keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 246/23.04.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

23.04.2013

Hotararea Consiliului Local 246/23.04.2013
privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013- 11423 /23.04.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţa, învăţământ, sănătate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 5/24.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 si art.23 alin.1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2013; Anexei nr.2 - Program dezvoltare 2013; Anexei nr.3 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2013.
Anexele nr.1, 2, 3, fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale , Instituţia Arhitectului Sef, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Comunicare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PROGRAM_DEZV..pdf

ROMÂNIA Anexa 1a/t JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2013- Nica ROBU fi Ă PROGRAM DEZVOLTARE 2013 INVESTITII 2013 Rectificare i mii lei SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI RE Buget SURSE BUGET 2013 Asepaii Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 & TOTAL GENERAL 104.123,65 478| 450289) 912,85| 6.463,21) 92.239,92 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 17.504,65 4,78 2,89 0,00| 1.018,94) 16.478,04 LUCRĂRI NOI -B 45.593,61 0,00| 4.500,00 0,00) 5.400,00| 35.693,61 DOTARI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 41.025,39 0.00 000| 91285| 44,27] 40.068,27 TOTAL GENERAL 104.123,65 478| 4.502,89|: 912,85[. 6.463,21[|. 92.239,92 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 2.979,84 0,00 0,00 0,00 0,00; 2.979,84 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.979,84 0,00 0,00 0,00 000| 2.979,84 C. Dotări independente şi alte investiții 2.979,84 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.979,84 p. Dotări independente 2.307,84 0.00 0,00 0.00 000| 2.307,84 D, i di ia Fiscal otari directia Fiscala 307,84 0.00 0.00 0.00 000| 307.84 Dotări Primărie 2.000,00 0,00 0.00 0,00 000| 2.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 672,00 0,00 0.00 0,00 0,00 672,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populatiei 98,00 9,50 9,00 0,00 0,00 98,00 C. Dotări independente si alte investiţii 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 b.Dotări independente 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 Dotări 98,00 0.00 0.00 0.00 0,00 98,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța natională 151,10 0,00 0,00 0,00 9,00 151,10 [61.02.03.Ordine publică 151,10 0,00 0,00 0,00 9,00 151,10; [61.02.03.04 Poliţie locala 151,10 0,00 0,00 0,00 000| 151,10 C. Dotări independente şi alte investiții 151,10 0,00 0,00 0,00 0,00 151,10 bDotări independente 151,10 0,00 0,00 0,00 000| 151,10 Dotari 151,10 0.00 0.00 0,00 000| 151,10 Capitolul 65.02 Învăţământ 4.555,90 0,00 9,08 226,39 0,00| 4.329,51 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 3.059,18 0,00 0,00 0,09 0,00[:*: 3.059,18 Page 1

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI aia | account | Puse | SURSE | BUGET we | Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 a 3 4 5 6 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 3.059,18 0,00 9,00 0,00 9,00 3.059,18 A. Lucrări în continuare 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.600,00 Extindere Gradinita PP 26 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 1.500,00 B. Lucrări noi 1.100,00 0,00 9,00 0,00 9,00 1.100,00 Extindere Gradinita PP 33 HCL147/2007 300,00 0.00 0.00 0.00 000| 300.00 Extindere gradinita PP 12 HCL 431/2007 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Extindere gradinita PP 22 HCL. 433/2007 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 C.Dotări independente şi alte investiții 359,18 0,00 0,00 0,00 0,00 359,18 b, Dotări independente 309,18 0,00 0,00 0,00 0,00 309,18 Dolari 109,18 0,00 0,00 0,00 0,00 109,18 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita PP16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 50,00 5,06 0,00 0,00 9,00 50,00 SF+PT +expertiza +DALI- gradinita PP 14 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55.02.04 Învățământ secundar 1.496,72 0,00 0,09 226,39 0,00|:: 1.270,33 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 150,00 0,00 0,00 0,00 9,00 150,00 b, Dotări independente 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dotari 150,00 0.00 0,00 0,00 000| 150,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 1.346,72 0,00 8,00 225,39 0,00| 1.120,33 C. Dotări independente şi alte investiţii j 1.346,72 0,00 0,00 226,39 9,00 1.120,33 b. Dotări independente 746,39 0,00 000| 226,39 000| 520,00 /Achiziti handi i Lic. i chizitie rampa handicapati Lic. Pedagogic 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 Dotari 726,39 0,00 0,00 226,39 0,00 500,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investiții 800,33 0,00 0,00 0,00 0,00 600,33 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 72,97 0,00 0,00 0,00 0,00 72,97 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HCL 413/2009 118,63 0,00 0,00 0,00 0,00 118,83 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 8,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str.Oituz 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Page 2

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a A iati Buget SURSE CREDITE BUGET e Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 5 SF+PT expertza+ DALI Lic. Moisil , corp Doja 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Expertizat audit*DALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie şcoala P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Expertizat audittDALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie atelier P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DALI+PT reabilitare fatada scoala Grup Scolar E. Ungureanu 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Capitolul 66.02 Sănătate | _16.987,49 0,00| 4500,00| 601,45 0,00| 11.886,03 66.02.06 Spitale 16.887,49 0,00) 4.500,00 601,48 0,00] 11.786,03 B. Lucrări noi 7.700,00 0,00| 4.500,00 0,06 0,00 3.200,00 Spor de putere 50% la reteaua elecirica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Executie extindere corp B sectia prematuri si | laborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu HCL 60/2006 7.500,00 0,00| 4.500,00 0,00 0,00 3.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 9.187,49 0,00 0,00 601,46 000| 8.586,03 b. Dotari independente 7.365,58 0,00 0,00 601,46 0,00| 5.764,12 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" 2.238,93 0,00 0,00 507,00 0,00) 1.731,93 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 4.556,59 0,00 0,00 54,40 0,00 4.502,19 Achizitie Statie de monitorizare hemodinarnica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Achizitie si montaj centrala abur Sp. V. Babes 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 120,06 0,00 0,00 40,06 0,00 80,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.821,91 0,00 0,00 0,00 0,00; 1.821,91 DALI+PT Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timi -S in aria Timisoara- Szeged 5.95 0.00 000 0.00 0.00 5.95 Page 3

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI ot Asociatii Buget | SURSE CREDITE BUGET de Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALi Cresterea calitatii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Bali Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 PT Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 124/2012 400,00) 000) 000| 0,00 000, 400.00 DALI +PT reabilitare instalatii si constructii cladire existenta si extindere UPU Clinicile Noi „la Sp, C. Municipal Clinicile Noi str. Gh. Dima nr.5 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 SF+DALI+PT constructie statie epurare Sp. V. Babeş sir Gh. Adam nr.5 250,00 0.00 0,00 0,00 000| 250.00 Spor de putere 50% la reteaua electrica Clinica Obstretica Ginecologie/Sp. Muncipal 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,00 SF+PT Extindere Corp B Sectiile chirurgie prematuri si Laborator Pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu'sir. Braila 250,00 0.00 0,00 0.00 000| 250.00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 b. Dotari independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Aparate stomatolagice pentru cabinetele stomatalogice scolare 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 13.077,77 0,00 0,00 85,00 0,00) 12.992,77 67.02.03.04 înstituţii publice de spectacole şi concerte 2.629,25 0,00 0,00 85,00 0,00 2.544,25 B. Lucrări noi 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.000,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.629,25 0,00 0,00 85,00 0,00j 1.544,25 b, Dotări independente 1.629,25 0,00 0,00 85,00 0,00 1.544,25 Dotări Teatrul German 81236| 000| 000| 0,00 000| 812,36 Dotari Teatrul Maghiar 511,89 0,00 0,00 0,00 0,00 611,89 Dotari Filarmonica 205,00 0,00 0,00 85,00 0,00 120,00 [67.02.05.01 Sport 7.718,36 8,00 9,00 0,00 0,00 7.718,36 B. Lucrări noi 7.509,36 0,00 0,00 0,00 0,00 7.509,36 Reabilitare constructii,instatatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Page 4

p— SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a | Puset | SURSE BUGET de Stat | PROPRII LOCAL proprietari a 1 2 3 4 5 8 Cofinantare bazin olimpic losif Bulbuca pri CNI (30%) 9,36 0,00 0,00 0,00 0,90 9,36 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 ara (Polivalenta) HOL 134/2013 | 700000, 000| 0.00 2.00 0,00] 7.000,00 C. Dotări independente şi alte investitii 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 Studii şi proiecte 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 SF+PT pentru patru bazine de inot din cartiere 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Studii geo-topo Sala Polivalenta Timisoara 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Dotări independente 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 Sistem control acces bazin inot Complex Bega 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 67.02.05.63 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.730,16 0,00 0,00 0,00 0,00, 2.730,16 A. Lucrări în continuare 544,75 0,00 0,00 0,00 0,00 544,75 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL. 383/2007;HCL 354/2009 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008 238,40 0,00 0,00 0,00 0,00 238,40 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 6,35 0,00 0,90 0,00 0,00 6,35 B. Lucrări noi Morar nor 996,47 9,00 9,00 0,08 5,00 996,47 Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL 265/2010 496,47 0,00 0,00 0,00 0,00 496,47 Execuile Skate Park 500.00 0.00 0.00 0.00 000| 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.188,94 0,06 9,00 0,00 9,05 1.188,94 b. Dotări independente 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Achizitie si montaj CT cu boiler Vila Bistra 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.128,84 0,00 9,00 3,00 9,80 1.128,94 Realizare Registru spatii verzi 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Actualizare harta zgomot 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 562,50 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DALI +PT Modernizare Parcul Cetăţii (Centrul Civic) 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Petofi 20,00 0,00 0.00 0,00 0,00 20,00 Page 5

