keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 237/20.05.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str. Renasterii, nr. 24A,

20.05.2014

Hotararea Consiliului Local 237/20.05.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str. Renasterii, nr. 24A,


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-11968/12.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. SC2014-10521/24.04.2014 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand", Timisoara, str. Renasterii, nr. 24A, intocmit de S.C. "Imobles Plan" S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale si Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: deviz_estimativ_Col.Ferdinand_extindere.pdf

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV EXTINDERE CORPT CLADIRE SCOALA IN REGIM Steh+P+2E CU UN CORP IN REGIM Steh+P+3E APROBAT, cu valori la 13.02.2014 1 EURO = 4.49 Lei Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea totala ITVA | VALOARE inclusiv TVA fara TVA i i i Mii Lei | MiiEuro | Mii Lei Mii Lei MiiEuro | 1 | 2 3 4 | 5 | | PARTEA | | i | | 'Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului i | | | | '1.1. Obtinerea terenului 0.00 i 0.00 i 0.00; 0.00 0.00 | |1.2. Amenajarea terenului | 000 | 000 | 000 | 0.00 (1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala | 18.61 | 4.14 447| 23.08 | 3.14 i Total capitol 1 | 1861 | 414 | 447 2308 | 5.14 Î (Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului ! : i 0.00 0.00 | 0.00 ! 2.1. Alimentarea cu energie electrica i 0.00 0.00 | 0.00; 0.00 0.00 i Total capitol 2 ! 0.00 | 0.00 0.00! 0.00 0.00 | Capitol 3- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | ! i 0.00 0.00 0.00 [3.1. Studii de teren : GEO 240 0.33 i 0.58; 2.98 | 0.66 | p 2 Obtinere de avize „acorduri, Certificat Urbanism , CU i 0.00 i 0.00 0.00| 0.00 | 0.00 Autorizatie de Construire si alte autorizatii i 0.00 | 0.00 0.00! 0.00 ! 0.00 Liaxe avize,acorduri l 0.00 0.00 0.00| 0.00 i 0.00 | k taxa avize mediu, gaze,DSP, ape,PSI,Electrica) 0.40 i 0.09 | 0.10| 0.50 01 | leadastru+ masuratori topo 3.20 1.16 125| 6.453 | 144 33. Proiectare si inginerie 70.79 i 13.77 16.99 87.78 i 19.55 j [3.4.Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00 0.00 ! 0.00 | [3.5. Consultanta 23.60 i i [3.6. Asistenta tehnica 35.40 7.88 8.50 43.89 ! 9.78 | | Total capitol 3 137.79 | 23.43 | 33.07, 170.86 | 38.05 | (Capitol 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza Ă Lo 0.00 0.00 : i 14 1.1 Constructii (infrastructură, suprastructură, arhitectură, împrejmuire, amenaj 1,881.78 419.10! 451.63 233341 | 519,69 i 4 12. Instalaţii electrice | 96.75 21.53 23.22) 119.97 | 26.72 | (413 Instalații sanitare 1236 | 31.71 3417) 17653 | 3932 | 414 Lucrari incendiu interior 20 2.49] 2.69 1389] 3.09 |4.1.3. Instalaţii termice 227.67 50.71) 5464 28231 | 62.88 J [4.2. Montaj utilaj tehnologic-inclus in deviz pe obiect 0.00 0.06 i 0.00 0.00 i 43. Utilaje , echipamente tehnologice si funtionale cu montaj | 0.00 i 0.00 0.00| 0.00 | : 4 4. Utilaj fara montaj si echipamente de transport-inclus in deviz pe obiect i 0.00 ! 0.00 | 0.00) 0.00 | 4.5. Dotari 000 | 000 000| 0.00 Total capitol 4 | 2,359.7% | 325.56i 366.34, 2926.10 | 651.69 | Capitol 5 - Alte cheltuieli | 000 000, | (5 Organizare de santier 2%x(C+M)= i i 0.00| 0.00 | 2%x 2,359.76 = 47.20 Lei ! 47.20 | 10.51 1133 58.52 | 13.03 15.2. Comisioane , taxe, cote legale , costuri de finantare | i 0.00| 0.00 | 152 1 Comisioane si taxe legale j 0.00) 0.00 i | | - Taxa inspectia in constructii 13%x(C+M)= 0.00) 0.00 | i 13%x 2.425.356 = 31.33 Lei 31.33 7.02 ! 7.37 39.10 8.71 | 5 3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00; 0.00 | 10% x 2,516.13 = 231.62 Lei i 25L62 56.04 60.39| 312.00 69.49 - Total capitol 5 1 330.34 i 73.57 79.28 409.63 91.23 | Capitol 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare i i 000| 0.00 i 16.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | :6.2. Probe tehnologice, 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 Total capitol 6 0.00 0.00 i 0.00| 0.00 0.00 TOTAL 2,846.50 628.71 683.16 | 3,529.66 786.12 Din care CM 2,425.56 340.21 58214 3,007.70 669.87 Costtunitar (exlusiv TVA) Miile/mp ! Mii euro/mp PROIECTANT Acd = 1454,6mp aria construita desfasurata (Acd) (Acd) SC IMOBLES PLAN SRL 'Total 1.9569 0.4358 C+M 1.6675 0.3714

