keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 496/10.10.2014 privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 66.576.987 lei

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 496/10.10.2014
privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 66.576.987 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE2014 -1773/09.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 25/28.01.2014 - privind preţul local al energiei termice livrată de SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA;
Având în vedere solicitarea SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată cu nr. RE2014-1773/09.10.2014;
În temeiul art. 51 punct 2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 59 /2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acoperirea parţială de către Municipiul Timişoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, în valoare de 66.576.987 lei.

Art. 2: Preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara rămâne la valoarea de 252, 17 lei/Gcal, inclusiv TVA de 24%, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/28.01.2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE SC2014-

REFERAT privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în

cuantum de 66.576.987 lei

Având în vedere adresa SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată cu nr. RE2014-001773/09.10.2014 prin care solicită acoperirea parţială a pierderilor în cuantum de 66.576.987 lei, din cele 90,2 milioane lei, pierderi înregistrate efectiv: majorări percepute de Ministerul Finanţelor, penalizări plătite către furnizori, dobanzi pentru plafoanele de credite contractate suplimentar, datorită încasării cu întarzierea subvenţiilor cuvenite de la bugetul de stat şi local în perioada 2004-2012.

Ţinând seama că în Ordonanţa de Urgenţă privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, se prevede alocarea unor sume din bugetul se stat în scopul achitării plăţilor restante înregistrate pentru acoperirea parţială inclusiv a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat ce vor fi utilzate pentru stingerea obligaţiilor fiscale care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, şi având în vedere obligaţiile de plată ale SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA către furnizorii de combustibili.

În temeiul prevederilor de art. 51 punct 2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr.59/30.09.2014,

PROPUNEM:

Aprobarea acoperirii paţiale a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 66.576.987 lei .

Viceprimar Secretar Dan Diaconu Ioan Cojocari

Director Direcţia Tehnică Director Direcţia Economica

Culiţă Chiş Smaranda Haracicu

Şef Serviciu Energetic şi MSUP Şef Serviciu Buget Ioan Zubaşcu Steliana Stanciu

Consilier Malac Marcel Avizat juridic Red. MM Cod FP 53-01,ver.2 Ex. 1