keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 418/03.08.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara

03.08.2018

Hotararea Consiliului Local 418/03.08.2018
privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. SC2018 - 18347/02.08.2018, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-18346/02.08.2018 - al Biroului Salubrizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.08.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 18346/02.08.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, art. 8, alin. (3), lit. d^1) si i);
Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 99/04.07. 2014 care modifica si completeaza Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/25.04.2006;
Avand in vedere Ordinul nr. 111/09.07.2007 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C. privind aprobarea Caietul de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, punctul 2.2.;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) si art. 36 alin. (6), lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara si Anexele la acesta, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Se imputerniceste Biroul Salubrizare sa efectueze modificari la Caietul de sarcini prevazut la Art. 1, pe perioada derularii achizitiei.
Art. 3: Contractul pentru prestarea serviciului public de salubrizare stradala pe raza Municipiului Timisoara va fi semnat doar in urma aprobarii variantei finale de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.
Art. 4: Se abroga Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara si Anexele la acesta (anexele 1-6), aprobate prin Art.1 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 428/21.11.2017, exclusiv Anexa 4 - Regulamentul serviciului de salubrizare.
Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Salubrizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului-Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Salubrizare;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: ANEXA_1_CAIET_DE_SARCINI_CU_ANEXE.pdf

Anexa nr. 1 la H.C.L, CAIET DE SARCINI pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare stradală având la bază următoarele acte normative: - Ordinul nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini — cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 454/2017; Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată; Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată şi actualizată; Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Hotărârea ar. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Ordonanţa de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată, aprobată prin Legea nr. 265/2006 modificată şi completată cu Ordonanta de Urgență nr. 114/2007 şi 0UG nr. 164/2008; Ordinul nr. 109 /2007 al Autorităţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea QUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Ordonanța nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Legea nr. 384/2013 privind aprobarea OG nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea OUG ur. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Ordonanța de Urgență nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Hotărârea de Guvern nr. 1470/09.09.2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale de gestionare a deşeurilor și a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, actualizată; Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată; OUG nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, actualizată; Ordin nr. 1281/2005/1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective; Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populației; Normativ unic republican pentru activitatea de salubrizare a localităţilor (1973).

(2) Caietul de sarcini şi anexele la acesta se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (3) Caietul de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara. CAPITOLUL 2 OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI Art. 1. Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condițiile de desfăşurare a activităților specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcţionării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță. Art. 2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activității de măturat, spălat, stropit și întreţinere căi publice și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. Art. 3. Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii: 3.1. Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale; 32. Măturatul mecanizat al carosabilului şi trotuarelor; 33, Întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate şi balastate, parcări publice asfaltate şi pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, pieţe volante, poduri şi pasarele; 34. Spălatul manual al carosabilului şi trotuarelor; 3.5. Spălatul mecanizat al carosabilului şi trotuarelor; 3.6. Stropitul carosabilului; 3.7. Curățatul rigolelor. Art. 4. (1) Specificaţiile tehnice se- referă la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecția şi condiţiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului public de salubrizare stradală. (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității de măturat, spălat, stropit şi întreținere a căilor publice şi care sunt în vigoare. Art. 3, Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 454/21.11.2017 şi prezentat în anexa nr. 4 la caietul de sarcini. CAPITOLUL 3 CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE Art. 6. Operatorul serviciului public de salubrizare stradală va asigura: a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor şi regulamentelor privind protecția sănătății publice, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor în domeniul salubrizării stradale; b) exploatarea, întreținerea şi reparația instalațiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanță precizați în prezentul Caiet de sarcini şi îmbunătățirea în mod continuu a calității serviciilor prestate; d) furnizarea, în termenul solicitat, autorității administrației publice locale, respectiv AN.R.S.C, a informațiilor solicitate, accesul la documentele/documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare stradală, în condițiile legii; e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public de salubrizare stradală; f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparații executate cu forțe proprii şi cu terți; h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora; i) evidența orelor de funcționare a utilajelor; j) ținerea unei evidențe a gestiunii deşeurilor şi raportarea situației lunar şi de fiecare dată când se solicită de către autoritatea contractantă; k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract; 1) conducerea operativă a activității prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenție; m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract; n) deţine capacitatea tehnică minimă necesară în vederea obţinerii licenței conform Hotărârii nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 0) dotarea cu coşuri stradale noi pentru realizarea precolectării deşeurilor stradale în toate locațiile unde se impune amplasarea acestora şi suplimentarea numărului coşurilor stradale în funcţie de necesități; p) alte cerințe specifice stabilite de către autoritatea contractantă. CAPITOLUL 4 AUTORIZAȚII ȘI LICENŢE Art. 7. Operatorul va obţine și va menține valabile pe toată perioada prestării activității: - licențele necesare pentru prestarea activităților de salubrizare eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (denumită A.N.R.S.C), în conformitate cu prevederile legale în vigoare; - orice alte permise, avize, aprobări sau autorizaţii, inclusiv autorizația de mediu şi/sau autorizația de gospodărire a apelor. Art. 8. Obligațiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, anexa nr. 4. la prezentul Caiet de sarcini. CAPITOLUL 5 MATURATUL, SPALATUL, STROPITUL ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE Art. 9. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitățile de măturat, spălat, stropit şi întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ teritorială a Municipiului Timişoara. Art. 10. Numărul străzilor din municipiul Timişoara pe care urmează să se presteze serviciul de salubrizare stradală este de 1227 străzi, conform nomenclatorului stradal. Art. 11. Activităţile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, staţiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale, piste de biciclete. Art. 12. (1) Măturatul manual este activitatea de salubrizare a domeniului public, care prin aplicarea unor procedee manuale, realizează în stare uscată un grad bine determinat de curățire a căilor de circulație. Unitatea de măsură este U.M.=1000 mp. (2) Căile de circulație pe care se prestează activitatea de măturat manual sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini iar Anexa nr. 1b cuprinde lista podurilor şi pasarelelor din Municipiul Timişoara. Anexele nr. 1 şi 1b stau la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de măturat manual cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării şi îmbunătățirii serviciului prestat. (3) Activitatea se desfășoară în perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioadă care se poate modifica în funcție de condițiile meteorologice. (4) Măturatul manual se efectuează ziua, într-un singur schimb, dar nu atunci când plouă abundent, Pe timp de ploaie se vor efectua lucrările prevăzute la art. 17; (5) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operațiuni: - măturatul propriu-zis al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, staţiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale, piste de biciclete de către personalul angajat al operatorului prin folosirea de mături de nuiele sau de plastic, perii, aspiratoare stradale purtate etc. În urma acestor activități carosabilul, tigola carosabilului şi suprafața trotuarelor trebuie să rămână curate, fără praf, nisip sau alte deşeuri; - precolectarea deşeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, obiecte de dimensiuni mici şi medii aruncate/abandonate pe stradă/trotuar, resturi vegetale, descurile rezultate din maturatul propriu-zis, în saci de plastic sau în europubele, eurocontainere; - golirea coşurilor stradale în saci de plastic sau europubele; - spălarea, igienizarea coşurilor - recipienților stradali și a eurocontainerelor atunci când este necesar, dar cel puțin o dată pe lună; - încărcarea deşeurilor stradale în mijloacele de transport adecvate eurocontainere și colectarea sacilor în autogunoiere şi autocamionete și transportul acestora la Staţia de sortare deşeuri din Timişoara ( tarif = 131,00 lei/tonă + TVA) sau după caz la depozitul de la Ghizela (tarif = 56,00 lei/tonă+TVA). Tarifele enumerate sunt stabilite în cadrul ADID Timiş - Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor Timiş. (6) Operațiunea se execută pe o lățime a străzii de minim 2 m de la rigola şi pe mijlocul străzii unde este cazul, pe toată lăţimea trotuarului, luându-se măsuri pentru ca gunoiul provenit de la măturat să nu fie introdus în rețeaua de canalizare, deoarece se produce înfundarea acesteia. (7) Determinarea suprafeței de măturat se realizează astfel: Suprafață carosabil = 2 m x lungime tronson x 2 treceri (stânga, dreapta)/schimb; Suprafață trotuare = suprafața trotuar stânga + suprafața trotuar dreapta; Suprafața totală = suprafața carosabil + suprafața trotuar. (8) N, (norma de producţie) este aproximativ 7000 mp / 8 ore / 1 lucrător (9) Deșeurile rezultate din operația de măturat manual colectate, în saci, se strâng la marginea trotuarului sau carosabilului pentru a fi ridicați de utilaje în aceeaşi zi. (10) Primele criterii după care va fi apreciată prestația, sunt: - lipsa de deşeuri pe carosabilul sau trotuarul salubrizat; - golirea coşurilor stradale;

- curăţenia rigolei; (11) Recepția serviciilor de la activitatea de măturat manual se stabileşte de comun acord între autoritatea contractantă şi operator. (12) Dacă la efectuarea recepției se constată existența întâmplătoare a unor hârtii, frunze, etc, dar dacă se vede în mod clar că suprafața în cauză a fost măturată, aceasta nu se refuză la recepție, urmând a se rectifica zona respectivă. (13) În cazul unor prestări incomplete a operațiunilor sau o prestare necorespunzatoare, operațiunea nu se admite la plată, prin neconfirmarea suprafețelor în Procesul-verbal de recepție zilnică, conform anexei nr. 3. (14) Confirmarea prestației se va realiza de către consilierii din cadrul autorității contractante, prin semnarea Procesului - verbal de recepţie zilnică. (15) Operatorul va desemna persoana/persoanele precum şi înlocuitorii acestuia/acestora care va/vor avea responsabilitatea de a semna recepțiile zilnice. (16) Pe baza proceselor —verbale zilnice, operatorul va întocmi decadal o situație de lucrări cantitativă şi valorică pe care o va prezenta autorității contractante în vederea efectuării plăţii. (17) Operatorul are obligaţia de a pune la dispoziție a unui număr de minim două autoturisme de control în vederea efectuării recepțiilor zilnice, deplasărilor în interes de servici, Toate cheltuielile legate de întreţinere, reparații, asigurare autoturism, parcare și asigurare combustibil, vor fi suportate de către operator. (18) Tariful pentru activitatea de măturat manual se stabileşte în lei/1000mp, (19) Orice modificare a frecvențelor sau a suprafețelor de lucru (străzi noi introduse în program sau actualizări de suprafețe, etc.) la solicitarea justificată a operatorului sau la propunerea autorității contractante, se va face cu aprobarea autorității contractante în funcție de necesitățile constatate în teren pentru asigurarea unui grad de curățenie corespunzător, (20) Ofertantul va face dovada deţinerii (în proprietate, închiriere) pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului, a unui număr minim de 4 (patru) bucăți aspiratoare urbane autopropulsate cu containere standard şi transmisie electrică. Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor Art, 13. (1) Operaţiunea de măturat mecanizat este activitatea de salubrizare a localităților prin procedee mecanice, realizată pe căile publice cuprinse în Anexa nr. la la prezentul Caiet de sarcini. Anexa nr. 1a stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de măturat mecanic cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării şi îmbunătăţirii serviciului prestat. Unitatea de măsură este U.M.=1000 mp. Q) Activitatea se realizează cu ajutorul unor utilaje specializate pentru măturat carosabil respectiv măturat trotuare, prevăzute cu dispozitive adaptate pe autovehicule - autoperii colectoare echipate cu perii cilindrice şi circulare, sistem de umectare şi aspirare. (3) Măturatul mecanizat se desfăşoară noaptea. Durata sezonului de lucru este de la topirea zăpezii şi până la căderea primei ninsori, indiferent de temperatura atmosferică. În cazuri excepționale şi la solicitarea scrisă a autorităţii contractante se va pune la dispoziție un utilaj pentru efectuarea lucrărilor de măturat mecanizat pe timp de zi. (4) Operațiunea constă în executarea măturării carosabilului pe o lăţime de minim 2 m de la rigolă şi a trotuarului în totalitate. Lăţimea de lucru pentru o automăturătoare este de 2 m. (5) Viteza de lucru optimă de deplasare a autovehiculelor în timpul activității este de maxim 15 km/h, pe străzile asfaltate, în funcție de trafic şi maxim 7 km/oră pe trotuare. 5

