keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 271/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Grădinii Botanice din Timişoara"- faza I, actualizat

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 271/29.06.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Grădinii Botanice din Timişoara"- faza I, actualizat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2010 - 12981/01.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 litera (b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Reamenajarea şi modernizarea Grădinii (Parcului) Botanice din Timişoara" - faza I, actualizat, întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi conform proiectului nr. 67/iulie 2009, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/A144CAA052E4FB16C2257735003500DA/Anexa.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR. SC 2010-

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată de Legea nr. 313/2009, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi.

Ca urmare a adresei SC 2008-25608 din 11 noiembrie 2008, Direcţia de Mediu a propus pentru obţinere de fonduri nerambursabile mai multe parcuri printre care şi Grădina (Parcul) Botanică din Timişoara.

Studiul de fezabilitate a fost întocmit în anul 2006, iar pentru obţinerea fondurilor de mediu nerambursabile este obligatorie actualizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice în conformitate cu HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi nu doar o actualizare a Devizului General aprobat prin HCL nr. 181/2007.

În acest sens s-a întocmit documentaţia pentru achiziţia serviciului de „Actualizare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic, Caiet de sarcini, Detalii de execuţie şi Proiect autorizaţie construire pentru Reamenajarea şi modernizarea Grădinii (Parcului) Botanice Timişoara”, deoarece societatea care a întocmit studiul de fezabilitate în 2006 a renunţat la drepturile de autor.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii februarie 2009 Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru Reamenajarea şi modernizarea Grădinii (Parcului) Botanice din Timişoara, pentru AXA 1 POR, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi, aviz favorabil al Comisiei CTE nr. 65/04.08.2009.

Grădina Botanică a fost concepută pentru a îndeplini funcţii multiple: ştiinţifică, didactică, educativă şi recreativă. Dispunerea şi extinderea sectoarelor sugerează că funcţiile didactice şi ştiinţifice sunt preponderente.

Având în vedere starea actuală a parcului: vegetaţia îmbătrânită, pierderea pe parcursul anilor a unui număr foarte mare de specii, starea degradată a mobilierului urban, a aleilor, a gardului împrejmuitor, a casieriei şi grupului sanitar existent, lipsa sistemului de iluminat, intenţia Primăriei Municipiului Timişoara este de a reamenaja şi moderniza acest parc pentru includerea lui în circuitul ştiinţific internaţional. Prin HCL nr. 493/18.12.2007 parcul a fost numit Grădină Botanică.

Suprafaţa totală de amenajat a grădinii este de 84.103 mp, din care suprafaţa gazonată este de 67.572,70 mp, se vor planta 9000 bucăţi arbori şi arbuşti. Execuţia se întinde pe parcursul a 24 de luni.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a grădinii botanice, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Actualizării Studiului de Fezabilitate pentru Reamenajarea şi modernizarea Grădinii (Parcului) Botanice din Timişoara în valoare de 10.230.358,50 lei plus TVA conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA CONSILIER DANIELA BURTIC Red. DB, Dact. DB Cod F P53-01, Ver. 1