keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 123/27.03.2019 privind acordarea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" domnului Ştefan Popa Popa‘s

27.03.2019

Hotararea Consiliului Local 123/27.03.2019
privind acordarea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" domnului Ştefan Popa Popa‘s


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2019-6440/15.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-6440/15.03.2019 al Direcţiei Comunicare - Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 15.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-6440/15.03.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.535/2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin.(6), lit.a, pct.4 şi alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC : Se acordă Titlul de Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara, domnului Ştefan Popa Popa‘s, pentru promovarea municipiului Timişoara atât la nivel naţional cât şi internaţional.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2019-6440/15.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind acordarea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" domnului Ştefan Popa Popa‘s

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale Titlul de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" se acordă în baza HCL nr. 73 din data de 12.03.2019. Titlul de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" se acordă personalităţilor, din diverse domenii ale vieţii culturale, care prin acţiunile lor au participat semnificativ la viaţa culturală şi promovarea oraşului nostru şi care vor promova oraşul ca spaţiu al creativităţii, atât prin mobilitatea externă, cât şi prin găzduirea de evenimente internaţionale, rezidenţe şi proiecte de cooperare culturală internaţională.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Imaginea Timişoarei, Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, este construită şi reprezentată la nivel local, naţional şi internaţional de personalităţile ei culturale, persoane care, prin acţiunile lor au participat semnificativ la viaţa culturală şi promovarea oraşului nostru.

Menirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" este aceea de a-i descoperi, de a-i pune în valoare şi de a acorda recunoşterea meritată tuturor acelora care şi-au pus amprenta asupra promovării municipiului Timişoara ca spaţiu al creativităţii, atât prin mobilitatea externă, cât şi prin găzduirea de evenimente internaţionale, rezidenţe şi proiecte de cooperare culturală internaţională.

Domnul Ştefan Popa Popa‘s, este Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, conform HCL nr. 112 din 1995.

În prezent este cetățean de onoare în 26 de orașe din țară şi a obținut 100 de premii. Pe plan internațional a fost medaliat de 58 de ori. Este membru al Fundației pentru Știință și Arte a Academiei Citta din Roma și membru al Asociației Artiștilor Plastici din cadrul UNESCO. A creat Academia Popa’s, școala românească de caricatură. A publicat caricaturi în principalele ziare și reviste din toată lumea.

Dl. Ştefan Popa Popa‘s este unul dintre cei mai cunoscuţi caricaturişti români peste hotare şi nu întâmplător a fost ales printre cei opt Ambasadori ai Turismului Românesc alături de Grigore Leşe, Elisabeta Lipa, Ilie Năstase, Ivan Patzaichin, Gabriela Szabo, Iolanda Balaş Soter şi Gheorghe Zamfir.

Dl. Ştefan Popa Popa‘s reprezintă cu demnitate municipiul Timişoara la cele mai selecte întruniri de pe glob, iar ȋntreaga sa activitate duce la promovarea Timişoarei ca destinaţie culturală.

Alte informatii: -

3. Concluzii Ţinând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre

privind acordarea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" domnului Ştefan Popa Popa‘s şi supun dezbaterii Consiliului Local documentaţia aferentă.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU Director Executiv

Direcţia Comunicare-Relaţionare, Ciprian Nyari

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA Direcţia Comunicare-Relaţionare NR. SC2019-6440/15.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" domnului Ştefan Popa Popa‘s

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 – 6440/15.03.2019 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de Ambasador Cultural al Municipiului

Timişoara domnului Ştefan Popa Popa‘s, prin care se propune acordarea acestui Titlu respectivului domn,

Facem următoarele precizări:

Având ȋn vedere HCL nr. 535/2014 privind Stategia Culturală a Municipiului Timişoara, 2014 –

2024;

În conformitate cu HCL nr. 73 din data de 12.03.2019 privind instituirea Titlului de "Ambasador

Cultural al Municipiului Timişoara";

În temeiul cu prevederile art. 36. alin.(6), lit.a, pct.4 şi alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată și modificată;

În conformitate art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi

modificată;

Titlul de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" se acordă în baza HCL nr. 73 din data de

12.03.2019. Titlul de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" se acordă personalităţilor, din

diverse domenii ale vieţii culturale, care prin acţiunile lor au participat semnificativ la viaţa culturală şi

promovarea oraşului nostru şi care vor promova oraşul ca spaţiu al creativităţii, atât prin mobilitatea externă,

cât şi prin găzduirea de evenimente internaţionale, rezidenţe şi proiecte de cooperare culturală

internaţională.

Domnul Ştefan Popa Popa‘s, este Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, conform HCL

nr. 112 din 1995.

Celebrul caricaturist Ștefan Popa Popa's s-a născut la 11 iunie 1955 la Caransebeș. A început Liceul

de Arte Plastice și s-a transferat la Școala Specială de Matematică, obținând locul întîi la Balcaniada de

Matematică. A practicat handbalul şi atletismul de performanță. A început să deseneze la 5 ani, iar la 7 ani i-

FO53-01,Ver.1

a fost publicată prima caricatură într-un ziar local. La 14 ani a publicat în singura revistă umoristică a

vremii, “Urzica”. La 19 ani a fost descoperit de Henri Coursaget, primul președinte UNESCO. A absolvit

Universitatea Politehnica din Timișoara și Academia de Arte Vizuale din Poitiers, Franța. La Festivalul

Internațional de Caricatură de la Saint-Estève (Franța), în 1990, a stabilit recordul mondial de rezistență

(1.527 de portrete color în zece zile și zece nopți). În 1995 își doboară propriul record și realizează 2.772 de

caricaturi color în zece zile și zece nopți. În acelaşi an, mai doboară un record: 131 de caricaturi într-o oră.