(6) Recepția activității de măturat mecanizat se face în funcţie de modalitatea convenită între părți. (7) La recepţia activității de măturat mecanizat se iau în calcul şi următoarele aspecte: a) La constatarea existenței unei dâre de noroi (constituie o activitate neconformă şi se scade din suprafaţa propusă) rezultată din motive obiective (înfundarea aspiratorului), şoferul este obligat să oprească automăturatoarea şi să colecteze deşcurile - pietre, pet-uri, respectiv alte obiecte care pot înfunda sistemul de aspirare; b) Dacă există mașini staționate în dreptul caselor sau magazinelor pentru o durată scurtă de timp, iar la recepţia lucrării se observă o urmă şerpuită executată de autoperie, se diminuează corespunzător suprafața propusă (acest lucru este vizibil, datorită atât sistemului de preumezire pe care îl deţine automăturatoarea, cât şi experienței inspectorilor care recepționează lucrarea — dobândită în timpul verificărilor zilnice, făcute de aceştia); c) Dacă după măturatul mecanizat pe o porţiune a rigolelor sau în jurul gurilor de canalizare rămâne un strat subţire de pământ dar dacă se observă urme de perii, suprafața în cauză se consideră măturată mecanizat şi nu se refuză la plată, urmând a se rectifica zona respectivă; (8) Automăturătorile trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului Euro minim 3 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL), cu inspecția tehnică în termen. (9) Automăturătorile vor fi dotate cu sistem GPS, pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic de către autoritatea contractantă. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. 0) Tariful pentru activitatea de măturat mecanizat al carosabilului şi trotuarului se stabileşte în lei/1000mp. (11) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace mecanice de măturat stradal, trebuie îndeplinită următoarea relaţie: 6,5xXN, Xv n L< unde: = lungimea totală a străzilor numărul necesar de utilaje v= viteza de deplasare a utilajului n= numărul de treceri pe aceeaşi stradă pe schimb (12) Operatorul va face dovada existenței unui număr minim de mijloace mecanice de măturat, care vor acționa pe raza municipiului Timişoara. 13) Deşeurile rezultate din activitatea de măturat mecanizat (praf, nisip, noroi) se transportă la depozitul de la Ghizela (tarif = 56,00 lei/tonă+TVA). Tariful este stabilite în cadrul ADID Timiş - Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor Timiş. Spălatul carosabilului și a trotuarelor Art. 14. (1) Spălatul este activitatea de salubrizare care se execută manual sau mecanic, noaptea, cu instalații speciale, folosindu-se apa şi/sau soluții biodegradabile, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare pentru obținerea unui grad înalt de curățenie. Unitatea de măsură este U.M.= 1000 mp

(2) Căile de circulație pe care se prestează activitățile de spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini. Anexa nr. 2 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de spălat, cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării şi îmbunătățirii serviciului prestat. (5) Activitatea constă în spălatul suprafeţei carosabilului şi trotuarelor cu furtunul racordat la o cisternă de apă şi se execută în funcţie de condiţiile meteorologice, în perioada 01 aprilie — 01 octombrie. (4) De regulă, spălatul mecanic cu autocisterna se prestează în urma măturatului mecanic sau manual, cu presiune ridicată, pe o lăţime de 2,5 m de la rigolă spre axul median al străzii pe timp de noapte. Pasajele pietonale subterane se vor spăla noaptea după ce în prealabil au fost măturate. (5) Activitatea de spălat a trotuarelor se va realiza cu autocisterne prevăzute cu furtune manevrate de către un lucrător, folosind apa cu presiune şi jet. Este obligatorie montarea de GPS pe toate utilajele folosite în activitatea încredințată. Pentru recepții se va prezenta harta GPS a sectorului pe fiecare traseu. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. (6) Operațiunea, se va presta conform programului stabilit şi la solicitarea autorității contractante. În cazuri excepționale şi la solicitarea scrisă a autorității contractante se va pune la dispoziție un utilaj pentru efectuarea lucrărilor de măturat mecanizat pe timp de zi. (7) Activitățile de spălat manual și mecanic nu se efectuează pe timp de ploaie. (8) Apa pentru spălat se va aproviziona de la una din sursele posibile ale municipiului Timişoara (Administrația Bazinală a Apelor Banat, operatorul serviciilor publice de apa şi canalizare sau alte surse identificate de operator, avizate, etc) de către operator, iar costurile vor fi suportate de către operator. (9) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace mecanice de spătat/ stropit, trebuie îndeplinită următoarea relație: 3.500x N, xvx! SS n unde: S= suprafața stradală deservită NF numărul necesar de utilaje v= viteza de deplasare a utilajului l1= lățimea de acțiune a utilajului n= numărul de treceri pe aceeaşi stradă pe schimb (10) Autocisterne trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 3 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL), cu inspecția tehnică în termen. (1)Autocisterne vor fi dotate cu sistem GPS, pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic de către autoritatea contractantă. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. (12) Operatorul va face dovada existenței unui număr minim de mijloace mecanice de spălat/stropit, care Vor acționa pe raza municipiului Timişoara. (13) Tariful pentru activitatea de spălat carosabil se stabileşte în lei/1000 mp. (14) Activitatea se prestează la solicitarea autorității contractante, după un program stabilit.

Stropitul carosabilului Art. 15. (1) Stropitul este activitatea de salubrizare care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii gradului de confort citadin şi evitării formării prafului, (2) Căile de circulație pe care se prestează activitatea de stropire sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini, Anexa nr. 2 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de stropit, cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării şi îmbunătățirii serviciului prestat. (3) Stropitul carosabilului se efectuează vara, pe timp de zi, începând cu data de 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă care poate fi modificată de autoritatea contractantă, în funcție de condițiile meteorologice şi se aplică pe suprafețele în prealabil salubrizate, Unitatea de măsură este U.M, = 1000 mp (4) Este interzis a se executa stropitul carosabilului în intervalul orar 13-17” dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unități precum şi în perioada în care este posibilă formarea poleiului. (5) Lăţimea fâșiei stropite cuprinsă de jetul de apă este de 5 mctri, (6) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operațiuni: - încărcarea cisternei cu apă la punctele de alimentare avizate privind calitatea apei folosite; = deplasare în zonele prevăzute în program şi realizarea stropitului efectiv al carosabilului. (7) Se va evita perturbarea circulației pietonale, stropirea pietonilor, clădirilor, vitrinelor, autovehiculelor pe lângă care se trece, etc. (8) Autocisternele trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 3 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL), cu inspecția tehnică în termen. (9) Este obligatorie montarea de GPS pe toate utilajele folosite în activitatea încredințată. Pentru recepții se va prezenta harta GPS a sectorului pentru fiecare traseu. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. (10) Operatorul va face dovada existenței unui număr minim de mijloace mecanice de stropit, care vor acționa pe raza municipiului Timişoara, (11) Tariful pentru activitatea de stropit carosabil se stabileşte în lei/1000mp. Curățatul rigolelor Art. 16, (1) Curățatul rigolelor prin răzuire este o lucrare de necesitate, determinată de cauze obiective, accidentale (ploi torențiale ce favorizează transportul de aluviuni), avarii la reţelele subterane, contrucții, reparații carosabil, după deszăpezire etc.Unitatea de măsură este U.M.= 1000 mp (2) Curăţatul (răzuitul) rigolelor este operațiunea de îndepărtare manuală a noroiului, nisipului, prafului, pământului pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii. (3) Curățatul rigolelor se face oti de câte ori s-au strâns cantități mari de praf, noroi, nisip, la bordura carosabilului, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheață. (4) Activitatea se realizează de către personalul muncitor al operatorului de salubritate, pe timp de zi, norma de lucru este cuprinsă între 350 - 400 mp/8 ore/lucrător. (5) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: - curățatul rigolelor cu razul sau lopata;

- strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din răzuire; - curățat vegetația crescută spontan din trotuare şi la limita lor (inclusiv la bordură trame stradale); - încărcatul grămezilor de deşeuri stradale imediat în europubele şi apoi în camionetele care urmează să transporte deşeurile, în aceiaşi zi la depozitul de deşeuri autorizat, (6) Tariful se exprimă în lei/1000 mp. (7) Activitatea se prestează la solicitarea autorităţii contractante. Întreţinerea curățeniei străzilor și trotuarelor, străzi asfaltate şi balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, Zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, pieţe volante, poduri şi pasarele. Art. 17. (1) Activitatea de întreţinere a curățenici stradale constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafeţele de circulație, trotuare, străzi asfaltate şi balastate, parcări asfaltate şi pavate, staţiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri şi pasarele, Unitatea de măsură este U.M.=1000 mp (2) Căile de circulaţie pe care se execută activitățile de întreţinere zilnică a curăţeniei sunt cuprinse în Anexa nr. 3 iar Anexa nr. 3a cuprinde Stațiile mijloacelor de transport în comun, Anexa nr. 3b cuprinde lista piețelor volante din municipiul Timişoara, Anexa nr. 3c cuprinde date tehnice referitoare la malul Canalului Bega. Anexa nr. 3 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucra privind activitatea de întreţinere a curățeniei, cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării şi îmbunătățirii serviciului prestat. (3) Activitatea de întreținere a curățenici stradale se efectuează ziua, pe toată durata anului şi se execută de regulă în zonele care, în prealabil, au fost măturate. (4) Pe străzile din Zona Centrală şi zona pietonală din centrul istoric, activitatea se va desfăşura atât în zilele lucrătoare cât și în zilele nelucrătoare, sărbători legale, în schimbul [, II şi III Străzile/Pieţele cuprinse în proiectul de reabilitare a centrului istoric din municipiul Timişoara sunt: str. Enrico Carusso, str. Gen. Praporgescu, str. Eugeniu de Savoya, str. Radu Negru, str, Fără Nume, str. Francesco Griselini, str. Mercy, str. Lucian Blaga, str. Vasile Alecsandri, str. Constantin Muşat, Piaţa Țarcului, Piaţa Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii, Piaţa Unirii. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica şi de a comunica operatorului numărul străzilor şi suprafața acestora, în funcție de lucrările de dezvoltare şi reabilitare urbană. (5) Încărcarea deșeurilor rezultate, se face în mijloace de transport (trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului Euro 5, pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL cu inspecția tehnică în termen) pentru colectare (remorci, camionete, sau autocompactor, etc) iar transportul se face în aceeaşi zi, la Staţia de sortare deşeuri Timişoara, strada Mile Cărpenişan nr. 3. (6) Operatorul se va dota cu minim 4 (patru) aspiratoare cu colector, care vor efectua operaţiunea de aspirat deșeuri uşoare (frunze, hârtii, mucuri de țigări, pene etc). (7) Serviciile vor fi prestate conform programului de salubrizare, excepție făcând timpul când carosabilul/trotuarul sunt acoperite de zăpadă, gheaţă. La apariția zăpezii sau gheții se golesc coşurile de deşeuri stradale. (8) Este interzis a se lăsa deşeurile colectate de pe o zi pe alta pe domeniul public, indiferent dacă sunt în saci sau în recipienți. (9) Noma de lucru este de 12.400 mp/8 ore/lucrător. 9

(10) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operațiuni: colectarea deşeurilor grosiere normale sau accidentale în europubele; - golirea coşurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele; - încărcarea deşeurilor din saci de plastic sau europubele în autogunoiere sau camionete şi transportul zilnic al acestora la Staţia de sortare deşeuri Timişoara, strada Mile Cărpenişan nr. 3, (11) Tariful se stabileşte lei/1000 mp (12) Operatorul de salubritate are obligația de a menţine în stare curată coşurile de deşeuri stradale, de a le spăla şi dezinfecta periodic, de a le înlocui pe cele degradate de câte ori este necesar, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă şi cu anunțarea în prealabil a autorității contractante. Numărul actual de coşuri stradale în municipiul Timişoara este de 2300 bucăți. Tipurile de coşuri existente: cu sistem de prindere pe stâlp: material plastic reciclabil, HDPE, înălțime 60 cm, lăţime 43 cm, adâncime 32 cm, capacitate 50 litri; rezistență mare la șocuri mecanice şi uzură fizică; foarte rezistent la intemperii ( radiația solară UV şi diferențe mari de temperaturi -30” +40* C; sistem de închidere cu cheie; golirea se face prin detașarea corpului de capac; în partea inferioară are găuri pentru scurgerea apei de ploaie, în partea frontală există o suprafață metalică pentru stingerea țigărilor; Cos Model C8672 dublu rabatabil, din tablă zincată, vopsita in camp electrostatic prin imersie, aplicat pe exterior un strat de vopsea culoarea forja; înălțimea totală de 1552 mm, 9 31,5 cm, h cuva = 500 mn, capacitate 39 litri, inchidere cu cheie, prinderea în beton 25 cm; Coş gunoi Glasdon Jubilee, sistem de închidere inteligent, înălțime 1.158 mm, lăţime 598 mm, diametru bază 553 mm, volumul coșului 1301, capacitate recipient interior 110 litri; Coş de gunoi tip CGPMOS, din lemn, înălțime 80 cm, diametru 42 cm, capacitate 52 litri, prevăzut cu recipient metalic, amplasat pe malul Canalului Bega. (13) Cerințele privind caracteristicile coşurilor de deşeuri stradale sunt următoarele: materialul din care sunt confecționate coşurile stradale (polietilena de înaltă densitate sau metalice din tablă de oțel zincat şi vopsit în câmp electrostatic) va fi rezistent la acțiunea agenților externi, stabil la raze ultraviolete, rezistent la fluctuații de temperatură, umiditate şi neinflamabil; coşul stradal va fi alcătuit din corp colector şi capac, capacitate între 40 litri şi 60 litri, iar corpul colector va fi dotat cu mâner de prindere şi cu sistem de închidere; capacul va fi dotat cu o porțiune metalică și scrumieră pentru stingerea țigărilor; culoarea se va alege de către autoritatea contractantă în functie de necesități, oportunități şi zona de amplasare; coșul va fi inscripționat cu siglă, respectiv cu textul — deşeuri stradale, exprimă colectarea tipul de deşeu colectat, coșul va fi prevăzut cu sistem de prindere pe stâlp, pe picior sau fix şi vor fi asemanătoare pe cât posibil cu cele existente la ora actuală; golirea coşurilor se efectuează de către operator conform graficelor de întreţinere stradală. Art, 18, Prestarea activității de măturat, spălat, stropit şi întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze: a) b) c) d) continuitatea activității, indiferent de anotimp şi condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor; controlul calității serviciului prestat; respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității; 10

