keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 375/15.07.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.274/21.05.2019 de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - Construire centru multifunctional" si a cheltuielilor aferente

15.07.2019

Hotararea Consiliului Local 375/15.07.2019
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.274/21.05.2019 de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - Construire centru multifunctional" si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 17054/08.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 17054/08.07.2019, al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 17054/09.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate;
Avand in vedere Adresa Directie Economice nr. SC2019 - 17054/09.07.2019;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Avand in vedere Adresa ADR Vest nr.14803/03.07.2019 ca urmare a solicitarii AMPOR nr.87983/27.06.2019;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) "atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;", lit. e) "atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern", alin. 4 lit. d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si alin. 9 lit. a) "Hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local" din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica art. 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 dupa cum urmeaza: "Se aproba valoarea totala a proiectului "Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - construire centru multifunctional", in cuantum de 5.729.005,05 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totala eligibila 5.696.552,24 lei."

Art. 2: Se modifica art.3 al Hotararii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 dupa cum urmeaza: "Se aproba alocarea din bugetul local a contributiei proprii in proiect a Municipiului Timisoara in cuantum de 113.931,04 lei reprezentand contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, reprezentand cofinantarea proiectului "Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - construire centru multifunctional".

Art. 3: Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 raman neschimbate.

Art. 4:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea modificării HCL nr.274/21.05.2019 de aprobare cererii de finanțare "Regenerare fizică,

economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" și a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" și a cheltuielilor aferente, prin care se propun:

 Se modifică art.2 al HCL nr. 274/21.05.2019 după cum urmează: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional”, în cuantum de 5.729.005,05 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 5.696.552,24 lei.”

 Se modifică art.3 al HCL nr. 274/21.05.2019 după cum urmează: „Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 113.931,04 lei reprezentând contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanţarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional”.

Prin adresa ADR Vest nr. 14803/03.075019, ca urmare a solicitării AMPOR nr.87983/27.06.2019, se solicita pentru etapa contractuală modificarea HCL 274/21.05.2019 de aprobare cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" și a cheltuielilor aferente în conformitate cu prevederile Ghidului specific aferent P.I.4.3 şi ţinând cont de Anexa 1 Condiţii specifice, secţiunea 1 Condiţii specifice aplicabile POR 2014-2020, pct.12. prin care următoarele dotări devin neeligibile: beţe pentru tobe, bol supă inox, boluri porţelan, cafetieră, castron inox mare, castron plastic mare, căni inox ceai, cârje, cârlig sac box, ceas perete, colac WC, colac WC adaptat PD, coş gunoi inox cu capac rabatabil, coş pâine inox, creion cu lopată pentru gât, cuţit pâine, cuţite inox, cuţite mari bucătărie, dispersor hârtie igienică, dispersor prosoape de hârtie, dispersor săpun lichid, farfurii întinse inox, faţă de masă muşama, faţă de masă pânză, furculiţe inox, halat alb bucătărie, lingură de lemn, linguri de inox, linguriţe de inox, mingi baschet, mingi fotbal, mingi gimnastică, mingi volei, muzicuţă, pahar sticlă suc, platouri porţelan, polonic, prosoape baie, prosop bucătărie, recipiente depozitare alimente din inox închidere ermetică ( diferite dimensiuni ), set ceşti cafea, set oale inox, spatulă/paletă bufet, şorţ bucătărie. Cerinţa vine ca urmare a obligaţia Beneficiarului de a menţine investiţia realizată pe o perioadă de 5 ani şi pentru dotările mai sus enumerate nu se poate asigura caracterul durabil pe o perioadă atât de îndelungată . În baza celor solicitate în adresele menţionate:

- valoarea totală a proiectului de 5.729.005,05 lei rămâne neschimbată; - valoarea eligibilă a proiectului se reduce de la 5.729.005,05 lei la 5.696.552,24 lei;

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

- valoarea neeligibilă a proiectului devine 32.452,81 lei; - alocarea de la bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de

2% din valoarea eligibilă a proiectului se reduce de la 114.580,10 lei la 113.931,04 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Ronaț din municipiul Timișoara în scopul reducerii numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate urbană marginalizată. Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității. Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Astfel va fi construit un Centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdăneștilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui parculeț, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. Proiectul vizează o zonă urbană marginalizată – Ronaț, cu o populație de 508 persoane, descrisă în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara și proiectul a fost selectat și inclus pe lista prioritară de proiecte aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentul Justificativ pentru finanțarea din fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020 a Municipiului Timișoara. Zona urbană marginalizată Ronaț a fost identificată și delimitată, pe parcursul anului 2018, prin realizarea unei cercetări pe teren constatându-se că îndeplinește cerințele minime privind capitalul uman, ocupare forței de muncă și locuire, conform Anexei Zone Urbane Marginalizate la Ghidul POR pentru AP 4, PI 4.3. La cererea de finanțare este anexat Chestionarul de identificare a zonei urbane marginalizate Ronaț, zonă marginalizată de tip mahala cu case. Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice: 1. Promovarea dezvoltării locale prin intermediul unor investiții în construcția și dotarea unui Centru multifuncțional destinat utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Ca urmare a implementării proiectului va creste suprafata imobilelor (teren si cladire) create la nivelul zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat. Centrul multifuncțional va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdanestilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui spațiu verde, amenajarea unui loc de joaca/teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. 2. Crearea unor servicii sociale destinate zonei urbane marginalizate din cartirul Ronat din Municipiul Timisoara, care vor oferi posibilitatea unor interventii integrate si vor contribui la combaterea excluziunii sociale. Trei tipuri de servicii sociale vor fi furnizate in cadrul Centrului multifunctional constuit si dotat prin proiect -(1) Centru de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti cu copii; (3) Servicii de asistenta comunitara. Rezultatele asteptate in urma implementari proiectului: 1. 508 persoane, populație care trăiește în zona urbană marginalizată Ronaț din Municipiul Timișoara vor fi beneficiari indirecți ai proiectului, beneficiarii serviciilor sociale furnizate in cadrul Centrului multifunctional provenind din comunitate; minim de 101 persoane, localizate in comunitate urbana marginalizata Ronat, vor fi beneficiari direcți ai proiectului. Activitățile centrului vor fi destinate: copiilor din zonă (vor avea rezultat încurajarea frecventării învățământului de masă, sprijin pentru copii care frecventează învățământul de masă și combaterea abandonului școlar); tinerilor si adultilor (vor avea ca rezultat deprinderea de abilități necesare identificării și păstrării unui loc de muncă, adoptarea unui stil de viață sănătos); altor persoane de diferite vârste eligibile pentru serviciile sociale dezvoltate, conform standardelor minime de calitate (vor avea ca rezultat creșterea gradului de incluziune socială). Activitățile recreative, culturale vor avea ca destinatari toate grupele de vârstă și vor avea drept rezultat întărirea coeziunii sociale, însușirea unor valori pozitive și creșterea sentimentului de apartenență la comunitate. Valoarea la inceputul implementarii proiectului pentru populatia care traieste in zonele cu interventii in regenerare fizica, economica si sociala a comunitatiilor marginalizate din