TE SURSE DE FINANTARE A Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI ar | Buget | SURSE BUGET e | Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 s Documentatie tehnica pentru obtinere autorizatie gospodarire a apelor pentru Mun. Timisoara, la Cladire educationala multifunctionala, Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara", 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 Actualizare documentație tehnico- economică faza PT,CS,si DDE pentru "Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara", 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 Reactualizare PT "Clădire educațională multifuncţională la Grădina Zioologică a Municipiului Timişoara” 31,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31,99 Documentaţie tehnica pt obtinerea autorizaţiei de functionare la lacurile de joacă existente pe domeniul public 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Martir Gh.losub 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17,48 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Labirint nr 1 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17,48 SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Masa suveniruri la Gradina Zoo 16,74 0,00 0,00 0,00 0.00 16,74 SF+PT+ Pistă skateboard 130,25 0,00 0,00 0,00 0,00 130,25 SF+PT Amplasament comercializare si expunere animale de companie 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa | Socială 421,00 0,00 0,00 0,09 0,00 421,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale : IL : 421,00 0,00 09,00 0,00 0,90 421,00 68.02.15.01 Ajutor social 278,90 0,90 0,00 0,06 0,00 278,00 C. Dotări independente şi alte investiții 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 b. Dotări independente 278,00 0,00 0,90 0,00 0,00 278,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 278,00 0,00 0,00 0,90 0,90 278,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 143,00 0,00 0,00 0,00 6,00 143,00 C Dotări independente şi alte investiții 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00) Dotări independente 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 Dotari 143,00 0,00 0,00 0,00 000| 143,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 32.650,01 4,78 2,89 0,00| 6.020,02| 26.622,32 70.02.93 Locuinţe 8.247,51 4,78 2,89 0,00|: 5.400,09[.: 2.839,94 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 8.247,61 4,78 2,89 0,00) 5.400,00 2.839,94 A.Lucrări în continuare 1.87 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Page 6

SURSE DE FINANTARE | Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI e Buget SURSE — BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari a 1 2 3 4 5 s Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 |Rezbi itare termică str. Azuga, nr.1, BI. 17 1,74 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 6.810,00, 0,00 0,00 0,00| 5.400,00) 1.410,00 Execuile locuiinte soclale 1.400,00 0.00 0.00 0,00 000| 1.400,00 Reabilitare cladiri istorice Mun. Timisoara (KW) 5.400,00 0,00 0,00 0,00| 5.400,00 0,00 Reabili termică str. Piatra Craiului, nr. eabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 00 0,00 0,00 0.00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică Bv. Dâmboviţa, nr. 22A 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1,429,94 0,00 0,00 0,00 9,05 1.428,94 . Dotări înd [i >. Dotări independente 509,00 0,00 0,00 2,00 000| 500,00 Achizitie terenuri si imobile 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de refezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 928,94 0,00 09,00 0,60 0,00 929,94 SF; PT+DALI locuinte sociale 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100,00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 103,40 0,00 0,00 0,00 0,00 103,40 Consultanta privind implementarea POR 2007. 2013 83,77 0,00 0,00 0,00 0,00 83,77 Asistenta tehnica imobile reabilitate in cadrul IPOR 2007-2013 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Asistenta praiectare imobile finantate in cadrul POR 2007-2013 82,77 0,00 0,00 0,00; 0,90 82,77 Asistenta tehnica la 72 imobile 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Page 7

_ SURSE DE FINANTARE 1 Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2013 Asociatii Buget | SURSE CREDITE BUGET e | Slat | PROPRII LOCAL proprietari L 0 1 2 3 4 5 6 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 8.316,21 0,00 9,00 0,00 0,00); 8.316,21 70.02.05.01 Alimentări cu apă 8.316,21 0,00 0,00 0,00 0,00) 8.316,21 A. Lucrări în continuare 691,21 0,00 0,00 0,00 0,00 691,21 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 379,21 0,00 0,00 0,00 0,00 379,21 B. Lucrări noi 7.395,00 0,00 0,00 9,09 0,96 7.395,00 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 2.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.030,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL. 73/2011 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului stapa | HCL 139/2009 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 j Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului HCL 220/2009 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.240,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Urseni HCL 219/2009 2.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.475,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara HCL 466/2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 230,00 0.00 0,00 0.00 0.00 230,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 230,00 3,00 0,00 0,00 5,00 230,00 SF- Executie Fântâni ornamentale 200,00 0,00 0,00 0,90 0,00 200,00 SF Executie fantani publice forate in municipiul Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări E rurale 8.574,23 0,00 0,00 0,06 620,02| 7.954,21 A, Lucrări în continuare 8.574,23 0,00 0,00 0,00 520,02) 7.954,21 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HOL 139/2005 4.633,82 0,00 0,00 0,00 620,02) 4.013,80 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 3.940,41 0,00 0,00 9,00 0,00 3.940 41 70.02.50: Alte: servicii în: domeniile locuințelor, serviciilor: şi- : dezvoltării ș comunale 7.511,98 9,00 8,00 0,00 3,00: 7.511,98 + Lucrări în continuare 1.714,88 0,00 0,00 0,00 000| 1.714,88 Page 8

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a | Buset | SURSE |cpeprre| BUGET n Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 s Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.714,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,88 C.Dotări independente şi aite investiții 5.797,08 9,06 0,00 0,06 0,00 5.797,08! b. Dotări independente | 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Achiziţie teren Centru Intermodal Regional de Transport Marfa - Remetea Mare 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.500,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 4.297,08 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.297,08 Consultanta PIDU 83,15 0,00 0,00 0,00 0,00 83,15 Studii si proiecte peniru obtinere de finantare externa 2.000,08 0,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00 SF+PT Reabilitare sit istoric cartier Cetate 1.200,00 Timisoara ll 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.200,00 PUZ Parc inovare 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 intabulare blocuri locuinte Zona steaua 3 (bl.23,25,30a.306) 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara” 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Trafic management si supraveghere video HCL 289/2011 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00 112,60 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de iransport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 PUG Municipiul Timisoara 500,00) 000| 0,00 0,00 000| 500,00 PUZ-uri (Piata Timisoara 700, Zona Stadion) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitolul 74.02 Protecția mediului 82,00|__ 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 C.Dofări independente şi alte investiții 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 Dotări independente 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 Achizitie freze pentru zapada 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 186,14 0,06 0,00 9,00 0,00 186,14 81.02.06 Energie termică 188,14 0,00 0,00 9,00 0,00 186,14 A. Lucrări în continuare 20,00 0,06 0,00 0,00 0,90 20,00 Page 9

E , SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI dit A a ti Buget SURSE CREDITE BUGET e "| Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 S Retehnologizarea, modernizarea si | dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 558/2006 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte învestiții 166,14 0,00 0,00 0,00 0,00 186,14 Studii şi proiecte 144,14 0.00 0,00 0,00 000| 14414 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 144,14 0,00 0,00 0,00 0,00 144,14 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 Transfer cota 19% din capitalul social SC International Recydling catre CLMT HCL 292/2012 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 Capitolul 84.02 Transporturi 32.934,40 0,00 0,00 0,00 443,19, 32.491,21 84.02.03 Transport ruțier 32.934,40 0,00 0,00 0,00 443,19, 32.491,21 84.02.03.02 Transportul în comun 12.319,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 12.315,79 A. Lucrări îi ti A 290000| 000) 0.00 0,00 000| 2.900,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.900,00 C. Dotări independente şi alte investiții 9.419,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 9.419,79 b.Dotări independente 8.217,19 0,00 0,00 0,00 0,00 8.217,19 Maşini, echipamente si mijloace de transport 8.117,19 9,00 0,00 0,00 0,09 8.117,19 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 7417.18 0.00 0,00 0,00 000| 7.417,19 Tramvaie folosite 20000) 000| 0.00 2,00 000| 200.00 Achizitie tramvaie noi si modernizare depou 500.00 0.00 0.00 0,00 0,00 500,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,08 9,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investitii 1.202,80 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.202,60 Studii si proiecte Primarie 823,89 0,00 2,00 0,00 0,00 823,89 Studiu de circulație ia nivelul Polului de Crestere Timisoara (Plan mobilitate) 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00, Page 10

p SURSE DE FINANTARE 1 Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a A Buget SURSE CREDITE BUGET n Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 s 3 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) HCL49/2012 28,73 0,00 0,00 0,00 0,00 28,73 Studiu privind reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere și de transport public 74,40 9,00 0,00 0,00 0,00 74,40 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) FICL48/2012 120,76 0,00 0,00 0,00 0,00 120,76 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 50,00 0,00 9,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,90 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 50,00 0,00 0,00 0,00 9,00 50,00 Studii si proiecte RATT 378,71 0,00 0,00 0,00 000| 378,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmboviţa 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PT Extindere linie cale Mosniţa 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 SPF + SF Statie intermodala Dambovita 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF + CF Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 258,71 0,00 0,00 0,090 0,00 258,71 Drumuri si poduri 7.236,50 000| 0,00 000| 398,92| 6.837,68 A. Lucrări în continuare 1.442,97 0,00 0,00 0,00 398,92| 1.044,05 Consoalidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 1.420,68 0.00 0,00 0,00 398,92 1.021,76 Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007 22,29 0,00 0,00 0,00 0,00 22,29 B. Lucrări noi 50,00 0,90 0,00 0,00 0,00 50,00 Page 11

m SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI ia A tati Buget SURSE CREDITE BUGET e Stat | PROPRII LOCAL proprietari | o 1 2 3 4 5 & Pasaj Piata Victoriei 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 5.743,83 0,00 0,00 0,00 000| 5.743,63 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 743,63 0,00 9,00 0,00 09,00 743,63 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo ( 0b.3,4,5) 173,63 0,00 0,00 0,00 0,00 173,83 SF+PT Pasaj Jiul 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 SF+PT Pasaj Popa Sapca $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 90,00 0,00 0,00 0,90 0,00 90,00 SPF+SF Realizare inel IV 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SPF + SF Realizare pasaj zona Dâmbovița - inel IV 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Podul Eroilor 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00, SF+PT Podul Ştefan cel Mare 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Podul Tinereţii 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Podul Muncii 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 5.000,00 Majorare capital social la SC Dumuri Municipale SA 5.000,00 9,00 3,09 2,00 0,69 5.000,00 84.02.03.03 Străzi 13.378,01 9,00 5,00 0,00 44,27) 13.333,74 A. Lucrări în continuare 8,94 0,00 0,00 9,00 0,00 8,94 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 8,94 0,00 0,00 0,00 0,00 8,94 Lucrări noi 13.032,78 0,00 0,00 0,00 0,00) 13.032,78 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 501,00 0.00 0.00 0,00 0,00 501,00 Executie drum de fegatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului parcare publica 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 JPT+ modernizare si extindere Biv. Sudului HCL 26/2010 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 281/2009 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Amenajare str. Gladiolelor HCL. 42/2011 269,85 0,00 0,00 0,00 0,00 269,85 Page 12