e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; Î) respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Anexa nr. 4. g) prestarea activităților pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului şi încadrarea în țintele impuse de Uniunea Europeană; h) asigurarea capacității de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru măturat, spălat şi stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ - teritorială încredinţată, cu respectarea frecvențelor de prestare. i) asigurarea, pe toată perioada de prestare a serviciului de personal, în număr suficient. (19) Verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a serviciilor de salubrizare stradală a) Autoritatea contractantă va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator, întocmind zilnic Procese verbale de recepție, conform anexei nr. 5. b) Operatorul va numi o persoană/persoane care vor avea în responsabilitate semnarea recepțiilor zilnice. c) Decadal, operatorul va întocmi, pe baza Proceselor verbale de recepție zilnică, situația de lucrări cantitativă şi valorică şi o va prezenta autorității contractante în vederea efectuării plății. d) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestației şi răspunde pecuniar de calitatea şi cantitățile stabilite prin programele de prestație. e) Lunar, operatorul împreună cu reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, va analiza sesizările, reclamațiile şi solicitările înregistrate, în vederea soluționării legale şi operative a acestora. f) Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestații în funcţie de condițiile noi apărute și de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse, cu înştiinţarea prealabilă a operatorului în termen de 30 de zile. CAPITOLUL 6 DURATA CONTRACTULUI Art. 20. Durata contractului de prestare a serviciilor publice de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara, este de 4 ani. CAPITOLUL 7 MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OPERATORULUI Art. 21. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepția proprie privind modalitatea de organizare şi funcționare a serviciului de salubrizare stradală, referiri la organizarea dispeceratului permanent, la utilajele din dotare folosite, asigurarea intervențiilor rapide în cazuri speciale de urgenţă (deversări accidentale pe trotuar şi carosabil, accidente rutiere, vijelii, furtuni, etc.). Operatorul va asigura intervenția rapidă în maxim 3 (trei) ore de la sesizarea cazurilor speciale de urgență. Art, 22. Identitatea firmei şi identificarea personalului - Operatorul va funcționa sub numele propriei firme, marcând tot echipamentul, vehiculele, pliantele, broşurile cu acelaşi logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea inscripționată cu numele operatorului în timpul orelor de program. Art. 23. Echipament de protecție şi siguranță - Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și siguranță şi de desfăşurarea tuturor activităților în conformitate cu prevederile legale şi normelor privind sănatatea şi securitatea în muncă. Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecție vor fi asigurate şi mentinute conform prevederilor legale în 11

vigoare. Art. 24. Sistemul de management integrat (1) Operatorul va avea implementat un sistem de management integrat calitate - mediu conform cerințelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 și va respecta legislația în vigoare privind cerințele de sănatate și securitate ocupațională în domeniu. (2) Sistemul de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfăşurate de operator astfel încât să asigure prestarea serviciului de salubrizare stradală conform prevederilor contractuale, cu respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare în domeniu. (3) Operatorul trebuie să pună la dispoziția autorității contractante, la cerere, toate procedurile, instrucțiunile de lucru, auditurile şi rapoartele de evaluare, certificările şi auditurile de supraveghere şi recertificare aferente sistemelor din domeniul de activitate prestat. (4) Operatorul își va organiza propria arhivă pentru păstrarea documentelor de bază iar întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, la încheierea activității, o va preda autorității administrației publice locale. (5) Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele autorității contractante privind raportarea. (6) Operatorul trebuie să se asigure că toate activitățile le desfăşoară în condițiile respectării standardelor şi să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților. Art. 25. Comunicarea (1) Operatorul va informa operativ autoritatea contractantă cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare/remediere a situației. (2) Dispoziţiile scrise date de autoritatea contractantă operatorului sunt obligatorii şi se va prezenta modul de aducere la îndeplinire în format scris. : (3) Operatorul va înființa activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcţionare permanent. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie postat pe site-ul operatorului, "respectiv trebuie adus la cunoştinţa publicului şi prin orice alte surse de informare. (4) La sfârşitul fiecărei perioade de raportare lunară, operatorul are obligația să informeze autoritatea contractantă cu privire la numărul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului şi asupra modului de rezolvare a acestora. (5) Operatorul are obligația de a elabora un raport lunar privind activitatea desfăşurată (suprafață salubrizată pe categorii de lucrări, cantități colectate pe tipuri de deşeuri după caz, cantități de deşeuri eliminate prin depozitare, etc). (6) Operatorul este pe deplin răspunzator de toate situațiile care cad sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător transpusă prin O.U.G. ar, 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului. (7) Operatorul va asigura intervențiile rapide în cazuri speciale de urgenţă (deversări accidentale pe trotuar şi carosabil, accidente rutiere, vijelii, furtuni etc.) cu anunţarea imediată a compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 26. Controlul şi monitorizarea de mediu (1) Operatorul va respecta cerințele privind protecția mediului impuse prin autorizaţiile emise de autoritățile competente, în domeniul de activitate privind prestarea serviciilor de salubrizare stradală. (2) Pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală, operatorul împreună cu autoritatea contractantă va implementa măsurile şi sarcinile stabilite prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente. (3) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, pe care operatorul se obligă al respecta. 12

(4) Analizele fizico-chimice ale compoziției deşeurilor se vor determina în laboratoare de încercari acreditate (interne sau ale unor terțe persoane), prin grija şi pe cheltuiala operatorului, dacă situaţia o impune şi se raportează rezultatul autorității contractante în cel mult 24 de ore de la obţinerea rezultatelor. Art. 27. Monitorizarea activității (1) Autoritatea contractantă va monitoriza activitatea operatorului în baza parametrilor de performanță menționați în prezentul Caiet de sarcini. (2) Operatorul va coopera pe deplin cu autoritatea contractantă în vederea monitorizării şi efectuării controlului serviciilor prestate, permițând autorităţii contractante să inspecteze toate înregistrările şi documentele păstrate de operator şi să inspecteze facilităţile de pe amplasamente, inclusiv echipamentele şi vehiculele. (3) Operatorul răspunde şi garantează de calitatea şi cantitatea serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale, Caietul de sarcini, Regulamentul serviciului de salubrizare. (4) În cazul în care operatorul nu va respecta prevederile acestui Caiet de sarcini sau prevederile contractului, operatorul va plăti penalităţi/sancțiuni contravenţionale astfel cum sunt stabilite prin contractul de delegare. CAPITOLUL 8 SANCŢIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CORESPUNZĂTOARE A SERVICIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACT Art. 28, Se vor aplica prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara aprobat prin HCLMT nr.454/2017, prevederile HCLMT nr. 371/30.10.2007 modificată şi completată, privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara. (1) Pentru neîndeplinirea sarcinilor privind prestarea serviciilor de salubrizare stradală — măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice operatorul va fi sancţionat după cum urmează: a) neefectuarea sau efectuarea parțială a salubrizării pe o stradă din vina exclusivă a operatorului va duce la refuzarea la plată a suprafeţei străzii respective; b) la acestea se vor adăuga penalități lunare pentru suprafeţele nesalubrizate, cumulate lunar în următoarele cuantumuri: - pentru neefectuarea a peste 2% din suprafaţa delegată, se penalizează cu 5% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; - pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața delegată, se penalizează cu 15% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; - pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața delegată, se penalizează cu 30% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; (2) neefectuarea succesivă a salubrizării stradale pe o perioadă de 3 (trei) luni de zile a mai mult de 10% din suprafața delegată, dă dreptul autorității contractante de a notifica operatorul că renunță la prestarea acestui serviciu, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile şi în termenul legal va organiza şi desfăşura licitația publică deschisă pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală. În această situație operatorul nu mai are dreptul de a mai participa la licitaţia organizată de autoritatea contractantă, însă rămâne obligat în aceleaşi condiții să presteze serviciul până la preluarea acestuia de noul operator. G) Aplicarea de 3 penalităţi pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute la pct. (1), (2), conduce la rezilierea unilaterală a contractului de delegare. 13

CAPITOLUL 9 GARANȚIA DE BUNĂ EXECUŢIE Art. 29, (1) Garanţia de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. (2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție. 3) Garanția de bună execuţie în procent de 5% din contravaloarea contractului fără TVA, aferente primului an de activitate, pentru serviciile prestate de salubrizare căi publice se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. (4) Garanția de bună execuție se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, contractantul având obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. (5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. (6) Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție public, fără TVA. (7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin rețineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică/contractul subsecvent şi va înştiința contractantul despre Vvărsământul efectuat, precum şi despre destinația lui. (8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. (5) pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. (9) Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) este purtător de dobândă în favoarea contractantului. (10) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție public în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanţiei de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. (11) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 14

CAPITOLUL 10 N , MASURI DE SECURITATE ȘI SANATATE ÎN MUNCĂ Art. 30. Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele obligații: a) b) c) d 6) 5 8) b) Să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână/schimb; Să asigure echipamentul de protecție şi siguranță inscripționat sub numele propriei firme respectiv logo sau slogan pentru fiecare funcţie în parte, potrivit normativului în vigoare; Să asigure materialele igienico-sanitare pentru fiecare lucrător/angajat în parte pe fiecare schimb; Să asigure controlul medical periodic al salariaţilor, conform legii în vigoare; Să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentelor de invaliditate; Să asigure curățarea, spălarea şi dezinfectarea maşinilor şi recipientelor folosite; Să asigure condițiile de igienă personală la ieşirea din schimb; Alte prevederi ale Legii nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă şi a H.G. nr, 1425/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, după caz. CAPITOLUL 11 RISCURILE DELEGARII DE GESTIUNE Art. 3 1. Operatorul are obligaţia să îşi asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activităților de salubrizare căi publice, precum şi răspunderea asupra desfășurării întregii activități ce fac obiectul delegării de gestiune. Tabel nr. 2. - Matricea riscurilor pentru prestarea activităților de curăţenie căi publice 1 2, 3 4 5 Nr Categoria de risc Descrierea riscului Alocare Consecințe / crt Autoritatea | Împărțită | Prestator managementul contractantă riscului Riscuri de proiectare/autorizare I Intârzieri în | Nupotfi obţinute toate X Întârzieri în obţinerea aprobările necesare sau începerea avizelor / sunt înregistrate prestării autorizaţiilor întârzieri în obținerea serviciilor. pentru prestarea acestora pentru serviciile serviciilor de curățenie căi publice Riscuri de finanțare a serviciilor 2 Indisponibilitate Operatorul nu este X Lipsa finanțării a finanţării capabil să asigure pentru resursele financiare şi de continuarea capital conform prestării bugetului şi în timpul serviciilor prevăzut. 3 Modificări ale Ratele dobânzilor sunt X Creştere/scăder dobânzilor supuse schimbărilor, e a costurilor modificând astfel serviciilor. termenii financiari ai ofertei. 15

4 Modificări în sistemul de taxe şi impozite Pe parcursul derulării contractului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea operatorului. Impact negativ asupra veniturilor financiare ale operatorului. Riscuri aferente cererii şi veniturilor 5 Înrăutățirea Producerea unor Venituri sub condițiilor schimbări fundamentale previziunile economice și neaşteaptate în finaciare generale condițiile economice anterioare, generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate, 6 Schimbări Rata actuală a inflaţiei Depăşirea majore ale va depăşi rata costurilor de inflației previzionată a inflației prestare a serviciilor. Riscuri legislative/politice 7 Schimbări Schimbare legislativă 0 creștere legislative/politi şi/sau a politicii semnificativă în ce specifice autorității contractante costurile care nu poate fi operaționale ale anticipată la semnarea operatorului contractului şi care este şi/sau adresată direct, specific necesitatea de a şi exclusiv serviciului, efectua ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea operatorului, cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări. Riscuri naturale 8 Forţa majoră Forţa majoră aşa cum Distrugerea sau este definită prin lege deteriorarea impiedică executarea activelor contractului. aferente proiectului. Riscuri de operare 9 Resurse de Resursele necesare Creşteri ale intrare pentru operare costă mai costurilor şi în mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzatoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente. unele cazuri efecte nepative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului. 16