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

municipii resedinta de judet este de 508 persoane, iar valoarea la finalul implementarii proiectului (de output) este de 508 persoane. O caracteristica a populatiei care prezinta indicatori de marginalizare este tendinta de a migra si este posibil ca la finalul implementarii proiectului cele 508 persoane sa fie diferite de cele 508 initiale 2. Un Centru multifunctional - cladire publica - construit cu o suprafata utila de 752.50 mp, destinat utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). In cadrul centrului vor fi furnizate 3 tipuri de servicii sociale: (1) Centru de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti cu copii; (3) Servicii de asistenta comunitara. Centrul multifuncțional va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdăneștilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare; un spatiu verde in suprafata de 1650 mp care va include: amenjarea unei zone verzi in incinta in suprafata de 900 mp, amenjarea unei zone de joaca in suprafata de 700 mp si amenajarea de zone nevegetale izolate in suprafata de 50 mp; amenajrea unui teren de sport in incinta in suprafata de 700 mp; realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. Valoarea la inceputul implementarii proiectului pentru cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane, este de 0 cladiri cu 0 mp, iar valoarea la finalul implementarii proiectului (de output) este de 1 cladire publica cu suprafata utila de 752.50 mp. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea activităţilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 274/21.05.2019 de aprobare cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" și a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoară Intocmit, Adina Şuiu

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.274/21.05.2019 de aprobarea cererii de finanţare "Regenerare fizică, economică şi

socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" și a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional", SMIS 121017, în cadrul apelului POR/192/4/3/ Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Ronaț din municipiul Timișoara în scopul reducerii numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate urbană marginalizată. Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității. Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Astfel va fi construit un Centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdăneștilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui zone verzi, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. Proiectul este complementar și are o abordare integrată cu măsurile de tip soft dedicate populației din zona urbană marginalizată. Abordarea integrată va contribui la ameliorara stării de sănătate a populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților marginalizate. Direcția de Asistenta Socială a Municipiului Timișoara va asigura accesul gratuit al populației la la cele trei servicii sociale furnizate în cadrul Centrului multifuncțional dezvoltat și dotat prin proiect pe toată perioada de durabilitate a contractului. Prin adresa, se solicita pentru etapa contractuală modificarea HCL 274/21.05.2019 de aprobare cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" și a cheltuielilor aferente în conformitate cu prevederile Ghidului specific aferent P.I.4.3 şi ţinând cont de Anexa 1 Condiţii specifice, secţiunea 1 Condiţii specifice aplicabile POR 2014-2020, pct.12. prin care următoarele dotări devin neeligibile: beţe pentru tobe, bol supă inox, boluri porţelan, cafetieră, castron inox mare, castron plastic mare, căni inox ceai, cârje, cârlig sac box, ceas perete, colac WC, colac WC adaptat PD, coş gunoi inox cu capac rabatabil, coş pâine inox, creion cu lopată pentru gât, cuţit pâine, cuţite inox, cuţite mari bucătărie, dispersor hârtie igienică, dispersor prosoape de hârtie,

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

dispersor săpun lichid, farfurii întinse inox, faţă de masă muşama, faţă de masă pânză, furculiţe inox, halat alb bucătărie, lingură de lemn, linguri de inox, linguriţe de inox, mingi baschet, mingi fotbal, mingi gimnastică, mingi volei, muzicuţă, pahar sticlă suc, platouri porţelan, polonic, prosoape baie, prosop bucătărie, recipiente depozitare alimente din inox închidere ermetică ( diferite dimensiuni ), set ceşti cafea, set oale inox, spatulă/paletă bufet, şorţ bucătărie. Cerinţa vine ca urmare a obligaţia Beneficiarului de a menţine investiţia realizată pe o perioadă de 5 ani şi pentru dotările mai sus enumerate nu se poate asigura caracterul durabil pe o perioadă atât de îndelungată .

3. Alte informații Studiul de fezabilitate pentru această investiție a fost aprobat prin HCL 693/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional"

4. Concluzii În data de 03.05.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a a demarat etapa precontractuala pentru proiectul cu titlul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" cod SMIS 121017 iar prin adresa ADR Vest nr. 14803/03.075019, ca urmare a solicitării AMPOR nr.87983/27.06.2019 se solicită modificările descrise anterior. Pentru semnarea contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea activităţilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii