Consiliul Local Timisoara

Hotararea 156/11.04.2019 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205 din data de 26.05.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a suprafeţei de teren de 8413 mp înscrisă în CF nr. 409987 Timişoara, top 8628/1 şi a suprafeţei de teren de 55.259 mp înscrisă în CF nr. 409994 Timişoara, CF vechi nr. 150367, top 8322

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 156/11.04.2019
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205 din data de 26.05.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a suprafeţei de teren de 8413 mp înscrisă în CF nr. 409987 Timişoara, top 8628/1 şi a suprafeţei de teren de 55.259 mp înscrisă în CF nr. 409994 Timişoara, CF vechi nr. 150367, top 8322


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-7462/26.03.2019, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 20019-7462/26.03.2019 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic, nr. SC2019-7462/26.03.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-7462/26.03.2019;
Având în vedere adresa nr. 32 din 14.02.2019 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere prevederile art. 874 şi art. 875 ale Codului Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din data de 26.05.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a suprafeţei de teren de 8413 mp înscrisă în CF nr. 409987, top 8628/1 şi a suprafeţei de teren de 55.259 mp înscrisă în CF nr. 409994 Timişoara, CF vechi nr. 150367, nr. top 8322.
Art. 2: Se radiază din Cartea Funciară nr. 409987 Timişoara, nr. top 8628/1 dreptul de folosinţă gratuită al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 8413 mp.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.SC2019-7462/26.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE,

pentru revocarea HCL nr. 205 din data de 26.05.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a suprafeţei de teren de 8413 mp înscrisă în CF nr.

409987 Timişoara ,top 8628/1 şi a suprafeţei de teren de 55.259 mp înscrisă în CF nr. 409994 Timişoara ,CF vechi nr. 150367, top 8322

Potrivit Legii nr. 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, art. 2, alin. 1, lit. c) şi d), scopul agenţiei este acela de a promova şi dezvolta la nivel sectorial şi naţional programe privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale sau de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse sau grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi natural, construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale; Potrivit adresei Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, Oficiul Regional pentru Locuinţe Vest Timişoara nr. 32 din 14.02.2019, înaintată Primarului Municipiului Timişoara, prin care se precizează faptul că, cele două parcele de teren de 8413 mp înscrise în CF nr. 409987 Timişoara, nr. top 8628/1 şi a suprafeţei de teren de 55.259 mp înscrisă în CF nr. 409994 Timişoara, top 8322 atribuite în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prin HCL nr. 205/26.05.2009, nu sunt incluse în vreun program ANL pentru construirea de locuinţe.

Perspectiva de includere a acestor terenuri în vreun program ANL este incertă, iar amplasamentele respective putând fi valorificate de către municipiu pentru realizarea altor investiţii;

Având în vedere cele menţionate mai sus, în temeiul prevederilor Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuiţe, republicată cu modificările şi

LS a tomania2019.eu lo Conturi ucpere �

completările ulterioare, considerăm oportun iniţierea unui proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 205 din data de 26.05.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a suprafeţei de teren de 8413 mp înscrisă în CF nr. 409987 Timişoara, top 8628/1 şi a suprafeţei de teren de 55.259 mp înscrisă în CF nr. 409994 Timişoara ,nr. top 8322 şi radierea din cartea funciară a dreptului de folosinţă gratuită al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a terenului înscris în CF nr. 409987 Timişoara, nr. top 8628/1 în suprafaţă de 8413 mp.

PRIMAR, DIRECTOR, NICOLAE ROBU EC. FLORIN RĂVĂŞILĂ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Cod FO 53‐01, Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.SC2019-7462/26.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE,

pentru revocarea HCL nr. 205 din data de 26.05.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a suprafeţei de teren de 8413 mp înscrisă

în CF nr. 409987 Timişoara, top 8628/1 şi a suprafeţei de teren de 55.259 mp înscrisă în CF nr. 409994 Timişoara, CF vechi nr. 150367, top 8322

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152 din 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, art. 2, alin. 1, lit. c) şi d), scopul agenţiei este acela de a promova şi dezvolta la nivel sectorial şi naţional programe privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale sau de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse sau grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale; Prin HCL nr. 205 din data de 26.05.2009 s-a aprobat transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a suprafeţei de 8413 mp cuprinsă în CF nr. 409987, nr. top. 8628/1 şi a suprafaţei de 55259 mp cuprinsă în CF nr. 150367, top. 8322, în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar.

Având în vedere adresa Serviciului Juridic înregistrată cu nr. SC2019-3989 /20.02.2019 prin care se comunică faptul că nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare ;

Având în vedere adresa Compartiment Administrare Fond Funicar înregistrată cu nr. SC2019-3989 /22.02.2019 prin care se comunică faptul că nu au fost depuse revendicări în baza Legii Fondului Funciar ; Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, Oficiul Regional pentru Locuinţe Vest Timişoara nr. 32 din 14.02.2019, înaintată Primarului Municipiului Timişoara, prin care se precizează faptul că, cele două parcele de teren de 8413 mp înscrise în CF nr. 409987 Timişoara, nr. top 8628/1 şi a suprafeţei de teren de 55.259 mp

LS romania2019.eu Pregedrți Românii Cosi nui Europene �

înscrisă în CF nr. 409994 Timişoara, top 8322 atribuite în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prin HCL nr. 205/26.05.2009, nu sunt incluse în vreun program ANL pentru construirea de locuinţe.

Perspectica de includere a acestori terenuri în vreun program ANL este incertă , iar amplasamentele respective putând fi valorificate de către municipiu pentru realizarea altor investiţii;

Având în vedere că faptul că nu s-a încheiat un protocol de predare primire a terenului între Municipiul Timişoara şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe , astfel încât nu s-au produs efecte juridice ;

Având în vedere cele menţionate mai sus, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 205 din data de 26.05.2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a suprafeţei de teren de 8413 mp înscrisă în CF nr. 409987 Timişoara, top 8628/1 şi a suprafeţei de teren de 55.259 mp înscrisă în CF nr. 409994 Timişoara, CF vechi nr. 150367, top 8322 şi radierea din cartea funciară a dreptului de folosinţă gratuită al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenului înscris în CF nr. 409987 Timişoara, nr. top 8628/1 în suprafaţă de 8413 mp.

DIRECTOR, ŞEF BIROU, Ec. Florin Răvăşilă Călin Pîrva CONSILIER, Andreea Anca Pitău