keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 77/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de sarcini , Acordului cadru şi Contractul Subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 77/23.02.2018
privind aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de sarcini , Acordului cadru şi Contractul Subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 30439/5.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017 - 30440/5.12.2017 al Biroului Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Activităţi Administrative, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 9.02.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 30440/5.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 8, alin. (3), lit. d^1) şi i);
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.99/04.07.2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/25.04.2006;
Având în vedere Ordinul nr. 111/09.07.2007 a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, punctul 2.2., 2.3.;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.143/2016 şi nr. 454/21.11.2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara
În conformitate cu prevederile art.36. alin.(2), lit.d) şi art.36 alin. (6), lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Oportunitate, Caietul de sarcini, Acordul Cadru şi Contractul Subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara .
Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
- Anexa 1 "Studiul de oportunitate";
- Anexa 2 "Caietul de sarcini şi anexele la acesta (1- 8)"
- Anexa 3 "Acordul Cadru şi Contractul Subsecvent".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Activităţi Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Activităţi Administrative;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA 2012/512207 RAPORT DE SPECIALITATE Pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini Acordului Cadru şi Contractului Subsecvent privind gestiunea delegată a serviciului de "Salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție pe raza Municipiului Timişoara” Aiând în vedere Expunerea de motive nr SC2017-30439/5,12,2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotădre, prin care se propune aprobarea Caietului de Sarcini privind gestiunea delegată a serviciului de Salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție pe raza Municipiului Timişoara” Facem următoarele precizări: Potrivit de art.2 lit.a din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca reprezenând totalitatea acțiunilor şi activităților edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele dect cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale” Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație şi confort al acestora Potrivit Art. Il alin. (3) al Legii nr. 101/2006, Legea servicului de salubrizare alocalităților, cu modificările şi completările ulterioare; Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotăâri ale autorităților deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul se sarcini-cadru elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia. Potrivit art.10 din 0O.G. nr.71/2002 și art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează și se realizează în următoarele modalități: a) gestiune directă; b) gestiune delegată. Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a admnistrației publice locale şi ale 0.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale. In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege şi de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilități publice astfel încât să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unității administrativ-teritoriale. Neexisfind baza tehnico- materială necesară, varianta gestiunii directe implică cheltuieli considerabile , implicit alegerea acestei variante este mai puţin fezabilă altor alternative.

Varianta prin care serviciul este prevăzut a fi realizat prin gestiune delegată este mai avantajoasă în raport cu prima variantă, deoarece nu necesită investiții majore în baza tehnico- materială, operatorul vine cu personal calificat, experiență în efectuarea unui astfel de activități preluând astfel şi majoritatea riscurilor. În desfăşurarea activităților de deratizare, dezinsecţie, dezinfecție , Operatorul va respecta Regulamentul de salubrizare aprobat prin HCL 143/2016 şi HCL454/21.11.2017 Deţinerea de către operator a certificării SR EN ISO: 9001, SR EN ISO 14001 constituie o garanție privind calitatea şi eficiența serviciilor prestate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Contractul cadru şi Caietului de Sarcini privind gestiunea delegată a serviciului "Salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție pe raza Municipiului Timişoara”” îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SI ALTE ACTIVITĂȚIADMINISTRATIVE GARI RA Ă CONSILIER Eugenia Panitj Cod FOS53-01,Ver.l

Atasament: anexa_1.pdf

JOC 2043 - IR. 20/3- ANEXA 1 la HCL.......... STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea de gestiune a Serviciului de salubrizare pentru activitatea de deratizare, dezinsecție, şi dezinfecție pe raza Municipiului Timişoara” CUPRINS Capitolul 1 - Prezentare generală Capitolul 2 - Situația actuală a Serviciului de salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție, şi dezinfecție pe raza Municipiului Timişoara Capitolul 3 - Cadrul legal Capitolul 4 - Fezabilitatea gestiunii delegate 4.1. - Fezabilitatea tehnică 42. - Fezabilitatea economico-financiară 4.3. - Aspecte de ordin social şi de protecție a mediului 44. - Identificarea şi alocarea riscurilor Capitolul 5 - Stabilirea soluției optime de gestiune Capitolul 6 - Durata estimată a contractului şi termenul previzibil pentru încheierea acestuia Capitolul 7 - Finanțarea activității delegate

Capitolul I PREZENTARE GENERALĂ Obiectivul prezentului studiu de oportunitate îl constituie fundamentarea delegării gestiunii serviciilor publice de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie pe raza municipiului Timişoara Serviciile de administrare a domeniului public sunt reglementate de O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. Această lege se completează cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, care constituie dreptul comun în materie, republicată şi actualizată. Potrivit de art.2 lit.a din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităților edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație şi confort al acestora şi grupează activități edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local, având ca obiect, printre altele, „deratizarea şi dezinsectia instituțiilor publice, a locuințelor, a spațiilor comerciale şi de alimentație publica, a unităților de service şi producție;”, conform art.3 alin.1 lit. d din O.G. nr.71/2002. Principiile de organizare şi funționare a serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie sunt următoarele: a) protecţia sănătății populației; b) responsabilitatea față de cetățeni; c) conservarea şi protecția mediului înconjurător; d) asigurarea calității şi continuității serviciului; e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; f) securitatea serviciului; g) dezvoltarea durabilă. Descrierea activităților din cadrul serviciului public de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (soareci, sobolani), vectori de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort şi menținerea acestora la un nivel numeric redus.Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde se aplică procedura şi nu vor afecta viața şi sănătatea oamenilor şi amediului ambient. Dezinsecţia este ansamblul mijloacelor şi metodelor de prevenire si combatere cu substanțe chimice specifice a artropodelor (insecte în stadiul de larvă sau adult), care vehiculează şi transmit (direct sau indirect) boli infecto-contagioase şi parazitare pentru om şi animale sau generatoare de disconfort. Activitățile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 Dezinfecţia este o metodă a igienei, constând în operațiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecțioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli şi combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile. Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii şi stabilirea de repere oportune, menite să asigure serviciile de salubrizare pentru activități de deratizare, dezinsecție, dezinfecție de care va beneficia populația din Municipiul Timişoara. Capitolul II

SITUAȚIA ACTUALĂ A GESTIUNII SEVICIILOR DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DERATIZARE, DEZINSECȚIE DEZINFECȚIE PE RAZA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Domeniul public al Municipiul Timişoara ce urmează să fie supus tratamentelor de Deratizare, dezinsecție, şi dezinfecție cuprinde următoarele suprafete: Nr. Obiectivul Suprafața (mii mp) Crt. Internă externă l Instituţii publice, sportive, culturale din 12,59 4,85 subordinea Municipiului Timişoara 2 Parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul Timişoara 1952.27 3 Locurile de joacă din Municipiul Timişoara 9193 4 Canalul Bega, bălțile, lacurile şi strandurile ce apartin Municipiului Timişoara 243.60 5 Aliniamentele stradale 1.942,77 TOTAL SUPRAFATA SUPUSĂ 12,59 10.235,42 TRATAMENTELOR TERESTRE 6 Tratamentele aeriene pe suprafața Municipiului 133.726,10 Timişoara (13.372,61 ha) Având în vedere faptul că procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare, pe raza Municipiului Timişoara, initiata in 2014 a fost finalizată abia in luna august a anului curent întrucât aceasta a fost contestantă în prima faza la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestațiilor. Prin Decizia nr. 2925/C5/3427 din data de 24.11.2014 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, a dispus trimiterea spre soluționare a contestaţiei nr. 7440/30.10.2014, către Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, înregistrată în dosarul nr. 41319/3/2014 litigiu privind achizițiile publice declinate”. De asemenea, amintim că din anul 2014 au mai fost efectuate lucrari de dezinsecție pe domeniul public al Municipiului Timişoara doar in regim de urgenta si pentru a acoperii cele mai stringente nevoi ale populatiei, insuficiente pentru a acoperi nevoile oraşului, limitându-se doar la cate un contract pana la limita de 30.000 euro. Acest lucru a generat o situație de disconfort care a fost resimțită de întreaga populație a municipiului, aceasta arătându-şi nemulțumirea prin nenumărate sesizări şi îngrijorări vis-a-vis de sănătatea publică. Perioada lungă în care nu au fost executate activitati de dezinsecție şi deratizare a creat o situație care duce la riscul apariției unor focare de infecție şi a unor boli în rândul populației. În mod special sunt expuşi copiii şi persoanele în vârstă, care sunt mai vulnerabili la atacurile insectelor, precum căpuşele şi țânțari. Pe lângă țânțari şi căpuşe s-au înmulțit masiv muştele şi viespile. Obiective urmărite prin acest demers: Primăria Municipiului Timişoara urmăreşte ca prin delegarea gestiunii activităţiilor de dezinsecție, dezinfecție, deratizare să realizeze următoarele obiective şi cerinte: - Securitatea serviciilor furnizate/prestate; - Continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ; - Adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunității locale; - Accesul liber la servicii şi informațiile referitoare la acestea;

- Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în municipiul nostru; - Satisfacerea cu prioritate a nevoilor utilizatorilor; - Rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localității, generate de problematica în cauză; - Respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitor la salubrizarea localităților; - Necesitatea modernizării şi asigurării unor servicii publice de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție eficiente şi de calitate; - Îmbunătăţirea condițiilor de viață ale populației; - Gestionarea serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție pe criterii de transparență, competitivitate şi eficiență; - Protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătății populației. In prestarea serviciului operatorul de deratizare, dezinsecție dezinfecție se urmăresc paşii: - Cunoaşterea zonei şi a locului unde se execută deratizarea, dezinsecţia si dezinfecția Stabilirea vectorilor din zona unde se execută deratizarea, dezinsecția si dezinfecția; Determinarea nivelului de infestare; - Stabilirea substanțelor, şi a concentrațiilor pentru combaterea dăunătorilor din zona propusă spre deratizarea, dezinsecția si dezinfecția ca tratamentele aplicate să nu aibă remanență ridicată deoarece ajung foarte repede în apă şi sol unde persistă apoi ca elemente poluante; Instruirea operatorilor DDD care execută deratizarea, dezinsecția, dezinfecţia , verificarea în urma tratamentelor aplicate, eficiența acestora şi riscul de reinfestare, risc care se datorează pe de o parte apariției insectelor şi larvelor netratate, iar pe de altă parte insectelor adulte care migrează din zonele învecinate sau ieşirii acestora din locurile de adăpostire în care nu au avut de suferit în urma tratamentelor aplicate sub formă de aerosoli reci sau ceață caldă Capitolul III CADRUL LEGAL Cadrul legal privind modalitatea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare pentru activitățile de deratizarea, dezinsecţia si dezinfecţia pe raza municipiului Timişoara este următorul: În baza prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale şi ale O.G. nr.71/2002 organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale. Consiliul Local, în exercitarea acestui drept, are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unității administrativ-teritoriale. Legislația în domeniul serviciilor publice de salubrizare este reprezentată de Legeal0l/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, care stipulează că: Art.6. (1) „Autorităţile administrației publice locale au competențe exclusive în ceea ce priveşte înființarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor ...” Potrivit Art. 11 alin. (3) al Legii nr. 101/2006, Legea servicului de salubrizare alocalităților, cu modificările şi completările ulterioare:,„Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul se sarcini-cadru elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia.

Potrivit art.10 din 0.G. nr.71/2002 şi art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public, se organizează şi se realizează în următoarele modalități: a) gestiune directă; b) gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art.10 alin.(3) din 0.G. nr.71/2002, desfăşurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a admnistrației publice locale şi ale 0.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale. In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege şi de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilități publice astfel încât să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unității administrati teritoriale. 1. Gestiunea directă nu este o soluție oportună deoarece prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate şi implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru: — dotarea cu utilaje specifice fiecărei activități din cadrul serviciului; — suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje, conform oricăror norme care apar ulterior încheierii contractului; — asigurarea şi amenajarea unui sediu în care să se desfăşoare activitatea; — costuri de personal pentru realizarea activităților de salubrizare; — necesitatea obţinerii licenței pentru efectuarea activităților de salubrizare- conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. Există riscul, în situația delegării directe, de a nu se obține licența ANRSC de către operatorul înființat sub autoritatea publică locală, Municipiul Timişoara fiind obligat, într-un termen foarte scurt, să organizeze o procedură de achiziție publică; 2. Gestiunea delegată prezintă avantajul încheierii contractului de servicii de valori relativ mari, posibilitatea amortizării investițiilor pe parcursul derulării contractului, tarife ofertate optime, raport optim dintre tarife ( mici) şi calitate (ridicată) a serviciilor. Potrivit art. 29 alin.6 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, contractul de delegare a gestiunii este contractul prin care unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, drepul şi obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, în schimbul unei redevențe. În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local, autoritatea administrației publice locale, semnatară a contractului de delegare a gestiunii, îşi păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi dreptul şi obligația de a monitoriza şi de a controla (art.14) a) modul de respectare şi de îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale asumate; b) calitatea, cantitatea şi eficiența serviciilor furnizate/prestate; c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii;

d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare şi aprobare a prețurilor şi tarifelor pentru serviciile prestate; e) modul de administrare, exploatare, întreținere şi menținere în funcțiune a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a gestiunii. Capitolul IV FEZABILITATEA GESTIUNII DELEGATE 4.1. Fezabilitatea tehnică Municipiul Timişoara are o suprafață de cca 13.372,61 ha, iar activitățile de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare se vor efectua la obiectivele menționate atât în interior, cât şi la exterior: Obiectivele şi suprafețele de pe domeniul public al Municipiului Timisoara se pot modifica datorită reorganizării teritorial-administrative a municipiului şi totodată ca urmare a modificării bunurilor imobilare din inventarul patrimonial. Operatorul trebuie să aibă experiență în domeniu şi să fie dotat cu utilaje specifice performante care să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate în conformitate cu caietul de sarcinii şi legislația în vigoare. Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru). Operatorul va efectua o monitorizare lunară în zonele ce urmează a fi supuse tratamentelor, în vederea depistări gradului de infestare cu dăunătorii producători de disconfort, întocmind un Proces verbal de monitorizare, de identificare a dăunătorilor producători de disconfort (rozătoare, țânțari, muşte, gândaci, căpuşe, etc), ce va fi predat beneficiarului până la data de 25 a lunii în curs. Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestații în funcție de condiţiile noi apărute şi de sursele financiare alocate prin bugetul local, cu înştiințarea prealabilă a operatorului în termen de până la 30 zile. Standarde de performanță tehnică şi specificații tehnice de calitate Calitatea serviciilor prestate este în strânsă corelație cu: > pregătirea profesională a personalului de specialitate; > calitatea şi eficiența utilajelor şi echipamentelor; > calitatea şi eficiența substanțelor utilizate. Pentru realizarea la standarde de calitate a activității de dezinsecție, dezinfecţie şi deratizare operatorul trebuie să respecte indicatorii de performanță prevăzuţi în anexa 7 la caietul de sarcini. În vederea urmăririi și respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure a) gestiunea serviciilor conform prevederilor contractuale; b) evidența clară şi corectă a utilizatorilor c) înregistrarea activităților privind măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor prestate; d) înregistrarea reclamațiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora. Deținerea de către operator a certificării SR EN ISO: 9001, SR EN ISO: 14001, constituie o garanție privind calitatea şi eficiența serviciilor prestate. Starea tehnică a facilităților existente Pentru realizarea calității superioare a activităţiilor de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare, autoritatea publică locală pune la dispoziția operatorului suprafețele conform tabelului prezentat la capitolul II, iar operatorul va mentine în stare perfectă de funcționare utilajele pentru a putea interveni în cel mai scurt timp „Informații tehnice generale din prezentul studiu detaliate şi în caietul de sarcini. 4.2. Fezabilitatea economico-financiară

