keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 181/29.05.2007 privind "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" din Municipiul Timişoara

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 181/29.05.2007
privind "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 -11598/21.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera "c", alin. 5 litera "a" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru "Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic" din municipiul Timişoara, întocmit de S.C. PARC SILVA S.R.L. cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici reactualizaţi în mai 2007, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul consolidat al Municipiului Timişoara, dacă nu există posibilitatea finanţării din alte surse.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_-_Parcul_Botanic.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI NR____________________

REFERAT

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul anului 2006 Studiul de Fezabilitate pentru

„Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic”, din Municipiul Timişoara. Studiul de Fezabilitate a fost realizat de SC PARC SILVA SRL. Reamenajarea parcului se justifică

având în vedere că Parcul Botanic a fost conceput pentru a îndeplini funcţii multiple: ştiinţifică, didactică, educativă şi recreativă. Dispunerea şi extinderea sectoarelor sugerează că funcţiile didactice şi ştiinţifice sunt preponderente, ultima reamenajare a fost realizată în anul 1986. Pe parcursul celor 21 de ani, aleile din parc s-au distrus, iluminatul este insuficient, o parte din speciile aduse prin schimb cu alte grădini botanice au dispărut, vegetaţia este îmbătrânită, râul de munte, cascada şi bazinele nu mai sunt funcţionale.

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului se va face din bugetul local, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reamenajarea şi modernizarea Parcului Botanic” din municipiul Timişoara în valoare de 3.393.993 lei conform proiectului numărul PS 03-2006, reactualizat în 18 mai 2007, întocmit de SC PARC SILVA SRL Timişoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1)Valoare totală…………………………………………….. 3.393.993,00 lei

Din care construcţii montaj………………………… 3.075.216,00 lei 2)Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

- studii de teren geo, topo 12.000,00 lei; - cheltuieli pentru avize, acorduri 2.000,00 lei; - cheltuieli pentru proiectare 73.680,00 lei; - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 lei; - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 22.000,00 lei;

TOTAL: 110.680,00 lei 3)Cheltuieli pentru investiţia de bază:

- lucrări alei pietonale şi parcaje 890.187,00 lei; - lucrări arhitectură 838.325,00 lei; - reţele electrice 0,00 lei; - reţele de incintă apă-canal 195.488,00 lei; - amenajări peisagistice 1.047.223,00 lei;

TOTAL: 2.971.223,00 lei 4)Alte cheltuieli:

- organizare de şantier (3,5%) 103.993,00 lei; - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 15.376,00 lei; - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%) 23.770,00 lei; - fond casa socială a constr. (0,5%) 14.856,00 lei; - cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 154.095,00 lei;

TOTAL: 310.090,00 lei

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ADRIAN ORZA VASILE CIUPA

Atasament: Deviz_general_faza_1.pdf

DEVIZ GENERAL FAZA | - REABILITARI privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei „Reamenejarea si modernizarea PARCULUI BOTANIC” din municipiul Timişoara MINE Valoare (inclusiv TVA) i Denumirea capitolelor de cheltuieli Totală Supusă licitației es] | PARTEA! Capitolul 1. Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului 1.1.Obținerea terenului . |1.2.Amenajarea terenului - |1.3.Amenajări pentru protecția mediului Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare oboectivului Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 3.1. Studii de teren, geo,topo 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitații ŢI 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică „verificare proiect 0 1 " 22000 | 6714 | 22,000 1 110680 | 33,779 | 107660 | 32,863 Capitolul 4, 13. |Cheltuieti pentru investiția de bază 890,187 | 271,680 | 890,187 | 271,680 15.|4.2. OB. 2 Lucrări arhitectură 16.|+.5. 08. 5 Rețele electrice 0] o TOI 195,488 59,662 195,488 59,662 17.|4.4. OB. 4 Reţele de incintă apă-canal 18.|4.5. OB. 5 Amenajări peisagistice 1047,223 | 319,607 | 1.047.223 | 319,607 [19.[Total cheltuie pentru investiția de bară | 2,971,253 | 806.807 | 2.971 223| 506 501 Capitolul 5. 20.|Alte cheltuieli 21.[5.1. Organizare şantier (3,5%) 22 (5.2. Comisioane, taxe etc 5.2.1. Comisionul băncii finanțatoare (0,5%) 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcții (0,8%, 25.|5.23. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 26.|5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) [TOTAL GENERAL Din care C+M 103,993 15,376 23,770 Curs valutar (18.05.2007) 1 Euro = 3,2766 lei