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI as A tai Buget SURSE CREDITE BUGET e Stat | PROPRII LOCAL proprietari i o 1 2 3 4 5 6 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 1.866,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,21 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 171900) 000| 000) 0.00 000| 1.713,00 Amenajare str. Gh. Cotoşman HCL 41/2011 1.295,03 0,00 3,00 0,00 000| 1.205,03 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin HCL77/2012 217587| 000| 000| 0,00 000| 2.175,87 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2008 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.000,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 280,48 0,00 0,00 0,00 0,00 280,48 Amenajare anul 1848 HCL40/2011 922,34 0,00 0,00 0,00 0,00 922,34 C. Dotări independente şi alte investiţii 336,29 9,00 0,00 09,00 44,27 292,02 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de inveştitii 336,29 0,00 9,00 0,00 44,27 292,02 SF+PT Amenajare Zona Campului 44,27 0,00 0,00 0.00 44,27 0,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 76,50 0,00 0,00 0.00 0,00 76,50 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P- ta Balcescu 17,43 0,00 0,00 0,00 0,00 17,43 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşgman 19,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19,76 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 8,33 0,00 0,00 9,00 0,00 8,33 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 0,00 0,00 170,00 DIRECTOR DIRECȚIA Smaranda II îi Tu n wi Verificat, £ SEF SERVICIUL PFERN | Gabriela BIGA, JI d) Page 13 Întocmit, CONSILIER SERVICIUL PFLRN Lurriiniţa FOMA N În A (pl

Atasament: PROIECTE.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA sc2013- PROGRAM DEZVOLTARE 2013 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2013 NL APROBAT, PRIMAR Nicoine ROBU ss N Anexa ta/2 mii lei | SURSE DE FINANTARE ] | Buget local TOTAL aloari Contr. Proprie Buget | DENUMIREA OBIECTIVULUI 13 | Buget de Parteneri 2013 proiect Buget EU Chelt. n Credite | Stat Pt E TVA Avans pt. & Cheltuieli | Neeligibile Elizibil derulari Eligibile (inclusiv igibi erulare | Alte Surse TVA) pn o i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL GENERAL, 1 417.235,19| 340.432,07| 81.475,21| 172.060,44 137.237,66 1.461,94| 25.000,00 TOTAL GENERAL i 417.235,19| 340.432,07| 81.475,21| 172.060,44| 16.839,28| 11.749,61| 31.845,59 76.803,12| 1.461,94| 25.000,00 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 248.430,47) 228.855,82 54.066,77 91.654,83) 14.955,82| 10.982,74| 21.214,09 11.574,65 981,57| 25.000,00 LUCRĂRI NOI -B 176.804,72| 111.576,25 17.408,44 80.405,61 1.883,46 1766,87| 10.631,50 65.228,47 480,37 0,060 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - 0,08 0,08 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,60 0,00 0,00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 417235,19| 340.432,07| BE47521| 172.060,44 16.839,28| 11.749,61| 31.845,59 16.803,121, 25.000,00 Capitolul 65.02 Învățământ 206,05 206,05 26,26 175,70 4,09 0,60 0,00 0,06 0.00 0,00 65.02.04 206,05 206.05 26,26 175,70 4.09 0,00 9,00 0,00 0,00 = 65.02.04.92 Învățământ secundar superior _ —_ 206,05 206,05 26,26 175,70 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) A. Lucrări în continuare 18,79 19,79 1,39 9,17 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|

SU RSE DE FINANTARE Buget local n Ă uget DENUMIREA OBIECTIVULUI tv Valoare |. Bugor de pt Parteneri Dl 2013 proiect Buget EU Chelt. Credite Stat e e TVA Avans pt. & Chelt iezi Neeligibile Eligibil derulare | Alte Surse Eligibile | (inclusiv TVA) 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 Rețea profesională, cadru pentru dezvoltarea competenţelor bazate pe metode de învățare interactive FEDR/Liceul Teoretic Bartok Bela HURO 1001/187CF/2012 HCL 178/2012 10,79 10,79 1,39 9,17 0,23 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 195,26 195,26 24,87 166,53 3,86 0,00 9,06 9,90 0,06 0,60 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 69,75 69,75 8,55 59,85 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 125,51 125,51 16,32 106,68 2,51 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00, Capitolul 66.02 Sănătate aa _ L 3.365,73 4.437,43 542,10 3.622,83 68,02 2123 9,00 928,30 177,25 0,06 66.02.06 Spitale 5.365,73 4.437,43 542,10 3.622,83 68,92 2723 0,00 928,30 177,24 0.00 A. Lucrări în continuare 832,20 832,20 106,00 732.20 0,00 0,96 0.00 0,00 0,06 0.00 Transfer de cunoastere si experienta intre centre de radio terapie din aria transfrontaliera pentru asigurarea unei moderne (SCM) 300,00 300,00 100,00 200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE | Buget local B i r, Propri uget | DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | |. Buget de Cont roprie Parteneri 2013 proiect Buget EU Chelt. Credite Stat e e TVA Avans pt. & Cheltuieli | Neeligibile Eligibii derulare | Alte Surse Eligibile | (inclusiv TVA) 0 1 2 3 4 3 6 1 8 9 10 Common strategy for the prevention and treatment of child hip pathology în the Hungary - România cross - border area HURO 1001/252242 (Sp. L. Țurcanu) 79.90 79,90 0,00 79,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00; bolilor metabalice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro- regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 452,30 452,30 0.00 452,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 4.533,53 3.605,23 442,10 2.890,63 68,02 27,23 8,80 928,30 177,25 0,00 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 4.533,53 3.605,23 442,10 2.890,63 68,02 27,23 0,00 928,30 177,25 0,00 Capitolui 67.02 Cultură, recreere şi religie 1.264,88 863,99 8248 612,40 36,91 000| 132,20 400,89 0,00 0,00 67.02.03.04 Înstitații publice de spectacole şi concerte 1.184,88 783,99 82,48 552,40 16,91 9,00 132,26 400,89 0,00 8,90 A. Lucrări în continuare 1.184,88 783,99 32,48 552,40 16,91 0,00 132,20 400,89 0,00 0,00

tt SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Buget | DENUMIREA OBIECTIVULUI a Buget de Buget EU a Parteneri Credite | Stat ar IE Avans pi. & Cheltuieli | Neeligibile , - derulare | Alte Surse (inclusiv | TVA) i 0 1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) 294,58 213,84 22,41 146,59 3,45 0,00 41,39 80,74 0,00 0.00; Virtual Theatre- Cultural Brige, cu acronimul E-THEATRUM in cadrul i Hungary-Romania Cross- Border Coopertion | Programme 2007-2014, Teatrul Maghiar de Stat) HCL55/2012 890,30 570,15 60,07 405,81 13,46 0,00 90,81 320,15 0,00 0,00; 67.82.85.83 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 80,00 80,00 9,00 68,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 A. Lucrări în continuare 80,06 80,00 9,00 60,00 20,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IBE - 2010, nr.271380 80,00 80,00 0,00 60,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 13.156,50) 10.081,10 1.384,72 6.328,79 156,93 342,83| 1.867,83 3.075,40 0,00 0,00 68.02. Asisterita sociala pentru familie si copiii 13.156,50 10.081,10 1:384,72 6.328,79 156,93 342,83|-1.867,83 3.075,40 0.00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 8.588,60 6.611,21 390,33 4.078,14 100,90 342,83| 1.199,01 1.977,39 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 8.588,60 6.611,21 890,33 4.078,14 100,90 342,83) 1.199,01 1.977,39 9,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local Buget , TOTAL Valoar Contr. Proprie | DENUMIREA OBIECTIVULUI "| Buget de Parteneri 2013 proiect Buget FU Chelt. Credite Stat = 1 a TVA Avans pt. & Cheltuieli | Neeligibile A pe Eligibil derulare | Alte Surse Eligibile | (inclusiv TVA) 9 i 2 3 4 3 6 7 & 9 10 statutului femeii de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 293/2011 6.676,34 5.081,41 718,13 3.269,20 81,38 45,18 967,52 1.594,93 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCl. 334/2011/POR 1.887,26 1.504,80 172,20 783,94 19,52 297,65 231,49 382,46 0,00 0,00 = gr Ajutor Social 2685,28| 2.040,29 290,41 1.322,07 32,92 000| 394,89 644,99 0,00 0,00 [B- Lucrări noi 2.685,28) 2.040,29 290,41 1.322,07 32,92 000| 394,89 644,99 0,00 0,00 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09,2012 2.685,28 2.040,29 290,41 1.322,07 32,92 0,00 394,89 644,99 0,00 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajuti ial , Anne de Socta 1.882,62| 1.429,60 203,98 928,58 2311 000| 273,93 453,02 0,00 0,00 Lucrări noi 1.882,62 1.429,60 203,98 928,58 23,11 0,00 273,93 453,02 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Ti oara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 1.882,62 1.429,60 203,98 928,58 23,11 0,00 273.83 453,02 0,00 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 71.299,50 56.650,74 3.767,71 26.392,51| 10.964,73) 2.054,78| 10.489,44 14.648,76 981,57 9,06

