keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 1/14.01.2020 privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema "Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", Timişoara

14.01.2020

Hotararea Consiliului Local 1/14.01.2020
privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema "Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-000301/09.01.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-000302/09.01.2020 al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-000302/09.01.2020.
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 09.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-000302/09.01.2020.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 395/25.07.2019 privind retragerea dreptului de administrare a Societăţii de Transport Public Timisoara S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Contractul de prestări servicii nr.104/29.07.2019 încheiat între Municipiul Timişoara şi Ordinul Arhitecţilor din România şi Pachetului de concurs cu nr. SC2019-032059/10.12.2019, aferent activităţilor Etapei I privind estimarea costurilor pentru serviciile de proiectare şi propunerile pentru premiul II şi III;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cuantumul premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema ,,Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", astfel:
- premiul I - Valoarea contractului de proiectare - 2.502.706,95 lei fără TVA;
- premiul II - 50.000 lei;
- premiul III - 35.000 lei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C.

SC2020-000302/09.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma

organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”, Timișoara, prin care se propune aprobarea cuantumului premiilor în urma estimării realizate de către echipa de consultanță .

Facem următoarele precizari:

Programul Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 are în vedere atingerea unor obiective identitare, care presupun dezvoltarea unor valori recunoscute în ADN-ul european: deschidere, participare, responsabilitate, inovație și conectare. Aceste valori nu sunt necunoscute timișorenilor, dar nivelul lor nu este, încă, cel dorit.

MultipleXity (MX) este centrul în care arta și știința se întâlnesc în experimente care să genereze

inspirație pentru modul în care comunitatea și audiența vor naviga viitorul. Strategia culturala a orașului Timisoara și Programul TM2021 (bidbook-ul) sunt documentele care fac

referire la Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment și la necesitatea lui pentru evoluția orașului fiind principalul obiectiv asumat în calitate de oraș - Capitală Europeană a Culturii 2021.

MultipleXity va revitaliza unul dintre cele mai mari spații care face parte din istoria orașului Timisoara și patrimoniul său industrial: Muzeul de transport public Corneliu Miklosi și atelierele de lucru aferente.

Datorită complexității programului, a mizei ridicate ținând cont de contextul social și cultural, proiectul ce urmează a fi implementat trebuie să răspundă unui set mare de nevoi ale orașului cu un concept sustenabil, inovator și integrator. Așadar, s-a ales concursul de soluții pentru proiectul de arhitectură care este o unealtă potrivită în livrarea acestui tip de obiectiv major de infrastructură culturală.

Organizarea unui concurs de soluții pentru Centrul pentru artă, tehnologie și experiment, MultipleXity,

răspunde nevoii unui proiect de calitate care vine să completeze infrastructura pentru cultură în mod considerabil dar va fi și principala moștenire după anul 2021.Tratarea soluției se va face în ansamblu, de la amenajarea spațiului interior pentru Muzeu, la reabilitarea și amenajarea clădirilor existente de vis-a- vis și a spațiului exterior cu acces public, integrând asftel clădirile în țesutul urban.

În vara anului 2019, Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură prin Cultură a inițiat

achiziția serviciilor de consultanță în vederea organizării concursului de arhitectură. După aproape 3 luni, procedura se finalizează printr-un contract cu Ordinul Arhitecților din România, în valoare de 102.200 lei, fără TVA, cu o durată de 240 de zile.

Pachetul de concurs a fost predat de către Ordinului Arhitecților din România la sfârșitul anului 2019 spre a fi analizat și pentru a trece la etapa următoare, cea a lansării concursului. Pachetul conține toate informațiile necesare lansării concursului:

1. Tema concursului 2. Regulamentul concursului 3. Documentație de urbanism și avize 4. Expertize tehnice 5. Documentație suport 6. Documentar fotografic 7. Documentație suplimentară Estimarea costurilor pentru serviciile de proiectare ale MultipleXity (premiul I) și propunerile pentru

premiul II și III fac parte integrantă din Pachetul de concurs și reprezintă o activitate obligatorie a Etapei I din contractul de consultanță. Acestea au fost propuse la capitolul 2. Regulamentul concursului - subcapitolul 2.6 Estimare costuri și sunt anexate acestui Raport.

