keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 85/11.03.2014 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2013 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara

11.03.2014

Hotararea Consiliului Local 85/11.03.2014
privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2013 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-5760/06.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 cu nr. 5/24.02.2013;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 636/16.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013;
În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2013" - Anexa nr. 1; "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Decembrie 2013" - Anexa nr. 2; "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 Decembrie 2013" - Anexa nr. 3; Contul de execuţie al împrumuturilor externe la data de 31 Decembrie 2013 - Anexa nr. 4; Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31 Decembrie 2013 - Anexa nr. 5.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Cont_ex.VP_venit.pdf

TOTAL JUDET 31122013 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI [Capi- Sub- tol |capi-| ra- | pa / tol |grai|Titlu Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constalate dinanii | din anul precedenti | curent 05 50 10 s ra ai CI. VENITURI DIN PROPRIETATE | VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din conc&$iuni si inchi tata Alte venituri din ptop C2. VANZARI BEJBUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ST ALTE ACTIVITATI Taxe si alte venituri în invatamant Venituri din presiari de servie Contributia de intretinere a Contributia elevilor si studentitor pentru internate, camine cantine Veniti din valorifica produselor tivitatea proprie sau Anexa 1 obtinute din Venituri din organizarea de cursuri de fosi calificare si conveisie p specializare si perfectionare a Venituri din serbagi si spectacole scolare manitestari culiu sportive 147.600 296.000 295.032,717 2851.980.397 2581.980.397 363.680 565.680 7.600 418.080 274.718.157 1.360. 295.006: 9.597.616 38.979. 97, 103.527 121 103,527 1213 103,527 1 a 43 410 3. Stingeri pe alte cai constatate incasari de incasat 182.966 239.689.719| 5.664.766 1239.689.719 9.664.766 1 182.966 | 822.362 330.091 215

ICapi- | Sub- | Pa- |Gru- eapi-| ra- graf] Titin tol Denumire îndieator Breptnri constatate Totai, din căre: Prevederi bugetare initiate Prevederi bugetare definitive din anul precedenti curent Incasari realizate a m 01 04 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publică din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contrâctele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume Alte venituri din prestari de servicii si alte activitali , VENITURI DîN TAXE ADMINISTRATIV ELIBERARI PERMISE Alte venituri din tăxe administr eliberari permise AMENZI, PENALITATE SI CONPISCARI Alte amenzi, penalitati si confi DIVERSE /ENITURI Ahe venituri TRANSFERURI LUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTHLE | Donatii si sponsorizari Varsaminte din sețtiunea de functionare pentru finanfarea de dezvaltare a bugetului local Varsaminte din sețtiunea de functionare 1653.986.090 38.014.095 457.719 27.604.000 26.369.670 614.000 190911 24.690.094 2 ci 813.434 5.120.000 5.120.000 740.000 și 1.956.560 1.956.566 [396.997 036.560 -872.790 -40.060 872.790 157.650 -40.060)| 86.440.050 28.839.153 geri pe alte cai decat incasari Drepturi de incasat 8=3-6-7

Capi-|Sub-| Pa- WGru- Drepturi constatate | e tai Prevederi Prev Denumire indicator teri ra Incasari Stingeri pe Drepturi i i din anul realizate alte cul constatate decat incasari | dein tot |capi| ra- | pa! | fi- P bugetare bugetare | 20 II asaf 1 i initiale definitive tot |graf; Titlu | col curent A wi a 3710 50 3900 30 3910 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice |4100 10 W, SUBVENTII | 7.577.440 11.727.780 5.126.546 3.416.546 | SUBVENTII DE Lă BUGETUL DE STAT 157.590 561.590 | 398.100 308.100 HI Subventii de la bugetui de stat pentru | ; | spitale | 561590 398.100: 398.100 398.100 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 11.166.190 5.028.446 5.038.446 05 Subventii pentru institutii publice 2.463.000) 10 Subventii din bugetele locale pentru : | finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii; 500.000 500.000 14 Subventii din bugetele focale pentrt i finantarea cheltuielilor de cap 7.508.526 din domeniul sanatatii 16 Sume din bugetul de stat catre bugetele ilor locale pentru finantar în sanuiate 500.000 a Sume din bugetul ide sfat catre bugetele locate pentru altor inves- a Doe n sanatate 500.008 Sume din veniturile proprii ale Minis- | terului Sanatatii catre bugetete locale pentru

Sub- toi |capi- Pa-| 4 5 8=3-6-7 19 BI 91 OI 01 01 pentru ftnantarea si echipamente! urgen Subventii pentru institutii publice s PRIMITE DE LA UB/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI de Dezvi Foni 1 Regiol Sume primi în cântul p cfectu Sume prim efeciuate i 5.670 200 = a ri 0.000 2.254.000 115.670 2.474.152 2474152 1.765.269

sir 00'56T oz tai : At IS BOIS “a [e VIP |. i sI UTILE [5 asez orDads , [RIAA ap ap Up Li sar psect 956'6T : | es audosd up Up LUNIUBA SI UTE IS nujuad IOLILAPIIS IS JOIA? | bi ere , Pb ID LIRqMLOI £I z IZBIT 000'56£T Ip UI NISA 30 z 000'E 000'0z JUPLUCȚLAUL UI Dle IS AXUL so ve IL OTU FOT URILE | IS HOIA NES Ad NI OTE ECOLE SETH FLITEFBET 599'SL88E +6 uz DIS OLE VEZ HDIAUAS IS EA TI DI 00££ 3TE ÎRTI ZE d Up pingtuaa d os [cor LTS' Toi les hei I ID DIDA SQ ocs 089'595 NIC RINLINIA 010£ 0S6'EITI LVL 089'595 ja TANIINTA TD 000£ vOLSEZ |6zz azere z61'6LESE 6 TTVISIIAN 'D 0067 GLLGTL ate T6'GL6RE 09T'I0E'LET TINȚIND TIAIINAA 1 z000 LE 065 THE ate ŢĂ INSA TVIOL Ol 1000 9 s T Ţ e La Ip JUIIP huapooaul amana rain 17 18 agp IEZI nur up ue up 03 107 doi d Ha MA LINIEI 4443), TUNLINZA 1VDOT TLLADNA NIO HLNBABNS IS N ABIVINVNIA “1 3I1ND3XZ 30 TALNOD i ELOZZTL LE 3 VANNII DIS

Pag. 2 Ţ Ţ Srepturi constatate Prevederi Prevederi Pneasari tol |eapi-| ra- | pa / Denminire indicator Tatal din anii din anul realizate atfe cai constatate bugetare bugetare decat incasi |Capi- | Sub-| Pa- [Gru- îngeri pe Drepturi to [graf] Titla din care initiate definitive precedenti curent 1653.986.090: 212,322.353 14.095 184467 719| 186.440.0950 22478 30 Venituri din contrabtele incheiate cu directiile de publica din sume | de fa bugelțil de stat 27.604.000 26.360.670 24.829. aloca 31 | | Venituri din contractele incheiate ca directiile de sanatale publica din sume alocate din venituri proprii ale = = E Ministerului Sanatâtii 6.714.000 5.714.000: Alte venituri din prestari de servicii a Va | si alte activitati 26.637.280 24.690.094 căi 272.006 15091 3416 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, _IBERARI PERMISE 3.120.000 4.740.000 Z tape admin: i cliberari permise: 5.120.000 Alte venituri di; Ş = si 815.434 = s AMENZI, PENALIȚATI SIE CONFISCARI + LOA m o Alte amenzi, penalitati si confrstari 1.000 13.156 = 3516 DIVERSE VENITURI 252.013 240,857, 240.857 [L.156 ba venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT 437.821 1 JSUBVENTILE | 1.083.770 201.098 DI Donatii si sponsorizari 1.956.560. [956.560 1.396.897 1.289.470 03 Varsamtute din sedtiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -872.796 2.157.650 0 | Alte transti = i voluntare 53.373

| 000005 00U00£ | saqns | 50 1 - a0a 000005 HIV VI XI | 001'86E 065195 | || | i aad ap pop muoaqns | | ti i Ţ ar 065 195 065'4S1 IVIS HO VI BA ss 065190" 068159 | AI | Ol 001| 5 z 1 a | Y | ua, ați AMI 103 astgaiinq sd | ur lada E Ipasosă ud | -uz |-tduo] 103 Ind A NN 1 -n15 |-țde3|

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE BIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTAR 31122013 tol |capi-| ra- [Capi- | Swb-[ Pa- RET tot |grafi Titlu Drepturi constatate Prevederi Prevederi bugetare bugetare înifiale definitive pe- Total at din care: precedenti curent îneasari reafizate m 1 0001 i 0002 2900 3300 3900 10 3910 01 4100 10 4310 14 16 17 TOTAL VENI i Î-VENITURI 1.624.840 14.148.380 3061112 IT f CUREN | |C. VENITURI NEBISCALE 872.190: VENIT E R72.790 2 i 40.060 -40.060 C2. VANZARI DE pi NURI SESERVICIE 872.7 10.060 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTHIEE 872.70 ci 157.650 i 40.060 | Varsaminte din sectiunea de functionare 872.790 40.060 157.650 â1,574 Venituri din valorificarea unor bunuri ate institutiilor publice IV. SUBV 196 6.019.850: SUBVENTII DE LĂ ALTE ADMINISTRATII 6.919.850: 10.666.190 2.565.446 pentru din domeniul sanatatii 6.804.180 7.800.520 7.565.446 Sume din bugetul de stal catre bugetele focale peninu finantarca Investiti în sanatate i i 500.000 buget Sume d de sfat catre bugetele focale pentru finantarea altor inves- întu in sanatate i 300.006. Sume din veniturile proprii ale Minis- lui Sanatatii cațre bugetele locale pentru finantarea ivestitiilor in sanatate 2.256.000 40.060 -40.060 -40,060 -40.060) âi 565.448) 3.28: 843 -40.060 060 40.06 40.066 sl = 61. Stingeri pe alte cai decat incasi de incasat [765.269 | j

Pag. Capi-| Sub- | Pa- |Gru constatate Stingeri pe Prevederi bugetar to! |capi-, ra- din anii din anul tol în precedenti curent 91 oi ot raturii medicale comunicatii in urgenta 2.230.000 19 4510 | SUME PRIMITE DE LA UB/ALTI DONATORI IN Subver ublice 15.670 115.670 832206 1.324.540 la 1.324.540 1.765.269 = = a 5 A ci s = și 1.765.269 492.340,

Atasament: Cont_ex.VP_ch..pdf

HO TV HA TALNOI i3anr TVLOL tL'EPP îi CPE VIVIDOS VINALSISY IS 0189 859 000058 ap est) | 90 1 | va aoargasds op sara mnsu i vo DVI 10 CE LOVI 00WILTT 000'000Z LS VUNLINI 0129 ol EU PEFIIT BOZLOREIE apurds TO ZOLVTE EST | 90 tours | 0398 ESLISET JUD IS ca anvonpa uzual IML IIS ŢI T spd so 90 LITE 1£6'n6 Jeuopsazodd co VTTUE z0 Luce z 6SSILI bă 1O2JUJ Ju AU 10 ELSE 6101729 £91'9869 SLS' 608 pungas Te Tbi'LLEE Ieud juvezenu] zo COL SIUI i 10 098'DELTE aeurud 15 18 co SL 099'B9I'ST 0159 599 re Nu Of SFERT TIEGGLE WU'BITS AIVUINID LINA UÎANIS OLS | LILZEV SAT | fa MERENI TINLINTA NI FIA AHDIVLOL | 005 i 8 -5=L 5 5 p £ z 1 a | vw m | n | 23 N i PO ALPII | 3 PRM bati 103 n ud | ap 93tpa13 su 1 ud prdeo | 103 BIN again apaad i 15 | -tq [ans Bvd EVOZZL LE | IML IVIOI MULIDNE NI ILNZABNS IS IMdOUd RINLINZA NI

| Pag, 2 Capi-| Sub-| Pa-|Gru- Credite bugetare Credite de Cheituie! Angajamente tol | capi- tol pa/ | î- | ned Titu | tol | at Denumire îndicator legale angajament îni definitive bugetare le! de platit efectiv A 5810 05 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 517.100 02 Asistenta sagiala în caz de inv ditate 517.100 517.100 | | 517.100 4 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 17.670 17.670 Locuinte 17.674 | 17.670[i Dezvaltarea ţisternului de locuinte 17.670 ol 17.670

| Bf az. mano) 10 0 01 sro Oul Sp se pp 1 ZO CO 0 TVE GE : 1nBțse Pp mauuo5 [0 £0 Ol GTG GBOPES ALEA 65 EI SsEEl mdaipay FO£ 10 01 000TI uwopuj [ET 10 Ol Oe UN BILIE nlpp atrmostad ioun veziuuopur [ZE 10 | apumps [10 10 01 LSTUISI uț 0 0 scri HA IUL ol 599 âț6L6T SiURGLT 6 09 Ga ORBITE UJIAMIS I1IV BTS 19978 FOI HALEDY X IILE UL 199 LE ESL tDF9GPOL HO FIRE TIHD 08 cal i VIRAL TARI 117 RFI 05 ICSI VINE MBA TILL, 15 FII (NED YIN ANHAL 3 | NIA NS TILIMONE MA TOTH 9s FIST GSS 09S' 165761 HDEA NAS 8 rana HIATEL oc [ | ov est sa a TNI VINTUL ol 16195 NT LL 10 | [. 0105 9 5 i £ z 1 | i arestați aurul | DE [199 apar rez o) undă a ap Saguna pou | | 1 ea | 10 ay | | no ta |-ung |-tdu IE 17201 NI IS RINLINZA MIC 3IVINVNI3 HOTIN TIHD VIHIITIVI IA |

Pai Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali vedite Angajamente capi-| ra-| pa / | | ne- | Denumire indicator Credite de Angi angajament Plati jamente | Angajamente Cheliuie iniliale tot |graf| Titlu| col | at bugetare legate efectuate de platit efectiv 10 04 | Contributii dd asigurari pantre ente de munca si boli profesionale 4.000 4.000 10 06 pentru concedii si 1 ali 36000 | TITLUL IL BUNURI SI SERVICE 21 00 203 920601: 1.292.060 358.763 Să 1.166.060: 1.156.060 666 32.000 32.000 21.873 21473 17.081 20 i 20 Bl 20 01 20 91 26 Ol 33.000 20 01 radio, tv, ; 34.000 00 17907 17.907 I 907 332.000, 332.000 160.00 160.000 1.298 1,898 666 1.098 34.000 34 70.060[[ 760.000 2% Ol Fcu 147.000 147.000 25.949) 253.949 20 Ol 30 scrvicii pentru intretincre si fanctianare 314.060 = 5 = 20 05 Bunuri de nattira obiectelor de înventa 29.000, | 39.000 20 05 30| Alte obiecte de inventar 29.000 39.000 20 06 95 20 HI 39.000 59.000 59.000 59.000 8U 811 8.000 3.000 60 a Pregatire profesionala 30.000 | 30.000 1.890 1.890 1,890 1.890

| | Pag. 5 |Capi-| Sub-[ Fa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare de TIT Angajamente | Angajamente Plati angajament Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | îi- | ned Denumire ind legale tol |graf] Titin| tot] at initiate definitive bugetar legale efect de piaiit B 1 2 3 4 = ÎI n vo n t7.000[, 17.006 3.240 32 20 23 Cheltuiet si extrajudiciare | derivate din agtiuni in reprezentarea intereselor statului. potri dispozitiilor ldgale 63.000; 26 26 5, i Alte cheltuieli 920.000 920.00 36.299 56.299 36.28 ţ 20 30 02| Protocol si reprezentare 12.000 i pentru 20 30 06| Prestari servi nsmiterca dreptur 767.000 767.000 e “= a a e a Alte cheltuieli cu bunui si ser 000 70 CHELTUIELEDE CAPITAL 98.000 f 000 56.299 36.294 297 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 38.000 1 si 197 1.297 Active fixe 98.000 9s.ana 1 obilter, aparatura birotica active corpordle 000 Oa 71 01 63.000 63.000 A m 25.168.660 91 24.942.270 0 | FITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 3.858.100 1.569.694 1.369.694 1.569.694 10 ot Cheltuieli satariale in bani 3.299.307 1.229.785 1.229,78 10 01 Of Sa E de baza 640.934 53.677 4 FE Alte sporur ţ i 10 Ql 10| Fond pentra posturi ocupate prin cumul 286.591 17.708 5.687 3.687 = bi 3 10 Ol 11| Fandafercat platii cu ora 2119018 | platite unar persoane di

tol i-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Alt capi ra-| pa/| | ned fol |graf Titlr| col | at Denumire îndicator | Crediteibugetare Credite de angajament defini ive Angajamente | Angajamente bugetare fegale Plati efcctunie Cheltuii 10 10 10 10 10 10 03 10 03 10 03 10 903 10 03 10 03 06 26 26 01 20 01 02 20 DI 03 20 Și 04 20 ȘI 05 20 dI 06 20 di 07 Indermnizatii de detasare Alte drepturi ţa Cheltuieli salafiale in natura Locuinta de serviciu folosita de unea Contributii pentru concedii m BUNURI SL SERVICII îndemi TITLUL II Bunari servicii Furatturi de birou Matt TU CU Incatzit, at si forta motrica Apa, canal si jalubritate Carbur si lubriftanti Piese de sch Transport boli profesionale 400 4400 7.766[. 132 5.000[; 124.135 9.00 9.000 549.794 339.50 314.965 25. a 656 6.003 IT 63716 9,574 2175 20.965.620 20.564.629 0.003 472.886 TT.656 573.656 263.699 fi 280.922 31.867 509 565 565 139.903 12.693 12.694 14.317.036 14.117.036 4.040.335 4040.33 334.407 3 4.40 168.673 82.830 909 255.322 63.716 57.0 efectiva 487.812

Pag. 7 - Capi-| Sub- toi | capi tal Gru- pa/ graf| Titu fi- tol | Ar- Mil ne Denumire indicator af Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajanente bugetare Angajamente legate Plati efectuate A n 20 20 20 20 20 20 20 20 5 5 Reparat pentru anintale Medicamente Și materiale sanitare ifedicamente! Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar 01 Uniforme si cghipament A Lonjeric si aceesorii de pat Sa Alte obiecte de inventar e Deplasari, detâsari, transferari Ol) Deplasari detasari, transfera al Deplasari in strainatate | Materiale de ldborator Carti, publi documentare 374994) 1.157.282 10.691; 12.406.649 1000 5447 GSU 0.3 1.026.380, 120.897 10.406 12.179.149 4.006 009 13.792 Gun 1.090 1.099, 19.986 00 250,838 E 217 103 1 695.068 Fă 2 259.619 9.059.859 00 e 137.996

Capi-| Sub Pa-[Gru- tol capi-| ra- tol graf pa/ Ah ned at Denumire indicator Credite de angi jament Credite bugetare initiale delinitive Angajamente bugetare Plati efectuate Angajamente fegale de platii A ma 8 7 35 30 91 01 Ol 01 03 04 3 01 a 2 Progatire profăsionala otectia muncii Com vane silalte costuri aferente împrumuturita Camisioane si alte iri aferente imprumut interne Alte cheltuieli: Rectama si publicitate Prime de a cl are non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si scrvicii TIFLUL VIII ASISTENTA SOCTALA Ajutoare sociale Ajutoare sacigle în numerar Ajutoare sociale in natura TITLUL IX ALTE CHELTUTELI Burse CHELTUIELIDE CAPITAL TITLUL X ACTIVE FINANCIARE îfohilicr, apaşatura birotica si alte aciive corpordle apitale) 132672 49.115 49.115 1.000 1.006 1.000 1.000 265.533 266. s.7taţi 15.710 15.710 15.710 14.000 12230 102. 102.840 102. 301.390 226.390 301.390 226.390: 301.390 stana 30.000 176.390| 251,390 1081 8.719 10.810 17.918 151.373 236.146 718 sI = 39.15 39,102 39.197 10.810 20. 2,395