pr SURSE DE FINANTARE Buget local Bronrie Buget TOTAL Valoari Contr. Proprie a DENUMIREA OBIECTIVULUI STA | Buget de Parteneri 2013 proiect Buget EU Chelt. Credite Stat Lo e TVA Avans pt. & Cheltuieți | Neeligibile Bliaibil derular i Eligibile | (inclusiv "SI erulare | Alte Su | TVA) ) 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 70.02.50... Alte servicii. în. domeniile focuințelor, serviciilor şi. dezvoltării 71 200,50, 56.650,74|... 5.767,71|.. 2639251) 10.96473| 2.054,78| 10:489,44|.14.648,76|. 981,57 0,00 A. Lucrări în continuare 54.989,63| 45.793,26 4.349,23 19,760,84] 10.629,82| 1.500,86| 8.570,94 9.196,37 981,57 0,00| Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 6.580,65 5.000,00 711,69 3.239,92 80,65 0,00 967,74 1,580,65 0,00 0.00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2016 13.004,49| 10.000,00 1.352,79 6.158,44 133,29 496,00 1.839,48 3.004,49 0,00 0,00| Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 1242/2010 500,00 500,00 63,00 425,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 4.788,18 4.071,32 289,42 1.144,30 629,80 177,62 848,61 716,86 981,57 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 19.616,68j 16.983,92 1.184,74 5.397,16) 6.581,91 660,79| 3.159,32 2.632,76 0,00 0,00 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, FICL 179/2012 9.250,03 7.988,42 567,72 2.586,30) 3.154,02 166,45) 1.513,93 1.261,61 0,00 0,00| Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2016 1.249,60) 1.249,60 177,87 809,72 20,15 0,00 241,86 0,00 0.00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local TOT, Contr. Proprie Buget TOTAL Val E DENUMIREA OBIECTIVULUI OTA “O | Buget de Parteneri 2013 proiect Buget EU Chelt. Credite Stat E e TVA Avans pt. & Cheltuieli | Neeligibile Elieibil derular ) Bligibile (inclusiv IgIbi erulare | Alte Surse TVA) a 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 B. Lucrări noi 16.309,87 10.857,48 1.418,48 6.631,67 334,91 553,92) 1.918,50 5.452,39 0,00 0,00 Modernizarea statiilor de transport public la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 11.757,55 7.366,07 980,01 4.461,41 111,06 491,31 1.322,28 4.391,48 0,00 0,90 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 4.116,89 3.143,07 438,47 1.996,09 49,68 62,61 596,22 973,82 0,00 0,00 iSpeeding every european digital SEED 433,43 348,34 0,00 174,17 174,17 0,00 0,00 87,09 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 734,70 734,70 0,00 09,00 734,70 0,00 0,08 0,08 0,00 9,90 14.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 734,70 734,70 6,00 0,00 734,70 9.00 0,06 0,00 8,00 9,00 N E A Lucrări în continuare 734,70 734,70 0,00 000| 73470 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul „Timis (proiect Aquatim) HCL, 364/2010 734,70 734,70 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolui 81.02 Combustibili si energie 168.882,24j 168.882,24| 57.955,52 63.330,84| 3.375,32| 8.821,76; 10,398,80 0,00 0,00| 25.000,00 81.02.06 Energie termică 168.882,24) 168.88224| 57.955,52 63,330,84j 3.375,32| 8.821,76| 10.398,80 9,00 09,08 25.000,00| A. Lucrări în continuare 168.882,24| 168.88224| 57.955,52| 63.330,84| 3.375,32| 8.821,76| 10.398,80 0,00 0,00) 25.000,00

SURSE DE FINANTARE | Buget local : Contr. Proprie Buget | e TOTAL Valoare MI | DENUMIREA OBIECTIVULUI 2013 proiect Puzo de Buget EU Chelt. a Par ne Credite a Cheltuieli | Neeligibile derulate Eligi (inclusiv erulare Alte Surse TVA) 0 1 2 3 4 3 6 7 3 9 18 sistemului centralizat de lermoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 168.882,24| 108.88224| 57.955,52 63.330,84 3.375,32j 8.821,76| 10.398,80 0,00 0,00; 25.000,00 Capitolul 84.02 Transporturi 156.325,59| 98.575,82| 15.716,42| 71.597,37| 1.498,58 503,01] 8.957,32| 57.749,77| 303,12 0,00 84.02.03 Transport rutier 156.325,59| 98.575,82[:::15.716;42 71.59737 1:498,58 503,01|::8:957,32 30312 0,00 84.92.03.02 Transportul în comun 88.967,57| 51.277,32 9.036,66 41.188,38 741,66 7,59 9,00 37.690,253 303,12 0,00 B. Lucrări noi 88.967,57| 31.277,52 7.036,66 41.188,38 741,66 7,50 0,00[ 37:690,25 303,12 0.00 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 36.447,03| 18.250,18| 3.220,95| 14.663,06 364,98 1,19 000| 18.196,85 0,00 0,00 Reabilitare linii de tramvai si modernizare rame stradale pe str.Stefan cel Mare din E municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 29.633,52| 15.817,20j 2.791,74| 12.709,12 31634 0,00 0,00) 13.816,32 0,00 0.00 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL | 87/28.02.2012 22.810,04 17.132,96 3.023,97 13.766,33 39,54 0,00 0,00 3.677,08 303,12 0,00 Adressing Challenges Sustainable Mobility | Planning CHALLENGE a 76,98 76,98 0,00 49,87 20,80 6,31 0,00 0,00 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 47 449,65 33.949,65 4.819,12 21.938,59 546,08 178,22| 6.467,64 13.500,00 0,06 0,00, B, Lucrări noi 47.449,65 33.949,65 4.819,12 21.,938,59 546,08 178,22| 6.467,64 13.500,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget focal *. Propri Buget TOTAL Valoar Contr. Proprie DENUMIREA OBIECTIVULUI , A "O | Buget de Parteneri , 2013 proiect Buget EU Chelt. Credite Stat e spe TVA Avans pi. & Cheltuieli | Neeligibile IE - Bligibil derulare | Alte Surse (inclusiv TVA) : | 0 â 2 3 4 3 6 7 8 9 10 Amenajare Complex rutier zona „Michelangelo ctapa 1 HCL356/2011 47.449,65| 33.949,65 4.819,12 21.938,59 546,08 178,22) 6.467,64) 13.500,00 0,00 0,00 84.02.03.83 Străzi 19.908,37) 13.348,85 1.860,64 8.476,40 210,84 317,29| 2.489,68 6.359,52 0,00 0,08 A. Lucrări în continuare 5.127,43 5.127,43 687,82 3.131,24 77,94 317,29 913,14 0,00 0,00 0,00 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 3.127,43 3.127,43 687,82 3.131,24 77,94 317,29 913,14 0,00 0,00 0,00 Lucrări noi 14.789,94 8.221,42 1.172,82 5.339,16 132,96 0,00, 1.576,54 6,559,52 9,00 8,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spi. T. 14.780,94 8.221,42 1.172,82 5.339,16 132,90 0,00) 1.576,54 6.559,52 0,00 0,00 Vladimirescu HCL, 405/2011 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARACI UL Verificat, SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ; Gabriela BIC DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia JUNIE Întocmit, : CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ Cani niţa TOMA

Atasament: REFERAT_RECTIFICARE.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICA PRIMAR Nr. SC2013 — ii SERVICIUL BUGET Da “NICOLAE ROBU i REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2013 Având în vedere: Adresa Direcţiei de Sănătate Publică prin care ni se comunică faptul că Ministerul Sănătății a repartizat credite în valoare de 4.500,00 mii lei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”, Timişoara, la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administrației publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 51.02.17 „transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate”; Referatul Direcţiei Tehnice cu nr. SC 2013 - 11140/19.04.2013, prin care se solicită introducerea unei noi poziții în Programul de Dezvoltare 2013, în cadrul capitolului 84.02.03.01 „Drumuri și Poduri”, Cap. C "Studii şi proiecte”, sub denumirea de „Capital social a SC. DRUMURI MUNICIPALE S.A.”, în valoare de 5.000,00 mii lei.De asemenea, se solicită diminuarea cap. 84.02.03.03 „Străzi”, cap. B, Lucrări noi — poziția „Amenajare strada Câmpului” cu suma de 2.000,00 mii lei, poziția „Amenajare strada Musicescu” cu suma de 1.000,00 mii lei, precum şi diminuarea sumei prevăzute la cap. 84.02.03.02 "Transport în comun”, titlul IV „Subvenții” cu valoarea de 4.400,00 mii lei şi suplimentarea cu suma de 2.400,00 mii lei, a poziției „Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la R.A.T.T." Referatul Direcţiei Dezvoltare, cu nr. SC 2013 — 11237/19.04.2013, prin care se solicită modificarea capitolului 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale” prin diminuarea poziției aferente proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna

Dumbrăviţa — Încubator de afaceri” cu suma de 435,43 mii lei şi introducerea unei noi poziții pentru proieciul „Speeding Every European Digital” cu aceeași sumă. Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/22.02.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin,1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.l1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/200t privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit, a, art. 45, alin2, lit. a, art63 alin], lit. e şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexa nr, | - Bugetul Local pe anul 2013; - Anexa nr.2 — Program de dezvoltare pe anul 2013. Anexa nr.3 — Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2013. DIRECTOR ECONOMIC ȘEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU KC. STELIANA STANCIU Cod FP 53 -01, Ver.