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii şi stabilirea de repere oportune, menite să asigure executarea unor lucrări de calitate. Prin delegarea gestiunii serviciului de salubrizare se urmăreşte reducerea costurilor şi eficientizarea serviciilor prestate prin degrevarea Municipiului Timişoara, de o serie de activitati ce sunt consumatoare de timp si bani şi orientarea spre alte activități. Unul din argumentele economice pentru care ar fi fezabilă delegarea gestiunii serviciului, ar fi faptul că în acest moment, Primăria Municipiului Timişoara nu dispune de organizarea necesară, de un număr suficient de personal calificat şi baza tehnico-materială în domeniu pentru a putea gestiona direct această activitate 4.2.1 Motive de ordin economico-financiar Argumentele care stau la baza delegării activității de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din municipiul Timişoara, constau în: a) prin derularea procedurii de licitație deschisă se va putea obţine selectarea unui operator care să ofere raportul optim între preţ (mic) şi calitate (ridicată) a serviciilor; b) posibilitatea diminuării plăţilor către operator în cazul nerealizării serviciilor la termenele stabilite în contract, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări ale veniturilor totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului. c) parametrii serviciilor vor fi clar definite în contract sau caietul de sarcini. d) Eficientizarea utilizării fondurilor publice; În Municipiul Timişoara, activitățile de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare pe domeniul public s-au desfăşurat de către un operator pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciului salubrizare pentru activitatea de combatere a vectorilor, dăunătorilor avind ca obiect deratizare, dezinsecție, dezinfecție şi delarvizare, prin concesiune nr. SC2006-15308/28.07.2006 a cărui durată a expirat la data 30.01.2014. Următoarea licitatie a fost contestată în instantă, litigiul derulându-se pe o perioadă de 3 ani, timp în care Primăria Municipiului Timişoara a achiziționat servicii de dezinsecție şi deratizare doar în limita a 30.000 euro şi doar pentru a asigura minimul de confort populatiei. Conform datelor deținute de Primăria Municipiului Timişoara, situația cheltuielilor bugetare pe anii 2011- 2013 pentru de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare pe domeniul public, se structurează astfel: 2011 - 4.685.332,79 lei cu T.V.A.; 2012 - 4.674.659,12 lei cu T.V.A.; 2013 - 5.063.490,64 lei cu T.V.A.; Total: 14.423.482,55 lei cu T.V.A. Argumente juridice: - Instituţia noastră deţine controlul, intervenția directă şi imediată asupra acestui domeniu de activitate; - Orice incident care se petrece pe suprafețele ce fac obiectul delegării de gestiune şi care are ca efect implicații materiale, penale, este responsabilitatea operatorului economic, Consiliul Local al Municipiului Timişoara transferând total această obligație. Se vor evita eventualele conflicte (potențiale cereri de chemare în judecată, contestaţii, etc.) care pot interveni cu operatorii privați; Argumente tehnice: - Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenții privind remedierea corespunzătoare a unor situații neprevăzute ivite pe domeniul public (sesizări, reclamatii, urgențe)

- Se va asigura monitorizarea vectorilor în vederea determinării suprafetelor ce necesită tratament cu prioritate; - Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin biroul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara impune organizarea fronturilor de lucru, frecvența, simultaneitatea si verifică desfăşurarea lucrărilor pe toată durata prestării; 4.3. Aspecte de ordin social şi de protecție a mediului Conform art. 5 din 0.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu completările şi modificările ulterioare, principalele activități edilitar-gospodăreşti specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, desfăşurate la nivelul municipiului, trebuie să asigure următoarele: Realizarea unui serviciu de calitate care va conduce la cresterea de îmbunătățire a condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității şi eficienței activităților de Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie. Organizarea acestor activității au scopul să satisfacă nevoile populației precum şi realizarea acestora, cu costuri minime şi de o calitate superioară, pe o suprafață cât mai mare, cresterea operativitatii in executarea la timp a lucrarilor si nu in ultimul rand al calitatii lucrarilor; - Intervenţia în cel mai scurt timp în cazul în care apar situații neprevăzute. Totodată în conformitate cu O.U.G nr. 195/29.01.2006, privind reglementarea protecției mediului, Consiliul Local al Municipiului Timişoara are responsabilitatea şi obligaţia de a asigura un mediu sănătos pentru toți locuitorii din Municipiul Timişoara. În desfăşurarea activității este obligatorie respectarea principiilor ecologice pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos. Aceste activități trebuie să asigure: - Satisfacerea cerințelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunității locale şi creşterea calității vieții; - Administrarea unității administrativ-teritoriale în interesul comunității locale; - Ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate; - Protejarea domeniului public şi punerea în valoare a acestuia; - Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit în conformitate cu reglementările legale în vigoare 4.4. Analiza delegării. Identificarea şi alocarea riscurilor Indicatorii de performanță ai serviciului Evaluarea şi monitorizarea serviciului de salubrizare în Municipiul Timişoara se va realiza în baza indicatorilor de performanță ai serviciului prevăzuţi în regulamentul de organizare şi funcționare al acestuia. Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare activitatea de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare vor fi precizați în caietul de sarcini şi vor fi anexaţi contractului de delegare a serviciului către prestator. Autoritatea administrației publice locale monitorizează realizarea de către operatori a indicatorilor de performanță ai serviciului, a clauzelor contractuale şi respectarea legislației în vigoare referitoare la serviciul de dezinsecție,dezinfecție şi deratizare. În conformitate cu art. 125 din Ordinul Preşedintelui AN.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităţilor, indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

. continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; „atingerea obiectivelor şi țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale este responsabilă; . prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate; . adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor; . excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului şi al sănătății populației; . implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului şi al sănătății şi securității muncii. Conform art.126 din Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităților, indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități: a. măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; b. îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; c. menţinerea unor relații echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor; d. soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare trebuie să asigure respectarea prevederilor contractuale prin: înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate, înregistrarea reclamațiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluționare a acestora. Pentru serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare indicatorii de performanță propuşi sunt: Nr. | Indicatori de performanță Unitate | Valoare crt. măsură | Indicator 1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ TEHNICI Serviciul de dezinsecţie % 100 (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor lucrări comandate) x100 2. Serviciul de dezinfecție % 100 (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor lucrări comandate) x100 3, Serviciu de deratizare % 100 (valoarea lucrărilor realizate/ valoarea lucrărilor lucrări propuse) x100 2 RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI 2.1 Numărul de sesizări scrise soluționate raportat la numărul total de | % 96 sesizări scrise privind calitatea lucrărilor executate (nr sesizări soluționate/ nr sesizări inregitrate) x100 22 | Numărul de sesizări scrise justificate privind nerespectarea de către | % 0 operator a obligațiilor din licenţă (nr sesizări verificate/ nr sesizări inregitrate) x100

Indicatorii de performanță menționați la punctul | al tabelului de mai sus se calculează ca raport dintre cantitatea valorică de lucrări efectiv realizată şi cantitatea valorică de lucrări comandată de către autoritatea contractantă x 100 Pentru indicatorii de performanță menționați la punctul 2 al tabelului de mai sus se vor putea aplica penalități astfel: 2.1 - pentru nerezolvarea în termen a reclamațiilor scrise justificate privind calitatea lucrărilor executate- avertisment. La cumularea unui număr de maxim 5 avertismente pe parcursul unui an calendaristic se va calcula operatorului o sancţiune de 0,01% din valoarea comenzii aferente lunii în care au fost acumulate cele 5 avertismente. 2.2- orice nerespectare a obligațiilor prevăzute în licenţa de operare constatate de organele abilitate, atrage după sine rezilierea contractului. Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare pentru activităţiile de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare se precizează în caietul de sarcini şi în contractul de delegare a gestiunii activității. INDICATORI TRIMESTRUL TOTA I II III IV L AN 1. Indicatori generali L.l Contractarea serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție a) numărul de contracte încheiate, pe| 100% | 100% 100% 100% 100% categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări; b) numărul de solicitări de îmbunătățire a 0 0 0 0 0 parametrilor de calitate serviciului de salubrizare, activități de dezinsecţie, dezinfecție,deratizare „raportat la numărul de contracte încheiate; 1.2. Măsurarea şi gestiunea cantității serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecție „deratizare şi prestate a) numărul de operațiuni de deratizare, | 100% | 100% 100% 100% 100% dezinsecție, dezinfecție ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări b) numărul anual de sesizări din partea 0 0 0 0 0 Agenţiei de protecţia mediului; c) numărul anual de sesizări din partea 0 0 0 0 0 Direcţiei de sănătate publică; d) numărul de reclamaţii privind valorile 0 0 0 0 0 facturate, pe tipuri de activități ; e) valoarea totală a facturilor încasate, | 100% | 100% 100% 100% 100% raportată la valoarea totală a facturilor emise f) numărul de contracte reziliate pentru 0 0 U) 0 0 neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori si pe tipuri de activități EA Calitatea serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecţie prestate 10

a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai serviciului, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de activităţi b) numărul de reclamaţii la care s-a răspuns în termenul legal, din total număr de reclamaţii 100% 100% 100% 100% 100% c) valoarea despăgubirilor plătite de operator pentru nerespectarea condițiilor şi a parametrilor de calitate stabiliți în contract, raportată la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de activități; d) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea condiţiilor şi clauzelor contractuale 2. Indicatori garantați 2.1. Indicatori garantaţi prin licența de prestare a serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecţie „deratizare a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licenţă Indicatori generali b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele A.N.R.S.C şi Gărzii de Mediu, modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații 22. Indicatori a căror nerespectare atrage penalități contractuale: a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate nerespectării condițiilor de aplicare de către operator a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecţie sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor de prestare a serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecţie „deratizare . b) numărul de cereri pentru care s-au acordat reduceri ale valorii facturilor, din total număr de cereri pentru micşorarea valorii facturilor 23 Indicatori de calitate exprimați prin parametri tehnici realizați a) grad de infestare cu rozătoare înainte de efectuarea lucrărilor de deratizare b) grad de infestare cu rozătoare după efectuarea lucrărilor de deratizare mare moderat moderat mic moderat mic moderat mic mic c) grad de infestare înainte de efectuarea lucrărilor de dezinsecție d) grad de infestare după efectuarea mare moderat moderat mic moderat mic moderat mic mic 11

lucrărilor de dezinsecţie | | Delegarea gestiunii trebuie să se realizeze fie prin organizarea procedurii de concesiunarea a serviciului public prin licitație deschisă, fie prin organizarea procedurii de achiziție publică prin licitaţie publică deschisă încheind un contract de achiziție publică sau un acord cadru Avantajele delegării de gestiune prin concesiune sunt: e Contractul de delegare poate fi incheiat pe o durată de 5 ani e Riscurile de operare sunt transferate către concesionar e Asigurarea de către concesionar a utilajelor specifice fiecărei activități din cadrul serviciului , cu respectarea condițiilor obligatorii de mediu si de poluare: e Suplimentarea eventualelor investiții pe parcursul rerulării contractului pentru înoirea parcului de utilaje este în sarcina concesionarului (operatorului); Dezavantajele delegării de gestiune prin concesiune sunt: Durată mare de timp pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public Dificultate în estimarea cât mai exactă a serviciilor prestate/lucrări realizate; Valoarea platilor în timp este influențată de rata inflatiei Avantajele delegării de gestiune prin achiziție publică de servicii Durată de timp redusă necesară pentru atribuirea contractului de achiziție — acord cadru e Experienţă în utilizarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ a acordului cadru din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice .(HG395/2016) Dezavantajele delegării de gestiune prin achiziție publică de servicii Contractul de delegare a gestiunii se poate încheia pe o perioadă de lan, acordul cadru pe maxim 4 ani e Riscul de a nu exista ofertanti interesati. Capitolul V STABILIREA SOLUȚIEI OPTIME DE GESTIUNE Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale şi ale 0.G. nr.71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale. In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege şi de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilități pubice astfel încât să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unității administrativ- teritoriale. Având în vedere aspectele tehnice, sociale şi financiar-economice menţionate mai sus, colectivul de coordonare şi supervizare desemnat în vederea delegării serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare în Municipiul Timişoara propune delegarea de gestiune prin achiziție publică de servicii; procedura de atribuire licitație deschisa — criteriul de atribuire fiind “ pretul cel mai mic” Colectivul de coordonare si supervizare a delegării gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare în Municipiul Timişoara, este format din: Presedinte: Imre Farkas- viceprimar Membrii: 1.Garofiţa Mara — Sef birou Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție si Activităţi Administrative 2.Eugenia Paniti- consilier 12

3.Alexandra Pintea- consilier 4. Sorina Condan- inspector de specialitate Capitolul VI DURATA ESTIMATA A CONTRACTULUI Durata gestiunii delegare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezatizare, dezinsecție, dezinfectie pe domeniul public al Municipiului Timişoara este de 4 ani. Împreună cu aprobarea Studiului de oportunitate şi a modalității de gestionare a serviciului salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecție de pe raza municipiului Timişoara, se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara, caietul de sarcini prin care se va stabili modurile de organizare şi funcționare a serviciului. Regulamentul de serviciului de salubrizare pentru activități de deratizare, dezinsecție, dezinfecție a fost aprobat cu HCL 143/2016 şi 454/21.11.2017 Capitolul VII FINANŢAREA ACTIVITĂȚII DELEGATE Sursele de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit : - Bugetul local - Alte surse financiare legal constituite. VICEPRIMAR SEF BIROU GEST.POP.CANINĂ DDD SI Imre Farkas ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE Garofița Mara lor CONSILIER Eugenia Paniti 1