ț Ar-| Ali Capi-| Sub-| Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente Credite de angajament Angajamente' | Plati tol | capi-| ra-| pa /| li | ned Denurmire indicator legate iniliule definitive bugetare legale efectuate de platit toi [grat| Titlu | ol | at 6610 | SANATATE 01 10 10 to 10 91 05 10 ȘI 06] Alte sporur 505.903 206.501.620 + 640 ti i CheltuiaHi in ba | 01 | Safarii de baz 39.834.340 1[3.390.293 13.390.258 270.303 84.270.303 205 entrii conditii de munca 9.540.500, 2.786.600. q = e E 10:91 10| Fond pentru posturi ocupate prin cunuul &ă i 10 Q1 11| Fondaferent platii cu ora 1.795.800[; 5, 10 01 13| Înderanizatii de delegare 134 234 234 234 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani i0 02 Cheltuieli salariale în nati 53211, 4.774.600, 10 02 91 Ti 4.774.600 10 03 Contributii: 17.075.340 351 23.98.35) asigurari sociale de stat 12.960.440. 18.312 10 03 02| 10 03 03 sigurari de sora 309.400 ATI i sociale de sanatate: 1.095.200[. 4334,480 | 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesio 180.160. 233 2333 233.318 10 03 06| Con util pentru concedii si | indemnizat 515.40) & 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 127.226. 97.65) 2,502.930 si Serv 28.469.450 21221370 25.275.962 20 ȘI Bunur 20 ŞI Ol| Furniluri de 652,590 512.060 326.169 289.3

Pag. Capi-| Sub-[ Pa-[Gru- | Ar-[| Ali tol capi] ra- | pa / tol [graf] Tita ţi col neg | Denumire indicator at Credite de angajament initiale definitive | Angajamente bugetare Plati efectuate amente legal de platit A B wi _ m | | 20 20 20 20 20 06 01 ca oo Matertale peniru curatenie Inc: forta motr Materiale si prestari de servicii cu anctional Alte bunuri si'servieii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana | Hrana pentru oameni Hrana pentru br Medicamente Si materiale sanitare Medicamente sanitare Reaclivi ectanti Bunuri de natura obirctelor de Uniforme si cțhipament Lenjerie si accesorii de pat 496.000 1.617.406: 33332 = 4438220[. 37.220 6.106.930 67.068.900 11.219.570 6.8304 988.050 1.379.520 217.650 154.780 1.007.090 96.560 441.000 1.121.190 090 640 5.043.420 469.740 4.259.180 4.258.180 1.000 98.487.0 10.888.386 5.343.940 939.700 1.107.680 100 6.520 350.060 15.890 1.121.190 t 447.092 T36 a 94,959.797 77.108.276 327.956 927,850 49.909 8.39, Sa 43.271 ai 43.028 pi 62374 19.053.806

edite bugetare Capi-| Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali Credite de IT Angajamente gajamente Plati Cheltuieli toi | capi] ra-| pa/ | fi- Denumire indicator i legate aa ter pa = initiale delinitive to |grat| Tillu| cal bugetare legale efectuata de platit efective A a ÎI = Ca va _ 20 06 6.970 971 20 06 20 02 20 18 , transferari 16.360 65,240 9.999 671.640 671.640 562.414 109.226 621.926 15.000 12.001 2361 36.000 2t.700 46.960 45570 A0.006 intereselor statului, potrivit i pozitiilor legal 12.000 20 38 Alte cheltutelt 3.687.860. 1.738.348 2.135.859 20 30 04| Chir 20 30 30| Alte ehellui 1.282.804 2.849.680 14 305.827 i cu bunuri si servicii 869.690 288.668 723.824 36 TITLUL VI PROIECTE CU FINA? FARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | POSTADERARE 56 OI Pragrame din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 832.200 1.324.540 1.324.540 138610 = 56 Ol Ol Finantarea nationala 100.000 190.000 56 Ol 02| Finantarea externa nerambursabila 732.200 1.224.540 1,224. 540 618 70 CHELTUMLEDE CAPITAL 1.365.580 7 | TITLUL X AGTIVE NEFINANCIARE 619 Fi 66) 684 Ti OI Active E 1.365.580 12331780 613 620.000 7i 9I 01| Construc

ţ no ap 15 o) cu RILE SIE “Aş “aţi 180 10 OZ ŞT 148'TE ILIE 00509 odsuu: 0 0 0 GEL EL | 000'St qiumosop osatg 190 10 07 00518 E D450 10 0 apuc IS peato |pO 10 ste to | DIO) 15 gelu) zeu | EO 10 ac RE E br ouogemo [70 10 | ap [E T0 oc St&'ror TEI umung 10 oz [ 009 0UU'D6S'T MDIAUAS IS II ua VETI v5TI OCDE 4 Ur Lințdaip 81 | DE 30 ol b55'să 05s't6 LL ap 10 Ol TEIUN urp ourosiad own ol sur sur țurg ur 10 ol AI 07 Ta 9 [ E Goo UDFIEI IS MATII NUNTII | 0145 esa STIE Te SE 10 IL | OB | t0 10 IL [599870 i a s USL | TO 10 IL 8 3 s F £ z 1 a ! V — eat rr — m BAIAT ti a3ungIajD n „oma art von ! | ” E pa | puid fular ap apa SUIE e ide | POI ajununfuBuy duri o |-av | va |-qns

Pai so ra Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar tol | capi] ra- | pa/ | to! |erat| Titlu | col Denumire indieator Credite de Credite bugetare înîliale definitive An Angajamente te Angajamente Plati Cheltuie legale efectuate de platit 20 ot 20 02 20 05 20 05 Ol 20 05 30 20 06 20 06 Ol 20 06 02 20 71 OI 71 OLE 02 7 SI 03 | Active fi n curente i de nara ol nventar Alte obiecte de inventar Doplasari, transfera Deplasari interne, detasa transfer Depiasart in strainatate nateriale Carti. publicatii documenta Pregatire Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare i servici CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE active corporale 94.700 5.200 47.000 Tao 37.600 302.000) 1 142.000 160.61 5.000 10.500 5.000); 29.000 6.000 28.RUO d A.020 85.000 000 83.000 146.700 257.624 5.206 10.00 07.000 10.500 5.000 740.200 15.0Bi 16.00 | 43,100 664.020 | 85.000 83.000 85.000 50, 5 20 = = = 391 57.005 57.995 168 168 6.72: 095 06.35 95 995 06.250

Pag. 14 -lei- Capi- Angajamente Credite de angajameni Angajamente tol | Denumire indicator legale bugetare legate efeciunte de platii capitale) R5.000 85.000 (inclusiv repgia 6810 ASIGURARI ŞI ASISTENTA SOCIALA 517.100 517.100 517.100 100 517 09 443.743 20 OI Bunuri si serviții 187.100 153.106 0.300 20 01 01| Fumituri de birou s.oaa 20 dl 02 20 DL 03 20 01 09 6.006 3.012 20.000 12.000 12.000 133.a0a 15.008 [03.359 2.905 20.000 8.000 R.976 8976 20 01 30| Alte bunur pentru întretinere si functionare 27100 12.100 8.953 20 02 Reparatii curente 10.000: 000 1a.0a0 20 03 Hrana i 310.000; na 288.612 20 03 01| Hrana pentru oameni 310.000: 288.612 000| 248612 20 04 Medicamente şi materiale sanitare 2.000 6.000 20 04 04| Dezinfcotanti 2.000 G.a0a 20 05 Bunuri de nature obiectelor de inventar 3.000 5.000 20 05 30| Alte obicele de 3.000; 3.000 10 CHELTUIELI DE CAPITAL 71 TITLUL X ACTIVE NEF e 7 Oi Active 71 OLE 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 17.670 7010 ţ Ir OCU

-| Pa- [Gri | Ar- iente Plati a-| pa/ | îi- | ne col efectuate o wa 7=3-6 n 1 ra 70| | CHELT 71 i TITLUL X A 7.670 17.67 E E 176% 17.676 | | | 17.670 t 17.670 17.670 =

TOTAL JUD DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTIE PUBLICE FINANTATE BIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122013 = Capi- tol Sub- a api-ţ ra- Pa-|Gru- i pa/ | îi- | ned Ar- toi |graf] Titiu | col Ali Denumire indicator at Credite bugetare dite de angajoment initiale definitive mente bugetare Angajamente legale mente tegate de platit CA 10 1ă 10 10 10 10 10 JITURI PROPRII CHELTUIELIICURENTE TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL TFFEUL II BUNURI ST SERVICII TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA TITLUL IX AETIE CHELTUIELI ALTE SERVICI PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE LCHEL SLI DE PERSONAL salariale in bani baza 12] indemnizatii platite uno a unitatii 13 | Inderanizatii de delegare Alte drepturi salariate în bani Contributii Ol) Cant de'asigurari sociale de stat i oranizatit + 280,884.337 238.163.850) 180.884.337 85.453, 187.772.967 152,591,560 15.710 102 120.060 a 120.060 4.740.060 i 828.000 2.448.000 208.000 1.914.000 că 132.000 1.899. a 12.000) 4a.00ai | 15.000 620.000 534.000 452.000 397.000 12.000 12.000 116.000 36.000 000 2.798.615 2.798.615 396.926 944 = 2 ci 5 676.940 589.459 1.910,25% 6.898 20.24 666 243 ţ 99.676

Pag. 2 - let Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| AH Credite bugetare Ang Angujamente | Angajanente jumente Denumire indicator Credite de : angajament Cheltui: tol | capi-| ra- | pa/ | fi- | ned fegale tol graf; Titlu col | at înitinle defini bugetare tegale efectuate de platit efeciive Ă i 20 20 91 1 2 IL 3 4 5 2.292.060 2.292.066, 359.429 358.419 cât 1.166.060 1.156.066 20 ȘI 01| Fumituri de brau 32.600 32.000 20 Ol 02| Materiale pentru curatai 34.000 34.000 20 01 03| Încalzit, ilumihat si arta motrica 132.000 | 20 Gl 04| Apa, canalsi tate 160.000 160.000 656 20 Bt 05| Carburanti si lubrifianti 34.006 34.000 20.041 20 BL 06| Piese de schimb 13.000 33.000 20.04£ 20 0: 08 unicatii, radio, tv, 70.000). 70.000 icit cu 20 DE 09 147.000 25.949 25.949 7.000 20 Ol a A ici pentru e si functionare 1.060 138.90% 20 05 20 05 30 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.000 000 e obiecte de inventar 29.000) 39.000 20 06 | Peplasari. detasari, transferari 59.000 59.004 RU 20 06 01| Dept ari intefne, del 59,000 SAT aa 20 îl Carti, pablicatii si materiale documentare 8.000 00 Ga er = Pregatire profesionala 30.000 30.000 1 Protectia munci 17.08 17.000 3.240 3.210 a a s Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acţiuni in reprezentaroa 26 63.000 63.000 26

tol | capi-] ra- pa/ Capi-[ Sub-] Pa-[Gru- | Ar-| AN to! |graf| Titu | col ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare bugetare înilinte definitive Angajamente bugetare ajamente legale cfertuate 6510 10 10 10 10 10 10 91 02 | Protocol si reprezentare 06 06) Alte sporur Fond pentra postu ate pri rent platii cu ora 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13| indemnizatii de deli 14| indemnizatii de detasare 30| Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura 04| Locuinta de serviciu folosita de at si fanulia sa Contribuli 01 | Contributii detasigurari soviale de stat 02| Contributii d gurari de somaj 03| Contributii dojasigurari sociale de = Ca 926. 12.000fi 12.000 767.600 767.800 141.000f; 1.000 24.942.270 24.942.270 3.858.100 3.299.307 17.708 a 286.591 |; 3 2.1894 7766 152 5.000: 217.890 124.135 9.006 9.000 549.793 339,509 314.963 8.656 6.003 56.299 339.909 56.299 Ca 6.993 127.867

Pag. 4 - Credite bugetare Angajamente Denumire indicator Credite de | i fogalo initiale delinitive tol | capi-| ra-] pa / | ti- | ne ! fai angajament tot |praf| Titlu] col] at re efectuate de platit ri 06| Contributii pentru concei indemnizatii 3 TITLUL Il BUNURI ST SERVICII i RES. 12.693 12.683 12.693 12.684 06) 4.117.036 Î 13,252,438 5 a 4.040.335 3.610.162 20 Buntri si servicii 6.589.881 6.810.003 Of | Furnituri de 617385 20 01 02| Materiale pentru curatenie am 20 0L 03| încalzit, iluminat si forta motrica 773.656 20 OLE 04| Apa, cana! si șalubritate 263.699 20 DL 05| br buranti si | 67 91 06| Piese de schimb 15.suof, 20 01 07| Transport | 20 08| Posta, telecomunicatii, radia, tv 56s 41.565 22727 22727 22327 ternet 374.494 377454 230.538 ale si prestari de scr r functional 1.157.282 20 30| Alte bumuri sf: servicii pentru 20 02 curente 216.664; 20 03 20 03 20 03 02 20 04 Medicamente și materiale sanirare 21.009 pentru bameni 12406.69 4.000 4.000 20 04 Ql| Medicament 4315 13.192 5075 5.075 5

| i Pag 5 -lei- Gru- Ar-| Ali Credite bugetare Credite de INDIENE SIDE Angajamente Angujumente . Cheltuieli | | pa/ | li- | ne Denumire indicator tegale de plaiit angajament tai i initiale defini ve toi |eraf| Titlu| sol | at bugetare efective 20 cre sonate ai Sati 20 20 20 20 20 02| Ma 03| Reaclivi | 680 | sa 04 | Dezintectani 1.090 E) Bunuri de obtectelar de î; 099 ventar 1.090.874 1.099.649 5.64 = = 01] Uniforme si 141 03| Lenjerie si de pat 50.39 Şi E 20 05 30| Alte obiecte de 20 06 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transforari 73.857 20 06 02 20 08 20 îl 3797, 3.689 | 49.986 19.986) 20 12 Consultanta siexpertiza 10.400 | +00 20 13 Pregatire profesionala 132.677 20 14 Protectia munsi 20 24 Comisioane costuri aferente imprumuturilor 1.000 1.000 387 20 24 02| Comisioane st alte costuri aferente împrumuturilor interne 1.000 1.600 337 E ci | 20 30 01 53% 20 30 03| Prime de asighrare non-viata 20- 30 04| Chirii = Ş a 30| Alte cheltuieli cu bunuri si sei 244.67 246.511 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 15.70 15.710

Capi- tol Sub-: capi- Pa- ra- Gru-| Ar- par | Hi Ali ned ! Denumire îndicator Crodite bugetare Credite de TTTTȚTT Angajumente | Angajamente angajament initiale definitive Pia legale Angajamente tol |grafj Titu | col | at | hugeta legale efectuate de platit efecitve 1. a Ajutoare sociale 15.70 153.710 ȘI * Ajutoare sociale i nuriterar FIG Ajutoare saciăle in natisra 000] 12230 ra a _ m "a TFEFLUL IN ALTE CHELTUIREI 102.840 Burse a 6610 SANATATE | 2905.669.420 220.283.013 CHELTUIELIICURENTE 2105.669.420 10| | FITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL T 0 Bi Cheltuieli salariale [13.390.292 i a 2 n bani 56.592.740 274,303 10 DI OI | Salarii de baza 39.834 10 61.885, 10 Qi 05| Sparuri pentra conditii de munca 9.540.500[] 10 01 06| Altesporuri | 2.786.600 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10 01 11| Fondat 5.000 nt platii cu ora 3.795.800 164 10 01 13) indemnizatii de delegare 205 10 01 10 02 Cheltuicki si Alte dre; ale in bani 17.500 riate în natura 4.774.600 10 02 10 10 G1 | Tichete de masa 4.774.600 Contribatii | 17.075.200 Do ca 01| Contributii de a stat i 12.960.440 568 18 10 10 a ca 309.400 Contributii de asigurari de soma se a oa Contributii deasi sanatate ARD 4.334 4334A8D 433 5.200 10 03 04| Contributii de asigurari pentru acci 80.160

Capi- tol tel pa / graf] Titla | Denumire indicator edite de angajament LV redite bugetare initiule definitivi Angajamente bugetare Angajamente Plati legale efectuate de pintit Cheltut efective 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 93 04 04 94 4 04 | Bunuri si sorvieii de birou 0 07 | Transport 08 | Posta, teleconiunicatii, radio, tv, emet 09 Materiale si prestari de ser caracter functional e A bunuri si:servicii pentru întretinere si functionare Reparatii cursei Hrai ot 02 Hrana pentru pameni Hrana pentat animale Tedicamente si mator e san Medica mente, Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti 04 | 530.100[, 127.226.780 2.320.060 2141470 an] Dan Gu 2.640 5.238.130 5.043,42; 9.418.500 9.569.820 519.210 9740 1.003 1.006 86.106.930, 67.068.900: 18.315.986 1.219.570 6.830.410 934.700 6.384. 106,894.721 6. 774.7 = 306 sa 67

Capi-| Sub-] Pa-|Gru- toi pa/ (| Titlu Denumire indicator Credite de angajament Angajamente Plati efectuate Angajamente legale de platit B 20 1 20 1 20 14 20 25 CE eee a& a 6710 en Deplasari. detisari, transferari î ţ put documentare Consultanta si expertiza Pregatire profdsionala Protectia muncii Cheltuieli juditiare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli, Chirii Alte cheltuieli 'cu bunuri si service CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHBLTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in ban CA a 1.379.520: 217.650 154.780 1.007.090 96.560 86.360 10.200 15.000 36.000 960 43.000 3.00 3.687.860 S18.170 865.690 1.915.000 1.915.000 325,00 325.000 1107.68 18.909 sm 43.024 43.029 172,922 16â va

Capi-| Sub-| Pa-|Gru- Credite bugetare Credite de ȚE angajament Angajamente | Angajumente tol | capi-] ra-| pa / tol raf| Titlu Denumire indicator legale initiale definitive | | bugetare legale efectuate de platit 10 [3 | ndemnizatii de d 10 20 , 59.98 98.730 98,550 30| Alte d 0.0 pturi salariale în bani | 80.000 TITLUL TI BUNURI SI SERVICIE 1.590.000 Î i F.821.020 [271.600 Bunuri si ser 487ANU 6i6.120 20 Qi Ol| Furnituri de bjrou 22.200 22.20) 20 01 02| Materiale pențru curatenie 20 0L 03 incalzit, umijat si forta motrica 15.200 20 di 04| Apa, canal si salubritate 14.400 15.24 3.000 | 000 20 GL 05| Carburanti si lubrifianti +7 500 20 dl 06| Piese de si 20 01 07| Transpost 60.500 râh i Da 12.000i & suo) 32.871 20 01 08| Posta, tefeconiunicatii, radio, îv, 29.000 26.000 23.718 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functiona 94.700 146.760 20 e m si servicii pentru e si functionare 187.980| 5 257.620 20 02 Reparatii curente 5.200). 5.200 20 05 Bun! i de natura obicctetar de inventar 000 117.000 n 05 Uniforme si eghipament 18.000 10.000 Lt 1,514 bată 20 05 30| Alte obiecte de ventar 37.000 07.000 20 06 Deplasari, detitsari, trans 102,00) 327.00 197.645 197.645 20 06 Ol | Doplas c, detasa ferari 891 Ma 142,600 20 06 02| Deplasa strainatate 160.000 15! a oa 55. 20 HI Carti, publicatţi si materiale documentare 5.000