Atasament: BUGETUL_LOCAL.pdf

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL LOCAL ANEXA 1 Fotarârea Ar, DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJeDIpUt po5 yeqosde weifio1q BJUBNUI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 1.030.432,88 4.500,00 1.034.932,88 VENITURI PROPRII 48.02 470.828,59 -4.400,09 465.428,95 i. VENITURI CURENTE 00.02 620.782,99 -4.400,00 616.382,99 A. VENITURI FISCALE 00.03 564.817,50 4.400,00 560.417,50 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 292.731,73 4.400,00 288.331,73 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.294,82 0,00 2.294,82 impozit pe profit 01.02 2.294,82 0,00 2.294,82 Impozit pe profit de la agentii economici —| | MO tr 10| O | O 01.02.01 2.294,82 0,00 2.294,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE m 00.06 289.761,92 -4.400,00 285.361,92 impozit pe venit o = 03.02 10.150,04 9,00 19.150,04 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal — — 03.02.18 10.150,04 0,00 10.150,04 Cote si sume defalcate din împozitul pe venit că pn 04.02 279.611,88 -4.400,00 275.211,88 Cote defalcate din impozitul pe venit mo << 04.02.01 279.115,88 -4.400,00 274.715,88 Sume alocate de la con: ui judetean pentru echilibarea bugetelor locale <« DN 04.02.04 496,00 0,00 496,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL *| 00.07 674,99 0,00 674,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital wo fe 05.02 674,99| 9,00 674,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital m < 05.02.50 674,99 0,00 574,98 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE e = 00.08 86.213,33 0,00 6.213,33 impozite si taxe pe proprietate o _ 07.02 86.213,33 0,00 88.213,33 Impozit pe cladiri o Rs 07.02.01 73.261,91 0,00 73.261,91 Impozit pe cladiri - PF —_ N 07.02.0101 23.026,17 0,00 23.026,17 Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD ,eqosde urei6o1g Jeougoat Impozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 50.235,74 0,00 50.235,74 Impozit pe terenuri 23 07.02.02 7.575,73 0,00 7.575,73 impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 4.766,91 0,00 4.766,91 impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 2.589,48 0,00 2.589,48 impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 218,34 0,00 219,34 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 5.218,04 0,00 5.218,04 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 157,65 0,00 157,85 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 185.033,88 0,00 185.033,68 Sume defalcate din TVA 30 11.02 152.216,00 0,00 152.216,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 152.073,00 0,00 152.073,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 143,00 0,00 143,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servici 33 12.02 698,06 0,00 698,06 Taxe hoteliere 34 12.02.07 698,06 0,00 898,06 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 253,01 0,00| 253,01| Impozit pe spectacole 36 15.02.01 251,81 0,00; 251,81| Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 1,20 0,00| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 31.866,61 0,00| 31.866,61) Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 28.738,60 a,00 28.738,60| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 20.380,00 0,00 20.380,00| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 8.358,60 0,00 8.358,60| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 128.01 0,00 12801) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 3.000,00 0,00 3.000,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 838,76 0,00) 838,76 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 838,76 0,00) 838,76) Alte impozite si taxe 46 18.02.50 838,76 0,00 838,76 C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 55.965,49 0,00 55.965,49 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 Venituri din proprietate 49 30.02 38.036,50 0,00 38.036,50 Pag.2/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei poo 10JeIIpUI pOZ yeqoide 1890941 ure1B01d Venituri din concesiuni s 30.02.05 38.036,50 0,06 38.038,50 Venituri din dobanzi 51 31.02 19,34 0,00 18,34 E Alte venituri din dobanzi 52 31.02.03 19,34 0,00 19,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 00,14 17.909,85 0,00 17.808,65 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 33.02 304,47 0,00 304,47 55 33.02.12 276,47 0,00 276,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 56 33.02.28 28,00 0,00 28,00 57 34.02 2.792,02 9,06 2.792,02) Venituri din taxe administrative, eliberari de permise Taxe extrajudiciare de timbru 58 34.02.02 2.792,02 0,00 2.792,02! Amenzi, penalitati si confiscari 59 35.02 10.241,52 0,00 10.241,52| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale sa 35.02.01 10.237,52 0,00 10.237,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02.50 4,00 0,00 4,00 Diverse venituri 62 36.02 4.569,64 0,00 4.569,64 Taxe speciale 63 36.02.06 3.369,64 0,00 Alte venituri 64 36.02.50 1.200,00 0,00 3.369,64) 1.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 65 37.02 2,00 0,00 2,00 Donatii si sponsorizari 56 37.02.01 2.00 0,00 2.00, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 67 37.02.03 -72.383,13 0,00 -72.383,13 Varsaminte din sectiunea de functionare 88 37.02.04 72.383,13 0,00 72.383,13| Îl. VENITURI DIN CAPITAL 65 00.15 2.264,00 0,00 2.264,00| Venituri din valorificarea unor bunuri 70 39.02 2.264,00 0,00 2.264,00| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 71 38.02.03 830,45 0,00 830,45) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 39.02.07 1.033,55 0,00 1.033,55 Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 39.02.10 400,00 0,00 400,00 IV. SUBVENT! 74 00.17 161.801,54 8.900,00 170.701,54 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 00.18 161.801,54 8.900,00 170.701,54 Subventii de la bugetul de stat 76 42.02 161.801,54 8.900,90 170.701,54 A. De capital 7 157.067,07 8.800,00 165.967,07 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 78 42.02.16 0,00 4.500,00 4.500,00) Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 pOS yeqoide ejuonțul Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investi sanatate 42.02.16.03 0,00 4.500,00 4.500,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 80 42.02.20 157.087,07 4.400,00 181.467,07 B, Curente 31 4.734,47 0,00 4.734,47 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 42.02.34 35,57 0,00 35,57 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 420241 4.698,90 0,00 4.698,90 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 84 45.02 245.584,35 0,00 245.584,35 Fondul European de Dezvoltare regionala 85 45.02.01 136.488,73 0,00 136.488,73) Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 86 45.02.01.01 115.688,73 0,00 115.688,73| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 87 45.02.01.02 17.500,00 0,00 17.500,00 Prefinantari 88 45.02.01.03 3.300,00 0,00 3.300,00] Fondul Sociai European 89 45.02.02 19.050,00 0,06 1.050,00) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 91 45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 92 45.02.03 0.045,62 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 93 45.02.0301 65.000,00 0,00 30.045,62, 65.000,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 94 45.02.03.02 7.045,82 0,00 7.045,62) Prefinantari 95 45.02.03.03 18.000,00 0,00 18.000.00| TOTAL CHELTUIELI 96 50.02 1.032.380,13 4.500,00 1.036.880,13| CHELTUIELI CURENTE 97 01 916.087,30 -4.400,00 911.687,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98 10 201.575,20 0,00 201.575,20| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 99 20 190.880,70 0,00 190.680,70 TITLUL III DOBANZI 100 30 21.118,85 0,00 21.118,65 TITLUL IV SUBVENT 101 40 75.000,00 -4.400,00 70.800,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 51 12.177,88| 0,90 12.177,88 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 103 56 391.402,98 0,00 391.402,88 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 104 57 19.433,88| 0,00 19.433,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 105 59 4.700.00| 0,00 4.700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 106 70 81.167,80| 8.900,00 90.067,80 Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JOJEDIPUl POI ure16o1y ejuongul TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 107 71 81.145,80 3.900,00 85.045,80 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 108 72 22,00 5.000,00 5.022,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 109 81 35.125,03 0,00 35.125,03| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 110 50.02 78.405,86 0,00 78.405,86 Autoritati publice si actiuni externe 111 51.02 51.336,96 0,00 51.336,96 CHELTUIELI CURENTE 112 01 48.357,12 0,00 48.357,12 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 13 10 32.464,34 0,00 32,464,34 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 14 20 13.892,78 0,00 13.892,78 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 15 59 2.000,00 0,00 2.000,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 16 70 2.979,84 0,00 2.979,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 17 71 2.979,84 0,00 2.979,84 Din tota! capitol Autori i executive si legislative 118 51.02.01 51.336,96 0,00 51.336,96 Autoritati executive 19 51.02.01.03 51.336,96 0,00 51.336,96 Alte servicii publice generale 120 54.02 5.952,25 0,00 5.952,25 CHELTUIELI CURENTE 121 01 3.961,00 0,00 3.961,00 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 122 20 1.000,00 0,00 1.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 23 51 2.961,00 0,00 2.961,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 81 1.991,25 0,00 1.991,25 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administra! publice focale 26 54.02.07 603,13 0,00 603,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 127 54.02.10 2.926,00 0,00 2.926,00 Alte servicii publice generale 128 54.02.50 2.423,12 5,00 2.423,12 Tranzactii privind datoria publica si 1 /«mprumuturi 129 55.02 21.116,65 0,00] 21.116,65 CHELTUIELI CURENTE 130 01 21.116,65 0,00 21.116,65 TITLUL III DOBANZI 131 30 21.116,65 0,00 21.116,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Pag. 5/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod Joţeolpul po) Jeqosde uesfio1d yeoyoes Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 133 59.02 15.961,10 0,00 15.981,10 Ordine publica si siguranta nationala 134 61.02 15.961,10 0,00 15.981,10 CHELTUIELI CURENTE 135 01 15.810,00 0,00 15.810,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136 10 13.000,00 0,00 13.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 137 20 2.600,00 0,00 2.600,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 51 10,00 0,00 10,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 138 59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 70 151,10 0,00 151,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 141 71 151,10 0,00 151,10 Din total capitol Ordine publica 142 61.02.03 15.151,10 0,00 15.151,10 Politie comunitara 143 61.02.03.04 15.151,10 0,00 15.151,10 Protectie civila si protectia contra incendiilor 144 61.02.05 810,00 0,00 810,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 145 53.02 322.269,28 4.500,00 326.769,28 Invatamant 146 65.02 168.634,99 0,00 168.634,99 CHELTUIELI CURENTE 147 01 164.154,86 0,00 184.154,86 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 148 10 118.569,00 0,00 118.569,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 149 20 41.871,93 0,00 41.871,93 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 150 56 206,05 0,00 206,05 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 151 57 1.007,88 0,00 1.007,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 182 59 2.500,00 0,00 2.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 153 70 4.329,51 0,00 4.329,51 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 154 71 4.329,51 0,00 4.329,51 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 155 81 180,82 0,00 150,62 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 156 65.02.03 87.481,38 0,00 87.481,38 Invatamant prescolar 187 65.02.03.01 32.762,12 0,06 32.762,12 Invatamant primar 158 65.02.03.02 54.719,26 0,00 54.719,26 Invatamant secundar 159 65.02.04 80.011,38 0,00 80.011,39 Pag. 6/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoJeDIpUI po Jeqosde uieifioiy Invatamant secundar inferior 160 65.02.04.01 150,00 0,00 150,00 Invatamant secundar superior 161 65.02.04.02 78.421,69 0,00 78.421,69 Invatamant profesional 182 65.02.04.03 1.439,70 0,00 1.438,70 Invatamant postliceal 163 65.