10 Risc de Lucrările şi serviciile Întârzieri disponibilitate care fac obiectul importante în general contractului nu sunt prestarea furnizate sau nu serviciului. îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract. 11 Risc de Operatorul nu cunoaşte Costuri disponibilitate în detaliu zonele în care suplimentare specific va presta serviciul şi va față de cele suplimenta numărul de prevăzute în utilaje şi de echipe în contract. vederea executării cât mai eficient a acestuia 12 Capacitate de Operatorul nu îşi poate Serviciile care management îndeplini obligațiile fac obiectul conform contractului. contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzător 13 Condiţii Condiţii neprevăzute Creşteri de cost neprevăzute cauzează costuri mai și efecte mari pentru prestarea negative asupra serviciului. calităţii serviciilor furnizate. 14 Litigii de Lipsa personalului Întârziere în muncă/personal calificat pentru prestarea prestarea insuficient serviciului serviciului şi calificat creşterea costurilor Alte riscuri 15 Creşterea Creşteri neprevăzute de Operator este costurilor cu costuri cu personalul ca obligat să ia în forţa de muncă urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării contractului. calcul toate creşterile de costuri cu personalul la momentul încheierii contractului, 17

16 Creşterea Depăşirea costurilor cu X Operatorul este costurilor cu realizarea serviciului obligat să ia în prestarea calcul toate serviciului creşterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul încheierii contractului. 17 Aspecte privind Nu se respectă cerințele X Rezilierea protecția privind protecția contractului. mediului mediului şi nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului. 18 Furtul sau Furt de materiale sau x Costuri mai mai distrugerea distrugere de de întreţinre și echipamente sau utilaje. exploatare, 19 Accidente de Accidente de muncă în X Neefectuarea în muncă timpul prestării condiții optime serviciului. a serviciului, 20 Servicii Servicii nefinalizate, K Neefectuarea în efectuate incomplete, parțiale sau condiții optime necorespunzător necorespunzatoare din a serviciului va punct de vedere duce la costuri calitativ, suplimentare, iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala operatorului. 21 Condiţii meteo Condițiile meteo X Întârziere în nefavorabile nefavorabile împiedică prestarea prestarea serviciului serviciului. CAPITOLUL 12 e PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA PROGRAMATA PENTRU ÎNCEPERE Art. 32. 1, Perioada de mobilizare reprezintă perioada dintre data semnării contractului şi data de începere a contractului şi va fi de maxim 90 de zile de la semnarea contractului, În timpul perioadei de mobilizare, operatorul, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale, va identifica toate străzile din aria administrativ teritorială a municipiului Timişoara, va planifica introducerea ctapizată a serviciilor şi va semna contracte de prestări servicii conform necesităților. 2. Data de începere stabilită este definită în Programul de Operare a Serviciilor care va fi elaborat de către operator şi va fi înaintat spre aprobare autorității contractante în termen de 28 de zile de la data semnării contractului. 3. Programul de operare cuprinde următoarele: Programul privind încheierea contractelor de prestări servicii, Graficele de lucru pe activități - măturat, spălat, stropit şi întreţinere căi publice; Programul de spălare/dezinfectare recipienți, Sistemul informational implementat, Manuale de funcţionare şi întreţinere, Programul de monitorizare (inclusiv traseele planificate pentru fiecare vehicul şi sistemul GPS, etc). 18

4. În timpul perioadei de mobilizare (maxim 90 zile de la semnarea contractului), operatorul va definitiva pregătirile pentru punerea în aplicare a serviciilor. În acest sens, operatorul: - va obţine toate avizele, acordurile, autorizațiile necesare desfăşurarii serviciilor conform legislaţiei în vigoare, specific domeniului de activitate; - Va semna contracte de prestări servicii, după caz; - va prelua echipamentele puse la dispoziție de către autoritatea contractantă, respectiv: coşuri stradale, pubelele şi containerele destinate colectării, după caz; - va achiziţiona orice vehicule, utilaje şi echipamente conform prezentului Caiet de sarcini şi pe care le consideră necesare punerii în aplicare a activității de salubrizare căi publice; - Va angaja şi va instrui personalul necesar; - va obţine acces la orice amplasamente, facilități și locaţii necesare pentru prestarea serviciilor; - cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va furniza autorităţii contractante traseele planificate şi stabilite pentru fiecare vehicul, inclusiv numărul de angajaţi pe fiecare vehicul/utilaj pentru a facilita monitorizarea executării tuturor activităților. Rutele şi orarul de parcurs vor respecta normele de sănătate şi siguranță, ținând seama de nivelul de zgomot şi asigurând confortul lucrătorilor la temperaturi extreme. Traseele şi orarul de parcurs vor fi coordonate în funcţie de orarul de funcționare al Staţiei de sortare deşeuri şi al depozitului de deşeuri de la Ghizela; - cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va trimite autorităţii contractante manualele şi documentele specificate mai sus. Aceste manuale vor fi revizuite anual, actualizate şi republicate de câte ori va fi necesar. 5. Operatorul îşi va finaliza în timp util obligațiile prevăzute în prezentul capitol conform cu Programul de Operare a Serviciilor şi va anunţa autoritatea contractantă de orice abateri anticipate sau efective de la datele stipulate în Programul de Operare a Serviciilor, imediat ce va fi posibil, explicând toate motivele existente. 6. Operatorul va accepta amendarea Programului de Operare a Serviciilor şi a cerinţelor tehnice din prezentul Caiet de Sarcini ori de câte ori va fi necesar, ca urmare a modificării regulamentelor locale privind gestionarea deşeurilor, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementări naționale. 7, În perioada de mobilizare, operatorul va prezenta autorității contractante dovezile cate confirmă: a). constituirea garanţiei de bună execuție, conform clauzelor contractuale; b). încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate prin contract; c). licențele eliberate de Autoritatea de Reglementare prin care operatorului i se acordă permisiune prestării serviciului în aria delegării; d). obținerea celorlalte autorizații necesare conform legii pentru începerea prestării serviciului. 8. Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către operator, părțile pot încheia Procesul- Verbal de predare-primire a bunurilor delegate de către autoritatea contractantă în vederea prestării serviciului, a cărui semnare marchează data de începere a contractului. Bunurile puse la dispoziția viitorului operator sunt: - Coşurile de deşeuri stradale de toate tipurile, existente pa raza Municipiului Timişoara la momentul încheierii contractului; - Echipamente de monitorizare GPS Safe Fleet; - Alte bunuri care, la momentul încheierii actualului contract de salubrizare devin bunuri de retur. 19

CAPITOLUL 13 INDICATORI DE PERFORMANȚA INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ pentru serviciile publice de salubrizare stradală INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Trimestrul Total I II HI TV an 0 1 2 3 4 5 6 1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI 11 MASURAREA ŞI GESTIUNEA CALITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de % % % % % calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la 100 100 100 100 100 numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități 12 MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE a)Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantitățile de % % % % % servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii 100 100 | 100 100 100 privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități b) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. a) care s- % % % % % au dovedit justificate 10 10 10 10 10 c) procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate % % % % % în mai puțin de 5 zile lucrătoare 90 90 90 90 90 d) Numărul de sesizări din partea agențiilor de protecția % % % % % mediului raportat la numărul total de sesizări din partea 10 25 25 20 20 autorităților centrale şi locale e) Numărul anual de sesizări din partea agenților de % % % % % sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din 6 4 5 35 3 partea autorităților centrale şi locale f) Penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile Ah % % % % administrației publice locale, raportate la valoarea 4 6 4 6 5 prestației, pe activități g) Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea % % % % % activității prestate, raportat la numărul total de reclamaţii 100 100 | 100 100 100 privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități h) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct. g) care s- % % % % % au dovedit justificate 5 5 5 5 5 1) procentul de solicitări de la lit. h) care au fost rezolvate % % % % % în mai puțin de două zile calendaristice 90 90 90 90 90 13 FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR a) Procentul de reclamaţii privind facturarea, rezolvate în % % % % % mai puțin de 10 zile 100 100 | 100 100 100 b) Valoarea totală a facturilor încasate raportată la % % % % % valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activități 90 100 95 95 95 c) Valoarea totală a facturilor emise raportată la % n % % % cantitățile de servicii prestate, pe categorii de activități 100 100 | 100 100 100 14 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE CETĂȚENILOR a) Numărul de sesizări scrise din partea cetăţenilor, % % % % % raportate la numărul total de sesizări înregistrate 5 5 5 5 5 b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într- % % % % % 20

un termen mai mic de 30 de zile calendaristice 100 100 100 100 100 c) Procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi % % % % % întemeiat 3 5 3 3 5 2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAŢI 2.1 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAŢI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de nr. nr. nr. nr. nr. către operator a obligațiilor din licență 2 3 2 3 10 b) Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului nr. a, ar. ar. nr. rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate 1 1 0 1 3 22 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE Numărul de neconformități constatate de autoritatea | nr. nr. nr. nr. nr. administrației publice locale, pe categorii de activități 1 1 1 1 4 CAPITOLUL 14 ÎNDREPTAR ORIENTATIV AL TARIFELOR Art. 33. Stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, se determină luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activității, pe baza Fișei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli şi a Memoriului tehnico - economic justificativ, prevăzut în Ordinul A.N.R.S.C. tr. 109/2007. Art. 34. Tariful calculat va fi aplicat numai după aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi va putea fi ajustat/modificat la propunerea fundamentată a operatorului o dată pe an, în baza fişei de fundamentare şi a memoriului tehnico — economic, conform Ordinului A.N.R.S.C. ar. 109/2007. ADMINISTRATOR PUBLIC ȘEF BIROU SALUBRIZARE ROBERT KRISTOF CALIN VICTOR FIAT 21

LISTA ANEXE la Caiet de sarcini salubrizare stradală Anexa nr. 1 - Căile de circulație pe care se execută măturatul manual, incluzând şi parcările de reşedinţă Anexa nr, la - Căile de circulație pe care se execută măturatul mecanic, incluzând şi parcările de reședință Anexa nr. lb — Listă poduri şi pasarele Anexa nr. 2 - Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit şi răzuit rigola, incluzând şi parcările de reşedinţă Anexa nr. 3 - Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreţinere zilnică a curățeniei Anexa nr. 3a — Staţiilor mijloacelor de transport în comun Anexa nr. 3b — Piețe volante în Municipiul Timişoara Anexa nr. 3c - Mal Canal Bega Anexa ur. 4 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara Anexa nr. 5 - Proces - verbal de recepție zilnică 22

Căile de circulaţie pe care se execută măturatul manual, incluzând şi parcările de reşedinţă Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini nr. NR. Nume strada Dimensiuni tronson stradă Dimensiuni trotuar Zilele din săptămână CRT Lungime E Suprafață | Lungime Latime Suprafaţă |L|MIMI[IIVISID | 1 |9MAI (STR) 77 4,40 339 77 2,00 154 xjxlx|x|x|xlx = ABRUD (STR.) 456 440 2.004 456 2,00 911 + = x 3 |ACA DE BARBU (INTR) 155 4,40 682 155 2,00 310 x | | | 4 |ACAD. CORNELIU MICLOŞI (P-TA) 206 4,40 908 206 2,00 413 x x | 5 RE DIMITRIE GUSTI (STR.) 229 4,40 1.009 229 2,00 459 x x x 6 |ACAD. REMUS RĂDULEȚ (STR.) 724 4,40 3.186 724 2,00 1.448 x x — 7 E SEXTIL PUŞCARIU (STR.) 160 4,40 705 160 — 2,00 321 x x x 8 |ACTORILOR (ALEEA) 359 4,40 * 1.579 359 2,00 + 718 - x 9 |ADAM ANAVI (STR.) 336 4,40 1.480 — 336 2,00 673 x 10 |ADAM MICKIEWICZ (STR.) 392 4,40 1.723 392 2,00 783 x x 11 |ADAM MULLER GUTTENBRUNN (STR.) 254 4,40 1.119 254 2,00 508 x x 12 |ADY ENDRE (STR) 248 4.40 1.089 248 2,00 Ţ 493 xi | 13 |AGRICULTORILOR (STR.) 407 4,40 1.793 F 407 2,00 815 x| | x | 14 |ALEXANDRU LAPUŞNEANU (STR.) 446 4,40 1.963 446 2,00 892 x x x 15 [ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.) 370 4,40 1.630 370 2,00 741 +1 X|X|xX|x ] 16 ALEXANDRU ROGOJAN (STR) 337 4,40 1.485 337 2,00 675 x x 17 |ALEXANDRU VLAHUȚĂ (STR) 221 4,40 974 221 2,00 .. 443 x x x | 18 |ALEXANDRU XENOPOL (STR.) 174 4,40 764 m 174 2,00 347 | x x [. 1 19 |AMFOREHI (STR) 531 4,40 2.335 531 2,00 1.061 20 |AMICIȚIEI (ALEEA) 165 4,40 727 165 2,00 330 x x x 21 |ANA LUGOIANA (STR.) 161 4,40 709 161 2,00 322 x x 22 |ANDREI MOCIONI (STR.) 383 4,40 1.683 383 2,00 765 x x 23 |ANDREI MUREȘEANU (STR.) 233 4,40 1.026 233 2,00 467 x | x x 24 |ANDREI ŞAGUNA (STR.) 415 4,40 1.826 415 2,00 830 x x | 25 |ANTON BACALBAŞA (STR.) 1.466 4,40 6.449 1.466 2,00 2.931 x x | 26 |ANTON SEILER (STR.) 208 4,40 915 208 2,00 416 x x x | 27 |ANVERS (STR) 360 4,40 1.583 360 200 | 79 x x 28 |APATEU (STR) 682 4,40 2.999 “i 682 2,00 1.363 x x 29 |APELOR (STR.) 143 4,40 630 | 143 2.00 LL 287 x x x 1/14