> = m Capi-[ Sub-| Pa-[Gru-| Ar-] Ali Angajamente “redite Angaji Angajamente Plati tot | capi ra-| pa/ | fi- | nel Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente tati MI angajament ea legale tol [grai] Titlu, col | at initiale bugelare legale efectuate de platit n = na a Pregatire pro 10.500; Protecti 5.0) + e T21.820[, 01 02 04 29.000, 15.080 6.00 16.60 E CEPE PA 2 & > o +A 20 20 6810 ASIGURARI ȘI ASISTENTA SOCIALA 57.100 28.800 45.100 020 cl 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 664.020 5317 00| CHELTUIELICURENTE SI. 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 01 Bunuri si servicii 87.100: 26 Ol Ol 20 01 02| Mate de birou 5.000 Sa le pentru curatenie 20.0na 12.000 12 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta molrica [13.000 905 150 F05.359 105,159 01 09| Materiale si prestai caracter functional 20.000 76 20 01 30| Alte bunari pentr întreținere si Hunclianare 27100 z z aratii curente 10.000 0.000 10.000 20 03 Hrana 310.000 340-000 288.612 ana pentru oameni cdicamente si materiale sani 1000 0.000 285.612 20 04 20 04 04 2.000 6.000 2.000 6.000 20 03 Bunuri de natur obiecte dei ventar 2.006 20 Qi 30| Alte obicate de inventar aa 9910 96 j excodentidelicit sect funct

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122013 Capi-| Sub-] Pa- | Gru-| Ar to! |eapi- ra-| pa/ | fi- tol |graf] Titlu 3 ti | Denumire îndicutor Credite de Angajamente angajament initiale bugetare Angnjamente lega Plati efectuate de platit A B a 6 T=5-6 5010 5410 6510 1 0 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CHELTUIELECURENTE Î TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE EETUIELEDE CAPITAL ţ TITLUL X ACTIVE ANCIARE ALTI SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI DE CAPITAL | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ra birotica si alte active car Alte active fixe (inc v repăratii captiale) INVATAMANT CHELTUIELIDE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport rotica si alte 8.624.840 14.148.380 11.636.643 832.200 1.224 832.200 3.224.540 1.792.640, 10.406.103 1.792.640 10.406.103 98.000 98.000 1 98.000 98.00A 12 98.000 98.060 63.000 IE) 301.390 226.390 301.390 226.390 01.390 19.192 50.000 50.000 176.390 1.390 10.810 1.224.540 10.406. 10.810 1.085.983 1,297 i 185 185.989 189,

Cupi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite ugefare Angajumente m Angajamente | Angajamente | Credite de angajament denumire indicator tol | capi-| ra-| pa / legale de platit bugetare legale efeciu tol [graf] Titlu] col at 11.532.159 8.520.888 361 SANATATE | RA 138.510 01 CHELTUIELI CURENTE 832.200 TITLUL VIir PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 138.810 D6s i POSTADERARE 832.200 can de Dezvalfare 1.224.540 1 138.610 3.065 | 832.200 56 01 02| Finantarea externa nerambursal HELTUIELI DE CAPITAL 7.365.580 OI 1.365.580 12321.74 10.307.619 71 = 01 91 OI Bi 6.875. 461.800 620.000 02.06 57160 872.661 530.540 104.720 260| 21.254 (inclusiv reparatii capitale) 28.260 6710 CULTURA, RECRRBERE SI RELIGIE 85.000, 85. ml 57.995 57.995 37. 7 CHELTUIELI PE CAPITAL 33 000) 51.995 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 85.000 83.60 85.000 ea o a = 71 Ol 03| Mobitier, aparatura birotica si alte

Capi-| Suh- tot | capi- tol Pa- |Gru- | Denumire indicator Cred bugetare Angajamente bugetare A 6810 7010 99tA 97 n" "0 71 71 n" Alle active fixe s0| (inclusi ii capitale) ASIGURARI ȘI ASISTENTA SOCIALA E CAPITAL | CHELTUI | TITLUL X ACTIVE NEF CITARE OI | Qi 30 Active fixe iii capitale) LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELEDE CAPITAL TITLUL X ACTIVE EFINANCIARE Active fixe oi OI Canstru exccdei cit sect dezv 5-0 85.000 & s

Atasament: Cont_ex.impr.int..pdf

i TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE 31122013; Pag. 1 - înt- Credite bugetare | Angajamente | m Angajamenie Plati Sub-j Pa- |Gru- | Ar-| A+ | tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned | Benumire îndieator Credite de sale angajament legale efectuate de platit tot |graf] Titlu | col | at initiale definifive bugetare B 1 2 3 4 5 & T=5-6 5007 i CREDII 6507 NŢERNE 30.648.199 30.648.199 30.648.199 30.648.199 30.648.199 INVATAMAT T 156.094 156.094 156.094 156.094 03 Învatamant prescolar si primar 121.061 91 121.064 121.064 Învatamast prescolar 121.064 121.064 121.064 121.064 04 învatarmant secundar 35.030 35.030 02 Învatamani secundar supei 5707 CULTURA, RECREERE S( RELIGII 224.088 224.98 03 zone vi 224.988 CH SI DEZVOLTARE PUBLICA 620.017) 620.017 7007 LOCU 06 Uurnina 620 620.017 62007 620.017 107 COMBLISTIBILI SI ENERGIE Goa 25.00 000.000 25.000.500 06 Energie termica 25.000. ă 5 000 25.000.000 8407 TRANSPORTURI 4.647.100 4.647.100 1,647. 03 Transport rutier 4.647.100 4.647.100 4.647.100 4.647.100 02 Transport în comun 398.913 398.013 03 Strazi 424887 4.248.187 4.248.187

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - imprumuturi înţerne - 31122013, Capi-| Sub-[ Pa-[Gru-[Ar-| AH Credite de angajament menfe | Angajamente Plati tol ra- | pa / | îi- | ned Denumire indicator tot |graf| Titlu| col | at definitive bugetare legate efectuate 1 2 i 3 4 va Ca 5007 CREDITE INȚERNE 30.648.199 ot 20 36 30.648.199 10.645.199 30.645.199 CHELTUIELI CURENTE 29.585.001 29.545.001 TITLUL IE BUNURI SL SERVICII 4.585.001 TITEUL VII CU FINAN FONDURI EXTER ARE DIN SE 'NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 25.006.000[; 25.000.000 25.006.000 CAPITAL 1.063. 198|, 1.063.198 L.063.595 1.063.198 71 | PILUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.063.198 1.063.198 1.063.198 1.063.198 6507 ÎNVATAMÂNT 156.094 156.094 156.094 1564 CHELTUIELECUREI NTE 1 6.094 156.054 156.094) 156.094 a TITLUL TI BUNURI SI SERVICE 156.094 156.094 156.094 156.094 156,094 01 Bunuri si servțeii 156.09 156.094 136.094 156.094 156.094 eee a a dl 30| Alte bunuri si servicii pentru 094 intretinere st functionare 156.094 156.094 156.094 6707 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 224.98 01 CHELTUIELI CURENTE 224.98 224.984 19) 20 TITLUL 1I BUNURI SL SERVICII 224.988 224 988 224.988 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servieit 22408 7007 LOCUINTE, SERVICII SEDEZVOLTARE PUBLICA 70 CE Ti TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 620. 224.988 620017 620.017 6206 :LTUIELEDE CAPITAL 620.017 626017 620017 620.0 620.0 7 620.017 820.017 71 OI Active fixe | 620.017 620.017 600 620.0 71 Ol 30) Alte active fixe (Unclusiv repăratii capitale) 620.017 6017 620.01 5200 25.008. 5107 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 25.000.000 25.006.000 25.000.000 | 25.090.010

toi de ament jamente Plati definitive e efectu B 1 2 | 3 8407 91 56 20 — o 02 91 01 03 CHELTI "URENTE TITEUL VIII EROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAI TRANSPORTURI CHELTUIE! (CURENTE ERVICII TITLUL Ai 25.000 i DOG 25.000. 15.000.0U 5 4.647.100, 100 4203.919| 4.203.819 4203919 4203919 443.181 i 443 ÎNRECTOR. SpA RR,

Atasament: Cont_ex.impr.ext..pdf

31122013 Capi-| Sub- nene | Angajamente | Plafi | efectuate tot | capi! tol F| Titlu A 4 n | | 5.400.000 PUBLICA 5.400.000 5 00.000 5.400.001

DETALIEREA CHELTUI î | 1 TOTAL JUDET - împrumuturi exteriie 31122013 Credite buget LOR Plati capi ra-| pa/ to! lgraij Titlu cn NINA edita de indicator Credite de initinle defini 6 A ca 53006 7006 E CAPITAL /E NEFINANCIAR SA 5.400.000 000 5.100.000 3.400.006 400.000 3.406.000 4.803.327 4.803.327

Atasament: Cont_ex.BL_venit.pdf

şi ţ | | | FIDLUE FIOLE USE TIT ass [95 FIOLE) 066'FL? 00049 DTLICL DE 0FO'BSTOI ELE OBS LEGZIE DOLL 06 REGI 13 | 08851 038'119'6LE 0SV0[ 01 VL O[R OT 018 GLET BeLIELTGT LOSE RIE 088'TEPOLUI A dd ALTY NI TUNDILSVD 15 'LINTA d HIT E IV 31830] ruga od up A[J02 UIP HUNG oa od Up BLS 2103 LINIA Hd TLIZOEAI NEI A 1515 1102 ador II 10317 p sd LINA 3d VI AA TVIAVD NI FINDILSVD IS LOA MINEA LIZOAINI TI pi e ap oadl st nzoduţ JIAQGUd Ad HIZOdIAT “EDIŢIEI “INVOSTAd VI AG IVIIVD IA 15 TI TVE D TENDILSVD 18114044 td TV VI FINLINEA 7 ap unor ad a am yuapoaoad muz ap ue up pngtloa aauzofng AIUNUIŢ ELOZZLLE * TV IUNI 10 MIINOD o au TV 13GNAPIVIOL

|Capi- tol Sub- | Pa- capi-| ra- | pa / tol |araf| Titlu AT fi col Ali ne- at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Total din cafe: Drepturi constatate din anii precedenti d Incasari Stingeri pe Drepturi din anul reulizate alte cai constatate decat inca de incasat curent | A p- vo m 1000 1102 91 02 02 91 01 02 02 03 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit si guri din capital AJ IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de fa persoane Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice impozitul pe terenul oxtrasitan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate Ad IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SE SERVICIE SUME DEFALCATE D: i TVA s ne defalcate din tara pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- or descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilo 674.990 674.890 4.766.910 2.589.480) 219.340 5.218.048 157.650 185.033.682 152.216.0060 674.990 674.990 97.707.450 97.707.450 79.400.030 25.526.170 53.873.860 11.690.730 6.381.918; 5.089.480 219.340 6.459.040; 157.656 13.287.680: 158.352.000: 101,492.950 101.492.950 90.915 10.155.764) 170: 450.254 293.340) 418.837 38.016.852 533.979 35.979 a a 8.200. = =) E și = z

toi [Capi- Sub- capi tol Pa- |Gru- ra- | pa / grafi Titu fi col Ar-| AH ne- at Denumire indicator Prevederi bugetare înitiale Prevederi bugelare ive delin rep i constatate din anii din anul prevedenti curent Stingeri pe ajfe cai decat incasa 1202 1602 1800 1802 07 01 02 02 B sectoarelor si Mar: lui Bucuresti Sume dela ate din taxa pe valoarea adaugata pentru ech ibrarea bugetelor locale AFLTE IMPOZITE SI TA CE GENERALE PE SI SERVICII Taxe hoteliere AXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | Impozit pe mijloacele de sport Impozit pe mijloacele de transport de ite de persoane fizice“) Impozit pe mijloace de transport ane de juridice”) cnte si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si tax 1532.073.008 „000 698.060 698.060 31.866.6 2 28.738.602 20.380.000 8.358.602 125.010 3.000.000; 158.185.000 167.000 798.060: 798.060 53.010 GSt.810 1.200 33.484.610 29.531.600 20.973.000 128.016 3.825.000: 1.038.760: [038.760 1.038.760 167.000, 391 30 39.1 8 n GIN 158.098.252 167.000, 57.548.939 390 57.548.839 42.250.026 20.415.599) 3.613.982| ci 1.136.720 158.098.252 9.816.821 800.281 16t

Pag, Sub-| Pa- capi-| ra- Gru- ps / tol [arati Titlu Ar- col AH ne-i at Denumire indicator Prevedori bugetare defini Prevederi bugetare Drepturi constatate din ani precedenti din anul curent Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A R 4 2900 02 3000 3002 n e 02 02 ca a 3402 a a = [azi 91 Ş A C. VENITURI NEFISCALE CL. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende Venituri din dividende de fa alti platita NITURI DIN DOBANZI Alte venitari din dobanzi C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI D PRESTARI DE SERVICH SI ALTE ACTIVITAT soanelor beneficiare Contributia pe ic cantinelar de Venituri din recuperarea de judecata, imputatii si despa: VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARII PERMISE Taxe exi ictare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si aite sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor tegale Alte amonzi, penalit si contiscari DIVERSE VENITURI Taxe speciale Alte venituri 55.965 483 38.055.836. 38.036.498 11.909.647 104.470: 75.470 28.060 022 10.241.517 10.237.517 000 4.569,638 3.369,63 00.000 35.867.950, 38.055.840 38.036.500 38.036.500 17.812.H0| 304.470 276.470 28.000 2.825.020) 2.825.020; 2.673,520 9.669.520 4.000 4.569.640 3.369.640| 1.200.000 18.287.387 48.263.720 2 667 23.667) 1.500.000) 1.500.000) 17.558 175 16.019.385 178.308 2.785.937 1.000.00+ 16.019. SE RE 579,685 000 1.500.000 162: A 17.451 ci 000.004:

3702 4000 4002 4100 4200 capi- tol fi cal Ali ne-i at 5 -lei- ue Denumire indicator Prevederi bugetare | intiinte Drepturi constatate Prevederi bugetare definitive din anii precedenti din anul curent Drepturi constatate de incasat 01 03 07 02 pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului localfen semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare Alte transteruri voluntare IL VENITURI DIN CAPTFA! Venituri din vanzarea locuintelor consin fondurile statului Venituri din vanzarea unor bu apartinind domeniului privat al statului ilor administrativ- sau al teritoriale | Depozite speciale pentru constructii de locuinte TIFOPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume primite i cadrul mecanismului decantarii cererilor de plata TV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 2.006 2.000 330.450. 400.000 1671.801.560 1561.801.560 n 8=3-6-7 439.460 186.760 439.460 16.760 45.193.140 170-415 45.153.140 3. 170.000 4.185.380 920.486 8.807.543 4.785.380 926.486 3.8075. 1.224.660, 3.160.720) 400.000 1.750.280 7.750.280 7.750.280 1770.928.230 170.928.230 186.760 16.760 43.170.415 43.170.415 170.000 1.607.349) 267.034 186.760 16.760 267034

& - Îei- [Capi- | Sub-] Pa- toi ra- to! |grafi Gru- pa / Titlu Ar ti- col At ne- at Denumire indicator Prevederi bugetare Prevederi bugetare definitive Drepturi consti din anii din anul precedenti curent Stingeri pe alte ca Incasari reali decat incasari Drepturi constatate de incasat 4202 a o Za = O 91 02 02 03 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate Subvent de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustin derularii proiectelor Anantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare Subventii pentra acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolicri Subventii de la bugetul do stat pentru antarea sunatatii SUME PRIMITE DE LA ALTI DO: IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | PREFINANTARI Fondul curopean de Dezvoltare Regionala Sume pi n contul platilor uate in anul curent Sume e in contul platilor efectuate în anii anterioi Prefinantare ATORI 161.801.560 1537.067.090 4.698.900 17.500.000 3.300.000 1760.928.230 5.000.000| 5.000.000 1680.777.940 5.102.200 189.096.880. 116.24 95.441.070 17.500.000 3.306.000 116.689.40 65.130) 1.055.099| „542 561| 305.567) ei 116.689.405 7.056.099 25.729

7 -lei- Drepturi constatate de incasat Prevederi bugetare indicator din anul precedenti curent A 1 2 4502 02 Fondul Social European 19.050.000 19.050.009 DI Sume primite in contu tor 4.000.000 0.000 50.045.620 52.908.640 65.000.000 75.890 7.045.620 1429, 9| 18.000.000: 10.087.119 1861.987 35.180 44.631 35.180 44631

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122013 | Stingeri pe Drepturi Capi- | Sub- | Pa- |Gru- | Ar- | Ali-| ta Prevederi Prevederi rama pa/|ti- | ne- Denumire îndicator notare beata Total din nui din anul realizate | alte cai constatate pugetare pugetare devat incasari | de încasat initinte definitive tol |grafiTitiu | col | at din precedenti curent A 3 1 2 3= = v 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 5353.134.330 625.796.870 0002 1. VENITURI CURENTE 54.399.360 6260.646.580 0003 A. VENITURI FISCALE 564.817.507 609.971. 770 207.799.517 510.009.606| 159,512.136: 530.012.5 0004 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 317.937.880 276.954 151 2176.954.151 0005 Al.I IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE TURIDICE 2.284.840 3.276.130 0102 IMPOZIT PE PROFIT = 294.810 3.276.130 01 Impozit pe profit de la ager 294.810 3.276.130 0300 02 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DEN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 2829.761.920 1313.236.760 0302 îMPOZIT PE VENIT 10.150.040 10.250.040 9,530.338 ca Impozitul pe veniturile din transferul mobiliare din patrimoniul personal 10.150.040 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 275.61 1.880 303.736.720 561.690 263.561.69 263 01 Cote defalcate din impozitul pe venit 2759.115.880 103.062,720. 897.100 262,897.100 262 04 Sume ulocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 496.000 674.004 664.590 590 66: 390 0500 02 AlH3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SE ASTIGURI DIN CAPITAL 674.996 674.990, j0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

HO0TSESEL ESI 000'9[ZTSI Sofaseso'Topoumuoo ep IO[I] SIMI PAUN LUĂ ad re Up Ung VAL NIA DIA 1S 2) LIS PY TOI d 0001 0S9'LSI 059'L51 ad 15 ay 05 SLO 5695 60659 Sp aXDE ae 15 Ap armati pEGIT d rurzodur co FETOSFE 08'680'S 08F'68ET aatpunf To E] ap Usa] od exe) 13 TO + 860 ISFDI 0I618£9 n 10 | [ap aul 10 5550008 OELSLSE 1213) ad 15 0 UDE ELE EC surzosiad ra | ep op (arpejo od e a) PLECI ET 699 e TEST ORI 10 suvossad E] op pepe sul zodii 10 0EO MOV EL OTE IITEL pe? ad exe) js IFZOUTUL 10 sLU'tFTTO Tor 05F' LOL L6 SPECITIS HE IXVL IS ZOLO STO'DEL ESI PE EIZOR Rd XVI IS FV z0 0040 LG'SES 066'bL9 eydea up | 15 Iad ad DIV 05 LESS |6ze' ses Cr 066'FL9 VI ICE TVII d NIC 050 2 9 5 z Ţ 8 ap | JODRP guano BC ' „e m | poa | ap Lea) 10 12 atu PAIE UL AIP 1 Hu up BARE -su | 13 | / ud | -uz |-țdao] os Dă Hr | ta |-ans| 146) e = a