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 Sanatate 164 66.02 27.059,28 4.500,00 31.559,28 CHELTUIELI CURENTE 185 01 21.737,37 0,00 21.737,57| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 166 10 4.698,90 0,00 4.698,90 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 167 20 5.191,12 0,00 5.191,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 168 51 7.313,82 0,00 7.313,82 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 189 56 4.533,53 0,00 4.533,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 170 70 5.321,91 4.500,00 9.821,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 171 71 5.321,91 4.500,00 9.821,91 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 172 86.02.06 22.069,26 4.500,00 26.569,26 Spitale generale 173 66.02.06.01 22.089,28 4.500,00 26.569,26 Servicii de sanatate publica 174 66.02.08 4.990,02 0,00 4.990,02 Cultura, recreere si religie 175 67.02 69.287,38 0,00 69.287,38 CHELTUIELI CURENTE 176 01 56.144,00 0,00 56.144,00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 177 10 14.860,72 0,00 14.8680,72 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 178 20 40.018,40 0,00 40.018,40 Titlul Vii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 178 56 1.264,88 0,00 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL 180 70 12.992,77 0,00 12.992,77 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 181 71 12.992,77 0,00 12.992,77 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 182 81 150,61 0,00 150,81 Din total capitol Servicii culturale 183 67.02.03 26.315,59 0,00 26.315,59 Institutii publice de spectacole si concerte 184 67.02.03.04 21.599,13 0,00 21.599,13 Case de cultura 185 67.02.03.06 4.716,46 0,00 4.716,46) Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR puel po3 JOJEIIpUI po tueifiold ejuenijuj Servicii recreative si sportive 186 67.02.05 41.371,79 0,00 41.371,79 Sport 87 67.02.05.01 17.623,36 0,00 17.623,36, intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 188 67.02.05.03 23.748,43 0,00| 23.748,43 Alte servicii domeniile culturii, recreerii si religiei 189 67.02.50 1.800,00 000| 1.600,00) Asigurari si asistenta sociala 190 68.02 57.287,83 0,00 57.287,63 CHELTUIELI CURENTE 91 01 56.868,63 0,00 56.866,63 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 92 10 17.982,24| 0,00 17.982,24 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 5.421,72 0,00 5.421,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 94 51 1.880,17 0,00 1.880,17 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 95 56 13.156,50 0,00 13.158,50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 96 57 18.426,00| 0,00 18.426,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 97 70 421,00| 0,00 421,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 421,00 0,00 421,00 Din tota! capitol Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 95 68.02.05 14.620,78 000| 14.620,79 Asistenta sociala in caz de invaliditate 200 68.02.05.02 14.620,79 0,00] 14.620,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 201 68.02.06 11,794,65 0,00 11.794,65| Crese 202 58.02.11 1.402,29 0,00 1.402,29) Prevenirea excluderii sociale 203 58.02.15 29.269,90 0,00 29.269,90| Ajutor social 204 68.02.15.01 24.547,28 0,00 24.547,28| Cantine de ajutor social 205 88.02.15.02 4.722,62 0,00 4.722,62| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 208 68.02.50 200,00 0,00 200,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 207 69.02 177.288,69 0,00 177.286,69 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 208 70.02 155.469,99 0,00 155.469,99 CHELTUIELI CURENTE 208 01 108.412,82 0,00 108.412,82 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 210 20 37.100,43 0,00 37.100,43 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 211 51 12,88 0,00 12,89 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 212 56 71.299,50 0,00 71.299,50 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR POD pusi yeqosde wesBo1q Wwe1Boid CHELTUIELI DE CAPITAL 213 |70 26.612,32 0,00 26.612,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 214 71 26.612,32 0,00 28.612,32 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 215 [81 20.444,85 0,00 20.444,85 Din total capitol Locuinte 216 [70.02.03 3.571,63 0,00 3.571,83 Dezvoltarea sistemului de locuinte 217 |70.02.03.01 3.571,63 0,00 3.571,83 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 218 |70.02.03.30 0,00| 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 219 [70.02.05 24.921,21 0,00 24.921,21 Alimentare cu apa 220 |70.02.05.01 24.921,21 0,00 24.921,21 iluminat public si electrificari rurale 221 (70.02.06 14.954,21 0,00 14.954,21 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 222 |70.02.50 112.022,94 0,00 112.022,94 Protectia mediului 223 |74.02 21.816,70 0,00 21.818,70 CHELTUIELI CURENTE 224 [01 21.734,70 0,00 21.734,70 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 225 |20 21.000,00 0,00 21.000,00 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 226 [56 734,70 0,00 734,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 227 |70 82,00 0,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 228 [71 82,00 0,00 82,00 Din tota! capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 229 [74.02.05 21.082,00 0,00 21.082,00 Salubritate 230 [74.02.05.01 12.082,00 0,00 12.082,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 231 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 232 (74.02.06 734,70 0,00 734,70) Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 233 (79.02 438.457,20 0,00 438.457,20| Combustibili si energie 234 181.02 189.068,38 0,00 189.068,38| CHELTUIELI CURENTE 235 101 188.882,24 0,00 188.882,24| TITLUL IV SUBVENTII 236 [40 45.000,00 0,00 45.000,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 237 [56 143.882,24 0,00 143.882,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 238 |70 186,14 0,00 186,14) Pag.9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JoyeoIpul po yeqoude ue1Bosd ure16oly BjUonpul TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 239 71 184,14 0,00 164,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 240 A 22,00 0,00 22,00 Din total capitol Energie termica 241 81.02.06 189.068,38 0,00 189.068,38| Transporturi 242 84.02 249.388,82 0,00 249.388,82 CHELTUIELI CURENTE 243 01 208.909,91 -4.400,00 204.509,91| TITLUL It BUNURI SI SERVICII 244 20 22.584,32 0,00 22.584,32 TITLUL IV SUBVENTII 245 40 30.000,00 -4.400,00 25.600,00 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 246 56 156.325,59 0,00 156.325,59 CHELTUIELI DE CAPITAL 247 70 28.091,21 4.400,00 32.491,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 248 71 28.091,21 -800,00 27.491,21 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 248 72 0,00 5.000,00 5.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 250 81 12.387,70 0,00| 12.387,70 Din total capito! Transport rutier 251 84.02.03 249.388,82 0,00 249.388,82 Drumuri si poduri 252 84.02.03.01 49.314,45 5.000,00 54.314,45 Transport in comun 253 84.02.03.02 142.113,81 -2.000,00i 140.113,81 Strazi 254 84.02.03.03 57.960,56 -3.000,00 54.960,56 Alte cheltuieli in domeniul transporiuritor 255 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 256 96.02 0,00 0,00 0,00| REZERVE 257 97.02 0,06 0,00 0,00| EXCEDENT 258 98.02 0,00 9,00 0,00 DEFICIT 255 99.02 1.947,25 0,00 1.947,25 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 553.134,33 -4.400,00 548.734,33| TOTAL VENITURI 00.01 553.134,33 -4.400,00 548.734,33| VENITURI PROPRII 48.02 468.564,99 -4.400,00 464.164,93| I. VENITURI CURENTE —| NGO 00.02 548.399,86 4.400,00 543.999,86| Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 J0JeDIPUI 1eqosde uie16014 A. VENITURI FISCALE 00.03 564.817,50 4.400,00 560.417,50 At. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 292.731,73 -4.400,00 288.331,73 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.294,82 0,00| 2.294,82 impozit pe profit n| om o 01.02 2.294,82 0,00] 2.284,82 impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 2.294,82 0,00 2.294,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 00.06 289.761,92 -4.400,00 285.361,92 impozit pe venit 11 03.02 10.150,04 0,00 10.150,04 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 03.02.18 10.150,04| 0,00 10.150,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02 273.611,88 -4.400,00 275.211,88 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 279.115,88| -4.400,00 274.715,88 Sume alocate de fa consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 04.02.04 496,00 0,00 496,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 00.07 674,99 0,00 574,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02 674,99 0,06 674,99, Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 674,99 0,00 674,99 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 00.09 86.213,33 0,00 85.213,33 impozite si taxe pe proprietate 20 07.02 86.213,33 0,00 86.213,33| impozit pe cladiri 21 07.02.01 73.261,91 0,00 73.261,91 Impozit pe cladiri - PF 22 07.02.01.01 23.028,17 0.00| 23.026,17 Impozit pe cladiri - PJ 23 07.02.01.02 50.235,74 0,00 50.235,74 impozit pe terenuri 24 07.02.02 7.575,73 0,00 7.575,73 Impozit pe terenuri - PF 25 07.02.02.01 4.766,91 0,00 4.766,91 impozit pe terenuri - PJ 26 07.02.02.02 2.589,48 0,00 2.589,48 impozit pe terenurile extravilane 27 07.02.02.03 219,34 0,00 219,34 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 28 07.02.03 5.218,04 0,00 5.218,04 Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 157,65 0,00 157,65 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.16 185.033,68 0,00 185.033,68 Sume defalcate din TVA 31 11.02 152.216,00 0,00 152.216,00 or descentralizate la nivelul comunelor, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui oraselor, muni or, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 32 11.02.02 152.073,00 0,00 152.073,00 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi JoțeoIpul poa yeqoide Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 143,00 9,00 143,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 12.02 698,06 0,00 Taxe hoteliere 35 12.02.07 698,06 0,00 698,06 698,06) Taxe pe servicii specifice 36 15.02 253,01 0,00 253,01) Impozit pe spectacole 37 15.02.01 251,81 0,00 251,81 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 1,20 0,00 1,20 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 16.02 31.866,61 0,00 31.866,61 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 28.738,60 0,06 28.738,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 20.380,00 0,00 20.380,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 8.358,60 0,00 8.358,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 128,01 0,00 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 3.000,00 0,00 3.000,00 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 838,76 0,00 338,76 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 838,76 0,00 838,76 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 838,76 0,00 838,76 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 -16.417,84 0,00 -18.417,54 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 38.055,84 38.055,84 Venituri din proprietate 50 30.02 38.035,50 0,0ai 0,00| 38.036,50 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 Venituri din dobanzi 52 31.02 19,34 0,00 19,34 Alte venituri din dobanzi 53 31.02.03 19,34 0,00 19,34 G2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 00.14 -54.473,48 0,00 -54.473,48 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 33.02 304,47 0,00 304,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 33.02.12 276,47 0,00 276,47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 57 33.02.28 28,00 0,00 28,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 2.792,02 0,00 2.792,02 Taxe extrajudiciare de timbru 59 34.02.02 2.792,02 0,00 2.792,02 Amenzi, penalitati si confiscari 50 35.02 10.241,52 0,00 10.241,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 35.02.01 10.237,52| 0.00 10.237,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari 82 35.02.50 4,00| 0,00 4,00 Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei Joţeoipu pod ,eqosde we1601d WUeIBOId Diverse venituri 36.02 4.569,64 0,00 4.569,64 Taxe speciale 64 36.02.06 3.369,64 0,00 3.369,64 Alte venituri 65 36.02.50 1.200,00 0,00 1.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 66 37.02 -72.381,13 0,00 -12.381,13 Donatii si sponsorizari 67 37.02.01 2,00 0,00 2,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 37.02.03 -72.383,13 0,00 -72.383,13 IV. SUBVENTII 59 09.17 4.134,47 0,00 4.734,47, SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 00.18 4.134,47 0,06 4.734,47 Subventii de la bugetul de stat 71 42.02 4.73447| 0,00| 4.734,47 B. Curente 72 4.734,47| 0,00| 4.734,47 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 73 42.02.34 35,57| 0,00 35,57 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 74 42.02.41 4.698,90 0,00 4.698,90 TOTAL CHELTUIELI 75 50.02 553.134,33 -4.400,00 548.734,33 CHELTUIELI CURENTE 76 01 518.009,30 -4.400,00| 513.609,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7”mT 10 201.575,20 0.00) 201.575,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 78 20 190.680,70 0,00 190.680,70 TITLUL tit DOBANZI 79 30 21.116,65 0,90 21.116,85 TITLUL IV SUBVENTII 80 40 75.000,00 -4.400,00 70.600,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 51 5.502,87 0,00 5.502,87 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 82 57 19.433,88 0,00 19.433,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 83 59 4.700,00 0,00 4.700,00 84 81 35.125,03 0,00 35.125,03 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 85 50.02 75.328,02 0,00 75.328,02 utoritati publice si actiuni externe 86 51.02 48.357,12 0,00 48.357,12 HELTUIELI CURENTE 87 01 48.357,12 0,00 48.357,12 88 10 32.464,34 0,00 32.464,34 TLUL II BUNURI SI SERVICII 89 20 13.892,78 0,00 13.892,78 A C TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL T T ITLUL X ALTE CHELTUIELI 90 59 2.000,00 0,00 2.000,00 Din total capitol Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei poa Joţeoipul po) weiBo1q Jeoyq2e1 WeiBoid Autoritati executive si legislative 51.02.01 48.357,12 0,00 48.357,12| Autoritati executive 92 51.02.01.03 48.357,12 0,00 48.357,12) Alte servicii publice generale 93 54.02 5.854,25 0,00 5.854,25 CHELTUIELI CURENTE 94 01 3.863,00 0,00 3.863,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 20 1.000,00 0,00 1.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 96 51 2.863,00 0,00 2.863,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 97 81 1.991,25 0,00 1.991,25 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 98 54.02.07 803,13 0,00 803,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 99 54.02.10 2.828,00 0,00 2.828,00 Alte servicii publice generale 100 54.02.50 2.423,12 0,00 2.423,12 Tranzactii privind datoria publica si i; Y«mprumuturi 101 55.02 21.116,65 0,00 21.116,65 CHELTUIELI CURENTE 102 01 21.118,65 0,00 21.116,85 TITLUL Ill DOBANZI 103 30 21.116,65 0,00 21.116,65 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 104 59.02 15.810,00 0,00 15.810,00 Ordine publica si siguranta nationala 105 561.02 15.810,00 0,00 15.810,00 CHELTUIELI CURENTE 106 01 15.810,00 0,00 15.810,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 13.000.00| 0,00 13.000,00 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 108 20 2.600,00! 0,00 2.600,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 109 51 10,00 0,00 10,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 110 59 200,00 0,00 200,00| Din total capitol Ordine publica 111 61.02.03 15.000,00 0,00 15.000,00| Politie comunitara 112 61.02.03.04 15.000,00 0,00 15.000,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor 113 61.02.05 810,00 0,00 810,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 114 63.02 273.479,01 0,00 273.479,01 Invatamant 115 65.02 164.099,43 0,00 184.099,43| CHELTUIELI CURENTE 116 01 183.948,81 0,00 163.948,81 Pag. 14724

