keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 426/03.08.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, modificata de Hotararea consiliului Local nr. 375/15.07.2019, de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - Construire centru multifunctional" si a cheltuielilor aferente

03.08.2019

Hotararea Consiliului Local 426/03.08.2019
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, modificata de Hotararea consiliului Local nr. 375/15.07.2019, de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - Construire centru multifunctional" si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 19334/30.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 19334/30.07.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 19334/30.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 19334/30.07.2019;
Avand in vedere Avizul Directie Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 19334/30.07.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Avand in vedere adresa ADR Vest nr. 16370/23.07.2019 inregistrata cu nr. CDD2019-556/24.07.2019;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) "atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;", lit. e) "atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern", alin. 4 lit. d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii; e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si alin. (9), lit. a) "Hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica art. 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, modificat de art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 375/15.07.2019, dupa cum urmeaza: "Se aproba valoarea totala a proiectului "Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - Construire centru multifunctional", in cuantum de 5.729.005,05 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totala eligibila 5.698.066,48 lei si valoarea totala neeligibila de 30.938,57 lei".

Art. 2: Se modifica art. 3 al Hotararii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, modificat de art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 375/15.07.2019, dupa cum urmeaza: "Se aproba contributia proprie in proiect a Municipiului Timisoara, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de: 144.899,92 lei, reprezentand cofinantarea proiectului: "Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timisoara - Construire centru multifunctional", cod SMIS 121017."

Art. 3: Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 raman neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale si Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.274/21.05.2019, modificată de HCL

375/15.07.2019, de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional” si a

cheltuielilor aferente Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.274/21.05.2019, modificată de HCL 375/15.07.2019, de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional” si a cheltuielilor aferente, prin care se propun:

 Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, modificat de art. 1 din HCL 375/15.07.2019, după cum urmează: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional”, în cuantum de 5.729.005,05 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 5.698.066,48 lei și valoarea totală neeligibilă de 30.938,57 lei”

 Se modifică art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019, modificat de art. 2 din HCL 375/15.07.2019, după cum urmează: „Se aprobã contribuţia proprie în proiect a Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de: 144.899,92 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului: „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional“, cod SMIS 121017.”

Prin adresa ADR Vest nr. 16370/23.07.2019 se solicită actualizarea secțiunii Indicatori prestabiliți din cererea de finanțare, detalierea și justificarea cheltuielilor cu auditul financiar, modificarea cheltuielor diverse si neprevazute raportat la cheltuielile eligibile cuprinse in proiect ca urmare a unor cheltuieli cu dotările care au devenit neeligibile. Cerinţa vine ca urmare a prevederilor Ghidului de finanțare și a solicitării AMPOR. În baza celor solicitate în adresa menţionată și recalculării cheltuielilor din bugetul proiectului au rezultat următoarele :

- valoarea totală a proiectului de 5.729.005,05 lei rămâne neschimbată; - valoarea eligibilă a proiectului se reduce la 5.698.066,48 lei; - valoarea neeligibilă a proiectului va fi de 30.938,57 lei; - valoarea contribuţiei în proiect a Municipiului Timişoara reprezentând achitarea

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului va fi de 144.899,92 lei .

2

În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.274/21.05.2019, modificată de HCL 375/15.07.2019, de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional” si a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoară Intocmit, Marcel Malac

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.274/21.05.2019, modificată de HCL

375/15.07.2019, de aprobarea cererii de finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional” si a

cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional", SMIS 121017, în cadrul apelului POR/192/4/3/ Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Ronaț din municipiul Timișoara în scopul reducerii numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate urbană marginalizată. Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității. Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Astfel va fi construit un Centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdăneștilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui zone verzi, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare, realizarea împrejmuirii terenului și creearea acceselor. Proiectul este complementar și are o abordare integrată cu măsurile de tip soft dedicate populației din zona urbană marginalizată. Abordarea integrată va contribui la ameliorara stării de sănătate a populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților marginalizate. Direcția de Asistenta Socială a Municipiului Timișoara va asigura accesul gratuit al populației la la cele trei servicii sociale furnizate în cadrul Centrului multifuncțional dezvoltat și dotat prin proiect pe toată perioada de durabilitate a contractului. Prin adresa ADR Vest nr. 16370/23.07.2019 se solicită actualizarea secțiunii Indicatori prestabiliți din cererea de finanțare, detalierea cheltuielilor privind auditul financiar și modificarea cheltuielor diverse si neprevazute raportat la cheltuielile eligibile cuprinse in proiect. Cerinţa vine ca urmare a prevederilor Ghidului de finanțare și a solicitării AMPOR.

Cod FO53-03,Ver.1

3. Alte informații Studiul de fezabilitate pentru această investiție a fost aprobat prin HCL 693/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" În data de 03.05.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a a demarat etapa precontractuala pentru proiectul cu titlul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional" cod SMIS 121017, contractul fiind transmis la AMPOR în data de 10.06.2019.

4. Concluzii

Pentru semnarea contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, cu modficările solicitate prin adresa ADR Vest menționată mai sus. PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