Atasament: anexa_2.pdf

dica 2 SC2017- CAIET DE SARCINI Delegarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara, prin achiziție publică de servicii CAPITOLUL I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI ART.I Prezentul caiet de sarcini stabileşte condițiile de desfăşurare a serviciilor de dezinsecție, dezinfecţie, deratizare din municipiul Timişoara stabilind nivelul de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcționării acestei activități în condiții de eficiență şi siguranță. ART.2 Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L.ar 143/2016 şi HCL nr. 454/21.11.2017 cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL II CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE ART.3 Operatorii serviciilor de dezinsecție, dezinfecție, deratizare vor asigura: a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; b) mentenanța predictivă a instalațiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea acestora şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanță şi calitate stabiliți în prezentul caiet de sarcini şi în regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Timişoara; d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C,, a informațiilor solicitate şi accesul la documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciile de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare, în condițiile legii; e) respectarea angajamentelor asumate prin contractul de prestare a serviciilor de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare; prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ teritorială a Municipiului Timişoara pentru care deține contract de prestare servicii pentru comunitate; 8) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; i) înlocuirea mijloacelor auto care prezintă defecţiuni; k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

m) ţinerea unei evidențe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare; n) personalul calificat necesar pentru prestarea serviciilor asumate prin contract; o) conducerea operativă prin dispecerat, asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenție; p) o dotare proprie cu instalații şi echipamente specifice necesare sau închiriate pentru prestarea serviciilor în condițiile stabilite prin contract; q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale. ART.4 Obligațiile şi răspunderile personalului operativ al prestatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr.143/2016 şi 454/21.11.2017 cu modificările şi completările ulterioare, anexă la prezentul caiet de sarcini. ART.5 Operatorul va asigura din surse proprii realizarea oricăror reparații, investiții, precum şi a altor cheltuieli în scopul funcţionării corespunzătoare a activităților de, dezinsecție, dezinfecție şi deratizare. CAPITOLULIII DEZINSECŢIA, DEZINFECȚIA ȘI DERATIZAREA ART.6 (1) Dezinsecţia reprezintă acțiunea de combatere a insectelor în stadiul de larvă şi/sau adult, vectoare de maladii transmisibile şi generatoare de disconfort, fiind ansamblul mijloacelor şi metodelor de prevenire şi combatere cu substanțe chimice specifice a artropodelor (insecte în stadiul de larva sau adult), care vehiculează şi transmit (direct sau indirect) boli infecto-contagioase şi parazitare pentru om şi animale sau generatoare de disconfort. Speciile de insecte cele mai des întâlnite în acest domeniu de activitate sunt: gândacul roşu de bucătărie, gândacul negru de bucătărie, musca, țânțarul, căpuşa, ploşnița de casa, molia de haine, puricele, păianjenul, viespea, furnica neagră, molia covoarelor. Dezinsecţia previne transmiterea la om a unor boli infecțioase şi parazitare de către insecte şi acarieni. (2) Dezinsecţia se execută la exterior şi interior şi se realizează prin următoarele etape: — Delarvicidare - operație care se efectuează cu procedee specifice şi are drept scop tratarea habitatelor larvare, respectiv malurile lacurilor, suprafețele luciului de apă stătătoare şi a zonelor mlăștinoase. —- Dezinsecţia preventivă (profilactică) care are scopul de a împiedica înmulțirea şi răspândirea insectelor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora. Ea trebuie să aibă caracter permanent- lunar; — Dezinsecţia curativă (de combatere) în focar, care urmăreşte distrugerea şi îndepărtarea insectelor şi artropodelor din unitatea asupra căreia se acţionează. Ea se realizează la intervale repetate de 10 - 14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmată apoi de dezinsecția profilactică. (3) Substanțele utilizate pentru efectuarea dezinsecției trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - să fie active în combaterea insectelor vectoare şi generatoare de disconfort (țânțari, 2

muşte, păianjeni, etc.), prin distrugerea larvelor şi tratamente de combatere a insectelor adulte. - acţiunea insecticidă sa fie de şoc și să se realizeze prin contact şi/sau ingestie. — să nu afecteze activitățile din arealul în care se acţionează. - să nu fie toxice pentru populație, dăunătoare pentru vegetație, animale şi păsări în dozele recomandate de producător. (4) Boli trasmisibile de insecte, fie prin înțepătură, fie prin contact cu alimentele sunt: febra recurentă, tifosul exantematic, tuberculoza, malaria, afecţiuni cutanate, dermatoze, iritații ale mucoaselor oculare, viroze, etc. (5) Factori care influențează dezinsecția: a) Simultaneitatea tipurilor de dezinsectie — pulverizarea şi tratamentul la sol, sub forma de ceaţă, în parcuri, zone cu verdeaţa, pentru combaterea ţânţarilor şi a muştelor adulte asigurând distrugerea lor imediată; — tratamentul terestru şi larvicidarea terenurilor de propagare, de ex: terenuri mlăștinoase, lacuri, bălți, etc. pentru combaterea larvelor care asigura o protecție mai completă; - dezinsecţia în subsoluri, casa scărilor şi poduri (inclusiv cele de locuințe) unde pot exista focare de țânțari şi alte insecte; — dezinsecţia biologică cu larvicide; b) Eficiența desfăşurării simultane a tratamentelor: — tratamentul terestru prin combaterea directă a adulților şi larvelor de insecte în stadii tinere, realizează o eficiență a operațiunii de dezinsecție; — tratamentul în subsoluri, casa scărilor şi poduri asigură confortul imediat; — tratamentul prin mijloace aeriene asigură o eficiență sporită şi imediată a operațiunii de dezinsecție datorită cuprinderii în timp scurt a ariei de combatere. (6) Criterii de alegere a insecticidelor Eficacitatea; Uşurința în prepararea şi aplicarea soluțiilor şi în stocarea substanțelor şi produselor; Economicitatea; Lipsa corozivității şi a efectelor distructive; Cunoaşterea toxicității insecticidelor în condițiile de utilizare şi a măsurilor de protecție recomandate; Spectrul de combatere privind speciile de insecte vectoare; Compatibilitate pentru dispersie în sistem ULV (volum ultra redus ); - Acţiunea insecticidelor prin contact şi ingestie; (7) Practici în acţiunile de dezinsecţie: — combaterea populației adulte de insecte are drept scop reducerea imediată a numărului de insecte, aplicandu-se în zonele unde există locuri de adăpostire (vegetația din municipiu, garduri vii, tufişuri, arbori). - tratamentele se vor executa cu aparatura purtată de către operatori şi / sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceață caldă şi/sau ceață rece, in sistem ULV (volum ultra redus), de la sol către vârfurile arborilor sau aerian sub formă de ceață rece cuprinzând întreaga vegetație. În zonele cu densitate ridicată de țânțari adulți l

se pot aplica tratamente la intervale de 2-3 zile timp de aprox. 10 zile. Se vor utiliza insecticide condiționate special pentru combaterea ţânţarilor adulți. activitățile se vor efectua cu respectarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119 din 21 februarie 2014 actualizat. materialele ce se folosesc vor fi insoțite de prospecte de la firma producătoare din care să rezulte consumurile specifice (dozele de utilizare). (8) Practici în acţiunile de larvicidare: acțiunea cu larvicid asupra larvelor în dezvoltare şi care să nu fie toxic pentru oameni, peşti şi animale. Se va efectua cu produse larvicide condiționate special pentru tratarea habitatelor larvare, respectiv pe vegetația de pe malurile apelor curgătoare, pe suprafața luciilor de apă stătătoare şi zone mlăştinoase. are drept scop reducerea numărului de larve, aplicandu-se în zonele unde există locuri inundate, umede, (Râul Bega, bălți, canale de desecare, porțiuni umede din zonele cu vegetație subsoluri umede şi/sau inundate). Tratamentele se vor executa cu aparatură purtată de către operatori şi / sau vehicule, aplicandu-se de la sol sub forma de ceață caldă şi/sau ceață rece în sistem ULV (volum ultra redus), cuprinzând zonele prezentate mai sus. ART.7 Frecvența şi locul unde se efectuează dezinsecţia: (1) Dezinsecția terestră (în exterior) se va efectua minim o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective: Primaria Municipiului Timisoara sediu şi puncte de lucru prevăzute în Anexal; parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini; locurile de joacă din Municipiul prevăzute în Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini; canalul Bega, bălțile, lacurile şi strandurile ce apartin Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini; aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini; în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor orice alte imobile sau terenuri dobândite ulterior de Municipiul Timişoara; (2) Dezinsecția terestră (în interior) se va efectua minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmatoarele obiective: Primaria Municipiului Timisoara sediu şi puncte de lucru orice alte imobile dobândite ulterior de Municipiul Timişoara; (3) Dezinsecţia aeriană se va efectua minim de 2 ori pe an pe suprafața unității administrativ teritorială conform anexei lA ART. 8 (1) Dezinfecţia este o metoda a igienei, constând în operațiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecțioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. Dezinfecţia previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli şi combate răspândirea în masa a bolilor transmisibile. În orice activitate de dezinfecție trebuie să se aplice măsurile de protecție a muncii pentru a preveni accidentele şi intoxicațiile. (2)Tipul de activitate antimicrobiană: bactericidă sau bacteriostatică dezinfectantele pe bază de compuşi cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la concentrații mici, în timp ce la concentrații înalte devin bactericide. 4

(3) Dezinfecția se aplică în cazurile în care curăţenia nu elimină riscurile de răspândire a infecţiei, iar sterilizarea nu este necesară. În afara de curăţenia mecanică ce se impune în fiecare spațiu, dezinfecția se realizează: — preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau condiționat patogeni, care în mod normal constituie microbismul local şi se dezvoltă influențând negativ starea de sănătate a oamenilor şi animalelor. — de necesitate - care se efectuează pentru combaterea unor boli infecțioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boală şi până la lichidarea întregului focar. (4) Factori care influențează dezinfecția: — spectrul de activitate şi puterea germicidă (tipul de microorganisme, rezistența microorganismelor); - numărul microorganismelor pe suportul tratat; - cantitatea de material organic de pe suportul tratat; - natura suportului de tratat; - concentrația substanței dezinfectante; - timpul de contact şi temperatură; — susceptibilitatea dezinfectanților chimici de a fi inactivaţi prin substanțe organice, plastic, cauciuc, celuloza, apă dură şi detergenți; — dezinfectantele pe bază de compuşi cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu detergenții anionici; — corozivitatea, de exemplu hipocloriții corodează unele metale; — toxicitatea, de exemplu formaldehida şi glutaraldehida sunt dăunătoare pentru sănătate; costul produsului. (5) Criterii de alegere a dezinfectanților: - eficacitatea; - uşurinţa în prepararea şi aplicarea soluțiilor şi în stocarea substanțelor şi produselor; — economicitatea; - lipsa corozivității şi a efectelor distructive; — cunoaşterea toxicității dezinfectantelor în condițiile de utilizare şi a măsurilor de protecție recomandate. (6) Practici a dezinfecției: - dezinfecţia profilactică completează curăţenia, dar nu o suplineşte si nu poate înlocui sterilizarea; pentru dezinfecția în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus. - dezinfecția se practică înainte de instituirea măsurilor de curățenie. - trebuie utilizate numai dezinfectante avizate de Ministerul Sănătății. - în dezinfecția chimică trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acţiune bactericidă,virulicidă, fungicidă si/sau sporicidă. - în funcţie de riscul de apariție a infecțiilor, trebuie alese dezinfectantele care acţionează specific asupra agenților patogeni incriminați. — se recomandă periodic alternanța produselor dezinfectante pentru a se evita apariția rezistenței microorganismelor.

— dezinfectantele trebuie folosite la concentrațiile de utilizare şi timpii de acţiune recomandați de producător. (7) La prepararea şi utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare: - cunoaşterea exactă a concentrației substanței active în produse, prin determinări periodice de laborator (acolo unde este posibil); - folosirea de recipienți curați; - utilizarea soluțiilor de lucru în ziua preparării, pentru a se evita contaminarea şi degradarea - inactivarea lor; - utilizarea soluţiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate indicate de producător; - controlul chimic şi bacteriologic prin sondaj al soluţiilor dezinfectante în curs de utilizare; - instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor; - utilizarea dezinfectantelor se face respectând normele de protecţie a muncii, care să prevină accidentele şi intoxicațiile. (8) Aplicarea substanțelor să fie compatibilă pentru tratamente cu aparatură cu dispersie ULV, biodegradabile, să nu se acumuleze în mediul înconjurător, neinflamabile, să nu prezinteriscuri de incendii sau explozii. ART. 9 Frecvența şi locul unde se efectuează dezinfecția Dezinfecția se efectuează minim de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar la urmaioarele obiective; — Primaria Municipiului Timisoara sediu şi puncte de lucru prevăzute în Anexal — orice alte imobile dobândite ulterior de Municipiul Timişoara; — orice focar care apare pe raza Municipiului Timişoara. ART. 10. (1) Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (șoareci, şobolani), vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort şi menținerii acestora la un nivel numeric redus. Deratizarea previne şi combate transmisia unor boli de către rozătoare, prin muşcătură sau contact. Pericolul mare pe care-l reprezintă rozătoarele dăunătoare, şoareci şi şobolani, constă în aceea că acestea provoacă numeroase pagube materiale şi reprezintă un pericol deosebit pentru sănătate. Rolul rozătoarelor în transmiterea unui număr mare de boli bacteriene, virotice şi parazitare, atât la om cât şi la animale, este bine cunoscut. Şoarecii, dar mai ales şobolanii, sunt rezervoare de infecție şi vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza, bruceloza, febra aftoasă, gastroenterita virotică, antraxul, turbarea, toxiinfecțiile alimentare etc. Rozătoarele sunt mamiferele cele mai numeroase şi răspândite, reprezentând o treime din fauna globului pământesc. Prolificitatea este mare datorită maturității sexuale timpurii (1,5 - 3 luni), perioada de gestație scurtă (16-21 zile) fătări frecvente (2-8 /an), cu un număr mare de pui la fătare (1-12), existând posibilitatea de reproducere a primelor generații chiar în primul an de viată. Longevitatea este de 2-4 ani, hârciogul atingând chiar 10 ani. Principalele rozătoare de la noi sunt: șobolanul cenuşiu, şobolan de casă, şoarecele de casa. (2) Deratizare se execută la exterior şi interior. (3) Măsurile de combatere sunt: — preventivă, realizându-se prin împiedicarea pătrunderii şi stabilirii rozătoarelor în obiective; - profilactică, realizându-se prin îndepărtarea surselor de apă şi hrană pentru 6

rozătoare; realizându-se prin amplasarea de stații de intoxicare cu momeli toxice în locații bine definite, sau prin amplasarea de momeli în galeriile existente şi depistate pe teren. (4) Practici a deratizării substanțele raticide folosite în acțiunile de deratizare sunt momeli gata preparate de firma producătoare (sub forma de baton cerat, suport cerealier, pellets sau pastă), avizate de Ministerul Sănătății. momelile toxice care se vor amplasa în locuri deschise vor fi întroduse în staţii de intoxicare din plastic sau metalice în vederea evitării deteriorării în caz de intemperii şi vor purta inscripții "Atenţie s-au pus substanțe toxice pentru distrugerea rozătoarelor — Nu le atingeți !!!" şi se va menționa numele, telefonul prestatorului şi data. numărul staţiilor de intoxicare va fi corelat în funcţie de suprafața tratată şi cantitatea de raticid folosită / unitatea de măsură conform fiselor tehnice ale produselor utilizate. transportul substanțelor raticide se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acestuia revenindu-i obligația de a lua măsuri de siguranţă privind sustragerea sau împrăștierea lor. neutralizarea cadavrelor de rozătoare şi ambalajelor rezultate în urma activităților prestate cu o societate specializată şi autorizată în acest sens. reîmprospătarea momelilor toxice consumate se va face la un interval de 7-10 zile de la prima amplasare cu scopul de a fi consumate de rozătoarele ce nu au consumat din momelile amplasate anterior. societățile trebuie să țină evidența intrării şi consumului produselor şi substantelor toxice (5) Substanțele folosite în deratizare vor fi depozitate şi vor îndeplini următoarele condiții astfel: să ambaleze şi să transporte produsele şi substanţele toxice în astfel de condiții încât să înlăture posibilitatea de sustragere în vederea prevenirii intoxicațiilor la om, la animale şi poluării mediului înconjurător; manipularea produselor substanțelor toxice se va face înconformitate cu prevederile normelor de protecție a muncii şi a mediului. ART. 11. Frecvența şi locul unde se efectuează deratizarea Deratizarea se efectuează minim de 3 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unor focare la următoarele obiective: a) Primaria Municipiului Timisoara sediu şi puncte de lucru prevăzute în Anexal b) parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 2 la prezentul caiet de sarcini; c) locurile de joacă din Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini; d) canalul Bega, bălțile, lacurile şi strandurile ce apartin Municipiului Timişoara prevăzute în Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini; e) aliniamentele stradale prevăzute în Anexa 5 la prezentul caiet de sarcini; în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea 7

