keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 395/22.09.2015
privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC 2015- 024839 / 21.09.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.82/ 29.03.2011 privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 6 lit.(a), pct.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă candidatura Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene " Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România.

Art.2: Se aprobă angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 a participării Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător, prin cuprinderea în bugetele anuale a sumei totale de 20.000.000 euro, după cum urmează: 1.600.000 euro în anul 2017, 1.800.000 euro în anul 2018, 3.600.000 euro în anul 2019, 5.400.000 euro în anul 2020, 6.000.000 euro în anul 2021, 1.600.000 euro în anul 2022.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP53-01 ver1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2015- 24839/21.09.2015

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în cazul

în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător

Potrivit documentaţiei elaborate de Ministerul Culturii, Apel pentru depunerea candidaturilor pentru acţiunea Uniunii „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, „ acţiunea Capitală Europeană a Culturii este o iniţiativă a Uniunii Europene care urmăreşte să pună în evidenţă bogăţia şi diversitatea Europei, precum şi aspectele culturale comune ale ţărilor sale cu scopul de a contribui la apropierea popoarelor europene şi de a îmbunătăţi cunoaştrea reciprocă. În acest context, obiectivele generale ale acţiunii Capitale europene ale culturii au fost definite după cum urmează: protejarea şi promovarea diversităţii culturilor din Europa şi evidenţierea trăsăturilor comune pe care acestea le împărtăşesc, precum şi creşterea sentimentului de apartenenţă la un spaţiu cultural comun în rândul cetăţenilor, pe de o parte, şi stimularea contribuţiei culturii la dezvoltarea pe termen lung a oraşelor în conformitate cu strategiile şi priorităţile acestora, pe de altă parte. În conformitate cu aceste obiective, activităţile desfăşurate de oraşul care va fi nominalizat Capitală europeană a culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte sectoare şi pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia prin intermediul culturii.” Titlul de Capitală europeană a culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraş din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acţiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală europeană a culturii pentru anii 2020-2033. Pentru anul 2021, cele două state membre care au dreptul de a găzdui acţiunea Capitală europeană a culturii sunt România şi Grecia. În 2021, în conformitate cu calendarul menţionat anterior, titlul de Capitală europeană a culturii se va acorda şi unui oraş dintr-o ţară candidată sau dintr-un potenţial candidat.

În ianuarie 2010, Timişoara şi-a anunțat intenţia de a candida pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, iar prin HCLMT nr. 82/29.03.2011 s-a aprobat susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019.

Competiţia pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 a fost lansată de către Ministerul Culturii în decembrie 2014, având ca termen limită de depunere a dosarului de candidatură pentru etapa de preselecţie data de 10 octombrie 2015. Aplicaţia conține un set specific de întrebări, grupate în jurul criteriilor de evaluare a candidaturii, și anume: contribuţia

FP53-01 ver1

proiectului Capitală Europeană a Culturii la strategia pe termen lung a orașului, dimensiunea europeană a proiectului Capitală Europeană a Culturii,conţinutul cultural şi artistic al proiectului Capitală Europeană a Culturii, capacitatea orașului de a produce rezultate în cazul câștigării titlului de Capitală Europeană a Culturii, strategia de implicare a publicului, atât în pregătirea candidaturii, cât și a dezvoltării și implementării proiectului Capitală Europeană a Culturii, capacitatea de a gestiona întregul proces de elaborare, dezvoltare, implementare, monitorizare și evaluare a proiectului Capitală Europeană a Culturii.

În acest context, Asociaţia Timișoara – Capitala Culturală Europeană 2021 a depus la Primăria Municipiului Timişoara adresa cu nr. 024839/ 18.09.2015 prin care arată că în procesul de elaborare a dosarului de candidatură la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 este necesar un angajament al Consiliului Local al Municipiului Timişoara de susţinere financiară pentru acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în ceea ce privesc cheltuielile operaţionale ale proiectului pentru perioada 2017- 2022, având în vedere necesitatea completării capitolului 6, anexa 2, aferent ultimului criteriu de evaluare- capacitatea de a gestiona întregul proces de elaborare, dezvoltare, implementare, monitorizare și evaluare a proiectului Capitală Europeană a Culturii. Capitolul 6 este unul complex, pe baza căruia se va evalua capacitatea orașului de a gestiona proiectul Capitală Europeană a Culturii din punct de vedere financiar şi organizațional, prin prisma planificării modului de gestionare a situațiilor neprevăzute, prin prisma strategiei de marketing și comunicare a proiectului Capitală Europeană a Culturii.

Pentru subcapitolul financiar, întrebările explicite ale dosarului standard de candidatură sunt:  Bugetul oraşului pentru cultură:

 Care a fost bugetul anual pentru cultură al oraşului în ultimii 5 ani (cu excepţia cheltuielilor pentru actuala candidatură pentru Capitala Europeană a Culturii)?

 În cazul în care oraşul intenţionează să utilizeze fonduri din bugetul său anual pentru cultură pentru finanţarea proiectului Capitală europeană a culturii, vă rugăm să precizaţi suma în cauză începând cu anul depunerii ofertei până în anul pentru care este acordat titlul de Capitală europeană a culturii.

 Ce sumă din bugetul anual general intenţionează oraşul să cheltuiască pentru cultură după anul pentru care este acordat titlul de Capitală Europeană a Culturii (în euro şi în % din bugetul anual general)?

