keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 423/13.09.2018 privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 423/13.09.2018
privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 20259/30.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 20260/30.08.2018 al Biroului Salubrizare;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 20260/30.08.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată;
Având în vedere studiul de oportunitate pentru prestarea serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara,
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată, Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale Comisiei pentru administraţie locală,juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul - Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 13.09.2018;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Moşiu Simion;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara, în baza Studiului de oportunitate, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Caietul de Sarcini şi anexele la acesta, pentru delegarea serviciului public de curaţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se împuterniceşte Biroul Salubrizare să efectueze modificări la Caietul de sarcini, prevăzut la art. 2, pe perioada derulării achiziţiei.

Art.4: Se aprobă Acordul cadru şi modelul de Contract subsecvent pentru delegarea serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală şi a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Este;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Caiet_de_sarcini.pdf

Anexa nr. la B.C.L. cu amendament 4/W (3. 03.20lP CAIET DE SARCINI pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timișoara CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică şi de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfăşurare a serviciului de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara având la bază următoarele acte normative: - Ordinul nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini — cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 454/2017, Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată; Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată şi actualizată; Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C nr, 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților; Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată; Ordonanța de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului actualizată; Ordinul nr. 109 /2007 al Autorităţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităților; Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; Normativ unic republican pentru activitatea de salubrizare a localităților (1973). (2) Caietul de sarcini şi anexele la acesta, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (3) Caietul de sarcini este anexă la Contractul pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara. CAPITOLUL? OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI Art. 1. Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condițiile de desfăşurare a activităților specifice serviciului de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerinţele tehnice şi organizatorice minimale necesare funcţionării acestui serviciu, în condiţii de eficiență și siguranță. Art. 2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfăşurării activităţii de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ și constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. Art. 3. Această activitate presupune următoarele operaţii: 1

3.1. Curățat manual zăpadă şi gheață 3.2. Curățat mecanizat zăpadă și gheaţă 3.3. Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de MgCl, 3.4. Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de CaCl 3.5. Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de NaCl, cu inhibitor 3.6. Împrăştiat manual material antiderapant 3.7. Împrăştiat mecanic material antiderapant 3.8. Încărcat şi transportat zăpadă şi gheață 3.9. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare Art. 4. (1) Specificaţiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a serviciilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului public de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității. Art. 5. Termenii şi noțiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, Anexa nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini. CAPITOLUL 3 CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE Art. 6, (1) Operatorul serviciului public de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timişoara, va asigura: a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor şi regulamentelor privind protecția sănătății publice, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor în aria de activitate; b) exploatarea, întreținerea şi reparația instalațiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanță precizați în prezentul Caiet de sarcini şi îmbunătățirea, în mod continuu, a calității serviciului prestat; d) furnizarea, în termenul solicitat, autorității administraţiei publice locale, respectiv ANRS.C., a informațiilor solicitate, accesul la documentele/documentațiile şi la actele individuale, pe baza cărora prestează serviciul, în condiţiile legii; e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public de deszăpezire; f) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare; g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparații, executate cu forțe proprii şi cu terți; h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora; i) evidența orelor de funcționare a utilajelor; j) întocmirea Jurnalului de activitate pe timp de iarnă şi comunicarea acestuia autorității contractante; k) personalul de deservire operativă necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract; ]) conducerea operativă a activității prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenție;

m) o dotare proprie cu instalații şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților, în condițiile stabilite prin contract; n) deţine capacitatea tehnică minimă necesară, în vederea obţinerii Licenţei conform HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; o) alte cerințe specifice stabilite de către autoritatea contractantă. CAPITOLUL 4 AUTORIZAŢII ȘI LICENȚE Art. 7, Operatorul va obţine şi va menține valabile, pe toată perioada prestării activității, a următoarelor documente: Licenţa necesară pentru prestarea activității de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (denumită A.N.R.S.C), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Art. 8. Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de salubrizare al Municipiului Timişoara, anexa nr. 4, la prezentul Caiet de sarcini. CAPITOLUL 5 CURĂȚAREA ŞI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ŞI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEȚ Art. 9. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitățile de curățare şi de transport al zăpezii de pe căile publice şi de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, în condițiile legii, în aria administrativ - teritorială a municipiului Timişoara. Art. 10. Numărul străzilor din Municipiul Timişoara, pe care urmează să se presteze serviciul de deszăpezire este de 1.227 străzi, conform Nomenclatorului stradal. Art. 11. Activitatea de curățare şi transport al zăpezii se realizează în scopul menținerii în stare practicabilă a căilor de circulație. Art. 12. Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini. Art. 13. Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini. Art. 14. Amplasamentul spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Caiet de sarcini. Art. 15. Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului şi a înghețului sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul Caiet de sarcini. Art. 16. Activitatea de deszăpezire se prestează în funcţie de necesitate, iar durata prestației este de la începerea acţiunilor preventive căderii zăpezii, până la topirea ei, pe toată durata sezonului, ținând cont de avertizările meteorologice, Art. 17. Operatorul va asigura, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului. Art. 18. (1) Activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (deszăpezire), constă în executarea unor lucrări specifice sezonului de iarnă şi se desfăşoară de regulă în perioada 15 noiembrie - 15 martie.

(2)Curățarea zăpezii/gheții este operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă şi pictonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor, în condiții de siguranță, (3) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau forță de muncă umană, (4) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace mecanice de deszăpezire, trebuie îndeplinite următoarele relații: a) pentru operația de curățare a zăpezii: 1.500x N, xvx! n b) pentru prevenirea poleiului: 5.500x N, xvx! LE ? n c) pentru transportul zăpezii: l=& SUN, 5,< S,< 2Xh, unde: Sc suprafața stradală de pe care se curăță zăpada Sp suprafața stradală pe care se asigură curățarea poleiului Ne numărul de utilaje folosite pentru curățarea zăpezii Np numărul de utilaje folosite pentru prevenirea poleiului Ni numărul de utilaje folosite pentru transportul zăpezii l lățimea de acțiune a utilajului V viteza de deplasare a utilajului n numărul de treceri pe aceeaşi stradă/ schimb bi capacitatea de transport a utilajului di numărul de curse efectuate/schimb ei numărul de schimburi/zi hm înălțimea medie multianuală a stratului de zăpadă k numărul de tipuri de mijloace de transport, diferențiate prin caracteristici tehnice (5) Mijloacele mecanice folosite la deszăpezire trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 3 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride GPL), cu inspecția tehnică în termen. (6) Se vor folosi utilaje dotate cu sistem GPS, pus la dispoziția beneficiarului pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic. (7) Pentru recepții se va prezenta harta GPS pentru fiecare utilaj care efectuează traseul de deszăpezire. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj, în timp real, precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. (8) Operatorul va face dovada existenței unui număr minim de mijloace mecanice de deszăpezire, care vor acționa pe raza municipiului Timişoara. (9) Vor fi prezentate copii ale documentelor care demonstrează caracteristicile tehnice ale mijloacelor mecanice folosite la deszăpezire - Fişele tehnice şi Cartea de identificare a utilajelor.

Art. 19, Serviciul de deszăpezire şi combatere a poleiului se execută, în funcție de necesitate, are ca scop menţinerea în stare practicabilă a căilor de circulație și cuprinde următoarele activități: - Curățat manual zăpadă şi gheaţă - Curățat mecanizat zăpadă și gheaţă (cu lama de lm — 2m şi cu lama de 3m) - Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de MgCl2 (5% din suprafață) - Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de CaCl2 (10% din suprafața totală) - Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de NaCl2 cu inhibitor (85% din suprafața totală) - Împrăştiat manual material antid erapant - Împrăştiat mecanic material antiderapant - Încărcat şi transportat zăpadă și gheaţă - Curățat guri de scurgere din reţeaua de canalizare 19.1, Curățatul manual al zăpezii şi gheții (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. Prestaţia constă în strângerea zăpezii sau gheții în grămezi, la bordura carosabilului, la distanță de 10-15 m, în zone unde nu se stânjeneşte circulația auto sau pietonală şi nu sunt afectate utilităţile domeniului public, (2) Curățarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive şi scule speciale. (3) Curățarea manuală a zăpezii afânate se face cu: lopată, mătură, răzuitoare, târnăcop. (4)Activitatea se efectuează pe străzile incluse în Centrul Istoric al Municipiului Timişoara, prevăzute în anexa nr. | la prezentul Caiet de sarcini, precum şi în staţiile mijloacelor de transport în comun, prevăzute în anexa nr, 2 la prezentul Caiet de sarcini. (5) Unitatea de măsură este 1000 mp. 19.2. Curăţat mecanizat zăpadă şi gheață (cu lama de Im — 2m şi cu lama de 3m) (1) Activitatea de curățare mecanică a zăpezii de pe căile publice cu utilaje cu lamă se execută când stratul de zăpadă are o grosime ce impune acest lucru. Activitatea se execută prin treceri succesive, începând de la axul drumului spre bordura carosabilului, până la îndepărtarea în totalitate a stratului de zăpadă. (2) Lăţimea medie efectivă de curățare mecanică a zăpezii cu utilaje cu lamă este de 2,5 m la o singură trecere. (3) Activitatea se desfăşoară ziua sau noaptea, în funcție de necesități. Activitatea se va realiza cu utilaje specifice de deszăpezire, care vor fi permanent în stare de funcționare, pentru a interveni imediat în situația în care se impune. Activitatea se efectuează pe căile de circulaţie prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini, acordându-se prioritate traseelor. mijloacelor de transport în comun. (4) Unitatea de măsură este 1000 mp. 19.3, Combaterea poleiului și a gheții prin stropire (1) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi soluții, în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile, Lăţimea medie de stropire cu soluţii este de 2 m. (2) Împrăştierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții şi în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de 5

îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune, se efectuează în cazul în care temperatura nu scade sub -10'C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau clorura de magneziu. (4) Operatorul îşi va asigura din timp, până cel târziu la data de 1 octombrie a fiecărui an, stocurile de materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiții a activității de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț şi va transmite până la data de 5 octombrie, a fiecărui an de activitate, situația acestora Primăriei Municipiului Timişoara — Biroul Salubrizare. (5) Pentru combaterea poleiului şi a gheții se utilizează următoarele materiale antiderapante: a) soluție de clorură de calciu de concentrație 30% ; b) soluție de clorură de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune; c) soluție de clorură de magneziu. (6) Activitatea se desfăşoară ziua sau noaptea, în funcție de necesități. Activitatea se va realiza cu utilaje specifice de deszăpezire, care vor fi permanent în stare de funcţionare, pentru a interveni imediat în situația în care se impune, (7) Activitatea se efectuează pe căile de circulație cuprinse în anexa nr. 5 la prezentul Caiet de sarcini, astfel: pe 5% din suprafața prevăzută, pentru stropire cu soluţie de MgCl,, pe 10% din suprafața prevăzută, pentru stropire cu soluție de CaCl şi pe 85% din suprafața prevăzută, pentru stropire cu soluție de NaCl, (8) Intervenţia pentru îndepărtarea poleiului, a gheții şi a zăpezii, după caz, se va face în cel mult 3 ore de la notificarea transmisă de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Timişoara. 194. Împrăștiat manual material antiderapant (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. (2) Împrăştiatul manual al materialelor antiderapante se realizează pe străzile unde nu se poate efectua împrăştiat mecanic de materiale antiderapante. Activitatea, se desfăşoară în situații "urgente în intersecţii, pe traseele mijloacelor de transport în comun, pe treceri pietonale, pasarele, pentru restabilirea şi desfăşurarea în condiții normale a circulației auto şi pietonală. Suprafața pe care se va realiza împrăștiat manual de material antiderapant este de 10% din suprafața cuprinsă în anexa nr. 5. (3) Materialul antiderapant care se foloseşte la împrăştiatul manual este clorura de sodiu. (4) Unitatea de măsură este 1000 mp. 19.3. Împrăştiat mecanic material antiderapant (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate, pe 90% din suprafața cuprinsă în anexa nr. 5 la Caietul de sarcini. (2) Lăţimea medie de împrăştiere mecanică a materialelor antiderapante este de 3 m. (3) Materialul antiderapant care se foloseşte la împrăştiatul mecanic este clorura de sodiu. (4) Unitatea de măsură este 1000 mp. 19.6. Încărcat şi transportat zăpadă şi gheaţă (1) Activitatea de încărcat manual şi transportat zăpadă şi gheață constă în umplerea manuală a mijloacelor de transport, cu zăpada şi gheața rezultate din curățarea căilor publice.

(2) Încărcatul manual se realizează cu unelte specifice, iar pentru transportul zăpezii şi gheții, se vor utiliza autovehicule speciale de capacități diferite, funcție de volumul de zăpadă şi gheață rezultat din curățarea căilor publice. (3) Încărcatul mecanic se realizează cu utilaje specifice, iar pentru transportul zăpezii şi gheții se vor utiliza autovehicule speciale, de capacități diferite, funcție de volumul de zăpadă şi gheață rezultat din curățarea căilor publice. (4) Depozitarea zăpezii şi gheții rezultate în urma curățării căilor publice se va face pe amplasamentele cuprinse în anexa nr, 3. (5) Unitatea de măsură este lmc. (6) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheții trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire. (7) Transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire. 19.7. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare (1) Operatorul va curăța de zăpadă şi gheață gurile de scurgere din rețeaua de canalizare, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii. (2) Unitatea de măsură este lmp. Art. 20, Prestarea activității de curățare şi transport al zăpezii, gheții de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se va efectua astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor; c) controlul calității serviciului prestat; d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; f) respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, anexa nr. 4; B) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a activității; h) asigurarea capacității de curățare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială a municipiului Timişoara încredințată; i) asigurarea capacităților de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locaţiile stabilite în acest scop; J) asigurarea utilajelor şi a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice; k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate; 1) îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de deszăpezire, specificaţi în Caietul de sarcini; m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal în număr suficient. Art.21 (1) Operatorul serviciului va avea obligatoriu contract/convenție încheiată cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaşte prognoza şi avertizările meteorologice pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităților de precipitații 7

sub formă de zăpadă. 2) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului, (3) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheții, arterele de circulație ale mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice şi unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. (4) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. (5) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localității. (6) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activității pe schimburi, până la restabilirea circulaţiei normale pe toate străzile din municipiul Timişoara. (7) O dată cu îndepărtarea zăpezii de pe căile publice se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât, în urma topirii zăpezii, apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. (8) Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) şi să transmită Programul de măsuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice, până cel târziu în data de 1 octombrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat. (9) Operatorul va ține legătura cu personalul Comandamentului de Iarnă, organizat la nivelul unității administrativ de iarnă, şi va informa prin responsabilii de activitate modul de acţiune şi intervenție în caz de deszăpezire sau formare de polei, comunicând traseele şi străzile pe care se intervine, starea acestora, utilajele şi personalul disponibilizat pentru aceste activități, la un număr de telefon ce va fi comunicat ulterior. (10) Confirmarea prestației de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire) se va face conform Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, întocmit de operator şi confirmat de autoritatea contractantă. (11) Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, conform anexei nr, 4 la prezentul Caiet de sarcini. Art. 22 Verificarea, inspecția şi condiţiile de recepție a serviciilor de deszăpezire (1) Reprezentanții autorității contractante vor verifica permanent modul de efectuare a prestației precum și volumul de servicii prestate, iar confirmarea prestației se va face conform Jurnalului de activitate zilnică pe timp de iarnă, anexa nr. 6, întocmit de operator şi confirmat de autoritatea contractantă. (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul operatorului şi de reprezentantul împuternicit al autorității administraţiei publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității şi decontarea lucrărilor efectuate. (3) Tariful pentru activitatea de deszăpezire se exprimă în lei/1000 mp. (4) Tariful pentru operațiunea de transport, încărcat zăpada, gheaţă se exprimă în lei/mc. (5) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va fi întocmit în două exemplare, dintre care unul pentru beneficiar.

(6) Autoritatea contractantă va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator, precum şi volumul de lucrări prestate, (7) Decadal, operatorul va întocmi, pe baza Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, situaţia de lucrări cantitativă şi valorică şi o va prezenta beneficiarului în vederea confirmării. (8) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestației şi pecuniar de calitatea și cantitatea serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale. (9) Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestații în funcţie de condițiile noi apărute şi de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse, cu înştiinţarea prealabilă a operatorului. (10) Operatorul serviciilor va încasa lunar de la autoritatea contractantă, în baza contractului de delegare, contravaloarea serviciilor prestate şi confirmate de reprezentantul împuternicit de autoritatea contractantă prin Jurnalul de activitate pe timp de iarnă. (11) Operatorul are obligația de a pune la dispoziție un autoturism de control în vederea efectuării recepțiilor zilnice, deplasărilor în interes de serviciu. Toate cheltuielile legate de întreţinere, reparații, asigurare autoturism, parcare şi asigurare combustibil, vor fi suportate de către operator. Art. 23, Prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, anexa nr. 4. CAPITOLUL 6 DURATA CONTRACTULUI Art. 24. Durata contractului de prestare a serviciului publice de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timiş, este de 4 ani. CAPITOLUL 7 MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OPERATORULUI Art. 23. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepţia proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a serviciului de deszăpezire, referiri la organizarea dispeceratului permanent, la utilajele din dotare folosite, asigurarea intervențiilor rapide în maxim 3 ore de la sesizarea cazurilor speciale de urgenţă. (1) Operatorul va asigura intervențiile rapide în cazuri speciale de urgență (accidente rutiere, viscole, furtuni, etc.) cu anunţarea imediată a compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 26. Identitatea firmei şi identificarea personalului - Operatorul va funcționa sub numele propriei firme, marcând tot echipamentul, vehiculele cu acelaşi logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea inscripționată cu numele operatorului în timpul orelor de program. Art. 27. Echipament de protecție şi siguranță - Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție şi siguranță şi de desfăşurarea tuturor operațiunilor şi activităților în conformitate cu prevederile legale şi normelor privind sănatatea şi securitatea în muncă. Art. 28. Comunicarea (1) Operatorul va informa operativ autoritatea contractantă cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate prin orice mijloc de comunicare (telefonic, scris, electronic), împreună cu propunerile de rezolvare/remediere a situației. (2) Dispoziţiile scrise date de autoritatea contractantă operatorului sunt obligatorii şi se va 9

prezenta modul de aducere la îndeplinire în format scris. GB) Operatorul va înființa activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare permanent. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie postat pe site-ul operatorului, respectiv trebuie adus la cunoştinţa publicului şi prin orice alte surse de informare. (4) Operatorul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidența Directivei nr. 200435/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător transpusă prin O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului. a) În cazul în care operatorul nu va respecta prevederile acestui Caiet de sarcini sau prevederile contractului, operatorul va plăti penalități/sancţiuni contravenţionale astfel cum sunt stabilite prin contractul de delegare. CAPITOLUL 8 2 SANCŢIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CORESPUNZĂTOARE A SERVICIILOR PREVAZUTE ÎN CONTRACT Art. 29, Se vor aplica prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 454/2017, prevederile HCLMT nr. 371/30.10.2007 modificată şi completată, privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara. (1) Pentru neîndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor publice de deszăpezire şi combatere a poleiului, prestatorul va fi sancţionat după cum urmează: Se penalizează cu 5% pe lună din valoarea facturii lunare, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la literele b), c), d) şi cu penalităţi de 1000 lei pe zi pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute la literele a) și e), după cum urmează: a) neîntocmirea Jurnalului de activitate pe timp de iarnă prevăzut în anexa nr. 6 la Caietul de sarcini; b) nerespectarea termenului de max. 4 ore de la încetarea ninsorii, pentru degajarea căilor de acces spre instituțiile publice şi unitățile de alimentaţie publică; c) nerespectarea termenului de 3 ore de la avertizarea meteorologică, pentru împrăștierea materialelor antiderapante în vederea prevenirii îngheţului şi combaterii formării poleiului; d) nerespectarea locurilor de depozitare şi descărcare a zăpezii rezultate în urma îndepărtării acesteia de pe căile publice; e) neasigurarea stocurilor de materiale antiderapante necesare activității de deszăpezire şi combaterea poleiului, până la data de 1 octombrie a fiecărui an de activitate, conform prevederilor Caietului de sarcini. (2) Aplicarea de 3 penalități pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 29, alin. (1), lit. b), c) şi d) conduce la rezilierea unilaterală a contractului de servicii. CAPITOLUL 9 GARANȚIA DE BUNA EXECUŢIE Art. 30. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. (2) Garanţia de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție. 10

(3) Garanția de bună execuție în procent de 5% din contravaloarea contractului fără TVA, aferente primului an de activitate, pentru serviciile de deszăpezire prestate, se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. (4) Garanția de bună execuție se poate constitui şi prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, contractantul având obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. (5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. (6) Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziție public, fără TVA. (7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin rețineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică/contractul subsecvent şi va înştiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinația lui. (8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. (5) pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. (9) Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) este purtător de dobândă în favoarea contractantului. (10) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție public în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligațiile asumate prin contract, Anterior emiterii unei pretenții asupra paranțici de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanţiei de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, (11) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a clibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziţie publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. CAPITOLUL 10 a MASURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Art. 31. Operatorii serviciului de deszăpezire au următoarele obligații: a) Să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână/schimb; b) Să asigure echipamentul de protecţie şi siguranță inscripționat sub numele propriei firme respectiv logo sau slogan pentru fiecare funcţie în parte, potrivit normativului în vigoare; c) Să asigure materialele igienico-sanitare pentru fiecare lucrător/anpajat în parte pe fiecare schimb; d) Să asigure controlul medical periodic al salariaţilor, conform legii în vigoare; 11

e) Să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentelor de invaliditate; f) Să asigure curățarea, spălarea şi dezinfectarea maşinilor şi recipientelor folosite; g) Să asigure condițiile de igienă personală la ieşirea din schimb; h) Alte prevederi ale Legii nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă şi a HG, nr. 1425/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006. CAPITOLUL 11 RISCURILE DELEGARII DE GESTIUNE Art. 32. Operatorul are obligația să îşi asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activităților de deszăpezire a căilor publice, precum şi răspunderea asupra desfășurării întregii activități ce face obiectul delegării de gestiune. Tabel nr. 2. - Matricea riscurilor pentru prestarea activităților de deszăpezire a căilor publice 1 2 3 4 5 Nr Categoria de risc Descrierea riscului Alocare Consecințe / crt Autoritatea Împărțită | Prestator managementul contractantă riscului Riscuri de proiectare/autorizare 1 | Intârzieri în Nu pot fi obţinute x Întârzieri în obținerea toate aprobările începerea avizelor / necesare sau sunt prestării autorizaţiilor înregistrate întârzieri serviciilor. pentru în obținerea acestora prestarea pentru serviciile de serviciilor deszăpezire căi publice Riscuri de finanțare a serviciilor 2 ÎIndisponibilitate Operatorul nu este X Lipsa finanțării a finanțării capabil să asigure pentru resursele financiare şi de continuarea capital conform prestării bugetului și în timpul serviciilor prevăzut Riscuri aferente cererii şi veniturilor 3 Schimbări Rata actuală a inflației xXx Depăşirea majore ale va depăşi rata costurilor de inflației previzionată a inflației prestare a serviciilor Riscuri legislative/politice 12

4 Schimbări legislative/politi ce specifice Schimbare legislativă şi/sau a politicii autorităţii contractante care nu poate fi anticipată la semnarea contractului şi care este adresată direct, specific şi exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea operatorului O creştere semnificativă în costurile operaționale ale operatorului şi/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări Riscuri naturale 5 Forța majoră Forța majoră aşa cum este definită prin lege împiedică executarea contractului Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului Riscuri de operare 6 Resurse de Resursele necesare Creşteri ale intrare pentru operare costă mai costurilor şi în mult decât cele estimate unele cazuri inițial, nu au calitatea efecte negative corespunzatoare sau nu aupra calității sunt disponibile în serviciilor cantităţi suficiente furnizate în cadrul contractului 7 Risc de Operatorul nu cunoaşte Costuri disponibilitate în detaliu zonele în care suplimentare specific va preșta serviciul şi va față de cele suplimenta numărul de utilaje şi de echipe în vederea executării cât mai eficient a acestuia prevăzute în contract 8 Capacitate de management Operatorul nu îşi poate îndeplini obligațiile conform contractului Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzător Alte riscuri 9 Creşterea costurilor cu forța de muncă Creşteri neprevăzute de costuri cu personalul ca urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării contractului. Operatorul este obligat să ia în calcul toate creşterile de costuri cu personalul la momentul încheierii contractului 13 i 1

10 Creşterea Depășirea costurilor cu x Operatorul este costurilor cu realizarea serviciului obligat să ia în prestarea calcul toate serviciului creşterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul încheirii contractului 11 Accidente de Accidente de muncă în X Neefectuarea în muncă timpul prestării condiții optime serviciului a serviciului. 12 Servicii Servicii nefinalizate, X Neefectuarea în efectuate incomplete, parțiale sau condiții optime necorespunzător necorespunzatoare din a serviciului va punct de vedere calitativ. duce la costuri suplimentare, iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala operatorului. CAPITOLUL 12 INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE DESZĂPEZIRE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Trimestrul Total I H UI IV an 0 1 2 3 4 [5 6 1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI 11 MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CALITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE a) Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea % - - % % activităţii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii 100 100 100 privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activităţi b) Ponderea din numărul de reclamaţii de la lit.a) care s- % - - % % au dovedit justificate 5 5 5 c) Procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate % - - % % în mai puțin de 12 de ore 90 90 90 12 MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE a) Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantitățile de % - - % % servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii 100 100 100 privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activităţi b) Procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate % - = % % în mai puțin de 12 ore 90 90 90 c) Penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile % - - % % 1 administrației publice locale, raportate la valoarea 4 6 5 prestației, pe activități 13 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE CETĂȚENILOR a) Numărul de sesizări scrise din partea cetăţenilor, % - - % % raportate la numărul total de sesizări înregistrate 5 5 5 b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într- % - - % % un termen mai mic de 48 de ore 100 100 100 14

15 2, INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI 2.1 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de nr. - - nr. nr. către operator a obligațiilor din licenţă 3 3 6 b) Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului ar. - - nr, nr. rezultate din analizele şi controalele organismelor 1 1 2 abilitate 22 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE a) Numărul de cetăţeni care au primit despăgubiri datorate | nr. - - nr. ar. culpei operatorului sau dacă au suferit accidentări din 1 I 2 cauza nerespectării condițiilor de prestare a activității PT b) Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru % - - % % situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată | 50 50 50 aferentă activității c) Numărul de neconformități constatate de autoritatea | nr. - - nr, nr. administrației publice locale, pe tipuri de activități 2 2 4 ADMINISȚI TOR PUB ŞEF BIROU SALUBRIZARE ROBERT RISTOF i CĂLIN VICTOR FIAT, „rr LT ra

LISTA ANEXE — la Caietul de sarcini deszăpezire Anexa nr. 1 - Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii Anexa nr. 2 - Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii Anexa nr. 3 - Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire Anexa ur. 4 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara Anexa nr. 5 — Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcţiune prin combaterea poleiului și a înghețului Anexa nr. 6 - Jurnal de activitate pe timp de iarnă 16

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA BIROUL SALUBRIZA Nr. SC20184202(0 / 30:08:20 (? RAPORT DE SPECIALITATE privind delegarea gestiunii serviciului public de curațare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet în Municipiul Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de Sarcini cu anexele la acesta şi modelul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de curațare şi transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet în Municipiul Timişoara; Facem următoarele precizări: În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată art. 8, alin. (3) în exercitarea competențelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: d*1) aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate; - elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor -cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate şi aprobate de autoritățile de reglementare competente; Prezentăm următoarele aspecte: Prin HCLMT nr.138/2010, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat delegarea gestiunii activității de deszăpezire - curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora în funcţiune pe timp de polei sau îngheţ pe o perioadă de 6 ani, pentru cele 6 sectoare stabilite în municipiul Timişoara. Astfel în anul 2011 au fost încheiate, prin licitaţie publică deschisă, contracte de delegare a gestiunii activităţii de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru 6 sectoare din Municipiul Timişoara, după cum urmează: - Sectoarele 1, 2, 3 şi 6— RETIM ECOLOGIC SERVCE SA - Sectoarele 4 şi 5 — SC DRUMURI MUNICIPALE SA Prin HCL nr. 183/15.11.2016, aceste contracte au fost prelungite prin Act adițional, până în luna aprilie 2018. Cod FO 53-01, ver.l

Ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice , art.1, alin. (4) lit.d): „Serviciile de utilități publice...... au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu”, În vederea demarării procedurii de achiziție publică pentru încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului public de de curațare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet în Municipiul Timişoara este necesar a se aproba Studiul de Oportunitate , Caietul de sarcini cu anexele la acesta şi modelul de contract, în forma prezentată. Obiectul delegării gestiunii serviciului este curațarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet în Municipiul Timişoara, care cuprinde următoarele activități: - Curățat manual zăpadă şi gheață - Curățat mecanizat zăpadă şi gheață - Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de MgChb - Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de CaCl> - Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de NaCl cu inhibitor - Împrăştiat manual material antiderapant - Împrăştiat mecanic material antiderapant - Încărcat și transportat zăpadă şi gheață - Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare Activitatea de deszăpezire a municipiului Timişoara, aglomerare urbană cu peste 300.000 de locuitori, trebuie să se desfăşoare în mod continuu, fără întreruperi, sincope în funcţionare, pentru a preveni apariția unor blocaje sau evenimente nedorite la nivelul municipiului prin neefectuarea activităților de deszăpezire şi combatere a poleiului. În concluzie, propunem aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini cu anexele la acesta şi a modelului Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de de curațare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet în Municipiul Timişoara. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini cu anexele la acesta şi a modelului Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de de curațare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet în Municipiul Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ŞEF BIROU SALUBRIZA CĂLIN VICTOR FIAT & Cod FO 53-01, ver.l

Atasament: Oportunitatea_deciziei_de_delegare_.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL SALUBRIZARE OPORTUNITATEA DECIZIEI DE DELEGARE PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE CURĂŢARE ȘI TRANSPORT AL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA 1. Descrierea situației actuale. Promovarea delegării gestiunii serviciului public de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în municipiul Timişoara, este determinată în principal de: - necesitatea asigurării şi îndeplinirii obiectivelor în materie; - identificarea şi implementarea unor modalităţi eficiente (impuse în sarcina operatorilor economici responsabili), pentru îndeplinirea obiectivelor privind gestiunea serviciului public de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în municipiul Timişoara; Următoarele activități constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază: 1.1. Curățatul manual al zăpezii şi gheții; 1.2. Curățatul mecanizat al zăpezii: a.) de pe carosabil cu lama de 3 m; b) de pe trotuare cu lama de 1 m-2 m; 1.3. Combatere polei şi gheață prin stropire cu soluţie de clorură de magneziu, clorură de calciu, clorură de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune; 1.4. Încărcat şi transportat zăpadă şi gheață; 1.5. Împrăştiat manual/mecanic material antiderapant; 1.6. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare. 2. Cerințe organizatorice minimale. a) Respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor în domeniul de activitate;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparația instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanţă precizați în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi îmbunătățirea în mod continuu a calităţii serviciilor prestate; d) furnizarea, în termenul solicitat, autorității administraţiei publice locale, respectiv AN.RS.C., a informaţiilor solicitate, accesul la documentele/documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare stradală, în condiţiile legii; e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractul de prestare a serviciului public de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în municipiul Timişoara; f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, de rezolvare operativă a acestora şi raportare către compartimentul de specialitate din Primăria Municipiului Timişoara i) evidența orelor de funcţionare a utilajelor; )) ţinerea unei evidențe a gestiunii deşeurilor şi raportarea situaţiei lunar şi de fiecare dată când se solicită de către autoritatea contractantă; k) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; 1) conducerea operativă a activității prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; m) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condițiile stabilite prin contract; n) alte cerinţe specifice stabilite de către autoritatea contractantă. Deţinerea şi menţinerea pe toată perioada prestării activităţii a următoarelor documente: - Licenţa pentru Serviciul public de salubrizare a localităţilor, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice — AN.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 3. Impactul social. Activitatea de deszăpezire constituie unul dintre aspectele cu care se confruntă anual municipalitatea. Timişoara se regăseşte din punct de vedere geografic într-o zonă cu puţine influenţe extreme ale perioadei din sezonul rece. Serviciile de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în municipiul Timişoara, are ca scop principal realizarea şi menţinerea în funcţiune a căilor publice de comunicaţie, în scopul ridicării gradului de confort citadin şi evitării producerii unor evenimente nedorite datorate fenomenelor meteorologice din sezonul rece. Municipiul Timişoara, bine dezvoltat din punc de vedere economic, are un puternic impact asupra circulației rutiere şi pietonale pe parcursul intregului an, ca urmare, nivelul de curățare al zăpezii şi de combatere a poleiului de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora, este determinat, într-o mare măsură, și de agenții economici, care au obligaţia să intervină şi să asigure un grad de curățare optim al zonelor adiacente, de populaţie care

reprezintă unul dintre cei mai importanți actori în acest proces şi a municipalității care trebuie să intervină promt, fără sincope şi intârzieri. Alte efecte ale acordului cadru pentru serviciile de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în municipiul Timişoara sunt: - creşterea gradului de accesibilitate a drumurilor publice şi căilor de cirulație; - crearea de locuri de muncă pentru personalul necesar; - creşterea nivelului de trai şi a calității vieții; 4. Impactul asupra mediului (Obiective de atins). Utilizarea unor materiale antiderapante precum clorura de magneziu (MgCl) respectiv clorura de calciu (CaCl) reprezintă cea mai bună alegere pentru menţinerea în stare funcțională a drumurilor pe timpul iernii în actiunile de deszăpezire, dar mai ales in protecţia impotriva ingheţului/poleiului. Acestea au o acţiune remanantă de cca. 72 ore, şi sunt eficiente la temperaturi scazute până la -40*C. Topesc cu uşurintă gheața şi zăpada de pe străzi, trotuare, parcări, alei, etc. şi sunt ideale pentru parcări subterane, rampe, suprafeţe în pantă. Produsele sunt sigure şi prietenoase cu mediul, fără restricții la transport şi mult mai putin corozive față de cele pe bază de clorura de sodiu. Comparativ cu alte produse similare utilizate in procesul de deszăpezire clorura de magneziu, respectiv clorura de calciu sunt produse mult mai bine tolerate de oameni (mâini, piele, îmbrăcăminte, încălțăminte), de mediul ambiant şi de echipamentele utilizate pentru împrăştierea acestora. S. Aspecte instituționale. Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în municipiul Timişoara, este de 4 ani numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. O caracteristică importantă pentru ” delegarea gestiunii serviciului public de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în municipiul Timişoara”, prin acord cadru de lucrări, o reprezintă cazul în care necesitatea autorității contractante are un caracter repetitiv, prevăzut cu limite minimale şi maximale pentru o perioadă determinată, de până la 4 ani, o soluţie comodă şi la îndemână ar fi aplicarea acestui tip de procedură specială de achiziţie publică. Acordul-cadru va permite autorităților contractante atribuirea de contracte subsecvente, în funcţie de necesitățile concrete ale autorităților contractante, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord. Prin această modalitate de achiziţionare, autoritatea, stabilindu-şi nişte limite de contractare, va elimina stresul iniţierii unei noi proceduri pentru cantităţile suplimentare. Un alt element specific este dat de posibilitatea semnării acordul-cadru, fără ca autoritarea să deţină resursele necesare achiziţionării. 6. Impactul financiar. Durata de delegare a serviciului este de 4 ani, conform legislaţiei in vigoare. Structura şi nivelul tarifelor de de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în municipiul Timişoara

practicate de operator vor fi stabilite prin metode competitive (procedura de achiziţie publică) şi vor reflecta costul efectiv al prestatiei. 6.1.Cantităţi previzionate. În baza acordului-cadru vor fi prestate serviciile de de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în municipiul Timişoara, în conformitate cu cerințele impuse în Caietul de sarcini şi anexele la acesta. Tabel nr. 1 Nr. Cantitate minimă contract Cantitate maximă contract REL Activitatea subsecvent subsecvent crt. E (mii mp) (mii mp) 5 Î 2 3 TȚ Curiei manual zăpadă şi gheață 10653 ST821 ră ăpadă şi ă -2Dm şi 2 Curățat mecanizat zăpadă și gheață (cu lama de lm — 2m şi cu 26.024,84 52.049,68 lama de 3m) Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de 205 n 3 | MeCl» (5% din suprafață) a 1.040,99 Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de + | (10% din suprafața totală) ba EL - | Combaterea poleiului și a gheții prin stropire cu soluție de - 3 | NaCl» cu inhibitor (85% din suprafața totală ) SARE Ta E = E 6 LUI manual material antiderapant (10% din suprafața 5.204,97 10.409,94 7 II mecanic material antiderapant ( 90% din suprafața 4684471 93.689,42 E Încărcat şi transportat zăpadă şi mo 5000 10.000 9 | Curăța! guri de scurgere din rețeaua de canalizare, mp 2000 2950 În calculul suprafeţelor prevăzute în Tabelul nr. 1, coloanele 2 şi 3, s-a folosit ca documentație de bază Nomenclatorul stradal al Municipiului Timişoara. Tariful de la care s-a pornit este tariful practicat de operatori in cursul anului 2017, la care s-a aplicat rata inflatiei de 4,68% corespunzatoare anului 2018 (conform tabelului nr. 2) Tariful unitar se compune din: Cheltuieli materiale: combustibil si lubrefianti, energie electrica, materii prime si materiale consumabile, echipament de lucru, reparatii, amortizarea utilajelor, alte cheltuieli materiale; Cheltuieli cu munca vie: salarii, somaj, CASS, etc.; Taxe, licente; Alte cheltuieli, etc. Totodată, Biroul Salubrizare a efectuat şi un studiu de piaţă, constatându-se că valorile estimate se regăsesc în limita intervalului de valori analizate. Tabel nr. 2 TI T2 T3 T4 Media 2018 2018 2018 2018 2018 Ținta 23 Efectiv/ Prognoză**(%) 5,0 52 49 3,6 4,68 [taxe constante* (%) 47 49 4,8 3,5 Interval de incertitudine (%) - +0,5 +0,9 +1,2 * Exclude impactul de runda I al modificărilor operate la nivelul cotei TVA, al accizelor şi al unor taxe nefiscale ** sfârșit de perioadă Sursa: INS, calcule BNR În calculul tarifului estimat, prevăzut în Tabelul nr. 2 s-a plecat de la tariful practicat în anul 2017, la care s-a aplicat rata inflației corespunzătoare anului 2018, 4,68%.