oamenilor şi a animalelor CAPITOLUL IV DOTARE TEHNICO-MATERIALĂ Art.12. — În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta substanțele pe care le va utiliza în cadrul activităților de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție. Vor fi acceptate numai substanțe biocide (larvicide, insecticide şi rodenticide) cuprinse în Registrul Național al Produselor Biocide pentru igiena publică, care au aviz sanitar în termen de valabilitate. Art.13. — Ofertantul are obligația de a-şi dimensiona parcul auto (mijloace speciale de transport), utilajele şi echipamentele, precum şi personalul calificat, astfel încât să asigure desfăşurarea activităților de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Timişoara, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea normelor de sănătate, securitate în munca şi P.S.I. Art. 14. — Dotări minime solicitate, necesare pe toata durata de prestare a serviciului: 1. Ofertantul va face dovada deținerii mijloacelor de transport menționate - proprietate, leasing sau închiriere şi va deţine pe toata durata de prestare a serviciului, de următoarele utilaje şi echipamente pentru efectuarea serviciilor şi va prezenta documente doveditoare ale acestora: a) aparate tip atomizor portabil, generatoare de ceață rece dotate cu sistem de dispersie în volum ultraredus (ULV) — 6 buc b) pulverizatoare portabile minim 12 buc.; c) maşini pentru transportul personalului, substanțelor, utilajelor şi materialelor auxiliare specifice serviciului de deratizare, dezinsecție, dezinfecție. — 6 buc.; d) echipamente de protecție şi de lucru individualizate şi inscripționare cu denumirea societății prestatoare e) materiale de avertizare si informare privind desfasurarea activitatilor; 2. Ofertantul va face dovada deţinerii unui contract de incinerare cadavre rozătoare, raticide / pesticide neconsumate şi ambalajele pesticidelor utilizate, încheiat cu o societate autorizată. 3. Precizări privind licența A.N.R.S.C Conform art. 49 alin. (3) din Legea nr.51.2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, „Operatorii au obligația de a solicita şi de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii” Operatorul va deține licență ANRSC şi autorizațiile necesare prevăzute de lege pentru desfăşurarea activităților de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție, pe toata durata de prestare a serviciului. Art.15. Personal minim solicitat, necesar pe toata durata de prestare a serviciului: Operatorul va face dovada că dispune de un număr minim de personal, după cum urmează: a) 12 operatori, agenţi DDD, calificați şi atestați conform legislației în vigoare pentru prestarea activităților de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție, b) 1 medic veterinar atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din România 8

c) 1 inginer de mediu Art.16. — Ofertantul trebuie să facă dovada că deţine în proprietate/folosință, în sistem leasing sau închiriere un minim de echipamente şi utilaje (menționate la Art.14) pe care să le folosească pentru acest contract.Utilajele prezentate în ofertă trebuie menținute în starea tehnică optimă pentru a asigura desfăşurarea continuă a activității. Art.17. — Ofertantul va prezenta obligatoriu certificate de calificare si instruire pentru personalul mentionat la art. 15 pct. emise de institutii abilitate, in conformitate cu legislatia in vigoare, astfel: a) Certificate de calificare profesionala pentru ocupatia de agent DDD, eliberat in conformitate cu prevederile 0.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, actualizata; b) Certificate de instruire profesionala, eliberate in conformitate cu prevederilor art. 1, punctul 3,litera e) din O.M.S. nr. 1225/24.12.2003, actualizat, privind aprobarea metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena; c) Documente eliberate de institutiile abilitate (diplome, atestate), pentru personalul mentionat la art.15. d) Ofertantul trebuie să deţină contract de prestări servicii dezinsecţie aeriana cu un operator autorizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Aparatele de zbor trebuie să fie dotate cu sistem GPS de înregistrare grafică, a suprafețelor executate. CAPITOLUL V CONDIȚII TEHNICE ŞI DE CALITATE Art. 18 Prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare se vor executa astfel încât să se realizeze: continuitatea activităţilor pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor contractuale; corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului; controlul calității serviciului prestat; ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. 143/2016 şi nr. 454/21.11.2017 prestarea serviciilor pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; asigurarea capacității de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru prestarea serviciilor, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată; îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării serviciilor specificate în regulamentul serviciului de salubrizare; asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient., Ofertantul va trebui să prezinte : certificat ISO 9001:2008.sau echivalent , ISO 14001:2005 sau echivalent. Art.19. — La activitatea de deratizare:

(1) Se vor folosi numai produse raticide aflate în perioada de garanție şi se vor desigila numai în prezența reprezentantului beneficiarului pe întregul parcurs al tratamentelor. (2) Produsele raticide trebuie să prezinte eficiență atât în combaterea şoarecilor, cât şi a şobolanilor. (3) Vor fi acceptate raticide numai din grupele Xi şi Xn de toxicitate; (4) Raticidele folosite vor fi sub forma solidă, momeli parafinate sau batoane cerate,pasta şi peleţi. (5) Raticidele vor fi prezentate în recipiente sigilate, care să aibă prevăzută data expirării (termenul de valabilitate) în clar. (6) Operatorul îşi va instrui întreg personalul implicat în acțiunile de combatere pentru a respecta întocmai graficul lucrărilor, traseul, normele privind protecția muncii, normele de aplicare a produselor raticide pe unitatea de suprafață, normele de protecţie a locuitorilor din zonele unde lucrează. (7) Norma de aplicare a raticidelor va fi cea recomandată de producător şi în funcţie de gradul de infestare. Art.20. — La activitatea de dezinsecție: (1) Se vor folosi numai substanțe aflate în perioada de garanție şi se vor desigila numai în prezenta reprezentantului beneficiarului pe întregul parcurs al tratamentelor. (2) Se va lucra numai când condițiile meteo sunt favorabile pentru obţinerea eficienței maxime a acţiunilor de combatere. (3) Se vor utiliza dozele de cantități de substanța conform normativelor în vigoare — fişei tehnice - aplicate pe fiecare unitate de suprafață, astfel încât să se asigure eficienta maxima a combaterii pentru perioada garantată a produsului. În acest scop prestatorul va prezenta obligatoriu reprezentanților beneficiarului care urmăresc lucrarea — prospectele substanțelor folosite. (4) Operatorul îşi va instrui temeinic întreg personalul implicat în acţiunile de combatere pentru a respecta întocmai graficul lucrărilor, traseul, punctele de întâlnire, normele privind protecția muncii, normele de aplicare a substanţei pe unitatea de suprafață, normele de protecție a locuitorilor din zonele unde lucrează. (5) Diluția insecticidelor pentru alcătuirea soluției de lucru se va face ținând cont de recomandările producătorilor. (6) Norma de aplicare a soluției de lucru se va stabili în funcție de insecta ținta (târâtoare sau zburătoare) şi/sau gradul de infestare. (7) Anunţarea populației — prin mijloace mass-media, explicarea cadrului legal şi a importanței acţiunii. Art.21. — La dezinfecție: - Se vor folosi numai substanțe aflate în perioada de garanție. - Vor fi acceptate numai produse dezinfectante din clasele Xi şi Xn. Ofertantul va elabora Propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte toate cerințele caietului de sarcini şi specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, pentru fiecare activitate în parte. Se va include : a)Descrierea modalității în care ofertantul va presta efectiv serviciile solicitate în Caietul de sarcini, detalii referitoare la modalitatea de organizare a serviciilor, conform obligațiilor referitoare la realizarea serviciului şi repartizarea personalului astfel încât să se asigure continuitatea prestării serviciilor, conform Caietului de sarcini. 10

b)Informaţii cu privire la protecția muncii şi protecția mediului : ofertantul are obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă şi protecția muncii, protecția mediului conform Legii nr. 319 / 2006 a securității şi sănătății în muncă cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca, cu modificările şi completările ulterioare,O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 307/2006 privind apărarea Împotriva incendiilor. c) Se va ataşa Lista materialelor şi substanţelor ce se folosesc pentru activitățile de deratizare,dezinsecție şi dezinfecție, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007: Nr. crt. Denumirea materialelor, U/M Cantitatea Norma de consum substanțelor Art. 22. Materialele ce se folosesc şi consumurile specifice (vor fi precizate de catre ofertanți) în anexa nr. ,„ la prezentul caiet de sarcini, cu tipurile de materiale folosite şi normele de consum. Programul Prestației Art. 23 (1) Programul prestației va fi elaborat pentru obiectivele şi suprafețele domeniul public al Municipiului Timişoara prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4, S, parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. Nr. Obiectivul Suprafaţa ( mii mp) Crt. Internă externă 1 | Instituţii publice, sportive din subordinea Municipiului 12,59 4,85 Timişoara — Anexa 1 2 Parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere, din Municipiul Timişoara — Anexa 2 1.952,27 3 | Locurile de joacă din Municipiul Timişoara — Anexa 3 91,93 4 | Canalul Bega, bălțile, lacurile şi strandurile ce apartin Municipiului Timişoara — Anexa4 243,60 5 | Aliniamentele stradale - Anexa 5 1.942,77 TOTAL SUPRAFATA SUPUSĂ TRATAMENTELOR 12,59 10.235,42 TERESTRE Suprafata totală supusă dezinsecției aeriene (13.372,61 133.726,10 ha) anexa IA Domeniul public a Municipiului Timişoara se poate modifica datorită reorganizării teritorial-administrative, precum şi a mişcării bunurilor imobilare din inventarul patrimonial. (4) Prestatorul de servicii va efectua o monitorizare lunară în zonele ce urmează a fi supuse tratamentelor, în vederea depistării gradului de infestare cu dăunătorii producători de disconfort, întocmind un Proces verbal de monitorizare de identificare a dăunătorilor 11

producători de disconfort (rozătoare, țânțari, muşte, gândaci, capuşe, etc) ce va fi predat beneficiarului până la data de 25 a lunii în curs. (5) În cazul solicitărilor din partea instituțiilor publice, din subordinea Municipiului Timişoara sau a sesizărilor din partea cetățenilor referitoare la domeniul public, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara prestatorul va întocmi o Notă de Constatare ce se va semna de solicitant şi de prestator fiind vizată de beneficiar ca urmare a verificărilor efectuate la fața locului. (6) Programul prestației întocmit de beneficiar ca urmare a monitorizării efectuate se transmite operatorului până la data de 5 a lunii următoare. (7) În cazul solicitărilor primite de la instituțiile publice, unitățile de învățământ, etc. din subordinea Municipiului Timişoara privind confirmarea unui caz de infestare cu diferite boli transmisibile la om, beneficiarul va aproba în regim de urgență efectuarea dezinfecției. ART. 24 (1) Operatorul va executa serviciile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde aplică procedura şi să nu afecteze viața şi sănătatea oamenilor, precum şi mediului. (2) Înainte de începerea lucrărilor în teren va anunța tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuție, adus la cunoştinţă beneficiarului cu cel puțin 7 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conține: - tipul serviciului ce se va presta; — data şi intervalul orar în care se efectuează prestarea serviciului; — locul/locurile din cadrul proprietății utilizatorului în care este necesară prestarea serviciului; — gradul de toxicitate a substanțelor utilizate; — efectele substanțelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald; — măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, animale şi păsări; Tehnologii ART. 25 (1)Operatorul va prezenta în documentația de ofertă tehnică concepția proprie privind modalitatea de organizare şi funcţionare a prestației, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite, etc. (2) Tehnologiile utilizate vor ţine cont de situația specifică de pe teren, de evoluția spațială pe orizontală şi verticală a oraşului, de poziția geografică respectiv apropierea de frontiere — Serbia, Ungaria, de prezența unor fenomene meteorologice deosebite, frecvente în ultimii ani (temperaturi foarte scăzute sau ridicate, ploi acide, etc.). (3)Tehnologiile prezentate în ofertă trebuie să fie asiguratorii în cazul apariției unor situații de risc (epidemii, invazii de dăunători, etc) sau a unor situații cu caracter de extindere, apariția unor noi specii de dăunători. Verificări, recepții, garanții ART. 26 (1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a activităților prestate de către prestator, întocmind proces verbal zilnic de recepție privind calitatea şi cantitatea lucrărilor. 12

(2) Decadal prestatorul va întocmi pe baza proceselor verbale de recepție zilnică un proces verbal de recepție decadală la terminarea fiecarei acțiuni de tratament (dezinsecție, dezinfecție şi deratizare) care cuprinde situația de lucrări cantitativă şi valoric pe care o va prezenta beneficiarului în vederea plății. (3) Prestatorul va completa şi semna formularul de ofertă cu tarifele pentru prestarea serviciilor dezinsecție, dezinfecție şi deratizare prevăzute în anexa 6 la prezentul caiet de sarcini. Tarifele (la 1000 mp, respectiv 1 ha in cazul dezinsecției aeriene) pentru fiecare activitate vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de prestarea activităților conform caietului de sarcini, alte costuri şi componente de costuri). Pentru serviciile de dezinsecţie aeriană unitatea de măsură este hectarul, iar pentru celelalte activități unitatea de măsură este 1000 mp. (3) Prestatorul răspunde şi garantează material şi financiar buna desfăşurarea serviciilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestație. (4) Beneficiarul prin persoana împuternicită va verifica, ca procesul verbal de recepție decadală să cuprindă toate proceselor verbale zilnice, iar tarifele să corespundă cu cele stabilite în anexa 6 parte integrată din prezentul caiet de sarcini. ART. 27 Beneficiarul poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute şi de sursele finaciare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu înştiinţarea prealabilă a operatorului în termen de 30 zile. Condiții finaciare de execuție a lucrărilor ART.28 Prestatorul va încasa decadal de la beneficiar, în baza contractului de prestare a serviciilor contravaloarea lucrărilor prestate şi confirmate de reprezentantul împuternicit. Condiții tehnice ART.29 (1) Activităţiile de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare din Municipiul Timişoara trebuie să asigure prestarea activității, în regim de continuitate, pentru întreaga arie autorizată, cu respectarea condiților tehnice şi de calitate specifice. (2) Operatorul va asigura permanent serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, un autovehicul pentru controlul prestațiilor. (3) Operatorul va asigura efectuarea lucrărilor de dezinsecţie aeriană cu mijoace adecvate. (4)) Operatorul va asigura prin serviciul de dispecerat (24h/24h) intervenții privind remedierea corespunzătoare a unor situații neprevăzute ivite pe domeniul public în regim de urgență ( sesizări, reclamatii, urgențe) Obiective de exploatare ART.30 (1) Obiectivele de exploatare pe care trebuie să le atingă, serviciile de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare care fac obiectul achiziției publice a prestărilor de servicii sunt: — îmbunătățirea condițiilor de viată ale cetățenilor; — promovarea calității si eficiența activităţilor de combatere a vectorilor şi dăunătorilor; 13

