keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 133/14.03.2013 privind declararea zonei Piaţa Victoriei din Timişoara ca zonă prioritară de protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând Ansamblului urban înscris în Lista monumentelor istorice 2010, poziţia 153, cod TM-II-a-A-06115, "Corso"

14.03.2013

Hotararea Consiliului Local 133/14.03.2013
privind declararea zonei Piaţa Victoriei din Timişoara ca zonă prioritară de protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând Ansamblului urban înscris în Lista monumentelor istorice 2010, poziţia 153, cod TM-II-a-A-06115, "Corso"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2012-6979/12.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Studiul de Fundamentare Istorică "Zone construite protejate - Timişoara 2011" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 208/31.05.2011;
Având în vedere Îndrumarul pentru Regulamentul Local de Urbanism al Cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 224/22.04.2008;
În baza prevederilor art. 7, 18, 37, 38, 39, 45, 46 şi 47 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată,
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor Ordinului nr.2361/2010 ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.(c), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se declara zona Pieţei Victoriei din Timişoara ca zonă prioritară de protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând Ansamblului urban înscris în Lista monumentelor istorice 2010, poziţia 153, cod TM-II-a-A-06115, - "Corso".

Art.2: Se va întocmi, până la data de 26.03.2013, un regulament al Zonei Pieţei Victoriei din Timişoara privind clădirile aparţinând Ansamblului urban înscris în Lista monumentelor istorice 2010, poziţia 153, cod TM-II-a-A-06115, - "Corso" , conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Economică şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa1.1.pdf

Anexa 1

Ansamblul urban înscris în Lista monumentelor istorice 2010 poziţia 153, cod TM-II-a-A-06115, "Corso"

Ansamblul urban „Corso” înscris în Lista monumentelor istorice 2010 la poziţia 153, cod monument istoric TM-II-a-A-06115, cuprinde clădirile situate la următoarele adrese:

1. Piaţa Victoriei nr. 1 2. Piaţa Victoriei nr. 1A 3. Piaţa Victoriei 1B 4. Piaţa Victoriei 2 5. Piaţa Victoriei nr. 3 6. Piaţa Victoriei nr. 4 7. Piaţa Victoriei nr. 5 8. Piaţa Victoriei nr. 6 9. Piaţa Victoriei nr. 7 10. Piaţa Victoriei nr. 8 11. Str. W. Goethe, nr. 2 12. Str. N. Păulescu, nr. 1 13. Str. N. Paulescu, nr. 2

Menţionăm că următoarele clădiri: Piaţa Victoriei nr. 5 şi Piaţa Victoriei nr. 7 nu sunt clădiri istorice şi fac obiectul programului de reabilitare termică iniţiat de Municipiul Timişoara.

Atasament: Referat_prioritizare_Piata_Victoriei_Ansamblul_urban_interbelic_'Corso'.pdf

FP 53-01, Ver. 1

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA URBANISM NICOLAE ROBU Serviciul de Dezvoltare Urbană şi Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice Biroul Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice Nr. SC2013- ....................................................

REFERAT privind declararea zonei Piaţa Victoriei din Timişoara

ca zonă prioritară de protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând Ansamblului urban interbelic "Corso"

Municipiul Timişoara, atestat documentar în anul 1212, deţine un amplu şi valoros patrimoniu arhitectural constituit în cea mai extinsă arie de patrimoniu istoric construit din ţară. Zonele istorice timişorene conferă o identitate inconfundabilă, oraşul fiind denumit atât de frumos “Mica Vienă”. Din nefericire, din cauza vechimii lor şi a unei întreţineri inadecvate, odată cu trecerea vremii, majoritatea monumentelor şi clădirilor valoroase din punct de vedere arhitectural, se află într-o fază avansată de uzură şi degradare. În conformitate cu art. 17, alin. (1), lit. h) din Legea 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, proprietarii de monumente istorice au obligaţia “să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens şi să prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate;”. Aceeaşi Lege 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, prevede obligaţiile autorităţilor publice locale pentru protejarea patrimoniului istoric imobil – art. 7, 18, 37, 38, 39, 45, 46, 47. Conform Legii 422/20012001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, Art. 22, alin. (2), Lista monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează la fiecare 5 ani. Cea mai recentă Lista a monumentelor istorice a fost reactualizată în 2010 si aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor, nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată. Ansamblul urban interbelic "Corso" e clasat şi înscris în Lista monumentelor istorice 2010 ca monument de clasa A (TM-II-a-A-06115), de valoare naţională şi universală, care cuprinde situate în Piaţa Victoriei. Zona centrală a Timişoarei, respectiv Piaţa Victoriei, constituie cartea de vizită a oraşului, o zonă de o importanţă simbolică, atât pentru cetăţenii municipiului, cât şi pentru turiştii şi investitorii care vin în Timişoara. Începând cu anul 2012, Timişoara a devenit oficial oraş candidat pentru titlul de Capitală Culturală Europeană. În acest context, considerăm de primă importanţă imaginea Pieţei Victoriei, prin semnificaţia sa simbolică şi identitară. Având în vedere faptul că un număr mare de clădiri istorice din Piaţa Victoriei se află într-o stare avansată de degradare, pe lângă reabilitarea spaţiului public central este necesară şi restaurarea şi punerea în valoare a acestor clădiri. Reabilitarea şi punerea în valoare a clădirilor

FP 53-01, Ver. 1

2

istorice presupune o atenţie specială, un efort semnificativ şi, indiscutabil, comun al tuturor proprietarilor. O decizie comună în acest sens este dificil de realizat, chiar şi în situaţii care periclitează siguranţa locatarilor. Acest fapt are la bază cauze care ţin, mai ales, de situaţia economică şi socială a proprietarilor. Este foarte important de luat în considerare potenţialul economic pe care îl are reabilitarea şi păstrarea în bună stare a unor astfel de clădiri. Reabilitarea clădirilor istorice din Piaţa Victoriei ar avea rezultate vizibile şi pe termen lung în ceea ce priveşte creşterea atractivităţii oraşului, fapt care ar genera un plus economic şi ar contribui la asigurarea creşterii calităţii şi confortului locuirii, cât şi la dezvoltarea întregii zone pe care o influenţează.

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem: - declararea zonei Piaţa Victoriei din Timişoara ca “zonă prioritară de protejare şi intervenţie” asupra clădirilor aparţinând Ansamblului urban interbelic "Corso"; - întocmirea, până la data de 26.03.2013, a unui regulament al Zonei Pieţei Victoriei din Timişoara privind clădirile aparţinând Ansamblului urban interbelic „Corso”, conform anexei 1; Director executiv Director executiv Direcţia Urbanism Direcţia Economică Arh. Sorin Emilian CIURARIU ec. Smaranda HARACICU Director executive Avizat juridic, Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse Martin STAIA Întocmit, consilier BRCCI Melania POP