7. Concluzii. Acordul-cadru va permite autorităţilor contractante atribuirea de contracte subsecvente, în funcţie de necesităţile concrete ale municipalității, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord, fără inițierea unei noi proceduri pentru cantităţile suplimentare şi fără ca autoritarea să deţină resursele necesare achiziţionării. Prin Acordul-cadru, se va realiza un raport calitate/preț cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului (4 ani) şi un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. Structura şi nivelul tarifelor practicate de operator vor reflecta costul efectiv al prestației conform prevederilor legale în vigoare. Decizia de delegare prin Acordul-cadru pentru serviciul public de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în municipiul Timişoara astfel propus, este fezabil din punct de vedere economic, prin prisma celor enunțate anterior privind resursele financiare necesare derulării serviciului. ŞEF BIROU SALUBRIZARE, CĂLIN VICTOR FIAT „,

Atasament: Model_contract_deszapezire.pdf

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII MF sees esse see data......... PESTII Preambul În temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice şi a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se încheie prezentul contract, între: 1. Părţi contractante MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în blv.C.D.Loga nr.1, telefon 408300, fax 490635, cod fiscal 14756536, cont curent nr. RO90TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată prin Primar Nicolae Robu şi Director Economic Steliana Stanciu, în calitate de ACHIZITOR, şi PERI CPE DEI cu sediul ÎN «ureei mere Je urinare .. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr cos O CUL iii „ reprezentată prin Deea nete ee ee „în calitate de PRESTATOR, a prezentul contract: 2. Definiţii 2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; b. achizitor şi prestator - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala și corespunzatoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; d. servicii- activitati a caror prestare face obiectul contractului; e. produse- echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; £. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; g. zi —zi calendaristică; an-365 de zile. 3. Interpretare 3.1, În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. CLAUZE OBLIGATORII 4. Obiectul principal al contractului 4.1, Obiectul prezentului contract îl constituie Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în Municipiul Timișoara, în conformitate cu documentaţia de atribuire, respectiv Caietul de sarcini, anexele la Caietul de sarcini şi obligațiile asumate prin prezentul contract. MUNICIPIUL TIMISOARA 1 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

5. Preţul contractului 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de MAXIM „la care se adaugă TVA, conform specificațiilor din tabelul de mai jos: Cantitate Cantitate Nr. Activitatea U.M minimă maximă crt. Contract Contract subsecvent subsecvent 0. l 2 3 4 1. | Curăţat manual zăpadă şi gheaţă mp 406,93 678,21 2. Curățat mecanizat zăpadă şi gheață (cu lama de lm — mii 26.024,84 52.049,68 2m şi cu lama de 3m) mp 3. | Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție mii de MgCl, (5% din suprafață) mp 0 1.040,99 Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție mii 4 de CaCl, (10% din suprafața totală) mp LL 2.081,99 Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluţie mii A de NaCl, cu inhibitor (85% din suprafața totală) mp 8.848,45 1769689 TE E Ţ EET F 6 Imprăştiat manual material antiderapant (10% din mii 5.204,97 10.409,94 suprafața totală) mp E : E ET 7 Imprăştiat mecanic material antiderapant (90% din mii 46.844,71 93.689,42 suprafața totală) mp 8. | Încărcat și transportat zăpadă şi gheață mc 5.000 10.000 9. Curăţat guri de scurgere din rețeaua mp 2.000 2.950 de canalizare 5.2. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului se calculează în baza ofertei declarate câştigătoare în urma licitației publice desfăşurate. 6. Durata contractului 6.1. Prezentul contract subsecvent privind Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în Municipiul Timișoara produce efecte de la data semnării până la data împlinirii unui an calendaristic. 7. Executarea contractului 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuție. 8. Documentele contractului 8.1. Documentele contractului sunt: a) Caietul de sarcini şi anexele la acesta; b) Oferta cu propunerile tehnice şi financiare, postată în SEAP; c) Graficul de prestare a serviciilor; d) Listă asociați cu date de identificare (dacă este cazul); e) Garanția de bună execuție constituită conform art. 14 din prezentul contract; ) Acord de asociere (dacă este cazul); g) Angajament de susținere (dacă este cazul) 9. Standarde 9.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de achizitor în Caietul de sarcini şi anexele la acesta, cerințele din contract şi reglementările tehnice în vigoare. MUNICIPIUL TIMISOARA 2 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

10. Caracterul confidențial al contractului 10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public şi nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 11. Obligațiile principale ale prestatorului 11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanțele prevăzute în Caietul de sarcini, anexă la contract; 11.2. Prestatorul se obligă să respecte indicatorii de performanță precizați în Caietul de sarcini şi să asigure îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate; 11.3. Prestatorul se obligă să furnizeze, în termenul solicitat, autorității contractante şi AN.R.S.C., informațiile solicitate, accesul la documentele/documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de deszăpezire şi combatere a poleiului, în condițiile legii; 11.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, ctc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate, şi ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de achizitor. 11.5. Prestatorul se obligă să presteze activităţi specifice serviciului public de deszăpezire şi combatere a poleiului în Municipiul Timişoara, cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, precum şi a modificărilor şi actualizărilor legislative care apar pe întreaga perioadă de derulare a contractului; 11.6. Prestatorul va face dovada deținerii şi menținerii, pe toată perioada prestării activității, a următoarelor documente: a. Licenţa pentru Activitatea de curățare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei s-au îngheț, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice — denumită A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b. Toate avizele, acordurile, alte permise, convenții, aprobări sau autorizaţii, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea specifică în domeniu. 11.7. Prestatorul are obligația de a respecta legislația, normele, prescripțiile şi regulamentele privind protecţia sănătății publice, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; 11.8. Prestatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 11.9. Prestatorul va realiza un sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 11.10. Prestatorul va asigura conducerea operativă a activității prin dispecerat, va asigura mijloacele tehnice şi a personalului de intervenție; 11.11. Prestatorul trebuie să fie integral pregătit cu utilaje, materiale, forța de muncă, program de lucru, pentru a acoperi întreaga gamă de servicii ce urmează a fi prestate conform programului aprobat; 11.12. Prestatorul are obligaţia de a interveni prompt la solicitarea compartimentului de specialitate privind soluționarea oricăror probleme apărute în teren pe domeniul de activitate; 11.13. Prestatorul se obligă să respecte întocmai toate cerințele şi obligațiile prevăzute în Caietul de sarcini şi anexele la acesta - parte integrantă a acordului cadru, în condiții de calitate şi eficiență. 11.14. Prestatorul/operatorul serviciilor de utilități publice aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 33 al. 2 din L 51/2006 are obligația, la solicitarea autorităților administrației publice locale, de a MUNICIPIUL TIMISOARA 3 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

asigura continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităților din sfera serviciilor de utilități publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile. 12. Obligațiile principale ale achizitorului 12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate, conform prevederilor Caietului de sarcini şi anexelor la acesta, în momentul finalizării lor. 12.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator, conform legislației specifice în vigoare. 12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 12.4. Achizitorul va urmări modul de realizare a lucrărilor şi va admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ. 13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 13.1. Pentru neîndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor publice de deszăpezire şi combatere a poleiului, prestatorul va fi sancționat după cum urmează: Se penalizează cu 5% pe lună din valoarea facturii lunare, nerespectarea obligațiilor prevăzute la literele b), c), d) şi cu penalități de 1000 lei pe zi pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la literele a) şi e), după cum urmează: a) neîntocmirea Jurnalului de activitate pe timp de iarnă prevăzut în anexa nr. 6 la Caietul de sarcini; b) nerespectarea termenului de max. 4 ore de la încetarea ninsorii, pentru degajarea căilor de acces spre instituțiile publice şi unitățile de alimentație publică; c) nerespectarea termenului de 3 ore de la avertizarea meteorologică, pentru împrăștierea materialelor antiderapante în vederea prevenirii îngheţului şi combaterii formării poleiului; d) nerespectarea locurilor de depozitare şi descărcare a zăpezii rezultate în urma îndepărtării acesteia de pe căile publice; e) neasigurarea stocurilor de materiale antiderapante necesare activității de deszăpezire şi combaterea poleiului, până la data de 1 octombrie a fiecărui an de activitate, conform prevederilor Caietului de sarcini. 13.2. Aplicarea de 3 penalități pentru nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 13.1, lit. b), c) şi d) conduce la rezilierea unilaterală a contractului de servicii. CLAUZE SPECIFICE 14. Garanţia de bună execuție a contractului 14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului. 14.2. Cuantumul garanţiei de bună execuție este de .................. lei, reprezentând 5% din valoarea fără TVA a contractului. 14.3. Garanția de bună execuție se constituie de către contractant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună execuție prin (operatorul va alega una din variante): - virament bancar - instrument de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa condiționat sau neconditionat . sau - rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest sens contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu cel puțin 0,5% din prețul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin MUNICIPIUL TIMISOARA 4 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

rețineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiința achizitorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. 144. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 14.5. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 15. Alte responsabilități ale prestatorului 15.1. (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele, utilajele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de, şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 15.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 15.3. Foloasele necuvenite constatate vor fi suportate de către prestator. 16. Alte responsabilități ale achizitorului 16.1. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract, prin reprezentantul său din cadrul Biroului Salubrizare. 16.2. Reprezentantul achizitorului numit din cadrul Biroului Salubrizare are obligaţia de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a recepționa lucrările şi a viza Procesele verbale de recepţie zilnice, de a viza facturile emise şi de a restitui garanția de bună execuție. 17. Recepție şi verificări 17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini şi anexele la acesta. 17.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica prestatorului, în scris, identitatea reprezentanților săi împuterniciți în acest scop. 18. Incepere, finalizare, întârzieri, sistare 18.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanţiei de bună execuție; 18.2. Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform graficelor de lucrări; 18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. MUNICIPIUL TIMISOARA 5 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

18.4. Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului. 19. Ajustarea prețului contractului 19.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către achizitor prestatorului, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată în propunerea financiară, anexă la acordul - cadru. 19.2. Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de deszăpezire, la solicitarea fundamentată a prestatorului. 19.3. Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de deszăpezire se face în baza Ordinului Autorităţii Naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula: [Delta (ct) + Delta (ct) x r%] Delta (f) = amana m Q Delta (ct) = creşterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri; r% = cota de profit a operatorului Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual. 19.4. Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent, fără modificarea valorii acordului cadru. 20. Amendamente 20.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanţe care lezează intersele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 21. Subcontractanți / Asociaţi 21.1. Prestatorul se va achita de obligațiile asumate, în mod direct şi nu prin subcontractanți. Sau 21.1. (1) În aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are obli gația de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia. (2) În vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților şi datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum şi acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. 21.2. Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații: a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă şi ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți, b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora, c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică. MUNICIPIUL TIMISOARA 6 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

21.3. În situațiile prevăzute la 21.2, autoritatea contractantă are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente: a) activitățile ce urmează a fi subcontractate; b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți; c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți. 21.4. În situațiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării. 21.5. Contractele menționate la art. 21.3 şi declarațiile menționate la art. 21.4 vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanți. 21.6. În situațiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere şi a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică. 21.7. Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante. 21.8. Situația prevăzută la art. 21.2 nu reprezintă modificare substanțială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016. 219. (1) În situația prevăzută la art. 21.2 lit. a), valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea prețurilor existente în contract. (2) În situația prevăzută la art. 21.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. (3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractantul inițial şi nici valoarea aferentă acestora. 21.10. În situația prevăzută la art. 212 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din L 98/2016. 21.11. Situația prevăzută la art. 21.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor; b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant; c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică; d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați. 21.12. În situația prevăzută la art. 21.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 21.2 lit. a). 21.13. (1) În cazul în care executantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publica, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terțul/terții susținător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor şi contractantul principal/executant vor asigura că achizitorul poate aplica această obligație. MUNICIPIUL TIMISOARA 7 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, să includă în contract, printr-un act aditional, clauze specifice care să permită autorității contractante să urmărească orice pretenție la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanție. 22. Cesiunea 22.1. — Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris al achizitorului. 22.2. - Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate inițial. 23. Forța majoră 23.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 23.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a foței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 23.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 23.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 24. Încetarea şi denunțarea unilaterală şi rezilierea contractului 24.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea 98/2016; b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiţie a Uniunii Europene. 24.2. (1) Orice modificare a unui contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condițiile prevăzute la art. 221 L 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi. (2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial. 24.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecata şi de a pretinde plata de daune-interese. 25. Soluționarea litigiilor 25.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. MUNICIPIUL TIMISOARA 3 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

25.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fi soluționat de către instanța competentă. 26. Limba care guvernează contractul 26.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 27. Comunicări 271. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 27.2. Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 28. Legea aplicabilă contractului 28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părţile au înțeles să încheie astăzi..................... prezentul contract în 3 (trei) exemplare, două pentru achizitor şi unul pentru prestator. ACHIZITOR PRESTATOR MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NICOLAE ROBU ADMINISTRATOR P ROBERT, KK DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ STELIANA STANCIU ȘEF BIROU SALUBRIZARE / CĂLIN VICTOR FIAT / x AVIZAT JURIDIC CRISTINA BOZAN "A Apare MUNICIPIUL TIMISOARA 9 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

Atasament: Acord_cadru_servicii_de_deszapezire.pdf

ACORD-CADRU DE SERVICII nr. data În temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice şi a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se încheie, Între MUNICIPIUL TIMISOARA prin Primar, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1 telefon 0256-408300, fax 0256-490635,cod fiscal 14756536, reprezentată prin NICOLAE ROBU - Primar şi Steliana Stanciu - Director Direcția Economică, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi SOCIETATEA „cu sediul „cod unic de inregistrare RO.. „înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. did... „telefon/fax Pesta va „e-mail: .......... , reprezentată prin ......... - Administrator, în calitate de promitent- prestator, pe de altă parte, prezentul acord-cadru, în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfăşurare. CLAUZE OBLIGATORII 1. Documente care însoțesc Acordul cadru 1.1. Documentele sunt anexe ale acordului-cadru şi constituie parte componentă a acestuia: a) Caietul de sarcini şi anexele la acesta; b) Propunerea tehnică şi propunerea financiară înregistrată cu nr.; c) Acordul de asociere, dacă este cazul; d) Contractele subsecvente. 2. Scopul acordului cadru 2.1 Scopul acordului — 2.1.1. Prezentul Acord cadru stabileşte condițiile de desfăşurare a activităților specifice serviciului de deszăpezire în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță. 2.1.2. Caietul de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică şi de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de deszăpezire. 2.2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfăşurării următoarelor activități şi constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază pentru curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timişoara: a). Curățat manual zăpadă şi gheață b). Curățat mecanizat zăpadă şi gheață c). Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de MgCl> d). Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de CaCl, e). Combaterea poleiului şi a gheții prin stropire cu soluție de NaCl, cu inhibitor f). Împrăştiat manual material antiderapant g). Împrăştiat mecanic material antiderapant h). Încărcat şi transportat zăpadă şi gheață i). Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare

2.3. Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a serviciilor, precum şi la alte condiții ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului public de deszăpezire. 2.4. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. 2.5. Termenii şi noțiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, Anexa nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini. 3. Durata acordului-cadru 3.1. - Durata prezentului acord-cadru este de maxim 48 luni, începând de la data semnării lui. 3.2. - Acordul cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acordului cadru sau la expirarea duratei acestuia, când va înceta să mai producă efecte. 3.3. - Contractele subsecvente se vor încheia anual sau în funcție de necesitățile autorității contractante şi de fondurile alocate acestei destinații, pe toată perioada de valabilitate a acordului cadru. 4. Prețul total al serviciilor 4.1. — Valoarea acordului-cadru este de maxim ................. lei fără TVA. 4.2. — Tarifele unitare ale serviciilor sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru . 5. Cantitatea previzionată 5.1. Cantitățile previzionate de servicii, ce vor fi prestate în baza acordului-cadru, respectiv a contractelor subsecvente sunt după cum urmează : Cantități minime și maxime aferente acordului cadru şi contractelor subsecvente, pe activități: Cantitate Cantitate 5 Cantitate LEE Pam Cantitate n Nr. ic. U.M minimă maximă ana maximă Activitatea minimă crt. Contract Contract Acord- Acord-cadru subsecvent subsecvent cadru 0 1 2 3 4 5 6 col. 3x4 col. 4x4 L-| Curăţat manual zăpadă și gheață mp 406,93 678,21 1.627,72 2.712,84 2, | Curățat mecanizat zăpadă și gheață (cu mil | 2602484 | 5204968 | 10409936 | 208.198,72 lama de Im — 2m şi cu lama de 3m) mp 3 Combaterea poleiului şi a gheții prin mii stropire cu soluție de MgCl, (5% din mi 520,50 1.040,99 2082,00 4.163,96 suprafață) p 4. Combaterea poleiului şi a gheții prin îi stropire cu soluție de CaCl, (10% din II 1.040,99 2.081,99 4.163,96 8.327,96 suprafața totală) 3. Combaterea poleiului şi a gheții prin sei stropire cu soluție de NaCl, cu inhibitor a 8.848,45 17.696,89 35.393,80 70.787,56 (85% din suprafața totală) p 6. Imprăştiat manual material antiderapant mii (10% din suprafața totală) mp 5.204,97 10.409,94 20.819,88 41.639,76 7. Împrăştiat mecanic material antiderapant mii (90% din suprafața totală) mp | 4684471 | 93.689,42 187.378,84 | 374.757,68 8. Încărcat şi transportat zăpadă şi gheață me 5.000 10.000 20.000 40.000 9 Curățat guri de scurgere din rețeaua mp 2.000 2.950 8.000 11.800 de canalizare

6. Obligațiile promitentului-prestator 6.1. Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul achizitor, să presteze activități specifice serviciului public de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță. 6.2. Promitentul - Prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru şi caietul de sarcini cu anexele sale - parte integrantă a acordului cadru. 6.3. În cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă obligațiile asumate prin prezentul acord- cadru, Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului — Achizitor. 6.4. Promitentul - Prestator este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru. 6.5. Promitentul - Prestator îşi asuma ca obligație principala fata de autoritatea contractantă prestarea serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv Caietul de sarcini cu anexele acestuia. 6.6. Promitentul - Prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul acord-cadru. 6.7. Promitentul - Prestator se obligă să răspundă solicitării Promitentului - Achizitor de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe prestarea serviciilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul - Prestator va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa, respectiv datorează daune-interese egale cu 30% pe zi, din valoarea contractului subsecvent în cauză. 7. Obligațiile promitentului-achizitor 7.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-prestator, să achiziționeze activități specifice serviciului public de deszăpezire în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini si anexelor la acesta. 1.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentului-Prestator o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent şi acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile. 8. Ajustarea prețului 8.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către promitent-achizitor, promitentului- prestator, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru. 82. - Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de salubrizare, la solicitarea fundamentată a prestatorului. 8.3. - Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului public de deszăpezire se face în baza Ordinului Autorităţii Naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula: [Delta (ct) + Delta (ct) x r%] Delta (tf) = ---------- m mmm mama Q Delta (ct) = creşterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri; T% = cota de profit a operatorului

Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual. 8.4. - Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent, fără modificarea valorii acordului cadru. 9. Amendamente 9.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare şi în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016. 9.2. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 10. Comunicări 10.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord- cadru, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 10.2. - Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 11. Soluţionarea litigiilor 11.1. Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru. 11.2. In termen de maxim 15 de zile de la apariția unei dispute, părțile se vor notifica reciproc în scris asupra pozițiilor 'adoptate, precum şi cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părțile se pot întâlni în scopul soluționării disputei. Fiecare parte are obligația de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluționarea pe cale amiabilă a disputei. 11.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanțele judecătoreşti competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

12. Încetarea acordului cadru 12.1. (1) Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea sa la termen. (2) Acordul cadru poate înceta și în următoarele cazuri: - prin acordul de voință al părților; - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord — cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părții în culpă. 122. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului- cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. c) în cazul modificării contractului subsecvent în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 13. Dispoziţii finale 13.1. - Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 3 exemplare originale, două pentru promitent- achizitor şi unul pentru promitent - prestator. ACHIZITOR PRESTATOR MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU ȘEF BIROU SALUBRIZARE CALIN VICTOR FIAT / ŞEF SERVICIU JURIDIC CAI E 1 Z AVIZAT JURIDIC Cc ZA BOZAN a ai gr

Atasament: Anexe_CS_deszapezire.pdf

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini nr. Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii E m 26 Nume strada Grad de prioritate Dimensiuni tronson stradă Lungime Lăţime Suprafata Grad de curățare 1 DECEMBRIE (STR.) l 2.359 4,0 9.436 100% 16 DECEMBRIE 1989 (BUL.) 1.380 8,0 11.040 100% 20 DECEMBRIE 1989 (STR.) 529 4,0 2.115 100% 3 AUGUST 1919 (BUL.) 666 4,0 2.665 100% 700 (P-TA.) 392 4,0 1.569 100% 9 MAI (STR.) 71 4,0 308 100% ABRUD (STR.) 456 4,0 1.822 100% ACA DE BARBU (INTR.) 133 40 620 100% ACAD. ALEXANDRU BORZA (STR.) 468 40 1.873 100% ACAD. AUREL BĂRGLĂZAN (STR.) 332 4,0 1.327 100% n [2] = ACAD. CORNELIU MICLOŞI (P-TA.) 206 4,0 826 100% N _ TV ACAD. DIMITRIE GUSTI (STR.) 229 4,0 917 100% ACAD. PETRE P. NEGULESCU (STR.) 235 40 1.020 100% ACAD. REMUS RĂDULEȚ (STR.) 724 4,0 2.896 100% ACAD, SEXTIL PUŞCARIU (STR.) 160 40 641 100% ACTORILOR (ALEEA) 359 40 1.435 100% ADAM ANAVI (STR.) 336 4,0 1.345 100% ADAM MICKIEWICZ (STR.) 392 40 1.567 100% mit noro _|=|-=|=|=|=|= ADAM MULLER GUTTENBRUNN (STR.) 254 4,0 1.017 100% e sa ADY ENDRE (STR.) 248 40 990 100% _ [a 1 AGRICULTORILOR (STR.) 407 40 1.630 100% N N AGRONOMIEI (STR.) 415 40 1.661 100% m a“ AIDA (STR.) _ | == IN IA NINA 320 40 1.280 100% <t N ALBA IULIA (STR.) 151 40 605 100% n a ALBASTRELELOR (STR.) =|a 1.726 40 6.903 100% 1/38

26 ALBINELOR (STR.) 40 5.682 100% 27 ALECU RUSSO (STR.) 40 888 100% 28 ALEXANDRA INDRIEŞ (STR.) 40 434 100% 29 ALEXANDRU DONICI (STR.) 40 1.476 100% 30 ALEXANDRU GOLESCU (STR.) 40 1799 100% 31 ALEXANDRU IOAN CUZA (CAL.) 40 1.765 100% 32 ALEXANDRU JEBELEANU (STR.) 40 1.358 100% 33 ALEXANDRU LĂPUŞNEANU (STR.) 40 B 1.785 100% 34 ALEXANDRU MACEDONSKI (STR.) 40 > 2.262 100% 35 ALEXANDRU MILETICI (STR.) 40 345 100% 36 ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.) 4,0 1.482 100% 37 ALEXANDRU ODOBESCU (STR.) 4,0 4.546 100% 38 ALEXANDRU ROGOJAN (STR.) 4,0 1.350 100% 39 ALEXANDRU ŞERBANESCU (STR.) 4,0 1.273 100% 40 ALEXANDRU VAIDA-VOIEVOD (STR.) 4,0 1.825 100% 41 ALEXANDRU VLAHUȚĂ (STR.) 4,0 885 100% 42 ALEXANDRU XENOPOL (STR.) 40 > 695 100% 43 ALMA CORNEA IONESCU (INTR.) 40 > 1.220 100% 44 ALPINIŞTILOR (STR.) 40 1.128 100% 45 ALSACIA (STR.) 4,0 1.014 100% 46 ALUNIȘ (STR.) 40 3.756 100% 47 ALVA THOMAS EDISON (STR.) 40 573 100% 48 AMFOREI (STR.) 40 2.122 100% 49 AMICIȚIEI (ALEEA) 40 > 661 100% 50 AMURGULUI (STR.) 40 2.283 100% 51 AMZEI (STR.) 4,0 1.834 100% 52 ANA IPĂTESCU (STR.) 4,0 4.896 100% 33 ANA LUGOJANA (STR.) 4,0 645 100% 54 ANDREI MOCIONI (STR.) 40 > 1.530 100% 55 ANDREI MUREŞEANU (STR.) NIN IA IRIINIRIIRIIRN|NINA IRI IN =IAI=iInA 4,0 933 100% 56 ANDREI ŞAGUNA (STR.) 4,0 1.660 100% 57 ANEMONELOR (STR.) 4,0 1.277 100% 58 ANGHEL SALIGNY (STR.) _| |N 40 1.242 100% 2/38

59 ANINA (STR.) 299 40 1.196 100% 60 ANIŞOARA ODEANU (STR.) 526 40 2.103 100% 61 ANS (STR.) 129 4,0 517 100% 62 ANTENEI (BUL.) 643 40 2.574 100% 63 ANTON BACALBAŞȘA (STR.) 1.466 4,0 5.863 100% 64 ANTON GOLOPENȚIA (STR.) 371 40 1.486 100% 65 ANTON PANN (STR.) 198 4,0 > 792 100% 66 ANTON PAVLOVICI CEHOV (STR.) 786 40 3.143 100% 67 ANTON SEILER (STR.) 208 4,0 832 100% 68 ANUL 1848 (STR.) 504 40 2.015 100% 69 ANVERS (STR.) 360 4,0 1.439 100% 70 APATEU (STR.) 682 4,0 2.727 100% 71 APELOR (STR.) 143 4,0 573 100% 72 APICULTORILOR (STR.) 394 4,0 1.576 100% 73 APRODUL MOVILĂ (STR.) 562 4,0 2.248 100% 74 ARADULUI (CAL.) 5.403 4,0 21.611 100% 75 ARCAŞILOR (ALEEA) 164 40 7 655 100% 76 ARCIDAVA (STR.) 1.020 4,0 4.080 100% ”T ARCULUI (STR.) 112 4,0 449 100% 78 ARDEALULUI (STR.) 1.718 4,0 6.873 100% 79 ARENEI (INTR.) 195 4,0 781 100% 80 ARGEŞ (STR.) 251 4,0 1.003 100% 81 ARH. CORNEL LIUBA (INTR.) 139 40 556 100% 82 ARH. DUILIU MARCU (STR.) 539 4,0 2.155 100% 83 ARH. ION MINCU (STR.) 154 40 617 100% 84 ARH. LASZLO SZEKELY (STR.) 89 4,0 358 100% 85 ARH. VICTOR VLAD (STR.) 568 4,0 2.271 100% 86 ARHIMANDRIT TEOFIL PĂRAIAN (STR.) 430 4,0 1.721 100% 87 ARIADNA (STR.) 709 4,0 2.837 100% 88 ARIEȘ (STR.) 137 40 2.950 100% 89 ARINULUI (STR.) 235 4,0 938 100% 90 ARISTIDE BRIAND (STR.) 328 4,0 1.313 100% 91 ARISTIDE DEMETRIADE (STR.) le Iele IA IN Ie | =IA IA [A [=] A [AIR [A [AA [A IN IA [=INA | = 2.673 40 10.693 100% 3/38

92 ARMONIEI (STR.) 1.160 4,0 > 4.642 100% 93 ARON COTRUŞ (P-TA.) 176 40 704 100% 94 ARON PUMNUL (STR.) 112 40 448 100% 95 ARSENIE BOCA (STR.) 120 4,0 > 482 100% 9% ARTHUR RUBINSTEIN (STR.) 591 40 2.365 100% 97 ASȘTRILOR (STR.) 607 4,0 2.429 100% 98 ATANASIE DEMIAN (STR.) 459 40 2 1.838 100% 99 ATANASIE MARIAN MARIENESCU (STR.) 168 40 671 100% 100 ATENA (P-TA.) 95 40 381 100% 101 ATOMULUI (STR.) 658 40 2.631 100% 102 AUGUSTIN COMAN (STR.) 363 4,0 1.453 100% 103 AUREL BUTEANU (STR.) 194 40 718 100% 104 AUREL CIUPE (ALEEA) 123 40 491 100% 105 AUREL CONTREA (STR.) 250 40 1.002 100% 106 AUREL COSMA (STR.) 133 4,0 532 100% 107 AUREL PETEANU (STR.) 302 40 1.208 100% 108 AUREL POP (STR.) 776 40 > 3.104 100% 109 AUREL POPOVICI (STR.) 363 4,0 1.451 100% 110 AUREL VERNICHESCU (STR.) = Ie IA IA JA IRAN IRA IA 101 4,0 403 100% 111 AUREL VLAICU (P-TA.) 204 4,0 817 100% 112 AURELIA FĂTU RĂDUȚU (STR.) 273 40 1.091 100% 113 AURELIANUS (STR.) 253 40 1.011 100% 114 AURORA (STR.) 287 4,0 1.150 100% 115 AVIATORILOR (STR.) 463 4,0 1.852 100% 116 AVRAM IANCU (P-TA) 448 4,0 > 1.794 100% 117 AVRAM IMBROANE (STR.) 2.936 4,0 11.742 100% 118 AXENTE SEVER (P-TA.) 543 40 ci 100% 119 AZALEELOR (STR.) 316 40 a | a a 100% 120 AZUGA (STR) 207 40 o N : | 100% 121 AZURULUI (ALEEA) 561 4,0 o T N 100% 122 BABA DOCHIA (STR.) 348 4,0 100% 123 BABA NOVAC (STR.) 308 4,0 SIN m alalA 100% 124 BABADAG (STR.) [= JA 173 4,0 Q d O 100% 4/38

125 BACHUS (STR.) 330 4,0 1.321 100% 126 BADEA CÂRȚAN (P-TA.) 238 40 952 100% 127 BAGHETEI (ALEEA) 141 40 > 563 100% 128 BAIA (STR.) 138 4,0 2 551 100% 129 BALCIC (ALEEA) 141 40 565 100% 130 BALTA VERDE (STR.) 372 4,0 1.488 100% 131 BĂLȚI (ALEEA) 104 4,0 414 100% 132 BANATUL (STR.) 875 40 3.499 100% 133 BANUL MĂRĂCINE (S1R.) 611 40 > 2.445 100% 134 BANUL SEVERINULUI (STR.) 309 4,0 1.235 100% 135 BANUL UDREA (STR.) 231 4,0 922 100% 136 BARBU ISCOVESCU (STR.) 371 4,0 1.485 100% 137 BARBU LAUTARU (STR.) 333 40 2 1.331 100% 138 BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA (STR.) 202 40 808 100% 139 BARIEREI (STR.) 130 40 521 100% 140 BÂRSEI (STR.) 373 4,0 1.491 100% 141 BÂRZAVA (STR.) 963 4,0 3.854 100% 142 BASARABIA (STR.) 942 4,0 3.769 100% 143 BASEL (STR.) 253 40 1.012 100% 144 BASMULUI (INTR.) 173 40 > 694 100% 145 BATANIA (STR.) 918 40 3.671 100% 146 BEHELEI (STR.) 135 40 542 100% 147 BELA BARTOK (STR.) 350 40 1.400 100% 148 BELA KAMOCSA (STR.) 278 40 > 1.112 100% 149 BELA LUGOSI (STR.) 369 40 1.476 100% 150 BELGRAD (STR.) 123 40 2 494 100% 151 BERZEI (STR) 449 4,0 1.797 100% 152 BISERICII (P-TA.) 244 4,0 975 100% 153 BISTREI (STR.) 688 4,0 2.753 100% 154 BISTRIȚA (STR.) 244 40 974 100% 155 BITOLIA (STR.) 72 40 288 100% 156 BOBALNA (STR.) 1.656 4,0 6.623 100% 157 BOEMA (STR.) al<lalalalalalI=lalelale|l ele Ie Ie INI Ie AIR NINA IA INA JNA <|NAIN AIR 172 4,0 687 100% 5/38

