keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 337/25.10.2011 privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

25.10.2011

Hotararea Consiliului Local 337/25.10.2011
privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 -22934/13.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avînd în vedere adresa SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată cu nr. SC2011-022596/11.10.2011 prin care solicită menţinerea preţului local de facturare pentru populaţie;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu art. 8 alin. (2) litera (e) şi art. 40 alin. (9) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, art. 3 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(4) lit.c) si alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 252,17 lei/Gcal.

Art. 2: Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei de 325,82 lei/gcal şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei 252,17 lei/gcal.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, Direcţia de Asistenta Sociala Comunitară Timişoara si SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA..

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

1

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2011 –

REFERAT

privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/31.08.2011 a fost modificată Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate fiind eliminate noţiunile de preţ local de referinţă şi de compensare pentru creşterea neprevizionată a preţurilor la combustibili. În urma acestor modificări ale OG36/2006 autorităţile publice locale asigură din bugetul propriu întreaga diferenţă dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.

Prin adresa înregistrată cu nr. SC2011-022596/11.10.2011 SC Compania Locală de Termoficare Colterm solicită menţinerea preţului local pentru populaţie aprobat prin HCL 288/2010 şi asigurarea din bugetul local a diferenţei preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice de 325,82 lei/gcal şi şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei de 252,17 lei/gcal.

Avănd în vedere prevederilor art. 8 alin. (2) litera (e) şi art. 40 alin. (9) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, şi a art. 3 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;

PROPUNEM: Să se aprobe de către Consiliul Local, 1. Preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 252,17 lei/gcal. 2. Asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice de 325,82 lei/gcal şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei de 252,17 lei/gcal.

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU BUGET ŞEF SERVICIU ENERGETIC STELIANA STANCIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC RED. MM Ex. 1