— dezvoltarea durabila a serviciilor; — protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene; (2)Obiectivele operatorului de deratizare şi dezinsecție sunt: — Cunoaşterea zonei şi a locului unde se execută deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecția; — Stabilirea vectorilor din zona unde se execută deratizarea, dezinsecția şi dezinfecția; — Determinarea nivelului de infestare; - Instruirea operatorilor DDD care execută deratizarea, dezinsecția şi dezinfecția. - Verificarea în urma tratamentelor aplicate,eficiența acestora şi riscul de reinfestare, risc care se datorează pe de o parte apariției insectelor şi larvelor netratate, iar pe de altă parte insectelor adulte care migrează din zonele învecinate sau ieşirii acestora din locurile de adăpostire în care nu au avut de suferit în urma tratamentelor aplicate sub formă de aerosoli ULV sau ceață caldă. (3)Prestarea serviciilor se va face în regim de continuitate, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități. Obiective de ordin economic ART. 31 (1) Serviciile de dezinsecţie, dezinfecție şi deratizare se vor organiza şi funcționa având în vedere să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. (2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației şi vor fi în conformitate cu prevederile Ordinului nr.109/2007 privind Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. Odată cu fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor corespunzătoare activității de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare, operatorul va prezenta memoriul tehnico-economic justificativ. (3) Ajustarea sau modificarea tarifelor ofertate se face cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la solicitarea operatorului, în baza cererii de ajustare însoțită de documentația de fundamentare a tarifelor pe elemente de cheltuieli întocmită în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităților care fac obiectul contractului, elaborate de A.N.R.S.C. Obiective de mediu ART. 32 Pe perioada derulării contractului de achiziție prestatorul va respecta condițiile de mediu prevăzute de regulamentele legale în vigoare. Prestatorul răspunde de serviciile prestare în fața organelor abilitate şi are obligația de a lua măsurile necesare protejări mediului pe toată durata derulării contractului. CAPITOLUL VI CUANTUMUL GARANȚIILOR DATORATE DE OPERATOR ART. 34(1) Garanția de bună execuție reprezintă 5% din prețul contractului fara TVA. Suma inițială care se depune de catre prestator în contul de disponibil astfel deschis este de 0,5 % din prețul contractului fara TVA. 14

(2) Cuantumul garanţiei de bună execuție este lei şi reprezintă 5 % din valoarea fără TVA a contractului (3) Garanția de bună execuţie se constituie de către prestator în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a obligațiilor contractuale. Autoritatea contractantă acceptă constituirea garanţiei de bună execuție prin: -instrument de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă dacă plata garanţiei se va executa condiționat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 aliniat (3) din HG 834/2009 -prin depunerea la casierie a unor sume în numerar în cazul în care valoarea garanţiei este redusă ca valoare; -prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest sens, prestatorul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu 0,5% din preţul acestuia fără TVA. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună execuție, autoritatea contractantă are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. (5) Autoritatea contractantă se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea contractului CAPITOLUL VII CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI ART.36 Încetarea contractului se face în următoarele situații: a) în cazul în care operatorul nu deţine autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase. b) la expirarea duratei stabilite prin Acord Cadru c) în cazul în care interesul național sau local o impune, d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una din părți. CAPITOLUL XI DURATA CONTRACTULUI Durata gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfectie pe domeniul public al Municipiului Timişoara este de 4 ani. CAPITOLUL XII DISPOZIȚII GENERALE ART .38 Prezentul caiet de sarcini a avut la baza urmatoarele prevederi legale: 15

- LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice; - HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata si actualizata; - 0.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordinul nr. 82/2015 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea regulamentului—cadru al serviciului de salubritate a localitatilor; - Ordinul nr. 109/2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si/sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; -Hotararea guvernului 745/2007 privind aprobarea regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice - Ordinul nr. 111/2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; -Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; - Regulamentul de organizare si functionare al serviciului de salubritate in municipiul Timişoara aprobat prin HCL nr. 143/2016 şi 454/21.11.2017 VICEPRIMAR SEF BIROU GEST.POP.CANINĂ DDD SI m ACTIVITAȚI ADMINISTRATIVE GAROFITA MARA „n 4 E na AT CONSILIER E ia îti 16

Anexa | La caietul de sarcini nr. SC2017- 30, Y36/ (12. 20/37 Suprafața Primăriei Municipiului Timişoara — sediu central şi puncte de lucru Nr. Suprafața (mp) Crt Obiectivul Adresa Obiectivului Interioara | Exterioara L_ | Primăria Municipiului Timişoara - sediu C.D. Loga nr. 1 4.533 Primăria Municipiului Timişoara 2 | Spațiu administrarea cimitirelor şi coşerit Str. 3 August 1919 120 Primăria Municipiului Timişoara 3 | Spatiu administrativ coşari Str. C. Neculuță 6 56 Primăria Municipiului Timişoara 4 | Spațiu administrativ Compartiment locuințe garaje Str. Oituz l 100 Primăria Municipiului Timişoara 5 | Sala Polivalentă Olimpia „Constantin Jude” Aleea FC Ripensia 3.705 4.000 Primăria Municipiului Timişoara 6 | Complexul Sportiv Bega Intrarea Zânelor 2 2.045 850 7 Biroul Agricol+ Spațiul expozitional 102 Str.PiatraCraiului nr. Primăria Municipiului Timişoara 3 8 | Str.Piatra Craiului nr.3 1.884 TOTAL mp 12.585 4.850 TOTAL mii mp 12,585 4,850 Suprafața totală a Municipiului Timişoara (pentru dezinsecția aeriană) anexa IA sector Sector delimitat de strazile suprafata_(ha) l Canal Bega;blv 16 Decembrie 1989; Calea Sagului; 1.858,76 z bly 16 Decembrie 1989; Calea Sagului;Canal Bega ;str.Aries; Calea Martirilor 893,24 3 str.Aries; Calea Martirilor;Canal Bega 1.804,98 4 Canal Bega;Calea Bogdănestilor; Str.Demetriade str. Imbroane 1.008,33 5 str. Imbroane;str.Demetriade Calea Aradului 1.324,36 6 Calea Aradului;Calea Bogdănestilor;Canal Bega 2.835,24 7 Partea nordică a orasului ;la nordul sectorului 6 partial extravilan 3.647,70 TOTAL SUPRAFATA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 13.372,61 VICEPRIMAR SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SLALTE IMRE FARK ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE GARBO IARA CONSILIER Eugeni ţi

Anexa 2 La caietul de sarcini nr 30. Y3c /SR. 2p/3- Suprafața parcurilor, scuarurilor, spațiile verzi, etc, de pe raza Municipiului Timişoara, din Municipiului Timişoara Nr. Crt. Suprafață Obiectivul Adresa Obiectivului SV mp 1 | Parcul Andrei Mocioni ILSA 22.503 2 | Parcul Poporului- Regina Maria 45.129 3 Parcul Vasile Pârvan Musicescu colt cu I. Miloia 59.59 4 | Parcul Rozelor 37.490 3 | Parcul Justiţiei 32.700 6 | Parcul Alpimet Sp. T. Vladimirescu 21.223 7 | Parcul Catedralei 45.399 8 | Parcul Central A. Scudier Str. Mareşal C-tin Prezan 79.127 9 | Parcul Cetății Civic str. Aştrilor 76.000 10 | Parcul Botanic 84.100 11 Str. Cluj - Aleea F.C. Parcul Studenţesc Ripensia 69.800 12 | Scuarul Piaţa Libertăţii 5.316 13 | Scuarul Piaţa Victoriei 16.273 14 | Scuarul Piaţa Unirii 13.900 15 | Scuarul Piaţa Mărăşti 3.730 16 | Scuarul Piaţa 700 5.595 17 | Scuarul Piaţa Regina Maria 577 18 | Scuarul de la bustul lui Mihaie Eminescu 1.640 19 | Scuarul Piaţa Plevnei 4.925 20 | Faleză Bega de la Podul Michelangelo pană la Podul Tinereţii pe partea cu Parcul Rozelor 18.000 21 | Ceasul Floral 10.000 22 | Scuar Castelului Muzeului 9.000 23 | Bastion 8.070 24 | Scuarul Eftimie Murgul 400 23 | Bulevardul Vasile Parvan 57240 26 | Piaţa Romanilor 1.480 27 | Scuarul Piaţa A Mocioni - Biserica ortodoxă 3.412 28 | Parcul Clăbucet 5.653 29 | Parcul Zona Bucovina 8.947 30 | Scuar Macilor 2.440 31 | Scuar Pompiliu Ştefu 1.766 32 | Scuarul Arhangelii Mihai şi Gavril 2.830 33 | Scuarul Greuceanu str. Dunărea 2.400

1.318 34 | Scuarul Păun Pinciu Piaţa Sfântul Nicolae Piaţa Sfântul Nicolae 353 | Parcul Petofi 12.088 36 | Scuarul de pe Bulevardul Cetății 1.193 37 | Scuarul Piaţa Dacia 7.120 38 | Scuarul Favorit loc de joaca Bogdan Vodă 8.670 39 | Parcul Doina - Carmen Sylva Str. Gheorghe Doja 20.000 40 | Scuarul Piaţa Bălcescu 1.960 41 | Parcul Adoleşcenţilor 4.489 42 | Scuarul Piaţa Eforie 2.845 43 | Scuarul Piaţa Crucii 6.255 44 | Scuar Arcidava 2.398 45 | Scuar Piaţa Hunedoara 2.179 46 | Parcul Soarelui Bdul Sudului 6.70C 47 | Parcul Lidia Pădurice Giroc 90.331 48 | Parcul Stadion 70.900 49 | Parcul Karlsruhe Bihor 17.000 50 | Scuarul Kiriac 316 31 | Scuarul Vidraru 813 52 | Parcul Triade 2.036 53 | Parcul zona Uzinei 17.020 54 | Parcul Frații Constantin 10.000 55 | Parcul Zurich 10.000 56 | Scuarul Cugir 1.583 57 | Piaţa Traian 1.193 58 | Parcul Copiilor Ion Creană 66.800 59 | Grădina Zoologică 63.400 60 | Parc Boemia- Liniştei Str. Boemia Liniştei C 61 | Pădurea Verde 507.000 62 | Perdeaua Forestieră Calea Torontalului 180.000 Ciarda Roşie 8.000 63 | Parcul Balta Lamâiție spațiu verde 4.867 64 | Parcul Paul Constantinescu 8.000 TOTAL mp 1.893.135 TOTAL mii mp 1.893,135 VICEPRIMAR SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SI ALTE IMRE FARKAS ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE “lt MARA U VL

Anexa 3 La caietul de sarcini nr. Je Ro/3- 32636 Locurile de joacă din Municipiul Timişoara altele decât cele de la unitățile de învăţământ Nr. Denumire Adresa Suprafața Crt. locul de joacă Obiectivului mp 1 Aeroport Aeroport 3.431 2 | Prâslea cel Voinic Calea Aradului 1.443 3 | Arcaşilor Str. Arcaşilor 765 4 | Arcidava Str. Arcidava 701 5 | Eforie Piaţa Bisericii (Eforie) 425 6 | Bogdan Vodă Calea Băgdăncştilor 385 7 Brânduşei Str. Brânduşei 1.098 8 | Brăteanu (Dr. Russel ) Bdul LC. Brăteanu 472 9 | Tom şi Jerry Str. Bucureşti 18-20 947 10 | Bucureşti 26 Str. Bucureşti 26 33 Il | Bucureşti 34 Str. Bucureşti 34 26 12 | Bucureşti 38 Str. Bucureşti 38 A 31 13 | Str. Bujorilor Str. Bujorilor 160 880 14 | Str. Bujorilor 23 Str. Bujorilor 23 556 15 | Câmpului Câmpului intersecţie cu Căprioarei 2.950 16 | Cerna Cerna 669 17 | Parcul Clăbucet str. Clăbucet 3.000 18 | Jules Verne - (Moțul) Piaţa Consiliul Europei 602 19 | Parc Vidraru Piaţa Cortuş Aron Vidraru 679 20 | Cugir Str. Cugir 8-9 440 21 | Penes Curcanul Spl. Peneş Curcanul 2.155 22 | Dacia Piaţa Dacia 1.354 23 | Dacia Policlinica Dacia Policlinică 676 24 | Dobrogea Str. Dobrogea 479 25 | Parc Carmen Szlva Str. Gheorghe Doja 637 26 | Intrarea Doinei Intrarea Doinei 09 43 27 | Dornei Str. Dornei 446 28 | Odobeşti Str. Dr. Martha Alexandru 322 29 | Dragalina Str. I. Dragalina 40 386 30 | Greuceanu Str. Dunărea 1.499 31 | Electronicii Str. Electronicii 225 32 | Constructorul Bdul Eroilor de la Tisa 3.590 33 | Sala Olimpia FC Ripensia 7 474 34 | Spitalul V. Babeş Str. Gh Adam 715 35 | Hărniciei Str. Hărniciei 04 775 36 | Hebe Str. Hebe I 507 l

60 37 | Piaţa Avram Iancu Piaţa Avram Iancu 38 | lepurelui Str. Iepurelui 1.331 39 | Parcul Adoleşcenţilor str. N. Ilieşu 3.050 40 | Parcul Bucovina Str. Dirijor Inculeţ Ion 776 41 | Înfrățirii Str. Înfrățirii 4A 33 42 | Tepeş Vodă Ghiroda Str. Ismail 3-4 3.519 43 | Jora Mihail Jora 7 427 44 | Harap Alb str. D. Kiriac 3 1.477 45 | Labirint Labirint 1-3 120 46 | Labirint 2 Labirint 3-5 95 47 | Sever Bocu Leahu Gheorghe 604 48 | Lorena Str. Lorena 2C 409 49 | V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 01 Bl.B2 302 50 | V.Lucaci Str. Vasile Lucaci 03 Bl.B3 342 5l | V.Lucaci Str. Vasile Lucaci 07 Bl.B4-B5 263 52 | V. Lucaci Str. Vasile Lucaci 09 455 53 | V.Lucaci Str. Vasile Lucaci 14 B 307 54 | V.Lucaci Str. Vasile Lucaci 15 609 55 | Scuarul Macilor Str. Macilor 90 56 | Martir Andrei Iştvan Str. Martir Andrei Istvan 11 Bl. 66-67 580 57 | Martir O. Tânțăreanu Str. Martir O. Ţânțăreanu colţ cu Mureş 80 58 | Arhangheli Mihai şi Gavril Măslinului 698 59 “| Micu-Ioan Inocenţiu Intr. Micu Ioan Inocenţiu cu Căprioarei 1.936 60 | Mierlei str. Mierlei 812 61 | Miloia Str. Ioachim Miloia 3.487 62 | Fraţii Constantin Str. Mistral F. 7.993 63 | Mureş Str. Mureş colţ Drobeta 493 64 | Mureş Str. Mureş colț cu Calea Martirilor 796 65 | Mureş Str. Mureş 121-123 276 66 | Ronaţ Str. Nekrasov 790 67 | Ioan Nistor Str. Ioan Nistor A28 410 68 | Nufărul Str. Nufărul 48 200 69 | Orşova Str. Orşova 1.587 70 | Orşova Str. Orşova colț cu Str. Dej 353 71 | Grădina Zoologică Pădurea Verde 1.139 72 | Parcul Lidia Padurice Giroc 1.033 73 | Piaţa Petofi Șandor Piaţa Peto Şandor 325 74 | Plavoşin Ioan Str. Plavoşin 645 75 | Polona Str. Polonă 2 1.332 76 | Parcul 3 August Humuileşti Str. Radu Constantin Ciarda Roşie 3.820 77 | Pavilioane Str. Radu de la Afumaţi 935 78 | Boemia Str. Răduleţ R 1.891 79 | Liceul Energetic Str. Renaşterii 820 80 | Popa Şapcă Str. Popa Şapcă 3 529 2