APICULTORILOR (STR) 394 394 200] 788 [x x Il | 31 [APRODUL MOVILĂ (STR) 562 562 200 | 1124 [x x x 1 ARCAŞILOR (ALEEA) 164 164 2,00 327 x x x ARENEI (INTR.) 195 195 2,00 391 x x (ARH. ION MINCU (STR.) _ 154 | 154 2,00 309 x x x /ARON COTRUŞ (P-TA.) 176 | 176 2,00 352 x x| Ta 1 /AŞTRILOR (STR.) 607 607 2,00 1214 x x ATANASIE DEMIAN (STR.) 459 4,40 2.022 459 2,00 919 x 38 |ATOMULUI (STR.) 658 440 2.894 658 200 | 1316 x *] 39 |AUGUSTIN COMAN (STR) 363 4,40 1.598 363 2,00 726 x x /AUREL CIUPE (ALEEA) 123 4,40 540 123 2.00 245 x x| [x AUREL COSMA (STR.) 133 4,40 585 133 2,00 266 x x x [AURORA (STR.) 287 1.265 287 2,00 575 x| x] [x AZUGA (STR) 912 | 207 2,00 415 [x x x /AZURULUI (ALEEA) 2471 561 2,00 1.123 x x BABA NOVAC (STR.) 1.355 308 2,00 616 x[| [x BADEA CÂRȚAN (P-TA.) 1.047 238 2,00 476 x|x[x|x|x 47 |BALCIC (ALEEA) 622. 141 2,00 283 x x 48 |BALTA VERDE (STR) | 32 440 1.637 372 2,00 744 x xx 49 |BĂLȚI (ALEEA) 104 440 456 + 104 2,00 207 x x p 50 |BANUL SEVERINULUI (STR.) 309 440 1.359 309 2,00 618 x[| Ta» | 51 |BANUL UDREA (STR) 231 4,40 1.014 231 200 | 461 x 52 [BASARABIA (STR.) 942 440 4.146 942 2,00 1.885 x x x 53 |BASMULUI (INTR.) TB 4,40 763| 173 2,00 347 x x x 54 |BEHELEI (STR) 135 4,40 596 135 2,00 271 x x 55 |BISTRIȚA (STR) 244 4,40 1.072 244 2,00 487 x x 56 |BOGDAN CATUL (INTR.) 128 4,40 563 128 2.00 256 x 57 |BORSEC (STR) 104 440 459 104 2.00 209 x x 58 [BRAN (STR.) | 169 4,40 743 | 169 2,00 338 x x 59 [BRÂNDUŞEI (STR) | 538 4,40 2.368 538 2,00 1.076 x|x|x|xlx 60 |BRUXELLES (STR.) 335 4,40 1474 335] 2,00 670 x x Sl |BUREBISTA (STR.) 156 440 686 156 2,00 312 x| xxx] 62 |BUSUIOC (STR) TA 4,40 325 74 2,00 148 x x 63 |CAMIL PETRESCU (STR) 97 4,40 428 97 2,00 194 x x 64 |CAROL DAVILLA (STR.) 764 4,40 3.363 764 [2,00 1.529 1 x x El 24

65 [CARPAȚI (STR) 564 4,40 2481 | 564 2,00 1.128 [x [ 66 |CASSIAN MUNTEANU (STR.) 1 372 4,40 1.637 372 2,00 744 x x 1 67 |CASTANILOR (INTR) 289 4,40 1.269 289 2,00 577 ] x x x 68 |CERCEILOR (INTR.) 58 4,40 254 58 2,00 116 x E 69 |CERNA (STR.) 1.002 4,40 4.408 1.002 2,00 2.003 x m | 70 CERNĂUȚI (STR) 1 238 7 440 LI 1.045 238 2,00 475 | x [x 71 |CETATEA ALBĂ (STR.) 376 4,40 1.655 376 [35 752 xl x 12 |CETINEI (ALEEA) 197 4,40 868 197 2,00 395 x zl H 73 |CHEVEREŞULUI (STR.) 461 4,40 2.029 461 2,00 922 x x x 74 |CIRCUMVALAȚIUNII (CAL) [ 2.280 8,80 20.068 2.280 2,00 4.561 i x|x'x|x x 75 |CITADELEI (ALEEA) | 250 4,40 1101 250 2.00 500 x x | x | 76 |CLĂBUCET (STR.) 426 4,40 1.875 426 2,00 852 x x 77 |CLAUDE DEBUSSY (STR) 530 4,40 E 2334 530 2,00 1.061 E x x 718 |COLONEL ENESCU (STR.) 243 4,40 1.068 243 | 485 x x x] 79 |COMÂNEŞTI (STR) 106 440 469 106 2,00 213 x x = 1 i 80 |COMETEI (STR.) 570 | 4,40 2508 570 2,00 1.140 | x 81 |COMOAREI (STR.) + 687 4,40 3.021 687 2,00 — 133 | LL x = CONSTANTIN BRĂILOIU (STR.) 247 4,40 1.088 247 2,00 495 x 1] x 1 | 83 |CONSTANTIN DANIEL (STR.) 385 | 440 1.696 385 2,00 TN x|x[|x x] x|x 84 |CONSTANTIN NOTTARA (STR.) 456 | 440 _ 2.006 456 2,00 912 x x 85 |CONSTANTIN OLĂNESCU (STR.) 194 4,40 856 194 200 | 389 x 1 x H 86 |CONSTANTIN STERE (STR.) 386 440 1.697 386 2,00 T2 x x x 87 |CONSTRUCTORILOR (STR.) 950 4,40 4.181 950 2,00 1900 [x x 88 |CONTEMPORANUL (STR.) 138 4,40 609 138 2.00 277 = x 89 |CORNELIU BABA (STR) 409 4,40 1.801 409 E 200] 819 x [x | 90 [os URSU (STR.) 766 4,40 3372 766 2,00 1.533 - HI 91 |COŞARILOR (INTR) 107 440 470 107 2,00 213 x 92 |COSMINULUI (STR.) 840 4,40 3.694 840 [2.00 1.679 | x = COSMONAUȚILOR (STR.) 123 440 541 123| 2.00 246 x]. ] 2 HI 94 |COSTINEŞTI (STR) 195 4,40 358 195 2,00 390 x x x 95 [COZIA (STR.) 978 | 4301 978 2,00 1.955 [ x 96 |CRAIOVA (STR) 251 4,40 1.103 251 2,00 501 x 97 |CRISTALULUI (ALEEA) 636 440 2.798 636 2,00 1272 x x 98 |CRIȘUL (STR) 248 4,40 1.093 248 + 2,00 497 x 99 |CRIVAIA (STR) 317 4,40 1.396 317 2,00 634 x[ | [x 3/14

100 |CUGIR (STR) 678 440 | 2985 | 678 2,00 1.357 x T=] x 101 |CUTEZĂTORILOR (ALEEA) 317 4,40 1.397 317 2,00 635 x = HI 102 |DACILOR (STR) 300 4,40 1.319 300 2.00 600 x)x|x|x]x 103 |DEPORTAȚII DIN BĂRĂGAN (STR) 157 4,40 691 157 2,00 314 x|x[x x 104 |DIACONUL CORESI (STR) 585 A+ 2.573 585 | 2,00 1170 _ =] 105 [DIMITRIE PACIUREA (STR) 364 440 1.600 364 2,00 727 x x 106 [DIMITRIE STAN (STR) 445 pa 1.956 445 2,00 889 x x 107 |DOINEI (INTR) 441 4,40 1.942 441 2,00 883 x x 108 |DORNEI (STR) 70 4,40 310 70 2.00 141 x x x 109 |DR. ALEXANDRU MARTA (STR.) | 236 4,40 1.040 236 2,00 | 473 x [x T 110 |DR. ERNEST NEUMANN (STR.) 142 440 626 142 2,00 284 [x 111 |DR. GHEORGHE MARINESCU (STR) 168 4,40 738 168 2,00 335 x x 112 |DR. IOAN MUREŞAN (STR.) 1303 | 440 5.734 1.303 2.00 2.606 x| [x x 113 |DR. IOSIF NEMOIANU (STR) 368 440 1619 368 2,00 736 x] |x x | 114 [DR. LIVIU GABOR (STR) | 161 4,40 708 161 2,00 322 x x x r 115 [DR. LOUIS ŢURCANU (STR) 365 440 1.607 TF 363 2,00 730 x E - 116 |DR. LUCIAN GEORGEVICI (STR) 135 440 1 682 155 2.00 310 x x x ] 17 |DR. NICOLAE PAULESCU (STR.) 82 ar 3st |. 82 200 | 164 x|x|x|x|x 118 [DROPIEI (STR) 416 4,40 1.828 416 2,00 831 x] |x x 119 [DUMITRU KIRIAC (STR) 732 4,40 3.222 732 Mu | 1.465 x x - 120 |ECOULUI (STR.) 161 440 709 161 2.00 322 x x x]. 21 |EDUARD PAMFIL (STR) 323 4,40 1.420 323 2,00 646 122 [ELECTRONICII (STR.) 507 440 2.232 507 2,00 1015 123 |EMANUIL GOJDU (STR) 241 4,40 1.059 24] 2,00 481 124 |EMANUIL UNGUREANU (STR.) 362 4,40 1.591 362 1 2,00 Ţ 723 25 [EMIL CIORAN (STR.) 163 440 716 163 | 2,00 325 26 |EMILE ZOLA (STR) 1715 | 440 7.546 1715 2,00 3.430 127 JEMILIA LUNGU PUHALLO (STR) 169 4,40 745 169 2.00 339 128 |ENRICO CARUSO (STR)* 371 129 |EPISCOP AUGUSTIN PACHA (STR.) 258 4,40 1.135 258 200 [316 30 [EPISCOP JOSEPH NISCHBACH (STR.) 80 4,40 351 80 2,00 160 31 [EROII DELA PĂULIŞ (STR) 403 440 1.775 403 2,00 807 132 JEUGEN COȘERIU (STR.) 571 440 2.514 571 | 2.00 1.143 133 |EUGEN CUTEANU (STR) 460 440 2.022 460 2,00 919 134 (STR) 203 | 440 + 892 203 | 2.00 405 414

135 [BUGENIU DE SAVOIA (STR.)* 5.198 x|x]x] x] 136 |FAENZA (STR) 236 | _440 994 226 _ 200| 452 x 137 |FEDRA (STR) 459 | 440 2.018 459 2.00 517 P x 1 138 [FELEACUL (STR) 122 | 440 1.856 422 2,00 844 m 139 |FILATELIEI (STR) 241 4,40 1.060 241 2,00 182 x 140 [FLORIMUND MERCY (STR )* 1414 _ x|x[x]x 141 |FLORIN MEDELEȚ (STR) __]_ 322 440 1417 322 2,00 644 x | [ | 142 [FOIȘOR (STR) 150| 440 659 150 2.00 300 x | 143 [FRANCESCO GRISELINI (STR.)* 642 x|x]x[|x 144 _|FRANZ LIEBHARD (ALEEA) — 84 4,40 3n 84 2,00 169 x 145 [FRANZ LISZT (STR) _] 133 | 440 583 133 2.00 265 x 1 146 |FRANZ SCHMITZ (STR) 208 | 140 914 208 2.00 416 | 1 147 |FRAȚII BUZEŞTI (STR.) 351 440 1543 351 2,00 701 x 148 [FRUCTELOR (STR) 578 | 440 2543 578 2,00 1.156 x 149 |FRUNZEI (STR) 594 | 440 2613 594 _] 2,00 1188 x 150 |GABRIEL IOSEPH (STR.) __] 325| 440 1.429 M- 325 2,00 649 H 151 [GELU (STR) 520 [440 2288 520 2.00 1.040 x 152 [GENERAL GEORGE POMUT (STR.) 386 | 440 1.699 386 2.00 772 x 153 [GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 922 8.80 8.116 922 2.00 1.844 x [x | 154 |GENERAL PRAPORGESCU (STR)* 453 x [x] « [= 155 [GENERAL TRAIAN DODA (STR)* 1.695 x|x]x[|x 156 |GEORG HAENDEL (INTR) 328 | 440 1.444 328 2.00 656 x 157 [GEORGE BACOVIA (STR.) 203 | 440 894 203 2,00 106 x 158 [GEORGE ENESCU (STR) 186 | 440 820 186 2,00 373 x 159 [GEORGE RANETTI (STR) 885 | 440 3.893 885 — 1.769 x[| | 160 |GEORGE STEPHENSON (STR.) 333 | 440 1.466 333 2,00 666 x x | 161 | GEORGES BIZET (INTR) 196" | 440 861 196 2,00 391 x x 162_|[GHFORGHE ANDRAȘIU (STR) 173 440 71] 173 2.00 346 x x 163 [GHEORGHE BARIȚIU (STR.) 490 | 440 | 2158 490 2,00 981 x x 164 |GHEORGHE CUCU (STR.) 288 | 440 1267 288 2.00 576 x x| ]x 165 |GHFORGHE LAZĂR (STR) 1499 | 440 6.597 1.499 2.00 2999 [x 166 |GHFORGHE LEAHU (STR.) 300 | 440 1.321 300 2,00 600 z| [= 167 [GHEORGHE SÂRBU (INTR.) 19 | 440 522 119 2,00 237 x] x 168 |[GHFORGHE ŞINCAI (STR) | 4,40 1.437 327 2.00 653 [x x] [x 169 |GHIOCEILOR (STR.) 198 | 440 871 198 2,00 396 x x x [| 5/14