158 BOGDAN CATUL (INTR.) 128 4,0 512 100% 159 BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU (BUL.) 513 4,0 2.053 100% 160 BOGDĂNEŞTILOR (CAL.) 2.863 4,0 11.453 100% 161 BORSEC (STR.) 104 4,0 417 100% 162 BRADUL (STR.) 238 40 952 100% 163 BRAN (STR) 169 4,0 675 100% 164 BRÂNDUSŞEI (STR.) 538 4,0 2.153 100% 165 BRAŞOV (STR.) 313 40 1.253 100% 166 BRAZILOR (STR.) 150 40 601 100% 167 BRIGADIERILOR (STR.) 155 40 622 100% 168 BRUMĂRELE (STR.) 162 4,0 649 100% 169 BRUTUS HANEŞ (STR.) 92 4,0 368 100% 170 BRUXELLES (STR.) 335 4,0 1.340 100% 171 BUCEGI (STR.) 357 4,0 1.427 100% 172 BUCOVINEI (STR.) 921 4,0 3.683 100% 173 BUCUREŞTI (STR.) 353 4,0 1.413 100% 174 BUDAI DELEANU (STR.) 716 40 2.864 100% 175 BUJORILOR (STR.) 1.938 40 7.751 100% 176 BUREBISTA (STR.) 156 4,0 624 100% 177 BUSUIOC (STR.) 74 4,0 296 100% 178 BUZIAȘULUI (CAL.) 2.302 4,0 9.209 100% 179 C. A. ROSETTI (STR.) 684 4,0 2.736 100% 180 CAISULUI (STR.) 438 40 1.753 100% 181 CĂLAN (STR.) 327 40 1.309 100% 182 CĂLĂTORILOR (STR.) 327 40 1.309 100% 183 CĂLIN NEMEȘ (INTR.) 66 40 263 100% 184 CALISTRAT HOGAŞ (STR.) 186 40 744 100% 185 CAMELIEI (STR.) 179 4,0 715 100% 186 CAMIL PETRESCU (STR.) 97 4,0 389 100% 187 CAMPULUI (STR.) 1.439 4,0 5.755 100% 188 CANALUL BEGA (STR.) 1.829 40 7.315 100% 189 CĂPITAN DAMȘESCU (STR.) 648 4,0 2.590 100% 190 CAPREI (STR.) lalea lee Ie Ie II-I ININININ|N IRI [=== A 91 40 > 364 100% 6/38

CĂPRIOAREI (STR.) 533 4,0 > 2.131 100% CĂRĂBUŞULUI (STR.) 260 40 1.039 100% CARAŞ (STR) 150 4,0 601 100% CAREI (STR.) 855 4,0 3.421 100% CAROL DAVILLA (STR.) 764 40 7 3.057 100% CAROL ROBERT DE ANJOU (STR.) N|NINININIA 92 4,0 366 100% CAROL TELBISZ (STR.) 302 4,0 1.207 100% CARPAȚI (STR.) 564 4,0 2.256 100% CARPENULUI (STR.) 2.069 4,0 8.276 100% CĂRTURARILOR (STR.) 88 40 853 100% CARULUI (INTR.) 306 4,0 1.223 100% CASCADEI (ALEEA) 188 4,0 750 100% CASSIAN MUNTEANU (STR.) 372 4,0 1.488 100% CASTANILOR (INTR.) 289 4,0 1.154 100% CEFERIŞTILOR (STR.) 758 40 3.031 100% CENTURA (STR.) 1.238 40 4.951 100% CERCEILOR (INTR.) 58 40 231 100% CERCULUI (STR.) 1.575 40 >) 6.301 100% CERNA (STR.) 1.002 40 4.007 100% CERNĂUȚI (STR.) 238 40 950 100% CETATEA ALBĂ (STR.) _ || a 376 4,0 1.505 100% CETĂȚII (BUL.) 1.628 8,0 13.023 100% CETINEI (ALEEA) 197 40 789 100% CEZAR BOLLIAC (STR.) 453 40 7 1.812 100% CHARLES DARWIN (STR.) 135 4,0 540 100% CHEVEREŞULUI (STR.) 461 4,0 1.844 100% CHIMIŞTILOR (STR.) 302 4,0 1.207 100% CHIȘINAU (STR.) 294 40 1.176 100% CHIŞODEI (STR.) 1.349 4,0 5.398 100% CIMBRULUI (STR.) 126 4,0 505 100% CINCINAT PAVELESCU (INTR.) 74 40 296 100% CIOBANULUI (STR.) 116 4,0 465 100% CIOCARLIEI (STR.) = INI NIN 1.077 4,0 4.308 100% 7138

224 CIPRIAN PORUMBESCU (STR.) 1.329 40 5.317 100% 225 CIRCUMVALAȚIUNII (CAL.) 2.280 8,0 18.243 100% CIREŞULUI (STR.) 639 4,0 2.555 100% VC NIN NIN CITADELEI (ALEEA) 250 4,0 1.001 100% CLĂBUCET (STR.) 426 4,0 1.705 100% ol SIN CLAUDE DEBUSSY (STR.) 530 40 2.121 100% CLOPOTULUI (INTR.) 155 40 619 100% n CLOȘCA (STR.) 1.129 40 4.515 100% o n S|NNINIA _| N n CLUJ (STR.) 597 40 2.388 100% m nm N COCORILOR (STR.) 544 4,0 > 2.175 100% + m N COCOSTARCULUI (STR.) 83 4,0 333 100% COCOŞULUI (INTR.) 102 4,0 408 100% COLONEL ENESCU (STR.) 243 40 971 100% COLONIA RADIO (STR.) 364 4,0 1.457 100% COLONIA SLAVIC (STR.) 259 4,0 1.036 100% COMÂNEŞTI (STR.) 106 4,0 426 100% COMETEI (STR.) 570 40 2.280 100% COMOAREI (STR.) = | = INIMA 687 40 2.746 100% CONSILIUL EUROPEI (P-TA.) 386 8,0 3.086 100% CONSTANȚA (STR.) 197 4,0 789 100% CONSTANTIN BRĂILOIU (STR.) 247 4,0 989 100% CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (BUL.) 1.958 8,0 15.668 100% CONSTANTIN BRANCUŞI (STR.) 291 40 1.164 100% CONSTANTIN CEL MARE (STR.) 1.217 4,0 4.869 100% CONSTANTIN DANIEL (STR.) 385 4,0 1.542 100% CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA (BUL.) 1.197 8,0 9.572 100% CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA (STR.) 5353 40 2.139 100% CONSTANTIN IOTZU (STR.) 402 4,0 1.610 100% CONSTANTIN MIU-LERCA (STR.) 126 4,0 504 100% CONSTANTIN NOICA (STR.) 313 40 1.250 100% CONSTANTIN NOTTARA (STR.) 456 4,0 1.823 100% CONSTANTIN OLĂNESCU (STR.) 194 4,0 778 100% CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU (STR.) = |N === NIN ARN N 374 4,0 1.496 100% 8/38

CONSTANTIN SILVESTRI (STR.) 526 4,0 2.103 100% CONSTANTIN STERE (STR.) 386 4,0 a 1.543 100% CONSTANTIN TITEL PETRESCU (STR.) NININ 171 40 685 100% CONSTRUCTORILOR (BUL.) 1.119 8,0 8.953 100% CONSTRUCTORILOR (STR.) 950 40 3.800 100% CONTEMPORANUL (STR.) 138 40 554 100% COOPERAȚIEI (STR.) 151 40 603 100% CORBULUI (STR.) 349 40 1.397 100% CORINA IRINEU (STR.) 285 4,0 1.139 100% CORIOLAN BARAN (STR.) 389 4,0 1.554 100% CORIOLAN BREDICEANU (STR.) 824 4,0 3.296 100% CORNEL GROFȘOREANU (STR.) 274 4,0 7 1.094 100% CORNEL LAZĂR (STR.) 194 4,0 778 100% CORNELIA SĂLCEANU (STR.) 516 40 2.064 100% CORNELIU BABA (STR.) 409 40 1.638 100% CORNELIU COPOSU (BUL.) 949 8,0 1.595 100% CORNELIU URSU (STR.) 766 40 3.066 100% CORNELIUS NEPOS (STR.) 298 4,0 1.191 100% COŞARILOR (INTR.) 107 40 427 100% COSMINULUI (STR.) 840 4,0 3.358 100% COSMONAUȚILOR (STR.) 123 40 492 100% COSTACHE NEGRUZZI (STR.) 470 40 1.882 100% COSTINEŞTI (STR.) 195 40 780 100% COZIA (STR.) 978 40 3.910 100% CRAIOVA (STR.) 251 40 1.002 100% CRĂIȚELOR (STR.) 296 40 1.185 100% CRANGULUI (INTR.) 143 40 574 100% CREMONA (STR.) 311 4,0 1.243 100% CRINULUI (STR.) ej e SINIA [N] N 129 4,0 516 100% CRIȘAN (STR.) 1.170 40 4.682 100% CRISTALULUI (ALEEA) 636 4,0 2.544 100% CRIȘUL (STR.) 248 4,0 994 100% CRIVAIA (STR.) -|-|ala 317 4,0 1.269 100% 9/38

290 CRIZANTEMELOR (STR.) N 681 40 2.724 100% 291 CRUCII (P-TA.) 361 40 1.443 100% 292 CUCULUI (INTR.) 294 40 E) 1.176 100% 293 CUGIR (STR.) 678 4,0 2.713 100% 294 CURCUBEULUI (INTR.) 157 40 > 628 100% 295 CUTEZĂTORILOR (ALEEA) 317 4,0 1.270 100% 296 CUVIN (STR.) 146 4,0 583 100% 297 D.I. ALDEA-TEODOROVICI (STR.) 157 40 627 100% 298 D. MENDELEEV (STR.) 463 40 1.852 100% 299 DACILOR (STR) 300 40 > 1.199 100% 300 DAFINULUI (STR.) =ININJNIAINIAIN|- | A 577 40 2.308 100% 301 DALIEI (STR.) 406 4,0 1.623 100% 302 DAMASCHIN BOJINCĂ (STR.) 140 40 > 561 100% 303 DAMBOVITA (BUL.) 1.604 8,0 12.835 100% 304 DAN CĂPITAN (STR.) 646 40 > 2.584 100% 305 DEJ (STR) 709 40 2.837 100% 306 DELFINULUI (STR.) 141 4,0 563 100% 307 DELIBLATA (STR.) 189 4,0 157 100% 308 DELINEŞTI (STR.) 297 40 1.190 100% 309 DELIU PETROIU (STR.) 132 40 > 529 100% 310 DEPORTAȚII DIN BĂRĂGAN (STR.) 157 40 629 100% 311 DETA (STR.) 428 40 1.712 100% 312 DIACONUL CORESI (STR.) 585 4,0 2.339 100% 313 DIAMANDY CONSTANTIN (STR.) 146 40 584 100% 314 DIANA (STR.) 205 40 > 819 100% 315 DIMINEȚII (STR.) 908 40 > 3.633 100% 316 DIMITRIE BOLINTINEANU (STR.) = [NIZ 383 4,0 1.533 100% 317 DIMITRIE CANTEMIR (STR.) 121 40 485 100% 318 DIMITRIE DINICU (STR.) 1.678 4,0 6.711 100% 319 DIMITRIE PACIUREA (STR.) 364 40 1.454 100% 320 DIMITRIE STAN (STR.) 445 4,0 1.778 100% 321 DIMITRIE ȚICHINDEAL (STR.) 163 4,0 653 100% 322 DINU LIPATTI (STR.) 295 4,0 1.180 100% 10/38

323 DIPLICH HANS (INTR.) sui 46 4,0 185 100% 324 DIVIZIA 9 CAVALERIE (STR.) 1.112 40 4448 100% DOAMNA CHIAJNA (STR.) 82 4,0 329 100% DOBROGEA (STR.) 72 4,0 290 100% DOINEI (INTR.) 441 4,0 1.766 100% 328 DOMOGLED (INTR.) 294 4,0 1.176 100% 329 DORIN TEODORESCU (STR.) 369 4,0 1.475 100% 330 DORNEI (STR.) 70 40 7 282 100% 331 DOROBANŢILOR (CAL.) 7.665 8,0 61.322 100% 332 DOSITEJ OBRADOVIC (STR.) 161 4,0 643 100% 333 DR. ALEXANDRU MARTA (STR.) 236 4,0 945 100% 334 DR. AUREL CANDEA (STR.) 145 40 2 581 100% 335 DR. ERNEST NEUMANN (STR.) 142 40 569 100% 336 DR. GHEORGHE MARINESCU (STR.) 168 40 671 100% 337 DR. GRIGORE T. POPA (STR.) 1.219 40 4.877 100% 338 DR. IOAN BONTILĂ (STR.) 504 4,0 2.017 100% 339 DR. IOAN MUREŞAN (STR.) 1.303 4,0 5.213 100% 340 DR. IOSIF BULBUCA (BUL.) 1.79 80 14.369 100% 341 DR. IOSIF NEMOIANU (STR.) 368 4,0 1.472 100% 342 DR. LIVIU CIGAREANU (STR.) 80 40 319 100% 343 DR. LIVIU GABOR (STR.) 161 4,0 644 100% 344 DR. LOUIS ŢURCANU (STR.) 365 40 1.461 100% 345 DR. LUCIAN GEORGEVICI (STR.) 155 4,0 620 100% 346 DR. NICOLAE PAULESCU (STR.) 82 40 > 328 100% 347 DR. PAVEL VASICI UNGUREANU (STR.) 353 40 1.413 100% 348 DR. PIUS BRANZEU (STR.) 398 40 1.593 100% 349 DR. ROBERT KOCH (STR.) 322 40 2.086 100% 350 DRĂGĂŞANI (STR.) 268 40 ” 1.072 100% 351 DRAGOŞ VODĂ (STR.) 521 40 2.084 100% 352 DREPTATEA (STR.) 695 40 2.780 100% 353 DROPIEI (STR.) = NINO IONI ZII OA SISININII RI | |N A 416 4,0 1.662 100% 354 DRUBETA (STR.) 1.504 4,0 6.015 100% 355 DUILIU ZAMFIRESCU (STR.) —_| 1 91 40 363 100% 11/38

356 DUMBRAVA ROŞIE (STR.) 125 4,0 502 100% 357 DUMITRU BAGDASAR (STR.) 506 40 > 2.025 100% 358 DUMITRU KIRIAC (STR.) 132 40 2.929 100% 359 DUNĂREA (STR.) 1.89% 4,0 7.583 100% 360 ECATERINA TEODOROIU (STR.) 247 4,0 989 100% 361 ECOULUI (STR.) 161 40 644 100% 362 EDGAR QUINET (STR.) 428 40 1.711 100% 363 EDUARD PAMFIL (STR.) 323 40 1.291 100% 364 EDVARD BENES (STR.) 299 4,0 1.198 100% 365 EFTA BOTOCA (STR.) 653 4,0 2.612 100% 366 EFTIMIE MURGU (P-TA.) 405 4,0 1.621 100% 367 ELECTRONICII (STR.) 507 40 2.029 100% 368 ELISABETA RIZEA (STR.) 106 4,0 426 100% 369 EMANUIL GOJDU (STR.) NININSINININIA NIN INNA 241 4,0 963 100% 370 EMANUIL UNGUREANU (STR.) 362 4,0 1.447 100% 371 EMIL CIORAN (STR.) 163 40 650 100% 372 EMIL GÂRLEANU (STR.) 194 40 777 100% 373 EMIL RACOVIȚĂ (STR.) = 726 4,0 2.906 100% 374 EMILE ZOLA (STR.) 1.715 40 a 6.860 100% 375 EMILIA LUNGU PUHALLO (STR.) 169 40 677 100% 376 EMMANUEL DE MARTONNE (STR.) 111 40 445 100% 377 ENEAS (STR.) 1.744 40 6.975 100% 378 ENERGIEI (STR.) 261 40 > 1.045 100% 379 ENRIC BAADER (STR.) 536 4,0 7 2.145 100% 380 ENRICO CARUSO (STR.)* 371 100% 381 EPISCOP ALEXANDRU BONNAZ (STR.) 126 4,0 503 100% 382 EPISCOP AUGUSTIN PACHA (STR.) 258 4,0 | 1.032 100% 383 EPISCOP IOSEPH LONOVICI (STR.) 122 40 487 100% 384 EPISCOP JOSEPH NISCHBACH (STR.) 80 40 > 319 100% 385 ERNO KALLAI (STR.) 115 40 > 458 100% 386 EROII DE LA PĂULIŞ (STR.) 403 40 1.614 100% 387 EROILOR DE LA TISA (BUL.) 1.564 40 6.254 100% 388 ETERNITĂȚII (STR.) _[- INI | 836 40 3.344 100% 12/38

389 EUGEN COŞERIU (STR.) 4,0 100% 390 EUGEN CUTEANU (STR.) 460 40 100% 391 EUGEN POP (STR.) 203 40 100% 392 EUGEN T. MARINESCU (INTR.) 202 40 100% 393 EUGEN TODORAN (STR.) 328 40 100% 394 EUGENIU DE SAVOIA (STR.)* 100% 395 EURIPIDE (STR.) 296 4,0 100% 396 EVLIA CELEBI (STR.) _ NIN 250 40 100% 397 F. C. RIPENSIA (ALEEA) 2.869 40 100% 398 FAENZA (STR.) 226 4,0 100% 399 FĂGĂRAŞ (STR.) 242 4,0 100% 400 FEDRA (STR.) 459 40 100% 401 FELDIOARA (STR.) 314 4,0 100% 402 FELEACUL (STR.) _ | NI 422 4,0 > 100% 403 FELIX (STR.) 741 4,0 100% 404 FERMITĂȚII (STR. 129 4,0 100% 405 FILARET BARBU (STR.) 338 4,0 100% 406 FILATELIEI (STR.) 241 4,0 100% 407 FLACARA (STR.) 504 4,0 2 100% 408 FLORILOR (ALEEA) 156 4,0 100% 409 FLORILOR (STR.) 167 4,0 100% 410 FLORIMUND MERCY (STR.)* 100% 411 FLORIN MEDELEȚ (STR.) 322 4,0 100% 412 FOIȘOR (STR.) 150 40 100% 413 FORTAREȚEI (INTR.) 40 100% 414 FORUL EUGENIU CARADA (P-TA.) 4,0 100% 415 FRAGILOR (STR.) 4,0 100% 416 FRANCESCO GRISELINI (STR.)* 100% 417 FRANYO ZOLTAN (STR.) 4,0 100% 418 FRANZ FERCH (STR.) 4,0 100% 419 FRANZ LIEBHARD (ALEEA) 4,0 100% 420 FRANZ LISZT (STR.) 4,0 100% 421 FRANZ SCHMITZ (STR.) =ININION SINAN -INININININAISIN|NN|RR 4,0 100% 13/38

FRATELIA (STR.) 254 4,0 1.014 100% FRATERNITAȚII (STR.) 158 40 632 100% FRAȚII BUZEŞTI (STR.) 351 4,0 > 1.403 100% FREDERIC CHOPIN (STR.) 455 4,0 >, 1.822 100% FREDERIC MISTRAL (STR.) 576 4,0 2.305 100% FRIGULUI (STR.) 155 4,0 619 100% FRUCTELOR (STR.) 578 40 > 2.312 100% FRUNZEI (STR.) 594 4,0 2.375 100% FUIORULUI (STR.) 262 40 1.049 100% FURNICII (STR.) 360 4,0 1.441 100% GABRIEL IOSEPH (STR.) 325 4,0 1.299 100% GALILEO GALILEI (STR.) 300 4,0 1.200 100% GARABET IBRĂILEANU (STR.) 163 40 2 653 100% GĂRÂNA (STR.) 488 4,0 > 1.953 100% GĂRII (STR.) 1.531 8.0 12.248 100% GAROFIȚEI (STR.) 672 4,0 2.687 100% GAVRIIL MUSICESCU (STR.) 4.578 4,0 18.310 100% GELU (STR.) 520 4,0 2.080 100% GENERAL EREMIA GRIGORESCU (STR.) 177 4,0 708 100% GENERAL GEORGE POMUT (STR.) INI INNA 386 4,0 1.544 100% GENERAL GHEORGHE DOMĂŞNEAN (P-TA.) 460 4,0 1.839 100% GENERAL HENRI BERTHELOT (STR.) 217 4,0 867 100% GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 922 8,0 7.378 100% GENERAL MAGHERU (STR.) 155 40 3.018 100% GENERAL PRAPORGESCU (STR.)* 412 100% GENERAL TRAIAN DODA (STR.)* 1.695 100% GENERAL VIRGIL ECONOMU (P-TA.) 84 4,0 337 100% GENEVA (STR.) 49 4,0 1.984 100% GENEZEI (INTR.) 49 4,0 195 100% GEORG HAENDEL (INTR.) 328 4,0 1.312 100% GEORGE ARDELEAN (STR.) 607 4,0 2.428 100% GEORGE BACOVIA (STR.) 203 4,0 813 100% GEORGE COŞBUC (STR.) _ iN = OI N 149 4,0 597 100% 14/38

455 GEORGE ENESCU (STR.) 186 4,0 145 100% 456 GEORGE GEORGESCU (STR.) 418 4,0 1.671 100% 457 GEORGE POP DE BĂSEȘTI (STR.) 439 4,0 1.754 100% 458 GEORGE RANETTI (STR.) 885 4,0 3.539 100% 459 GEORGE STEPHENSON (STR.) 333 4,0 1.332 100% 460 GEORGE TOPÎRCEANU (STR.) 240 10 961 100% 461 GEORGES BIZET (INTR.) 196 40 783 100% 462 GEORGES CLEMENCEAU (P-TA.) 55 40 220 100% 463 GERA (STR.) 372 40 > 1.488 100% 464 GHEORGHE ADAM (STR.) 1.055 40 4.220 100% 465 GHEORGHE ANDRAŞIU (STR.) 173 40 692 100% 466 GHEORGHE ASACHI (STR.) 309 4,0 1.234 100% 467 GHEORGHE BARIȚIU (STR.) 490 4,0 1.962 100% 468 GHEORGHE COTOŞMAN (STR.) 360 4,0 1.439 100% 469 GHEORGHE CUCU (STR.) 288 4,0 1.152 100% 470 GHEORGHE DIMA (STR.) 491 4,0 1.963 100% 471 GHEORGHE DOJA (STR.) 952 4,0 3.806 100% 472 GHEORGHE IVANESCU (STR.) 156 4,0 625 100% 473 GHEORGHE LAZAR (STR.) 1.499 40 5.997 100% 474 GHEORGHE LEAHU (STR.) 300 40 1.201 100% 475 GHEORGHE POPOVICI (STR.) 101 40 403 100% 476 GHEORGHE SÂRBU (INTR.) 119 4,0 475 100% 477 GHEORGHE ŞINCAI (STR.) 327 4,0 1.306 100% 478 GHEORGHE ȚIȚEICA (STR.) 641 4,0 2.564 100% 479 GHIOCEILOR (STR.) 198 4,0 792 100% 480 GHIRLANDEI (STR.) 157 4,0 2 629 100% 481 GHIRODEI (CAL.) 1.761 4,0 7.045 100% 482 GIORGIO OSTROGOVICH (STR.) 345 4,0 1.379 100% 483 GIUSEPPE VERDI (STR.) 233 4,0 933 100% 484 GLAD (STR.) 1.349 4,0 5.394 100% 485 GLADIOLELOR (STR.) 107 40 427 100% 486 GLORIEI (STR.) 317 40 1.268 100% 487 GORNIŞTILOR (ALEEA) = AINS OO IONI NI =IRI NI ine INI 156 4,0 625 100% 15/38

488 GORUNULUI (ALEEA) 181 4,0 725 100% 489 GOSPODARILOR (STR.) 450 40 1.801 100% 490 GRAZ 499 4,0 1.996 100% 491 GRĂDINARILOR (STR.) 820 4,0 3.279 100% 492 GRĂDINII (STR.) 519 40 2.075 100% 493 GRIGORE ALEXANDRESCU (STR.) 3.726 40 14.904 100% 494 GRIGORE ANTIPA (STR.) 399 40 1.597 100% 495 GRIGORE POPIȚI (STR.) 110 4,0 > 442 100% 496 GRIGORE URECHE (STR.) 340 40 1.360 100% 497 GRIVITA (SPL.) 389 40 1.556 100% 498 HAGA (STR) 474 4,0 1.897 100% 499 HĂRNICIEI (STR.) 388 40 > 1.550 100% 500 HEBE (STR.) 1.167 40 > 4.068 100% 501 HECTOR (STR.) 273 4,0 > 1.091 100% 502 HEINRICH HEINE (STR.) 121 4,0 483 100% 503 HEINZ DOLL (STR.) 60 40 240 100% 504 HENRI COANDĂ (STR.) 187 40 747 100% 505 HENRI COURSAGET (STR.) 900 4,0 3.600 100% 506 HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY (STR.) 164 4,0 655 100% 507 HERCULANE (STR.) 1.117 40 4.469 100% 508 HERODOT (STR.) 234 4,0 937 100% 509 HERȚA (STR.) 453 4,0 1.813 100% 510 HOLDELOR (STR.) 862 40 3.449 100% 511 HOMOROD (STR.) 353 40 1.412 100% 32 HORIA (STR.) 40 4.927 100% 513 HORIA CREANGĂ (STR.) 408 4,0 1.632 100% 514 HORIA HULUBEI (STR.) 597 4,0 2.389 100% 515 HORIA MĂCELLARIU (STR.) 295 4,0 1.182 100% 516 HORIA RUSU (STR.) 86 40 344 100% 317 HOTINULUI (ALEEA) 552 4,0 2.210 100% 518 IANCU BREZEANU (STR.) 273 4,0 > 1.092 100% 519 IANCU FLONDOR (STR.) 413 4,0 > 1.651 100% 520 IANCU HUNIADE (P-TA.) ANANIA IA [A [A [A [AIA [A [A [RA = IN IA IS [e la Ie [RI IA [A [A [AI IN = 155 4,0 3.021 100% 16/38

521 IANCU VACARESCU (STR.) 660 40 100% TASOMIEI (INTR) 169 4,0 100% ICAR (ALEEA) 343 40 100% IEDEREI (INTR.) 99 4,0 > 100% IEPURELUI (STR.) 243 40 100% ILIA REPIN (STR.) 502 2,0 100% ILIE GROPŞIAN (STR.) = |NININININIA 377 40 100% INDEPENDENȚEI (STR.) 334 4,0 100% INDUSTRIEI (BUL.) 767 8,0 100% ÎNFRĂȚIRII (STR.) 316 40 100% INTR. AUREL TURCUŞ (INTR.) 105 4,0 > 100% INULUI (ALEEA) 165 4,0 100% ÎNVĂȚĂTORULUI (STR.) 268 4,0 > 100% IOACHIM MILOIA (STR.) 762 40 100% IOAN ALEXANDRU (STR.) 284 4,0 100% IOAN CUREA (STR.) 175 4,0 > 100% IOAN DIMITRIE SUCIU (STR.) 107 4,0 100% IOAN GROSU (INTR.) 164 4,0 100% IOAN INOCENȚIU MICU KLEIN (STR.) 453 4,0 100% IOAN ISAC (STR.) 302 4,0 100% IOAN LOTREANU (STR.) 98 4,0 100% IOAN PLAVOŞIN (STR.) ue 4,0 100% IOAN RAȚIU (STR.) 553 4,0 100% IOAN SARBU (STR.) 334 4,0 100% IOAN SLAVICI (STR.) 1.601 4,0 100% IOAN VASII (INTR.) 193 4,0 100% IOAN ZAICU (STR.) 581 4,0 100% ION BARAC (STR.) 571 4,0 100% ION BARBU (STR.) 201 4,0 100% ION C. BRATIANU (BUL.) 245 8,0 100% ION CREANGA (STR.) 383 4,0 100% ION CRISTOREANU (STR.) 329 4,0 100% ION GHICA (STR.) “ARS |ONIONINIONIAININININI NIN ZINA IN ZINA <INIA| A 409 40 100% 17/38

554 ION HELIADE RADULESCU (STR.) 198 4,0 792 100% 555 ION HOBANA (STR.) 253 4,0 1.012 100% 556 ION INCULEȚ (STR.) NININ 364 4,0 1.455 100% 557 ION IONESCU DE LA BRAD (STR.) 1.387 4,0 5.547 100% 558 IONLUCA BANĂȚEANU (STR.) 594 40 2.374 100% 559 ION LUCA CARAGIALE (STR.) 168 4,0 671 100% 560 ION MIHALACHE (STR.) 456 40 1.825 100% 561 ION MINULESCU (STR.) 138 4,0 > 551 100% 562 ION MONORAN (STR.) 179 40 > 716 100% 563 ION NECULCE (STR.) 593 4,0 2.373 100% 564 ION NEGULICI (STR.) 644 4,0 2.578 100% 565 ION NISTOR (STR.) 138 4,0 >) 550 100% 566 ION POP RETEGANUL (STR.) 122 4,0 488 100% 567 ION POPOVICI BĂNĂȚEANU (STR.) 395 40 1.578 100% 568 ION ROATĂ (STR.) 783 40 3.132 100% 569 ION ROMANU (STR.) 386 4,0 1.546 100% 570 ION STOIA UDREA (STR.) 276 4,0 1.103 100% 571 ION VIDU (STR.) 588 4,0 > 2.353 100% 572 IONEL DRÎMBĂ (INTR.) =|NIN-INININIRIA ININININIAIRIIA 152 4,0 606 100% 573 IONEL. C. BRĂTIANU (P-TA.) 305 4,0 1.221 100% 574 IONEL PERLEA (ALEEA) 464 4,0 1.856 100% 575 IONEL TEODOREANU (STR.) 314 40 1.256 100% 576 IORGOVANULUI (INTR.) 40 340 100% 577 IOSIF SÂRBU (STR.) 4,0 1.001 100% 578 IOSIF VELCEANU (STR.) =|NINININIA 4,0 444 100% 579 IOSIF VULCAN (STR.) 4,0 2.457 100% 580 IRIS (STR.) 4,0 2.277 100% 581 ISMAIL (STR.) 4,0 4011 100% 582 IULIA SIMU (INTR.) m 40 919 100% 583 IULIAN GROZESCU (STR.) 4,0 1.070 100% 584 IULIU MANIU (BUL.) 8,0 6.720 100% 585 IULIU MANIU (P-TA.) 40 > 551 100% 586 IULIU PODLIPNY (STR.) =|=|=la 40 1.432 100% 18/38

587 IVAN PETROVICI PAVLOV (STR.) N 568 4,0 100% 588 IZLAZ (STR) 1.811 40 7 100% 589 IZVORULUI (STR.) 122 40 100% 590 J. H. PESTALOZZI (STR.) 692 4,0 2.770 100% 591 JANOS BOLYAI (STR.) 108 40 431 100% 592 JEAN MONNET (INTR.) 464 4,0 1.858 100% 593 JEAN PAUL MARAT (STR.) 210 4,0 2 839 100% 594 JECZA PETER (STR.) 333 40 1.332 100% 595 JIUL (STR.) 175 40 > 701 100% 596 JOHANN JAKOB EHRLER (STR.) 287 40 1.149 100% 597 JOHANN NEPOMUK PREYER (STR.) 656 4,0 2.624 100% 598 JOHANN SCHWICKER (STR.) 416 4,0 1.665 100% 599 JOHANN SEBASTIAN BACH (STR.) 539 40 2.155 100% 600 JOHANN WOLF (STR.) 4,0 817 100% 601 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (STR.)* 167 100% 602 JOHANNES GUTENBERG (STR.) e N 4,0 889 100% 603 JOHNNY WEISSMULLER (STR.) o O 4,0 1.073 100% 604 JOKAI MOR (STR.) o 40 > 2.839 100% 605 JORGE AMADO (STR.) O 40 503 100% 606 JOSE SILVA (STR.) 40 699 100% 607 JOSEF KLAPKA (STR.) & + 40 1.716 100% 608 JOSEPH GABRIEL (STR.) n = = nm 4,0 1.307 100% 609 JOSEPH HAYDN (INTR.) 40 289 100% 610 JOSEPH STRAUSS (STR.) 4,0 508 100% 611 JOVAN STERIJA POPOVIC (STR.) — a o =-IAlE 4,0 100% 612 JOZSEF ATTILA (STR.) ma o 40 100% 613 JULES MICHELET (STR.) e) =— 4,0 100% 614 JULES VERNE (STR.) 1.380 40 100% 615 JUPITER (STR.) 204 4,0 100% 616 KARL BROCKY (STR.) 370 40 100% 617 KARL KERENYI (STR.) 92 | N-a (Aaaa IA IA = Ia la lei lalea Ie le Ie Iele 4,0 100% 618 KARLSRUHE (P-TA.) 399 4,0 100% 619 KAROLY KOS (STR.) = | 103 4,0 100% 19/38

KODALY ZOLTAN (INTR.) 607 40 2.428 100% LABIRINT (STR.) 771 40 3.084 100% LACULUI (STR.) 847 40 3.390 100% LALELELOR (STR.) 439 4,0 1.755 100% LAMAIȚEI (STR.) 443 40 1.773 100% LAPTARILOR (STR.) 117 40 467 100% LASCĂR CATARGIU (STR.) 124 40 496 100% LAURENȚIU NICOARA (STR.) NIN|-ININININIA 469 40 1.875 100% LAURIAN AUGUST TREBONIU (STR.) 368 40 1.473 100% LAUTARILOR (STR.) 94 4,0 375 100% 630 LEANDRULUI (STR.) 374 4,0 1.497 100% 631 LEGUMICULTURII (STR.) 784 4,0 3.135 100% 632 LEMNARI (STR.) 213 4,0 853 100% 633 LEONARDO DA VINCI (P-TA.) 113 4,0 450 100% 634 LETEA (STR.) 685 4,0 2.740 100% 635 LEULUI (STR.) 165 4,0 658 100% 636 LEV TOLSTOI (STR.) 340 4,0 1.362 100% 637 LEVÂNȚICA (STR.) 220 4,0 879 100% 638 LIBELULEI (ALEEA) 140 4,0 561 100% 639 LIBERTĂȚII (P-TA.)* 12.000 100% 640 LIEGE (STR.) 465 4,0 1.861 100% 641 LILIACULUI (STR.) 371 4,0 1.482 100% 642 LIMAN (STR.) 123 4,0 492 100% 643 LINIŞTEI (STR.) 1.156 40 4.622 100% 644 LIREI (ALEEA) 179 4,0 717 100% 645 LISABONA (STR.) 181 4,0 724 100% 646 LIVEZILOR (STR.) 741 4,0 > 2.965 100% 647 LIVIU REBREANU (BUL.) 2.430 8,0 19.444 100% 648 LIVIU TEMPEA (STR.) 260 4,0 1.039 100% 649 LOICHIȚĂ VASILE (STR.) = [NI NN -inININI=INIA 159 4,0 E 636 100% 650 LORENA (STR.) 1.352 4,0 > 5.408 100% 651 LOUIS PASTEUR (STR.) 344 4,0 1.375 100% 652 LT. OVIDIU BALEA (STR.) || 4.839 4,0 19.358 100% 20/38

653 LUCEAFĂRUL (STR.) 40 532 100% 654 LUCERNA (STR.) 4,0 748 100% 655 LUCIAN BLAGA (STR.)* 1.706 100% 656 LUDUŞ (STR.) 4,0 408 100% 657 LUDWIG VAN BEETHOVEN (STR.) 4,0 888 100% 658 LUDWIG VON YBL (STR.) 40 2.018 100% 659 LUGOJULUI (STR.) 40 3.105 100% 660 LUGOJULUI (CAL.)** 21.624 100% 661 LUIGI GALVANI (STR.) 4,0 > 348 100% 662 LUMINIŢA BOȚOC (STR) 4,0 949 100% 663 LUNCANI (STR.) 4,0 > 2.542 100% 664 LUNCII (STR.) 40 ” 1.045 100% 665 LUNEI (STR.) 40 1.923 100% 666 LUNGĂ (INTR.) 4,0 972 100% 667 LUPENI (STR.) 40 333 100% 668 LUȚĂ IOVIŢĂ (STR.) 40 955 100% 669 MACARIE (STR.) 40 685 100% 670 MACILOR (STR.) 4,0 2.713 100% 671 MĂCIN (STR.) 4,0 1.744 100% 672 MADONA (STR.) 4,0 > 974 100% 673 MADRID (STR.) 40 857 100% 674 MAGNOLIEI (STR.) 4,0 3.047 100% 675 MAGURA (STR.) 4,0 1.520 100% 676 MAIOR TITUS MUREȘAN (STR.) 4,0 1.691 100% 677 MANGALIA (STR.) 40 3.170 100% 678 MANOLE (STR.) 4,0 899 100% 679 MARAMUREŞ (STR.) 40 7 928 100% 680 MĂRĂŞEŞTI (STR.) 4,0 1.944 100% 681 MĂRĂŞTI (P-TA.) 40 1.139 100% 682 MARCEL IANCU (STR.) 4,0 1.132 100% 683 MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.) 4,0 5.758 100% 684 MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN (STR.) 40 5.722 100% 685 MARGARETELOR (STR.) setea Ja lala = [a [alei lalea [e la ele le Iele le l=|=|a|=|=|«m 4,0 > 948 100% 21/38

