keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 217/23.04.2013 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

23.04.2013

Hotararea Consiliului Local 217/23.04.2013
privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-10739/16.04.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Conform Ordinului nr. 5.576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
Conform Ordinului nr. 3.470/07.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi a alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă nivelul cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2013, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Pentru anul financiar 2013, cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii: performanţă, merit, studiu şi sociale, vor fi de 100, 70, 60 şi respectiv 65 lei/lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar - 9 luni cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume 12 luni.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa

Nr. Crt.

Nr. burse aprobate prin HCL nr. / . .2013

Perioada de acordare (luni)

Cuantum (lei)

Suma (lei)

1 Art. 6.

Burse de performanţă, se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: 401 9 100 360 900

Lit. a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS; 278 9 100 250 200

Lit b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale; 38 9 100 34 200

Lit. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS 85 9 100 76 500

2 Art. 8 Burse de merit 1 386 9 75 935 550 Lit. a)

au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional 1 058 9 75 714 150

Lit. b) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS; 202 9 75 136 350

Lit. c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS 126 9 75 85 050

3 Art. 9. Burse de studiu 467 9 65 273 195

se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul 467 9 65 273 195

4 Art. 13. Burse de ajutor social 1 098 12 70 922 320 Lit. a)

orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, mi 348 12 70 292 320

Lit. c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în Total general 3 352 2 491 965

Consilier, Mihaela Jurca

Director Economic,

Felul bursei

Lelica CrişanSmaranda Haracicu

70

Tabel

Bursele se vor acorda conform criteriilor stabilite în Ordinul nr. 5576/2011, art. 6 lit a), b), c), art. 8, art. 9,art. 13 lit. a) şi c), cu modificările prevăzute în Ordinul 3.470/7.03.2012, astfel:

Suma alocată în bugetul local cu această destinaţie fiind de 2.500.000 lei, rezultă că se respectă încadrarea în bugetul aprobat.

Şef Serviciu Financiar-Învăţământ,

630 000750 12

privind cuantumul şi numărul de BURSE pentru anul financiar 2013, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara

  Atasament: Referat.pdf

  1

  ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Nicolae ROBU Nr. 10739/ 16.04.2013 SF 250/03.04.2013

  REFERAT privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din

  unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

  Având în vedere Solicitarea nr…… În conformitate cu dispoziţiile ….. În baza prevederilor …….

  În conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi a Ordinului Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.470/03.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/07.10.2011, în conformitate cu HG nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse: 1) Burse de performanţă – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la olimpiade, competiţii şi concursuri şcolare la nivel naţional; 2) Burse de merit – pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la competiţii, olimpiade şi concursuri şcolare la nivel judeţean; 3) Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venituri mici; şi 4) Burse sociale – pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt şcolarizaţi în altă localitate, situaţii materiale grele). Anexat prezentăm situaţia centralizatoare privind necesarul de Burse pentru elevii din unităţile şcolare din Timişoara, pentru anul 2013, conform propunerilor primite din partea unităţilor de învăţământ, în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011 şi cu Ordinul nr. 3.470/07.03.2012.

  Faţă de cele prezentate în tabelul anexat, menţionăm următoarele informaţii suplimentare:

  - Cuantumurile burselor pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), până în anul 2012, au fost de 90, 60, 50, respectiv 55 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar – adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni; - Până la apariţia Ordinului 5576/07.10.2011, bursele se acordau în conformitate cu HG 558/1998 şi erau limitate ca număr astfel:

  • numărul beneficiarilor de burse de merit nu putea să depăşească 1%, iar numărul beneficiarilor de burse de studiu nu putea să depăşească 1,5% din numărul total al elevilor din cls. IX-XII;

  • bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

  Conform art. 82, alin 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 “…cuantumul unei burse şi numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean…” Menţionăm că prin HCL nr. 195/04.04.2013, privind aprobarea bugetului local pe anul 2013, pentru burse a fost alocată suma de 2.500.000 lei.

  2

  Pentru anul financiar 2013 propunem ca noile cuantumuri ale burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), să fie de 100, 70, 60, respectiv 65 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar – adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni. Dat fiind faptul că suma cuprinsă în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), a burselor de studiu şi a burselor de performanţă, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a) – care sunt mult mai numeroase - acestea să se acorde la un procent de 20% din numărul solicitat, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 35 de burse la această categorie, acest procent să fie crescut progresiv în mod invers proporţional cu numărul solicitat. Procentul propus de 20% rezultă raportând suma disponibilă din buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, rezultă prin calcul conform tabelului din anexa 1. Având în vedere cele expuse mai sus,

  PROPUNEM:

  Aprobarea nivelului cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2013, precum şi a unui număr de 3.352 burse, în sumă totală de 2.491.965 lei, conform tabelului din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, Smaranda HARACICU Lelica CRIŞAN CONSILIER, Mihaela JURCA

  Avizat juridic,

  Red. M.J. Cod FO 53-01,ver.1