Piaţa Karlsruhe Sf. Iosif cel Nou 1.773 8l | Parcul Bihor 82 | Piaţa Sfântul Nicolae Piaţa Sfântul Nicolae (Păun Pincio) 813 83 |L.L dela Brad Str. Silistra Bl. A90 1.333 84 | lulia Simu Str. Iulia Simu 16 427 85 | Siriul Str. Sirius 04 Bl. 64 Sc E 450 86 | Lămâiţei Str. Slavici. Bl. 22 746 87 | Steaua Str. Steaua 01 1.503 88 | Parcul Soarelui Bdul Sudului 487 89 | Negoiul Str. Surorile Martir Caceu 60 90 | Martir Gabriela Tako Str. Martir Gabriela Tako Bl.A70 432 91 | Timocului Str. Timocului 830 92 | Kunz Str. Tirac 851 93 | Luis Țurcanu Str. Luis Țurcanu 50 94 | Parcul Uzinei Str. Uzinei 558 93 | Parcul Zurich Str. Zuric 570 91.930 TOTAL mp TOTAL mii mp 91,93 VICEPRIMAR IMRE FARKAS fi SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SI ALTE ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE GAROFITA MARA LE CONSILIER Eugenia Paniti

Suprafața canalelor, bălților, lacurilor ce aparțin Municipiului Timişoara Anexa 4 La caietul de sarcini nr. /C domw- 30 (2. RofD> Nr. Suprafața Crt. Obiectivul Localizare obiectiv Proprietar Mii mp Municipiul I Balta Lămâiţa str. Lămâiţa, Timişoara 42,40 Municipiul 2 | Canal Bega De la Uzina de Apa la Podul Modoş Timişoara 157,60 Lacul Azur În incinta SC AZUR SA 3 Statul Român 16,00 Ştrandul Calea Dorobanţilor, Canal Behela, 4 | Tineretului gardul Motel 2000 Statul Român 38,00 TOTAL Mii mp 254,00 VICEPRIMAR SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SI ALTE IMRE FARKAS ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE OARA DMA CONSILIER Eugenia Paniti

la caietul de sarcini nr. Je 2013- 20 KE [du 2ol — Lista cu suprafetele aliniamentelor stradale de pe domeniul al Municipiului Timişoara Nr. ZONA DE NORD Suprafața | Obs. crt. A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA [mii mp] TOTAL suprafeţe/zone Nord 3.736,186 TOTAL | suprafeţe/zone SUD 4.215,718 TOTAL FINAL I+II mp 7.951,904 TOTAL FINAL HI mii mp [7.951,904 Defalcat pe strazi: Nr. ZONA DE NORD Suprafața | Obs. crt. A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA [mp] 1 OV. BALEA, delimitată de: str. Ov, Balea, str. Gr. Alexandrescu, str. Torontalului, Perdeaua de protecţie 34.210,00 Ov. Balea-Torontalului. 2 RONAT, delimitată de: str. Gr. Alexandrescu, Cl. Bogdăneştilor, Rambleu calea ferată, str. Ov. Balea. 263.196,00 3 BLAŞCOVICI, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, Gara de Nord (str.Dunărea), Cl Circumvalaţiunii 262.800,00 (rambleu cale ferată). 4 MEHALA, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, str. Gr.Alexandrescu, str. Ov. Balea, Al. Viilor, 270.640.00 str.Munteniei. str. Macilor. TORONTALULUI, delimitată de: str. Torontalului, str. Gr. Alexandrescu, al. Viilor, str. Bucovinei. 95.774.00 6 BUCOVINA, delimitată de: str. Cloşca, str. Munteniei, Al. Viilor, Cl. Torontalului, Bv. Cetății. 63.602.00 7 MIRCEA cel BĂTRÂN, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, str. Macilor, Str. Cloşca, Bv. Cetății 26.737.00 8 CIRCUMVALAȚIUNII, delimitată de: Bv. Cetăţii, Cl. Torontalului, rambleu cale ferată, Cl. 550.130,00 Bogdăneştilor. 9 ARADULUI VEST, delimitată de: U.S.A.B.T,, str. Torontalului, Intersecţia Cl. Aradului, Cl. Aradului. 131.598.00 10 | ARADULUI EST, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, Cl. Sever Bocu (Lipovei), str. Marginii. 146.769,00 Ul ANTENE, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, str. Divizia 9 Cavalerie (Ialomiţei), Rambleu calea 32.425,00 ferată. 12 | LL DE LA BRAD, delimitată de: str. Copernic, str. Demetriade, str. Div. 9 Cavalerie, Cl. Lipovei (Sever 412.511.00 Bocu), str. LI. de la Brad. 13 U.M.T,, delimitată de: Grădina Zoo, Al. Avram Imbroane, , str. Frigului, Str. Copernic. 21.024,00 14 | GHIRODA NOUĂ 145.880.00 15 Cartier Aeroport Timisoara 9.137,00 16 | CRIȘAN, delimitată de: Cl. Dorobanţilor, Cl. Ghirodei, Behela, Bega. 197.530.00 17 | DOROBANŢILOR, delimitată de: Bv.S.Bărnuţiu - Cl. Dorobanţilor, canal Bega, Piaţa B. Cârţan. 86.790,00 18 | MODERN, delimitată de: Rambleu cale ferată, Behela, Cl. Ghirodei, Cl. Dorobanţilor, str. Spitalul nou. 61.744,00 19 | BADEA CARȚAN, delimitată de: Canal Bega, str. Brăila, Bl. Take Ionescu, P-ţa Badea Cârţan. 53.121,00 TELEGRAFULUI, delimitată de: str. S. Micu, Bv.S. Bărnuţiu — Cl. Dorobanţilor, Al. Pădurea Verde, 69.955,00 20 Rambleul calea ferată - Al. CFR. 21 KOGĂLNICEANU, delimitată de: str. Bader, rambleul de cale ferată, str. Samuil Micu, Bv. Simion 94.932,00 Bărnuţiu, Bv. Take Ionescu 22 | TIPOGRAFILOR, delimitată de: str. Popa Șapcă, rambleu cale ferată, str. Bader, Bl. Take Ionescu. 114.923,00 23 CETATE, delimitată de: str. Jiul, rambleul de cale ferată, str. Popa Şapcă, bv. Tache lonescu, str. Brăila, 419.730,00 canal Bega. 24 GARA DE NORD, delimitată de: str. Nufărul, Spl. N. Titulescu, str. Jiul, Str. Gării — Bv. Republicii. 96.217,00 25 | SOLVENTUL, delimitată de: Podul Modoş, str. Gării, Spl. N. Titulescu, str. Nufărul. 68.571.00 26 STAȚIA DE EPURARE, delimitată de: Podul Modoş, Staţia de epurare, Ecarisaj. 6.240,00 TOTAL suprafețe/zone Nord 3.736.186,00 ERE a

Nr. ZONA TI la nord de Bega Suprafața | Obs. [mp] crt. CETATE, delimitată de: str. Jiul, rambleul de cale ferată, str. Popa Şapcă, bv. Tache Ionescu, str. 419.730,00 Brăila, canal Bega. 2 TIPOGRAFILOR, delimitată de: str. Popa Şapcă, rambleu cale ferată, str. Bader, Bl. Take Ionescu. 114.923.00 3 BADEA CÂRȚAN, delimitată de: Canal Bega, str. Brăila, Bl. Take Ionescu, P-ţa Badea Cârţan. 53.121,00 KOGĂLNICEANU, delimitată de: str. Bader, rambleul de cale ferată, str. Samuil Micu, Bv. Simion 94.932,00 Bărnuţiu, Bv. Take Ionescu 5 TELEGRAFULUI, delimitată de: str. S. Micu, Bv.S. Bărnuţiu — Cl. Dorobanţilor, Al. Pădurea Verde, 69.955,00 Rambleul calea ferată - Al. CFR. 6 DOROBANŢILOR, delimitată de: Bv.S.Bărnuţiu - Cl. Dorobanţilor, canal Bega, Piaţa B. Cârţan. 86.790,00 TOTAL suprafață 839.451,00 Nr. ZONA II la nord de Bega Suprafața Obs. crt [mp] l STAȚIA DE EPURARE, delimitată de: Podul Modoș, Staţia de epurare, Ecarisaj. 6.240,00 2 SOLVENTUL, delimitată de: Podul Modoş, str. Gării, Spl. N. Titulescu, str. Nufărul. 68.571,00 3 GARA DE NORD, delimitată de: str. Nufărul, Spl. N. Titulescu, str. Jiul, Str. Gării — Bv. Republicii. 96.217,00 4 BLAŞCOVICI, delimitată de: Cl. Bogdăneştilor, Gara de Nord (str.Dunărea), Cl Circumvalațiunii 262.800.00 (rambleu cale ferată). 3 RONAȚ, delimitată de: str. Gr. Alexandrescu, Cl. Bogdăneştilor, Rambleu calea ferată, str. Ov. Balea. 263.196,00 6 OV. BALEA, delimitată de: str. Ov. Balea, str. Gr. Alexandrescu, str. Torontalului, Perdeaua de 34210,00 protecţie Ov. Balea-Torontalului. 7 MEHALA, delimitată de: 270.640.00 Cl. Bogdăneştilor, str. Gr.Alexandrescu, str. Ov. Balea, Al. Viilor, str.Munteniei, str. Macilor. 8 MIRCEA cel BĂTRÂN, delimitată de: 26.737.00 Cl. Bogdăneştilor, str. Macilor, Str. Cloşca, Bv. Cetății. 9 CIRCUMVALAȚIUNII, delimitată de: Bv. Cetății, Cl. Torontalului, rambleu cale ferată, Cl. 550.130.00 Bogdăneştilor. 10 | BUCOVINA, delimitată de: str. Cloşca, str. Munteniei, Al. Viilor, Cl. Torontalului, Bv. Cetății. 63.602,00 Il TORONTALULUI, delimitată de: str. Torontalului, str. Gr. Alexandrescu, al. Viilor, str. Bucovinei. 935.774.00 TOTAL suprafață 1.738.117,00 Nr. ZONA III la nord de Bega Suprafața Obs. et Imp] 1 ARADULUI VEST, delimitată de: U.S.A.B.T,., str. Torontalului, Intersecţia Cl. Aradului, Cl. 131.598,00 Aradului. 2 ARADULUI EST, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, Cl. Sever Bocu (Lipovei), str. 146.769,00 Marginii. 3 ANTENE, delimitată de: Cl. Aradului, Str. Amurgului, str. Divizia 9 Cavalerie (Ialomiţei). Rambleu 32.425.00 calea ferată. 4 LI. DE LA BRAD, delimitată de: str. Copernic, str. Demetriade, str. Div. 9 Cavalerie, Cl. Lipovei 412.511,00 (Sever Bocu), str. LI. de la Brad. 5 U.M.T,, delimitată de: Grădina Zoo. Al. Avram Imbroane, , str. Frigului, Str. Copernic. 21.024,00 6 MODERN, delimitată de: Rambleu cale ferată, Behela, Cl. Ghirodei, Cl. Dorobanţilor, str. Spitalul 61.744,00 nou. 7 CRIŞAN, delimitată de: Cl. Dorobanţilor, Cl. Ghirodei, Behela, Bega. 197.530.00 8 | GHIRODA NOUĂ 145.880,00

II 7 | Caruer Aeroport TOTAL suprafață 1.158.618,00 Anexa 3.2. Nr. ZONA DE SUD Suprafața | Obs. ert. A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA [mp] l PLOPI, delimitată de: Câmpului, str. Rudolf Walther, Canal Bega, Cl. Moşniței. 143.834.00 2 CAMPULUI, delimitată de: Cart. Plopi, Bega, Cart. Kuncz, str. Torac. 10.041.00 3 KUNCZ, delimitată de: Cart. Câmpului, str. Câmpului, str. Torac. 25.305,00 4 BABA DOCHIA, delimitată de: Bega, str. Andrei Şaguna, str. Tigrului, str. Câmpului. 55.995.00 5 LUNEI, delimitată de: str. Câmpului, str. Tigrului, str. Baba Dochia, str. Şt. O. losif, Cl. Buziaşului, str. 111.991,00 Cermena. 6 FABRIC, delimitată de: str. B. Dochia - str. A. Şaguna, canal Bega, str. Pestalozi, str. Iepurelui. 150.531.00 7 CALEA BUZIAŞULUI, delimitată de: str. Venus, Cl. Buziaşului, Bv. Industriei, Str. Constructorilor, str. 60.089,00 Torac. 8 CIARDA ROŞIE, delimitată de: Cl. Urseni, str. Pavel Stoica, str. Traian Simu, Cl. Buziaşului, str. Venus. 219.704,00 9 SOARELUI, delimitată de: str. Lidia, Bv. Sudului, Bv. Liviu Rebreanu, str. Orion. 138.055,00 10 | TIMIȘOARA SUD, delimitată de: cl. Urseni, str. Musicescu, Cl. Girocului, str. Lidia. 148.058.00 11 CALEA GIROCULUI, delimitată de: Cl. Martirilor, Bv. L. Rebreanu, str. Salcâmilor, str. Lidia, str. 343.292,00 Miloia, str. G. Musicescu. 12 | FRATELIA, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Șagului, str. Bujorilor, str. Cercului, Cl. Martirilor. 352.760,00 13 | STEAUA, delimitată de: str. Bujorilor, Al. Nicoreşti, Rambleu cale ferată (Gara Timişoara Sud), Cl. 102.903,00 Șagului. 14 | PARCUL IND. CL. ŞAGULUI, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. 14.708,00 Sulina, str. Anton Bacalbaşa, str. Polonă. Cl. $agului. 15 FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton 300.438,00 Bacalbaşa, str. Polonă. 16 POLONĂ, delimitată de: str. Polonă, Rambleu cale ferată, Utvin,Canal Bega. 9.468.00 17 | PARCUL IND. FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, Canal Bega, str. Polonă. 10.026,00 18 IOSEFIN, delimitată de: Canal Bega, bl. 16 Decembrie 1989, str. Budai Deleanu, bl. Dâmboviţa. 437.929.00 19 | DAMBOVIȚA, delimitată de: Canal Bega, bl. Dâmbovița, str. Budai Deleanu, Cl. Şagului, Rambleu cale 287.483,00 ferată. 20 CALEA ŞAGULUI, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Șagului, Bv. L. Rebreanu, str. Lidia, str. Miloia. 248.594,00 21 ODOBESCU, delimitată de: Bv. 16 Decembrie 1989 -Cl. Şagului, Bv. L. Rebreanu, str. Drubeta Bv. M. 278.139,00 Viteazul, Canal Bega. 22 ELISABETIN, delimitată de: Bv. M. Viteazul —str. Drubeta, Bv. L. Rebreanu, str. Arieş, Str. Cluj, Bv. V. 461.089,00 Babeş. 23 | CAMPUS UNIVERSITAR, delimitată de: Bv. M. Viteazul, Bv. V. Babeş —Bv. Eroii de la Tisa, str. 159.258,00 Daliei —tr. Ofcea, Canal Bega. 24 STADION, delimitată de: Bv. Dr. Iosif Bulbuca, str. Arieş, str. Cluj, bv. Eroilor de la Tisa, str. I. 146.028,00 Gutenberg, str. Cerna. TOTAL II suprafețe/zone SUD 4.215.718,00 TOTAL II suprafețe/zone SUD 4.215,718 mii mp, Anexa 5.2.A Nr. ZONA IV la sud de Bega Suprafața Obs. crt Imp] l PLOPI, delimitată de: Câmpului, str. Rudolf Walther, Canal Bega, Cl. Moşniței. 143.834.00 2 CAMPULUI, delimitată de: Cart. Plopi, Bega, Cart. Kuncz, str. Torac. 10.041,00 3 KUNCZ, delimitată de: Cart. Câmpului, str. Câmpului, str. Torac. 25.305,00 4 BABA DOCHIA, delimitată de: Bega, str. Andrei Şaguna, str. Tigrului, str. Câmpului. 55.995,00 5 LUNEI, delimitată de: str. Câmpului, str. Tigrului, str. Baba Dochia, str. Șt. O. Iosif, Cl. Buziaşului, str. 111.991,00 Cermena. 6 FABRIC, delimitată de: 150.531,00

