keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 451/09.09.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 de aprobare a cererii de finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional" si a cheltuielilor aferente, cu modificarile ulterioare

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 451/09.09.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 de aprobare a cererii de finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional" si a cheltuielilor aferente, cu modificarile ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 21308/26.08.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 21308/26.08.2019 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 21308/26.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2019 - 21308/28.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere adresa ADR Vest nr. 18182/14.08.2019 înregistrată cu nr. CDD2019-621/14.08.2019;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, Hotărârii Consiliului Local nr. 375/15.07.2019 şi Hotărârii Consiliului Local nr.426/03.08.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) "atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;", lit. e) "atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern", alin. 4 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi alin. (9), lit. a) "hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) şi art. 196 (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, cu modificările ulterioare, după cum urmează: "Se aprobă valoarea totală a proiectului "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional", în cuantum de 5.729.005,05 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 5.692.734,07 lei şi valoarea totală neeligibilă de 36.270,98 lei".

Art. 2: Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, cu modificările ulterioare, după cum urmează: "Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de: 150.125,67 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului: "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional", cod SMIS 121017.

Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_de_motive_proiect_SC11.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional” si a cheltuielilor aferente, cu modificarile ulterioare

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional", SMIS 121017, în cadrul apelului POR/192/4/3/ Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România. În prezent acesta este în faza de contractare. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Ronaț din municipiul Timișoara. Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Astfel, se propune construirea unui Centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdăneștilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui zone verzi, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare, realizarea împrejmuirii terenului și creearea acceselor. Prin adresa ADR Vest nr. 18182/14.08.2019 s-au solicitat justificări privind creșterea valorii cheltuielilor eligibile față de etapele anterioare de evaluare și corelarea cheltuielilor eligibile și neeligibile din Lista de echipamente/lucrări/servicii cu cele din secțiunea buget-activități și cheltuieli din formularul cererii de finanțare, și cele din devizul general.

3. Concluzii Pentru semnarea contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, cu modficările solicitate prin adresa ADR Vest menționată mai sus. PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_de_specialitate_proiect_SC11.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional” si a cheltuielilor aferente, cu modificarile ulterioare Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional” si a cheltuielilor aferente, cu modificarile ulterioare , prin care se propun:

• Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, cu modificările ulterioare, după cum urmează: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional”, în cuantum de 5.729.005,05 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 5.692.734,07 lei și valoarea totală neeligibilă de 36.270,98 lei”.

• Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, cu modificările ulterioare, după cum urmează: „Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de: 150.125,67 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului: „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional“, cod SMIS 121017.

Prin adresa ADR Vest nr. 18182/14.08.2019 s-au solicitat justificări privind creșterea valorii cheltuielilor eligibile față de etapele anterioare de evaluare și corelarea cheltuielilor eligibile și neeligibile din Lista de echipamente/lucrări/servicii cu cele din secțiunea buget-activități și cheltuieli din formularul cererii de finanțare, și cele din devizul general. În baza celor solicitate în adresa menţionată și recalculării cheltuielilor eligibile și neeligibile din Lista de echipamente/lucrări/servicii a rezultat o valoarea a cheltuielilor neeligibile mai mare cu 5.332,41 lei, respectiv o valoare a contribuției Municipiului Timișoara la valoarea totală a proiectului mai mare cu 5.225,75 lei față de valorile aprobate anterior:

- valoarea totală a proiectului de 5.729.005,05 lei rămâne neschimbată; - valoarea eligibilă a proiectului se reduce la 5.692.734,07 lei; - valoarea neeligibilă a proiectului crește la 36.270,98 lei;

1

- valoarea contribuţiei în proiect a Municipiului Timişoara reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului va fi de 150.125,67 lei .

În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional” si a cheltuielilor aferente, cu modificarile ulterioare, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoară Intocmit, Marcel Malac

2