170 |GIORGIO OSTROGOVICH (STR.) 345 440 |. 13517 3455 2,00 689 x x x 171 |GIUSEPPE VERDI (STR) 233 440 1.026 233 2,00 466 x x 172 |GORNIŞTILOR (ALEEA) 156 4,40 688 156 2,00 313 R x | 173 |GORUNULUI (ALEEA) 181 440 797 181 2,00 362 x x 174 |GRĂDINII (STR.) 519 4,40 2.282 519 2,00 1037 [| [x 175 |GRIGORE ANTIPA (STR.) 399 | 440 1.757 399 199 [x] x] x[x]x | 176 |HAGA (STR) 474 440 2.086 474 2,00 948 x x 177 |HĂRNICIFI (STR.) 388 440 1.706 388 2,00 775 x x E: 178 [HEINRICH HEINE (STR.) 121 440 532 121 2,00 242 x x 179 |HENRI COANDĂ (STR.) 187 4,40 822 187 2,00 T 374 x x 180 |HERȚA (STR.) 453 4,40 1.994 453 4 2,00 906 | xl x 181 |HOLDELOR (STR.) 862 4,40 3.793 862 1724 x 4 x] | 182 [HORIA CREANGĂ (STR.) 408 4,40 1795 408 2,00 816 x x 183 [HORIA HULUBEI (STR.) 597 4,40 2.628 597 2,00 1.195 x x x 184 |HORIA MĂCELLARIU (STR) 295 440 1.300 295 2,00 591 x x x 185 [HOTINULUI (ALEEA) 552 4,40 2431 552 2,00 1.105 x x | 186 |IANCU BREZEANU (STR.) 213 4,40 1.201 273 | 546 x x - 187 |IANCU FLONDOR (STR.) 413 4,40 1.816 413 2,00 825 x x x 188 |LIANCU HUNIADE (P-TA.) 755 4,40 3.323 755 2,00 1511 189 |LANCU VĂCĂRESCU (STR.) 660 E 2.905 660 2,00 1.320 x|x|x 190 [IASOMIEI (INTR.) 169 4,40 — 742 169 2,00 337 x 191 |ICAR (ALEEA) 343 4,40 1.510 343 2,00 686 x r 192 |IEDERFI (INTR.) 99 440 437 99 2,00 199 x x DEF 193 [INDUSTRIEI (BUL.) 767 4,40 3.374 767 2,00 1.534 x x 194 |INULUI (ALEEA) 165 440 724 165 2,00 329 x x x 195 [ÎNVĂȚĂTORULUI (STR.) 268 4,40. 1179 268 2,00 336 a x x 196 |IOAN DIMITRIE SUCIU (STR.) 107 440 470 | 107 2,00 214 x = 197 |IOAN LOTREANU (STR.) 98| 440" 433 _] 98 | | 197 x x 198 [IOAN RAȚIU (STR.) 553 4,40 2432 553 2,00 1.105 x 199 [IOAN SÂRBU (STR.) 334 440 1471 334 2,00 668 x x 200 [ION GHICA (STR) 409 4,40 1.801 409 2,00 819 x|x|lx[|x]x 201 [ION HOBANA (STR.) 253 4,40 1113 253 2,00 506 IE 202 |ION INCULEȚ (STR.) 364 440 1.600 364 2,00 727 x x Iu 203 [ION LUCA CARAGIALE (STR) 168 | 440 738 168 2,00 335 x x | 204 |ION NISTOR (STR) 138 | 440 605 — 138 2,00 215 x x x 6/14

205 ION POP RETEGANUL (STR.) 122 440 537 122 "Ţ-2.00 244 x x x 206 |ION POPOVICI BĂNĂȚEANU (STR.) 395 140 | - 1736 395 2,00 789 x x |_207 |IONROMÂNU (STR) 386 4,40 1.700 386 2,00 173 x] [x | 208 |ION STOIA UDREA (STR) 276 4,40 1213 276 2,00 551 x x HI 209 IONEL PERLEA (ALEEA) 464 4,40 2.041 464 2,00 928 x x E | | 210 [IORGOVANULUI (INTR) 85 440 374 85 2,00 170 x x | 211 [IOSIF VELCEANU (STR) 111 4,40 489 111 2.00 222 x x IRIS (STR) 569 4,40 2.505 569 2,00 1.138 x x x JEAN MONNET (INTR.) 464 140 | 2044 464 2,00 929 a x x JOHANN NEPOMUK PREYER (STR.) 656 4,40 2.887 656 2,00 1312 x x EI JOHANN SCHWICKER (STR.) 416 4,40 1832 | 416 2,00 833 x x 216 |JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (STR.)* 167 x|x|x|x|x 217 |JOSEPH GABRIEL (STR.) 327 4,40 1.437 327 2.00 653 x|x|x]x]x 218 |LABIRINT (STR) 771 440 3392 TI 2.00 1.542 + x 1 219 |LEV TOLSTOI (STR) 340 4,40 1498 [340 1 2.00 | 681 x x x 220 |LIBELULEI (ALEEA) 140 4,40 617 140 2,00 280 x x x | 221 |LIBERTĂŢII (P-TA.)* 12.000 x|a|x])x|x]x | 222 |LILIACULUI (STR) 371 440 1.631 371 2,00 741 x 1 | 223 |LIMAN (STR) 123 4,40 542 123 2,00 246 T x 224 |LISABONA (STR.) 181 4,40 797 181 2.00 362 x[_ 225 |LOICHIȚĂ VASILE STR.) 159 4,40 700 |. 159 2,00 318 x x 226 |LUCEAFĂRUL (STR) 133 4,40 585 133 2,00 26 | [x x 227 |LUCERNA (STR) 187 823 187 2,00 374 x 228 [LUCIAN BLAGA (STR)* 1.706 x|a|x]|x|x|x 229 |LUDWIG VAN BEETHOVEN (STR.) 222 977 222 2,00 444 x x 230 |LUGOJULUI (STR) 3.416 776 2,00 1.553 x x 231 |LUIGI GALVANI (STR) 382 | 87 Ț 200 [14 x x 232 |LUMINIȚA BOȚOC (STR.) 1.044 237 2,00 475 x x 233 |LUNGĂ (INTR) 1.069 243 2.00 486 x x 234 |LUPENI (STR) 366 83 2,00 166 x 235 [MĂGURA (STR.) 1672 380 2.00 760 x x 236 |MARAMUREŞ (STR) 1021 232 2.00 464 x x 237 [MĂRĂŞEŞTI (STR) 2.138 TI 486 2,00 a x|x[x[x[x 714

Ţ TT 238 |MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.) 1439 4,40 | 6.333 1439 2,00 2.879 x x x 239 |MĂRGINENILOR (STR) 132 4,40 581 132 2,00 1 264 | | 240 |MARIA TĂNASE (STR) 147 140 | 646 147 200] 294 x x] x | 241 |MARTIR ALEXANDRU FERKEL-ŞUTEU (STR.) | 317 440 1.397 317 2,00 635 x x x 242 [MARTIR ALEXANDRU GRAMA (STR.) 263 4,40 1.157 263 2,00 526 x | x 243 |MARTIR ANDREI ISTVAN (ALEEA) 473 4,40 2.079 473 2,00 945 x x ] 244 [MARTIR ANTON FLORIAN (INTR.) 243 4,40 1.069 243 2,00 486 x x x 245 [MARTIR CLAUDIU VÂRCUŞ (STR.) E 440 1467 333 2,00 667 x x 246 |MARTIR CONCIATU(1918) (STR) 421 440 1.852 421 2,00 842 NE x 247 |MARTIR CONSTANTIN GÎRJOABĂ (STR.) 126 4,40 556 126 2,00 253 x = x| | 248 |MARTIR CONSTANTIN ZĂBULICĂ (STR.) 234 4,40 1.030 234 2,00 468 x x[|_ [x 249 [MARTIR CORNEL LUCUȚA (STR.) 108 440. 476 108 2,00 216 x | 250 |MARTIR DAN CARPIN (STR.) 501 440 — 2204 501 200 | 1.002 1 x x x | | 251 [MARTIR DUMITRU JUGĂNARU (STR) 756 4,40 3.327 756 2,00 1.512 x =] x 252 [MARTIR DUMITRU OSMAN (INTR.) _ | 176 4,40 334 ] 76 2,00 152 x x 253 |MARTIR ELENA NICOARĂ (STR.) 473 4,40 2.081 473 | 2.00 946 x x 254 [MARTIR EUGEN NAGY (ALEEA) 375 4,40 1.651 375 2,00 750 x x 255 [MARTIR GABRIELA TAKO (STR) 233 4,40 1.025 233 2,00 - 466 = x[ 256 |MARTIR GHEORGHE NUŢU IOȚCOVICI (STR) | 122 E 440 538 122 2,00 244 x x[_] 257 [MARTIR GOGU OPRE (STR.) 407 440 1.791 407 2,00 814 | x x 258 |MARTIR IANOŞ PARIS (INTR.) 267 4,40 1.174 267 2,00 534 x| [x x 259 |MARTIR IOAN STANCIU (STR.) 521 4,40 2.292 521 2,00 1.042 x 1 x 260 |MARTIR IOAN V. AVRAM (ALEEA) 124 440 544 124 2,00 247 x 261 [MARTIR LADISLAU CSIMARIK (STR.) 13 4,40 592 135 2,00 T 269 x 262 [MARTIR LEONTINA BÎNCIU (STR.) 335 4,40 1475 1 335 2,00 671 x x x 263 [MARTIR MARIA ANDREI (STR.) 440 4,40 1.938 440 2,00 881 x x 264 |MARTIR MARIUS CIOPEC (STR.) 349 4,40 1.537 1 349 2,00 699 x[| [x | | 265 [MARTIR MARIUS NEMŢOC (STR.) 151 | 440 663 151 200| 301 x x 266 |MARTIR OVIDIU MUNTEANU (STR.) 169 4,40 744 169 2,00 338 x x x 267 [MARTIR PETRE MUTAŞCU (ÎNTR.) 86 4,40 378 86 2,00 172 x x x | 268 MARTE PETRU DOMĂŞNEANU (STR.) 1 468 440 — 2.059 468 200 | 936 [x] x + x 8/14

269 [MARTIR SLOBODANCA EWINGER (INTR.) 51 4,40 223 si 2,00 101 , x x 270 |MARTIR SORINEL LEIA (STR.) 118 4,40 520 118 2,00 236 271 |MARTIR SPIRU BLĂNARU (STR) 142 4,40 623 142 2,00 283 x x = 1 272 [MARTIR ŞTEFAN MARIS (STR.) 84 4,40 370 84 2,00 168 x x 213 |MARTIR VASILE BALMUŞ (STR.) 623 4,40 2741 623 2.00 1.246 T x x 274 |MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ (STR.) 141 | 440 620 141 2,00 282 x x 215 |MARTIRILOR 1989 (CAL.) 2351 8,80 22.448 — 2.551 2,00 5102 [x[x <1 x|x 1 276 |MATEI BASARAB (STR.) 452 440 | 1989 452 2,00 904 x) x|x|x|x 1 277 [MAXIMILIAN FREMONT (STR.) 123 4,40 541 123 2,00 246 x x 278 |MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE (STR.) 47 4,40 209 47 2,00 95 x x 279 |MEDICINEI (STR.) 139 4,40 610 139 | 2,00 277 x x MEMORANDULUI (STR.) 1.218 4,40 5.359 1218 FI 2436 x IMESTEACĂNULUI (STR) 355 4,40 1.562 355 2,00 710 x x | 282 |MEZIAD STR.) 207 4,40 911 207 2,00 414 x x x 283 |MIERLEI (INTR.) 4,40 410 93 2,00 186 x x x 284 |MIHAI BĂNĂRESCU (INTR.) _ 9 | 44 348 79 2,00 158 x x 285 |MIHAIL SADOVEANU (STR.) _ 263 4,40 1.156 263 2,00 526 NE + [II 286 |MILOS CRNJANSKI (STR) 382 4,40 1.681 382 2,00 764 x x 287 |MIRCEA HOINIC (STR.) 17 4,40 152 171 2,00 342 x x 288 |MIRCEA POPA (STR) + 1 440 | 549 125 2,00 249 x x 289 |MIRESEI (STR) 8,80 2312 263 2,00 525 290 |MIRON COSTIN (STR.) _ E 4,40 677 154 2,00 308 x|x|x|x|x [MITROPOLIT ALEXANDRU STERCA-SULUȚIU 291 |(P-TA) 304 4,40 1339 304 2,00 609 x x x 292 |MITROPOLIT DR. VASILE LĂZĂRESCU (STR.) 161 4,40 708 161 2,00 322 x 293 |MUNCII (STR) 434 4,40 1.910 434 2,00 868 x 294 |MUNȚILOR (INTR) 455 440 2.000 455 2,00 909 x 295 |MUZICII (ALEEA) 532 440 | 2343 532 2,00 TIS x 296 |NAPOLI (STR) 589 4,40 2.594 589 2,00 1179 297 [NEDELCU ZUGRAV (STR) 196 4,40 863 196 2,00 392 x| x 298 [NEPTUN INTR.) 243 4,40 1.070 243 | 2,00 486 x 299 [NICCOLO PAGANINI (STR.) 438 4,40 1.928 438 2,00 876 x NICOLAE FILIMON (STR.) 386 4,40 1700 | 386 2,00 173 x 9/14