686 MĂRGĂRITARILOR (STR.) 40 1.681 100% 687 MĂRGHITAŞ (STR) 40 2.098 100% 688 MĂRGINENILOR (STR.) 40 528 100% 689 MARGINII (STR.) 4,0 5.830 100% 690 MARIA DOGARU (STR.) 40 1.368 100% 691 MARIA TANASE (STR.) 40 587 100% 692 MARIANA DRĂGHICESCU (STR.) 40 1.152 100% 693 MARIUS MOGA (STR.) 40 7 984 100% 694 MARIUS MUNTEANU (STR.) 4,0 893 100% 695 MARTIN GEMEINHARDT (STR.) 40 >) 152 100% 696 MARTIN LUTHER (STR.) 4,0 924 100% 697 MARTIR ALEXANDRU CHOROSI (STR.) 40 477 100% 698 MARTIR ALEXANDRU FERKEL-ŞUTEU (STR.) 4,0 1.270 100% 699 MARTIR ALEXANDRU GRAMA (STR.) 40 1.052 100% 700 MARTIR ANDREI ISTVAN (ALEEA) 4,0 1.890 100% 701 MARTIR ANGELA SAVA (INTR.) 4,0 905 100% 702 MARTIR ANTON FLORIAN (INTR.) 4,0 971 100% 703 MARTIR CERNĂIANU (STR.) 4,0 2.156 100% 704 MARTIR CLAUDIU VÂRCUŞ (STR.) 4,0 1.333 100% 705 MARTIR COLONEL IOAN UȚA (STR.) 1,0 2.139 100% 706 MARTIR CONCIATU(1918) (STR.) 4,0 1.684 100% 707 MARTIR CONSTANTIN GÎRJOABĂ (STR.) 4,0 505 100% 708 MARTIR CONSTANTIN RADU (STR.) 4,0 2.629 100% 709 MARTIR CONSTANTIN VILCEANU (STR.) 4,0 915 100% 710 MARTIR CONSTANTIN ZABULICA (STR.) 4,0 936 100% 711 MARTIR CORNEL LUCUȚA (STR.) 4,0 433 100% 712 MARTIR CORNEL POPESCU (1918) (STR.) 4,0 3.201 100% 713 MARTIR CRISTINA LUNGU (STR.) 4,0 620 100% 714 MARTIR DAN CARPIN (STR.) IRI INN NIN INI IAR INN IN IA |N 4,0 2.003 100% 715 MARTIR DUMITRU JUGANARU (STR.) 40 3.024 100% 716 MARTIR DUMITRU OSMAN (INTR.) 4,0 303 100% 717 MARTIR ELENA NICOARĂ (STR.) 4,0 1.892 100% 718 MARTIR EUGEN NAGY (ALEEA) 40 1.501 100% 22/38

719 MARTIR GABRIELA TAKO (STR.) 233 4,0 931 100% 720 MARTIR GHEORGHE CRUCERU (ALEEA) 207 40 828 100% 721 MARTIR GHEORGHE IOSUB (ALEEA) 147 40 587 100% 122 MARTIR GHEORGHE NUŢU IOŢCOVICI (STR.) 122 4,0 489 100% 723 MARTIR GOGU OPRE (STR.) 407 40 1.628 100% 724 MARTIR HERMAN SPORER (STR.) 456 4,0 1.822 100% 125 MARTIR IANOS PARIS (INTR.) 267 4,0 1.068 100% 726 MARTIR IOAN BUTEANU (STR.) 182 4,0 729 100% 121 MARTIR IOAN CIORDAŞ (1918 ) (STR.) 498 40 1.993 100% 728 MARTIR IOAN MARIUȚAC (STR.) 120 4,0 480 100% 729 MARTIR IOAN STANCIU (STR.) 521 4,0 2.083 100% 730 MARTIR IOAN TÂNASE(1949) (STR.) 660 4,0 2.641 100% 731 MARTIR IOAN V. AVRAM (ALEEA) 124 40 494 100% 732 MARTIR ION MIRON (STR.) 470 4,0 1.879 100% 733 MARTIR LADISLAU CSIMARIK (STR.) 135 4,0 > 538 100% 734 MARTIR LEONTINA BINCIU (STR.) 335 40 1.341 100% 735 MARTIR MARIA ANDREI (STR.) 440 40 1.762 100% 736 MARTIR MARIUS CIOPEC (STR.) 349 40 1.398 100% 737 MARTIR MARIUS NEMȚOC (STR.) 151 4,0 603 100% 738 MARTIR MIHAI APRO (INTR.) 75 40 > 298 100% 739 MARTIR MIROSLAV TODOROV (STR.) 273 40 1.093 100% 740 MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ (STR.) 589 4,0 2.356 100% 741 MARTIR OCTAVIAN TINTARU (INTR.) 330 40 1.319 100% 742 MARTIR OVIDIU MUNTEANU (STR.) 169 40 676 100% 743 MARTIR PETRE MUTAŞCU (INTR.) 86 4,0 344 100% 744 MARTIR PETRU DOMAŞNEANU (STR.) 468 4,0 1.872 100% 745 MARTIR PETRU HAȚEGANU (STR.) 243 4,0 971 100% 746 MARTIR RADIAN BELICI (SCR.) 40 4,0 162 100% 147 MARTIR REMUS TASALA (STR.) 405 40 1.620 100% 748 MARTIR SEBASTIAN IORDAN (STR.) 259 40 > 1.037 100% 749 MARTIR SILVIU MOTOHON (STR.) 765 4,0 3.062 100% 750 MARTIR SLOBODANCA EWINGER (INTR.) 51 4,0 202 100% 751 MARTIR SORINEL LEIA (STR.) SION [AIA IŢR IA IRA ISI IA IA IA IRI [A [A Ie [a A | [e |N INN 118 4,0 473 100% 23/38

752 MARTIR SPIRU BLĂNARU (STR.) 40 566 100% 753 MARTIR ŞTEFAN MARIS (STR.) 40 > 336 100% 154 MARTIR VALENTIN APARASCHIVEI (INTR.) 4,0 270 100% 155 MARTIR VASILE BALMUS (STR.) 623 4,0 2.491 100% 756 MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ (STR.) 141 40 564 100% 157 MARTIRILOR 1989 (CAL) 2.551 4,0 10.204 100% 758 MĂSLINULUI (STR.) 810 4,0 3.239 100% 759 MATASARILOR (STR.) 635 40 > 2.541 100% 760 MATEI BASARAB (STR.) 452 40 1.809 100% 761 MATEI CORVIN (STR.) 108 40 430 100% 762 MATEI MILLO (STR.) 790 40 3.162 100% 763 MĂTRĂGUNEI (STR.) 551 40 2.206 100% 764 MAXIMILIAN FREMONT (STR.) 123 4,0 491 100% 765 MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE (STR.) 47 4,0 190 100% 766 MEDICINEI (STR.) 139 4,0 554 100% 767 MEHADIA (STR.) 339 40 1.356 100% 768 MELODIEI (STR.) 386 4,0 1.545 100% 769 MEMORANDULUI (STR.) 1.218 40 E 4.872 100% 770 MESERIAŞILOR (INTR.) 147 4,0 587 100% 771 MESTEACÂNULUI (STR.) 355 4,0 1.420 100% 172 MEZIAD (STR.) 207 4,0 828 100% 713 MICHELANGELO (STR.) 467 8,0 3.732 100% 774 MICȘUNELELOR (STR.) 170 40 681 100% 715 MIERLEI (INTR.) 93 4,0 373 100% 716 MIHAI BĂNĂRESCU (INTR.) 79 4,0 > 316 100% N MIHAI EMINESCU (BUL.) 1.144 4,0 4.577 100% 718 MIHAI VITEAZU (BUL.) 1774 8,0 6.189 100% 779 MIHAIL IVANOVICI GLINKA (STR.) 331 4,0 1.326 100% 780 MIHAIL JORA (STR.) 90 4,0 361 100% 781 MIHAIL KOGALNICEANU (STR.) 716 4,0 2.863 100% 1782 MIHAIL SADOVEANU (STR.) 263 4,0 1.051 100% 783 MILANO (STR.) 310 4,0 1.242 100% 784 MILCOV (STR.) SINNONINI IO A INNA SIRIAN SI-SI INI=IANIR|A 195 4,0 780 100% 24/38

785 MILE CARPENIȘAN (STR.) 4,0 1.487 100% 786 MILOS CRNJANSKI (STR.) 40 1.528 100% 787 MINERVA (STR.) 4,0 330 100% 788 MINIȘ (ALEEA) 4,0 837 100% 789 MIORIȚA (STR.) 40 963 100% 790 MIRCEA CEL BĂTRÂN (STR.) 40 8.786 100% 791 MIRCEA DIMITRIE RATIU (STR.) 4,0 1.580 100% 792 MIRCEA ELIADE (P-TA.) 40 75 100% 793 MIRCEA HOINIC (STR.) 40 684 100% 794 MIRCEA POPA (STR.) 40 499 100% 795 MIRESEI (STR.) 4,0 1.051 100% 796 MIRON COSTIN (STR.) _=| N 4,0 615 100% 797 MITROPOLIT ALEXANDRU STERCA-SULUŢIU (P-TA.) 304 40 1.217 100% 798 MITROPOLIT DR. VASILE LĂZĂRESCU (STR.) 161 40 > 644 100% 799 MITROPOLIT VARLAAM (STR.) 367 40 1.470 100% 800 MOGOȘOAIA (STR.) 121 40 483 100% 801 MOISE DOBOȘAN (STR.) 1.885 40 7.541 100% 802 MOISE NICOARĂ (STR.) 425 40 > 1.700 100% 803 MOLDOVEI (STR.) 454 4,0 1.817 100% 804 MOLIDULUI (STR.) 437 4,0 1.747 100% 805 MORARILOR (SPL.) 103 4,0 412 100% 806 MOŞNIȚEI (CAL.) 1.358 4,0 5.431 100% 807 MOȚILOR (STR.) 134 4,0 536 100% 808 MULHOUSE (STR.) 457 40 1.828 100% 809 MUNCII (STR.) 434 4,0 1.736 100% 810 MUNCITORILOR (STR.) 511 4,0 2.043 100% 811 MUNTELE MIC (STR.) 112 40 > 450 100% 812 MUNTENIEI (STR.) 677 40 2.706 100% 813 MUNȚILOR (INTR.) 455 4,0 > 1.818 100% 814 MUREŞ (STR.) 3.609 4,0 14.438 100% 815 MUZICII (ALEEA) 532 4,0 2.130 100% 816 NAPOLI (STR.) NSIONINININIRIRINIAI SINA INIA JAN NRG INA 589 40 2.358 100% 25/38

817 NEAJLOV (STR.) 40 3.930 100% 818 NEDELCU ZUGRAV (STR.) 4,0 > 784 100% 819 NEPTUN (INTR.) NINA 40 2 972 100% 820 NERA (STR.) 4,0 2.060 100% 821 NICCOLO PAGANINI (STR.) 40 1.732 100% 822 NICHITA STANESCU (STR.) 40 500 100% 823 NICOLAE ANDREESCU (STR.) 40 4.196 100% 824 NICOLAE BALCESCU (P-TA.) 8,0 691 100% 825 NICOLAE BOBOC (ALEEA) 4,0 316 100% 826 NICOLAE D. COCEA (STR.) 4,0 4.290 100% 827 NICOLAE FILIMON (STR.) 4,0 1.545 100% 828 NICOLAE GHIMBOAŞE (STR.) 4,0 155 100% 829 NICOLAE GRIVU (STR.) 4,0 1.050 100% 830 NICOLAE ILIEŞU (STR.) 4,0 2.565 100% 831 NICOLAE IORGA (STR.) 40 474 100% 832 NICOLAE IVAN (STR.) 40 > 1.272 100% 833 NICOLAE LABIS (STR.) 4,0 797 100% 834 NICOLAE LEONARD (STR.) 40 1.882 100% 835 NICOLAE STOICA DE HAȚEG (STR.) 4,0 4.632 100% 836 NICOLAE TABLE (STR.) 40 | 749 100% 837 NICOLAE TINCU VELEA (STR.) 4,0 1.463 100% 838 NICOLAE TITULESCU (SPL.) 4,0 13.790 100% 839 NICOLAE URSU (STR.) 40 1.204 100% 840 NICOLAI ALEKSEEVICI NEKRASOV (STR.) 40 848 100% 841 NICOLAUS COPERNIC (STR.) 40 1.808 100% 842 NICOLINȚ (STR.) 4,0 753 100% 843 NICOREŞTI (ALEEA) <a == [alai la [ela ale |N [ea IA|e |N ae 4,0 2.238 100% 844 NICU FILIPESCU (STR.) 4,0 1.659 100% 845 NIKOLAUS BERWANGER (STR.) 4,0 1.004 100% 846 NIKOLAUS LENAU (STR.) 40 663 100% 847 NISTRULUI (SPL.) 4,0 3.081 100% 848 NORMA (STR.) 4,0 E 808 100% 849 NOTTINGHAM (STR.) 4,0 608 100% 26/38

850 NOUĂ (STR.) 740 4,0 2.959 100% 851 NUFĂR (STR.) 543 40 2.171 100% 852 OBREJA (STR.) 344 4,0 1.377 100% 853 OCTAV BĂNCILĂ (STR.) 248 4,0 > 993 100% 854 OCTAVIAN GOGA (STR.) 97 40 387 100% 855 OEDIP (STR.) 469 40 1.877 100% 856 OFCEA (STR.) 314 4,0 1.258 100% 857 OGLINZILOR (STR.) 617 4,0 2.469 100% 858 OITUZ (STR.) 308 4,0 1.233 100% 859 OLANDA (STR.) 497 4,0 1.988 100% 860 OLARILOR (STR.) 954 4,0 3.815 100% 861 ONOAREI (INTR.) 82 4,0 327 100% 862 ORAŞTIE (STR.) 463 40 1.852 100% 863 ORAVIȚA (STR.) 218 40 871 100% 864 ORHEI (STR.) 301 40 1.204 100% 865 ORHIDEELOR (STR.) IA 172 40 688 100% 866 ORION (STR.) 609 40 2.436 100% 867 ORIZONT (INTR.) 188 40 751 100% 868 ORMOS ZSIGMOND (STR.) NINA 117 40 468 100% 869 OSCAR SZUHANEK (STR.) N 464 40 > 1.856 100% 870 ORȘOVA (STR.) N 708 40 2.832 100% 871 OVIDIU (STR.) 272 40 1.090 100% 872 OVIDIU CIONCA (INTR.) 163 4,0 654 100% 873 OVIDIU COTRUŞ (STR.) 2.760 4,0 11.039 100% 874 PĂCII (STR.) SION |N 412 40 > 1.647 100% 875 PĂDURARILOR (STR.) 116 40 463 100% 876 PADUREA VERDE (ALEEA) 1.644 40 6.578 100% 877 PALANCA (STR.) 63 40 251 100% 878 PALERMO (STR.) Ni I-Ia 669 40 2.674 100% 879 PALMIERILOR (STR.) N 622 40 2.486 100% 880 PANAIT ISTRATI (STR.) 92 40 367 100% 881 PANSELELOR (STR.) 700 4,0 2.799 100% 882 PANTELIMON HALIPPA (STR.) NININ 138 4,0 553 100% 27138

883 PARÂNG (STR.) 1.000 40 7 4.002 100% 884 PARCULUI (STR.) NN 225 4,0 899 100% 885 PARIS (STR.) 303 4,0 E 1.212 100% 886 PARMA (STR.) 310 4,0 1.238 100% 887 PĂSTORILOR (STR.) 368 40 1.470 100% 888 PATRIARH MIRON CRISTEA (STR.) 376 4,0 1.502 100% 889 PAUL CHINEZUL (STR.) 191 40 763 100% 890 PAUL CONSTANTINESCU (STR.) 732 4,0 2.928 100% 891 PAUL IORGOVICI (STR.) 165 4,0 662 100% 892 PAUL MORAND (STR.) 1.055 40 4.221 100% 893 PAUL NEAGU (STR.) 278 40 1.112 100% 894 PAUN PINCIO ION (P-TA.) 112 4,0 450 100% 895 PAVEL DAN (STR.) 407 40 1.629 100% 896 PAVEL JUMANCA (STR.) 331 4,0 1.323 100% 897 PAVEL ROTARIU (INTR.) 149 4,0 596 100% 898 PAVEL STOICA (STR.) 37 4,0 > 1.505 100% 899 PELBARTUS (STR.) 40 809 100% 900 PELICANULUI (STR.) 545 40 2.180 100% 901 PELINULUI (STR.) 325 40 1.300 100% 902 PENEŞ CURCANUL (SPL.) 417 40 1.667 100% 903 PEPINIEREI (STR.) 191 40 763 100% 904 PERLEI (STR) 718 40 2.874 100% 905 PERU (INTR.) 222 40 887 100% 906 PETALELOR (INTR.) 198 4,0 1792 100% 907 PETER JECZA (STR.) <ININIA-IAIA INNA IRA [RINA [A = IAA Ie 316 4,0 1.264 100% 908 PETOFI SANDOR (P-TA.) rss 4,0 > 622 100% 909 PETRE ISPIRESCU (STR.) 346 4,0 1.383 100% 910 PETRE OLARIU (STR.) 200 4,0 802 100% 911 PETRE PĂCURARIU (INTR.) 99 4,0 395 100% 912 PETRE RAMNEANŢU (STR.) 485 4,0 1.941 100% 913 PETRE STOICA (STR.) 2.658 40 10.632 100% 914 PETRE ŢUȚEA* 260 100% 915 PETRU BANDU (STR.) = 197 4,0 789 100% 28/38

916 PETRU CERMENA (STR.) 40 1.328 100% 917 PETRU MAIOR (P-TA.) 4,0 333 100% 918 PETRU PUŞCHIȚĂ (INTR.) 40 317 100% 919 PETRU RAREŞ (P-TA.) 4,0 ă 446 100% 920 PETRU SFETCA (STR.) 40 506 100% 921 PETRU VINTILĂ (STR.) 4,0 417 100% 922 PETUNIEI (STR.) 4,0 1.218 100% 923 PIATRA CRAIULUI (STR.) 40 836 100% 924 PINDULUI (STR.) 4,0 2.005 100% 925 PISA (STR) 4,0 667 100% 926 PLANTELOR (INTR.) 40 494 100% 927 PLATANILOR (STR.) 40 2.336 100% 928 PLAUTIUS ANDRONESCU (STR.) 4,0 1.401 100% 929 PLEVNEI (P-TA.) 4,0 1797 100% 930 PLOPULUI (STR.) 40 311 100% 931 PODGORIEI (STR.) 40 2.980 100% 932 POGĂNICI (INTR.) 40 543 100% 933 POIANA MARULUI (STR.) 4,0 866 100% 934 POIANA RUSCĂ (ALEEA) 40 1.391 100% 935 POIENIȚEI (ALEEA) 4,0 E 1.272 100% 936 POLONĂ (STR.) 40 15.412 100% 937 POMICULTURII (STR.) 4,0 3.469 100% 938 PONEASCA (STR.) 40 992 100% 939 POPA ANCA (STR.) 4,0 E 860 100% 940 POPA LAURENȚIU (STR.) 40 517 100% 941 POPA ŞAPCA (STR.) 8,0 4.237 100% 942 POSADA (STR.) IA INIA INNA JAN | 4,0 1.666 100% 943 PRAHOVA (STR.) 4,0 775 100% 944 PREDEAL (INTR.) 4,0 463 100% 945 PREOT ALEXANDRU BALAȘ (STR.) 4,0 1.461 100% 946 PRIETENIEI (STR.) 4,0 1.708 100% 947 PRIMAVERII (STR.) 4,0 339 100% 948 PROCLAMAȚIA DE LA TIMIŞOARA (STR.) IONI = 40 787 100% 29/38

949 PROF. ALEXANDRU CIŞMAN (STR.) 291 40 1.165 100% 950 PROF. ANTON KATHREIN (INTR.) 216 4,0 864 100% 951 PROF. DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU (STR.) 930 40 3.720 100% 952 PROF. GHEORGHE LONGINESCU (STR.) 213 4,0 B 852 100% 953 PROF. MIRCEA NEAMȚU (STR.) 549 40 2.194 100% 954 PROFESOR DIONISIE LINȚIA (STR.) 115 4,0 461 100% 955 PROFESOR DR. VALERIU ALACI (STR.) 365 4,0 1.459 100% 956 PROGRESUL (STR.) 483 4,0 1.931 100% 957 PROTOPOP GEORGE DRAGOMIR (STR.) N O N 4,0 1.048 100% 958 PROTOPOP GEORGE POPOVICI (STR.) 268 4,0 1.072 100% 959 PROTOPOP MELEȚIE DRAGHICI (SPL.) 527 4,0 2.109 100% 960 PRUNULUI (STR.) 113 4,0 451 100% 961 PRUTUL (STR.) 455 40 1.821 100% 962 PUTNA (STR.) 286 4,0 1.143 100% 963 RĂCHITEI (STR.) 255 40 1.018 100% 964 RADU DE LA AFUMAȚI (STR.) 322 4,0 1.288 100% 965 RADU NEGRU (STR.)* 448 100% 966 RADU TUDORAN (STR.) 371 4,0 1.482 100% 967 RAHOVEI (STR.) 224 40 897 100% 968 RÂNDUNELELOR (STR.) 218 4,0 873 100% 969 RAPSODIEI (STR.) 310 40 1.241 100% 970 RARĂU (STR.) 379 4,0 1.514 100% 971 RĂSĂRITULUI (STR.) 539 4,0 2.155 100% 972 RĂSCOALA DIN 1907 (STR.) 832 4,0 3.329 100% 973 RÂULUI (INTR.) 117 4,0 468 100% 974 RĂZBOIENI (STR.) 289 4,0 1.157 100% 975 RECOLTEI (STR.) 350 4,0 1.400 100% 976 REGELE CAROL I (BUL.) 708 40 > 2.833 100% 977 REGELE FERDINAND I (BUL.) 561 8,0 4.489 100% 978 REGIMENTUL 13 CĂLĂRAŞI (STR.) 162 4,0 648 100% 979 REGIMENTUL 5 VANATORI (STR.) 108 4,0 433 100% 980 REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA (STR.) NS [<A JA [AI IA [e [A [ee | [A [AA [N] Ie [= [= |e aa 170 4,0 679 100% 981 REGINA MARIA (P-TA.) 174 3,0 1.393 100% 30/38

982 REMUS (STR.) 305 4,0 1.219 100% 983 RENAŞTERII (STR.) 931 40 3.726 100% 984 RENE BRASEY (STR.) 112 4,0 447 100% 985 REPUBLICII (BUL.) 1.465 8,0 11.723 100% 986 RETEZAT (STR.) 214 4,0 854 100% 987 REVOLUŢIEI DIN 1989 (BUL.) 729 8,0 5.835 100% 988 REZISTENȚA BĂNĂȚEANĂ (STR.) 467 4,0 1.868 100% 989 RICHARD WALDEMAR OSCHANITZKY (STR.) 9% 4,0 382 100% 990 RIGOLETTO (STR.) 318 4,0 1.270 100% 991 ROMA (INTR.) 258 4,0 1.033 100% 992 ROMANILOR (P-TA.) 39 4,0 1.585 100% 993 ROMANIȚEI (STR.) 425 4,0 1.700 100% 994 ROMUL LADEA (STR.) 422 4,0 1.689 100% 995 ROMULUS (STR.) 884 4,0 3.537 100% 996 ROMULUS MARITESCU (INTR.) 81 4,0 323 100% 997 ROŞIORI (STR.) 146 40 585 100% 998 ROTUNDA (STR.) 206 4,0 826 100% 999 ROVINE (STR.) 96 40 382 100% 1000 ROZELOR (STR.) 957 4,0 3.830 100% 1001 ROZMARINULUI (STR.) 729 20 2.915 100% 1002 RUDĂRIA (STR.) 282 4,0 1.127 100% 1003 RUDOLF OTTO (STR.) 862 4,0 3.447 100% 1004 RUDOLF WALTER (STR.) 1.021 40 4.083 100% 1005 RUSSU ŞIRIANU (STR.) 1.133 4,0 4.533 100% 1006 SABIN DRĂGOI (STR.) 274 4,0 1.097 100% 1007 SABIN EVUȚIANU (STR.) 177 40 708 100% 1008 SABIN MĂNUILĂ (STR.) 151 4,0 604 100% 1009 SABINEI (INTR.) 17 4,0 309 100% 1010 SACULUI (STR.) 302 4,0 1.207 100% 1011 SĂAGEȚII (ALEEA) Ie lalea la 164 4,0 657 100% 1012 ȘAGULUI (CAL.) 5.890 8,0 47.118 100% 1013 SALAJ (STR.) 103 40 413 100% 1014 SALCAMILOR (STR.) =|N|N 781 4,0 3.123 100% 31/38

1015 SALCIEI (STR.) 181 4,0 125 100% 1016 SAMUIL MICU (STR.) 820 4,0 > 3.282 100% 1017 SAMUIL ŞAGOVICI (STR.) 1.333 4,0 3.332 100% 1018 SĂNĂTĂȚII (ALEEA) 528 4,0 2.112 100% 1019 SÂNZIENELOR (STR.) 479 40 1.917 100% 1020 SARMISEGETUSA (P-TA.) 115 40 458 100% 1021 SATU MARE (STR.) 425 4,0 1.701 100% 1022 SATU NOU (STR.) 183 40 731 100% 1023 SATURN (INTR.) 108 40 431 100% 1024 SAVA PETROVICI (STR.) 118 40 471 100% 1025 ŞCOLII (STR.) 265 4,0 1.061 100% 1026 SCURTĂ (ALEEA) 99 4,0 39% 100% 1027 SEBEŞ (STR.) 314 40 1.255 100% 1028 SECERII (STR.) 425 4,0 1.700 100% 1029 SEMENIC (STR) 303 4,0 1.212 100% 1030 SEMICERC (STR.) 661 4,0 2.643 100% 1031 SEPIA (INTR.) 347 4,0 1.390 100% 1032 SERGENT CONSTANTIN MUŞAT (STR.)* 137 100% 1033 SEVER BOCU (CAL.) 2.708 8,0 21.663 100% 1034 SEVERIN (STR.) 263 4,0 1.053 100% 1035 SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR.) 1.092 8,0 8.737 100% 1036 SFÂNTA MARIA (P-TA.) 185 8,0 1.477 100% 1037 SFANTA ROSALIA (STR.) 155 40 > 621 100% 1038 SFÂNTUL GHEORGHE (P-TA.)* 2.645 100% 1039 SFÂNTUL IOAN (STR.) 210 4,0 840 100% 1040 SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (INTR.) 181 40 726 100% 1041 SFANTUL NICOLAE (P-TA.) 241 4,0 964 100% 1042 SIBIU (STR.) 301 4,0 1.203 100% 1043 SIEMENS (STR.) 984 4,0 3.937 100% 1044 SIGHET (STR.) 140 4,0 560 100% 1045 SILISTRA (STR.) 1.109 4,0 4437 100% 1046 SILVIU BEJAN (STR.) 4,0 270 100% 1047 SLT. IOAN GROSARU (STR.) NI SIN SI IRI IANIRINRIA 4,0 908 100% 32/38

1048 SLT. IOAN - LUCIAN LEUȘTEAN (STR.) 224 4,0 > 896 100% 1049 SIMEON MANGIUCA (STR.) sS| N 335 40 1.342 100% 1050 SIMION BĂRNUȚIU (STR.) 1.061 8,0 8.486 100% 1051 SINAIA (STR.) 262 8,0 2.097 100% 1052 SIRIUS (STR.) 619 40 2.475 100% 1053 SMEURIŞULUI (ALEEA) 7 40 309 100% 1054 SNAGOV (STR.) 403 4,0 1.611 100% 1055 SOARELUI (STR.) 593 4,0 > 2.372 100% 1056 SOCRATE (STR.) 438 40 1.753 100% 1057 SOFOCLE (SPL.) 1.155 40 4.620 100% 1058 SOMEŞ (STR.) 415 40 1.662 100% 1059 SORIN TITEL (STR.) 264 4,0 1.055 100% 1060 SOROCA (STR.) 318 4,0 1.270 100% 1061 SOVATA (STR.) 122 4,0 487 100% 1062 SPARTACUS (STR.) 275 4,0 1.099 100% 1063 SPĂTARUL MILESCU (STR.) 205 40 818 100% 1064 SPERANȚEI (ALEEA) 128 40 511 100% 1065 SPIRU HARET (SPL.) 441 40 1.765 100% 1066 STAN VIDRIGHIN (CAL.) 1.983 8,0 15.866 100% 1067 STEAUA (STR.) 643 40 2.573 100% 1068 ŞTEFAN CEL MARE (STR.) 814 4,0 3.257 100% 1069 ȘTEFAN CICIO POP (STR.) 118 40 473 100% 1070 ŞTEFAN FOGĂRAŞI (STR.) 416 4,0 1.664 100% 1071 ŞTEFAN NĂDĂȘAN (STR.) INI 306 4,0 1.223 100% 1072 ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (STR.) 507 4,0 2.027 100% 1073 ŞTEFAN PROCOPIU (STR.) 1.197 40 4.787 100% 1074 ŞTEFAN SZONYI (STR.) 251 4,0 >) 1.006 100% 1075 STEJARUL (STR.) 133 4,0 533 100% 1076 STELELOR (STR.) 458 4,0 1.830 100% 1077 ȘTIINȚEI (STR.) 103 40 Bă 410 100% 1078 STOROJINE (STR.) 168 40 672 100% 1079 ȘTRANDULUI (STR.) 921 4,0 3.683 100% 1080 STUDENȚILOR (ALEEA) sIONINIAINIAININI— 380 40 1.520 100% 33/38

1081 STUPARILOR (STR.) 1.004 40 4.017 100% 1082 SUBULEASA (STR.) 109 40 438 100% 1083 SUCEAVA (STR.) 540 40 2.159 100% 1084 SUCULUI (STR.) 194 40 778 100% 1085 SUDULUI (BUL.) 1.282 8,0 10.254 100% 1086 SULINA (STR.) 1.418 40 5.672 100% 1087 SUNETULUI (INTR.) 111 40 443 100% 1088 SURDUC (INTR.) 88 4,0 > 351 100% 1089 SURORILE MARTIR CACEU (STR.) 1.102 40 4.407 100% 1090 TABORULUI (STR.) 672 4,0 2.689 100% 1091 TACIT (STR.) 621 4,0 2.486 100% 1092 TAKE IONESCU (BUL.) 1.259 8,0 10.072 100% 1093 TALÂNGII (INTR.) 454 4,0 1.817 100% 1094 TAPIA (STR.) 243 4,0 974 100% 1095 TÂRGU MUREŞ (STR.) 94 4,0 376 100% 1096 TATA OANCEA (STR.) 381 40 1.522 100% 1097 TAZLĂU (STR.) 409 4,0 1.637 100% 1098 TEATRULUI (STR.) 144 4,0 > 575 100% 1099 TEBEA (STR.) 667 4,0 2.668 100% 1100 TEIULUI (STR.) 719 40 2.875 100% 1101 TELEGRAFULUI (STR.) 1.185 4,0 4.741 100% 1102 TEODOR BUCURESCU (STR.) 217 4,0 868 100% 1103 TEODOR GARNEȚ (STR.) 252 4,0 1.009 100% 1104 TEODOR UNGUREANU (INTR.) 81 4,0 322 100% 1105 TEODOR V. PĂCĂȚIAN (STR.) 78 4,0 310 100% 1106 ŢEPEŞ VODĂ (P-TA.) 118 4,0 474 100% 1107 THEODOR AMAN (STR.) 708 4,0 2.833 100% 1108 THEODOR MIHALI (ALEEA) 172 4,0 687 100% 1109 THEODOR PALLADY (STR.) 69 4,0 2.784 100% 1110 TIBERIU BREDICEANU (ALEEA) 76 4,0 303 100% 1111 TIBERIU TIMIȘAN POP (INTR.) 177 4,0 706 100% 1112 TIBISCUM (STR.) 412 4,0 1.647 100% 1113 ȚIBLEȘULUI (STR.) NI SINAI SINININIRIA INNA IA INI IRI IN INIRA [NIN IN [= AIA RI 499 40 1.996 100% 34/38

1114 TIBRULUI (STR.) 153 40 3.014 100% 1115 TIGRULUI (STR.) 71 40 2.845 100% 1116 TIMIŞ (STR.) 1.112 40 > 4447 100% 1117 TIMIŞULUI (STR.) 104 4,0 417 100% 1118 TIMOCULUI (STR.) 519 4,0 2.076 100% 1119 TIMOTEI CIPARIU (STR.) 182 4,0 721 100% 1120 TIMOTEI POPOVICI (INTR.) 99 4,0 395 100% 1121 TINERETULUI (P-TA.) 94 4,0 377 100% iz TITAN (STR.) 186 4,0 1742 100% 1123 TITU MAIORESCU (STR.) 351 4,0 1.403 100% 1124 TITUS LIVIUS (STR) 131 40 > 525 100% 1125 TOPLIȚA (STR.) 151 4,0 605 100% 1126 TOPOLOGULUI (INTR.) 262 40 1.049 100% 1127 TOPORAŞILOR (STR.) 313 40 1.252 100% 1128 TORAC (STR.) 894 4,0 > 3.577 100% 1129 TORINO (STR.) 247 4,0 986 100% 1130 TORONTALULUI (CAL.) 5.605 8,0 44.840 100% 1131 TOSCA (STR.) 671 4,0 2.684 100% 1132 TRAIAN (P-TA.) 307 4,0 1.229 100% 1133 TRAIAN DEMETRESCU (STR.) 242 4,0 967 100% 1134 TRAIAN GROZĂVESCU (STR.) 248 4,0 992 100% 1135 TRAIAN LALESCU (STR.) 471 4,0 1.884 100% 1136 TRAIAN NOVAC (STR.) 179 4,0 718 100% 1137 TRAIAN SIMU (STR.) 491 4,0 1.964 100% 1138 TRAIAN VUIA (STR.) 1.186 4,0 > 4.742 100% 1139 TRANSILVANIA (STR.) 339 4,0 > 1.354 100% 1140 TRAVIATA (STR.) 270 4,0 1.082 100% 1141 TREVISO (STR.) 186 4,0 744 100% 1142 TRIFOIULUI (STR.) 213 4,0 851 100% 1143 TRISTAN TZARA (STR.) 561 4,0 > 2.244 100% 1144 TUDOR ARGHEZI (STR.) 646 40 E 2.584 100% 1145 TUDOR VLADIMIRESCU (SPL.) 3.291 4,0 13.163 100% 1146 TULCEA (STR.) NININIJNININJONISINININIONININI SI SIN INI NINA INNA INN NI-I n 427 4,0 1.709 100% 35/38

1147 TURDA (STR.) 639 40 2.555 100% 1148 TURNU ROȘU (STR. 99 40 396 100% 1149 ULMULUI (STR. 142 4,0 570 100% 1150 ULPIA TRAIANA (STR.) 1.437 4,0 > 5.749 100% 1151 UMBREI (STR.) 151 4,0 602 100% 1152 UMBROASA (INTR.) 374 4,0 1.494 100% 1153 UNIRII (P-TA.)* 16.650 100% 1154 URANUS (STR.) 4,0 2.603 100% 1155 URSENI (CAL) 40 1.297 100% 1156 UZINEI (STR) 4,0 1.907 100% 1157 VADUL CĂLUGĂRENI (STR.) 4,0 900 100% 1158 VADUL CRIȘULUI (STR.) 4,0 2.031 100% 1159 VALCEA (STR.) 4,0 815 100% 1160 VALERIU BRANIȘTE (STR.) 4,0 430 100% 1161 VĂLIȘOARA (STR.) 4,0 3.182 100% 1162 VĂLIUG (STR.) 4,0 799 100% 1163 VANATORILOR (STR.) 40 1.966 100% 1164 VANTULUI (INTR.) 40 307 100% 1165 VARADIA (STR.) 4,0 1.120 100% 1166 VASILE ADAMACHI (P-TA.) 4,0 474 100% 1167 VASILE ALECSANDRI (STR.)* 0,0 1.843 100% 1168 VASILE CARLOVA (STR.) 40 2.145 100% 1169 VASILE CREŢU (STR.) 4,0 1.156 100% 1170 VASILE GEORGEVICI (STR.) 40 2220 100% 1171 VASILE GOLDIȘ (STR.) 4,0 1.288 100% 1172 VASILE LUCACIU (STR.) 40 1.521 100% 1173 VASILE LUPU (STR.) 40 1.973 100% 1174 VASILE MIOC (STR.) 4,0 619 100% 1175 VASILE NICOLESCU (STR.) 4,0 > 135 100% 1176 VASILE PÂRVAN (BUL.) 8,0 6.513 100% 1177 VASILE VOICULESCU (STR.) 40 1.094 100% 1178 VEGA (INTR.) 40 851 100% 1179 VEGETAȚIEI (STR.) INI la le lNl<laleleilaleal=lalalal=Iailalelal=lalala 4,0 957 100% 36/38

1180 VENUS (STR.) 4,0 2.461 100% 1181 VERDE (STR.) 40 2.700 100% 1182 VERONICA MICLE (STR.) 40 893 100% 1183 VERSULUI (STR.) 4,0 2.086 100% 1184 VEVERIȚEI (ALEEA) 4,0 1.001 100% 1185 VICTOR BABEŞ (BUL.) 4,0 3.234 100% 1186 VICTOR GAGA (STR.) 4,0 > 1.321 100% 1187 VICTOR HUGO (STR.) 40 3.768 100% 1188 VICTOR VALCOVICI (STR.) 4,0 3.464 100% 1189 VICTOR VLAD DELAMARINA (STR.) 4,0 614 100% 1190 VICTORIEI (P-TA.) 4,0 193 100% 1191 VIDIN (STR.) 4,0 969 100% 1192 VIILOR (ALEEA) 4,0 5.639 100% 1193 VIITORULUI (STR.) 4,0 sI2 100% 1194 VIOLETELOR (STR.) 4,0 1.160 100% 1195 VIORELELOR (STR.) 4,0 1.564 100% 1196 VIRGIL BIROU (STR.) 4,0 862 100% 1197 VIRGIL MADGEARU (STR.) 4,0 2.836 100% 1198 VIRGIL ONIȚIU (STR.) 4,0 1.417 100% 1199 VIRGIL SIMONESCU (INTR.) 4,0 1.236 100% 1200 VIRGILIU (STR.) 4,0 1.955 100% 1201 VIRTUȚII (STR.) 4,0 1.132 100% 1202 VIŞINULUI (INTR.) 4,0 412 100% 1203 VLAD BĂNĂȚEANU (STR.) 4,0 1.029 100% 1204 VLĂDEASA (STR.) 4,0 1.323 100% 1205 VLĂSIEI (STR.) 4,0 554 100% 1206 VOLTA (STR.) 4,0 604 100% 1207 VRANCEA (STR.) 4,0 975 100% 1208 VUK ST. KARADZIC (STR.) 4,0 3.253 100% 1209 VULTURILOR (STR.) 4,0 5.854 100% 1210 WILHELM CONRAD RONTGEN (STR.) 4,0 570 100% 1211 WILHELM TELL (STR.) 4,0 5.681 100% 1212 WILLIAM SHAKESPEARE (STR.) SININININISINISININISIAINININIR INN [NR IN N JR NN NN INN NA NR 4,0 1.946 100% 37/38

1213 ZALĂU (STR.) 119 4,0 475 100% 1214 ZAMBILELOR (STR.) 289 4,0 1.158 100% 1215 ZANELOR (INTR.) 129 4,0 slS 100% 1216 ZANOAGA (STR.) 265 4,0 > 1.061 100% 1217 ZARAND (STR.) 236 4,0 945 100% 1218 ZĂVOI (STR.) 127 4,0 510 100% 1219 ZEFIRULUI (STR.) 428 4,0 1.712 100% 1220 ZENIT (INTR.) 369 4,0 1.474 100% 1221 ZIDULUI (INTR.) 48 4,0 193 100% 1222 ZIMBRULUI (STR.) 149 4,0 597 100% 1223 ZIMNICEA (STR.) 548 4,0 2.191 100% 1224 ZLATNA (STR.) 236 4,0 7 945 100% 1223 ZORILE (STR.) 504 4,0 2.015 100% 1226 ZURICH (STR.) 717 4,0 > 2.867 100% 1227 ZUROBARA (STR.) SININIAIANININININAIN|RIININ|R 259 4,0 1.037 100% TOTAL (in metri patrati) 2.602.484 NOTĂ * Suprafața străzilor menționate a fost modificată ca urmare a lucrărilor de reabilitare a Centrului Istoric al Municipiului ** Completare lungime stradă ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT 38/38 CONSILIER FABIOLA P AULA TĂ ASA nişoara.

