keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 545/11.11.2014 privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei

11.11.2014

Hotararea Consiliului Local 545/11.11.2014
privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-29813/07.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 25/28.01.2014 - privind preţul local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.;
Având în vedere solicitarea S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată cu nr. CDT2014-1417/06.11.2014;
În temeiul art. 51 punct 2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 59 /2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acoperirea parţială de către Municipiul Timişoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, în valoare de 15.000.000 lei.

Art. 2: Preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara rămâne la valoarea de 252, 17 lei/Gcal, inclusiv TVA de 24%, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/28.01.2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENT TERMOFICARE SC2014- 29813/ 07.11.2014

REFERAT privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de

producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei

Având în vedere adresa S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată

cu nr. CDT2014-1417/06.11.2014 prin care se solicită acoperirea parţială a pierderilor în cuantum de 15.000.000 lei din cele 90,2 milioane, pierderi înregistrate efectiv: majorări percepute de Ministerul Finanţelor, penalizări plătite către furnizori, dobânzi pentru plafoanele de credite contractate suplimentar datorită încasării cu întârziere a subvenţiilor cuvenite de la bugetul de stat şi local în perioada 2004-2012.

Ţinând seama că în Ordonanţa de Urgenţă privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 se prevede alocarea unor sume din bugetul de stat în scopul achitării plăţilor restante înregistrate pentru acoperirea parţială, inclusiv a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat ce vor fi utilizate pentru stingerea obligaţiilor fiscale care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată şi având în vedere obligaţiile de plată ale SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA către furnizorii de combustibil.

În temeiul prevederilor art. 51 punct 2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 59 /2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;

PROPUNEM:

Aprobarea acoperirii parţiale a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de

producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei. Viceprimar P. Secretar Dan Diaconu Simona Dragoi Director Direcţia Tehnică Director Direcţia Economică Culiţă Chiş Smaranda Haracicu Şef Serviciu Energetic şi MSUP Şef Serviciu Buget Ioan Zubaşcu Steliana Stanciu

Avizat juridic

Cod FO 53-01, ver.2