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Cuantumul premiilor concursului cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity” este estimat în felul următor:

 Premiul I = Valoarea contractului de proiectare  Premiul II = 50.000 lei  Premiul III = 35.000 lei

Valoarea contractului de proiectare a fost estimată conform Tarifator MPLAT N11/1994 ca procent din valoarea de investiție estimată. Astfel, premiul I este propus ca fiind în valoare de 524.017,37 € iar la cursul BNR din 06.01.2020 - 1 EURO = 4.7760 Lei, adică valoarea estimată a contractului de proiectare - premiului I este de 2.502.706,95 lei fără TVA.

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările

ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, concursul de soluții este o procedură complexă de achiziție care conduce la atribuirea unui contract pentru servicii de proiectare. În urma deliberării juriului concursului, se stabilește o ierarhie potrivit căreia se declară un câștigător al concursului și se acordă premiile. Câștigătorul concursului va fi invitat la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Negocierea va avea ca subiect prețul și durata de execuție.

Având în vedere că:

 în Strategia culturală a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024, aprobată prin HCL 535/31.10.2014 se face referire la Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment;

 în HCL 395/22.09.2015 se aprobă candidatura Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător

 în anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021, iar la capitolul „Intervenții de infrastructură culturală” a în Dosarul final de candidatură, „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experiment” este principalul obiectiv asumat având un cost estimat la 12 milioane de euro;

 prin HCL 395/25.07.2019 privind retragerea dreptului de administrare a Societăţii de Transport Public Timisoara S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83, Municipiul Timișoara își exprimă intenția de a face accesibile spații noi pentru a interveni în realizarea obiectivelor culturale;

 prin contractul de prestări servicii 104/29.07.2019 încheiat între Municipiul Timișoara și Ordinul Arhitecților din România în care prestatorul predă ca parte a Pachetului de concurs cu nr. SC2019- 032059/10.12.2019, aferent activităților Etapei I, estimarea costurilor pentru serviciile de proiectare și propunerile pentru premiul II și III.

Propunem aprobarea valoarea premiilor concursului de soluții de arhitectură după cum sunt prezentate mai sus și prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ŞEF SERVICIU S.U.I.P.I.C., CONSILIER S.U.I.P.I.C.,

SANDA GREBLĂ ANDREEA PĂTROI

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020-000301/09.01.2020

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin HCL 395 din 22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timişoara şi angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timișoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România. În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021 iar unul din obiectivele de investiții propuse privind modernizarea infrastructurii și punerii în valoare a patrimoniului municipiului Timișoara este revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului. Pe partea de infrastructură culturală şi de turism, municipalitatea şi-a asumat realizarea unor centre culturale: studiouri de teatru, cinematografe, galerii de artă, reprezintă obiective cuprinse în Manualul de licitaţie – candidatură Timişoara 2021, Capitală Europeană a Culturii (Bid Book TM 2021), la capitolul ”Intervenţii de infrastructură culturală”, devenind obiective asumate în calitate de oraş - Capitală Europeană a Culturii 2021. MultipleXity (MX) este centrul în care arta și știința se întâlnesc în experimente, un proiect complex, care va răspunde unui set mare de nevoi ale orașului, sustenabil, inovator și integrator. Programul TM2021 (bidbook-ul) și Strategia culturala a orașului Timisoar (HCL 535/31.10.2014) a sunt documente care fac referire la Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment și la necesitatea lui pentru evoluția orașului. MultipleXity va revitaliza unul dintre cele mai mari spații care face parte din istoria orașului Timişoara și patrimoniul său industrial: Muzeul de Transport Public Corneliu Miklosi și atelierele de lucru aferente. Pentru găsirea celei mai bune soluții pentru punerea în valoare a acestui obiectiv major de infrastructură culturală, s-a decis ca atribuirea proiectului de arhitectură să se realizeze în urma organizării unui concurs de soluții, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016. Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, concursul de soluții este o procedură complexă de achiziție care conduce la atribuirea unui contract pentru servicii de proiectare. În urma deliberării juriului concursului, se stabilește ierarhia finală a concurenților și se va declara un număr maxim de 3 câștigători iar concurentului clasat pe locul I va fi invitat la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Negocierea va avea ca subiect prețul și durata de execuție.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Având în vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu lipsa de spații cu destinații culturale, este necesar şi oportun un proiect de calitate care vine să completeze infrastructura pentru cultură în mod considerabil. Estimarea costurilor pentru serviciile de proiectare ale MultipleXity (premiul I) și propunerile pentru premiul II și III fac parte integrantă din Pachetul de concurs predate de către Ordinul Arhitecților din România în Etapa I din contractul de consultanță. Cuantumul premiilor concursului cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity” este estimat în felul următor:

Premiul I = Valoarea contractului de proiectare Premiul II = 50.000 lei Premiul III = 35.000 lei

Valoarea contractului de proiectare a fost estimată conform Tarifator MPLAT N11/1994 ca procent din valoarea de investiție estimată. Astfel, premiul I este propus ca fiind în valoare de 524.017,37 € stabilit la cursul BNR 06.01.2020 - 1 EURO = 4.7760 Lei, adică valoarea estimată a contractului de proiectare - premiului I este de 2.502.706,95 lei fără TVA. Sursa de finanțare este bugetul local al Municipiului Timişoara, secțiunea dezvoltare pentru premiul I, respectiv secțiunea funcționare pentru premiile II și III. Astfel, urmează elaborarea documentelor concursului şi lansarea acestuia la începutul anului curent, astfel încât în primăvară să avem un câștigător care, în cel mai scurt timp posibil, va livra un proiect inovator și complex, pe măsura intențiilor conceptului MX. 3. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU Șef Serviciu U.I.P.I.C. Sanda Greblă

COD FO53-03, Ver.1

Atasament: 2.6_Estimare_plafon_maxim_de_investi_ie__i_proiectare.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/1D68970B9CE7DB49C22584EA003F1E7A/2.6_Estimare_plafon_maxim_de_investi was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Aviz_economic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 — 302/09.01.2020 MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA AVIZ privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity” Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotarare cu nr. SC2020 - 301/09.01.2020 a Primarului Municipiul Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity” În conformitate cu prevederile - Legii nr.273/2006 privind finanţele publice modificată, prevederile art.1, art, alin.1, art.5, art.6, art.14, art.19, alin.1 şi 2 şi art.20, alin.1, art.22 alin.1, art.23 alin.l şi 2, art.40 - O.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. - Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020 - 302/09.01.2020 privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”, avand in vedere faptul ca aceasta categorie de cheltuiala este cuprinsa in Lista provizorie de investitii pe anul 2020 ca urmare a aprobarii referatului compartimentului de specialitate, Serviciului U.LP.LC. si va fi cuprinsa in bugetul local inital pe anul 2020.

Atasament: Aviz_Juridic_.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-000302/09.01.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 09.01.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity” Constatând din examinarea expunerii de motive şi a raportului de specialitate privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity”; Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, şi anume: Potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016. Conform prevederilor art. 129, alin. (2) lit. d) şi e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ”Consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local respectiv cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern”; În baza art. 129 alin. 2 lit. b), c) din O.U.G. nr, 57/2019, Consiliul Local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului şi atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; În condițiile respectării Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare, ținând cont de Avizul Direcţiei Economice în sensul acestei legi; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-000302/09.01.2020 privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema „Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity”; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte aspecte tehnico-organizatorice sau financiare şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu priveşte indicatorii tehnico-economici respective cuantumul premiilor stabilite, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, Alin E A 7 Cod FO53-13,Ver.1