Anexa nr.2 la caietul de sarcini Stațiile mijloacelor de transport în comun, pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii Nr. crt. | Denumire tronson stradă Denumire stație mijloc de transport în comun Suprafața deszăpezită (mp)| Grad de prioritate =| Non TIN Dr a > N nm <t _ Mm NO = %» Traseul: Pod C. Sagului - Calea Sagului - bv. 16 Decembrie - Bv. luliu Maniu -str. Pop de Basesti - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf.loan - str.Ghe. Lazar - Calea Circumvalatiunii - Calea Aradului - Giratie Selgros si retur Pod Cl. Sagului 50 100% Shopping City 50 100% P-ta Veteranilor 50 100% Bd. Dâmbovița 50 100% P-ţa I. Maniu 50 100% Regele Carol 50 100% Pop de Băseşti 50 100% Gara de Nord 50 100% P-ţa R. Maria 50 100% Ghe. Lazăr 50 100% Circumvalațiunii 50 100% P-ţa C. Europei 50 100% Miresei 50 100% Cl. Torontalului 50 100% Liege 50 100% U.T.T. 50 100% Agronomie 50 100% Selgros 50 100% 1/15

19 20 21 22 23 74 25 26 27 28 29 30 31 32 Traseul:Continental- Calea Buziasului - P-ta Ghe. Domasnean- str. Venus - str. Maresal Prezan Constantin - bv, Sudului - bv. Dr. Iosif Bulbuca - str. Aries - str. Cluj -bv. Michelangelo - str. Hector -str. Oituz - P- ta Marasti - Calea Alexandru Ioan Cuza - P- ta Consiliul Europei - Calea Sever Bocu -str. Sfintii Apostoli Petru si Continental 50 100% Ghe. Domăşnean 50 100% Bd. Sudului (buclă) 50 100% Cvartal Sudului 50 100% Spitalul Judeţean 50 100% Cluj 50 100% Complex Studenţesc 50 100% Hector 50 100% P-ţa C. Europei 50 100% Dacia Service 50 100% Div 9 Cavalerie 50 100% Pomiculturii 50 100% Ap. Petru şi Pavel 50 100% Stuparilor 50 100% 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Traseul : Apicultorilor - Calea Martirilor 1989 - str. Aries - str. Cluj - Bv. Vasile Parvan - Splai Tudor Vladimirescu - Splai Nicolae Titulescu - Bv.Gen. I. Dragalina - Gara de Nord - Bv. Republicii - Bv.Regele Ferdinand - bv.V.Parvan - str.Cluj - Calea Martirilor Apicultorilor Apicultorilor 50 100% Muzicescu 50 100% Mureş 50 100% M-şal C-tin Prezan 50 100% Martir [. Stanciu 50 100% Cl. Martirilor . 50 100% Cluj 50 100% Complex Studenţesc 50 100% Univ. de Vest 50 100% Pod Mit. Şaguna 50 100% Jiul 50 100% N.Titulescu 50 100% Gara de Nord 50 100% 46 47 48 49 Traseul: Bastion - str.Take Ionescu - Bv. Bastion 50 100% P-ţa Badea Cârţan 50 100% P-ţa V. Economu 50 100% Arena Aqua 50 100% 2/15

50 51 52 53 54 5 Simion Barnutiu - DN 6 - Real 3 - Aeroport Civil - Cartier Aeroport - UM Aeroport si retur DN6 50 100% Jumbo 50 100% Hella 50 100% Aeroport Civil Il 50 100% Cartier Aeroport 50 100% UM Aeroport 50 100% 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Traseul: str.Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Ghe Dima - P-ta Marasti - str.Oituz - Bastion - str.Take Ionescu - Bv. Simion Barnutiu - DN 6- Aeroport Civil si retur Ghe. Barițiu 50 100% Gara de Nord 50 100% P-ţa 700 50 100% Bastion 50 100% P-ta Badea Cârțan 50 100% P-ţa V. Economu 50 100% Arena Aqua 50 100% DN6 50 100% Jumbo 50 100% Aeroport Civil 50 100% 66 67 68 69 70 71 72 Traseul: P-ta Consiliul Europei -Calea Aradului - str. Miresei - Calea Torontalului - Metro - Platforma Industriala ( PITT) P-ţa C. Europei 50 100% Miresei 50 100% Liege 50 100% G. Alexandrescu 50 100% Metro 50 100% AGIL 50 100% PITT 50 100% 73 74 75 76 7” 78 79 80 Traseul: P-ta Grozavescu Bv. Michelangelo - Bv. Vasile Parvan - Splaiul Tudor Vladimirescu - bv. T. Grozăvescu ' 50 100% Parcul Copiilor 50 100% Pasaj Michelangelo 50 100% Univ. de Vest 50 100% Pod Mit. Şaguna 50 100% P-ţa Mocioni 50 100% Brâncoveanu 50 100% P-ţa I, Maniu 50 100% 3/15

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 16 Decembrie - str. Budai Deleanu - str. Banatul - str. Nicolae Andreescu - P ta Petofi Sandor - str. LSlavici - str. Wilhelm Tell - str. Polona - Abator si retur Crizantemelor 50 100% Bd. Dâmbovița 50 100% Opre Gogu 50 100% Păcii 50 100% V, Simionescu 50 100% Liceul Auto 50 100% Podpeoriei 50 100% C.I. Nottara 50 100% Răscoala din 1907 50 100% F.Z.B. 50 100% Abator 50 100% 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Traseul: Pod Calea Sagului - str. Izlaz - str. Pod Cl. Șagului 50 100% Izlaz 50 100% Bujorilor 50 100% P-ţa Veteranilor 50 100% Bd. Dâmbovița 50 100% Brâncoveanu 50 100% Porumbescu 50 100% P-ţa Bălcescu 50 100% Bujorilor - Calea Sagului bv. 16 Decembrie - str. Porumbescu - Bv. Mihai Viteazul - Bv. Vasile Parvan - str. Pestalozzi - str. lepurelui - str. Baba Dochia - str. A.Saguna - str.I. Vulcan - Str.Campului - str.Torac - Calea Mosnitei - str.Albastrelelor - str.Tata Oancea - str.Demetrescu si retur Fac. de Mecanică 50 100% Fac. de Electrotehnică 50 100% Univ, de Vest 50 100% Pasaj Michelangelo 50 100% Pestalozzi 50 100% Radio Timişoara 50 100% lepurelui 50 100% A Saguna 50 100% Iosif Vucan 50 100% Uzina de apă 530 100% Căprioarei 50 100% Levănţica 50 100% 4/15

112 113 114 115 116 117 Apateu 50 100% AZur 50 100% Plastique Forme 50 100% Albăstrelelor 50 100% T.Demetrescu 50 100% Şcoala Plopi 50 100% 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Taseul: Gara de Nord - Gara Timişoara Nord 50 100% Bv.Gen. I. Dragalina - Bv.Regele Carol 1 50 100% Bv.Regele Carol I- P-ta P-ta Al. Mocioni 50 100% Al. Mocioni - P-ta Maria 4 P-ţa Sf. Maria 50 100% Catedrala Metropolitana 50 100% Bv. Carmen Sylva - str. Dr. I.Nemoianu - P-ta 700 Spitalul de Copii 50 100% - Bv.Revolutiei 1989 - P- P-ta Timisoara 700 50 100% ta Traian - str. Mihalache P-ta Libertatii 50 100% Hotel Continental 50 100% loan - str. A.Saguna - str. Gh. Adam - Aleea CFR + Prefectura 50 100% str. M. Kogalniceanu - 3 August 1919 50 100% str. Dacilor - P-ta Traian 1 P-ța Traian 50 100% Bv.Revolutiei 1989 - P-ta Prințul Turcesc 50 100% 700 - str. Dr. I.Nemoianu P-ţa Sarmisegetusa 50 100% Bv. Carmen Sylva - P-ta Lalelelor 50 100% Maria - P-ta Al. Mocioni + P-ţa Gen. V. Economu 50 100% Bv.Regele Carol I - Spitalul Dr.V.Babeş 50 100% Bv.Gen. I. Dragalina - Staţia Meteo 50 100% 136 137 138 139 140 141 142 143 Bd, Dâmbovita 50 100% Taseul: Bv.Dambovita - Crizantemelor 50 100% str.I.Preyer - Bv.Regele Mangalia 50 100% Carol 1 - P-ta Al. Mocioni P-ţa I. Maniu 50 100% - P-ta Maria - Bv. Carmen Regele Carol 50 100% Sylva - str. Dr. P-ţa Mocioni 50 100% I.Nemoianu - P-ta 700 - P-ţa Maria 50 100% Bv.Revolutiei 1989 - P-ta Catedrala Mit. 50 100% Pon don nd Te 1 5/15

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 A [ALAIN - SU. LACIUUL - str.M.Kogalniceanu - Aleea CFR - Str.Adam Gh - str.A.Saguna - str. LMihalache- P-ta Traian - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 - str. Dr. I.Nemoianu - Bv. Carmen Sylva - P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni - Bv.Regele Carol [- str.l.Preyer - Bv.Dambovita Spitalul de Copii 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Libertăţii 50 100% Hotel Continental 50 100% Prefectură 50 100% Bd. 3 August 1919 50 100% P-ţa Traian 50 100% P-ţa Badea Cârţan 50 100% Gara de Est 50 100% Arena Electrica' 50 100% U.M.T. 50 100% Staţia Meteo 50 100% 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Taseul: Calea Torontalului - Bv.Cetatii P-ta 700 - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta Traian - str.Stefan cel Mare - Calea Stan Vidrighin - P- ta Ghe.Domasnean - Calea Buziasului - Ciarda Rosie - Calea Buziasului - P-ta Ghe.Domasnean - Calea Stan Vidrighin - str.Stefan cel Mare - P- ta Traian - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 - Bv.Cetatii - Calea Torontalului C.Torontalului 50 100% Matei Basarab 50 100% Amforei 50 100% B-dul Cetății 50 100% Balta Verde 50 100% D.I.Mendeleev 50 100% Calea Circumvalațiunii 50 100% P-ţa Timişoara 700 50 100% P-ţa Libertăţii 50 100% Hotel Continental 50 100% Prefectură 50 100% 3 August 1919 50 100% P-ta Traian 50 100% F-ca de Bere 50 100% Banatim 50 100% F-ca de Detergenți 50 100% Mecatim 50 100% Spumotim 50 100% P-ţa Gen.Ghe.Domăşnean 50 100% Electrotimiş 50 100% 6/15

176 177 LOT. 50 100% Ciarda Roşie 50 100% 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Traseul: Ronat - calea Maresal L.Antonescu - Bv.C.Brediceanu - P-ta 700 - Bv.Revolutiei 1989 Bv.3 August 1919 -P-ta Traian - str.lon Mihalache - str.A.Saguna - Calea Dorobantilor - str.Ghe Adam - str.Avram Imbroane - str.M.Kogalniceanu - str.Dacilor - Bv.3 August Bv.Revolutiei - Bv. C.Brediceanu - Calea Maresal L.Antonescu - Ronat Ronat 50 100% Războieni 50 100% A. Guttenbrun 50 100% Madona 50 100% G. Alexandrescu 50 100% A. Lăpuşneanu 50 100% Macilor 50 100% Zalău 50 100% Balta Verde 50 100% Mendeleev 50 100% Circumvalațiunii 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Libertăţii 50 100% Hotel Continental 50 100% Prefectură 50 100% Bd. 3 August 1919 50 100% P-ţa Traian 50 100% Prinţul Turcesc 50 100% P-ţa Sarmisegetusa 50 100% Lalelelor 50 100% P-ţa V. Economu 50 100% Spitalul V. Babeş 50 100% Staţia Meteo 50 100% 201 202 203 204 205 206 207 Bd. Dâmbovita 50 100% Banatul 50 100% Transilvania 50 100% P-ţa Veteranilor 50 100% Chişodei 50 100% Izlaz 50 100% E. Zola 50 100% 715

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Traseul : bv.Dambovita - Progresul 50 100% str.Ana Ipatescu - Pavlov 50 100% str. Victor Hugo - str. Mureş 50 100% Drubeta - Lidia 50 100% str.Independentei - Drubeta 50 100% str.Gh.Doja - P-ta Maria - Memorandului 50 100% Bv.16 Decembrie - P-ţa Bălcescu 50 100% bv.Regele Ferdinand - Parc Doina 50 100% str.Nemoianu - P-ţa Maria 50 100% str.Brediceanu - Catedrala Mit. 50 100% Bv.Cetatii - Bucla Spitalul de Copii 50 100% C.Torontalului si retur Brediceanu 50 100% Circumvalațiunii 50 100% Mendeleev 50 100% Balta Verde 50 100% Bd. Cetății 50 100% Amforei 50 100% M. Basarab 50 100% Cl. Torontalului 50 100% 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Gara de Nord 50 100% Traseul : Gara de Nord - Regele Carol 50 100% Bv.Gen. I. Dragalina - P-ţa Mocioni 50 100% Bv.Regele Carol I - P-ta P-ţa Maria 50 100% Al. Mocioni - P-ta Maria 4 Parc Doina 50 100% str.Gh.Doja - str.1 P-ţa Bălcescu- 50 100% Decembrie - Calea Stan P-ţa Crucii 50 100% Vidrighin - P-ta Cluj 50 100% Ghe.Domasnean - Calea Olimpia 50 100% Stan Vidrighin - str.1 Deliblata 50 100% Decembrie - str.Gh.Doja Banatim 50 100% P-ta Maria - P-ta Al. Cimitir Buziaş 50 100% 8/15

239 240 241 242 Mocioni - Bv.Regele Carol I- Bv.Gen. L Dragalina - Gara de Nord F-ca de Detergenţi 50 100% Mecatim 50 100% Spumotim 50 100% Ghe. Domăşnean 50 100% 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 Traseul : Gara de Nord - Bv.Gen.L.Dragalina - Bv.Regele Carol -str.J. Preyer - Bv.Dambovita - Bv.Liviu Rebreanu - Bv.Dr.loan Bulbuca - P-ta Ghe.Domasnean si retur Cl. Torontalului 50 100% M. Basarab 50 100% Amtforei 50 100% Bd. Cetăţii 50 100% Balta Verde 50 100% Mendeleev 50 100% Circumvalațiunii 50 100% Brediceanu 50 100% Spitalul de Copii 50 100% Catedrala Mit. 50 100% P-ţa Maria 50 100% Parc Doina 50 100% P-ţa Bălcescu, 50 100% P-ţa Crucii 50 100% Cluj 50 100% Olimpia 50 100% Deliblata 50 100% Banatim 50 100% F-ca de Bere 50 100% P-ţa Traian 50 100% P-ta Badea Cârțan 50 100% Gara de Est 50 100% Arena Electrica 50 100% UM.T. 50 100% Staţia Meteo 50 100% 268 269 Ghe. Barițiu 50 100% Pop de Băseşti 50 100% 9/15

270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 Traseu: Gh. Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. Ioan - str.Gh.Dima P-ta Marasti - str.Oituz - P-ta L.C.Bratianu - Bv.Tache Ionescu - Bv. S. Barnutiu - C.Lugojului Gara de Nord 50 100% Jiul 50 100% P-ţa R. Maria 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Mărăşti 50 100% Bastion 50 100% Poliţia Jud. Timiş 50 100% RATT 50 100% P-ţa Badea Cârțan 50 100% Samuil Micu 50 100% Renaşterii 50 100% P-ţa V. Economu 50 100% Arena Aqua 50 100% 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 Traseul:P-ta Marasti - str. G. Dima - str. Gh. Lazar - str. Closca - str.Loc. Ovidiu Balea - Pasaj CF si retur P-ta Mărăsti 50 100% P-ţa 700 30 100% Circumvalaţiunii 50 100% Timiş 50 100% Bd. Cetății 50 100% P-ţa A. Iancu 50 100% Vuk Karadjic 50 100% G. Alexandrescu 50 100% P-ţa de Gros 50 100% Pasaj C.F. 50 100% 293 294 295 296 297 298 299 300 301 Traseu: Gh.Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. loan - str.Gh.Dima P-ta Marasti - Calea Al.I.Cuza - P-ta C.Europei - Calea Sever Bocu - LI, de la Brad - Calea Sever Bocu - str.Episcop V.Lazarescu - Ghe, Baritiu 50 100% Pop de Băseşti 50 100% Gara de Nord 50 100% Jiul 50 100% P-ţa R. Maria 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Mărăşti 50 100% Iulius Mall 50 100% Cimitirul Eroilor 50 100% 10/15

Calea Aradului - P-ta Div 9 Cavalerie 50 100% C.Europei - Calea Pomiculturii 50 100% Al.I.Cuza - P-ta Marasti - Ap. Petru şi Pavel 50 100% str.Gh.Dima - str.Paris - LI.de la Brad 50 100% Prezan (buclă) 50 100% Traseu: Prezan (bucla) - M-şal C-tin Prezan 50 100% str.Maresal C-tin Prezan + str. Aries - str. Cluj - P- Martir [. Stanciu 50 100% ta Leonardo da Vinci - Cl. Martirilor 50 100% Bv, Michelangelo - Bv. Cluj 50 100% M. Eminescu - str. Complex Studenţesc 50 100% Traian Grozavescu - Bv. Parcul Copiilor: 50 100% Michelangelo _- P-ta T. Grozăvescu 50 100% Traseu: Bv. Sudului - Bv. Prezan (buclă) 50 100% losif Bulbuca - str. Aries M-şal C-tin Prezan 50 100% - str. Cluj - P-ta Martir [. Stanciu 50 100% Leonardo da Vinci - Bv. Calea Martirilor 50 100% Michelangelo - Bv. M. Cluj 50 100% Eminescu - Grozavescu + Complex Studențesc 50 100% Bv. Eminescu - Bv. Parcul Copiilor 50 100% Michelangelo - P-ta T. Grozăvescu 50 100% Traseu: str.Baader - Str. Agronomie, 50 100% Infratirii - Bv.Tache UT. 50 100% Ionescu - P-ta Liege 50 100% LC.Bratianu - str.Oituz - Dacia Service 50 100% P-ta Marasti - Calea P-ţa C. Europei 50 100% Al.LCuza - P-ta P-ţa Mărăşti 50 100% C.Europei - Calea Bastion 50 100% Aradului - Institutul Poliţia Jud. Timiş 50 100% Agronomic - Calea Baader 50 100% Traseu: C.P. Solventul - C.P, Solventul 50 100% Gelu 50 100% str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. Ioan - str.Gh.Dima Pop de Băseşti 50 100% 11/15

334 335 336 337 338 339 340 341 P-ta Marasti - Calea Al.L.Cuza - P-ta C.Europei - Calea Aradului - str.Liege - Calea Torontalului - P-ta C.Europei - Calea Al.I.Cuza - P-ta Marasti - str.Gh.Dima - str.Paris - Gara de Nord 50 100% Jiul 50 100% P-ţa R. Maria 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Mărăşti 50 100% P-ţa C. Europei 50 100% Remus Răduleţ 50 100% Liege 50 100% 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 Traseu: Gara de Nord - Bv. Republicii - str. Garii str. Ghe. Pop de Basesti - Bv. Iuliu Maniu - str. Budai Deleanu - str. Prahova - str. Banatul - Bv. Dambovita - str. lon Barac - str. Ardealullui - str. loan Slavici - P-ta Ovidiu Codrus - str. Polona - Abatorsi retur Gara de Nord 50 100% Pop de Băseşti 50 100% Regele Carol 50 100% P-ţa L. Maniu 50 100% Crizantemelor 50 100% Bd. Dâmbovița 50 100% Opre Gogu 50 100% Păcii 50 100% Canton C.F.R. 50 100% Liceul Auto 50 100% Podgoriei 50 100% C.I. Nottara 50 100% Răscoala din 1907 50 100% Polonă 50 100% F.Z.B. 50 100% Abator 50 100% 358 359 360 361 362 363 364 365 Traseul: Garaj Auto- C.Stan Vivdrighin- str.Stefan cel Mare-str. lepurelui - str. Baba Dochia - str. Andrei Saguna - Iosif Vulcan - str. Campului - str. Rudolf Walter - Canal Cimitir Buziaş 50 100% F-ca de Bere 50 100% lepurelui 50 100% A Saguna 50 100% Iosif Vucan 50 100% Uzina de apă 50 100% Rudolf Walter 50 100% Albăstrelelor 50 100% 12/15

366 367 368 369 370 371 Bega - str. Martir Cornel Popescu -str.Parcului - str,Cocorilor - str.Martir Cornel Popescu - str. Nicolae Tincu Velea - str. Tata Oancea - str. lokai Mor 50 100% C. Popescu 50 100% Parcului 50 100% Cocorilor 50 100% Calistrat Hogas 50 100% Scoala Plopi 50 100% 372 373 374 375 376 377 378 379 380 Traseul: str.Matei Millo - str. Nicolae D.Cocea - str.Martir Constantin Radu - str.luliu Podlipny - Calea Urseni - str.Gavril Muzicescu - Calea Martirilor - str.Maresal C- tin Prezan si retur, Electrotimiş 50 100% C. Radu 50 100% D. Dinicu 50 100% Uzina Apă U. 50 100% Tosca 50 100% M. Sadoveanu. 50 100% Mureş 50 100% M-şal C-tin Prezan 50 100% Prezan (buclă) 50 100% 381 382 383 384 385 386 387 388 389 Traseul: P-ta V.Economu str.Matasarilor - str. Uzinei - str.Rozelor - str. Valisoara - str. Luncani - str. Voda Tepes - str. Ismail - str. Titeica - str. Valisoara - str. Rozelor - str.Uzinei - Calea Dorobantilor - p-ta P-ţa V. Economu 50 100% Mătăsarilor 50 100% Uzinei 50 100% Pod Uzina de Apă 50 100% Cometei 50 100% Vălișoara 50 100% Luncani 50 100% Ismail 50 100% Tiţeica 50 100% 390 391 392 393 394 395 396 397 Traseul:P-ta Mocioni - Bv. 16 Decembrie 1989 - bv. Brancoveanu - str. Emil Zola - str. Chisodei - str. Bujorilor - str. Maori ni a Mana 32 OA P-ța Mocioni 50 100% Brâncoveanu 50 100% Snagov 50 100% Bd. L. Rebreanu 50 100% Mureş 50 100% Victor Hugo 50 100% Herculane 50 100% Chişodei 50 100% 13/15

398 399 400 401 - JAaLA UC DU si retur Prefatim 50 100% Bujorilor 50 100% Eternității 50 100% Gara de Sud 50 100% 402 403 404 405 406 407 408 409 Traseul: Calea Sagului - P ta uliu Maniu - Bv. 16 Decembrie 1989 - Bv. Regele Ferdinand - Catedrala Mitropolitana - Bv. Regele Ferdinand - Splai Tudor Vladimirescu - Bv.16 Decembrie - Catedrala Mit. 50 100% P-ţa Mocioni 50 100% Brâncoveanu 50 100% P-ţa I. Maniu 50 100% Bd. Dâmbovița 50 100% P-ta Veteranilor 50 100% Shopping City 50 100% Pod Cl. Șagului 50 100% 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 Traseul: P-ta Mocioni - Bv. 16 Decembrie 1989 - Calea Sagului - DN59 - AUCHAN - METRO - INCONTRO si retur P-ţa Mocioni 100% Brâncoveanu 50 100% P-ţa I. Maniu 50 100% Bd. Dâmbovița 50 100% P-ţa Veteranilor 50 100% Mall Sud 50 100% B.A.TM.A. 50 100% Linar 50 100% O. Codruş 50 100% Auchan 50 100% Metro 50 100% 421 422 423 424 425 426 427 428 Traseul: str. Traian Grozavescu - Bv. LC. Bratianu - str. Hector - str. Oituz - P-ta Marasti - Calea A.I.Cuza - Calea Sever Bocu - str. Divizia 9 Cavalerie - str.Demetriade- str. T, Grozăvescu 50 100% Oituz 50 100% lulius Mall 50 100% Cimitirul Eroilor 50 100% Div 9 Cavalerie 50 100% Complex Terra 50 100% Gara de Est 50 100% Stuparilor 50 100% 429 Bastion 50 100% 14/15

430 431 432 433 434 435 436 Poliţia Jud. Timiş 50 100% Traseul: P-ta L.C.Bratianu RATT 50 100% - Bv. Take Ionescu - str. Telegrafului 50 100% Kogalniceanu - str. A. Gara de Est 50 100% Imbroane - Muzeul U.M.T. 50 100% Satului - si retur Cvartal UM.T. 50 100% Muzeul Satului 50 100% TOTAL (in metri patrati) 21.800 ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT Q 15/15 CONSILIER FABIOLA BRA TĂNASĂ ZF

ANEXA nr. 3 la Caietul de sarcini Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire Nr.ert. | Localizarea amplasamentului spațiului de Suprafața de depozitare | Cantitatea de zăpadă ce depozitare (mp) poate fi depozitată (mc) l Str. Cerna 300-400 1000 2 Calea Moşniței (intrare în cartier Plopi) 200-300 600 3 Bvd. Industiei — Calea Moşniţei 100-150 500 4 Str. Rozelor — Vălișoara lângă dig canal Bega 100-150 500 5 Str. Holdelor colț cu str. Silistra 100-150 500 6 Str. Ion Inculeţ colţ cu str. Constantin Stere 200-300 600 7 Str. Ştefan Procopiu colț cu str. Marginii 300-400 800 8 Str. Energiei lângă incinta Retim 200-300 600 CONSILIER CĂLIN TRAPCEA ȘEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT Page l ofl

ANEXĂ LA HCL nr. REGULAMENTUL Serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara CAP.I Dispoziţii generale SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare ART.1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Timişoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice şi ale operatorilor economici. (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile şi condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea şi întreținerea instalațiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare. (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare se vor conforma prevederilor prezentului regulament. (S) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate aproba şi alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. ART.2 Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare: a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii și acumulatori; b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) sortarea deşeurilor stradale şi deşeurilor similare în stațiile de sortare; e) măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice; [) curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare; h) dezinsecția, dezinfecția şi deratizarea. ART.3 Modul de organizare şi funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii: a) protecția sănătății populației; b) responsabilitatea față de cetățeni; c) conservarea şi protecția mediului înconjurător; d) asigurarea calității şi continuității serviciului; e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; f) securitatea serviciului; g) dezvoltarea durabilă;

ART.4 Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 4.2. biodeşeuri - conform definiției din anexa nr. | la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată; 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării; 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată; 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiții de siguranță; 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire; 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 4.9. deşeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce; 4.10. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material; 4.11. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător; 4.12. deşeuri din construcții provenite din locuințe - deşeuri generate din activitățile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor; 4.13. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deşeu, exclusiv deşeuri de producție; 4.14. deşeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.15. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri; 4.16. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile; 4.17. deșeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă; 4.18. deținător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.19. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.20. gestionarea deşeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea nr. 211/2011, republicată; 421. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale; 4.22. incinerare - operația de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.23. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.24. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului; 2

4.25. licență - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia; 4.26. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale; 4.27. producător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea ar. 211/2011, republicată; 4.28. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.29. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv; 4.30. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților; 4.31. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale şi dotărilor specifice, construcțiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare; 4.32. sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora; 4.33. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare; 4.34, stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare; 4.35. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților şi evitării formării prafului; 4.36. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.37. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare şi operații de tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau anaerobe; 4.38. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor; 4.39. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare; 4.40. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene; 4.41. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale; 442. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare; 4.43. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice; 4.44. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora; 4.45. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om; 4.46. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; ART.5S (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: a) puncte de colectare separată a deşeurilor; b) stații de transfer; c) stații de tratare mecano-biologică; d) stații de producere compost; e) stații de sortare; f) baze de garare şi întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate; g) depozite de deşeuri; h) incineratoare; ART. 6 Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului şi contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. SECȚIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare ART.7 (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Timișoara unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice şi al protecției mediului. (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare. SECŢIUNEA a 3-a Documentaţia tehnică ART.8 (1) Prezentul regulament stabileşte documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare pe raza Municipiului Timişoara. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații. ART.9 (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente: a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; b) planul cadastral şi situația terenurilor din aria de deservire; c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor şi a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi; e) cărțile tehnice ale construcțiilor; f) documentația tehnică a utilajelor şi instalațiilor şi, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

8) procese-verbale de constatare în timpul execuției şi planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalațiilor şi rețelelor etc.; i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu: 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză şi încercări; 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 4. procese-verbale de punere în funcţiune; 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice; 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților şi a remedierilor; 7. documentele de aprobare a recepțiilor şi de predare în exploatare; j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea şi repararea echipamentelor şi instalațiilor, precum şi cărțile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor; l) normele generale şi specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități; m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale; n) regulamentul de organizare şi funcționare şi atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul; o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii; p) inventarul instalațiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare; q) instrucțiuni privind accesul în incintă şi instalații; r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.; t) bilanțul de proiect şi rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu. (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției". ART. 10 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective. (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii şi reparării instalațiilor proiectate. (3) Organizațiile de execuție şi/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situații şi de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției. (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia. ART.11 (1) Autorităţile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în 5

totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. (2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale sau după caz, asosciației de dezvoltare intercomunitare ADID, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. SECȚIUNEA a 4-a ÎIndatoririle personalului operativ ART. 12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariaţii care deservesc construcțiile, instalațiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații. (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum şi obligațiile, drepturile şi responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaționale. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de: a) gradul de periculozitate a instalațiilor şi a procesului tehnologic; b) gradul de automatizare a instalațiilor; c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului; d) necesitatea supravegherii instalațiilor şi procesului tehnologic. ART. 13 (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă. (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: a) protejarea sănătății populației; b) protecția mediului înconjurător; c) menţinerea curățeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităților; d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deşeuri şi reciclarea acestora; e) continuitatea serviciului. CAP.II Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiții de funcționare SECȚIUNEA 1 Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. ART. 14 Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul Municipiului Timişoara şi transportate la stația de sortare/depozitul de deşeuri Ghizela în conformitate cu strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş” : a) deșeuri reziduale stradale; b) deşeuri biodegradabile - vegetale; c) deşeuri periculoase din deşeurile stradale; ART. 15 Operatorul care colectează și transportă deşeuri stradale, trebuie să cunoască: 6

a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deşeuri în parte; b) cerințele tehnice generale; c) măsurile de precauție necesare; d) informațiile privind originea, destinația şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente. ART. 16 (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, au obligația să identifice toți producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată şi transport separat al deșeurilor stradale și deşeurilor similare. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității. ART. 17 (1) Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul Municipiului Timişoara, în condiții salubre, în spații special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de către operatorul de salubrizare. (2) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului. (3) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripționate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. ART. 18 (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați şi cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării, (2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului 2 din Standardul SR. 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deşeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare. (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile. (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se stochează deşeuri municipale în afara lor. (5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția şi dezinsecția punctelor de colectare revin operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. (6) Platformele spațiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale şi/sau operator, vor fi în mod obligatoriu betonate/asfaltate/dalate, în mediul urban, şi în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare. (7) Operatorul va urmări starea de etanşcitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat. ART. 19 (1) Colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor vegetale şi din construcții pe platforme se realizează astfel: a) în containere de culoare maro de capacități 7 mc. sau 22 mc. în urma tocării: 1. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunțite, flori); b) în containere de culoare rosie de capacități 7 mc. sau 22 mc: 2.provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

(2) Operatorul care preia aceste fluxuri trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării pentru fiecare locație, din care să rezulte: - data în care s-a realizat preluarea acestor deşeuri; - cantitățile totale preluate de la cetățeni, - descrierea succintă a tipului de deşeu preluat; - cantitățile transportate la instalația de sortare/valorificare/depozitul de deșeuri. ART.20 (1) După colectare, deşeurile vor fi supuse procesului de sortare/tratare. (2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reciclabile colectate separat. ART.21 (1) Colectarea deşeurilor stradale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora. (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență. (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule. (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. (5) În cazul deteriorării unor containere şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate. (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. ART.22 Operatorul are obligația să colecteze anvelopele abandonate la punctele de colectare a deşeurilor vegetale şi din construcții şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi şi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii. ART.23 Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în conceperea şi proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligații: a) să adopte, încă de la faza de concepție şi proiectare a unui produs, soluțiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deşeuri rezultate din activitățile existente; c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament-cadru; f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. ART.24 Operatorii care prestează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale au şi următoarele obligații: a) să dețină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri transportate, locul de destinație şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; b) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației şi a mediului şi care au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; 8

c) să nu abandoneze deşeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; d) să informeze populația privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalitățile de prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi conştientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conştientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune. SECŢIUNEA a 2-a Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. ART.25 Deşeurile din construcții provenite de la populație sunt deşeuri solide generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație şi altele asemenea. ART. 26 (1) Deșeurile din construcții provenite de la populație, în cantități de până la l mc, se colectează prin grija deținătorului şi sunt transportate contra cost, de către operator în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă, telefonica, mail, fax, la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate. (2) Deșeurile generate de cetățeni din activitățile de reparații și amenajări a clădirilor şi locuințelor, în cantitate de sub | mc se vor transporta de aceştia și se vor depozita gratuit, la unul din punctele de colectare special amenajate prin grija operatorului în Municipiul Timişoara. (3) Colectarea deşeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. (4) Transportul deşeurilor din construcţii de la punctele de colectare amenajate prin grija operatorului, provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. (5) În cazul deşeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, pentru diminuarea cantității de praf degajată în aer. ART.27 Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deşeurilor din construcții şi demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată. ART.28 (1) Deşeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul. (2) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare şi să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". ART.29 Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcții şi demolări pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara.