301 [NICOLAE GRIVU (STR.) 263 | 4,40 1155] 263 T_ 200 3523 x] [x 302 [NICOLAE ILIEŞU (STR.) 641 4.40 2821 641 2,00 1.282 x| [x x] 1 303 |NICOLAE IORGA (STR.) 118 4.40 521 118 2,00 237 x x ] 304 |NICOLAE IVAN (STR) 318 4.40 1.399 318 2.00 636 _ x 305 |NICOLAE LEONARD (STR.) 470 440 2.070 470 2.00 941 RI x 306 |NICOLAE TABLE (STR.) 187 4,40 824 187 2,00 374 x T = 307 |NICOLAI ALEKSEEVICI NEKRASOV (STR.) 212 4,40 933 212 2,00 424 x x 308 |NICOREŞTI (ALEEA) 559 | 440 2.462 559 2,00 1.119 x x 309 [NIKOLAUS LENAU (STR.) | 166 4,40 729 + 166 2,00 331 x|x|«[x]x] 310 |OGLINZILOR (STR.) 617 440 2716 617 200 [1.235 x mr 311 |OLARILOR (STR.) 954 440 4.197 954 2,00 1.908 x|x|x|x|x ORAVIȚA (STR.) 218 4,40 959 218 2.00 436 x x 1. ORIZONT (INTR.) 188 440 * 826 188 2.00 376 x p x [ OVIDIU (STR) 272 4,40 1.199 272 ] 2,00 545 x = | PĂDURARILOR (STR.) 116 440 510 116 2,00 232 x x x 316 [PANAIT ISTRATI (STR.) 92 4,40 404 92 2,00 184 x x 317 [PATRIARH MIRON CRISTEA (STR.) 376 440 1.652 376 2,00 751 x x x 318 [PAUL IORGOVICI (STR.) 165 4,40 728 165 T 200 | 331 x] [x 319 [PAVEL ROTARIU (INTR.) 149 440 656 — 149 200 | 298 x 1 x 1 | 320 |PELINULUI (STR) 325 440 1431 325 2,00 650 x x | 321 [PEPINIEREI (STR.) 191 4,40 839 191 2.00 381 UE x 322 |PERLEI (STR.) 718 4,40 3161 718 2,00 1437 x x x 323 |PERU (INTR.) 222 4,40 975 222 2,00 443 IE x Ful 324 |PETALELOR (INTR.) 198 4,40 871 198 2,00 396 x x[ | 325 |PETOFI SANDOR (P-TA.) 135 440 684 155 2.00 311 x x] 326 |PETRE OLARIU (STR.) 200 440 382 200 2,00 401 x x | 327 |PETRU MAIOR (P-TA.) 83 4,40 366 83 2.00 166 x x x 328 |PETRU SFETCA (STR) 127 4.40 - 557 127 2.00 253 x[ [xl 1 329 |PETRU VINTILĂ (STR.) 104 440. 459 104 2.00 209 x 330 |PIATRA CRAIULUI (STR) 209 4,40 919 209 2,00 418 x|x|x|x|x 331 |PISA (STR) 167 4,40 734| 167 2,00 334 x x[ | 332 [PLANTELOR (INTR.) 124 440 544 124 200 | 247 | | x x — 333 |PLATANILOR (STR.) 584 440 2.569 584 2,00 1.168 x] [x x 334 |[POGÂNICI (INTR) 136 | 440 597 136 2,00 272 x |x 10/14

335 [POIANA RUSCĂ (ALEEA) 348 4,40 1.530 348 2,00 695 | | x E [ 336 |POIENIȚEI (ALEEA) 318 4,40 1.399 318 2,00 636 x x[| [x 337 [PREDEAL (INTR.) 116 4,40 510 116 2,00 232 x x 338 |PREOT ALEXANDRU BĂLAS (STR_) 365 440 1.607 365 2,00 730 | x 339 [PROCLAMAȚIA DE LA TIMIŞOARA (STR.) 197 440 866 197 2,00 394 «|. 340 [PROF. ALEXANDRU CIŞMAN (STR.) 291 440 1.281 291 2,00 582 x x x 341 |PROF. MIRCEA NEAMȚU (STR.) 549 440 2414 549 2,00 1.097 x x 342 (PROFESOR DIONISIE LINŢIA (STR.) 113 4,40 507 115 1 2,00 230 x x 343 |PROFESOR DR. VALERIU ALACI (STR.) 365 4,40 1.605 365 -| 2,00 729 x x x 344 |[RĂCHITEI (STR.) | 255 440 1.120 255 2,00 509 x x 345 |RADU DE LA AFUMAȚI (STR.) | 322 440 1417 322 2,00 644 x RI 346 |RADU NEGRU (STR.)* | 448 z|x|x|xlx|x 347 |RAHOVEI (STR.) 224 4,40 987 224 2,00 449 x x 348 IRARĂU (STR) 379 4,40 1.666 379 2,00 157 x x 349 |RĂSĂRITULUI (STR.) 539 4,40 2371 539 2,00 1.078 1 x x x [ 350 [RĂSCOALA DIN 1907 (STR.) 832 440 3.662 832 2,00 1.664 x x RÂULUI (INTR.) | 117 4,40 515 117 2,00 234 x x x - 352 [RECOLTEI (STR.) 350 440 1.540 350 2,00 700 x x _1 | 353 [REGELE CAROL I (BUL.) 1 708 440 3.117 708 2,00 1417 x|x|x[|xlx 354 [REGIMENTUL 13 CĂLĂRAŞI (STR) 162 4,40 713 162 2,00 324 - x x 355 [REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI (STR.) 108 4,40 476 108 200” | 216 x|x|x|xlx 356 |REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA (STR.) 170 4,40 747 170 2,00 340 x|x[|x x 357 [REGINA MARIA (P-TA.) 174 440 766 174 2,00 348 x|x[x | x[x 358 |RENE BRASEY (STR.) | 12 440 491 112 2,00 223 x | 359 |RETEZAT (STR.) 214 440 940 214 2,00 427 x 360 [REVOLUȚIEI DIN 1989 (BUL.) 729 8,80 6418 729 2,00 1459” [x] x] x|x]x 361 |RICHARD WALDEMAR OSCHANITZKY (STR.) 96 4,40 421 96 2,00 191 | x 362 |ROMANILOR (P-TA.) 396 1.744 396 2,00 793 x 363 [ROMANIȚEI (STR.) 425 1.870 425 2,00 850 x 364 |ROŞIORI (STR) 146 644 146 2,00 293 x 365 [ROVINE (STR.) 96 421 96 2,00 191 x 366 |SABIN EVUȚIANU (STR.) 177 779 177 2,00 354 x] | 367 |SABINEI (INTR.) 77 340 77 2,00 154 x 11/14

368 |SACULUI (STR.) 302 440 1327] 3021] 200] 603 1 Ta [ 369 |SĂGEȚII (ALEEA) 164 440 723 164 2,00 329 [x x 370 |ŞAGULUI (CAL) 5.890 | 8.80 51.830 5890 | 2.00 11.779 — x 371 |SALCIEI (STR) 181 4,40 798 181 2,00 363 Tr x 372 |SAMUIL ŞAGOVICI (STR) 1333 | 440 5.866 1333 2.00 2.666 x x 373 |SARMISEGETUSA (P-TA) 115 4,40 504 115 2,00 229 x x 374 |SATURN (INTR) 108 440 474 108 2,00 216 x] [x 375 |ŞCOLU (STR) 265 4,40 1.167 265 2,00 531 x) [x x 376 |SCURTĂ (ALEEA) 99 4,40 436 99 2,00 198 x x 377 |SEMENIC (STR.) 303 4,40 — 1.333 303 2,00 606 x x 378 |SEMICERC (STR.) 661 440 | 2907 661 2,00 1.322 x x 379 |SEPIA (INTR. 347 440 1.529 347 2,00 E 695 x x x 380 |SERGENT CONSTANTIN MUŞAT (STR)* 737 x|x|x|x|x]x[x SFÂNTA MARIA (P-TA) 185 4,40 812 185| 200 369 x x _ 382 |SFÂNTUL GHEORGHE (P-TA)* 2.645 x|x|x|x|x|x] x SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ 383 |(INTR) 181 4,40 799 181 2,00 363 x 384 |SILISTRA (STR) 1109 | 440 4881 1.109 2,00 2.219 x x x | 385 |SILVIU BEJAN (STR) 67 440 297 67 2,00 | 135 x x| 386 |SIMEON MANGIUCA (STR) 335 440 1.476 335 2.00 671 x x x 387 |SIRIUS (STR) 619 4,40 2.722 619 2,00 1.237 x] la ] 388 |SMEURIȘULUI (ALEEA) 7 4,40 340 7 2.00 155 x x 389 |SNAGOV (STR) 403 4,40 1772 403 2,00 805 390 [SOARELUI (STR) 593 4,40. 2.610 595 [ 200 1.186 391 [SOFOCLE (SPL) 1155 | 440 5.082 1.155 2.00 2310 392 |SOROCA (STR) 318 40 1.397 318 | 2,00 635 393 |SPERANȚEI (ALEEA) 128 4,40 562 128 2,00 255 394 |SPIRU HARET (SPL) 441 4,40 1.941 441 2,00 882 | 395 |ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (STR.) 507 4,40 2.230 507 2,00 1014 [x x x[ | 396 |STEFAN SZONYI (STR) 251 4,40 1.106 251 2,00 503 x x 397 |STELELOR (STR) 458 4,40 2.013 458 2,00 915 ESESESESE 398 |ȘTIINȚEI (STR) 103 4,40 452 103 2,00 205 x x HI | 399 |STOROJINEȚ (STR) 168| 440 739 168 2,00 336 x x 400 |SUNETULUI (INTR) 111 4,40 487 1] 2.00 221 x 401 |TABORULUI (STR.) 672 4,40 e 62 | 200 1344 x x + x] 12/14

2.518 402 |TAKE IONESCU (BUL.) 1.259 880 | 11.080 1.259 2,00 403 |TAZLĂU (STR) 409 440 | 1801 409 2,00 818 x x 404 |TEIULUI (STR.) 719 440 | 3.162 719 2,00 1.437 x|x|x|[x|x 405 |TEODOR GÂRNEŢ (STR.) 252 440 | 1110 252 2,00 504 x | x 406 |TEODOR V. PĂCĂȚIAN (STR.) 78 440 341 78 2,00 155 |x x LL x 407 |TIBERIU TIMIŞAN POP (INTR.) 177 4,40 711 177 2,00 353 E: x 408 |TIBISCUM (STR.) 412 4,40 1.812 412 2,00 824 x x 409 |TIMIŞ (STR.) LI | 440 4892 | LU2 200 2224 x|x|x]x] x 410 |TIMIŞULUI (STR.) 104 4,40 459 | 104 2,00 | 208 _ x TIMOTEI POPOVICI (INTR.) 99 4,40 434 99 2,00 197 x x x 412 |TINERETULUI (P-TA.) 94 440 414 94 2,00 188 x 413 |TITUS LIVIUS (STR) 131 4.40 578 131 2,00 263 x] 414 |TOPOLOGULUI (INTR.) 262 4,40 1.154 262 2,00 525 x x |_ 415 [TRAIAN (P-TA) 307 440. 1.352 307 2.00 614 ES ESESESE 416 |TRAIAN NOVAC (STR.) 179 4,40 790 179 2,00 359 x TRAIAN SIMU (STR.) 491 4,40 2.161 491 2,00 982 x x TRANSILVANIA (STR.) 339 440 1.490 339 2,00 677 x x 419 |TRIFOIULUI (STR.) a 4,40, 936 213 2,00 425 x E: 420 |TRISTAN TZARA (STR) 561 4,40 2.468 561 2,00 1.122 x x | 421 LEE (STR.) 427 4,40 1880 |. 427 2,00 854 x x x | 422 |TURNU ROŞU (STR.) 99 440 * 436 99 2,00 198 x| 423 [ULMULUI (STR.) 142 4,40 627 142 2,00 285 x) x 424 [UMBREI (STR) 151 4,40 662 151 2,00 301 x x x 425 |UMBROASĂ (INTR.) 374 4,40 1.644 374 2,00 7 [xl x x UNIRII (P-TA.)* 16.650 x|x|xz]x[zx 'VADUL CRIȘULUI (STR.) 508 440 | 2235 |. 58| 200 ____ 1016 x] | x 428 |VALERIU BRANIȘTE (STR.) 107 440 | 413 107 2,00 215 x x 429 |VĂLIUG (STR.) 200 4,40 879 200 2,00 400 x x 430 [VÂNTULUI (INTR) 7 4,40 337 77 2.00 153 x x x 431 |VASILE ADAMACHI (P-TA.) 119 4,40 522 119 2,00 237 x 432 [VASILE ALECSANDRI (STR)* | 433 |VASILE GEORGEVICI (STR) 555 440 555 2,00 1.110 x x 434 [VASILE GOLDIȘ (STR.) 322 322 2,00 644 x x| | 435 [VASILE LUPU (STR.) 493 493 2,00 986 x x x| [156 E E (STR) 155 155 [| 200 309 La d x 13/14