3 -lei- Drepturi constatate — - - 1 Incasari Sfingeri pe Drepturi | alte cai constatate decat incusuri de incasat ţ Pa [Gru- |Ar-| Al Prevederi Prevoderi bugetare bugetare tol |graf|Tittu | col | at initiale definitive din exe: precedenti curent tot |capi-| ra- | pa / | fi- | ne Denumire indicator din anii din anul realizate E 6 7 8=3-6-7 158.008.252) 15%.098.2 | 1102 sectoarolor si Municipiului Bucuresti 152.073.000 158.185.000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locate 000 167.000 | ca 1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE | SESERV 18.997 593.402) 612, A 698.060 198.060 612.399 07 Taxe hoteliere 698.060 798.060 612.399. 1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 253.010 653.010 164.365 651.810 401,443 01 Impazit pe spectacole 362,922 362) = Alte taxe pe scrvivii specilice 1.200 1.200 1602 TAXE PE BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR 3.703.978 59.349.351 SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 31.866.612 33.484.610: 02 Impozit pe mijloacele de transpurt 28.138.602 29,531.600: 24.232.269 of Wapozit pe mijloacele de transpor Oi detinute de persoane fizice*) 20.380-000 20.073.000 42150076 02 impozit pe mi buce de transport 951682 5 5 02 detisute persoane de juridice*) 3.358.602 8.558.600 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de de functionare 280 ente si autoriza! 128.610. m Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utițizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 3.600.000 3.825.000 338.837 BO0.281 e a a 02 A6. ALTE ÎMPOZITE SI TAXE FISCALE 838.757 1.038.760 E ALTE ÎMPOZITE SI TAXE FISC, 002. LE 838.157 1.035.160 a e > E 2.328 800281 1.038.760 30 Alte impozite si taxe

[Capi- | Sub-| Pa- |Gru- fot |capi-| ra- tot |graf|Tittu pa / Ali ne- Denumire indicator Prevederi bugetare “Drepiuri constatate Prevederi bugetari definitive Totat, din ca din anii precedenti din anul curent Stingeri pe alte cui Drepturi constatate de incasat R 2 1 o 02 > ct > e a & =, a en SI a A n, C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni st inchirteri Venituri din dividende Veniti din dividende de la alti platitori VEI FURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICILSE ALTE ACTIVITATI Contributia persoanelor beneficia I ale cantinelor de ajutor so Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PE AEITATI SI CONFISCARE Venituri din amenzi si alle sanctiuni aplicate potrivit dispozi Alte amenzi, penalitati si confisc DIVERSE VENITURI Taxe speciale Alte venituri -16.417.647 38.055.834 35.036.498 38.036.498 54.473.483 304.470 216.470 28.000 ci 792.622 10.241.517 10.237.517 2.000 4.569.638 3.365.638 1.200.000 10.674 810| 35.055.840 38.036.508 38.036.500, 19.340 304.470 216.470, 28.000 ci 825.020. B25.020| 9.673.520 9.669.520 006 4.569.640; 3.369.640, 1.200.000 48.263.720 23.667 228.163| 9.175.608 9.175.308 300| 3 2.785.937 1.000.004 1.500.000: 2 23.667 3.667

STFOLUER- 00U'LI 06T0S['S 06ENSIS 06TUSI'5 EGIS” bt 006" 0LS'SE OLP EL DEL ESECUL LVDAd HTALTV IVI op DP LOUMDAS NP DA IPA 15 TOLD BNS IOA a Op LINII oâind ad poi 10385) SIL DIFERI

SOF 689951 SDF'6i UGO LYOLSI HI TILHDNA VI AM NINA HAOS: TOct 060'190'451 TITAN FULVULSINE tavi | IV ETHAN II VI AC IELNTA BIS în GP&'LLLS9I 060'[90'LSI NINAAHAS Al z0 001 | | | DST DP 1012199 U IULIA SUN vi EVA NE RTV SON 2007 IE 20 0007 EOLIZ 00000 00000 ajutnoof ap monysuoa nuțusd opmaads Ol | EFLOBSE Tree E 2031193 | | LO 0SY'0E8 lip POIEZULA UP £0 | FANE TONI NI RIOINBA z06£ OUL "5005 TVIIdYVD NIA TE 0 006£ ESETL Ip Up po OFI DELETE SONS | | 'TIVINITIOA TOLE | | POLE SIWOLI 0FI EGIS VE JIDLA MAS IS TI RVZNVA TI 00££ SUVOLII pi TGS OF ERETL TINLINIA D 0067 SEPOLUEE S1WOLI, 0EVESUTL AINTAND 1 7000 rect eg 398TE, IVDOT LIONS TVIOL 0 100| i L 9 5 î z T a Y pustan op ep mos | ao „a n | 105] apa proză) fo) EA E aaa muv up HU up , -an | | jud dual 103 n LUĂ e _ try [av] td | Id Ura i BLOC ELLE 30 VANAILOAS - 1207 INNLIDNB TV RA ININOD 130NfTVIOL

Pag. d 3 a n Cc tol |espi- api- | Sub-| Pa- [Gr [Ar- pa / | tol |prafjTitiu | col Ali ne-| Denumire îndivafor at Prevederi bugetare înftiale Drepturi constatate Prevederi bugetare definitive din ani precedenti din anul curent | Stingeri pe alte cai Tncasari renlizate decat Încasar Dreptu constatate de incasat A B ca a a a OI 91 01 92 02 03 91 02 02 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarca investitiilor in sanatate Subventii de in bugetul de siat catre bugetele locale pentru finantarea altor învestitit în sanatate Subventii de a bugetul de stai catre bugetele loca e necesare derula proiectelor finantate din FEN) fonduri externe nerambursah | postadei SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sunt primite în contul platilor efectuate in anul curent Sume primite în contut p: efectuate in anii anteriori Prefinantare | Fondul Social Eurapean Sume prin e în contul platilor efectuate în anul curent mite în contul Sume; efectuale în anii anteriori Fondul de Coezi ne 157.067.090 685.720 17.500.000 3.300.006 9.050.000 15.050.000 4.000.000 90.045.620 3.000.000: 5.000.000 1650.777.940 89.405 189.096.R80 16.241.070 95.421.076 F7.500.000 3.300.008 19.050.000 15.050.000 4.000.000 52.908, 10 16.685.405 1.280.690] 116.689 405

î- | Sub- tot |capi toi Denumiri de incasat A 3 1 ea ai În 3-57 = o n 4502 ot Sume primite în 91 efectuate in anul curent 02 02 03 7.045.620 7.429.529| 18.000.000 0.087.130, 10.087.119 07 861.990 861.557| 861.987 10.280 851.710 E e Col 2007-2013 35.180 03 35.180

Atasament: Cont_ex.BL_ch.sect..pdf

080'E09 van supe | Up UBOSIAd soUM 53 uziuarapul [ZI 10 Ol | EL BILLY 000'099 ods av [90 10 Of WITT ULOTPEEZ PL vzeq ap us IO IO Of 091108 PE Uţ 10 Ol VLULSUIE TIVNOSTd HI VIMA LUTARI INTL 01 UTI'LSE Sb TIBI TAHD 10 55GSTT 051'0TUVb TU INDIIDV IS HOTIN *56'SET CI 65 LO TATE SL UDIA NAS ft PDMLA 0 0915 RIVELI ANU INV NI | IS d | INV NEAL LIVIA AX ABIL Se SOTII ÎNENND TINYV NE BL 15 NY NE LOA LEVI 75 91 6TUSTI TE BA REVSUNBIVU ATXTIOALLL 18 9 LEGE GL OUL 0000054 VIHIOITAHD HIT XETOTEI, 55 LOOTISEI 0886) YTVIDOS VINALSISYV IA TITU LS 51099 LTL E LELE ULE'IEY'S OLRZISE LE XIV ELVEIND FA INTL 5 WULNSABNS or 0599 IT IZNVEOCE AT INTIIL o ISI 188'68U'FOZ IS RIND UTIL E a ISU li DSL'€58'00Z Oz UA IML ol GZS POLITE TES CAS BE TIHA 10 566 TIE OLE EL ESS TVLOL z00S 8 9-5=L 5 5 | £ a Y | br | pr outgoing atent ze | 102 |uDIL peas| TI netă azur — ap apa 0 E pau | -p | idea] 101 oumgoiin hf va |-qus LE 320 VANNILIIS - 1V207 N TV 30

Pag. 1 - Capi-| Pa- [Gru- | Ar-| A Credite bugetare | tol |capi-| ra-| pa / | fi- | ned Denumire indicato Credite de He | angajament tal graf| Titlu | col! at Angajamente legale defini bugetare legale efociuate de platit A B 1 2 4 5 6 10 01 13| Îndemnizatii de delegare 51.000 26.343 26.349 10 3 Contributi 6.994.180, 6.677.994 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 5.159.277; 10 10 RI Contributii de n ca e ee Contributii de ca sanatate 1.348.009 10 0 ci 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si bo: profesionale 37.205 37.205 0 0 m Ca Prime de asigurare viata platite de angajator pontra angajat a ai 9.9521 28.982 28.982 26. 368 26.924 10 03 06| Contributii pentru concedii si îndemnizat 174755 295.840 20 TITLUL II BUNURI SE SERVICII 13.892.780 10.570.061 106.051 20 0i Bunuri si servicii 6.90920 20 01 Qi 20 01 02| Matoriale pentra curatenie 20 Ol 03| fncalzit, 106.0SE 272.539 142,160 urainat si forta motrica 927.65 807.630 376.955 576.055 576.855 ate 109.000 109.000 64319 64319 20 01 04| Apa, canal si salu 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 72.000 72.006 11.250 71.250 71.250 20 Ol 06| Piese de schimb 119.000 169.000 86.205 80.205 20 01 08| Posta. telecomunica votca internet 1,555.950 1.375.980 1.092.534 20 Ol 30| Alte bunuri si servieii pentru etincre și functionare 1.060: 2.520.491 12.895 = = = ri 20 02 Reparatii curente 2.200.010 ei

Capi-| Credite pagetare Credite de angajarnent A col) at aj initiale Angajamente Pie! tot ti- | ned Denumire îndientor definilive bugetare legale efectuate 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7 20 05 20 06 Deplasari, detas 285.500 360| Alte obiecte de inventar 228.500 285 500 529.428 i, transferari 266.63 506.650 343.538 20 06 01| Deplasari interne, detasari, (ransferari 163.650 343.650 256.577 20 06 02| Deplasari in si ainalate 103.000 163.00 20 11 Carti, publicații si maler documentare 5.000 5.000 FI = 20 13 Pregatire profesiona| 193.200 260-400 z 20 14 Proteci a mi 10.000 10.aan 20 235 Choltuiet diciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea ntereselor £ ului, p dispozitiilor legale 1.810.000 18I0.00 1.485.171 20 30 Alte cheltuicli 2.267.000 1.901.177 12.726 20 30 051| Reclam si publicitate 56.000 36.000 16.811 £ 20 30 02| Protocol si reprezentare 38.79 a Ss 30 03 | Prime de asig re non-viata 51.000 51.000 39,515 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.090.000: 1.684.777 1 m TITLUL IX ALTE CHEETUIELI 2.000.000 2 300 Fici a 17 Despagi 2.000.000 OI aa 834048 30a = = PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN A UL CURENT 7.262 -7.262 Va E Titlul XV PLATI EFE "TUATE IN ANII PRECEDENTI SE RECUPERATE IN ANUL CURENT 267 85 91 Plati efectuate în ar

Pa: 4 - hei Capi-| Pa- ti of Gru- | AT capi) va- | pa/ | ti- tel |graf Title | col nei Denumire ind af Credite de angajament Angajarmente definitive bugetare 5 Angajamente legale Plati efectuate Angajamente fegale de pintit Chelînuieii efective m ca Sa = eo o Sa es mn A 79 81 Si OL 81 0 SL 02 Si 02 recuperate în anul curent Ol [Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) ALTE SERVICII PUBLICE Gl CHELTUIELI CURENTE TITLUL UI BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servieii pentru intretinere si Bunuri de natura obiecizior de inventar Alte obiecte de invontai Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TIFLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transfer i curente O) Transferuri ei institutiile publice 40 ansferuri pentru acordarea trusou- lui pentru nou-nascuti OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambusari de credite externe 02| Rambursari de credite externe d fondul de garantare Rambursari de credite interne Q1 | Rambursari de credite interne garantate 17.263 5.854.250 4.974.250 3.267.430 3.863.000 3.000 1.000.000 37 37.000 57.000 11.278 178.000 28.000 178.000 765.000 415.000 370.745 765.000 3.000 2.863.000 2.483.000 863.000 2.481.000 ni 828.000 8.000 35.000 35.000 1.991.230 1.991. 1.991.250 390.376 1.991.250 1.388.120 106.000 1.388.120 108.000 503.130 503.130 603.130 603.130 100.000 240.37 190.376

Pa- Credite bugetare Credite de angajament Angajamente | Angajamente Denumire indicator tol | capi-| ra- tel [erai initiale definitive bugetare B 1 2 PLAJ EERCTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT a TitiuE XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT o CR ca Pt i efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent va o 01 Ol |Pinti efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) a a a Va TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA Sf ÎMPRUMUTURI 21.116.650 15.716.650 14.759.250 ol CHELTUIELI CURENTE 21.116.650 16.76.65 TFLUL HI DOBAI 21.116.630 16.716.550 30 Ol Dobanzi aferente dat i publice inter | 15638.79 30 Ol 01| Dobanzi aferente datoriei publi nterne directe 12.715.240 107 9.R88.690 30 01 021 Dobanzi aferente creditelor interne = garantul 2.923.550 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice 506.250 5 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor oxierne contractate de ordonatorii de credite 406.250 406.250 101.396 30 02 03| Dobanzi aferonte creditelor externe lirecte garantate s subimprumulate 2.100.000 2.100.000 a o a Aa Alte doba 2.511,61 2.971.610

o lei Capi toj Suh- capi) ra- tol |gra Pa- |Gru- pa/ Titiu Ar- fi esi Ali ne-i Denumire îndicator at Credite de angajament initiale definitive Angajnimente bugetare Angajamente fegale A B 6000 G102 02 oi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 28 20 20 20 ol 91 01 oi 03 03 Bi 91 oi 01 a e 0% 01 03 04 de leasing Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale n bani Sal ii de buza Sporuri pentru conditii de munca Înder nizatii de delcgar Contributii sociale de asigurari sigurari de somaj Contributii de a accidente de munca și boli profesionale Contributii pentru concedii indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII si servicii | Bunuri | Farnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta molrica Apa, canal si salubritate ra CA Plati afeciunie legale de platit Cheltuieli efective 2.971.610 15.810.006 15.810.000 810.000 13.000.000 10.276.720 9.954.250 20247) 120.000 723.280 29.160: 15.000 2.600.000 871.100 3.000 18.000 149.000 19.000 2.971.610 14.850.000 14.850.000 14.850.000 9.745.000 9.500.000 0.000 1.960.0 47.000 491.pa 27.600 10.000 2.570.000 | 1.800.100 3.000 15.000 149.000 19.000 2.871.610 FR s șI ri 000 96l-006 27.000 491.000 27.006 2.030.162 12.645 120.642 60 47.006 491.000 27.000 2.030.162 9.647 5.415, 1.989 189.225 28

Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite Credite de angajament PRESTA tol |graij Titlu | col | at initiale pugetare Angufamente TI Angajamente Plati tot | capi pa/| ti- | ned Denumire indicator legale definitive bugetare efectuate de platit 1=54 20 01 05| Carburanti si |abrifianti 7000 2 ! 147.000 10; 13919 20 01 06| Piese de sch 10.000 20.000 16.537 20 01 08| Posta, teleconjunicatii, radia, tv interact | 90.000 0.000 710 677 20 01 09 caracter functional 48.500 56.209 | 55 20 01 30| Alte bunuri silsa intretinere si Hme 344.600 20 02 Reparalii curente 10.000 GO ci 10.000 20 03 Hrana 10.000 20 03 OH 6. a pentru oameni 10.000 6.000 5 E = 20 04 Medicamente si materiale sanitare 11.000 20 04 02 20 04 04| Dezinfectani 6.000 ş ateriale sanitare 10.000 5.000 2 a 5, = 1,000 sa 20 05 Bunt de natura obizete veni 512.600 20 05 01| Uniforme si echipament 246.000. 20 05 03| Lenjerie si ceosorii de pa! 10.000 10.000 9.895 20 05 30| Alte obicete de invei 20 06 20 06 Ol 20 11 Car 256.000 226.000 21060 240.000 196.946 210.000 196.946 fe publicatii si materi documentare 12.000 2.000 n e a Progatire profesionala 127, 147.000 a e i ns furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.001 "a ca e = Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

Pag. Capi- tol Sub-| Pa- jGru- capi-| ra- toi |uraf| Till pa / Ar- ti cal Denumire indicator Credite de angajameni Credite initiale definitive ea Se a mA BN 02 A Soc e SSARA n a mA ot 10 10 10 10 10 10 10 10 91 91 91 01 0l 01 03 04 30 01 05 Angajamente bugetare mente legale efectuate Angajamente legate de platii derivate din actiuni în reprezer ntereselor statului, potrivit dispoziti Alte cheltuieli Prime de asigurare non-vi Chir Alte cheltui cu bunuri si servi TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIE PUBLICE Transferuri curente Transferuri catr institutiile publice TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale VATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL LCHISLTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani i de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporur Fond pentru posturi ocupate prin curaul Fond afercnt piatii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 135.000 68.900 62.900 169.000 450.000 10.600 10.000 10.000 200.000 200.000 79010 164.099.430 163,948.80) 8.568.991 91.103.742 66.023.272 407477 805.921 4.274.956 22.900 35.006 291.900 62306 169.000 60.000 292.347, 75.360.570 175.209.951 124.681.000 97.786.958 954.759 405.624 484.142 SQ1.I 4315 [14 169,125,968 4008 004 22.906 271 169, 169,2 18.805 020.596 17.888.239 22.90) 1 5.000 5.000 156.8[2.360 73.109.869 — E 22.203

Pag. 9 — Capi-| Sub-| Pa- Credite bugetare Angajamente Angajamento Plati toi ra-| pa / | ti- | ned Denumire îndicator legale de pinfit Titlu col | at delîni tol |gra ve bugetare legale efectuate A B 3 + 5 4 e in bani 87 17.963.1 17.963.187 10 01 30) Alte diept 26.894.042 26.890.554 26.896.552 26.839,54 1813 asigurati sociale de 20.488.514 19.975.711 19.974.950 1813 asigurari de somaj 480.0: 296 10 03 03| Contribatii de asigurari sociale di sanatate 650 08.560 5 080.560 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 180. 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 167,155 20 TITLUL 1 BUNURI SE SERVICII 871.930 1.404.274 20 01 20 0i QOl| Fumnituri de birou 3.529 20 Ol 02) Materiale pentru curatenie 422.114 20 Oi 03| Incalzit, îlu 15.648.357 17427.74 = 20 oi 04 20 ot 4.021.913 4.068.117 39.695 59.695 59.695 26 Ol 06| Piese de schimb 20 01 07| Transport 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, 604.674 390.48 internet 623.666 ateriafe si prestari d caracter functional 41,909 20 01 30| Alte bunuri si servieii pentru ntretinere si functionar 4.861.995 43971.164