SECȚIUNEA a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deşeurilor ART. 30 (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea pot fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică. (2) Operatorii trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor. (3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş. ART.31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curți şi alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură. (2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalații adecvate de tratare şi neutralizare. ART. 32 (1) În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale Municipiului Timișoara se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei. (2) În vederea promovării activității de compostare la domiciliu, operatorul de colectare împreună cu Primăria Municipiului Timişoara, vor organiza campanii de informare şi conştientizare şi vor monitoriza periodic rezultatele acestei activități. (3) Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă. ART. 33 Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcţionare conform legislaţiei în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă. ART. 34 (1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare. (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepţia deşeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare. (3) Trebuie cunoscute: a) compoziția fizică şi, în măsura posibilului, compoziția chimică a deşeurilor; b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare; c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor. ART. 35 Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă. 10

SECȚIUNEA a 4-a Sortarea deşeurilor municipale în stațiile de sortare ART. 36 (1) Deşeurile reziduale colectate din Municipiul Timişoara vor fi transportate la Linia de sortare în vederea valorificării energetice. (2) Deşeurile valorificabile energetic, rezultate în urma procesului de tratare mecanică, sunt balotate şi transportate către agenți economici autorizați în vederea co-procesării în industria cimentului. (3) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori. (4) În situația în care transportul deşeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii. ART. 37 Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligații specifice: a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; b) să asigure valorificarea întregii cantități de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri; c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora; d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor. ART. 38 Spațiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil; b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare; d) să aibă instalație de spălare şi dezinfectare; e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate; f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; Bg) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei; j) să fie prevăzute cu instalații de detecție şi de stins incendiul; k) să fie prevăzute cu instalații de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile. ART.39 (1) Operatorul împreună cu Primăria Municipiului Timişoara vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, broșuri, afişe, inclusiv în unitățile de învățământ. 11

SECȚIUNEA a 6-a Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice ART. 40 (1) Operațiunile de măturat manual şi mecanizat, curățare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire, măturare şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei. (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului şi/sau graficele de lucrări. (Numărul arterelor de circulație pe care se efectuează activitatea de stropit, măturat, spălat şi/sau frecvența de execuție a acestora se poate modifica în funcție de condițiile nou apărute şi fondurile financiare alocate de la bugetul local, cu înştiințarea prealabilă a operatorului). (S) Măturatul se efectuează pe o lățime de minim 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depăşească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare. (6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ. (Operațiunea de măturat mecanic trebuie să se desfăşoare eficient, fără a lăsa urme pe carosabil:resturi de nisip, pietriș, etc., iar în cazul în care aceste resturi apar vor fi curățate imediat. În cazul neîndepărtării acestor resturi de nisip, pietriş, în momentul recepției, strada respectivă nu va fi confirmată). (7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. (8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului. (9) Autorităţile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare. ART.41 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic, inclusiv pe peroanele şi în stațiile fără refugii a mijloacelor de transport în comun. (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operațiunile de măturat stradal, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ. 12

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, şi se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea. (7) Deşeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare. ART. 42 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la | aprilie până la l octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale în funcție de condițiile meteorologice concrete. (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea. ART. 43 (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operației de măturare şi curățare a rigolelor. (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă. (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete şi la o temperatură exterioară de cel puțin 7*C. (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00- 17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unități. (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operațiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie. (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare. (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună. (8) Lăţimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. ART. 44 (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar. (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. (3) În toate situaţiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale. 13

SECŢIUNEA a 7-a Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ART. 45 (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. (2) Pentru asigurarea circulației rutiere şi pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: a) pregătitoare; b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; c) de prevenire şi combatere a poleiului. (3) Operatorul are obligația de a transmite compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara până la data de | octombrie a fiecărui an, situația stocurilor de materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiții a activității de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. ART. 46 Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în: a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; b) organizarea unităților operative de acțiune; c) întocmirea programului de pregătire şi acțiune operativă în timpul iernii. ART. 47 La nivelul Municipiului Timişoara, se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin: a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianților,; b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a zăpezii; c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa; d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate; e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ); 1) lista mijloacelor de comunicare; g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere; i) lista stațiilor şi refugiilor de transport în comun; j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii; k) dispunerea spațiilor pentru adunarea şi odihna personalului. ART. 48 Operațiunile de curățare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă. ART. 49 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren. (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate şi sănătate a muncii. 14

(3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă. (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. ART. 50 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou şi unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. (3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității. (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. ART.31 (1) Evidenţa activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă". (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate. (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele: a) numele şi prenumele dispecerului; b) data şi ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; c) data şi ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; d) străzile pe care s-a acţionat; e) activitatea prestată; f) forța de muncă utilizată; g) utilajele/echipele care au acționat; h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; i) temperatura exterioară; j) condițiile hidrometeorologice; k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie; 1) semnătura dispecerului; m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. (4) Evidenţa se va ține pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru acțiunea cu forțe umane. ART. 52 (1) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat. (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată; 15

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane. (5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire. (6) Consiliile locale pot stabili şi alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. (7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire. ART. 53 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul localității, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezghet. ART. 54 (1) Împrăştierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții şi în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile, fără ca aceasta să afecteze plantațiile și zonele verzi amenajate. (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10*C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă. (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă. (S) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale. (6) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. ART. 55 Operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule. SECȚIUNEA a 8-a Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare ART. 56 Consiliul Local al Municipiului Timişoara. este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare. 16

ART, 57 (1) Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea pe raza Municipiului Timișoara are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității. În conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare. ART. 58 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare. ART. 59 Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație. ART. 60 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități. ART.61 Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare. ART.62 (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare. (2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, șarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul şi documentele însoțitoare şi trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. (3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare. SECȚIUNEA a 9-a Administrarea depozitelor de deşeuri municipale ART. 63 Eliminarea prin depozitare a deşeurilor stradale este permisă numai la depozitul de deşeuri nepericuloase Ghizela, realizat în cadrul proiectului “Sitem de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Timiş”, amenajat conform legislației şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri. ART. 64 Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate şi monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia. ART. 65 Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C. ART. 66 (1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică şi de incinerare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. (2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deşeuri. 17

ART. 67 (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament- cadru şi în actele cu caracter normativ în vigoare. (2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare. SECȚIUNEA a 10-a Dezinsecţia, dezinfecția și deratizarea şi tratamente fitosanitare ART. 68 Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale şi asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le deţin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 64 şi 65. ART.69 (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde: a) tipul de vectori supuși tratamentului; b) perioadele de execuţie; c) obiectivele la care se aplică tratamentele. (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile. (3) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică tratamentele sunt: a) spațiile deschise din domeniul public şi privat al localității: b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice: c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asernenea); d) căminele şi canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare. (4) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea proprietatea acestora. (5) Plata operațiunilor de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către: a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale; b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecţie pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule; c) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprietari locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecţie cu aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare; d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale: e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora: în cazul în care nu este posibilă 18

prezența unui reprezentant al asociației de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale: f) reprezentanții administratorilor reţelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele şi canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului. (6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administraţiei publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) și f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective. (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acţiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) şi e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrației publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenţi patogeni față de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acțiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia. ART.70 (1) Dezinsecţia se efectuează în: a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale; b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare; c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari; d) spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea; e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociațiilor de proprietari locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d); f) căminele şi canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică şi alte asemenea: 8) metrou: spații tehnologice şi spații destinate publicului; h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu; i) subsoluri umede sau inundate; j) depozite de deşeuri municipale, stații de compostare a deşeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. 1) malurilor laculilor, bălților, suprafețele luciului de apă stătătoare şi a zonelor mlăştinoase se execută dezinsecţia la nivelul larvelor operațiune de numită delarvicidare. (2) Dezinfecția se efectuează în: a) depozitele de deşeuri municipale, stații de compostare deşeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor; b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale; c) spațiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; d) mijloace de transport în comun; e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice: 19

f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor. (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care: a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție; b) este prevăzută operațiunea de dezintecţie, cu excepția mijloacelor de transport în comun; c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite. (4)Tratamentele fitosanitare a) Tratamentele fitosanitare, constau în efectuarea de tratamente specifice, periodice, de combatere/prevenire a bolilor şi dăunătorilor la plante, în special a agenților fitopatogeni, arsura bacteriană, acarieni, paienjeni, metcalfal pruinosa, etc. b) Tratamentele fitosanitare se efectuează la arborii şi arbuştii, gardul viu, din parcuri, aliniamente stradale, din cartierele de blocuri şi la plantaţii/aliniamente de trandafiri din municipiu. ART, 71 (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea ţânţarilor se execută: a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente rețelelor edilitare; b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou. (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută: a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice şi spațiile comune închise ale clădirilor, în cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulților; b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităților sanitare; c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință. d) tratamentele în spațiile verzi de pe raza Municipiului Timişoara se vor efectua în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă. (3) În spațiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni cronice, precum şi în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecția se execută utilizând numai produse din grupa III și IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. ART.72 Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută: a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociațiile de proprietari locatari, cel puțin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; C) pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an; d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. ART.73 Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. ART.74 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție şi tratamente fitosanitare vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide. ART.75 (1) Tratamente fitosanitare sunt activitățile ce se realizează prin acţiuni şi operații de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor şi cu erbicide 20

pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Acestea nu se vor efectua dacă condițiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de 10'C, etc.) (2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă o eficacitate mare; să deţină un spectru larg de combatere; să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori şi arbuşti. pentru om şi animale: să aibă o compatibilitate mare cu alte substanțe de combatere. (3) Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: erbicide totale; sistemic postemergente: neselective ce combat un spectru larg de buruieni anuale şi perene. ART. 76 (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți şi/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție şi deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea. (2) Operațiunile de dezinsccţie, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii. (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare, au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deținute. ART.77 Din punctul de vedere al frecvenței, tratamentele fitosanitare se execută minim de 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Timisaora după cum urmează: a) curți şi terenuri ce aparțin instituțiile publice, sportive, culturale, b) curți și terenuri ce aparțin unitățile de învăţământ: c) terenurile ce apartin unităților sanitare ; d) parcuri, scuaruri, spații verzi. Pădurea Verde, perdele forestiere; e) locurile de joacă; perimetrul Canalului Bega, bălțile, lacurile şi strandurile ; g) aliniamentele stradale. ART. 78 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție, dezinsecție şi/sau tratamente Hitosanitare, are următoarele obligaţii: a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acţiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale şi să aducă la cunoştinţa populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte. următoarele: - tipul operațiunii ce urmează a se efectua; 2. perioada efectuării tratamentelor; 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora; 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni. bolnavi, albine, animale şi păsări; b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data şi ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise şi pe suprafețele deținute de acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate; c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor; ip 21

d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru. ART. 79 În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție. deratizare şi tratamente fitosanitare. ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale. ART. 80 (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient. CAP.III Drepturi şi obligații SECȚIUNEA 1 Drepturile şi obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare ART. 81 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara împreună cu ADID Timiş au obligația să înființeze sistemele de colectare separată şi să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează. (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare. ART. 82 Drepturile şi obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul: a) regulamentului serviciului de salubrizare; b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. ART. 83 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.; b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor şi tarifelor din economie; d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Bg) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii; h) să solicite recuperarea debitelor în instanță. FE

ART. 84 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații: a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate; b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulamen, prescripțiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale; d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii; f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităților; g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile şi licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare; h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii de pe raza Municipiului Timişoara pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare şi domeniul public; j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxei specială instituită în acest sens; 1) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii şi precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare; n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament; 0) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeități în maximum 24 de ore de la sesizare; p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun; q) să asigure curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le mențină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheț; r) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție şi deratizare conform programului unitar de acțiune aprobat de autoritatea administrației publice locale; s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; t) să înființeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent; u) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data şi ora reclamațici, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; v) să țină evidența gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare. 23

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile şi obligațiile utilizatorilor ART. 85 (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecți ai serviciului de salubrizare. (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. ART. 86 Utilizatorii au următoarele drepturi: a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului / contractului de prestare; b) să solicite și să primească, în condițiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; c) să sesizeze autorităților administrației publice locale şi celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității şi creşterea calității serviciului; d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susținerea intereselor proprii; e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; 1) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare; 8) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale; k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora. ART.87 Utilizatorii au următoarele obligații: a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale; 24

f) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsccția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială; 8) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; h) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; i) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă; j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației şi al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; l) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea şi întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu; m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor; n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor; 0) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice; p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activității desfăşurate pe străzile localității în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri; q) să mențină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; r) să îndepărteze zăpada şi gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice. ART. 88 (1) Se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici, scoaterea și depozitarea pe domeniul public în cadrul ațiunilor ecologice, de deşeuri din amenajări interioare (moloz) şi deşeuri din curățirea pivnițelor și podurilor (praf de cărbune, țigle, cărămizi, faianță şi gresie sparte). (2) Este interzisă scoaterea şi depozitarea pe domeniul public a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deşeurilor vegetale rezultate din curățirea arborilor plantați pe aliniamentele stradale şi a spațiilor verzi din jurul imobilelor ce se colectează în cadrul ațiunilor ecologice mai devreme de o zi față de cea în care este programată colectarea, precum şi după ziua în care este programată colectarea în zonele şi cartierele din municipiul Timişoara. (3) Proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici le revine obligația să depună în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulația, resturile provenite din tăieri de corecție (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru şi legate în snopi, deşeurile şi obiectele ce se colectează în cadrul acțiunilor ecologice. 25

CAP. IV Determinarea cantităților şi volumului de lucrări prestate ART. 89 (2) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. ART. 90 (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor provenite de la producătorii de deşeuri, operatorii vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deşeuri, pe categorii de deşeuri şi tipuri de materiale. (2) Determinarea cantităților de deşeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire. (3) Pentru deşeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ. ART.91 (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit şi întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabileşte pe baza suprafețelor, a volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini. (2) Pentru curățarea şi transportul zăpezii şi al gheții de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate şi a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului. (3) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a activității prestate. CAP.V Indicatori de performanță şi de evaluare ai serviciului de salubrizare ART.92 (1) Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte şi aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare şi penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora. (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. (3) Consiliul Local al Municipiului Timişoara este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor. (4) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului. ART. 93 (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) atingerea obiectivelor şi țintelor pentru care autoritatea administrației publice este responsabilă; c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate; d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor; e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului şi al sănătății populației; 26

8) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului şi al sănătății şi securității muncii. ART. 94 Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități: a) contractarea serviciului de salubrizare; b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; d) menținerea unor relații echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligațiilor care revin fiecărei părți, e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; Î) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 8) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță; h) atingerea țintelor privind gestionarea deşeurilor. ART. 95 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor stradale; c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri; d) evidența clară și corectă a utilizatorilor; e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluționare a acestora. ART. 96 În conformitate cu competențele şi atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale precum şi A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii: a) modului de aplicare a legislației şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; b) modului de respectare şi îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate; c) calității şi eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii; d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii; e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice şi prin norme metodologice. CAP. VI Dispoziţii tranzitorii și finale ART.97 Prezentul regulament s-a elaborat şi adaptat în funcţie de particularitățile locale și de interesele actuale şi de perspectivă ale comunității Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților. ART. 98 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. (2) Constituie contravenție şi se sancționeză cu amendă de la 500 — 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 — 2.000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art. 6, art. 17 alin.l, art. 18, alin. 8, art. 19 alin.1, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 26 alin. 3 si 5, art. 28 alin. 1, art. 29, art. 37, art. 40, alin. 3, art. 41, ali. 6, art. 42, alin. 2-3, art. 43, alin. 4, art. 45, art. 49, art. 51, art. 52, art. 4-7, art. 54, art. 57 27

, art. 58 „art, 59 „art. 60 , art. Gl, art. 62, art.68, art. 69 alin. 4, art,71, art, 72, art. 74, art. 76,art. 78, art. 84 |, şi art. 85, art. 87, art. 88. (3) Constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului — verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (5) Împotriva procesului —verbal de constatare a contravenției şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. (6) Procesul — verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. ART. 99 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament. ART. 100 (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., respective prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) De la data aprobării prezentului regulament se abrogă anexa la Hotărârea Consiliului Local ar. 143/05.04.2016. (3) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul regulament. ADMINISTRATOR AUB E ŞEF BIROU SALUBRIZARE ROBERT OF CALIN VICTOR FIAT Rat UNF, Daci CNP, UT 28

Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului la Cai: Anexa nr. 3 etul de sarcini nr. NR. CRT Nume strada ui = RE ap E Grad de urmărire prioritate Lungime Lăţime, Suprafata l 1 DECEMBRIE (STR.) l 2.359 4 9.436 100% 2 16 DECEMBRIE 1989 (BUL.) 1 1.380 8 11.040 100% 3 20 DECEMBRIE 1989 (STR.) l 529 4 213 100% 4 3 AUGUST 1919 (BUL.) 1 666 4 2.665 100%. 3 700 (P-TA.) l 392 4 1.569 100%. 6 _|9 MAI (STR.) Il 17 4 308 100% 1 ABRUD (STR.) 2 436 4 1.822 100% 8 ACA DE BARBU (INTR.) 2 153 4 620 100% 9 ACAD. ALEXANDRU BORZA (STR.) 2 468 4 1.873 100% 10 _|ACAD. AUREL BĂRGLĂZAN (STR.) 2 332 4 1.327 100% 1 _|ACAD. CORNELIU MICLOŞI (P-TA.) 2 206 4 826 100% 12 ACAD. DIMITRIE GUSTI (STR.) 2 229 4 917 100% 13 ACAD. PETRE P. NEGULESCU (STR.) 2 255 4 1.020 100% 14 ACAD. REMUS RĂDULEȚ (STR.) 2 724 4 2.89% 100% 15 ACAD. SEXTIL PUŞCARIU (STR.) 2 160 4 641 100% 16 ACTORILOR (ALEEA) 2 359 4 1.435 100%. 7 ADAM ANAVI (STR.) 2 336 4 1.345 100% 18 ADAM MICKIEWICZ (STR.) z 392 4 1.567 100% 19 ADAM MULLER GUTTENBRUNN (STR.) 2 254 4 1.017 100% 20 ADY ENDRE (STR.) 2 248 4 990 100% 21 AGRICULTORILOR (STR.) z 407 4 1.630 100%. 22 AGRONOMIEI (STR.) 2 415 4 1.661 100% 23 AIDA (STR.) 2 320 4 1.280 100% 24 ALBA IULIA (STR.) L 151 4 605 100%. 25 ALBĂSTRELELOR (STR.) 2 726 4 6.903 100%. 26 ALBINELOR (STR.) 2 1.420 4 5.682 100% 27 ALECU RUSSO (STR.) 2 222 4 888 100% 28 ALEXANDRA INDRIEŞ (STR.) 2 108 4 434 100%. 29 ALEXANDRU DONICI (STR.) 2 369 4 1.476 100% 30 ALEXANDRU GOLESCU (STR.) 2 200 4 199 100% 31 ALEXANDRU IOAN CUZA (CAL.) 2 441 4 1.765 100% 32 ALEXANDRU JEBELEANU (STR.) 2 340 4 1.358 100% 33 ALEXANDRU LĂPUŞNEANU (STR.) 2 446 4 1.785 100% 34 ALEXANDRU MACEDONSKI (STR.) 2 566 4 100%, 335 ALEXANDRU MILETICI (STR.) 2 86 4 100% 36 ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.) 1 370 4 100% 37 | ALEXANDRU ODOBESCU (STR.) 2 1.137 4 100% 38 ALEXANDRU ROGOJAN (STR.) 2 337 4 100% 39 _|ALEXANDRU ŞERBĂNESCU (STR.) 2 319 4 100% 40 _|ALEXANDRU VAIDA-VOIEVOD (STR.) 2 456 4 100% 41 ALEXANDRU VLAHUȚĂ (STR.) 2 221 4 100% 42 ALEXANDRU XENOPOL (STR.) 2 174 4 100% 43 ALMA CORNEA IONESCU (INTR.) 2 305 4 100% 44 ALPINIŞTILOR (STR.) 2 282 4 100% 45 ALSACIA (STR.) 2 253 4 100% 46 ALUNIŞ (STR.) 2 939 4 100% 47 ALVA THOMAS EDISON (STR.) Z 143 4 100% 48 AMFOREI (STR.) 2 531 4 100% 49 AMICIŢIEI (ALEEA) 2 165 4 100% 50 _|AMURGULUI (STR.) 2 571 4 100% 31 AMZEI (STR.) 2 459 4 100% 52 ANA IPĂTESCU (STR.) l 1.224 4 100% 33 ANA LUGOJANA (STR.) 2 161 4 100% S4 | ANDREI MOCIONI (STR.) 1 383 4 100% 55 ANDREI MUREŞEANU (STR.) 2 233 4 100% 56 ANDREI ŞAGUNA (STR.) l 415 4 100% 57 _|ANEMONELOR (STR.) 3 319 4 100% 58 ANGHEL SALIGNY (STR.) 2 311 4 100% 59 ANINA (STR.) 2 299 4 100%. 60 _|ANIŞOARA ODEANU (STR.) 2 526 4 100% 6l ANS (STR.) 2 129 4 100%. 118

62 ȚANTENEI (BUL.) l 643 4 2.574 100% 63 [ANTON BACALBAŞA (STR) 3 1.466 34 5.863 100% 64 [ANTON GOLOPENȚIA (STR.) 2 371 + 1.486 100% 65 [ANTON PANN (STR) Ş 198 + 792 100% 66 [ANTON PAVLOVICI CEHOV (STR.) 2 786 + 3.143 100% 67 [ANTON SEILER (STR.) 5 208 34 832 100% 68 [ANUL 1848 (STR.) 504 3 2.015 100% 69 [ANVERS (STR.) 3 360 4 1.439 100% 70 _|APATEU (STR.) 2 682 4 2.727 100% 71 |APELOR (STR.) 2 143 4 573 100% 72 (STR.) 2 394 4 1.576 100% 13 |APRODUL MOVILĂ (STR.) 2 562 4 2.248 100% 74 JARADULUI (CAL) l 5.403 4 21.641 100% 75 [ARCAȘILOR (ALEEA) 2 164 4 655 100% 76 [ARCIDAVA (STR.) 2 1.020 4 4.080 100% 77 _|ARCULUI (STR.) 2 112 4 449 100% 78 [ARDEALULUI (STR.) l 1.718 4 6.873 100% 79 JARENEI (INTR.) 2 195 4 781 100% 80 [ARGEŞ (STR.) 2 251 4 1.003 100% 81 JARH. CORNEL LIUBA (INTR.) 2 139 4 556 100% 82 [ARH. DUILIU MARCU (STR) 2 539 4 2.155 100% 83 [ARH ION MINCU (STR.) 2 154 4 617 100% 84 [ARH. LASZLO SZEKELY (STR.) 2 89 4 358 100% 85 _[ARH. VICTOR VLAD (STR.) 2 568 4 2271 100% 86 [ARHIMANDRIT TEOFIL PĂRĂIAN (STR.) 3 430 4 1.721 100% 87 _|ARIADNA (STR.) 2 709 4 2.837 100% 83 _|ARIEŞ (STR.) Il 737 4 2.950 100% 89 [ARINULUI (STR.) 2 235 4 938 100% 90 _JARISTIDE BRIAND (STR.) 2 328 4 1.313 100% 91 [ARISTIDE DEMETRIADE (STR.) l 2673 4 10.693 100% 92 JARMONIEI (STR.) 1 1.160 4 4642 100% 93 [ARON COTRUŞ (P-TA.) l 176 + 704 100% 94 ARON PUMNUL (STR.) 2 12 4 448 100% 95 [ARSENIE BOCA (STR.) 5 120 4 482 100% 9% [ARTHUR RUBINSTEIN (STR.) 2 591 4 2.365 100% 97 [AŞTRILOR (STR) 5 607 4 2.429 100% 98 [ATANASIE DEMIAN (STR.) 2 459 4 1.838 100% 99 [ATANASIE MARIAN MARIENESCU (STR.) 2 168 4 671 100% 100 [ATENA (P-TA.) 95 4 381 100% 101 [ATOMULUI (STR.) 2 658 4 2.631 100% 102 |AUGUSTIN COMAN (STR.) 2 363 4 1453 100% 103 [AUREL BUTEANU (STR.) 2 194 4 178 100% 104 [AUREL CIUPE (ALEEA) 2 123 4 491 100% 105 [AUREL CONTREA (STR) 2 250 4 1.002 100% 106 [AUREL COSMA (STR.) 2 133 4 532 100% 107 [AUREL PETEANU (STR.) 2 302 4 1.208 100% 108 [AUREL POP (STR) 3 776 4 3.104 100% 109 [AUREL POPOVICI (STR) 2 363 4 1.451 100% 110 [AUREL VERNICHESCU (STR.) 2 101 4 403 100% HI [AUREL VLAICU (P-TA) 1 204 4 817 100% 12 _|AURELIA FĂTU RĂDUȚU (STR.) 2 273 4 1.091 100% 13 [AURELIANUS (STR) 2 253 4 LO 100% l4 [AURORA (STR) 2 287 4 1.150 100% 15 [AVIATORILOR (STR.) 2 463 4 1.852 100% 116 [AVRAM IANCU (P-TA.) L 448 4 1.794 100% 117 [AVRAM IMBROANE (STR.) 2 2.936 4 11.742 100% 18 [AXENTE SEVER (P-TA.) 1 543 4 2.173 100% 119 [AZALEELOR (STR.) 2 316 4 1.263 100% 120 [AZUGA (STR.) 2 207 4 829 100% 121 _[AZURULUI (ALEEA) 2 561 4 2.246 100% 122 [BABA DOCHIA (STR.) 1 348 4 1.392 100% 123 [BABA NOVAC (STR) 2 308 4 1.232 100% 124 [BABADAG (STR.) 2 173 4 692 100% 125 [BACHUS (STR) 2 330 4 1.321 100% 126 [BADEA CÂRȚAN (P-TA.) L 238 4 952 100% 127 _|BAGHETEI (ALEEA) 2 141 4 563 100% 128 [BAIA (STR.) z 138 4 551 100% 129 [BALCIC (ALEEA) 131 4 365 100% 130 [BALTA VERDE (STR.) 2 372 4 1.488 100% 131 [BĂLȚI (ALEEA) 2 104 4 414 100% 218

132 [BANATUL STR.) 1 875 34 3.499 100% 133 [BANUL MĂRĂCINE (STR.) 2 6ll 4 2445 100% 134 [BANUL SEVERINULUI (STR.) 2 309 4 1.235 100% 135 [BANUL UDREA (STR.) ? 231 4 922 100% 136 [BARBU ISCOVESCU (STR.) 2 371 + 1.485 100% 137 [BARBU LĂUTARU (STR.) 2 333 4 1.331 100% 138 BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA (STR.) 2 202 4 808 100% 139 [BARIEREI (STR.) 2 130 3 521 100% 140 [BĂRSEI (STR.) 2 373 4 1.491 100% 141 [BARZAVA (STR.) 2 9%3 4 3.854 100% 142 [BASARABIA (STR.) 2 942 4 3.769 100% 143 [BASEL (STR.) 2 253 4 1.012 100% 144 [BASMULUI (INTR.) 2 173 4 694 100% 143 [BATANIA (STR.) 2 918 4 3.671 100% 146 [BEHELEI (STR.) 2 135 4 542 100% 147 [BELA BARTOK (STR.) 2 350 4 1.400 100% 148 [BELA KAMOCSA (STR.) 2 278 4 1.12 100% 149 [BELA LUGOSI (STR.) 2 369 1 1.476 100% 150 [BELGRAD (STR.) 2 123 4 494 100% IS! [BERZEI (STR.) 2 449 4 1.797 100% 152 |BISERICII (P-TA.) 2 244 4 975 100% 153 [BISTREI (STR.) 1 688 4 2.753 100% 154 [BISTRIȚA (STR.) 2 244 4 974 100% 155 [BITOLIA (STR.) 2 72 4 288 100% 156 [BOBÂLNA (STR.) 2 1.656 4 6.623 100% 157 [BOEMA (STR.) : 172 4 687 100% 158 [BOGDAN CATUL (INTR.) 2 128 4 52 100% 159 BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU (BUL.) l 513 4 2.053 100% 160 [BOGDĂNEŞTILOR (CAL.) l 2.863 4 11.453 100% 16! [BORSEC (STR.) 2 104 4 417 100% 162 [BRADUL (STR.) 2 238 4 952 100% 163 [BRAN (STR.) 2 169 4 675 100% 164 |[BRÂNDUŞEI (STR.) 2 338 4 2153 100% 165 [BRAȘOV (STR.) 2 313 4 1.253 100% 166 _|BRAZILOR (STR.) 2 150 4 601 100% 167 |BRIGADIERILOR (STR.) 2 153 4 622 100% 168 [BRUMĂRELE (STR.) 2 162 4 649 100% 169 [BRUTUS HANEŞ (STR.) 2 92 4 368 100% 170 [BRUXELLES (STR.) 2 335 4 1.340 100% 171 [BUCEGI (STR.) 2 357 4 1.427 100% 172 [BUCOVINEI (STR) 921 4 3.683 100% 173 [BUCUREŞTI (STR.) 2 353 4 1413 100% 174 [BUDAI DELEANU (STR.) l 716 4 2.864 100% 175 |[BUJORILOR (STR.) 1.938 4 7.151 100% 176 [BUREBISTA (STR.) 2 156 4 624 100% 177 [BUSUIOC (STR.) 2 74 4 296 100% 178 [BUZIAŞULUI (CAL.) I 2.302 4 9.209 100% 179 [C.A. ROSETTI (STR.) I 684 4 2.736 100% 180 [CAISULUI (STR) 2 438 4 1.753 100% 181 [CĂLAN (STR.) 2 327 4 1.309 100% 182 _|CĂLĂTORILOR (STR.) 2 327 4 1.309 100% 183 [CĂLIN NEMEȘ (INTR.) z 66 4 263 100%. 184 |CALISTRAT HOGAŞ (STR.) 2 186 4 744 100% 185 |CAMELIEI (STR.) 2 179 4 "5 100% 186 [CAMIL PETRESCU (STR.) 2 97 4 389 100% 187 [CÂMPULUI (STR.) 1 1.439 4 5.755 100% 188 [CANALUL BEGA (STR.) L 1.829 4 7315 100% 189 [CĂPITAN DAMŞESCU (STR.) L 648 4 2.590 100% 190 |CAPREI (STR.) 2 91 4 364 100% 191 [CĂPRIOAREI (STR.) 2 533 4 2131 100% 192 |CĂRĂBUŞULUI (STR.) 2 260 4 1.039 100% 193 |CARAŞ (STR.) 2 150 4 601 100% 194 [CAREI (STR.) 2 855 4 3421 100% 195 [CAROL DAVILLA (STR.) 2 764 4 3.057 100% 196 [CAROL ROBERT DE ANJOU (STR.) 3 92 4 366 100% 197 |CAROL TELBISZ (STR.) l 302 4 1.207 100% 198 [CARPAȚI (STR.) 3 564 4 2.256 100% 199 |[CARPENULUI (STR.) 2 2.069 4 8.276 100% 200 |CĂRTURARILOR (STR.) 2 88 4 353 100% 201 [CARULUI (INTR.) 2 306 4 1.223 100% 3/18