SU. D. DUCA - SU. A. ZAgUNIA, CAL DEA, SU. FESUANULI, SU. ICpurciul. 7 CALEA BUZIAŞULUI, delimitată de: str. Venus, Cl. Buziaşului. Bv. Industriei, Str. Constructorilor. 60.089.00 str. Torac. 8 CIARDA ROȘIE, delimitată de: Cl. Urseni. str. Pavel Stoica, str. Traian simu, Cl. Buziaşului, str. 219.704.00 Venus. TOTAL suprafață 711.490,00 i Anexa 5.2.B Nr. ZONA V la sud de Bega Suprafața Obs. eri mp] 1 TIMIŞOARA SUD, delimitată de: cl. Urseni. str. Musicescu, Cl. Girocului, str. Lidia. 148.058,00 2 SOARELUI, delimitată de: str. Lidia, Bv. Sudului, Bv. Liviu Rebreanu, str. Orion. 138.055,00 3 STADION, delimitată de: Bv. Dr. Iosif Bulbuca, str. Arieş. str. Cluj, bv. Eroilor de la Tisa, str. L. 146.028.00 Gutenberg, str. Cerna. 4 CAMPUS UNIVERSITAR, delimitată de: Bv. M. Viteazul, Bv. V. Babeş Bv. Eroii de la Tisa, str. 139.258,00 Daliei —str. Ofcea, Canal Bega. 5 ELISABETIN, delimitată de: Bv. M. Viteazul —str. Drubeta, Bv. L. Rebreanu, str. Arieş, Str. Cluj, Bv. 461.089.00 V. Babeş. 6 CALEA GIROCULUI, delimitată de: Cl. Martirilor, Bv. L. Rebreanu, str. Salcâmilor, str. Lidia, str. 343.292,00 Miloia, str. G. Musicescu. 7 ODOBESCU, delimitată de: Bv. 16 Decembrie 1989 -Cl. Șagului, Bv. L. Rebreanu, str. Drubeta Bv. 278.139.00 M. Viteazul. Canal Bega. TOTAL suprafață 1.673.919,00 Nr. ZONA VI la sud de bega Suprafața Obs. crt [mp] I STEAUA, delimitată de: str. Bujorilor, Al. Nicoreşti, Rambleu cale ferată (Gara Timişoara Sud), Cl. 102.903,00 $agului. 2 FRATELIA, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Șagului, str. Bujorilor, str. Cercului, Cl. Martirilor. 352.760.00 3 CALEA ȘAGULUI, delimitată de: str. G. Musicescu, Cl. Șagului, Bv. L. Rebreanu, str. Lidia, str. 248.594.00 Miloia. 4 IOSEFIN, delimitată de: Canal Bega, bl. 16 Decembrie 1989, str. Budai Deleanu, bl. Dâmboviţa. 437.929.00 5 DAMBOVIȚA, delimitată de: Canal Bega. bl. Dâmboviţa, str. Budai Deleanu, Cl. Șagului, Rambleu 287.483.00 cale ferată. 6 PARCUL IND. CL. ȘAGULUI, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. 14.708,00 Sulina, str. Anton Bacalbaşa, str. Polonă, Cl. Şagului. 7 FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, str. Nicolae Alexandrescu, str. Sulina, str. Anton 300.438.00 Bacalbaşa, str. Polonă. 8 PARCUL IND. FRAIDORF, delimitată de: Rambleu cale ferată, Canal Bega, str. Polonă. 10.026.00 9 POLONĂ, delimitată de: str. Polonă, Rambleu cale ferată, Utvin,Canal Bega. 9.468.00 TOTAL suprafață mp 1.764.309,00 VICEPRIM, SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SI IMRE FARKAS ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE “n II, Va RA EEE TE TE

Anexa 6 la Caietul de sarcini nr. VC220/3 - DD (3 E/T AR 20/77 CENTRALIZATOR DE PREŢURI JORDIN] obiectievele pe care se execută lucrările UM. tarif Nr.de Lucrari estimate Tarife lei/UM afi executate pe an Suprafața (mii mp) Valoare pe an (4x3x7) lei fără TVA Valoare totala pe an Nr.de pe categorie de| Lucrari estimate servi; afi executat executate fără TVA pe an Valoare pe an (4x3x7) lei fără TVA Valoare totala pe an pe categorie de Servi Xe lei fără T cutat VA 2 3 7=(4x5x6) 8,00 9 10=(4x5x9) 11,00 DEZINSECŢIE INT. mii mp 12,59 0,00 EXTER. mii mp 10.354,95 0,00 aeriana ha 13.372,61 0,00 0,00 0.00 DEZINFECȚIE INT. mii mp 12,59 0,00 EXTER. mii mp 50,00 0,00 0,00 DERATIZARE INT. mii mp 12,59 0,00 EXTER. mii mp n OINININI Mm 9.659,95 0,00 oo | |T|TI LIV 0,00 0.00 0,00 Valoare contract subsecvent pe un an fără TVA Valoare totală acord cadru pe 4ani fără TVA 0,00 0,00 0,00 0,00

Anexa 7 La caietul de sarcini nr. - / 542 2/7 INDICATORI DE PERFORMANȚA a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare INDICATORI TRIMESTRUL TOTA L I II II IV AN l. Indicatori generali 1.1 Contractarea serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecţie a) numărul de contracte încheiate, pe | 100% | 100% 100% 100% 100% categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări; b) numărul de solicitări de îmbunătățire a ) 0 0 0 0 parametrilor de calitate serviciului de salubrizare, activități de dezinsecţie, dezinfecție,deratizare „raportat la numărul de contracte încheiate; 12. Măsurarea şi gestiunea cantității serviciului de salubrizare, activități de dezinsecţie, dezinfecție „deratizare şi prestate a) numărul de operaţiuni de deratizare, | 100% | 100% 100% 100% 100% dezinsecție, dezinfecție ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări b) numărul anual de sesizări din partea 0 0 0 0 0 Agenţiei de protecţia mediului; c) numărul anual de sesizări din partea 0 0 0 0 0 Direcţiei de sănătate publică; d) numărul de reclamaţii privind valorile 0 0 0 0 0 facturate, pe tipuri de activități ; e) valoarea totală a facturilor încasate, 100% | 100% 100% 100% 100% raportată la valoarea totală a facturilor emise f) numărul de contracte reziliate pentru 0 0 0 0 0 neplata serviciilor prestate, pe categorii de utilizatori si pe tipuri de activități 1.3. Calitatea serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție prestate a) numărul de reclamaţii privind parametrii 0 0 0 0 0 de calitate 1 EEE EEE

ai serviciului, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de activități b) numărul de reclamaţii la care s-a răspuns | 100% | 100% 100% 100% 100% în termenul legal, din total număr de reclamaţii c) valoarea despăgubirilor plătite de operator 0 0 0 0 0 pentru nerespectarea condițiilor şi a parametrilor de calitate stabiliți în contract, raportată la valoarea facturată, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de activități; d) valoarea despăgubirilor plătite de 0 U U 0 0 utilizatori pentru daune provocate prin nerespectarea condițiilor şi clauzelor contractuale 2. Indicatori garantați 2.1. Indicatori garantați prin licența de prestare a serviciului de salubrizare, activități de dezinsecție, dezinfecţie „deratizare a) numărul de sesizări scrise privind 0 0 0 0 0 nerespectarea de către operator a obligațiilor din licenţă Indicatori generali b) numărul de încălcări ale obligațiilor 0 0 0 0 0 operatorului rezultate din analizele şi controalele A.N.R.S.C şi Gărzii de Mediu, modul de soluționare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații 2.2. Indicatori a căror nerespectare atrage penalități contractuale: a) numărul de utilizatori care au primit 0 0 0 0 0 despăgubiri datorate nerespectării condițiilor de aplicare de către operator a activităților de deratizare, dezinsecţie, dezinfecție sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor de prestare a serviciului de salubrizare, activități de dezinsecţie, dezinfecție „deratizare . b) numărul de cereri pentru care s-au acordat 0 0 0 0 0 reduceri ale valorii facturilor, din total număr de cereri pentru micşorarea valorii facturilor 2.3 Indicatori de calitate exprimați prin parametri tehnici realizați

a) grad de infestare cu rozătoare înainte mare moderat | moderat | moderat de efectuarea lucrărilor de deratizare b) grad de infestare cu rozătoare după | moderat mic mic mic mic efectuarea lucrărilor de deratizare c) grad de infestare înainte de efectuarea mare moderat | moderat | moderat lucrărilor de dezinsecție moderat mic mic mic mic d) grad de infestare după efectuarea lucrărilor de dezinsecție VICEPRIMAR IMRE FARKAS SEF BIROU GEST.POP.CANINĂDDD SI ALTE ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE GAROF, MARA PAZ i CONȘILIER 4 D

Anexa nr. £, la caietul de sarcini nr. SC 2Ro/3- 30436 42.207 Lista materialelor şi substanțelor ce se folosesc pentru activitățile de dezinsecţie deratizare si dezinfectie Nr. Denumirea materialelor, substanțelor U/M Cantitatea Norma crt. de consum folosită BEER Ea OSTER TE TEZEI

Atasament: anexa_3.pdf

Qluxa CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII N e Preambul În temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice şi a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se încheie prezentul contract, între: 1. Părți contractante MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în blv.C.D.Loga nr.l, telefon 408300, fax 490635, cod fiscal 14756536, cont curent nr. RO90TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată prin Primar Nicolae Robu şi Director Economic Steliana Stanciu, în calitate de ACHIZITOR, şi Ei cu sediul în ............. > SII. ae ves MF. JUȚd. telefon „fax: ...... înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. reprezentată PIN see eee eee a „ în calitate de PRESTATOR, a intervenit prezentul contract: 2. Definiții 2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; b. achizitor şi prestator - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. prețul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala şi corespunzatoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; d. servicii- activitati a caror prestare face obiectul contractului; e. produse- echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; g. zi —zi calendaristică; an-365 de zile. 3. Interpretare 3.1, În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. CLAUZE OBLIGATORII 4. Obiectul principal al contractului 4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie Servicii de salubrizare- activități de deratizare, dezinsecție dezinfecție în Municipiul Timişoara, în conformitate cu documentația de atribuire, respectiv Caietul de sarcini, anexe la Caietul de sarcini şi obligațiile asumate prin prezentul contract. 5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de MBX „la care se adaugă TVA, conform specificațiilor din tabelul de mai jos: contract subsecvent suprafata suprafata supusa supusa TRATAMENT INTIEXT UM tratamentului tratamentului min max l 2 3 4 5 INT. mii mp 62,93 100,68 DEZINSECȚIE EXTER. | mii mp 51.774,76 82.839,62 aeriana ha 26.745,22 53.490,44 DEZINFECȚIE INT. mii mp 25,17 50,34 EXTER. | mii mp 100,00 200,00 DERATIZARE INT. pi mp 37,76 75551 EXTER. | mii mp 28.979,86 57.959,71 52. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului se calculează în baza ofertei declarate câştigătoare în urma licitaţiei publice desfăşurate. 6. Durata contractului 6.1. Prezentul contract subsecvent privind Servicii de salubrizare activități de deratizare, dezinsecție dezinfecție în Municipiul Timişoara produce efecte de la data semnării până la data împlinirii unui an calendaristic. 7. Executarea contractului 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuție. 8. Documentele contractului 8.1. Documentele contractului sunt: a) Caietul de sarcini şi anexele la acesta; b) Oferta cu propunerile tehnice şi financiare, înregistrată cu Nr. ................. c) Graficul de prestare a serviciilor; d) Listă asociați cu date de identificare (dacă este cazul); e) Garanţia de bună execuție constituită conform art. 14 din prezentul contract; f) Acord de asociere (dacă este cazul); g) Angajament de susţinere (dacă este cazul) 9. Standarde 9.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de achizitor în Caietul de sarcini şi anexele la acesta, cerințele din contract şi reglementările tehnice în vigoare. 10. Caracterul confidențial al contractului 10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public şi nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 11. Obligaţiile principale ale prestatorului 11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanțele prevăzute în Caietul de sarcini anexă la contract;