Pag, Capi-| Sub-| Pa- tor | capi] ra- Gru- pa/ toi |graf| Titu Denumire indicator Credite de angajament initiale Credite bugetare definitive bugetare Angajamente legate Plati efectuate 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 02 |Reparalii curente 04 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 09 11 14 38 30 30 3 Ol 02 03 04 01 02 01 Medicamente materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Roeacțivi Dezinfectanti Banuri de natura obivctelor de inventar Uniforma si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte ahiecte de inventar Deplasari, tasari, Doptasari interne, detasari, transferat Deplasar în strainatate Materiule de laborator Cari, publicatii si materiate documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheftuieli igurare non-viata Executarea s: reantelor bugotare Alte cheliuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociate Ajutoare sociale în numerar 349 560.559 2 7.041 103.600 290.137 270.630; 6.148 978.707, „300| 231.475 007.880 007.880 66.279 12.163.651 10.702 76% 2.083 600 349| 1.564.501 104.592 287.179 1.007.900 1.007.900 Ga.279 RU = 3 123.198 5 3.952 71.769 a < 3.030.370 182.184

Pag ii - Capi tot Sub- Pa- |Gru- capi ra- î Titlu tal gr pa / Ar-j Ali ti- | ne Denumire îndicator col| al Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive A B 2 Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente fegale de platit Cheltuieti 6602 9 BI ȘI SI 84 ES ca 10 10 10 10 02 02| Ajutoare sociale in natura LTUIELI TITLUL IX ALTE CH Burse Despagubiri civile OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de crei 3 02 05| Rambursari de credite afercnte datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANU PRECEDENTI SI RECUPERATE RY ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANTE SERECUPERATE IN ANUL CURENT 91 Plati efectuate in anit precedenti si recuperate în anul curent 01 Oi | Plati efectuate in an precedeni recuperate în anul curent (SF) SANATATE CHELT MELI CURENTE TITLUL T CHELTUI RSONAL OI Cheltu OI Salarii de baza 03 03 Ol Cantributi ulii de asigurat 941.601 2.500.000 497.600 2.400 150.629 150.629 0.629 150.629 10.639.720 10.639.720 3.653.800 766.000 941.621 2.500.000 2.497.600 2.400 150.619 150.619 150.619 150.619 72 9.157.729 4.412.900 3.403.800 3.403.500 1.009.100 714.000 150.619 150.619 150.619 -18.268 974.106 57 06 4.402.099 3.398.729 L.003.370 150.8t9| 50.6 | 150,6t9| 874.116 974, n6 02.099 5 =

Capi-| Pa- | Gru- Ar-| All Credite bugetare Credite de angajament i tol |grafțTitiuț col] at iniitale Angajumente Plati Cheltuieli legale Angajamente | Angajamente tul | capi- pa/ | ti- | ned Denumire indicator definitive bugetare legale efectuate de platit afective i < n ic somaj 19.100 10 03 02| Contributii de asi gura! 16.093 16.093 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanai 192.600 178.006 176.49 10 03 04| Contributii de asigusari pentru accidente de munca si boli profesionale 4.000 8.000 10 03 06| Contributii pentru concedii si îndemnizat 60.000 90.20 94.156 90.156 20 TEFLUL IE BUNURI SI SERVICIE 5.191.120 3.591.120 1.572.007 1.572.007 20 02 Reparatii curente 506.000 3.400.000 142 20 04 Medicamente si materiale su 20 40.000 O Medicamente 4 000 02| Materiale sanitare 4 cn a a fesionala 03.200 Pregatire pt a Ş a Alte cheltuie 20 30 30| Alte chef 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UI u 15.000 cu bunuri si servicii „DOC TFATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 149.700 53.700 = a Transferuri 749.100 153.706 Ol Q1| Transferuri catre institut 01 46| Tr finantarea cheltui e publice 749.700 A sferuri din bugetele locale pentru lifor curente din domeniul sanatatii 1.153.700 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGII 11.850.690 61.693.555 a 029,730 "HELTUIELI CURENTE 14.879.120 71.700.071 s 11,526.7%0 13.193.345 13.193.345 13.192.335 13 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.861.720 10 01 Cheltuieli salariale in bani 1.140.940 10.851.157 10.R51.157 10.851.157 15.310.109 208 890|)

Capi-| Sub- Credite bugetare Credite de Angajamente toi | capi-| ngajamente Plati tot Denumire indicator angajament definitive bugetare legale efectuate de platit a 4 5 10 Oi OL| Sal 10 01 05| Sporuri pentru cond arii de baza 6.9901) 6.040 1.409.337 de munca 565.600 10 01 06| Alte sporuri 8.000 Uau 1.168 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 96.000 91.000 90.456 ne di 10 01 12 atii platite unor persoi afara unitatii 2.650.000 486.900 479.791 9.79 Ţ 10 Ol 13| îndemnizatii de lefegare 35.000 20.000 10 OL 16| Alocatii pentru locuinte 280.000 254.000 10 30| Alted salariale în bani 1.162.000 SE noa 10 03 Contribuii 2.677.730 2.385.830 10 03 Ol Contributii de asigurari sociale de stat 2.002.240 1.787.240 U 718.663 10 03 02| Contribatii de asigura i de somaj 47.776 42.770 39.112 39.761 i sociale de 10 03 03| Contibatii de asigura nafate 474.680 Ba 227.881 426.365 pentru accidente de munca si bali profesionale 31.520 25.030 25.030 ibutit pentru concedii si 10 03 06| Ca îndemnizat 121.520 91.620 71672 77672 20 TITLUL 1 BUNURI SE SERVICII 38.173.391 45.350.926 48.250.926 18.236.631 400 20 0; Buni 20 OI si servicii 3.933.569 3, 36.666 26.666 uri de birou 40.160 FurT 58.760 46.086 39.039 17.849 20 01 02| Materiale pentru curatenie 36,490 20 Of 03| Incalzit, luminat si forta mairica 785.020 30 720.346 20 01 04| Apa, canal si salubritate 88,000 19.400 91.362 20 OI 05| Carburanti si lubrifianti Hu: 000 80.409 60.409

[Capi-] Sub- tol îot | capi Pa- graf] Gru- pa/ Titlu Ar- îi col AH. ned at Denumire îndicator Credite de angajament Credite pugetare definitive Angaj legale amente Plari efectuate Angajamente B a â 3 20 -, >, 20 u 01 91 05 05 3 06 06 06 14 06 07 03 09 30 2 04 Piese de schimb Transport Posta, telecomanicatii, radio, t internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functiona Alte bunuri si servicii pentru ntreținere si fanctionare Reparatii curente ana rana pentru animale Medicamente si materiale saniti Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme Lenjerie Alte obiecte de inventa eplasari, detasari, transferati Deplasari interne, detasari, transfera! Deplasari în strainatate arti, publicatii si materi documentare Pregatire profesionala Protectia muncii 27.000 96.000 169.200 996.490 4.00 fiat 661.500 59.000 50.000 R.000 Q0a 814 s00f, 65.100 4,500 735-000 340.000 225.000 53.000 15.000 22.500 ATA 156.700 106.166 968.740 563.30 563.300 31.000 22.000 8.000 F.000 852.150 63.500 10.000 410.300 250.000 160.300 9.500 F7.150 00 19.54 H41.004 696.531 26.900 669.631 365.291 249,157 116.139 27.898 137, 696. 36. 5 900 831 291 26.00 869.34 365.241 102 116,134 27.398 930 „098 136.764 6 E 9.062

Capi-| Sub-| Pa- tol capi) ra- tol [graf Gru- pa/ Titia fâ- col Denumire indicator Pai Credite de angajament Credite bugetare initiale i definitive Angajamente bugetare Angajamente Plafi efectuate Angajamente tegale de plai 6802 A n o “a = a a 01 10 10 10 36 OI 2 Alte cheltok 01| Reclama si publicitate 3 | Prime de asigurare non-viata 04| Chirii 06) Prestari ser ii pentru transiniterea drepturilor li cu bunuri si servia OPERATIUNI FINANCIARE UL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne Rambursari de credite aferente datoriei a = publice înterne focale PLA FECTUATE RECUPERATE IN ANUL CUR: Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SE RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent OL | Plati efectoate în anii precedenti s recuperate în anul curent (SF) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Choltuichi salariale în ban Salarii de baza 34.454.090 63.000 10.600 289.000 15.000 34.156.490 150.610 150.610 150.6 158, 43.750.130 43.70.130 17.982.240 14.055.030 1.271.590 62,500 23.100 50.619 150.619 150619 150.619 35.978.130 35.978.130 14.695.740 483.849 199.996 42.930.662 150.616 150.610 150,610 150616 326 199.996 23 662 150.610 150.650 150.10 197.091 42.930.662 130.610 159.610 150.610 150.610 995 903 192.772

Pag. 18 Capi-| Sub-l Pa-[Gru-] Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de angajament toi | capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati erate Cheltuicii tol |graf| Titlu] col | at definitive bugelare legale efectuate de platit A & 1 2 198.680 153.000 154.977 154977 154.877 10 01 06 10 01 12 314.28 071 5.850.000 5.547.000 10 01 13 20.000 1.000 983 983 406.480 190 10 03 19 03 3.927.210; 3.201.594 [55.066 ri star 2.957.280, 2.399.605 2.297.140 10 10 02 3 56.143 54 cr asigurari de soma, > e a ociale de oa 398.704 597, 10 03 04| Contribulii de asigurari pentru 22.412 19.933 19933 20011 accidente de munca si boli profesionale 33.320, 10 03 064 Contributii pentru cancedii si indemnizatii JRI SI SERVICII 5.424.720 6.073.220 4.456.377 4.456.377 20 TITLUL II 20 01 Bunuri si servicii 2.307.710 16970 1.718.183 1718, 2 DE 01| Fumituri de birou 160.540 149.040 141.390 20 01 02) Materiale pentru curatenie 144890 341,605 828.950 354.086 20 01 03| încalzit, iluminat si forta motrica 521.200: 258.200 173.141 1213 20 O 04| Apa, canal si satubritate 241.700 157.660 ubriftanti 154 20 OLE 05| Carburanti si 20 OF 06| Piese de schimb 101.520 118.020 42,66 117.096 128.920 20 OF 07] Transport 128.920 20 08] Posta, telecomunicatii, radio, tv,

Pa Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ati. Credite de Angajamente | Angajamente Plati tol | capi ra-| pa/ | fi- | ned Denumire indicator angajament definitie tot |grat] Titlu| col | at bugetare legale efectunte efectiv internat 196.730 20 0! 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20 02 Reparatii curente 20 03 Hrana și ŞI ŞI = = ci 20 03 01| Hrana pentru oameni ri ră FI FI E e & 5 = iedicamente si materiale sanitare 84.780 4.286 35.697 Medicamente 64.390 65.390 21.041 4280 Materiale sanitare 13.690 13.690 5.367 Dezinfectanti 6.700 6.700 20 05 20 05 OI alura obiectelor de inventar 8.a00j 169.400 38.500 43.906 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 22.000 22.400 05 30| Alte obiecte de înventar 87.500 56.44 54.080 = 0 o 20 06 Depiasari, dotasari, transferari 38580 o 06 OL| Deplasari interne, dotasari, transfera! 20 06 02| Deplasari în strainatate 20 11 Carti, publicatii si materiale 4.097 3.097 ata documentare 10.8tA 10.8F0 4097 1.036 crtiza 45.000 25.000 20 12 Consultanta si ci nala 120.500 116.500 43.028 028 4307 20 13 Pregatire profe 69.160 61.260 21.098 098 LD46 20 14 Protectia mi & 20 30 Alte cheltuieli 375.500 son oa 309.090 | 309.090 t.000 20 30 0[] Reclama si 1.000

Paz. 18 - Capi-| Sub-| Pa- |Gru-|Ar-, Ali: Credite bugetare ned Denumire indicator Credite de angajament tot |graf| Titlu | col | at inilinle Angajamente Angajamente | Angajamente Piati toi | capi-| ra- | pa / definitive bugetare legale efectuate | de platit A B 1 2 74.800 37311 7911 40.333 igurare non-viata 11.500 169.500 169.500 169.560 cheltuieli cu bunuri si servi 300.500 101,586 97.196 53 500 101.679 51 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2015.10 1.999.542 1.999.542 1.099.542 91 Transferu ma curente 205470 1.999.542) 1.999.542 (992,541 1.998.542 m 01 39| Transferari din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-saciale 1.880.170 1.999.542 1.999.542 57 TITLUL VIE ASISTENTA SOCTALA 18.426.000 13.010.197 12729014 13.010.197 57 02 Ajutoare sociale 4.426.000 13.010.197 57 02 O[| Ajutoare sociale 18.426.000 13.194.000 14.010.197 13.010.197 4 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT = E a IV PLATI EFECTUATE ÎN ANU PRECEDENTI SI RECUPERATE ST ANUL CURI > Va E tuale in anti precedenti si anul curent craie efectuate ecedenii si recuperate in anul curent (SF) = R 7000 02 Partea ÎV-a SERVICE ST DE: VOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, EDIU Si APE 78.545.280; 86.957.280 53.576.578 17002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 57.545.280 62.907.281 3 CHELTUIELI CURENTE 37.100.430 410 42.045.930 13.902 10.814.760 28.014.121 20 TITEUL II BUNURI ST SERVICII 37.100.430:

Pag. 19. i-l Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajantente Credite de Angajamente nente Plati tot | cap i _ angajament ri tot |graf Titin | col | ai înitiale n ra- | pa/ | fi- | ned Denwnire indicator fegale definitive etare legate de piatit A B 1 2 3 n â -5-6 i 9.507.622 17.344.003 2.163,61 15.020.000 20.560.000 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta mo 8.030.000 12.570.000 10.683.130 026.566 20 01 04| Apa, canal si salubritate 990.000[, 990.000 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru &.0B3.62 retinere si functionare 6.000.000 853.619] 5.647.536 20 02 Reparatii curente 2.805.000 1.686.190 197.150 St.003 215.000 91.558 20 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar 15.000 20 05 30| Alte abiecte de inventur 15.000 245.00) 91,858 91.003 20 23 Chelh judiciare si extrajudiciare lerivate din acti ni in reprezântarea intereselor statului, potrivit dispozitiitor legale 2.300.000 kUD.D00 683.867 a e a Alte cheltuieli 16.960.430 19.232. e e a = ma 30 7 OPERATIUNI FINANCIARE 20 Alte choltuieți cu bunuri si servicii 16.560.430 18.231.210 5.746.933 8.207.463| 014 1.850 si TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 20.444.850 ar si Ol Rambul si or a ari de cret 6485 FRI wa) Rambursari de cre 5.970; publice externe locale 6.485.180 a a Rambursari de crodite interne 13.959.670 ELATA a o a 01| Rambursa de credite interne garantate 1.926.710 CR) Ss 3 05| Rambursari de eredite aferente dutoriei publice interne locali 713 11.848.186 12.032.960 TA MEDIULUI 22.940.360 19.355.69a 7402 24.050.000 of CHELTUIELI CURENTE 21.000.000 20 TIFLUL II BUNURI SI SERVICII 21.060.000 2 050.000 =

Pag. 20 Capi- tot Sub- capi-| tol ra- graf] Titi Gru- | Ar pa/ ti- col Ali ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite ugetare initiale Angajamente bugetare | Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de pl 3 4 000 8192 8402 02 20 20 34 a ca na ca m ca ol 40 40 01 20 20 40 40 or OI 93 | Bunuri si serv 30] Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar o a Alte obiccte da RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE îN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATI IN ANUL CURENT Plati efectuale în anii precedenti si recuperate in anul curent OT | Plati efectuate t anif precedenti si recuperate în anul curent (SF) Partea V-a ACTIUNE ECONOMICE COMBUSTIBILI ST ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tar TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI Sf SER Reparatii curente TITLUL IV SUBVENTIE Subventii pentru acoperirea diferentelor PEATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 21.000.000) 21.000.000 1019.972.020 45.000.000 45.000.000 45.000.008 43.000.060 64.972.020 31000.00] 24.048.308 -104.1431 -104,143 8.679.238) , 319.420 63.319.420 63.319.420 „612.010 89,224,319 44.134.319 44.124.319 25.899.242 45100.00 < 190.000 -104.143 60.998.485 60998, 60 70.730.835 399.243 899.242 831593) 20.429.030 30.439.036 508.310

Ani Flari Denum bugetare efectuate 3 79 st 81 81 11.360.5 9902 96

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 3112201 - CHELTUIELI Capi-| Sub-| Pa- |Gru- tot |capi- ra-| pa / to! grafț Titlu Denunti c indicator Credite bugetare Credite de Cta a angajament initiale delinitive Angajamente bugetare amente tegale Plafi efectuate Angajamente fegale de platit 6 53002 o “m a DE 70 a = 5100 92 5102 E a s a oi ai TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL, VI TRANSFERURI "TRE UNITATI ALE MNUNISTRATIEI PUBLICE "TITIA ARE DIN VIII PROIECTE CU FINA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL LUT, X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XE ACTIVE FINANCIARE Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Activa fixe Nas i, echipamente si a transport Mobili irotica si alte aparatura active corporale Alte active fixe (incl Îv ate) capi ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE en 398.078.000 6.675.010 391.402.990 167.800 81.145.800 22.000 3.077.840 2979. 2579.8 2.979.840 ) 2979.54 2.000.000 979.840 98.000 98.000 98.000 344.398.620 58.607.240 2.817.190 2.719.190 1.706.5: 2.719.190 1.119.190 98.000 98.00 93.000 2 214.199.336 1.446.611 206.752.725 43,33 39.131.578 4.202.580 1.706.848 2.710.190 [706.848 1,70G.R4R 1.706.848 429.340 367.339 1.339.509 36 1.229.709 230.802.671 181.618.1 7.446.511 1834.171.500 395.017 738.681 6321.681

Capi-| Sub-l Pa- |Gru- | Ar-| Alf Credite bugetare Credite de : angajament RINA toi |graf Titlu | col] at initiale Angajamente Plati to! | capi] ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator definitive bugetare legate | efectuate | B 1 2 titatii publice 98.000. 5000 02 Parica H-a APARARE, ORDINE PUBLICA ST SIGURANTA NATIONALA 151.100 569.100 6102 ORDINE PUBLICA SI SISURANTA NATIONALA 151.100 70 CHELTUIELI DE TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 151.100: 569.100 APITAL 151.100 569.10 369.100 73 01 71 Ol Ol) Constructii 71 OLE 02| Mas 569.100 150.000 transport ESI. 419.100 71 Oi 03| Mobilier, aparatura t | aotiva corpora 71 30 lte active fixe (inclusiv repet capitale) 6500 02 Partea IN-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 48.790.270 6502 INVATAMANT 4.535.560 s 372.347 96 = ci ci 91 CHELTUIELI CURENTI 206.050 206.050 e 56 TITLUL "ARE DIN "TI PROTECTE CU FINAN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 206.050 I 537 13.537 a ma ŞI ograme din Fondul European de Dezvoltare Regi 56 O1 OLT 56 01 02| Finantarca externa nerambursat nula (FEDR) 206.050 206.050 antarca nationala 24613 24613 17.030 437 96.507 23879 2.499.030 2.499.050 411 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4329 510