202 JCASCADEI (ALEEA) 5 188 3 750 100% 203 [CASSIAN MUNTEANU (STR) 2 372 + 1.488 100% 204 |[CASTANILOR (INTR) 5 289 + 1.154 100% 203 |[CEFERIȘTILOR (STR.) 2 758 7 3.031 100% 206 [CENTURA (STR.) 2 1238 3 4951 100% 207 |[CERCEILOR (INTR.) 2 38 7 231 100% 208 |CERCULUI (STR) 2 1.575 A 6301 100% 209 [CERNA (STR.) l 1.002 3 4.007 100% 210 [CERNĂUȚI (STR.) 238 4 950 100% 211 [CETATEA ALBĂ (STR) 2 376 3 1.505 100% 212 [CETĂȚII (BUL) î 1.628 3 13.023 100% 213 |CETINEI (ALEEA) 2 197 4 739 100% 214 [CEZAR BOLLIAC (STR) 453 4 1.812 100% 215 [CHARLES DARWIN (STR.) 2 135 4 540 100% 216 |[CHEVEREŞULUI (STR.) l 461 n 1.844 100% 217 |CHIMIŞTILOR (STR. U 302 4 1.207 100% 218 [CHIŞINĂU (STR.) 7 294 4 1176 100% 219 |CHIŞODEI (STR.) 1 1.349 4 5.398 100% 220 |CIMBRULUI (STR) 2 126 4 505 100% 221 [CINCINAT PAVELESCU (INTR.) 3 74 4 296 100% 222 [CIOBANULUI (STR) 7 116 4 165 100% 223 [CIOCÂRLIEI (STR.) 2 1.077 4 4.308 100% 224 |CIPRIAN PORUMBESCU (STR.) 1 1.329 4 5317 100% 225 |CIRCUMVALAȚIUNII (CAL) 1 2.280 8 18243 100% 226 |CIREŞULUI (STR.) 2 639 4 2.555 100% 227 |CITADELEI (ALEEA) 2 250 4 1.001 100% 228 [CLĂBUCET (STR) 2 426 4 1.705 100% 229 |CLAUDE DEBUSSY (STR.) 2 530 4 2.121 100% 230 [CLOPOTULUI (INTR) 5 155 4 619 100% 231 [CLOȘCA (STR.) l 1129 4 4515 100% 232 [CLUJ (STR) T 597 4 2.388 100% 233 |COCORILOR (STR) 5 544 4 2.175 100% 234 |COCOSTÂRCULUI (STR.) 2 83 4 333 100% 235 |COCOȘULUI (INTR.) 2 102 4 408 100% 236 |COLONEL ENESCU (STR.) I 243 4 971 100% 237 |COLONIA RADIO (STR.) 2 364 n 1.457 100% 238 [COLONIA SLAVIC (STR) 2 259 4 1.036 100% 239 [COMÂNEŞTI (STR.) Î 106 4 426 100% 240 |[COMETEI (STR.) 2 570 4 2.280 100% 241 [COMOAREI (STR) BI 687 4 2.746 100% 242 [CONSILIUL EUROPEI (P-TA.) 1 386 8 3.086 100% 243 [CONSTANȚA (STR) 2 197 4 789 100% 244 |CONSTANTIN BRĂILOIU (STR) 1 247 n 989 100% 245 |[CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (BUL.) 1 1.958 8 15.668 100% 246 [CONSTANTIN BRÂNCUŞI (STR.) 2 291 3 1.164 100% 247 [CONSTANTIN CEL MARE (STR.) 2 1217 4 4.869 100% 248 |CONSTANTIN DANIEL (STR) z 385 4 1542 100% 249 [CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA (BUL) T 1.197 3 9.572 100% 250 _|CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA (STR.) 2 535 4 2.139 100% 251 |CONSTANTIN IOTZU (STR.) E 402 4 1.610 100% 252 [CONSTANTIN MIU-LERCA (STR) 2 126 4 504 100% 233 |CONSTANTIN NOICA (STR.) 2 313 4 1.250 100% 254 |CONSTANTIN NOTTARA (STR.) 2 456 4 1823 100% 255 [CONSTANTIN OLĂNESCU (STR.) 2 194 4 778 100% 256 |CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU (STR) 2 374 4 1496 100% 257 [CONSTANTIN SILVESTRI (STR.) 2 526 4 2.103 100% 258 |CONSTANTIN STERE (STR.) 2 386 n 1543 100% 259 _|CONSTANTIN TITEL PETRESCU (STR.) 2 171 4 685 100% 260 |[CONSTRUCTORILOR (BUL.) 1 1.19 3 8.953 100% 261 _|CONSTRUCTORILOR (STR.) z 950 4 3.800 100% 262 [CONTEMPORANUL (STR.) 138 n 554 100% 263 |COOPERAȚIEI (STR) 2 151 n 603 100% 264 |CORBULUI (STR) 1 349 4 1.397 100% 265 [CORINA IRINEU (STR) 2 283 4 1139 100% 266 |CORIOLAN BĂRAN (STR.) 2 389 4 1.554 100% 267 CORIOLAN BREDICEANU (STR.) 824 4 3.296 100% 268 [CORNEL GROFȘOREANU (STR.) 2 274 4 1.094 100% 269 [CORNEL LAZĂR (STR.) 2 194 4 718 100% 270 [CORNELIA SĂLCEANU (STR) 2 516 4 2.064 100% 271 [CORNELIU BABA (STR) 2 409 4 1.638 100% 4/18

Sus %001 %001 uțl 69£%l1 89£ dISOI Ha 118) VDASTNA ISO YA IE 0bE %00I ES £0£l CU1S) NVETINW NVOI Ha %001 L10T vos CU.1S) NVOI Id sc£ %001 LLS't rai V4Od "1 IA LEE %001 %001 149 69S 891 zl NISANTIVW 3HDY03HD UA NNVWAIN LSINYI Wa 9 SE %001 188 stil CU1S) VEANYVI TTUNV Ia Ec %001 %00l Sv6 £9 9 191 VIIVW MYINVX3IV IA (U.S) DIA0OdVIBO cc TE %00I E 19 S99'L (1Y3) 1 %001 aa OL 0££ %001 SLY 1 69£ NISTIOMO31 NRIOd %001 %001 LUV 9971 boz tt CILNI) (150oWoa CAINI) ANICA sT£ LU %001 067 Uu (41) 9T£ %001 ot us YNWYOd ST %001 Str't ui 6 VIZIAIA bre %001 S8I 9 CALND) SNVH HITAIa SEE %001 0811 S6z CULS) LLLVdII ANIM TE %001 £s9 £91 CU.LS) TVAANIHDIIL Iz£ %001 “%001 SLUT St +9£ life | = ele leii ei | = — CU1S) NVLS CALLS) 0T£ 61£ %00l 1189 CU.) NDINIA INILIWIA 81£ %001 sap Il —|a CAS) UINIINVD STILIWIA %001 £8£ ONVANILNITO8 AIILIWIA 91£ %001 806 CU1S) I3NIWIA SI£ 618 SOT CULS) VNVIA FIE %001 +8S 9vl CX.1S) NIINVISNOD AaNYVWVIA £l£ %001 %001 6 ai s8s sc ea (15) 11NOIVIA (US) VL3a 2 N£ %001 619 LSI NA ILLY LIO43A 0I£ %001 6rs a) CAS) NI3A 60£ %001 0611 LOT CUL) LLSANITAA 80£ “%001 LSL 681 (US) VLVIaraa LO£ %001 £9S Il CAS) IMINANI4I3A 90£ %001 LET 60L CLS) r3a S0£ “%001 %001 vaz scszi 99 +O9T -|eilei|ea CAS) NVLIdYD NV (118) vilnoanya PO£ £0£ %001 19£ Otil CU.LS) NIHISYVINYA TO£ %001 90% -|a C41S) 1ar1va 10£ “%001 80£T LLS CALS) NINNISVA 00£ %001 6611 00£ -|a (41) S0TDVa %001 TS8'I A3313AN3W 'd %001 LT LSI 1 'a %001 %001 £8S E CAS) (vV331V) %001 809 LSI CILND) %001 CULT 819 CLS) 41IDAD “001 LUI Foc “001 “001 ftp 19£ 189 CYVL-d) 13983 “001 6971 LI€ VIVARID “001 +66 st CUL) SI %001 ST 9£9 (va41Y) 1NINTYLSIID %001 It OLVI le-ar lee “%001 915 ol CULS) INIANRII “001 til VNOWIID %001 %001 PLS £I 967 CULNID ININDNYII CULS) %001 001 ISz CULS) VAOIVID %001 016'£ 8L6 VIZOD %001 08L sol CY1S) LLSINILSOD %001 T88'1 CY1S) IZZAYDIN 3HIY1S03 %001 Tot a IOTILLAYNOWSOD “001 0r& INTANIWSOD “001 Let LOI CIND IOTRIVSOD %U0l1 1611 867 (U.S) SO43N 001 990'£ 994 CY1S) ASIA “001 S6S'L o|+|+|+[+|+| += | +] +] + «= „+ + +] «= e] e «= „e ve ee t+t «= + «e «e |oo|+] «+ + «| <+] e << + | + «+ + + «= + <<< +] +] ++ | «+ | «+ ]oo] «+ «e «= «| + | «+ ] «+ oo] Gto =|elelei|-|es lesa lei ea 108) NSO405

342 [DR. LIVIU CIGĂREANU (STR.) 2 80 3 319 100% 343 |DR. LIVIU GABOR (STR.) 2 161 4 644 100% 344 |DR. LOUIS ȚURCANU (STR.) 2 365 4 1.461 100% 345 [DR. LUCIAN GEORGEVICI (STR.) 2 155 3 620 100% 346 |DR. NICOLAE PAULESCU (STR.) 3 82 4 328 100% 347 |DR. PAVEL VASICI UNGUREANU (STR.) 2 353 4 1413 100% 348 |DR. PIUS BRÂNZEU (STR.) l 398 3 1.593 100% 349 |DR. ROBERT KOCH (STR.) 2 522 4 2.086 100% 3530 [DRĂGĂŞANI (STR.) 2 268 4 1.072 100% 351 [DRAGOŞ VODĂ (STR.) 2 521 4 2.084 100% 352 [DREPTATEA (STR.) z 695 4 2.780 100% 353 [DROPIEI (STR.) 416 4 1.662 100% 354 |DRUBETA (STR.) l 1.504 4 6.015 100% 355 [DUILIU ZAMFIRESCU (STR.) 2 91 4 363 100% 356 [DUMBRAVA ROŞIE (STR.) 7 125 4 502 100% 357 |DUMITRU BAGDASAR (STR.) 2 506 4 2.025 100% 358 [DUMITRU KIRIAC (STR.) 2 732 4 2.929 100% 359 [DUNĂREA (STR.) l 1.89% 4 7.583 100% 360 [ECATERINA TEODOROIU (STR.) 2 247 4 989 100% 361 [ECOULUI (STR.) 2 161 4 644 100% 362 [EDGAR QUINET (STR.) 2 428 4 100% 363 |EDUARD PAMFIL (STR.) 2 323 4 1.291 100% 364 [EDVARD BENES (STR.) 2 299 4 1.198 100% 365 [EFTA BOTOCA (STR) 2 653 4 2612 100% 366 [EFTIMIE MURGU (P-TA.) l 405 4 1.621 100% 367 _JELECTRONICII (STR.) 2 507 4 2.029 100% 368 [ELISABETA RIZEA (STR.) 2 106 4 426 100% 369 |EMANUIL GOJDU (STR.) 2 231 4 963 100% 370 _JEMANUIL UNGUREANU (STR.) 362 4 L447 100% 371 [EMIL CIORAN (STR.) 163 4 650 100% 372 [EMIL GARLEANU (STR.) 2 194 4 7 100% 373 _JEMIL RACOVIȚĂ (STR.) : 726 4 2.906 100% 374 [EMILE ZOLA (STR) 1 1.715 4 6.860 100% 375 [EMILIA LUNGU PUHALLO (STR.) 2 169 4 677 100% 376 EMMANUEL DE MARTONNE (STR.) 2 II 4 445 100% 377 _|ENEAS (STR.) 1 1744 4 6.975 100% 378 [ENERGIEI (STR.) 2 261 4 1.045 100% 379 |ENRIC BAADER (STR.) I 536 4 2.145 100% 380 [ENRICO CARUSO (STR.)* 1 371 100% 381 [EPISCOP ALEXANDRU BONNAZ (STR.) 2 126 4 503 100% 382 [EPISCOP AUGUSTIN PACHA (STR.) 1 258 4 1.032 100% 383 [EPISCOP IOSEPH LONOVICI (STR.) 1 122 4 487 100% 384 |EPISCOP JOSEPH NISCHBACH (STR.) n 80 4 319 100% 385 |ERNO KALLAI (STR) 2 115 4 458 100% 386 [EROII DE LA PĂULIŞ (STR.) 2 403 4 1.614 100% 387 JEROILOR DE LA TISA (BUL.) 1 1.564 4 6.254 100% 388 JETERNITĂȚII (STR.) 1 836 4 334 100% 389 JEUGEN COŞERIU (STR.) 2 571 4 2.285 100% 390 JEUGEN CUTEANU (STR.) 2 460 4 1.838 100% 391 [EUGEN POP (STR) 2 203 4 sI 100% 392 JEUGEN T. MARINESCU (INTR.) 2 202 4 807 100% 393 [EUGEN TODORAN (STR.) 2 328 4 1.312 100% 394 JEUGENIU DE SAVOIA (STR.)* 1 5.198 100% 395 [EURIPIDE (STR.) 2 296 4 1.184 100% 396 [EVLIA CELEBI (STR.) 2 250 4 1.000 100% 397 |F.C.RIPENSIA (ALEEA) 2.869 4 11.478 100% 398 [FAENZA (STR.) 2 226 4 903 100% 399 [FĂGĂRAŞ (STR.) 242 4 967 100% 400 |FEDRA (STR.) 2 459 4 1.835 100% 401 |FELDIOARA (STR) 2 314 4 1.254 100% 402 [FELEACUL (STR.) 2 422 4 1.687 100% 403 [FELIX (STR.) l 741 4 2.965 100% 404 |FERMITĂȚII (STR.) 2 129 4 515 100% 405 |FILARET BARBU (STR.) 338 4 1.354 100% 406 |FILATELIEI (STR.) 2 231 4 964 100% 407 [FLACĂRA (STR.) l 504 4 2016 100% 408 [FLORILOR (ALEEA) 2 136 4 623 100% 409 [FLORILOR (STR.) 3 167 4 667 100% 410 [FLORIMUND MERCY (STR.)* 1 1414 100% 411 [FLORIN MEDELEŢ (STR.) 5 322 4 1.288 100% 6/18

%001 GLET Ste SUL (41S) HOIAODOY1SO z8t %001 18 %001 %001 609 TOL LS 861 HANVTIIHD (US) 08% GL %001 %001 v9ST 90£1 119 LTE (US) VOB 3HDIOIHD IVINIS 3HOHOIHD Lt LLP %001 SL 611 CILNI) NTIVS IHDIO3HD Lt %001 %001 1071 101 00£ CAS) IDIAOdOd HVA1 Lt %001 L66'$ 66t'1 -|alalale|-|a|a|-]| a (LS) IVZVI IHDHO3HD îL+ %001 sT9 9s1 CULS) NDSANYAI ut %001 908'£ 256 Vrod 3HDIOIHD It %001 %001 £96'1 TSTI 16 887 -|=la IS) YWId 3HDNO3HD CULS) NIN 3HDYO3HD| OLt 69 %001 otv 09£ NYWSOLOD 89, %001 %001 961 becl 06t 60£ -|a|e 3HDHOIHD IHDYSV 3HDYO3HD L9t 99 %001 9 £LI CUL) s9b %001 oct Sso'1 CAS) WVWIV 3HDYOIHD 9th %001 8srl Uu£ (15) VID €9r %001 %001 0 £SL se 961 CV.l-d) NVIINIWIID CIINI) 11ZIA S354035 09 19, %001 196 OT CULS) 09% %001 %001 EI 6£S'€£ ce S88 (XS) NOSNIHJ3LS 3DH03D, CULS) ILLANVYI 3D403D 6St St %001 6 IA d04 LSt %001 1491 SIt CY.1S) 354035 9st %001 StL 981 (US) SS+ %001 L6$ £18 ai £0zZ (118) 2185023 254035 VIAOSVA 25035 St £St %001 L09 (U.S) NVIIITIV 354035 ast %001 %001 s6l sr£ o CY1NI) T3AN3VH DH035 CUINI) 3ZINID 1Sb 0St %001 %001 861 LEE +|<+|-+|<+|<+|+|<«|+|<«+[+|<+|<+] <<<] «+ «= + + e e e + e e e e e e SI TITI RI 96t +8 GILS) VAINI5 CVI-d) AWONOII TDUIA stt S69'1 NVIVUL TVIINID| Lb %001 %001 It 810'£ SSL +(U.1S) NIS1D9N04VY4 TVIINID NISHDVW TVIINID gt St %001 BLEL Tu = eee - [a | (108) VNITVDYYA NOI 1VIINID trb %001 L98 LIZ LOI3HLY398 RINIH TVIINID îrb %001 6£81 09 -|a CY.L-d) NVINSYWOA 3HDYOIHD IVIINID tt %001 %001 bbS'l SOL 98£ LLI 353035 TVIINID (118) 13534090 VIWIUA Ore %001 0807 0zS CU1S) 35 6ît %001 %001 0I€8I L89T SLSt us lea CAS) NISIIISAW TIRIA YD CU1S) scr Lt %001 1£S1 CULS) 9 %001 £S6'1 8St CULS) VNYIYD a %001 £s9 £91 ANVITIVIAI L38VIVD Er %001 %001 0071 6601 00£ CULS) HA3SOI Er cer %001 Il CAS) NDINUNA 1 %001 %UOI 6r0'1 SLEZ [ETER TURE (U1S) ot oct %001 TIET scr %001 619 CA1S) INTADIII Lit %001 SO£T TVALSIW %001 %001 cor'l NIdOHI DIUAMIUI CAS) 11S3ZN8 STr tt %001 CAS) NL ET %001 FII CU1S) cer %00I 1£8 ZLINHIS ZNVUI Izt %001 %001 0£S sc CUALS) 1ZSII ZNVUA (V331V) AUVHAAN ZNVUA Oz olt %001 8011 SIt %001 %001 895 c9 «| «| +|oo|=+] <+ +] + [=] <+] «+ ] oo] * (US) NYLIOZ +1) OISIINVII LIT 91+ %001 0071 00£ S1f “001 LT CYL-d) VAVAVD NIN3D03 10303 FIP %001 a s9 IE Clt “001 009 +|<+|+|+ 0S1 alee = eve lea [-|- eee a ei lei — | ea CULS) alt

483 [GIUSEPPE VERDI (STR) 2 233 + 933 100% 484 JGLAD(STR.) 1 1.349 4 3.394 100% 485 JGLADIOLELOR (STR) 2 107 4 427 100% 486 [GLORIEI (STR.) 2 317 n 1.268 100% 487 |[GORNIȘTILOR (ALEEA) 2 156 4 625 100% 488 [GORUNULUI (ALEEA) 2 181 4 725 100% 489 | (STR.) 2 450 4 1.801 100% 490 [GRAZ (STR.) 2 499 4 1.996 100% 491 [GRĂDINARILOR (STR.) 2 820 34 3.279 100% 492 [GRĂDINII (STR.) l 519 4 2.075 100% 493 [GRIGORE ALEXANDRESCU (STR.) l 3.726 4 14.904 100% 494 [GRIGORE ANTIPA (STR.) 2 399 4 1.597 100% 495 |GRIGORE POPIȚI (STR.) 2 110 4 442 100% 496 |GRIGORE URECHE (STR.) 2 340 4 1.360 100% 497 [GRIVIȚA (SPL.) 2 389 4 1.556 100% 498 [HAGA (STR.) 2 474 4 1.897 100% 499 [HĂRNICIEI (STR) 2 388 4 1.550 100% 500 [HEBE (STR.) 2 1.167 4 4.668 100% 501 [HECTOR (STR.) 2 213 4 1.091 100% 502 [HEINRICH HEINE (STR.) 2 21 4 483 100% 503 [HEINZ DOLL (STR.) 3 60 4 240 100% 504 [HENRI COANDĂ (STR.) 2 187 4 47 100% 505 [HENRY COURSAGET (STR) 2 900 4 3.600 100% 506 [HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY (STR.) 2 164 4 655 100% 507 [HERCULANE (STR.) L 1.17 4 4.469 100% 508 [HERODOT (STR.) 2 234 4 937 100% 509 [HERȚA (STR) 2 453 4 1.813 100% 510 |HOLDELOR (STR.) L 862 4 3449 100% 511 HOMOROD (STR.) 2 353 4 1.412 100% 512 [HORIA (STR.) 2 1.232 4 4927 100% 513 [HORIA CREANGĂ (STR.) 2 408 4 1.632 100% 514 [HORIA HULUBEI (STR.) 2 597 4 2.389 100% 515 [HORIA MĂCELLARIU (STR.) 2 295 4 1.182 100% 516 [HORIA RUSU (STR.) 2 86 4 344 100% 517 _|HOTINULUI (ALEEA) 2 552 4 2.210 100% 518 [IANCU BREZEANU (STR) 3 23 4 1.092 100% 519 IANCU FLONDOR (STR.) 2 413 4 1.651 100% 520 JIANCU HUNIADE (P-TA.) 1 755 4 3.021 100% 521 JIANCU VĂCĂRESCU (STR.) Il 660 4 2.640 100% 522 [IASOMIEI (INTR.) 2 169 4 675 100% 523 [ICAR (ALEEA) 3 343 4 1.372 100% 524 |IEDEREI (INTR) 2 99 4 398 100% 525 |IEPURELUI (STR.) 2 243 4 973 100% 526 JILIA REPIN (STR.) 2 302 4 2.010 100% 527 _ŢILIE GROPŞIAN (STR.) 2 377 4 1.509 100% 528 INDEPENDENȚEI (STR.) l 334 4 1.336 100% 529 [INDUSTRIEI (BUL.) L 767 8 6.135 100% 530 |ÎNFRĂȚIRII (STR.) 1 316 4 1.265 100% 531 [INTR. AUREL TURCUŞ (INTR.) 2 105 4 421 100% 532 JINULUI (ALEEA) 165 4 658 100% 533 |ÎNVĂȚĂTORULUI (STR.) 2 268 4 1.072 100%, 534 |IOACHIM MILOIA (STR.) 2 762 4 3.048 100% 535 _|IOAN ALEXANDRU (STR.) z 284 4 1.134 100% 536 [IOAN CUREA (STR.) 2 175 4 702 100% 537 IOAN DIMITRIE SUCIU (STR) 2 107 4 427 100% 538 JIOAN GROSU (INTR.) 2 164 4 655 100% 539 JIOAN INOCENȚIU MICU KLEIN (STR) 2 453 4 1.813 100% 540 JIOAN ISAC (STR) 5 302 4 1.210 100% 541 JIOAN LOTREANU (STR.) 2 98 4 393 100% 542 IOAN PLAVOȘIN (STR.) L 772 4 3.087 100% 543 |IOAN RAȚIU (STR.) 2 553 4 2211 100% 544 |IOAN SÂRBU (STR) 2 34 4 1.337 100% 545 JIOAN SLAVICI (STR.) L 1.601 4 6.404 100% 546 _JIOAN VĂSII (INTR) 2 193 4 713 100% 547 ŢIOAN ZAICU (STR.) 2 581 4 2.325 100% 548 JION BARAC (STR) n 571 4 2.286 100% 549 JIONBARBU (STR) 2 201 4 803 100% 550 JION C. BRĂTIANU (BUL.) l 245 8 1.959 100% 551 JION CREANGĂ (STR.) 2 383 4 1.531 100% 552 JION CRISTOREANU (STR.) 2 329 4 1.317 100% 553 [ION GHICA (STR) z 409 4 1.638 100% 8/18

554 ŢION HELIADE RĂDULESCU (STR.) 2 198 + 792 100% 555 JION HOBANA (STR.) 2 253 4 1.012 100% 556 ION INCULEȚ (STR.) 2 364 4 1.453 100% 557 JION IONESCU DE LA BRAD (STR.) l 1.387 4 5.547 100% 558 ION LUCA BĂNĂȚEANU (STR) 2 594 4 2.374 100% 559 JION LUCA CARAGIALE (STR.) 2 168 4 671 100% 560 [ION MIHALACHE (STR.) 1 456 4 1.823 100% 561 _|ION MINULESCU (STR.) 2 138 + 551 100% 5362 JION MONORAN STR.) 2 179 + 716 100% 563 ION NECULCE (STR.) 2 393 4 2373 100% 564 ȚION NEGULICI (STR.) z 644 4 2.578 100% 565 [IOAN NISTOR (STR.) 3 138 4 550 100% 566 ION POP RETEGANUL (STR.) 2 122 4 488 100% 567 JION POPOVICI BĂNĂȚEANU (STR.) 2 395 4 1.578 100% 568 ION ROATĂ (STR.) 2 783 4 3.132 100% 569 [ION ROMÂNU (STR.) 386 4 1.546 100% 570 _|ION STOIA UDREA (STR.) a, 276 3 1.103 100% 571 JION VIDU (STR. 2 588 4 2.353 100% 572 ȚIONEL DRÎMBĂ (INTR.) 2 152 4 606 100% 573 |IONELI. C. BRĂTIANU (P-TA) l 305 4 1.221 100% 574 |IONEL PERLEA (ALEEA) 2 464 4 1.856 100% 575 [IONEL TEODOREANU (STR.) 2 314 4 1.256 100% 576 |IORGOVANULUI (INTR.) 2 85 4 340 100% 577 _|IOSIF SÂRBU (STR.) 250 4 1.001 100% 578 _|IOSIF VELCEANU (STR.) 2 HI 4 444 100% 579 IOSIF VULCAN (STR.) l 614 4 2457 100% 580 [IRIS (STR.) 7 569 4 2.277 100% 581 [ISMAIL (STR.) 2 1.003 4 4011 100% 582 ]IULIA SIMU (INTR.) 2 230 4 919 100% 5383 JIULIAN GROZESCU (STR.) L 268 4 1.070 100% 584 IULIU MANIU (BUL.) 1 840 8 6.720 100% 585 |IULIU MANIU (P-TA.) l 138 4 551 100% 586 |IULIU PODLIPNY (STR.) 2 358 4 1.432 100% 587 [IVAN PETROVICI PAVLOV (STR.) 2 568 4 2.272 100% 588 (STR.) 1 1811 4 7243 100% 589 JIZVORULUI (STR.) 2 122 4 487 100% 590 |]. H. PESTALOZZI (STR.) l 692 4 2770 100% 591 [JANOS BOLYAI (STR.) 2 108 4 431 100% 592 [JEAN MONNET (INTR.) 2 464 4 1.858 100% 593 [JEAN PAUL MARAT (STR.) 2 210 4 839 100% 594 |JECZA PETER (STR.) 2 333 4 1.332 100% 595 [JIUL STR.) I 175 4 701 100% 596 [JOHANN JAKOB EHRLER (STR.) 2 287 4 1.149 100% 597 _| JOHANN NEPOMUK PREYER (STR.) L 656 4 2.624 100% 598 JOHANN SCHWICKER (STR.) 416 4 1.665 100% 599 JOHANN SEBASTIAN BACH (STR.) 2 539 4 2.155 100% 600 [JOHANN WOLF (STR.) 2 204 4 817 100% 601 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (STR.)* 167 100% 602 JOHANNES GUTENBERG (STR.) 2 222 4 889 100% 603 _|JOHNNY WEISSMULLER (STR.) 2 268 4 1.073 100% 604 _|JOKAI MOR (STR.) 2 710 4 2.839 100% 605 |JORGE AMADO (STR.) 3 126 4 503 100% 606 _|JOSE SILVA (STR.) 2 175 4 699 100% 607 _|JOSEF KLAPKA (STR.) 2 429 4 1.716 100% 608 | JOSEPH GABRIEL (STR.) 2 327 4 1.307 100% 609 [JOSEPH HAYDN (INTR) 2 7z 4 289 100% 610 [JOSEPH STRAUSS (STR) 2 127 4 508 100% 611 _|JOVAN STERIJA POPOVIC (STR.) 2 76 4 305 100% 612 [JOZSEF ATTILA (STR) 2 63 34 252 100% 613 | JULES MICHELET (STR.) 2 73 4 293 100% 614 |JULES VERNE (STR) 2 1.380 4 5.520 100% 615 |JUPITER (STR.) 2 204 4 815 100% 616 [KARL BROCKY (STR.) 2 370 4 1479 100% 617 [KARL KERENYI (STR.) 2 92 4 369 100% 618 [KARLSRUHE (P-TA.) l 399 4 1.59% 100% 619 [KAROLY KOS (STR) 2 103 4 414 100% 620 [KODALY ZOLTAN (INTR) 2 607 4 2.428 100% 621 [LABIRINT (STR.) 2 771 4 3.084 100% 622 [LACULUI (STR) Il 847 4 3.390 100% 623 |LALELELOR (STR.) 2 439 4 1.755 100% 624 [LĂMÂIȚEI (STR.) 2 443 4 1.773 100% 9/18

625 [LĂPTARILOR (STR.) 2 7 4 467 100% 626 [LASCĂR CATARGIU (STR.) 2 124 4 496 100% 627 [LAURENȚIU NICOARĂ (STR.) 2 469 4 1.875 100% 628 |LAURIAN AUGUST TREBONIU (STR.) l 368 4 1473 100% 629 [LĂUTARILOR (STR.) A 94 4 375 100% 630 |LEANDRULUI (STR.) 2 374 4 1.497 100% 631 |LEGUMICULTURII (STR.) 2 784 4 3.135 100% 632 |LEMNARI (STR.) 2 213 4 853 100% 633 JLEONARDO DA VINCI (P-TA) l 113 4 450 OA 634 |LETEA (STR.) 2 685 4 2.740 100% 635 [LEULUI (STR.) 165 4 658 100% 636 |LEV TOLSTOI (STR.) 340 4 1.362 100% 637 [LEVÂNȚICA (STR.) 2 220 4 879 100% 638 |LIBELULEI (ALEEA) 3 140 4 561 100% 639 [LIBERTĂȚII (P-TA.)* 1 12.000 100% 640 |LIEGE (STR.) l 465 4 1.861 100% 641 [LILIACULUI (STR) 2 371 4 1.482 100% 642 [LIMAN (STR.) 2 123 4 492 100% 643 [LINIŞTEI (STR.) Il 1.156 4 4.622 100% 644 [LIREI (ALEEA) 2 179 4 "7 100% 645 [LISABONA (STR.) 2 181 4 724 100% 646 [LIVEZILOR (STR.) 2 741 4 2.965 100% 647 |LIVIU REBREANU (BUL.) l 2.430 8 19.444 100% 648 TEMPEA (STR.) 2 260 4 1.039 100% 649 [LOICHIȚĂ VASILE (STR.) 3 159 4 636 100% 650 [LORENA (STR.) l 1.352 4 5.408 100% 651 [LOUIS PASTEUR (STR.) 344 4 1.375 100% 652 |LT. OVIDIU BALEA (STR.) l 4.839 4 19.358 100% 653 [LUCEAFĂRUL (STR.) 2 133 4 532 100% 654 JLUCERNA (STR) 2 187 4 748 100% 655 [LUCIAN BLAGA (STR.)* l 1.706 100% 656 |LUDUŞ (STR.) 2 102 4 408 100% 657 [LUDWIG VAN BEETHOVEN (STR.) 222 4 888 100% 658 [LUDWIG VON YBL (STR.) 2 504 4 2018 100% 659 |LUGOJULUI (STR) l 776 4 3.105 100% 660 [LUGOJULUI (CAL.)** l 2.703 8 21.624 100% 661 [LUIGI GALVANI (STR) 2 87 4 348 100% 662 |LUMINIȚA BOȚOC (STR.) 2 237 4 949 100% 663 [LUNCANI (STR) l 636 4 2.542 100% 664 [LUNCII (STR.) 2 261 4 1045 100% 665 _[LUNEI (STR) 2 481 4 1.923 100% 666 [LUNGĂ (INTR.) 2 243 4 972 100% 667 [LUPENI (STR.) 2 83 4 333 100% 668 _|LUȚĂ IOVIȚĂ (STR.) 2 239 4 955 100% 669 [MACARIE (STR.) 2 171 4 685 100% 670 [MACILOR (STR.) 7 678 4 2713 100% 671 [MĂCIN (STR.) 2 436 4 1744 100% 672 [MADONA (STR.) 2 243 4 974 100% 673 [MADRID (STR.) 2 214 4 857 100% 674 |MAGNOLIEI (STR.) 2 762 4 3.047 100% 675 _|MĂGURA (STR.) 380 4 1.520 100% 676 _|MAIOR TITUS MUREŞAN (STR.) 2 423 4 1.691 100% 677 [MANGALIA (STR.) 793 4 3.170 100% 678 [MANOLE (STR.) 2 225 4 899 100% 679 [MARAMUREŞ (STR.) 2 232 4 928 100% 630 |MĂRĂŞEŞTI (STR) L 486 4 1.944 100% 681 |MĂRĂŞTI (P-TA.) l 285 4 1.139 100% 682 [MARCEL IANCU (STR.) 2 283 4 1.132 100% 683 |MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.) 1 1439 4 5.758 100% 684 |MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN (STR.) l L431 4 5.722 100% 685 |MARGARETELOR (STR.) z 237 4 948 100% 686 [MĂRGĂRITARILOR (STR.) 2 420 4 1.681 100% 637 |MĂRGHITAŞ (STR.) 2 525 4 2.098 100% 683 |[MĂRGINENILOR (STR.) 2 132 4 528 100% 689 [MARGINII (STR) 2 1.458 4 5.830 100% 690 [MARIA DOGARU (STR.) i 342 4 1.368 100% 691 [MARIA TĂNASE (STR.) 2 147 4 587 100% 692 [MARIANA DRĂGHICESCU (STR.) 2 288 4 1.152 100% 693 [MARIUS MOGA (STR.) 2 246 4 984 100% 694 [MARIUS MUNTEANU (STR.) 7 223 4 893 100% 695 [MARTIN GEMEINHARDT (STR.) 2 188 4 152 100% 10/18

SULL %00l %001 061 16% CU.LS) Bd NINTIATXVIA LNOWTAI NVITIWIXVIA “001 “%001 900 IENODYULYIA 0TIIWI3LVW %001 %001 “001 or 608'1 ST lee | CLS) I3LVIW AVIVSVA I3LVW GULS) %001 %001 +0T0l -|a CAS) IMINNIISVIA CTVD) 6861 OTRILIVIA %001 %001 167 CU1S) Y8TV VNYINYA VI SA INILIVA CULS) SOWTVA IIISVA HIVA %001 %001 OLT 9 CULNI) BAIHOSVUVAV NILNITIVA CULS) UI VIA %001 %00I 998 LA MIVNYIE NUIAS CY1S) VIST VIA %001 oz CULNI) IIDNIMI VONVYMOHOIS ULIVIA %001 %001 90'£ LEO NOHOLOW AIATIS YLLIVIA CAS) NVILSVOIS ULUI VIN “001 %001 091 z91 CULS) VIVSY.L ULLIVIA IDI38 %001 %001 146 USI CULS) ANVD3LVH MILA ULLIVIA (US) ANVANSYINOA MILId LIVIA %001 %001 the 919 CULNI) NISVLOW TILIIS CAS) ANVILNOW UITI %001 %001 SI£1 9s£T eee [ea CULND MYVINIL NVIAVIIO HILUVIA CLS) SNLYDYI SVIOIDIN YAYA “%001 %001 £60'1 867 U.S) ULIVIN IVHIW ULLAVA %001 001 £09 861 es I0LWIN SARIVIN ULLIVIA (US) D3401D SORIVIA UILIVA %001 %001 LI IpE1 VIVIAN YILIVIA (AS) NIDNJA VNILNOST HI.LIVIA %001 ss CLS) IRIVIRISI NVISIAVI ULLIVIA %001 %001 GL8'I bot (R.S) NOI YI.LIVIA (VA31V) WYYAV "A NVOI YILAVIN %00I %001 1497 £80T ea (6F61)3SVNY.L NVOI HIV NVOI HILIVIA %00I %00I 08+ £66'1 CULS) NYVOI (8161) NVOI UILIVW %001 %001 SU 890'1 -|ei|ei|ea CU1S) ANVILNA NVOI HIV CYLNI) SONVI %00l %001 a 8091 CULS) VIA 3440 NDOD YILIVIA %001 CLS) IDIA0DLOI ALAN %001 %001 L8S 88 (Y331v) anSOl UILIVIN (V331V) NI32043 “%001 %001 1£6 VIAIAVD ADYN NADN3 ULUI VIN %001 %001 î6$'1 £0£ CU1S) YIVODIN YNAI3 HILIYW CULNI) NYWSO MILINNA LIV %001 %001 £00%T =|e alele lea |ei ea NIVNYDAF CU1S) NIdAVD NV %001 %00I 019 008 CULS) NDNAT VNILSIUI (8161) N2S3404 %001 cb 801 CA1S) TINYOI UI %001 %001 9£6 S16 tz La CA1S) VI NIINV.LSNOD CAS) ANVIITIA NUNVLSNOD ULLIVIA %001 %001 6097 S0S LS9 91 CU1S) NILNYV.LSNOJ LIVIA CULS) NILNVISNOJ UILIVI %001 %001 +s89'1 SET Ir SES CU1S) (8161)0LVIDNOD LIVIA (418) VLA NVOI T3NOTOJI HILIYVIN %001 %001 9SIT cc ots CU1$S) SMDAVA NAMAVID CAS) ANVIYNIZD ULLIVIA “001 %001 IL6 S06 tr 9TT NVIIOTIS NOLNY CAINI) VAVS VI2DNY ULLUVIN %001 068'1 (Y331Y) NVALSI ITYANYV ULLAVIA %001 zsO'1 £9T CULS) VAYYD NUINVXIIV “001 OLTI LI£ CAS) MUONVXITY “001 Lb +6 T|+|+|+|+| ++ |+*| +=] += + = te = + ele += ele ele elle «le <|+l+|<+|<+|<+ «+ oll 1 a|ea|eaeeeleleea|ea|alealale lalele ea (2.18) ISONOHD MIANVX3IV