Peste 200 de șefi de state și guverne au portrete semnate Popa‘s.

În prezent este cetățean de onoare în 26 de orașe din țară şi a obținut 100 de premii. Pe plan

internațional a fost medaliat de 58 de ori. Este membru al Fundației pentru Știință și Arte a Academiei Citta

din Roma și membru al Asociației Artiștilor Plastici din cadrul UNESCO. A creat Academia Popa’s, școala

românească de caricatură. A publicat caricaturi în principalele ziare și reviste din toată lumea.

Din luna noiembrie 2017, într-un spaţiu al Bastionului Theresia din Timişoara funcţionează Muzeul

“Ştefan Popa Popa’s“. Realizările sale de excepție în domeniul graficii l-au impus drept una dintre cele mai

prestigioase personalități ale artei plastice contemporane. În Franța, în octombrie 1995, André Baur scria

despre Ștefan Popa Popa’s că “este o forță a naturii..., este singurul om care a fost cu patru secunde mai

rapid decât calculatorul”.

Dl. Ştefan Popa Popa‘s este unul dintre cei mai cunoscuţi caricaturişti români peste hotare şi nu

întâmplător a fost ales printre cei opt Ambasadori ai Turismului Românesc alături de Grigore Leşe,

Elisabeta Lipa, Ilie Năstase, Ivan Patzaichin, Gabriela Szabo, Iolanda Balaş Soter şi Gheorghe Zamfir.

Stategia Culturală a Municipiului Timişoara, 2014 – 2024 prevede conform pct. 6 Obiective

generale şi măsuri, axă priorita 3.Timişoara conectată: promovarea unei comunităţi de reprezentare a

Timişoarei ca destinaţie culturală prin acreditarea ca ambasadori culturali a unor personalităţi locale.

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor

urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale,

inclusiv prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea la cultură, a

consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte sectoare şi pentru a contura mai bine

profilul internaţional al acestuia, prin intermediul culturii.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre

privind acordarea Titlului de Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara domnului Ștefan Popa Popa's,

îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Director Executiv Direcţia Comunicare-Relaţionare Ciprian Nyari

Atasament: Anexe.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ - MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 73 din data: 12.03.2019 privind instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" Consiliul Local al Municipiului Timișoara Având în vedere Expunerea de motive nr SC2019-5646/07.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-5646 din data de 07.03.2019 al Direcţiei Comunicare - Relaţionare; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.03.2019, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 5646 /07.03.2019; Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 535/2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024; În conformitate cu prevederile art. 36. alin.(6), lit.a, pct.4 şi alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată şi modificată; HOTĂRĂŞTE: Art. 1: Se instituie Titlul de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara". Art. 2: Tilul se acorda de catre Consiliul Local la iniţiativa şi propunerea Primarului Municipiului Timişoara. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare-Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Dezvoltare COD FO 33-08, VER.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024 Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 26664/08.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională; În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 181/24.04.2012 privind aprobarea parteneriatului dintre municipiul Timişoara, Institutul Intercultural, Primaria Zrenjanin, Primaria Pancevo si Parlamentul Civic Varset pentru implementarea proiectului Politica culturala, instrument de dezvoltare comunitara si regionala in vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de cooperare Transfrontaliera România - Serbia; În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 82/29.03.2011 privind susținerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană; În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTĂRĂŞTE: Art. 1: Se aprobă Strategia culturală a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare, Direcţia Economică, Direcţia Urbanism, Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş; Cod FO 53-06, ver.1

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 112 din data: 21.11.95 privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE al Municipiului Timisoara Domnului STEFAN POPA POPA'S Consiliul Local al Municipiului Timişoara Avand in vedere Referatul nr.SC09513453/07.11.1995 al Domnului Primar Viorel Oancea prin care se propune acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Stefan Popa Popa'S; Avind in vedere avizul Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica si drepturile omului si a Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.21 lit.(v) din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala; In temeiul art.29 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala; HOTĂRĂŞTE: ARTICOL UNIC: Se confera titlul de CETATEAN DE ONOARE al Municipiului Timisoara Domnului STEFAN POPA POPAS. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Consilier HALASZ FRANCISC SECRETAR Jr. SIMONA DRĂGOI Cod FO 53-02, ver.1

Atasament: Aviz.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-6440/15.03.2019 ILUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 15.03.3019 AVIZ privind acordarea Titlului de "Ambasador Cultura al Municipiului Timişoara" domnului Ştefan Popa Popa's Avand in vedere expunerea de motive si raportul de specialitate al Direcţiei Comunicare-Relaţionare nr. SC2019-6440/15.03.2019 privind acordarea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" domnului Ştefan Popa Popa's; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 73/12.03.2019 privind instituirea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara; Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(6) lit.a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura; Conform art. 36 alin.(9), Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. Potrivit Stategiei Culturale a Municipiului Timişoara, 2014 — 2024, aprobată prin HCL nr. 535 din 2014, prevede conform pct. 6 Obiective generale şi măsuri, axă priorita 3.Timişoara conectată: promovarea unei comunităţi de reprezentare a Timişoarei ca destinaţie culturală prin acreditarea ca ambasadori culturali a unor personalităţi locale. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; Se avizeaza favorabil raportul de specialitate inregistrat cu nr. SC2019-6440/15.03.2019 privind acordarea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" domnului Ştefan Popa Popa's. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind acordarea Titlului de "Ambasador Cultural al Municipiului Timişoara" domnului Ştefan Popa Popa's şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz nu priveste motivele, respectiv nominalizarea în sine a persoanei, nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica Cod FO353-13,Ver.l