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, APROBAT: MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE PRIMAR, BIROU TEHNIC NICOLAE ROBU Nr.: SC2014-…………/…. .05.2014

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii

„Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. – Colegiul Tehnic Regele Ferdinand” din Municipiul Timisoara, str. Renasterii, nr. 24/A

Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2014 obiectivul de investitii „Extindere corp cladire scoala cu un corp S(teh.)+P.+3E. – Colegiul Tehnic Regele Ferdinand” din Municipiul Timisoara, str. Renasterii, nr. 24/A.

Datorită vechimii construcţiei precum şi datorită influenţei în timp a factorilor externi care au acţionat asupra imobilului, structura de rezistenţă a fost afectată şi prezintă pericol astfel încât pentru modernizarea si imbunatatirea conditiilor de invatamint se impune realizarea unei documentaţii tehnice care sa cuprinda: „Expertiză tehnică şi Studiu de Fezabilitate + proiectare (PAC+PT+DDE) + C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. – Colegiul Tehnic Regele Ferdinand”.

Corpul principal de clădire al scolii situate în Timişoara, str. Renasterii, nr. 24A este format din corpurile C1, C2 si C3 cu regim de inaltime S.+P.+2E., a fost construit inainte de 1989 si are forma in plan de „I” cu aripi inegale.

Imobilul este dotat cu instalaţii de alimentare cu apă si canalizare, electrice si de incalzire a căror trasee şi vechime nu s-au putut determina în totalitate.

In timp au fost executate lucrări de igienizare si de întreţinere periodica, insa nu si intervenţii la structura de rezistenta, fiind necesara expertizarea pentru îndeplinirea condiţiilor de folosire in condiţiile de siguranţa impuse pentru desfăşurarea de activitati cu aglomerare umana.

De asemenea, avand in vedere numarul mare de elevi, pentru imbunatatirea activitatii didactice, este necesara analizarea posibilitatii de extindere a spatiilor de invatamant, prin creerea de noi spatii prin extinderea cladirii existente de la S.+P.+2E. cu un corp cu 4(patru) nivele S.(teh.)+P.+3E.

Valoarea de inventar a clădirii este de 3.859.673,14 lei. Infrastructura clădirii este veche, spatiile nu corespund standardelor tehnice şi de calitate actuale.

Conform Studiului de fezabilitate pus la dispozitie, se propune dezvoltarea unui corp de cladire S.(teh.)+P.+3E. in incinta actuala, precum si amenajarea si reconfigurarea spatiilor existente. Alimentarea pentru instalatiile necesare se va face de la racordul existent al intregii cladiri.

Având în vedere Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie “Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. – Colegiul Tehnic Regele Ferdinand” intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02, Invatamint secundar superior. Durata de realizare a investiţiei: 16 luni Urmare a celor de mai sus, P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investiţii „ Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. – Colegiul Tehnic Regele Ferdinand ", în valoare de 3.529.660,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M in valoare de 3.007.700,00 lei (inclusiv TVA), întocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L. cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul.

VICEPRIMAR, SECRETAR, Dan Diaconu Ioan Cojocari DIRECTOR, SEF BIROU, Mihai Costa Gabriela Viziteu DIRECTOR ECONOMIC, CONSILIER, Smaranda Haracicu Pauliean Gama

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR…………………… PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI „ EXTINDERE CORP CLADIRE

SCOALA CU UN CORP S.(teh.)+P.+3E. – COLEGIUL TEHNIC REGELE FERDINAND” DIN MUNICIPIUL TIMISOARA, STR. RENASTERII, NR. 24/A

Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie „Extindere corp cladire scoala cu un corp S.(teh.)+P.+3E. – Colegiul Tehnic Regele Ferdinand” din Municipiul Timisoara, str. Renasterii, nr. 24/A intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 16 luni Valoarea totala a investitiei : 3.529.660,00 lei (inclusiv TVA) 786.120,00 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 3.007.700,00 lei (inclusiv TVA)

669.870,00 euro (inclusiv TVA) Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: S.(teh.)+P.+3E. Suprafata construita desfasurata extindere: 1454,60 mp. Suprafata utila extindere: 1283,69 mp. Capacitate: 12 clase.

DIRECTOR, ŞEF BIROU, Mihai Costa Gabriela Viziteu CONSILIER, Pauliean Gama