766 [MEDICINEI (STR.) l 139 4 554 100% 767 |MEHADIA (STR.) 339 4 1.356 100% 768 [MELODIEI (STR.) 2 386 3 1.545 100% 769 _[MEMORANDULUI (STR.) 2 1.218 4 4872 100% 710 |[MESERIAŞILOR (INTR) 2 147 4 587 100% 771 _|[MESTEACĂNULUI (STR.) 2 355 4 1.420 100% 712 ]MEZIAD (STR.) 2 207 4 828 100% 713 [MICHELANGELO (STR.) l 467 8 3.732 100% 714 _|MICŞUNELELOR (STR.) 2 170 4 681 100% 775 |MIERLEI (INTR.) 2 93 4 373 100% 716 _|MIHAI BĂNĂRESCU (INTR.) 2 79 4 316 100% 717 | MIHAI EMINESCU (BUL.) l NEI 4 4.577 100% 778 [MIHAI VITEAZU (BUL.) l 774 8 6.189 100% 719 |MIHAIL IVANOVICI GLINKA (STR.) 5 331 4 1.326 100% 780 | MIHAIL JORA (STR.) 2 90 4 361 100% 781 [MIHAIL KOGĂLNICEANU (STR.) 1 716 4 2.863 100% 182 _|MIHAIL SADOVEANU (STR.) 2 263 4 1.051 100% 783 |MILANO (STR) 5 310 4 1.242 100% 784 [MILCOV (STR.) 2 195 4 780 100% 185 [MILE CÂRPENIȘAN (STR.) 2 372 4 1.487 100% 786 [MILOS CRNJANSKI (STR) 382 4 1.528 100% 187 [MINERVA (STR.) 2 83 4 330 100% 788 _|MINIŞ (ALEEA) 2 209 4 837 100% 789 [MIORIȚA (STR.) 2 241 4 963 100% 790 [MIRCEA CEL BĂTRÂN (STR.) 2 2.196 4 8.786 100% 791 [MIRCEA DIMITRIE RAŢIU (STR.) : 395 4 1.580 100% 792 [MIRCEA ELIADE (P-TA) 1 19 4 15 100% 793 [MIRCEA HOINIC (STR) 2 171 4 684 100% 794 [MIRCEA POPA (STR.) 2 125 4 499 100% 793 [MIRESEI (STR.) 1 263 4 1051 100% 796 | MIRON COSTIN (STR.) 3 154 4 615 100% MITROPOLIT ALEXANDRU STERCA-SULUȚIU (P- 797 __|TA) 2 304 4 1.217 100% 798 _|MITROPOLIT DR. VASILE LĂZĂRESCU (STR.) 2 161 4 644 100% 799 | MITROPOLIT VARLAAM (STR) 2 367 4 1.470 100% 800 [MOGOȘOAIA (STR.) 2 121 4 483 100% 801 [MOISE DOBOŞAN (STR.) 2 1.885 4 7.541 100% 802 [MOISE NICOARĂ (STR.) 425 4 1.700 100% 803 [MOLDOVEI (STR.) 2 454 4 1817 100% 804 |MOLIDULUI (STR) 2 437 4 1.747 100% 805 [MORARILOR (SPL.) 2 103 4 412 100% 806 [MOȘNIȚEI (CAL) 1 1.358 4 5.431 100% 807 |MOTILOR (STR) 2 134 4 536 100% 803 [MULHOUSE (STR.) 2 457 4 1.828 100% 809 [MUNCII (STR.) z 434 4 1.736 100% 810 [MUNCITORILOR (STR.) 2 SU 4 2.043 100% 811 [MUNTELE MIC (STR.) 2 12 4 450 100% 812 [MUNTENIEI (STR) 2 677 4 2.706 100% 813 [MUNȚILOR (INTR.) 2 455 4 1.818 100% 814 |MUREŞ (STR) 1 3.609 4 14.438 100% 815 [MUZICII (ALEEA) 2 532 4 2.130 100% 816 [NAPOLI (STR.) 2 589 4 2.358 100% 817 |NEAJLOV (STR.) 2 982 4 3.930 100% 818 [NEDELCU ZUGRAV (STR) 2 196 4 784 100% 819 [NEPTUN (INTR.) 2 243 4 972 100% 820 [NERA (STR.) l 515 4 2.060 100% 821 [NICCOLO PAGANINI (STR.) 2 438 4 1.752 100% 822 [NICHITA STĂNESCU (STR.) 2 123 4 500 100% 823 [NICOLAE ANDREESCU (STR.) l 1.049 4 4.196 100% 824 |NICOLAE BĂLCESCU (P-TA.) L 86 8 691 100% 825 [NICOLAE BOBOC (ALEEA) 2 79 4 316 100%, 826 [NICOLAE D. COCEA (STR.) 2 1073 4 4.290 100% 827 [NICOLAE FILIMON (STR.) 2 386 4 1.545 100% 823 _|NICOLAE GHIMBOAŞE (STR.) 2 189 4 755 100% 829 |NICOLAE GRIVU (STR.) z 263 4 1.050 100% 830 |NICOLAE ILIEŞU (STR.) 2 641 4 2.565 100% 831 [NICOLAE IORGA (STR.) 2 118 4 414 100% 832 [NICOLAE IVAN (STR.) 2 318 4 1.272 100% 833 [NICOLAE LABIŞ (STR.) 2 199 4 797 100% 834 [NICOLAE LEONARD (STR.) 5 470 4 1.882 100% 1218

835 [NICOLAE STOICA DE HAȚEG (STR.) 1.158 3 4632 100% 836 |NICOLAE TABLE (STR.) 2 187 + 749 100% 837 [NICOLAE TINCU VELEA (STR) 2 366 4 1.463 100% 838 _|NICOLAE TITULESCU (SPL.) l 3.447 4 13.790 100% 839 [NICOLAE URSU (STR.) 2 301 4 1.204 100% 840 |NICOLAI ALEKSEEVICI NEKRASOV (STR) 2 212 4 848 100% 841 [NICOLAUS COPERNIC (STR.) 2 452 4 1.808 100% 842 |NICOLINȚ(STR.) 2 188 4 753 100% 843 |NICOREȘTI (ALEEA) 2 559 4 2.238 100% 844 |NICU FILIPESCU (STR.) l 415 + 1.659 100% 845 [NIKOLAUS BERWANGER (STR.) z 251 4 1.004 100% 846 |NIKOLAUS LENAU (STR.) l 166 4 663 100% 847 [NISTRULUI (SPL.) l 770 4 3.081 100% 848 [NORMA (STR.) 2 202 4 808 100% 849 [NOTTINGHAM (STR.) Ț 152 4 608 100% 850 [NOUĂ (STR.) 2 740 4 2.959 100% 85l |NUFĂR (STR.) 2 543 4 271 100% 852 [OBREJA (STR.) 2 344 4 1377 100% 853 _JOCTAV BĂNCILĂ (STR.) 2 248 4 993 100% 854 |OCTAVIAN GOGA (STR.) 2 97 4 387 100% 855 [OEDIP (STR) 2 169 4 1.877 100% 856 |OFCEA (STR.) 1 314 4 1.258 100% 857 |OGLINZILOR (STR.) 1 617 4 2.469 100% 858 JOITUZ (STR) Il 308 4 1.233, 100% 859 |OLANDA (STR.) 2 497 4 1.988 100% 860 |OLARILOR (STR.) 2 954 4 3.815 100% 861 [ONOAREI (INTR.) 82 4 327 100% 862 JORĂŞTIE (STR.) 2 463 4 1.852 100% 863 JORAVIȚA (STR.) 2 218 4 871 100% 864 [ORHEI (STR.) 2 301 4 1.204 100% 865 JORHIDEELOR (STR.) 2 172 4 688 100% 866 [ORION (STR.) 2 609 4 2436 100% 867 ORIZONT (INTR.) 2 188 4 751 100% 868 _JORMOS ZSIGMOND (STR.) 2 17 4 468 100% 869 [OSCAR SZUHANEK (STR.) 2 464 4 1.856 100% 870 JORȘOVA (STR.) 2 708 4 2.832 100% 871 |OVIDIU (STR) 2 272 4 1.090 100% 872 ]OVIDIU CIONCA (INTR.) 2 163 4 654 100% 873 |OVIDIU COTRUŞ (STR) 2.760 4 11.039 100% 874 [PĂCII (STR) 2 2 4 1.647 100% 875 |PĂDURARILOR (STR.) 2 116 4 463 100% 876 [PĂDUREA VERDE (ALEEA) 1 1644 4 6.578 100% 877 |PALANCA (STR) l 63 4 251 100% 878 _|PALERMO (STR.) 2 669 4 2674 100% 879 |PALMIERILOR (STR) 2 622 4 2.486 100% 830 [PANAIT ISTRATI (STR) 2 92 4 367 100% 881 |PANSELELOR (STR.) 2 700 4 2.799 100% 832 [PANTELIMON HALIPPA (STR.) 2 138 4 553 100% 883 [PARÂNG (STR) 2 1.000 4 4.002 100% 834 [PARCULUI (STR.) 2 225 4 899 100% 885 [PARIS (STR) 1 303 4 1.212 100% 886 [PARMA (STR.) 2 310 4 1.238 100% 887 [PAUL NEAGU (STR.) 2 278 4 1.112 100% 838 _|[PĂSTORILOR (STR.) 2 368 4 1.470 100% 889 PATRIARH MIRON CRISTEA (STR.) 2 376 4 1.502 100% 890 |PAUL CHINEZUL (STR.) L 191 4 763 100% 891 _|PAUL CONSTANTINESCU (STR) 2 732 4 2.928 100% 892 |PAUL IORGOVICI (STR.) 2 165 4 662 100% 893 [PAUL MORAND (STR.) 2 1055 4 4221 100% 894 |PĂUN PINCIO ION (P-TA.) 2 12 4 450 100% 895 [PAVEL DAN (STR) 2 407 4 1.629 100% 896 |PAVEL JUMANCA (STR.) 2 331 4 1.323 100% 897 [PAVEL ROTARIU (INTR.) 2 149 4 596 100% 898 _|PAVEL STOICA (STR) 2 37% 4 1.505 100% 899 |PELBARTUS (STR) 2 202 4 809 100% 900 [PELICANULUI (STR.) 2 545 4 2.180 100% 901 [PELINULUI (STR) 2 325 4 1.300 100% 902 [PENEŞ CURCANUL (SPL.) 1 417 4 1.667 100% 903 [PEPINIEREI (STR.) 2 191 4 763 100% 904 [PERLEI (STR.) 2 718 4 2.874 100% 905 [PERU (INTR.) 2 222 4 887 100% 13/18

506 [PETALELOR (INTR.) 2 198 3 792 100% 907 [PETER JECZA (STR.) 2 316 + 1.264 100% 908 |PETOFI SANDOR (P-TA) I 155 3 622 100% 909 |PETRE ISPIRESCU (STR. 7 346 4 1.383 100% 910 [PETRE OLARIU (STR.) 2 200 3 302 100% 911 [PETRE PĂCURARIU (INTR) 7 99 3 395 100% 912 [PETRE RĂMNEANŢU (STR.) 2 485 3 1931 100% 913 [PETRE STOICA (STR) 2 2.658 4 10.632 100% 914 [PETRE ŢUȚEA 2 0 0 260 100% 915 [PETRU BANDU (STR.) 2 197 4 789 100% 916 |PETRU CERMENA (STR) 2 332 4 1328 100% 917 [PETRU MAIOR (P-TA) 2 33 3 333 100% 918 [PETRU PUŞCHIȚĂ (INTR) 2 7 4 317 100% 919 [PETRU RAREŞ (P-TA.) 2 12 2 146 100% 920 [PETRU SFETCA (STR.) 2 127 n 506 100% 921 [PETRU VINTILĂ (STR) 2 104 3 417 100% 922 |PETUNIEI (STR) 2 304 4 1218 100% 923 [PIATRA CRAIULUI (STR) 1 209 4 836 100% 924 [PINDULUI (STR.) 2 501 4 2.005 100% 925 [PISA (STR.) 2 167 2 667 100% 926 [PLANTELOR (INTR) 2 123 4 494 100% 927 [PLATANILOR (STR) 2 584 4 2336 100% 928 |PLAUTIUS ANDRONESCU (STR) 7 350 n 1.401 100% 929 [PLEVNEI (P-TA) 2 199 4 797 100% 930 |PLOPULUI (STR.) 5 7 4 311 100% 931 |PODGORIEI (STR) 2 745 2 2.980 100% 932 JPOGĂNICI (INTR) 2 136 n 543 100% 933 [POIANA MĂRULUI (STR.) 2 217 4 366 100% 934 [POIANA RUSCĂ (ALEEA) 2 348 4 1.391 100% 935 [POIENIȚEI (ALEEA) 2 318 3 1272 100% 936 [POLONĂ (STR) n 3.853 4 15412 100% 937 |[POMICULTURII (STR) 1 367 4 3.469 100% 938 |[PONEASCA (STR.) 2 248 4 992 100% 939 [POPA ANCA (STR) 2 7213 4 860 100% 940 [POPA LAURENȚIU (STR) 5 129 4 517 100% 941 [POPA ŞAPCĂ (STR) 330 8 4237 100% 942 [POSADA (STR) 416 4 1.666 100% 943 [PRAHOVA (STR.) 1 194 4 175 100% 944 [PREDEAL (INTR.) 2 116 2 463 100% 945 [PREOT ALEXANDRU BĂLAŞ (STR.) 7 365 4 1.461 100% 946 [PRIETENIEI (STR) 427 4 1708 100% 947 [PRIMĂVERII (STR.) 2 35 4 339 100% 948 [PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA (STR) I 197 n 787 100% 949 [PROF. ALEXANDRU CIŞMAN (STR) 2 291 4 1.165 100% 950 |PROF. ANTON KATHREIN (INTR) 1 216 4 864 100% 951 _|PROF. DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU (STR.) l 930 4 3720 100% 952 [PROF. GHEORGHE LONGINESCU (STR.) 2 213 n 852 100% 953 [PROF. MIRCEA NEAMȚU (STR.) 5 549 4 2.194 100% 954 [PROFESOR DIONISIE LINȚIA (STR) 2 15 3 461 100% 955 [PROFESOR DR. VALERIU ALACI (STR.) 2 365 4 1.459 100% 956 [PROGRESUL (STR) 2 483 n 1.931 100% 957 |PROTOPOP GEORGE DRAGOMIR (STR.) 2 262 4 1043 100% 958 [PROTOPOP GEORGE POPOVICI (STR) 2 268 + 1072 100% 959 [PROTOPOP MELEŢIE DRĂGHICI (SPL.) l 527 n 2.109 100% 960 |PRUNULUI (STR) 2 3 4 451 100% 96! [PRUTUL (STR) . 2 455 4 1.821 100% 962 [PUTNA (STR) 5 7286 4 1143 100% 963 |RĂCHITEI (STR) 2 255 4 1018 100% 964 [RADU DE LA AFUMAȚI (STR) 322 4 1.288 100% 965 [RADU NEGRU (STR.)* 2 148 100% 966 [RADU TUDORAN(STR) 2 37 3 1.482 100% 967 |RAHOVEI (STR) 2 224 n 897 100% 968 [RÂNDUNELELOR (STR.) 7 218 3 873 100% 969 |[RAPSODIEI (STR.) 5 310 4 1241 100% 970 [RARĂU (STR.) 2 379 4 L314 100% 971 [RĂSĂRITULUI (STR) 2 339 4 2.155 100% 972 [RĂSCOALA DIN 1907 (STR) 832 3 3329 100% 973 [RÂULUI (INTR.) 2 7 4 168 100% 974 [RĂZBOIENI (STR.) 2 289 4 1.157 100% 915 |[RECOLTEI (STR.) î 350 4 1.400 100% 14/18

976 [REGELE CAROL I (BUL.) l 708 4 2.833 100% 977 [REGELE FERDINAND I (BUL.) l 561 8 4.489 100% 978 [REGIMENTUL 13 CĂLĂRAȘI (STR.) 2 162 3 648 100% 979 [REGIMENTUL S VÂNĂTORI (STR.) 2 108 4 433 100% 980 |REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA (STR.) 2 170 4 679 100% 981 [REGINA MARIA (P-TA) l 174 8 1.393 100% 982 [REMUS (STR.) 2 305 4 1.219 100% 983 [RENAŞTERII (STR.) 2 931 n 3.726 100% 984 [RENE BRASEY (STR.) 2 112 4 447 100% 985 [REPUBLICII (BUL.) l 1.465 3 11.723 100% 986 JRETEZAT (STR.) 2 214 34 854 100% 987 [REVOLUȚIEI DIN 1989 (BUL.) 1 729 8 5.835 100% 983 [REZISTENȚA BĂNĂȚEANĂ (STR.) 2 467 4 1.868 100% 989 [RICHARD WALDEMAR OSCHANITZKY (STR.) 2 96 4 382 100% 990 [RIGOLETTO (STR.) 318 4 1.270 100% 991 [ROMA (INTR.) 2 258 4 1.033 100% 992 [ROMANILOR (P-TA.) 396 4 1.583 100% 993 [ROMANIȚEI (STR.) 2 425 4 1.700 100% 994 [ROMUL LADEA (STR.) 2 422 4 1.689 100% 995 [ROMULUS (STR.) l 884 4 3.537 100% 996 JROMULUS MARITESCU (INTR.) 2 81 4 323 100% 997 [ROŞIORI (STR.) 2 146 4 585 100% 998 [ROTUNDĂ (STR.) 2 206 4 826 100% 999 [ROVINE (STR.) : 9% 4 382 100% 1000 [ROZELOR (STR.) 957 4 3.830 100% 1001 [ROZMARINULUI (STR.) 3 729 1 2915 100% 1002 [RUDĂRIA (STR.) 2 282 4 1.127 100% 1003 [RUDOLF OTTO (STR) 3 862 4 3.447 100% 1004 [RUDOLF WALTER (STR.) 2 1.021 4 4.083 100% 1005 [RUSSU ŞIRIANU (STR.) l 1.133 4 4.533 100% 1006 |SABIN DRĂGOI (STR.) 5 274 4 1.097 100% 1007 |SABIN EVUȚIANU (STR.) 2 177 4 708 100% 1008 [SABIN MĂNUILĂ (STR.) 2 151 4 604 100% 1009 |SABINEI (INTR.) 3 77 4 309 100% 1010 |SACULUI (STR) 2 302 4 1.207 100% 01 |SĂGEȚII (ALEEA) 2 164 4 657 100% 1012 |ȘAGULUI (CAL) L 5.890 8 47.118 100% 1013 [SĂLAJ (STR.) 2 103 4 413 100% 1014 |SALCĂMILOR (STR) 2 781 4 3.173 100% 1015 |SALCIEI (STR) 2 181 4 725 100% 1016 [SAMUIL MICU (STR) 2 820 4 3.282 100% 1017 [SAMUIL ŞAGOVICI (STR.) 2 1.333 4 5.332 100% 1018 [SĂNĂTĂȚII (ALEEA) l 528 4 2.12 100% 1019 |SÂNZIENELOR (STR.) 3 479 4 1917 100% 1020 [SARMISEGETUSA (P-TA.) 2 IEI 4 458 100% 1021 |SATU MARE (STR.) 2 425 4 1.701 100% 1022 [SATU NOU (STR.) 3 183 4 731 100% 1023 [SATURN (INTR.) 2 108 4 431 100% 1024 |SAVA PETROVICI (STR.) 18 4 471 100% 1025 [ŞCOLI (STR.) 2 263 4 1.061 100% 1026 |SCURTĂ (ALEEA) 2 99 4 396 100% 1027 |SEBEŞ (STR.) 2 314 4 1.255 100% 1028 |SECERII (STR.) 2 425 4 1.700 100% 1029 |SEMENIC (STR.) 2 303 4 1.212 100% 1030 [SEMICERC (STR.) 2 661 4 2.643 100% 1031 |SEPIA (INTR.) 1 347 4 1.390 100% 1032 |SERGENT CONSTANTIN MUŞAT (STR.)* 2 737 100% 1033 [SEVER BOCU (CAL.) L 2.708 8 21.663 100% 1034 [SEVERIN (STR) 2 263 4 1.053 100% 1035 |SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR.) 1 1.092 8 8.737 100% 1036 |SFÂNTA MARIA (P-TA.) l 185 8 1477 100% 1037 [SFÂNTA ROSALIA (STR.) 3 155 4 621 100% 1038 [SFÂNTUL GHEORGHE (P-TA.)* l 2.645 100% 1039 [SFÂNTUL IOAN (STR) l 210 4 840 100% 1040 |SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (INTR) 2 I8L 4 726 100% 1041 [SFÂNTUL NICOLAE (P-TA.) Z 241 4 964 100% 1042 [SIBIU (STR.) 3 301 4 1.203 100% 1043 [SIEMENS (STR.) 1 984 4 3.937 100% 1044 [SIGHET (STR.) 2 140 4 560 100% 15/18

1043 |SILISTRA (STR.) 2 1.109 34 4.437 100% 1046 |SILVIU BEJAN (STR.) 2 67 3 270 100% 1047 |SIMEON MANGIUCA (STR.) 2 335 4 1.342 100% 1048 |SIMION BĂRNUȚIU (STR.) l 1.061 8 8.486 100% 1049 |SINAIA (STR.) 2 262 8 2.097 100% 1050 |SIRIUS (STR.) 2 619 4 2.475 100% 1051 |SLT. IOAN GROSARU S (STR.) 2 227 4 908 100% 1052 |SLT. IOAN LUCIAN LEUȘTEAN S (STR.) 2 224 4 896 100% 1053 |SMEURIȘULUI (ALEEA) 2 7 4 309 100% 1054 |SNAGOV (STR.) 2 403 4 1611 100% 1055 |SOARELUI (STR.) 2 593 4 2.372 100% 1056 |SOCRATE (STR.) 2 438 4 1.753 100% 1057 |SOFOCLE (SPL) 2 1.153 4 4.620 100% 1058 |SOMEŞ (STR.) 2 415 4 1.662 100% 1059 |SORIN TITEL (STR.) 2 264 4 1.055 100% 1060 _|SOROCA (STR.) 2 318 4 1.270 100% 1061 |SOVATA (STR.) 2 12 4 487 100% 1062 |SPARTACUS (STR.) 2 273 4 1.099 100% 1063 |SPĂTARUL MILESCU (STR.) 2 205 4 818 100% 1064 |SPERANȚEI (ALEEA) 2 128 4 SUI 100% 1065 |SPIRU HARET (SPL.) 2 441 4 1.763 100% 1066 |STAN VIDRIGHIN (CAL.) 1 1.983 8 15.866 100% 1067 |STEAUA (STR.) l 643 4 2.573 100% 1068 |ŞTEFAN CEL MARE (STR.) l 814 4 3.257 100% 1069 |ŞTEFAN CICIO POP (STR.) z 118 4 473 100% 1070 _|STEFAN FOGĂRAŞI (STR.) 2 416 4 1.664 100% 1071 _|STEFAN NĂDĂŞAN (STR.) 2 306 4 1.223 100% 1072 |ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (STR.) 507 4 2.027 100% 1073 |ŞTEFAN PROCOPIU (STR.) 2 1.197 4 4.787 100% 1074 |ŞTEFAN SZONYI (STR.) 2 251 4 1.006 100% 1075 |STEJARUL (STR.) 2 133 4 533 100% 1076 |STELELOR (STR.) 2 458 4 1.830 100% 1077 |ŞTIINŢEI (STR.) 3 103 4 410 100% 1078 |STOROJINEŢ (STR.) 2 168 4 672 100% 1079 |ŞTRANDULUI (STR.) 2 921 4 3.683 100% 1080 |STUDENȚILOR (ALEEA) 1 380 4 1.520 100% 1081 |STUPARILOR (STR.) 2 1.004 4 4017 100% 1082 |SUBULEASA (STR.) 2 109 4 438 100% 1083 |SUCEAVA (STR.) 2 540 4 2.159 100% 1084 |SUCULUI (STR.) 2 194 4 778 100% 1083 |SUDULUI (BUL.) 1 1.282 8 10.254 100% 1086 |SULINA (STR.) 2 1.418 4 5.672 100% 1087 |SUNETULUI (INTR.) 2 II 4 443 100% 1088 |SURDUC (INTR.) 2 88 4 3351 100% 1089 |SURORILE MARTIR CACEU (STR.) l 1.102 4 4.407 100% 1090 _|TABORULUI (STR.) 672 4 2.689 100% 1091 |TACIT (STR.) 621 4 2.486 100% 1092 |TAKE IONESCU (BUL.) 1 1.259 8 10.072 100% 1093 |TALÂNGII (INTR.) 2 454 4 1.817 100% 1094 |TAPIA (STR.) 2 243 4 974 100% 1095 [TÂRGU MUREŞ (STR.) 2 94 4 376 100% 1096 _|TATA OANCEA (STR.) 2 381 4 1,522 100% 1097 |TAZLĂU (STR.) 2 409 4 1.637 100% 1098 |TEATRULUI (STR.) 2 144 4 575 100% 1099 |TEBEA (STR.) 2 667 4 2.668 100% 1100 |TEIULUI (STR.) 2 719 4 2.875 100% 101 |TELEGRAFULUI (STR.) 2 1.185 4 4.741 100% 1102 |TEODOR BUCURESCU (STR.) 2 217 4 868 100% 1103 |TEODOR GARNEŢ (STR) 2 252 4 1.009 100% 1104 |TEODOR UNGUREANU (INTR.) 2 8I 4 322 100% 1105 |TEODOR V. PĂCĂȚIAN (STR.) 2 78 4 310 100% 110 |ŢEPEŞ VODĂ (P-TA.) 2 118 4 474 100% 1107 _|THEODOR AMAN (STR.) 2 708 4 2.833 100% 1108 |THEODOR MIHALI (ALEEA) 2 172 4 687 100% 1109 |THEODOR PALLADY (STR.) 2 696 4 2.784 100% 1110 _|TIBERIU BREDICEANU (ALEEA) l 16 4 303 100% ll |TIBERIU TIMIŞAN POP (INTR.) 177 4 706 100% 1112 |TIBISCUM (STR.) 2 412 4 1.647 100% 1113 |ŢIBLEȘULUI (STR.) 2 499 4 1.996 100% 1114 |TIBRULUI (STR.) 2 153 4 3.014 100% 1115 |TIGRULUI (STR) 2 TI 4 2.845 100% 16/18

1116 [TIMIŞ (STR) 2 LH2 3 43447 100% 17 |TIMIŞULUI (STR.) 2 104 4 317 100% 1118 [TIMOCULUI (STR.) 2 519 4 2.076 100% 1119 [TIMOTEI CIPARIU (STR.) 2 182 4 727 100% 1120 [TIMOTEI POPOVICI (INTR.) 2 99 4 395 100% 1121 [TINERETULUI (P-TA.) l 94 4 377 100% 1122 [TITAN (STR.) 2 186 4 742 100% 1123 [TITU MAIORESCU (STR.) 2 351 4 1.403 100% 1124 |TITUS LIVIUS (STR.) 2 131 4 525 100% 1125 [TOPLIȚA (STR.) 151 4 605 100% 1126 [TOPOLOGULUI (INTR) 2 262 4 1.049 100% 1127 |TOPORAȘILOR (STR) 2 313 4 1.252 100% 1128 |TORAC (STR.) l 894 n 3.577 100% 1129 |TORINO (STR) 2 247 4 986 100% 1130 [TORONTALULUI (CAL) Il 5.603 8 44.840 100% 1131 |TOSCA (STR.) 2 671 4 2.684 100% 1132 JTRAIAN(P-TA.) L 307 4 1.229 100% 1133 [TRAIAN DEMETRESCU (STR.) 2 242 4 967 100% 1134 [TRAIAN GROZĂVESCU (STR.) 2 248 4 992 100% 1135 |TRAIAN LALESCU (STR.) 2 471 4 1.884 100% 1136 |TRAIAN NOVAC (STR.) 2 179 4 718 100% 1137 |TRAIAN SIMU (STR.) 2 491 4 1.964 100% 1138 [TRAIAN VUIA (STR.) 2 1.186 4 4742 100% 1139 [TRANSILVANIA (STR.) 2 339 4 1.354 100% 1140 |TRAVIATA (STR.) 2 270 4 1.082 100% |TREVISO (STR.) 2 186 4 100% 1142 |TRIFOIULUI (STR.) 2 213 4 100% 1143 |TRISTAN TZARA (STR.) 2 561 4 100% 1144 |TUDOR ARGHEZI (STR.) 2 646 4 100% 1145 [TUDOR VLADIMIRESCU (SPL.) 1 3.291 4 100% 1146 |TULCEA (STR.) 2 427 4 100% 1147 |TURDA (STR.) 2 639 4 100% 1148 |TURNU ROȘU (STR.) 2 99 4 100% 1149 [ULMULUI (STR) 2 142 4 100% 1150 [ULPIA TRAIANA (STR.) 2 1.437 4 100% 1151 [UMBREI (STR.) 2 151 4 100% 1152 [UMBROASĂ (INTR.) 2 374 4 100% 1153 [UNIRII (P-TA.)* l 100% 1154 - [URANUS (STR.) 2 651 4 100% 1155 [URSENI (CAL) 1 1.824 4 100% 1156 [UZINEI (STR.) 1 477 4 100% 1157 |VADUL CĂLUGĂRENI (STR.) 2 225 4 100% 1158 |VADUL CRIȘULUI (STR.) 2 508 4 100% 1159 [VÂLCEA (STR) 2 204 4 100% 1160 |VALERIU BRANIȘTE (STR.) 2 107 4 100% 1161 [VĂLIȘOARA (STR) 1 796 4 100% 1162 |VĂLIUG (STR.) 2 200 4 100% 1163 |VÂNĂTORILOR (STR.) 2 492 4 100% 1164 [VÂNTULUI (INTR) 2 7 4 100% 1165 |VĂRĂDIA (STR) 2 280 4 100% 1166 |VASILE ADAMACHI (P-TA) 2 119 4 100% 1167 [VASILE ALECSANDRI (STR.)* l 100% 1168 [VASILE CĂRLOVA (STR.) 2 536 4 100% 1169 [VASILE CREŢU (STR) 2 289 4 100% 1170 |VASILE GEORGEVICI (STR.) 2 555 4 100% 171 [VASILE GOLDIȘ (STR.) l 322 4 100% 1172 [VASILE LUCACIU (STR) 3 380 4 100% 1173 |VASILE LUPU (STR.) 2 493 4 100% 1174 |VASILE MIOC (STR) 2 153 4 100% 1175 |VASILE NICOLESCU (STR) 2 184 4 100% 1176 |VASILE PÂRVAN (BUL.) l 814 8 100% 1177 | VASILE VOICULESCU (STR) 2 274 4 100% 1178 |VEGA (INTR.) 2 213 4 100% 1179 [VEGETAȚIEI (STR.) 2 239 4 100% 1180 [VENUS (STR) 2 615 4 100% 1181 [VERDE (STR.) 2 675 4 100% 1182 [VERONICA MICLE (STR) 2 223 4 100% 1183 |VERSULUI (STR.) 2 521 4 100% 1184 |VEVERIȚEI (ALEEA) 2 250 4 100% 1185 [VICTOR BABEŞ (BUL.) l 808 4 100% 1186 [VICTOR GAGA (STR.) 2 330 4 100% 1718

1187 [VICTOR HUGO (STR.) l 942 4 3.768 100% 1188 | VICTOR VÂLCOVICI (STR.) 2 866 3 3.464 100% 1189 | VICTOR VLAD DELAMARINA (STR.) 2 154 3 64 100% 1190 [VICTORIEI (P-TA.) l 48 + 193 100% 1191 7 22 4 969 100% 1192 [VIILOR (ALEEA) 2 1.410 4 5639 100% 1193 [VIITORULUI (STR.) 2 128 4 312 100% 1194 [VIOLETELOR (STR) 2 290 4 1.160 100% 1195 [VIORELELOR (STR.) 2 391 4 1.564 100% 1196 |VIRGIL BIROU (STR.) 2 216 4 862 100% 1197 [VIRGIL MADGEARU (STR.) 2 709 4 2.836 100% 1198 [VIRGIL ONIȚIU (STR.) 2 354 4 L4I7 100% 1199 |VIRGIL SIMONESCU (INTR.) 2 309 4 1.236 100% 1200 |VIRGILIU (STR.) Ş 489 4 1.955 100% 1201 [VIRTUȚII (STR) 2 283 4 1.132 100% 1202 [VIŞINULUI (INTR.) 2 103 4 412 100% 1203 |VLAD BĂNĂȚEANU (STR.) 2 257 4 1.029 100% 1204 |VLĂDEASA (STR.) 2 331 4 1.323 100% 1205 [VLĂSIEI (STR.) 2 138 4 554 100% 1206 [VOLTA (STR) 2 151 4 604 100% 1207 [VRANCEA (STR.) 7 244 4 975 100% 1208 |VUK ST. KARADZIC (STR.) 2 813 4 3.253 100% 1209 [VULTURILOR (STR.) z 1.464 4 5.854 100% 1210 [WILHELM CONRAD RONTGEN (STR.) 2 142 4 570 100% 1211 WILHELM TELL (STR) 2 1420 4 5.681 100% 1212 WILLIAM SHAKESPEARE (STR.) 486 4 1.946 100% 1213 |ZALĂU (STR) 2 119 4 475 100%, 1214 [ZAMBILELOR (STR.) 289 4 1.158 100% 1215 [ZÂNELOR (INTR.) 2 129 4 515 100% 1216 [ZĂNOAGA (STR) 2 265 4 1.061 100% 1217 |ZARAND (STR) 2 236 4 945 100% 1218 [ZĂVOI (STR) 3 127 4 510 100% 1219 |ZEFIRULUI (STR.) 2 428 4 L712 100% 1220 |ZENIT (INTR) 2 369 4 1.474 100% 1221 [ZIDULUI (INTR) 2 48 4 193 100% 1222 [ZIMBRULUI (STR.) 2 149 4 597 100% 1223 [ZIMNICEA (STR.) 2 548 4 2.191 100% 1224 [ZLATNA (STR.) 2 236 4 945 100% 1225 [ZORILE (STR.) E 504 4 2015 100% 1226 [ZURICH (STR.) 2 TI 4 2.867 100% 1227 [ZUROBARA (STR) 2 235 4 1.037 100% TOTAL (in metri patrati) 2.602.484 * Suprafața străzilor menționate a fost modificată ca urmare a reabilitării Centrului Istoric al Municipiului Timișoara **Completare lungime stradă ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT a 18/18 CONSILIER FABIOLA PAU ANASĂ RA

ANTET OPERATOR ANEXA nr.6 la Caietul de sarcini JURNAL DE ACTIVITATE PE TIMP DE IARNĂ 1. Numele şi prenumele dispecerului: 2. Utilaj/echipa: 3. Data și ora de începere a acţiunii: 4. Data și ora de terminare a acţiunii: 3. Străzile pe care s-a acţionat: 6. Operațiile prestate: Cantități realizate Cantități confirmate 7. Forţa de muncă utilizată: 8. Materialele utilizate şi cantitățile acestora: 9. Temperature exterioară: 10. Condiții hidrometeorologice: LL. Grosimea stratului de zăpadă: Nume, prenume şi semnătura Nume, prenume și semnătura Dispecer Împuternicit Primăria Municipiului Timişoara Pagel ofl