6b6'S7 IVIIAVD Ad OL OETLE omu [FO 10 9S | aa 3359 3855 0£9'068'7 LILIAN m 10 98 DESE DL OLS | [0 10 95 seca z99'8 zv98 OES'tES Vp |apacog up TO 95 ora 3 2998 DES'EES ] (NEL) IIEVSUN HAVE NI ND ALOCĂ MA 95 59 SMS [AUSDILP Ip [ENdeO ap ONIULUI] Fund up [ST TO 15 || 4969 ap m 15 juc HOME IA | IV ELY.LINI IA TITI 15 199589 196159 996159 EI 059'460'1T HAITI 10 051904 D95'6[P'91 HIVIVNVS z099 ULOE ULUI (apendeo Arsmpour) x Bana POE TO TL ţ FFIGFS 0655 081646 BANDE | | Due IS vopang umede 10 ÎL | ţ 601 STUD | op aseofitu fs [70 10 IL E 000'OD'E | [0 IO IL TEI XJ ANI 10 IL DI6'LRST TALLIV X IML] UL 8 5 | + £ z 1 a Y ap duzei IADEIIP arena a re | 02 Înpur usii 10) 21884 SIRIU a 303UIPUI AHIUENUIE paun | | | ut a nud | | sp pur au Bz | i JP |v | |-ans

pi-| Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Afi Creditelbugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Credite de angajament tol capi- ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator legale înitiate p tol Titlu | col | at definitive buge efectuate de platit A B 1 2 Ț LL n | | | 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE să 321940 506.483 506.183 506.483 TE BI Active fixe 7 Ol 01| Canstraciii 3.200.000 71 DI 02| Masini, echipamente si mijloace de ansport Foa.000 100.000 95.015 71 OIL 03| Mobilier, aparatura birotica s ctive corporale 200.000 200.009 71 01 30 e active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.821.910 396.910 336.294 25.949 5702 CULTURA, RECREERE SI RELIG 257.650], 5.445.156 3.172.815 Hi 2.130.001 ot CHELTUIELI CURKI 2.264.880 TE 1.264.880: 51 TITLUL VE TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 02 1 1.006.000 935.606 935.606 ansferuri de capital 1.060.000 935.606 935.606 51 02 I4| Programe multianuale de mediu 935.605 935.606 935.606 9 gospodarire a apelor TITLUL VIR PROIECTE CU FINANTARE DIN TONDURI EXTERNE NER. VIBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.264.880; 860.179 ţ 483.574 660.179 660.1 me din Fondul European de Dezvoi FI Rogior a (FEDR) F.184,880 890.300 523.622 521.622 56 01 56 Of 02) Finantarea ex nantarca nationala 632.480 84,490 481.490 3 + na aerambhurs 552.400 UPA) i 294.580 792031 73.203 79.20 147.590 i

Pai E Capi-| Sub-] Pa-|Gru-[ Al Credite bugetare Credite de NT angajament Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale de platit afective tot | capi-| ra- | pa / | fi- | ne Denumire indicator tu coli af tol |praf|T! definitive bugeiare legale A B 1 2 3 4 3 5 1=5-6 56 07 02| Finantarea externa nerambursabila 146.590 79.203 | 79.203 79203 56 14 Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 = 50.000 80.000 57,354 573, m RI ma 01 | Finantare natianala 20.400 15 02 35.000 32.928 32.928) 3 m RR rea exierna nerambursabila 60.000 43.000 Se i a CHELTUIELI DE CAPITAL 12.992.770 2 E 577.030 = TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 12.992.770 s e 3.180.270 1.377.030 = = 01 Active fixe 12.992.776 E 577.030 1.577.030 1 01 Ol| Consiretii 10.050.550 01 02 941.220 500 = amonte si mijloace de 692272 692 27 Transport 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1 308.260 71 Qi 30) Altoaclive (inciusiv reparatii G254id 625At4 5802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCTALA 13.577.500 29.302 286. 01 CHELTUIELI CURIE 13.136.500 16.222.590 1.997.783 6 TEFEUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE N ERAMBURSABILE (FEN) 286.726 POSTADERARE 56.500 16.222.590 7.897.783 4 56 0] Programe din Fondul European de Dezvoltare 6.220 16.179.591 7.979.974 Regionala (FEDR) 10.4; 56 ot OH F antarea national 5.121.670 10.090.320 3.026.016 5.746.440 4.611.128 56 01 02| Finantarea externa nerambursabila 4,981.720 5& Ol 3 | Cheltuieli necligibile 342.830 342.830 a oa 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) a;

Ar ti- col Al ned at Denumire îndicafor Credite de a0gaj ament tniliale Angajamente bugetare mente Pla efectuate Angajamente fegale de plati t | - i 7000 02 7002 n" 71 61 sI MA 36 02 02 15 01 91 oi of 01 02 ol Ai (inclu P nantarea nationala Finanlarea externa nerambursabila Alte programe camunitare finantate perioada 2007-2013 înantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPIȚAL TITLUL X AET VE NEFINANCIARE Active fixa Constructii Masini, echipamente si m transport Mob tura birotica si alte T, api active corparale active fixe v reparatii capitale) eu IV-a SERVICII ST DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE SERVICI SI DEZVOLTARE LOCUINTE, PUBLICA CHELTUIELI CURENT UL VI TRANSTERURI INTRE UNITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transfe de capilat Alte transferuri de capital catre institutii publice TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE (FEN) 1 1 98. 91. 71 363.210 347.070 421.000 223.000 7.500 80.500 10 924.710]; 312.390], 590 43.000 374.000 371.000 37.000 E53.000 137.500 80,500 77.684.600 76.867.900 5sa 277.036 14 5 72.373 1ă 27.298 1.132.074 [

Pag 7 - lei Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite hugetare Angajamente TI Angajamente | Angajumente | Plati Chettuieti Credite de angajament a tol igraf] Titlu cot | at n initiale tot [apt] ra-| pa! | f- | ne Denumire indicator definitive bugetare legate efectuate de platit efective 3 4 5 22.690 22.803.032 3.032 22.803.031 POSTADERARE 71.299.500 36 BI Programe din Fondul European de Dezvoliare Regionala (FEDR) 71.299.500: 54.962.636 22.703.985 e = ot ot 01 02 01 03 | Cheltuieli necligibile 2.055.780 niarea nationala 42.852.210 37.195.930 11.604.329 11.604,339 a = na nerambursabila 26.392.510 15.711.920 16.639.742 > VA 2.034.780 45 914 459.914 n ta Alte programe comunitare finantate i perioada 2007-2013 60.060 99.0 01 | Finante 02 | 142.950 51,348 54.348 seal 15.048 | 7” CHELTUIELI DE CAPITAL 26.612.320 E 44.699 44,699 tationala 317.6 la a D= ea externa nerambursab: 621.500 1.527.298 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARI 4.621 50% 1.527.298 71 ot Active fixe 71 Ol Ol) Canstrueti TTL Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si aite active corporale 1.500.000 = 1 Ol 30| Alleactive fixe inclusiv reparatii capitale) 21.497. 40 16.897.440 15.424.007 14.12.2373 TOR 816.700 816.700 7402 PROTECTIA MEDIULUI 1 01 CHELTUIELI CURENTE T34.700 734.700 T 700 56 TITLUL VIN PROIECTE C f FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 734.700 734.700 734.706 36 | Programe din Fondul European de Dezvultare Regionala (FEDR) 74.706 56 01 01 [Finantarea nationala TI4700

Capi-| Sub] Pa- [Gru-] Ar_[ AR | Credite pugeiare Ani Credite de angajament tt toi |graf| Titlu| col | at initiate pajumente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli egale tol | capi-| ra- | pa/| fi- | ned Denumire indicator definitive bugetare | efectuate de platit efective 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 134.700 Ţ wo = RA va 03 Ol | Finantarea nationala 82.000 82.000 77.560 71.960 o = CHELTUIELI DE CAPITAL 82.000 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 82.006 82.000 82.000 77.260 77.960 7 0 Active fixe 82.000: 82.000 R2.000 71.950 Alte active fixe (inclusiv aili itale) 82.000 82.00 82.000 8000 02 Partea V-a ACTIUNE ECONOMICE 328.485. 180 289.706.570 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE [44.068.380 F83.007.210 127.167.663 0i CHELTUIELI CURENTE 143.882.240 144.207.076 126.965 FITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (43.882.240 27 38U 144.207.076 126.065.083 56 03 Programe din Fondul de Cacziune (FC) [43.852.240 44.207.076 126.985.083 116.965.082 27.8)3.3R0 490 56 03 Ol | Finantarea nationala 61.330.840: 10.039.096 61.655.676 38.006.066. 33.006.006 13.213 56 03 02| Finaânfarea externa nerambursabila 63.330.840 63.330.8 61.332.071 61.332.071 468] 19.220.560 19.220.560 7.627.005 70 CHELTUIELI DE C TITLUL X ACTIVE APIFAL 186.140 366.720 202,580 NEFINANCIARE 164.140 164.140 Active fixe 164 164. 71 Ol 7 1 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 164.140 2475 N = XI ACTIVE FINANCIARE 22.00 202, anciare 22.000 202,580 202 FI = 0 Active OIL 91 a = la capitalul social al = or comerciale 22.000 202.580 202

Pag. 3 Capi-! tat Sub- capi-| tol Pa-|Gru- ra- graf| Titu pa/ Ar- îi col Ali nel Denumire indicator Credite de angajament initiale Credite bugetare Angajamente | Angajamente bugetare legale Angajamente Plati legale efectuate de platit A 2 3 4 5 ) a m a Va RA = 56 56 70 71 71 71 71 71 = n 72 DE ol 01 01 va n 1 1 01 91 oi 01 02 03 "a Ss 01 02 TRANSPORTURI CHELTUIELI CURE TITLUL VIII PROFECTE CU FINANTARE DIN TE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala aniarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligi Alte programe comunitare finantate în crioada 2007-2013 Finantare nationala Finaniarea externa nerambursabi! CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active frxe Constructi Masini, echipamente mijloace de transport TITLUL XI ACTIVE FINA Active fini clare 184.416.800|5 56.325.590 1536.325.590 ci e 84225 71.597.370 503.010 28.091.240 RI 20 1.094.050 100.000 779.970 5106.699.360 70 64 503.910 76.980 27.130 49.870 96.620) 17.496.620 17.496.620 834.680 22 100.000 4.000.000 30.227.756 30.227.756 30.227.756 055.481 18.782 776 360,11 20.388 10.092 10.296 17.516.863 13.516.863 135 6.863 4.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 12.766 10.091 10.296 20196 4.000.006

Cre tare Denumire în Angajamente [ bugetare A B 1 m _ ra 4.000.000 4.000.000 4.000.000) 9902 97 -1.947.25

Atasament: Cont_ex.BL_ch.pdf

ur a > 3 2 < = o E CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31 122013 Pag, m Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- toli capi-| ra- tof Ar-ţ Al graf| Titlu | col | at pa / | ti- | ne- Denumire indicator Credite de angajament Credite initiale upctare definitiv Angajamente Plati bugetare ctuaie amenie legale B 2 3 a a Ş PI n 6000 Gta2 5500 6502 02 07 10 S m 03 04 Ol | TOTAL, CHELTUIELI Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Î AUTORITATI PUBLICE SE ACTIUNI EXTERNE Autoritati executive si legislative executiv ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Fond pentru garantarea imprumuturitor externe, coni cto/garantate de i publice comunitare de evidenta a persoanei; Alte si îi publ e general TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | IMPRUMUTURI Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURA. A NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Ordine publica Politic comunitara Protectie civila si protectia co: incendiilor (protetic civila nonmilitara) Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURATLI INVATAMANT Invatamant prescolar si primar olar Tevatamant pri 603.130 2.926.000 2.423.120 21.116.650 15.961.100; 15.961.100 15.151.100 15.151.100 810.000: 3722.269.280 8.634,99 53.602.318 31.880.278 1040.347.740 48.739.340 48.739.340 2,250 603.130 SA6.000 1.823.120 16.716.650 15.419.100 15.419.100 14.609.100 14609.10 54.266.58 30.7 60,969 511 44.016.263 14.016.263 44.016.263 04 267.4 3.267.436 a 290.376 148409 F4ATT. 14.810.978 13.997.071 13.991) 21.466 29.967.905 29.967.905 TOR

Ea n ra Sub- Pa-|Gru- | Ar- capi ra- | pa/ | îi- toţ graf] Titi] col Ati ned Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiate definitive Angajamente bugetare Angajamente Angajumente Plati efeciuate 6302 6602 6802 05 06 n o 50 02 3 QI a & Invatamant secundar învatamant secundar inferioi Invatamant secundar superior învatemani profesional invatamant postliceat SANATATE Servicii medicale în unitati sanitare ca paturi ca atate publ Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sani CULTURA, RECREERE SL RELIGIE 5 m vicii culturale Înstitutii publice de spectacole concerte Case de cultura zone ver Alte servi recreerii si rel ASIGURARI SE ASISTENTA SOCIALA 23.538.094 39.971.899 42.465.626 70.862.802 79.587.177 1.983.794 2.024.976 24177 27059.28 21.862.260 22.787.AtQ 21.862.260 4.990.020 4.704.020 207.000 207.000 207.000 207.000 69.287.380 71.295.R40 26.315.590 21.399.039 21.59%.130 20.351.180 4.716.460 TB47.859 41.371.790 469993 17.623.360 20.083.360 26, adi 1.600.000 s = ci 51.287.630 E d 64.866.370 6.676.526 379% 1.633 115.110 19.866.523 | 22.806.259 Fl19.050.194 15.265.947 2.020.451 214 5.112.816 81123 1.680.979 206.461 170 19.856. 22, 56.0 18.278.945 262.130 75.001.192 = Sin = a >= 19.866.522 956.241

Capi-l Sub-] Pa- tol tel capi-| ra- graf Gru- | Ar-| Ali Titlu cal | at pa/ | - | neg Denumire indicator Credite de angajament Credite initiale ugetare definitive Angajamente bugetare E FA Angajamente legale Plati efectuate A a = = 6802 7000 7002 7402 a > 06 06 58 OI 30 01 91 02 Asistenta invalidilai Asistenta sociala în caz de Asistenta sociala pentru am copi Crese Preveti a excluderii sociale Ajutor social Cantine de ajutor social Alte cheltuieli în domeniul asigurariloi si asistentei sociale Partea IV-a SERVICII SLDEZVOL | | | RE | PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SE APE LOCUINTE, SERVICII Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli în domeniul locuinielor Alimentare cu apa si amenaja Alimentare cu apa Iurninat pubiie si elcctrificari rure Alte ser în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PROTECTIA MEDIULUI Salubritate si gestiunea descurilor SI DEZVOLTARE PUBLICA hidrotehnice 14.620.790 14.620.790 4.122.620 200.000: 1717.286.690 155.469.990: 1.571.630 3.357.630 112.022.940 21.816.700 21.082.000: 12.082.000 14.660.790 14.060.790 16.889. 44,700 19.976.990 14.750.000 3.226.991 199.500 164.64 39.77: 3.786.630 3.756.630 = Ci a ei a R a 24.132.000 15.282.006 14.04 106 10.690.467 269.998 „500 188.574 25.904,45 191,142.392 059.396 659.396) | a za ai 790 Fi 790 17.626.050 37.217.156 24762.60 7.36 14.048.106 6.979.410 16.230.167 16.230.167 17.626.050 53.014. 23.018.320 2391 14.499.316 14.048.106 15.995.806 13.184.30£ 3.811,30 19.233.656 19.432.656 11.529.821 3.012.601 894,502 584.664 584.664 ri 960,995 AU 580 20.477 194

Pag, 4 - Capi-| Sub-| Pa-|[Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente | toi Credite de Angajamente | Angajamente Plati teal Cheltuieli egale de platit efective pa/ | i- | ned Denumire indicator angajament Titu| col] at initiale dolinitive bugetare legate efectuate A B 1 ca 02 deseurilor 9.000.000 850000 06 Canal ea si tratarea apelor reziduale 734.700 734.700 734.700 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 438.457.200; 8102 COMBUSTIBILI 3.638.000) 196.065 RGIE 189.068.380: 188.166.148 325.6301 207.729.076 246.326.630 207.729.076 06 Energie termica 1859.068.380 188. 166.148 5.166.148 8402 TRANSPORTURI 13.104.437 132.976.72 19.729.917 5.820 311.370 aa Transport rutie 249.388.820 311.370 13.104.437 132,876.727 129.729.817 01 Drumuri si poduri 02 03 Strazi 57.560.569. 62267.78 23.820.384 în comun | 60.308.95f 48.847.392 347,392

TOTAL JUD DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local|- 31122013 Angajamente Credite de jament RENI Angajamente ngaja e afi tal |eapi- ra-[| pa / | 6 | ned Denumire indicator Angajamente Plati legale delin' tot |graf| Titin| col | at initiate e bugetar fegale | efectuate de platit - CI 14 66 02 5l m s 404.000 = ca S m ca E Capi-| Sub-] Pa-[Gru-| Ar-| All Credite bugetare 500.000 | | 2.250.000 02 51 02 135 5002 TOTAL 01 CHELTUIELI CURE E) "TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL, 201.575.191 au 000 935.606 iELFUFELI 1.032.380.130 1.040.347.746 R36.271.825 916.087,36 949.115.471 763.172.667| = 200.833.750 2010.267.631 m 20 TITLUL H BUNURI SE SERVICII 190.680.713 1891.853.710 183 Fi = E 242.828.251 30 UL HI DOBANZI 21.116.650 16.716.650 T TITLUL IV SUBVI 75 Dal 9.420 | Si | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 12.177.880 17.596.880 11.920.338 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3191.402.990 144.398.620 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 19.433.880 14 101.900 13.862 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 4.700.000. 500.600 3.101.202 ” CHELTUIELI DE CAPITAL 81.167.800 3.607.240 42 4.158 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 54.404.660 39.131.578 LUL XI ACTIVE FINANCIARE 22.000] 202.580 4.202.580 7” OPERATIUNI FINANCIARE 35.125.026 32.625.029 23.937.468 i TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 35.125.026 32.625.029 29.037.465 84 PLATI EFECTUATE ANII PRECEDENTI SE RECUPERATE IN ANUL CURENT 172.46 a a iul XV PLATI E CTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE

Creditelbugolare Angajamente Angajamente mente Plati Credite de tot | capi-| ra-| pa / | 6- | ned angajament legale legale efectuate de platit efective tol [graf Titla| col at initiale definitive hugetar â B + TA ÎI = o “i n IN ANUL CURENT -172.46 172.468 53100 02 Partea L-a SERVICII PUBLICE GENERALE 78.405.860 70.528.240 60.079.76 m 2 AUTORITATE PUBLICE SIE ACTIUNI EXTERNE 51.336.960 440162 8.73 | 60.969 510| “0 | | 01 CHELTUIELI CURENTE 48.357.120 46.020.150 10 TITLUL LI CHELTUIELI DE PERSONAL 32.46 ra 7340 0 ot Cheituieli 10 or 01 10 01 06| Alte sporuri alariale in bani 25.470.160 24.501.160 i de baza 24.156.080 23.344.078 677. a 10 1 12, indemnizatii platite unor persoane din afara unilatii 603.080 429.080 422,512 422.512 10 Ol 13| indemnizatii de detegare Sa 510 10 93 Contributii 6.99 - 10 03 OH Contributii de asigurat 6.677.994 6.677.994 6.587.355 95.635 sociale de stat 5.159.277 5044277 3.044.277 4.980.359 63.878 4.68) 489 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 119.457 252 119.69 121.969 10 03 03| Contribatii de astgurari sociate de sanatate 1.348.009 1.345.009 1.271.358 1.271.358 1 26.122 10 03 04 'antributii de asigura pentru e < s a a accidente de manca si boti profesionale 31.205 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 29.952 26.6t4 2.368 10 03 06| Contribi pentru conced 295.840 174,753 174.75: 13.892.780 12.762.810 10.676.112 D676? 106.03] 5.659.423 4.78 20 91 4.780.590 106.051 20 91 6.909.420 272.530:

Capi-| Sub] Pa-|Gru- Ar JAM _ Credite hugetare Credite de |] Angajamente angajament tol lgraf| Titlu | col | at EA initiate Angajamente Angajamente Piati Cheltuieli tal | capii ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator bugetare legale | fective inte de platit UI = m eriafe pentru curatenie 11 20 01 03| Incalzit 142.160 116.838 112.86 ina si forta motrica 927.685 807.680 590.349 Apa, canal si salubritate 109.000 109.006 54.319 64318. 70 0 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 72.000 72.000 20 01 06| Piese de schimb 119.000 169.000 RA. 20 Oi 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.375.580 1892. T și s a a m o o a Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.741.060 ci 711.073 2,533. 20 02 20 05 ente 2.200.010 2321.06 140.055 de natura ol ctelor de inventar 500 250 7 250, 20 05 30, Alte ohiecie de invet 285.500 20 06 Deplasari, detasari, transfer 266.65 506.650 2 06 01| Deplasari înterne, detasa: transferari 163.650 FE = 20 06 02| Deplasari în strainatate 103.000; 20 Ft. pubt materiale documentare 8.00 e a 193.200 Pregatire profesionaf < a Protectia muncii 10.000 10.000 Va ci e a Cheltuicli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 1.810.000 1,4851 1.476.803 1.810.000 1485.A7I | 20 30 Alte cheltuici 2.267.000 1.301.777 1.519.726 1.519.726. 1,519.726 20 30 Of] Reclama si publicitate 56.000 56.000 val 20 30 02| Protocol si reprezentare 70.000 110.000 38,879 35.874 i

Pag Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare ti redite de 3 pa / | ti- | ned Denumire îndicator Credite de angajament col | at initiale Angajumente vajumente Plati tal Angajamente Plati legale legate efectuate | de platit A i CE T=5-& & = a Ss 5+.0a 51.000 39.515 39515 Ş a «a a a 2.090.000 1.684.777 25 TITLUL IX ALTE CHELTUIBLI 2.008.000 2.000.000 854.048 59 17 Despagubi civile 2.000.000 2.000.000 254.048 76 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.979.840 719.190 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE = 719.190 71 Ol Active fixe 2.979.840 719.190 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 2.000.000 capitale) 979.8ar 1.334.509 1.229.709 1.22 BI PLATI EFECTUATE IN ANU PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ui > Titlul XV PLATI EFECTUATE f ANTE PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -7.262 e wm CE ati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent 85 OI Plati efectuate in anii precedenti si recupera în anul curent (SF) RVICIE PUBLICE GENERALE 2.15368,R49 3402 ALTE SI 952.250 OI | CHELTUIELI CURENTI 3.961.000 20 | TITLUL 20 0 B RI SI SERVICII 1.000.000 500.000 nuri si sei 57.000 57.000

Pag. 9 Copi-| Sub-l [Ar] Ali Credite Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati teal Chettuieli egale Eve bugetare legale ufectuate de platit efective | tol dicator ra-| pa/ | îi- | ned Denumire i IA angajament NI tol [graf] Tiflu| col | at initiale n = ca A B 1 6 7=5-5 intretinere si functionare 57.000 537.000 20 05 Bunui 178.060 28.00 a 178.000 28.000 765. 60 5.005 z e m ES! a 30 30| Al TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 765.000 415.000 m ADMINISTRATIEI PUBLICE E & ci n Il Transferuri cur 2.863.000 474.185 ci m 01 Ol | Transferuri catre 2.828.000: 2.439.185 m 0) 40] Transferuri pentru acordarea trusou- lui pentru nou-nascuti 35.000 35.000 35.000 000 si 02 Transferuri de capital 98.600 98.00) 5L 02 29| Alte transfer i de capital cal îi publice 98.000 79 OPERATIU 81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 1.991.250 38.000 I FINANCIARE 1.991.250 1.991.250 390.376 3 390.376 290.37 200.376 1.991.250 390.376 3 St ol Rambursari de credite externe 1.388.120: 1.388.120 108 SE 0) 02) Rambursari de credite externe din fe 100.006 388 2% 100.000 dul de parantare SL 02 Rambursari de credite interne 603.130 603.130 290.376 290.376 290.376 603.130 290.376 290.376 SI 02 Qt ) Rambursari de credite interne garantate 603.130 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTE Titiul XV PLA i BEBCTUATE IN ANTI a PRECEDEI TI STRECUPERATI

Capi-| Sub- Pa-|Gru- tot | capi ra- tol graf| Titlu | col pa/ Ar- Ah ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare 1 initiale defini B a Angajamente uale efectuate Angajamente Plati legat egale de platit m & 7=5-6 Cheltuiei efective 5000 02 5102 i = LA sa ol 91 91 01 01 02 ez a a o 91 IN ANUL CURENT 1 efectuate în an recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL NI DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice înterne Dobanzi aferente datoriei publice Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de ci Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimi Alte dobanzi Dobanzi ta operatiunile de leasing Partea H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 21.116.650 21.116.650 2.116.650 15.638.790 406.250 2.100.000 2.971.6E 2.971.610, 15.961.100: 15.961.100 7312 16.716.650 16.716.650 16.716.650) 18.238.790 10.715.240 690 ri 506.250 95 406.250 396 00.006 2.971.630 ci 971.610 2.971.610 15.419.100 19100 13.683.817 13.685.817 13.685.817 9.262.174 = = = 96.732 6.7 2.649.689 2.619.689 1.619.688 363.273 R 1 06.732 14.913.984 14813.98

Capi-l Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Al Credite pugetare at redite de TITI Anpajanente e Plati va-| pa! | fi- | nel Denumire indicator Credite de Angajanente gafamente Plati angajament tol [graf[ Titlu] col] ai initiale menite tot | capi legale delinitive de platit bugetare legale eferit A B 1 2 3 4 5 â 01 HELTUIBU CURENTE 15.810.000 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 13.000.000 14.850.000 14.282.833 28 00a [2.252.657 10 OI Cheltuie! 10 01 01| Salaj salariale in bani 10.276.720 9.745.000 9.727.671 9.727.671 80.017 ă de baza 9 954.250 9.500.000 9.509.000 9.419.983 80.017 10 01 05| Sporari pentru conditii de munca 202470 174.591 174.591 174,591 10 0] 13| înderanizatii de delegare 120.006 53.080) 10 03 Contribut 2723 10 03 01| Contributii dea de gurari soui stat ci 104.800 960.07 10 03 02| Contributii de asigurari de soma 47.000 474 10 03 031 Contributii de asigurari sociale de sanatate 491.000 491.000 491.000 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 29.16 03 06| Cont 27.008 27.000 25.747 1 butii pentru concedii indemnizi 15.000 10.600 20 TITLUL IE BUNURI SE SERVICII | 2.600.000 ci 570.000 2.030.162 1.989.467 40.700 20 01 Bunuri si servicii 871.100 000.100 7 & 20 Ol Of Fumiturt de birou 5.000 3.600 2.908 20 01 02| Materiale pentru curatenie 20 oi 20 OL 04| Apa, canal si salubritate 19.000 18.000 12.645 149.000 120.642 nealzit, iluminat si forta motrica 19.000 13.773 13.773 20 OF 05| Carbur nti si lubrifii 187.800, 147.000 104.508 104.908 20 OI 06| Piese de schimb 10.000 20.000 16.537 16.53 20 0 08| Posta, telecomunieatii, radio, tv, internet 90.000 90.000 61716 67.710

Capi- Angajamente ra- | pa/ | fi- | ne Denumire indicator Credite de angajament tol |graf| Titlul col | at initiale definitive bugetare Angajamente | Angajamente tot | capi iegale efectuate de platit A 8 1 ale si prestari ea 6 7=5-6 20 09| Mata servicii cu caracter functional 48.500 192 85.500 55.274 55,274 56.209 20 OLE 30 intretinere si functionare 344.600 468.600 423.780 423.780 & 20 2 Reparatii curente 10.000 10.000 238 20 03 Hrana 10.000) | 6.000 5.999 3.999 6.000 3 20 03 01| Hrana pentru oameni 10.000, 20 04 Medicamente si materiale sanitare I 6.000 20 04 02) eriale san: 10.0aa 3.000 1.000 296 oa a 1.000 04 04] Dezinfeclani 05 05 Ol e a j de uatură obiectelor de inventa 512.000 702.600 a a echipantent 246.000 466.000 TI 319.721 319, 20 05 03| Lenjerie si acccsorii de pat 10.000 104 n 9.905 20 05 30| Alte obiecte de înveni 256.000 226.000 159.129 20 06 Deptasari, detasar transferar 00 2t 240.000 196.946 196.946 240.000 164.233 20 06 Ol | Deplasari interne, detasari, transterari 20.000 20 11 Carti, publi te atii si matei documentare ţ2.000 12.000 6.673 127.000 e & a Pregatire prafesior 47.000 129.316 129.316 wa A furnituri si armament de natura = z activelor fixe pentru armata 20.000 = A = 135.000 135.00 = Fi Alte cheltuieli G8E900 s.a 291.900 259.065

FUO'TISTE SSL PESTI TEO vzeqap uepes [10 10 Ol LO LG 8569816 TE TE Ul ap 10 01 UUU'ISI'FTI AQ VALULUI 1 ITU or | 691 100 15851991 10 SCS REUELI DES'FESSLI ÎNYINVLYVANI 059 590957 155R8Z BES'OTI DEE AIVIOLIIDIYIID0S VINIL TRIO Pad 0 0055 (exeqsdeo Arsupouț) xy ov 10 ÎL DANIE ae 18 Duo | CO 10 IL i | 0Orâ1 | op Is use | EO 10 ÎL BOU'OST HoRysuoD | FO 0 IL 695 AX BAD 0 MW Ss BOTS N ITVIULE FL LUT BOL69S SA 04 00U'b0Z HBIILUR[LS | | ap ALO 0 6S [ XI TIME 65 00001 qnd omnsur aqeo |]0 10 15 avar DJUDIMI LUNIIJSULIL, 10 15 00091 ILVA TV LENIN SUNT IA TOTH 15 5068; 00009 DIAS IS n amgpouD o | DE DE OZ 860891 000'69I DE 0 006GTI 0069 Ip UI | CO OE OZ 8 95=L 3 s p £ z a 3213 puțd op apti e mm | 102 [o] AI ti 18335) Testa pup puomefoBur 1 | n IIS Buta agora op DE oana [OR PRE [BA putea! A | Rad] ta |-qns na —_ EI

TINTE uETE 65 od 40 10 0T LESTZ LES IT UIT qunyos ap osatq 190 10 07 L9TI PE 509'65 569'65 Sao DURIN 18 | SQ 10 0 US0'UTOP SUP IS jeura 'edy | FO 10 DZ ECG VOMȚOLU IS |EO IO OZ oaze bEu'EE nud ase [70 10 OZ LL LLO'LSb as noq op tmuun [10 TO OZ oz OT TOCSSELT [5 LMURE TO az OLT ORE 030665 UDIAZAS 18 RINA ITI or I 9ERTSI Hpaauoo 1 [90 co Ol TFS'08I PUSI 60" 10q 15 dp ap 1 FO £0 Ol 50805 ss 095'080'5 U55'080'5 ap ojeroas to co ol STR TRATEZE SEFI GOLF feruos ap HeBise 70 0 ol [ LEG ELE 056'VLE'GI UL'sL66I 05 Lreanălțse lo so ol SIOT Th III o or LB EDGE CLT EDS'LI es undeap ogy |O0E 10 07 | d06'zz oaste 00STT HEIM 1oun mezrutuopuț (TE 10 Ol 186 FITE DS6'pLTH ro no meţd puog | [E 10 Of 1Z6'SOB pitns uud oțednaa ungsod [OF TO 01 OV IRI SESISE unads any |90 10 Ol ESTOUF |esz oa sr LOLA suntu ap nguad umodg 0 10 OI 3 p E z a | | Sinan aprut Fu | 162 [RULE to) Bela şi ap > pau | | / ud |-ez pda | 107 NV | | na |-qns "Pi

Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- toi | capi ra-| pa/ |graf| Tita AT th col Ali ne Denumire indicator redite de angajament initiale n Angajamente bugetare Angajamonte legate Pati fe: ate Angajamente legale de platit > a 26 20 20 20 20 20 20 05 05 06 06 05 99 11 08| Posta, telecomunicatii. internet 09| Materia! si prestari de servicii ct functional cii pentru intretinore si funclionare Reparatii curente Medicamente si materiale si 01| Medicamente Uniforme si echipament ss ca Lenjerie si accesa de pat 1] Alte obiecte de inventar a Deplasari, detasari, transferari OI 02 | Deplasari în strainatate ri interne, detasari, transferi | Materiale de iabarator ca i matei. public: documentare egatire profesionala Protectia munci Alte cheltu gurare nan-via a obiectelor de inventar 629.666 1.191.497 4.861.993 9.216.151 10.702 7.670 2.083 Gaa 349 1.560.559 80.494 1.474.557 23.937 19,535 4.402 3810 741 103.600 290.137 3.270.630 27.910 1.198.890 4.971.164 12.161.651 10.702 1670 604.674 G04.674 7.125.198 982 80.436 1.439.729 20.653 701 5.009 71.769 264,964 21.909

Pag. 16 - let Capni-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Credite de “| angajament IEN tol |graf] Titlu] col | at initiale toi ngajamente | Angajamente Plati Cheltuieli capi-j ra-| pa/ | fi- | neq Denumire indicator deținitive raci Aetinitive efectuate efective fegrafe | | | 20 30 04| Chi 20 30 09| Executarea s 250.382 54300 ta a creantelor bugetare 20 30 cheltuieli cu bunuri si servicii 234 a e a A 063 | 56 TITLUL VHE PROIECTE CU FINANTARE DIN ERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 206.050 FONDURI EXTERNE N 206.050 = A _ o Vi 01 Programe din Fondul Eurapean de Dezvoltare Regionala (FEDR) 206.050 206.050 i OI | Finantarea nationala & e m 6 > a Va 02| Finantarea externa nerambursabila 181437 181.437 96.507 = n TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA 1.007.880 007.900 a = —- = VA Ajutoare sociale l 007.206 852.023 Ql| Ajutoare sociale în numerar 66.279 66.279 02 02| Ajutoare sociale in natura 941.601 94 621 9 TITLUL IX ALTE CHEETUIELI 2.500.000: 59 91 59 17 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.329.510: 2.500.000 2.247.154 Q0a | 2.497.600: 407.610 2 00 | 2.400 on 2.400 2.987.510 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.329.518. ci 987.510 2 499.030 =: ri 030 71 01 Active f 4.329.510 ci 987.910 199.030 Ti Ol 01| Constructii 569.653 71 91 02| Masini, echipamente si mijloace d sport 109.725 109,725 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si ai 349.0 | active corporala | TI DE 30| Alte active fixe

Pag, 17 lei Cupi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Angajamente | Credite de angajament Angajamente | Angajamente Plati fol | capi] ra-| pa/ | fi- | ned Denumire indicator egale tol Tillu| colț af înitiale bugetare (inclusiv reparatii capitale) 650.330 70042 270.608 270.608 79 OPERATIUNI FINANCIARE 150.629 150.619 150.619 150.619 ITLUL XIV RAMIBURSARI DE CREDITE 1 0.625 150.619 150.619 150.619 sI 02 Rambursari de credite interne 150.629 150.619 150.619 150.619 SE 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne focale 150.625 150.619 150.619 S+ PLATI EFECTUATE IN ANIE PRECEDENTI SE RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 Titlui XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI St RECUPERA UL CURENT -18.268 -18.26 85 91 268 35 01 OI e in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) 18.268 -18,268 6602 SANATATE 27.059.280 01 CHELTUIELI CURENTE 10 TITLUL LCHELTUIELI DE PERSONAL 4.698.900 27.698.430 13.000.256 [3.000.256 21.7373% 22.296.320 12.493.773 12493773 4.412.900 4.402.099 4.402.099 10 Ol Cheltuicli s artele în bani 3.653.800: 10 Ol 01| Salarii de baza 3.653.800; 3.403.800 ȘI 3.403.800 10 03 Contributii 1.043.100 1.009.100 1.003.370 1 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de TI4.0) stat 766.000) 10 03 02| Contributii de asigura: 18.900 16.093 16.092 17395 de somaj 19.100 ociale d 10 03 03| Contribatii di sanatate 192.000 178.000 176.496 176.496 176.386

Pag. 18 -ței- api- tel Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajamente Plati angajament Denumire indicato legale bugetare leg de platit ca < m u a CA a 10 03 04| Contributii de asigurari pentru 8.000 13 ca si boli profesionale 8.000 60.000 90.200 95.156 90.156 20 TITLUL 1 BUNURI SE SERVICII 5.191.120 5.000.000 Medicamente si materiale sanitare 40.000 Medicamente 0 72.006 02| Materiale sanitare 926 85 85 20 13 Prevative profesion 103.200 193,194 i 155,120 15.000 20 30 Alte cheltui: 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si service SI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AEE 511.005 005 ADMINISTRATIEI PUBLICE 1313.80 11.587.820 6.511.003 ma Transferuri curente 749.700 NI a a 01| Transferuri catre instătutiile publice 749.700 e n 46| Transteruri din bugetele locale pentur finantarea chel domeniul sanatati le m 02 Transterul apiral 6.564.120 6.511.005 6.511.005 6.511.003 459.411 Da n ca m Transfi ntru ri din bugetele locale ş finantarea chelruicților de capital Gas 6.511.005 6511 10.434.120 56 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE ÎN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4,533 530 2704.48 8.662 8662 662 8.355

Gru- pa/ | Titlu Denumire indicator Credite de angaji ament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Pitt efeciuate de platit 0702 A B 71 71 01 a 10 10 10 10 to 10 10 01 Lu 01 01 91 ol ai 91 02 European de Dezvoltare CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construci M de „ech parale CULTURA, RECREERE ST RELIGIE CHELTUIMLI CURENTE LUL ECHELTUIELI DE PERSONAL poruri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemanizatii platite unor persoana din afara unitatii indemnizatii de delegare 4.533.530 1.615.670 2.890.630; 21330 5.321.910 ora ora 3.200.000 +00.000 200.000 1.821.910 69.287.380 12.182.990 7.286.990 565.000 4.000 96.000 2.050.090 35.000 ri 704.480 552.250 2.125.000 27230 53.402.110 5.402.110 2.402. ))0 3705.20 200.000 396.910 77.295.840 73.964.551 13.526.770 14094 7.426.040 486.900 41000 9100 2.176.000 20.000 306.483 1 506.183 506.483 336.294 54.866.270 479.791 3.169 434 842 136.294 64 866.37 7409.23 479.791 1.168 90.456 46.484 2 [1.842

Pag 20 Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- to]. | capi-| ra- tol pa/ afl Fl AT fi- col Ali ne at T Credite de angajament Credite bugetare inftiate Ang amente | Angajamente bugetare legale Plati efectuate | Chel gale de platit efective A 10 10 10 10 10 10 0 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 3 01 01 91 16 30 BI 0 01 02 03 04 05 06 07 08 Alocat pentru locu Alte drepturi salariale Caniributi Contribatii de asigurari sociale de stat Contributii e asigurari de Contributii de asigurari saciale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesianate Contributii peatru concec ndemnizati TITLUL Il BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, ci si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese d schimb Materiale sf prestari de servicii cu caracter functional Alte bunu i si servicii pentru 280.00 3.162.000 36.490 185.020 88.000 27.000 96.000 169.200 996.490 3.000; 254.600 683.000 2.385.830 L.787.240 42.770 91.620 58.173.304 3.93 69 38.76 39.039 119.400 105.900 22,500 1.335.190| z ci = [<a = 426.365 71672 48.350.926 36.666 46.086 17.849 17.843 726.346 141 137961 1.208.966 z ci 25.630 a 5 251.226 672.961 |

