keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 530/22.10.2013 privind aprobarea transferului de la bugetul local a sumei de 500.000 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu", pentru achitarea unor obligaţii de plată ale spitalului privind cheltuieli de întreţinere şi gospodărire

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 530/22.10.2013
privind aprobarea transferului de la bugetul local a sumei de 500.000 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu", pentru achitarea unor obligaţii de plată ale spitalului privind cheltuieli de întreţinere şi gospodărire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. .SC2013 - 25939/17.10.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/22.02.2013;
Având în vedere Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 246/23.04.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013;
Având în vedere Nota de fundamentare cu nr. 11385/14.10.2013 a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu";
Având în vedere prevederile art. 190^6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transferul sumei de 500.000 lei cuprinsă în bugetul local pe anul 2013 cu destinaţia de chirie la cap. 66.02. Sănătate, alin. 51.01 Transferuri de la bugetele locale către instituţii publice şi activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru finanţarea sănătăţii, către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" pentru achitarea unor obligaţii de plată ale spitalului privind cheltuieli de întreţinere şi gospodărire.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale,Sportive şi Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciul Resurse Umane;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu";
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE,MEDICALE SPORTIVE SI CULTURALE COMPARTIMENT SPITALE NR.SC2013 – 25939/17.10.2013

Aprobat, PRIMAR, Nicolae Robu

R E F E R A T privind transferul de la bugetul local a sumei de 500.000 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”, pentru achitarea unor obligaţii de plată ale

spitalului privind cheltuieli de întreţinere şi gospodărire.

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

materialul întocmit de Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale – Compartiment

Spitale, urmare a adreselor Direcţiei Economice cu nr. SC.2013-25939 din data de12.09.2013 şi

din data de 06.10.2013 precum şi a Notei de Fundamentare nr. 11385/14.10.2013 a Spitalului

Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu.

Ansamblu de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii pentru Spitalul

Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” au fost transferate către autoritatea publică

locală în baza OUG nr. 162/2008, reactualizată.

Conform adresei nr. SC.2013 -25939/16.10.2013 a Direcţiei Economice, suma de 500.000

lei a fost prinsă în bugetul local iniţial cu destinaţia de chirie la cap. 66.02. Sănătate, alin.

51.01 Transferuri de la bugetele locale către instituţii publice şi activităţii finanţate integral

sau parţial din venituri proprii pentru finanţarea sănătăţii.

Prin Nota de fundamentare cu nr. 11385/14.10.2013 înregistrată la Direcţia Economică

sub nr. 1919/14.10.2013, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” a solicitat ca

suma 500.000 lei prevăzută în bugetul local pe anul 2013 pentru pată chirie, să fie mutată pe

articolele articole bugetare; 20.01.03 -350.000 lei şi 20.01.03 -150.000 lei pentru achitarea

unor obligaţii de plată privind cheltuieli de întreţinere şi gospodărire.

Potrivit prevederilor art. 190^6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătăţii actualizată, bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi

funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi

Cod FO 53-01, ver.1

modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, în limita

creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.

Conform prevederilor art. 4 lit. a) din OG nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor

sanitare publice de interes judeţean şi local, primarii municipiilor au ca atribuţie asigurarea

sumele necesare pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere

şi modernizare a unităţilor sanitare publice, în limita creditelor bugetare aprobate cu această

destinaţie în bugetele locale.

Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara

să analizeze şi să aprobe;

1. Transferul sumei de 500.000 lei cuprinsă în bugetul local pe anul 2013 cu destinaţia de

chirie la cap. 66.02. Sănătate, alin. 51.01 Transferuri de la bugetele locale către instituţii

publice şi activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru finanţarea

sănătăţii, către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” pentru achitarea unor

obligaţii de plată ale spitalului privind cheltuieli de întreţinere şi gospodărire.

VCEPRIMAR, PT. SECRETAR Dan Diaconu Simona Drăgoi DIRECŢIA, INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE SPORTIVE ŞI CULTURALE DIRECTOR EXECUTIV, Mihai Ioan Costa

CONSILIER, Ioana Ciucur

DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR Ec. Smaranda Haracicu ŞEF SERVICIU BUGET Steliana Stanciu AVIZAT,

Serviciul Juridic Teodora Gentimir