 Bugetul operaţional pentru anul pentru care este acordat titlul  Venituri pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale:

 Vă rugăm să explicaţi bugetul operaţional general (şi anume fondurile rezervate în mod special pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale). Bugetul ar trebui să acopere faza de pregătire, anul pentru care este acordat titlul, evaluarea şi dispoziţiile pentru activităţile ulterioare.

 Venituri din sectorul public:  Cum sunt defalcate veniturile care vor veni dinspre sectorul public pentru a acoperi

cheltuielile operaţionale?  Autorităţile responsabile de finanţele publice (municipalitatea, autorităţile regionale,

autorităţile naţionale) au votat deja sau şi-au luat angajamente financiare pentru a acoperi cheltuielile operaţionale? Dacă nu este cazul, când intenţionează s-o facă?

 Care este strategia dumneavoastră de strângere de fonduri pentru a beneficia de sprijin financiar din programele/fondurile Uniunii Europene în vederea acoperirii cheltuielilor operaţionale?

FP53-01 ver1

 În cazul în care oraşului i se acordă titlul de Capitală europeană a culturii, care este calendarul de primire, de către oraş şi/sau organismul responsabil de pregătirea şi punerea în aplicare a proiectului privind Capitala Europeană a Culturii, a fondurilor care vor acoperi cheltuielile operaţionale?

 Venituri din sectorul privat:  Care este strategia de strângere de fonduri pentru a beneficia de sprijin din partea

sponsorilor privaţi? Care este planul de implicare a sponsorilor în eveniment?  Cheltuieli operaţionale:

 Vă rugăm să prezentaţi defalcarea cheltuielilor operaţionale.  Buget pentru cheltuielile de capital:

 Cum sunt defalcate veniturile ce vor fi primite din sectorul public pentru acoperirea cheltuielilor de capital în ceea ce priveşte anul pentru care este acordat titlul?

 Autorităţile responsabile de finanţele publice (municipalitatea, autorităţile regionale, autorităţile naţionale) au votat deja sau şi-au luat angajamente financiare pentru a acoperi cheltuielile de capital? În caz contrar, când intenţionează s-o facă?

 Care este strategia dumneavoastră de strângere de fonduri pentru a beneficia de sprijin financiar din programele/fondurile Uniunii Europene pentru acoperirea cheltuielilor de capital?

 În cazul în care oraşul primeşte titlul de Capitală europeană a culturii, care este calendarul de primire, de către oraş şi/sau de către organismul responsabil de pregătirea şi punerea în aplicare a proiectului privind Capitala Europeană a Culturii, a fondurilor care vor acoperi cheltuielile de capital?

Este, așadar, necesară previzionarea bugetului alocat de către Consiliul Local Timișoara pentru proiectul Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, respectiv a defalcării lui pe următoarele perioade:

 perioada pregătirilor anului de Capitală Culturală Europeană, cuprinsă între 2017 – 2020,

 anul de Capitală Culturală Europeană 2021,  perioada dedicată consolidării moștenirii proiectului și transferului de cunoștințe și

know-how, aferentă perioadei începând cu anul 2022. În urma unor analize ale bugetelor Capitalelor Europene ale Culturii, Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană propune Consiliului Local al Municipiului Timişoara următoarele:  buget operațional total, pentru perioada 2017 – 2022: 48.500.000 euro; din care

 buget operațional suportat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara: 20.000.000 euro.

Această sumă nu va afecta bugetul anual dedicat sectorului cultural local şi se va constitui într-un fond special din cadrul bugetului oraşului. .

În cazul în care Municipiul Timişoara este desemnat oraş câştigător al titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021, suma previzionată reprezintă o garanţie în faţa juriului internaţional privind determinarea autorităţilor de a implementa proiectul.

Angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător, este o decizie administrativă şi politică.

FP53-01 ver1

Sursa veniturilor pentru cheltuielile operaţionale are următoarea structură: Uniunea Europeană; Guvernul României; Consiliul Local al Municipiului Timișoara; Consiliul Județean Timiș; Sponsori; Alte surse.

Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de Capitală Europeană a Culturii. Prin urmare, este firesc să fie şi principalii contributori la bugetul operaţional al acestei acțiuni.

Având în vedere analiza comparativă la nivel de bugete, propunerea Asociației Timişoara- Capitală Culturală Europeană ca și angajament financiar previzionat al municipalității la bugetul operațional al proiectului Capitala Europeană a Culturii este de 20.000.000 euro. Această sumă reprezintă 46% din bugetul operațional total al proiectului Capitală Europeană a Culturii 2021, dezvoltat de către Timișoara.

Sursa veniturilor

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Consiliul Local

0 1.600.000 1.800.000 3.600.000 5.400.000 6.000.000 1.600.000 20.000.000

Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe candidatura Municipiului Timişoara şi angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 a participării Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător, prin cuprinderea în bugetele anuale a sumei totale previzionate de 20.000.000 euro, după cum urmează: 1.600.000 euro în anul 2017, 1.800.000 euro în anul 2018, 3.600.000 euro în anul 2019, 5.400.000 euro în anul 2020, 6.000.000 euro în anul 2021, 1.600.000 euro în anul 2022. Dan Diaconu Ioan Cojocari Viceprimar Secretar Alina Pintilie Smaranda Haracicu Director Director Directia Comunicare Directia Economica Lavinia Simion Avizat juridic Consilier Alin Stoica