11.2. Prestatorul se obligă să respecte indicatorii de performanță precizați în Caiet de sarcini şi anexele la acesta şi să asigure îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate; 11.3. Prestatorul se obligă să furnizeze, în termenul solicitat, autorității contractante şi A.N.R.S.C., informațiile solicitate, accesul la documentele/documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare, în condițiile legii; 11.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, şi ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de achizitor. 11,5. Prestatorul se obligă să presteze activități specifice serviciului, cu respectarea prevederilor legislației specifice în vigoare, precum şi a modificărilor şi actualizărilor legislative care apar pe întreaga perioadă de derulare a contractului; 11.6. Prestatorul va face dovada deţinerii şi menținerii, pe toată perioada prestării activității, a următoarelor documente: a. Licenţa pentru Serviciul public de salubrizare a localităților, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice — A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b. certificat ISO 9001:2008.sau echivalent , ISO 14001:2005 sau echivalent c. Toate avizele, acordurile, alte permise, convenții, aprobări sau autorizații, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea specifică în domeniu. 11.7. Prestatorul are obligația de a respecta legislația, normele, prescripțiile şi regulamentele privind protecția sănătăţii publice, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; 11.8. Prestatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 11.9. Prestatorul va realiza un sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 11.10. Prestatorul va asigura conducerea operativă a activității prin dispecerat, va asigura mijloacele tehnice şi a personalului de intervenție; 11.11. Prestatorul trebuie să fie integral pregătit cu utilaje, materiale, forța de muncă, program de lucru, pentru a acoperi întreaga gamă de servicii ce urmează a fi prestate conform programului unic aprobat; 11.12. Prestatorul are obligația de a interveni prompt la solicitarea compartimentului de specialitate privind soluţionarea oricăror probleme apărute în teren pe domeniul de activitate; 11.13. Prestatorul se obligă să respecte întocmai toate cerințele şi obligaţiile prevăzute în Caietul de sarcini şi anexele la acesta - parte integrantă a acordului cadru, în condiții de calitate şi eficiență. 12. Obligațiile principale ale achizitorului 12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate, conform prevederilor Caietului de sarcini şi anexelor la acesta, în momentul finalizării lor. 12.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator, conform legislației specifice în vigoare. 12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 12.4. Achizitorul va urmări modul de realizare a lucrărilor şi va admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ. 13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 13.1. (1) — Pentru neîndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor de salubrizare stradală prestatorul va fi sancționat după cum urmează: a) neefectuarea sau efectuarea parțială a serviciului pe o stradă din vina exclusivă a operatorului va duce la refuzarea la plată a suprafeței străzii respective; b) la acestea se vor adăuga penalităţi lunare pentru suprafețele nesalubrizate, cumulate lunar în următoarele cuantumuri: - pentru neefectuarea a peste 2% din suprafața delegată, se penalizează cu 5% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața delegată, se penalizează cu 15% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; 3

- pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața delegată, se penalizează cu 30% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; c) neefectuarea succesivă a serviciilor pe o perioadă de 3 (trei) luni de zile a mai mult de 10% din suprafața delegată, dă dreptul autorității contractante de a notifica operatorul că renunță la prestarea acestui serviciu, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile şi în termenul legal va organiza şi desfăşura licitaţia publică deschisă pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală. În această situație operatorul nu mai are dreptul de a mai participa la licitația organizată de autoritatea contractantă, însă rămâne obligat în aceleaşi condiții să presteze serviciul până la preluarea acestuia de noul operator. CLAUZE SPECIFICE 14. Garanţia de bună execuție a contractului 14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului. 142. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de .................. lei, reprezentând 5% din valoarea fără TVA a contractului. 14.3. Garanţia de bună execuție se constituie de către contractant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună execuție prin (operatorul va alega una din variante): - virament bancar - instrument de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa condiționat sau neconditionat . sau - rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest sens contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinet la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu cel puțin 0,5% din preţul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiința achizitorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. 14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 14.5. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 15. Alte responsabilități ale prestatorului 13.1. (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de, şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 15.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 15.3. Foloasele necuvenite constatate vor fi suportate de către prestator. 16. Alte responsabilități ale achizitorului

16.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități şi/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract prin reprezentantul său din cadrul compartimentului de specialitate . 16.3. Reprezentantul achizitorului numit din cadrul compartimentului de specialitate are obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a recepționa lucrările şi a viza Procesele verbale de recepție zilnice, de a viza facturile emise şi de a restitui garanția de bună execuție. 17. Recepție şi verificări 17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini şi anexele la acesta. 17.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop. 18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 18.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanţiei de bună execuție; 18.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, conform graficelor de lucrări; (2) În cazul în care din: i) motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau ii) alte circumstanțe neobişnuite susceptibile de a surveni, îndreptățesc prestatorul de a solicita decalarea perioadei de prestare a serviciilor din graficele de lucrări dar nu mai mult de 48 de ore (nu presupune modificarea duratei contractului). 18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 18.4. Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului. 19. Ajustarea prețului contractului 19.1. Preţul contractului este ferm şi nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a contractului. 20. Amendamente 20.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează intersele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 21. Subcontractanți / Asociaţi 21.1, Prestatorul se va achita de obligațiile asumate, în mod direct şi nu prin subcontractanți. Sau 211. (1) În aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia. (2) În vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților şi datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum şi acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. 21.2. Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații: a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă şi ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți, b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora,

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziţie publică. 21.3. În situațiile prevăzute la 21.2, autoritatea contractantă are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanții declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente: a) activitățile ce urmează a fi subcontractate; b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți; c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți. 21.4. În situațiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării. 21.5. Contractele menționate la art. 21.3 şi declarațiile menționate la art. 21.4 vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 21.6. În situaţiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere şi a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică. 21.7. Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante. 21.8. Situaţia prevăzută la art. 21.2 nu reprezintă modificare substanțială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016. 21.9. (1) În situația prevăzută la art. 21.2 lit. a), valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea preţurilor existente în contract. (2) În situația prevăzută la art. 212 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. (3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractantul inițial şi nici valoarea aferentă acestora. 21.10. În situația prevăzută la art. 21.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din L 98/2016. 21.11. Situaţia prevăzută la art. 21.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor; b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant; c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică; d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați. 21.12. În situația prevăzută la art. 212 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părţi, contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 21.2 lit. a). 21.13. (1) În cazul în care executantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publica, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terţul/terții susținător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor şi contractantul principal/executant vor asigura că achizitorul poate aplica această obligaţie. (2) Achizitorul va trebui, de asemenea, să includă în contract, printr-un act aditional, clauze specifice care să permită autorității contractante să urmărească orice pretenție la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terţilor susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanție. 22. Cesiunea

22.1. — Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris al achizitorului. 22.2. - Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate inițial. 23. Forța majoră 23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 23.2. Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 23.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 23.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 24. Încetarea şi denunțarea unilaterală şi rezilierea contractului 24.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea 98/2016; b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 24.2. (1) Orice modificare a unui contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condițiile prevăzute la art. 221 L 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi. (2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică iniţial. 24.3. Neobţinerea de către prestator a tuturor avizelor şi acordurilor favorabile solicitate prin Caietul de sarcini duce la încetarea contractului. 24.4. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecata şi de a pretinde plata de daune-interese. 25. Soluționarea litigiilor 23.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 25.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fi soluționat de către instanța competentă. 26. Limba care guvernează contractul 26.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 27. Comunicări 271. (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 27.2. Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 28. Legea aplicabilă contractului

28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părţile au înțeles să încheie astăzi..................... prezentul contract în 3 (trei) exemplare, două pentru achizitor şi unul pentru prestator. ACHIZITOR PRESTATOR MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NICOLAE ROBU VICEPRIMAR IMRE FARKAS DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICĂ STELIANA STANCIU ŞEF BIROU GEST. POP. CANINA DDD ŞI AA MARA GAROFITA ŞEF SERVICIU JURIDIC CAIUS ŞULI AVIZAT JURIDIC

ACORD-CADRU DE SERVICII NT. data În temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice şi a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se încheie, Între MUNICIPIUL TIMISOARA prin Primar, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1 telefon 0256-408300, fax 0256-490635,cod fiscal 14756536, reprezentată prin NICOLAE ROBU - Primar şi Steliana Stanciu - Director Direcţia Economică, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi SOCIETATEA... „.., Cu sediul în „cod unic de inregistrare RO „înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. „telefon/fax „e-mail: „reprezentată prin - Administrator, în calitate de promitent-prestator, pe de altă parte, prezentul acord-cadru, în condiţiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfăşurare. CLAUZE OBLIGATORII 1. Documente care însoțesc Acordul cadru 1.1, Documentele sunt anexe ale acordului-cadru şi constituie parte componentă a acestuia: a) Caietul de sarcini şi anexele acestuia; b) Propunerea tehnică şi propunerea financiara înregistrata cu nr. c) Contractele subsecvente 2. Scopul acordului cadru 2.1 Scopul acordului — Art. 1. Prezentul Acord cadru stabileşte condițiile de desfăşurare a activităților specifice serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecție în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță. Art. 2. Caietul de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică şi de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție . Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfăşurării următoarelor activități şi constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază: 3.1. Deratizare; 3.2. Dezinsecţie; 3.3 Dezinfecţie Art. 4. Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția şi condiţiile de recepție a serviciilor, precum şi la alte condiții ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție . (1) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție : Art. 5. Termenii şi noţiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, aprobat de HCL143/2016 şi HCL 454/21.11.2017 anexe la prezentul Caiet de sarcini. 3. Durata acordului-cadru 3.1. - Durata prezentului acord-cadru este de maxim 48 luni, începând de la data semnării lui. 3.2. - Acordul cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acordului cadru sau la expirarea duratei acestuia, când va înceta sa mai producă efecte. 3.3.- Contractele subsecvente se vor încheia anual sau în funcție de necesitățile autorității contractante si de fondurile alocate acestei destinatii, pe toata perioada de valabilitate a acordului cadru. 4. Preţul total al serviciilor 4.1. — Valoarea acordului-cadru este de maxim ide ele lei fără TVA. l

4.2. — Tarifele unitare ale serviciilor sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la acordul-cadru . 5. Cantitatea previzionata 5.1. Cantitățile previzionate de servicii, ce vor fi prestate in baza acordului-cadru, respectiv a contractelor subsecvente sunt după cum urmează : Cantități minime şi maxime aferente acordului cadru pentru 12 luni (col. 4 şi 5), respectiv 48 de luni (col. 6 şi 7): contract subsecvent acord cadru suprafata suprafata suprafata suprafata supusa supusa supusa supusa TRATAMENT | INT/EXT | UM ; : tratamentului tratamentului | tratamentului | tratamentului min max min max 1 2 3 4 5 6 7 mii INT. mp 62,93 100,68 251,70 402,72 DEZINSECȚIE mii EXTER. | mp 51.774,76 82.839,62 207.099,04 331.358,46 aeriana | ha 26.745,22| 53.490,44| 106.980,88| 213.961,76 mii DEZINFECŢIE INT. = 25,17 50,34 100,68 201,36 EXTER. | mp 100,00 200,00 400,00 800,00 mii DERATIZARE INT. au 37,76 15,51 151,02 302,04 EXTER. | mp 28.979,86 57.959,71 115.919,42 231.838,85 6. Obligațiile promitentului-prestator 6.1. — (1) Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul achizitor, să presteze a activități specifice serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu * condiții de eficiență şi siguranță. Serviciile mentionate se incadreaza in CPV 90923000 -3: Servicii de deratizare CPV 90921000 -9: Servicii de dezinfecție şi de dezinsecție 6.2. Promitentul - Prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru şi caietul de sarcini cu anexele sale - parte integrantă a acordului cadru. 6.3. În cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru, Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului — Achizitor. 6.4. Promitentul - Prestator este răspunzător atât de siguranța tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru. 6.5. Promitentul - Prestator îşi asuma ca obligație principala fata de autoritatea contractantă prestarea serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv Caietul de sarcini cu anexele acestuia. 6.6. Promitent-Prestator are obligația de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul acord- cadru. 6.7. Promitentul -Prestator se obligă să răspundă solicitării Promitent-Achizitorului de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe prestarea serviciilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul-Prestator va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa, respectiv datorează daune-interese egale cu 30% pe zi, din valoarea contractului subsecvent în cauză. 7. Obligațiile promitentului-achizitor

7.1, - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-prestator, să achiziționeze activități specifice serviciului de salubrizare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini si a anexelor acestuia. 7.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentului-Prestator o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent şi acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile. 8. Ajustarea prețului 8.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către promitent-achizitor, promitentului-prestator, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestatie declarată in propunerea financiara, anexa la acordul-cadru. 8.2. - Modificarea, actualizarea tarifelor se va realiza anual în perioada 01 — 28 februarie, la solicitarea fundamentată a prestatorului. 8.3. - Tarifele se vor actualiza în funcție de nivelul indicelui preţurilor de consum prevăzut în Buletinul Statistic de Preţuri, la capitolul SERVICII. 8.4. - Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent. 9. Amendamente 9.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare şi în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016. 9.2. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 10. Comunicări 10.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii. 10.2. - Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 11. Soluţionarea litigiilor 1.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru. 11.2. In termen de maxim 15 de zile de la apariția unei dispute, părțile se vor notifica reciproc în scris asupra pozițiilor adoptate, precum şi cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părțile se pot întâlni în scopul soluționării disputei. Fiecare parte are obligația de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluționarea pe cale amiabilă a disputei. 11.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanțele judecătoreşti competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 12. Încetarea acordului cadru 12.1. (1) Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea sa la termen. (2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voință al părților; - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord — cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părții în culpă. 122 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 3

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiţie a Uniunii Europene. c) în cazul modificării contractului subsecvent în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 13. Dispoziţii finale 13.1. - Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 3 exemplare originale, două pentru promitent- achizitor şi unul pentru promitent - prestator. ACHIZITOR MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NICOLAE ROBU VICEPRIMAR IMRE FARKAS DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICĂ STELIANA STANCIU ŞEF BIROU GEST. POP. CANINA DDD ŞI AA MARA GAROFITA ŞEF SERVICIU JURIDIC CAIUS ȘULI AVIZAT JURIDIC PRESTATOR

Atasament: expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMA 7-3 20/€ EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Caietului de Sarcini Acordului Cadru şi Contractului subsecvent privind gestiunea delegată a serviciului de Salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție pe raza Municipiului Timişoara” Descrierea situației actuale In prezent se află în derulare contractul cu nr.126/24.08.2017 “Prestari servicii de deratizare şi dezinsecție” contract de expira la 24.02.2018 . Ultima licitatie pentru delegarea de gestiune prin concesiune a fost contestată în instanță, litigiul derulându-se 3 ani, timp în care aceste activități au fost asigurate doar în limita a 30.000 euro, sumă insuficientă pentru a asigura sănătatea şi confortul populației. Serviciul de salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție pe raza municipiului Timişoara, aglomerare urbană cu peste 300.000 de locuitori, trebuie să se desfăşoare în mod continuu, fără întreruperi, sincope în funcţionare, în vederea asigurării protecției sănătății populației şi a mediului înconjurător. În vederea demarării procedurii de achiziție publică pentru încheierea unui nou contract de delegare de gestiune a Serviciului de Salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție şi dezinfecție pe raza Municipiului Timişoara conform cerințelor legislației în vigoare, este necesar a se aproba Studiul de oportunitate şi a Caietul de Sarcini şi Contractul Cadru aferente serviciului mai sus menționat. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Prin acest proiect de hotărâre se urmăreste obtinerea unui serviciu de salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecție şi dezinfecţie de o calitate optimă pe raza Municipiului Timişoara eficientă din punct de vedere economic, realizând un raport calitate/preț cât mai bun şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate. . Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară aprobarea Studiului de Oportunitate, Contractului cadru şi Caietului de Sarcini privind gestiunea delegată a Serviciului de salubrizare pentru activitatatea de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecție pe raza Municipiului Timişoara” pentru a putea scoate la licitatie serviciul în timp util. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE SEF BIROU GP DDDAA 'GAR A MARA W Cod FO53-03,Ver.l