Capi-| Sub-| Pa-|Gru- Credite bugetare Angajamente PT Angajamente | Angajamente Plati Credite de tot | eapi-| ra- | pa / Denumire indicator i tema de angajament NR legale tol [graf] Titlu 7 initiale definitive buge: legale efeciuate de platit efeciive B 1 2 a m ctionare 1.804.610 intretinere si Fi 1.106.160 993.138 20 20 20 Reparaiii curente 249 440 968.746 358,968 Hrana 661.500 61.200 16.385 Hrana pentru animale 661.500 563.300 46.383 46.385 46.385 iedicatnente si materiale sanitare 59.000 31.000 20 O 01| Medicamente 50.000 22.000 20 04 02| Materiale sanitare 8.000 8.000 20 op 04 Dezi ectanti 1.000; de inventar 20 ” Bunuri de natura obiectelor 514.500 696.531 66531 696.241 284 iforme si echipament 65.600 s00 26.908 26.900 20 05 03| Lenjerie si accesoi ide pat 14.500 = 20 05 30) Alte obiecte de inventar 735.000 20 06 Deplasari, detasari, transferari 340.000 10.306 165.291 65.241 se transfei 225.000 256.00 249,152 249.152 249.192 30 06 Ol | Deplasari interne, detasari. 116.12 îGn300 0 20 06 02| Deplasari in strainatate 115.000 a 11 Carti, publicatii si materiale documentare 15.000 9.500 Cai = a Prezatire profesionala 22.500 17.150 20 20 Protectia muncii 47.000 41.400 3.291.638 Alte cheltuieli 34.454.090 905 a «a e a 01| Reclama si publicitate 63.000 a z a 03| Prime de asigurare non-viata 10.600 04| Chi 905 ră 209-001 = e a 218.500 199.996] 198.996 06] Prestari servicii penira transmiterea raptu 15.000 10.000 cn a & 30| Alte cheltuieli ca bunuri si servicii 34.156.490 31.032.092 42.930.662 2.930.662

Sub-[ Pa- |Gru- Credite bugetare Angajamente Angajamente jomente Plati : | Cheltute legate de platit efective tot | capi-| ra- | pa / ned Denumire indicator Credite de angajament initinle definitive tol igraf| Titlu bugetare ale efectuate A R 1 2 < CI ÎI = TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 0.000 935.606 935.606| 935.606 535.666 51 sI Pransferuri de capital 1.000.000 035,606 935.606 | 935.606 14| Programe multianuale de media si gospodarire a apelor 000.006 935.606 933.606 935.606 533.606 56 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NI :RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.264.880: SG0.179 650.179 Programe di de Dezvoltar Regionala (FEDR) 390.300 323.622 01 02 632.480 4.490 nerambursabila 552.400 Programe Înstruraentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) 294.580 19203 79.203 72.203 OF Finantarea nationala [47.994 02| Pinantarea exierna nerambursabila 146.590 79.203 Alle programe comuniiare finantate în perioada 2007-2013 80.000: pi 0.000 57.354 20.000 35.000 32928 3 01 | Finantare nationala i S na neratibu Ga.aan 3.000 02| Finantarea c; CHELTUIELI DE 12.992.770 3.180.270 577.030 = = 577.030 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 12.992.770 E = = s a E 3 Active 180.270 12.992.770 941.220 500 500 50a Ol | Const 10050.58 02 | Masini, echipamente si mi! 750.000 692272 692.272 692.273 transport

_ Pag. 23 - Sub-[ Pa- Credite bugetare Angajumente Angajament | Angajamente Piati Credite de angajament tot | capi-| ra- Denumire indicator legale tot |grafl bugetare tegale efectuate de platit initiale definitiva R 1 ca Mobilior, aparatura birotica si alte active corporale 4.360 508.260 258 258 844 92.308 Alte active fixe (inclusiv reparatii cr tale) 1.29 v4a, 5.992 OPERATIUNI FINANCIARE 5061 619 150.610 150610 TFFLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 150.610 150.619 150.610 Rambursari de credite intrme 150.610 150.619 150.610 150.610 Ranbursari de credite aferente dator pu i interne focale 150.610 150.619 150.610 1 0.Gta PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ST RECUPERATE IN ANUL CURENT L XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SE RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 85 Ol Ol | Plati efectuate anii precedenti recuperate în anul curent (SF) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 37.287.630 ci 5 52.571.720 ELTUIELI CURENTE 36.866.630 52.200.720) TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 17.982.240 695.740 Cheltuieli salariale n bani 14.055.030 11 483.845 Salarii de baza 7.271.590, 5.297.230 5.294.895 Sporuri pentru cond de munca 198.680 155.000 154977 314.280 29 c unor persoane d

Pag. 24 tot Capi-| Sub- capi- tul Pa-|Gru- ra- graf] pa/ Ar fi- col ned Denumire îndicator at Credite de angajament initi Credite pugetare definitive Angajamente bugetare legate Angajamente | Plati legale efectuate de platit 10 10 10 o = 01 01 91 OI 91 ot 91 01 01 01 afara unitatii 13 | Inderuntzatii de delegare 30| Alte drepturi salariale in bani Contributii 01 sanatate 04| Contributii de asigurari pentru accidente 06 Contributii pentru concedii si TITLUL i BUNURI SI SERVICE Bunuri si servici 01 | Furnituri de birou 02| Materiale pentru curatenie 03 | Incalzit, iluminat si forta moi ica 04| Apa, canal si s 05 06 07 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09| Maicriale si prostari de servicii cu caracter functional de munca si boli profesional 5.850.000 20.000 400.480 1.927230 734.ton: 33.320 125.050 5.421.720 2.307.710 160.540 196.730 ci ră 1.000 341.490 2.891 399.605 073.220 69.710 49.040 41.395 628.950 258.200 157.660 118.020 128.920 206.730 546, 983 339.588 1718. 116.032 112.842 354.080 184, 108.365 171.532 a & ei 201,51 3 19,53 27.859 1,499

Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de angajameni jumente | Angajamente Plati legale tol bugetare legale efectuate de platit graiț Titu colj ai înîtiale definitive toi | capi ra-| pa! | fi- Denumire indicator B 1 2 wi a Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functianare 569.500 592.50) 474.100 474.10 20 02 Reparatii curente 342280 a Şi ci a ai 20 3 | Hrana 1.858.500 20 03 Of | Hrana pentru meni 1.858.500 20 04 Medicamente si materiale sanitare 84.750 20 04 OL| Medicamente 64.390 20 04 o 20 20 05 20 65 20 05 20 05 Materiale sanitare 13.690 13.690 5362 nfectanti 6.700 6.700 4707 e natura obiectelor de inventar 148.000 169.400 67.752 67.752 67.752 1 | Uniforme și echipament 38.500 43.900 15.311 11311 113 so ca Lenjerie si accesorii de pat 22000 o Alte obiecte de inventar 87.500 03.500 36441 20 06 Deplasari, detasari, transferari 58.580 20 06 01| Depla 20 06 02| Deplat 20 1 Carti, publicat 54.080 4735 ari interne, detasari, transferari 47.080 8.735 ari in strainatate 7.000 si materiale documentare 10.810 10.810 4097 20 12 Consultanta si expertiza 45.000 25.000 1030 1030 1030 330 20 13 Pregatire profesioni 116.500 43.028 | 120,500| 20 4 Protectia munci 69.760 61.260 21.098 21.098 20 30 Alte chektuieli | 375.500 593.800 309.090 309.090 20 3 013| Reclama si publicitate 1.000 1.860 20 30 03 20 30 04 20 30 30| Alte cheltuicli cu bunuri si servi 74 313911 373911 62.500 „500 169.500 169.508 169.500 300.500 333,500 Fa1.679 1.679

Pag. 25 - lei Sub-[ Pa- ru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de angajament An: jamente Angujamente Piati tol | eapi-| ra-| pa/ | | ned Denumire indicator legate | bugetare legale efectuate de plati tol |grai| Titin| col | at initiale definiti * E 5 = n 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADN PUBLICE 1.880.E7O 2.015.170 si ot Transferuri curente 80.170 2.015.170 51 39) Transferu din bugetele locale pentra i finantarea unitatilor de asistenta | sociala si medico-saciale 1.880.170 2.015.170 1.899.542 1.959.542 56 TITLUL VIII PROTECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 16.222.596 1.997.183 4.286.726 3.393,253 893.474 e din Fondul European di Regionala 10.446.220 16.179.591 1.379.974 56 01 Ol Finantarea nationala 5.121.670 56 01 02| Fi 10.090.320 a externa nerambursa 5.746.440 6 0 03| Choltuicti necligibile 342830 342.830 s 02 Programe din Fondul Social Eui opean (FSE) 2.710.280 43.000 17.509 17.809 17.809 tă.10 01 | Finantarea nationala 1363210 antarea externa nerambursabila 1.347.070 EST) 16.196 56 02 02 43.000 17.809 17.809 T 56 15 Alte programe camunitare finantate in perioada 2007-2013 a nerambursabila 6.335 inantarca oxtt 56 15 02 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIAL 18.426.000 10.192 13.194.000) 13.016 13.010.197 57 02 Ajutoare soc 57 02 01 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 421.000 ie 18.426.000: 10.197 13.010, 13.194.000 13.010.197 utonre sociale in atritorar 18.426.000 13.194.000 13.018.197 13.018.197 13.010.197 371.000 217.036 277.036 231.335 Ti TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 421.000 371.000 217.036 371.008 277.036 277.036 7 OI Active fixe 421.000

Pag. 27 -lei- Capi-[ Sub-| Pa-|Gru-|Ar-] Ali Credite jugetare Angajamente Plati Cheltute legale Ţ | definitive bugetare legate efectuate de platit Credite de |” tol | eapi-ţ ra-| pa / | ti- | ned Denumire îndicntor tol |grai] Titt| col] at angajament A B 1 2 n 1=5-8 8 71 01 01| Constructii = OI 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 223.000 71 O 03| Mob 153.000 71.145 er, aparatura birotica si alte active corporale 17.506. 137,500 IE 25.395 71 Ol 30, Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 84 PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI ST RECUPERATE IN AN! CUREN' = Titlul XV PLATE EFECTUAT ÎN ANI m RECEDENTI SE RECUPERATE IN ANUL CURENT a 85 Ol Plati efectuate in anii precedenti recuperate i ul curent 85 01 Ol [Plati efectuate in anii precedenti si | recuperate in anul curent (SF! 7000 02 Partea IV-a 5 RVICII T DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 77.286.690 164.641 &i 904.453 110.373.110 1902.360.508 8.012.661 12 7002 LOCUINTE, SERVICII SF DEZVOLTARE PUBLICA 1553.469.990. 01 CHELTUIELI CURENTE 18.412.820 20 TIFLUL Il BUNURI SI SERVICII 430, 82.926.552 E E = sa 39.775.180 101 64.848.962 537)7.792 50.8 99.398.011 43.962.130 30914760 25.014.121 2.500.639 20 01 Bunuri s 20 Ot 03| lncalzit, 429 19.507.62 2.163.619 20.560.000 15.020.000 i farta motrica 3.030.000 12.570.000 12.255.840 816,304 20 01 4 | Apa, canal si salubritate 990.000 990.000 930.000 734.072 657246 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru 6.998.589 6.957.246 953515 intretine

Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali te bugetari UI p | Ar-| Ali Credite | , ML Angajamente ERIE Angajamente ngajunente Plati Credite de angajament tol | capi) ra-| pa / | fi- | ned Denumire indicator tol |graf| Tilu | col | at RN initiale definitive bugetare legale efectuate de platit A B 1 2 a n 20 02 Reparatii curente 2.805.000 2.846.521 1.883.340 1.686.)90 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15.060: 215.000 31.858 91.003 31.002 20 05 30) Alte obiecte de înventar 15.000 81.002 91.003 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezeniarea interese ar statului, po dispozitiilor legale 2.300.000 800.000 691917 Alte cheffuieli 16.960.430 19.232.430 18.231.210 8.746.933 m e 2 a a 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 16.960.430 19.232.430 18.231.210 8.716.933 n TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 12.890 12.890 a 02 Transferu de capital 12.890 13.890 n 02 29| Alte transferuri de capital catre instii publice 12.890 890| TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN a Da FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (1 POSTADERARE 71.299.500 55.422.690 22.803.032 22.503.632 E132074 56 Ol Programe din Fondul European de Dez' | Regionala (FEDR) 71.259.500 51.962.630 22.76: 22,703.985 995 sS6& OL 01 | Finantarea nationala 42 37.105.930 11.604.329 56 OI 02| Finantarea externa nerambursabila 26.392.510 15.711.920 10.639.742 0.639.747 1028168 SG Ol 03 | Cheltaioli necligibile 2.054.780 205 459914 86 36. 15 Alfe programe comunitare finanta perioada 2007-2013 460.060 29.047 99.047 0-8 56 15 Ol | Finantare nationala 56 15 02 7110 a nerambarsabila 142,950

Capi-[ Sub-| Pa-[Gru- | Ar-] Al -|pa/| d | ned tol |grafj Titlu j col | at tol | capi r Denumire indicator Credite de angajament Credite bu: Bl initiale setare Angajamente definitive bugetare Angajamenie legate Angajanente Plafi legale efectuate de platit A B 2 TI Oi 71 Oi OI 71 OLE 03 Si 01 qi 01 05 1 eo = 01 26 20 Ol 20 ot 20 20 56 m aa eo CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructit r, aparatur alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite aferente datoriei publice externe loca Rambursari de credite interne Rambursari de credite inter: e garantate Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locate PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL HE BUN RISI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunu servicii pentra intretincre si fanctionare Bunuri de natura obiectelor de inventa Alte obiecte de inventar TEFLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN 26.612.320 26.612.374 26.612.370 3.611.880 1.500.000 21.497.440 20.444.850 13.959.670 1.926.710 12.032.960 21.816.700 21.734 708 21.000.000 21.060.000 21.000.000 | | 15.424.007 17.885, 5.970.574 5.180 5.974.574 1245967) 710 2.032.960 24.866.700 24.784 700 24.050.000 24.048.80; 24048.80; 24.048.308 1.196 1.196 1.196 23.043.307 1.196 14.621.500 14.671.504) 1.878.879) 19.459.839 19.459.839 19.455. 20.429.030 [8.45

Pag. 30 Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- tol | capi-| ra- tot graf| Titi pa/ ti col Al ned Denumire indicator ai Credite de angajament a, sa) initiale Angajamente bugetare Angajamente legale , Angajamente | Plati Cheltuteli egale de pla efectuate afeciive B CL a 1=5-8 8 8000 02 8102 n o Ol 40 40 ot ol 01 0 POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) O Finantarea nationala Progra e din Fondul de Coeziune (FC) At | Finantarea nationala CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Acei E Alte active fixe (inclusiv reparatii capitate) PLATI EFECTUATE IN ANTI PRECEDENTI SE RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANU PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | Plati efectuate in ani precedanti si recuperate in anul curent Qi | Plati efectuate în anii precedenti recuperate în anul curent (8F) Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENI CURENTE TITLUL îV SUBVENTII Subventii pentru acaperirea diferenicior 734.700 134.700 734.700 40 734700 734.700 82.000 82.000 82.000 32.000 52.000 | 453.628.000 2146.326.630 1858.882.240 245.959.910 43.000.000 734.700 52.000 82.000 82.006 | -104.143 340, 2071.729.076 | 207.526.496| 63.319.420 77.060 77.960 77.950 77.060 104.143 60.998.485 z = 1.960 14.736 60,998.

Pag. 31 - Ici- Capi-| Sub-| Pa-[Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare ti- | ned Denumire indicator Credite de + Angajumente | Angajamente Plati angajament Angajamente Cheltuieli tol | ra- legale definitive bugetare legate efectuate de platit tot col at initiale A B Î 2 a de pret si tarif 25.000.000 56 TITLUL Vul PROIECTE CU FINANTARE DIN 420| FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 182.640.490 144.207.076 126.965.083 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 143.882.240: 182.640.490 144 1726.963.083 56 03 Ol Finantarea nationala 6336.40 00.089.090 antarca externa nerambur 0.840 63.330.840 56 03 03 Cheltuieli necligibile 19.220.560 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 186, 71 | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 Ol | Active fixe 164 19.220.560 19.220.560 1.627.006 o 202.580 71 Ol 30| Alleaclive fixe (inclusiv reparatii capitale) 164.140 m TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 22.000 202.58 2 01 Active financiare 22.000 12 01 01| Participa capitalul social al societatilor comerciale 22.000 202.580 202.580 3 3.246. 246.810 96.346.844 TRANSPORTURI 249.388.B2Q 207.311.370 133,104.437 j3 OI CHELTUIELI CURENTE 208.909.923 174, 16 104, 124.319 28 20 TITLUL TI RUNURI SI SERVICII 20 02 Reparatii curente 44.124.319 40 TITLUL îV SUBVENTII 45.100.000 45.100.000 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor 34. 0.305.310 45.100.000 45.100.000 45.078.403 “A TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN TONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

Pag. Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-] Al Credite bugetare | Credite de Angajamente | Angajamente | Plati angajament tor | capt- pa/| ti- | ned Denumire îndi Titlu | col] at tol |gra definitive bugetare legale efectuate 3 d 5 | 6 7=-6 POSTADERARE 156.325.390 o wo m Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 15.325.590: 125.760 30.207.368 30.207.368 56 OLE Ol | Finantarea nationale 84.225.210: 19.330.110 11.055.481 56 Ol 02) Finantarea externa nerambursabila 71597370 56 OI 3 | Cheltuieli neetigibile 503.010 45.202.740 30.227.756 30.227.756 217 12.760 782776 18.782.774 369.111 359.1 369.111 | 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 76.980 203 20,38: 20.38 i = = Ol Finantare nationala 27.110 10.092 10092 10.092 n n 02 Finantarea externa nerambursabila 10.296 10.296 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 280912 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCTARE 28.091.210 13.316. 13.516 TL 01 01| Constructii Lo 030 TO 02 amante si mijloace de transport 8.117.190 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte clive corporale 100.000 71 OIL 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 18.779.570 13.516.863 ţ 506. 4.000.000 4.000.000 + 006.000 7 | TITLUL XI ACTIVE FINAI „oa 72 391 Active financiare 000.000 4.000.000 4.000.000 400 72 OI Ol| Participare la capilatul sociat al societatilor comerciale 4.000.000 4.000.000 75 OPERATIUNI FINANCIARE 12.387.687 11.387.691 1 51 TFTLUL XIV RAMBURSARI DE CREDII 12.387.687 | 7 ot Active fixe 38.091.211

Crei Angajamente ive ale & T=5-6 5 e | 31 02 ST 02 05 12.387. 11.387.691 11.360.576| FI (1.254.463 16.8 ţ nte datoriei 11387691 11.366.576 11.234.463

Atasament: Cont.ex.neramb..pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI 31 122013 Grau | Ar- | Ali i B L 2 0001 05 | |TOTAL VENI 0002 | |L VENITURI BRAMBURSABILE 225.008 225.000 2900 3300 3608 C, VENITURI NEFISCALE UNURI SI SERVI a Ri RI i m

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI 31122013, Capi- tol Credite ugetare | Credite de e definitive efectuate n | 1008 7008 MBURSABILE 225.000 SERV CI SI DEZVOLTARE PUBLICA

enum idicator angajament jnmente i efectuate 5008 7008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIEL T LOCU CHELTU TITLUL X Active fixe UL X ACTIVE NEFINANCIARE RVICII ST DEZVOLTARE PUBLICA CAPE E NEFINANCIARE 225.000 225.00