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD yeqoide urifod ejuențul Jeougoa1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117 10 118.569,00 0,00 118.569,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 18 20 41.871,93 0.00 41.871,93 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 19 57 1.007,88 0,00 1.007,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 20 59 2.500,00 0,00 2.500,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 121 81 150,62 0,00 150,82 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 22 65.02.03 84.422,20 0,00 84.422,20 Invatamant prescolar 123 65.02.03.01 29.702,94 0,00 29.702,94| Invatamant primar 124 85.02.03.02 54.719,26 0,00 54.719,26| Invatamant secundar 25 65.02.04 78.535,01 0,00 78.535,01| Invatamant secundar inferior 26 65.02.04.01 0,00 0,00 0,00) Invatamant secundar superior 127 65.02.04.02 77.095,31 0,00 77055.51] Invatamant profesional 128 65.02.04.03 1.439,70 0,00 1.439,79, Invatamant posiliceal 65.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22) Sanatate 566.02 10.638,72 0,00 10.638,72| CHELTUIELI CURENTE 01 10.639,72 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4.698,90 0,00 10.639,72 cos so) TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 5.191,12 0,00 5.191,12) TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 749,70 0,00 749,70| Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 135 66.02.06 5.749,70 0,00 5.749,70 Spitale generale 136 866.02.06.01 5.749,70 0,00 5.749,70 Servicii de sanatate publica 137 66.02.08 4.890,02 0,00 4.890,02 Cultura, recreere si religie 138 67.02 55.029,73 0,00 55.029,73 CHELTUIELI CURENTE 139 01 54.879,12 0,00 54.879,12 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140 10 14.860,72 0,00 14.860,72 TITLUL Îl BUNURI SI SERVICII 141 20 40.018,40 0,00 40.018,40 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 142 81 150,61 0,00 150,81 Din total capitol Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 doyeolput pod yeqosde we1Soiq eyuonyui UBIBOId culturale 143 87.02.03 22.586,46 0,00 22.588,46 Institutii publice de spectacole si concerte 144 567.02.03.04 17.870,00 0,00 17.870,00 Case de cultura 145 67.02.03.06 4.716,46 0,00 4.716,46 Servicii recreative si sportive 146 67.02.05 30.843,27 0,00 30843.27) Sport 147 867.02.05.01 9.905,00 0,00 9.905,00, Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 148 67.02.05.03 20.938,27 0,00 20.938.27| Alte servicii 12, 2n domeniile culturii, recreerii si religiei 148 67.02.50 1.600,00 0,00 1.600,00 Asigurari si asistenta sociala 150 68.02 43.710,13 0,00 CHELTUIELI CURENTE 1851 01 43.710,13 0,00 43.710,13 7013) TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 152 10 17.982,24 0,00 17.982,24 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 153 20 5.421,72 0,00 5.421,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 54 51 1.880,17 0,00 1.880,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 18.426,00 0,00 18.426,00 Din tota! capitol Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 56 68.02.05 14.620,78 0,00 14.620,79 Asistenta sociala in caz de invaliditate 157 68.02.05.02 14.620,79 0,00 14.620,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 158 68.02.06 3.206,05 0,00 3.208,05) Crese 59 68.02.11 1.402,29 0,00 1.402,29) Prevenirea excluderii sociale 60 68.02.15 24.281,00 0,00 i 24.281,00 Ajutor social 161 68.02.15.01 21.584,00 0,00 21.584,00 Cantine de ajutor social 862 68.02.15.02 2.697,00 0,00 2.697,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 83 88.02.50 200,00 0,00 200,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 164 69.02 78.545,28 0,00 78.545,28 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 185 70.02 57.545,28 0,00 57.545,28 CHELTUIELI GURENTE 66 01 37.100,43 0,00 37.100,43 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 187 20 37.100,43 0,00 37.100,43 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 168 81 20.444,85 0,00 20.444,85 Din total capitol Locuinte 189 70.02.03 728,80 0,00 728,80 Pag. 16/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po po yeqosde ufo ejuonțiul Dezvoltarea sistemului de locuinte 170 70.02.03.01 728,80 0,00 728,80 Alte cheltui n domeniul locuintelor 171 70.02.03.30 0,00 0,90 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 172 70.02.05 16.605,00 0,00 16.605,00 Alimentare cu apa 173 70.02.05.01 18.805,00 0,00 18.805,00 luminat public si electrificari rurale 74 70.02.06 7.000,00 0,00 7.000,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, servi lor si dezvoltarii comunale 75 70.02.50 33.211,48 0,00 33211,48 Protectia mediului 74.02 21.000,00 0,00 21.000,00 CHELTUIELI CURENTE 77 01 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 78 20 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 79 74.02.05 21.000,00 0,00 21.000,00 Salubritate 80 74.02.05.01 12.000,00 0,00 12.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 181 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 82 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 183 79.02 109.972,02 -4.400,00 1085.572,02 Combustibili si energie 184 81.02 45.000,00 0,00 45.000,00 CHELTUIELI CURENTE 185 01 45.000,00 0,00 45.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 86 40 45.000,00 0,00 45.000,00 Din total capitol Energie termica 187 81.02.06 45.000,00 0,00 45.000,00 Transporturi 188 84.02 54.972,02 4.400,00 50.572,02 CHELTUIELI CURENTE 89 01 52.584,32 -4.400,00 48.184,32 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 190 20 22.584,32 09,00 22.584,32 TITLUL IV SUBVENTII 191 40 30.000,00 -4.400,00 25.600,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 81 12.387,70 0,00 Din tota! capitol 12.387,70| i Transport rutier 193 84.02.03 64.972,02 -4.400,00 l 60.572,02) Drumuri si poduri 194 84.02.03.01 27,12 0.00 27,12) Transport in comun 195 84.02.03.02 43.226,45 -4.400,00 38.826,45| Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD uier601q Jeayyoss Strazi 198 84.02.03.03 21.718,45 0,00 21.718,45 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 197 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 198 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 199 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 200 98.02 0,00 0,00 9,00 DEFICIT 201 93.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 477.298,55 3.900,00 486.198,55 TOTAL VENITURI 00.01 477.298,55 8.900,00 486.198,55 VENITURI PROPRII 48.02 2.264,00 0.00 2.264,06 i. VENITURI CURENTE 00.02 72.383,13 0,00 72.383,13 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 72.383,13 0,00 72.383,13 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 72.383,13 0,00 72.383,13 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 72.383,13 0,90 72.383,13 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 72.383,13 0,00 72.383,13 Il. VENITURI DIN CAPITAL [o [+ > o 00.15 2.264,00 0,00 2.264,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 39.02 2.264,00 0,00 2.264,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 39.02.03 830,45 0,00 830,45 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 39.02.07 1.033,55 0,00 1.033,55 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 39.02.10 400,00 0,00 400,00 IV. SUBVENTII 14 00.17 157.067,07 8.900,00 185.967,07 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15 00.18 157.067,07 8.900,00 185.967,07 Subventii de la bugetul de stat 18 42.02 157.087,07 8.900,00 165.887,07 A. De capital î7 157.087,07 8.900,00 165.967,07 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 18 42.02.18 0,00 4.500,00 4.500,00 Subventii de ta bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 19 42.02.16.03 0,00 4.500,00 4.500,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 20 42.02.20 157.087,07 4.400,00 161.467,07 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 21 45.02 245.584,35 0,00 245.584,35 Fondul European de Dezvoltare regionala 22 45.02.01 136.488,73| 0,00 136.488,73 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 1oJeDIput po yeqosde wueiboig ejuenţui UIBISOId Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.01.01 115.688,73 0,00 115.688,73 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 24 45.02.01.02 17.500,00 0,00 17.500,00 Prefinantari 25 45.02.01.03 3.300,00 0,00 3.300,00 Fondul Social European 26 45.02.02 18.050,00 0,06 19.050,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 27 45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite in contul piatilor efectuate in anii anteriori 28 45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 29 45.02.03 90.045,62 0,00 90.045,52 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 30 45.02.03.01 65.000,00 0,00 65.000,00 Sume primite în contul plaiilor efectuate in anii anteriori 31 45.02.03.02 7.045,62 0,00 7.045,82 Prefinantari 32 45.02.03.03 18.000,00 0,00 18.000,00 TOTAL CHELTUIELI 