 700 mp si amenajarea de zone nevegetale izolate in suprafata de 50 mp; amenajrea unui teren de sport in incinta in suprafata de 700 mp; realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. Valoarea la inceputul implementarii proiectului pentru cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane, este de 0 cladiri cu 0 mp, iar valoarea la finalul implementarii proiectului (de output) este de 1 cladire publica cu suprafata utila de 752.50 mp. Prin adresa ADR Vest nr. 9667/03.05.2019 se solicita pentru etapa precontractuala pregatirea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoară Intocmit, Marcel Malac

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane

marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" și a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional", SMIS 121017, în cadrul apelului POR/192/4/3/ Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Ronaț din municipiul Timișoara în scopul reducerii numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate urbană marginalizată. Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității. Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Astfel va fi construit un Centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdăneștilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui zone verzi, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. Proiectul este complementar și are o abordare integrată cu măsurile de tip soft dedicate populației din zona urbană marginalizată. Abordarea integrată va contribui la ameliorara stării de sănătate a populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților marginalizate. Direcția de Asistenta Socială a Municipiului Timișoara va asigura accesul gratuit al populației la la cele trei servicii sociale furnizate în cadrul Centrului multifuncțional dezvoltat și dotat prin proiect pe toată perioada de durabilitate a contractului.

3. Alte informații

Studiul de fezabilitate pentru această investiție a fost aprobat prin HCL 693/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional"

Cod FO53-03,Ver.1

4. Concluzii

În data de 03.05.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a a demarat etapa precontractuala pentru proiectul cu titlul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" cod SMIS 121017. Pentru semnarea contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