33 50.02 479.245,80 8.900,00 488.145,80 CHELTUIELI CURENTE 34 01 398.078,00 0,00 398.078,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 35 51 6.675,01 0,00 6.675,01 Titlul VIII PROIECTE GU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 36 56 391.402,99 0,00 391.402,99 CHELTUIELI DE CAPITAL 37 70 81.187,80 8.900,00 90.067,80 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 38 71 81.145,80 3.900,00 85.045,80 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 39 72 22,00 5.000,00 5.022,00)| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 40 50.02 3.077,84 0,00 3.077,84| Autoritati publice si actiuni externe 41 51.02 2.979,84 0,00 2.973,84 CHELTUIELI CURENTE 42 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 43 70 2.979,84 0,00 2.979,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 71 2.979,84 0,00 2.979,84 Din total capitol Autoritati executive si legislative 45 51.02.01 2.979,84 0,00 2.979,84 Autoritati executive 46 51.02.01.03 2.979,84 0,00) 2.979,84 Alte servicii publice generale 47 54.02 98,00 0,00 98,00 CHELTUIELI CURENTE 48 01 98,00 0,06 98,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 49 51 98,00 0,00 98,00) Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD yeqosde ure16014 Ejuonțul 1eoymos1 ueiBoid CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 51 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 52 54.02.10 98,00 0,00| 38,00 Alte servicii publice generale 53 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 54 59.02 151,10 0,00 151,10 Ordine publica si siguranta nationala 55 61.02 151,10 0,00 151,16 CHELTUIELI CURENTE 56 01 0,90 9,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 151,10 0,00 151,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 58 71 151,10 0,00 151,10 Din total capitol Ordine publica 59 61.02.03 151,10 0,00 151,10 Politie comunitara 860 61.02.03.04 151,10 0,00 151,10 Protectie civila si protectia contra incendiilor 61 61.02.05 0,90 0,00 0,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 62 63.02 48.790,27 4.500,00 53.290,27 invatamant 63 65.02 4.535,56 0,00 4.535,56 CHELTUIELI CURENTE 64 01 206,05 0,00 206,05 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 65 56 206,05 0,00 208,05 CHELTUIELI DE CAPITAL 66 70 4.329,51 0,00 4.329,51 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 67 71 4.329,51 0,00 4.329,51 Din totai capitol invatamant prescolar si primar 568 85.02.03 3.058,18 0,00 3.059,18 invatamant prescolar 69 65.02.03.01 3.059,18 0,00 3.059,18 invatamant primar 70 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 71 65.02.04 1.476,38| 0,00 1.476,38 Invatamant secundar inferior 7 85.02.04.01 150,00 0,00 150,00 Invatamant secundar superior 73 65.02.04.02 1.326,38 0,00 1.326,38 Invatamant profesional 74 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 75 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 poS yeqosde uieiboid ejuonţul WesBoid Sanatate 66.02 16,419,58 4.500,00 20.918,56 CHELTUIELI CURENTE 7 01 11.097,65 0,06 11.087,65 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78 51 6.564,12 0,00 6.564,12 Titlut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 75 56 4.533,53 0,00 4.533,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 80 70 5.321,81 4.500,00 5.821,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 81 T1 5.321,91 4.500,00 9.821,91 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 82 66.02.06 16.318,56 4.500,00 20.819,56 Spitale generale 83 86.02.06.01 16.319,56 4.500,00 20.819,56| Servicii de sanatate publica 84 66.02.08 100,00 0,00 100,00) Cultura, recreere si religie 85 67.02 14.257,85 0,00 14.257,85 CHELTUIELI CURENTE 86 01 1.264,88 0,00 1.264,88 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 87 56 1.264,88 0,00 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 70 12.992,77 0,00 12.992,77 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 71 12.992,77 0,00 12.992,77 Din total capitol 90 67.02.03 3.725,13 0,90 3.729,13 Institutii publice de spectacole si concerte 91 87.02.03.04 3.728,13 0,00 se 3.729,13 Case de cultura 92 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 93 87.02.05 10.528,52 0,00 10.528,52 Sport 94 867.02.05.01 7.718,36 0,00 7.718,38 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 95 867.02.05.03 2.810,18 0,00 2.810,16 Alte servicii î2,%n domeniile culturii, recreerii si religiei 96 87.02.50 0,00 0,00 0,06 Asigurari si asistenta sociala 97 68.02 13.577,50 0,00 13.877,50 CHELTUIELI CURENTE 98 01 13.156,50 0,00 13.156,50| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 99 56 13.156,50 0,00 | 13.156,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 70 421,00 0,00 421,00 Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? JolBDIpuţ po eyuengul yeqoide weifoiqd WEJ60Id TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 101 71 421,00 0,00 421,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli 102 68.02.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inva 103 68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 104 68.02.06 8.588,60 0,00 8.588,60 Crese 105 88.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 106 58.02.15 4.988,90 0,00 4.988.90| Ajutor social 107 68.02.15.01 2.863,28 0,00 2.56328, Cantine de ajutor social 108 68.02.15.02 2.025,62 0,00 2.025,62) n domeniul asigurarilor si asistentei sociale 108 68.02.50 0,00 0,00 0,00| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 110 69.02 98.741,41 0,90 98.741,41| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 111 70.02 97.924,71 0,00 97.924,71| CHELTUIELI CURENTE 112 01 71.312,39 0,00 71.312,39 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 113 51 12,89 0,00 12,89) Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 114 56 71.289,50 0,00 71.299,50i CHELTUIELI DE CAPITAL 115 70 26.612,32 0,00 26.612,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 71 26.612,32 0,00 26.612,32 Din total capitol Locuinte 117 70.02.03 2.842,83 0,00 2.842,83 Dezvoltarea sistemului de locuinte 118 70.02.03.01 2.842,83 0,00 2.842,83) Alte cheltuieli in domeniul focuintelor 118 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 120 70.02.05 8.316,21 0,00 8.316,21 Alimentare cu apa 121 70.02.05.01 8.316,21 0,00 8.316,21 iluminat public si electrificari rurale 122 70.02.06 7.954,21 0,00 7.954,21 Alte servici in dome: locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 123 70.02.50 78.811,46 0,00 78.811,46 Protectia mediului 124 74.02 816,70 0,00 316,70 CHELTUIELI CURENTE 125 01 734,70 0,00 734,70 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 126 56 734,70 0,00 734,70 Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po po yeqosde uresfo1d EJUDALUI WweiBoiqd CHELTUIELI DE CAPITAL 127 70 82,00 0,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 128 71 82,00 0,00 82,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 29 74.02.05 82,00 0,00 82,00 Salubritate 30 74.02.05.01 82,00 0,00 82,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 31 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 32 74.02.06 734,70 0,00 734,70 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 133 79.02 328.485,18 4.400,00 332.885,18 Combustibili si energie 134 81.02 144.068,38 0,00 144.068,38 CHELTUIELI CURENTE 35 01 143.882,24 0,00 143.882,24 Titlut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 36 56 143.882,24 0,00 | 143.882,24| CHELTUIELI DE CAPITAL 70 188,14 0,00 188,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 184,14 0,00 TEaaal TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE T2 22.00 0,00 22,00 Din total capitoi Energie termica 81.02.06 144.068,38| 0,00 144.068,38 Transporturi 84.02 184.416,80 4.400,00 188.816,80 CHELTUIELI CURENTE 01 156.325,59 0,00 156.325,59 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 156.325,59 0,00 156.325,59 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 28.091,21 4.400,00 32.491,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 28.091,21 -600,00 27.491,21 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 72 0,00 5.000,00 5.000,00 Din total capitol Transport rutier 84.02.03 184.416,80 4.400,00 188.816,80 Drumuri si poduri 84.02.03.01 49.287,33 5.000,00 54.287,33 Transport în comun 84.02.03.02 98.887,36 2.400,00 101.287,36 Strazi 84.02.03.03 36.242,11 -3.000,00 33.242,11 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 0,90 0,00 0,06 Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR wg1Boy JOIBIIPUl POS puei po3 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 152 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 153 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 154 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 155 [99.02 1.947,25 0,00 1.947,25) PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET SMARANDA HARAGICU STELIANA STANCIU i pa LT Pag.24/24