VASILE NICOLESCU (STR.) 184 440 808 184 200 Ţ 367 x[ [x | VEGA (INTR.) 213 4,40 936 213 2,00 425 x x ] VERSULUI (STR) 521 4,40 2.295 521 2.00 1.043 x x VEVERIȚEI (ALEEA) 250 440 | 1101 250 200 | 500 x x 441 |VICTOR GAGA (STR) 330 440 | 1453 330 2,00 660 1 x 442 |VICTOR VLAD DELAMARINA (STR.) 154 4,40 676 154 2,00 307 x | x] x 443 [VIITORULUI (STR.) 128 4,40 — 564 128 2.00 256 x x 1 VIORELELOR (STR.) 391 4,40 1720] 391 2,00 782 1 x x] VIRGIL SIMONESCU (INTR.) 309 4,40 1.339 309 1 2,00 + 618 | xl x VIȘINULUI (ÎNTR.) 103 440 453 103 2,00 206 x x VLAD BĂNĂȚEANU (STR.) 257 4,40 1.132 257 2,00 E x + 448 |VLĂDEASA (STR) 331 440 1.455 331 2,00 661 x |_449 |VLĂSIEI (STR.) 138 4,40 609 138 2,00 277 x x] 450 |VOLTA (STR) 151 4,40 665 151 2,00 302 x 451 |VUK ST. KARADZIC (STR) 313 4,40 3.578 813 0 16206 | [x 452 | WILHELM CONRAD RONTGEN (STR.) 142 4,40 627 142 2.00 285 p | | 453 [ZALĂU (STR) 119 4,40 522 119 2,00 237 x x] 454 |ZÂNELOR (INTR) 129 440 566 129 [| 200 257 x 455 |ZÂNOAGA (STR) 265 4,40 1.168 265 2.00 531 x x 456 |ZARAND (STR. 236 440 E 1.039 236 2.00 472 x x 457 |ZLATNA (STR) 236 4,40 1.035 236 2,00 T 472 x[| [x] -L 804.382 | 316944 TOTAL (în metri pătrați): 1.121.326 ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT CONSILIER FABIOLA PAULA TĂNASĂ 14/14 *Suprafața străzilor notate cu * a fost modificată ca urmare a lucrărilor de Reabilitare a Centrului Istoric al Municipiului Timișoara

Căile de circulație pe care se execută măturatul mecanic, incluzând şi parcările de reşedinţă Anexa nr. la la caietul de sarcini nr. Dimensiuni tronson stradă Dimensiuni trotuar Zilele din săptămână NE CRT | Nume strada Lungime Lăţime Suprafata Lungime | Lăţime | 1 [1 DECEMBRIE (STR.) 2.359 4 9435 2.359 2,00 4.718 x]xfx|x[|x 2 [16 DECEMBRIE 1989 (BUL.) 1380 8 11.040 1.380 2,00 2.760 x] x] x] 3 [20 DECEMBRIE 1989 (STR) 529 4 2115 529 2,00 1.058 x|x|x|x]x]x] 4 |3 AUGUST 1919 (BUL.) 666 4 2.665 666 2,00 1332 7 x|xlx[|x 5 [700 (P-TA) 392 4 1.569 392 2.00 784 x] 6 |ACAD. ALEXANDRU BORZA (STR) 468 4 1.873 168 2,00 936 [x] x] x] x]: x] x - ACAD. PETRE P. NEGULESCU (STR) 255 4 1.020 255 2,00 510 8 | AGRONOMIEI (STR.) 415 4 1.661 415 2,00 830 x|x] x] x 9 [ADA (STR) 320 4 1.280 320 | 2,00 6410 x|x|x[|x[x 10 [ALBA IULIA (STR.) 151 4 605 151 2,00 303 x|xfx|x|x]x] 2 11 [ALBĂSTRELELOR (STR.) Lp 4 6.903 - 2,00 3.452 E x|x|x[|x 12 |ALBINELOR (STR) 1.420 4 5.682 1420 2,00 2.841 x) A , 13 |ALECU RUSSO (STR) 222 4 888 222 2,00 444 xJxfx|x[x 14 [ALEXANDRU GOLESCU (STR) 200 4 795 200 2,00 399 x|x|x[|x]x] x] 15 [ACER IAR UPU 441 4 1.765 441 2,00 882 x|x|x|x[|x x 16 [ALEXANDRU MACEDONSKI (STR.) 566 4 2.262 566 2,00 1131 x|x[|x TR 17 PARERI STEI 1137 4 4.546 | 1.137 2,00 2273 x|x|x|x[x 18 [ALSACIA (STR) 253 [| 4 1014 253 2,00 507 x|x]x[|x]x 19 [ALUNIȘ (STR) 939 4 3.756 939 2.00 1.878 20 |[ALVA THOMAS EDISON (STR) 143 4 573 143 2,00 287 x|x|x[|x[x 21 [AMURGULUI (STR) 571 4 | 2283 371 2,00 1141 x x 22 |ANA IPĂTESCU (STR.) 1224 4 4.896 1.224 2,00 2.448 x|x|x[x]x 23 |ANDREI ŞAGUNA (STR) 415 4 1.660 415 2,00 830 x] xfx|x|x]x 24 |ANGHEL SALIGNY (STR) 311 4 1.242 311 2,00 621 xJxlx[|x[|x 25 |ANIŞOARA ODEANU (STR.) 526 4 2.103 326 | 2.00 1.051 xx] 26 |ANTENEI (BUL.) 643 4 2.574 63 | 2.00 1.287 xi x|x|x] x] x] x 27 |ANTON GOLOPENȚIA (STR) 371 = 1486 | 371 | 2,06 743 x|xix|x[x] _ 28 [ANTON PANN (STR) 198 4 792 198 2,00 396 x|x[x[x]x 29 [ANTON PAVLOVICI CEHOV (STR.) 786 4 3.143 786 200 | 157 30 [ANUL 1348 (STR) 504 4 2.015 504 2,00 1.008 xixfx[xix] |] 31 [ARADULUI (CAL) 5403 | 8 | 4221 5403 "| 2,00 E 10.805 [x] x] x]x] x [GR]

32 [ARDEALULUI (STR.) 1718 4 6.873 1.718 3.437 x[|x] x]x]x]x] 33 [ARIEL DUILIU MARCU (STR.) 539 4 2.155 539 1.077 xxl x|x|x| |] 34 [ARI VICTOR VLAD (STR.) 568 4 2271 568 1135 "|x[x[x[x[x 35 |ARIADNA (STR.) 709 4 2.837 709 1418 x = x|x 36 ARIEȘ (STR.) 737 4 2.950 737 1.475 FR x|xlxlxlx 37 [ARISTIDE BRIAND (STR.) 328 4 1.313 328 657 x|x|lx|xlx 38 [ARISTIDE DEMETRIADE (STR.) 2.673 4 10.693 2.673 5.346 x 39 [ARMONIEI (STR.) 1.160 4 4.642 1.160 2321 x|x[ x x x 40 | ARON PUMNUL (STR.) 112 4 448 112 224 x|xlx[lx[lx 41 |ARTHUR RUBINSTEIN (STR.) 591 4 2.365 591 1.183 x|x|x]ix]x] 42 [AUREL POP (STR.) 716 4 3.104 716 1.552 43 [AUREL POPOVICI (STR.) 363 4 1451 363 726 x[x|x|xlx[x[| x] 44 |AUREL VLAICU (P-TA) 204 4 817 204 409 45 |AVRAMIANCU (P-TA) 448 4 1.794 448 897 x|x|x|lx[x x 46 [AVRAM IMBROANE (STR) 2.936 4 11.742 2.936 5.871 x|x|x|lxlx 47 |AXENTE SEVER (P-TA.) 543 4 2173 543 1.086 x|xlxlxlx 48 [BABA DOCHIA (STR) 348 4 1.392 348 696 49 [BANATUL (STR) 875 4 3.499 875 1.750 x|lx|x|x[zx 50 |BANUL MĂRĂCINE (STR.) 611 4 | 2445 611 1.222 x[xixlxlx 51 [BARBU LĂUTARU (STR) 333 4 1.331 333 666 x|x|xixlx 52 [BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA (STR) 202 808 202 2,00 404 |. x|xalxlx 53 [BÂRSEI (STR) 373 4 1491 373 2,00 745 x|xlxlx 54 [BÂRZAVA (STR) 963 4 3.854 963 2,00 1.927 55 [BASEL (STR) 253 4 1012 253 2,00 506 56 |BATANIA (STR) 918 4 3.671 918 2,00 1.835 57 |BERZEI (STR.) 449 4 1.797 449 200 | 899 NRESESEIE 58 |[BISTREI (STR) 688 4 2.753 |__688 2,00 1376 59 [BOBÂLNA (STR) 1.656 4 6.623 1.656 2,00 3.312 x|x|lxlx 1 60 |[BOEMA (STR.) 172 4 687 172 2,00 343 x|x| x] 1 61 [BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU (BUL.) 3 | 4 2.053 513 2,00 1.027 xix|xlalxlx|x 62 |BOGDĂNEŞTILOR (CAL) 2.863 4 11.453 2.863 2,00 5.727 x|x|lx]xlx x 63 |BRADUL (STR.) 238 4 952 | 238 2,00 476 x|xlxlxix 64 [BRAŞOV (STR) 313 4 1.253 313 2,00 627 x|x|xix]x 65 |[BRAZILOR (STR.) 150 4 601 150 2,00 301 x|x|xizlx 66 |BRUMĂRELE (STR.) 162 4 649 162 2,00 325 x|x[|x]x]x 67 |BUCEGI (STR.) 357 4 1.427 357 2,00 713 x|x|xlx]x 68 (STR.) 921 4 3.683 | 921 2,00 1841 x|x] xx] x[x[| x 214

69 [BUCUREŞTI (STR) 353 4 1413 353 2,00 707 x| xi x|x[x] x] x BUDAI DELEANU (STR) 716 4 2.864 716 2.00 1432 x|x]x[x BUJORILOR (STR) 1.938 4 7751 1.938 2,00 3876 [|x]x]x]x BUZIAŞULUI (CAL.) 2.302 4 9209 2.302 2,00 4.605 x|x|x[|x[x]x C.A. ROSETTI (STR.) 684 4 2.736 684 2,00 1.368 CĂLAN (STR.) 327 4 1.309 327 2,00 654 NESESAIE CALISTRAT HOGAŞ (STR.) 186 4 744 186 2.00 372 x) x[|x|x|x 1 CÂMPULUI (STR) 1439 4 5.755 1439 | 2,00 2.871 x alx[|x]x]x CANALUL BEGA (STR.) 1.829 4 7315 1829 | 2.00 3.658 x]x[x | 78 CĂPITAN DAMŞESCU (STR.) 648 | 4 2.590 648 2,00 1.295 x] x x x| x] x | 79 _|CAPREI STR) | [+4 364 91 2,00 182 xx x[|x]x | 80 |CĂPRIOAREI (STR) 533 4 2131 533 2,00 1.066 CĂRĂBUŞULUI (STR.) 260 + 4 1039 260 2,00 520 x|x[|x|x[x CAREI (STR) 855 4 3421 855 2,00 1.710 x|x[a[|x[|x CAROL DAVILLA (STR) 764 4 3.057 764 2,00 1,529 x|x|x|xjx[ | 34 |CAROL TELBISZ (STR) 302 4 1.207 302 2,00 604 x|x|x|x|x]x| x CARPENULUI (STR.) 2.069 4 8276 2069 | 2,00 4.138 x| x] x|x|x CENTURA (STR) | 1238 4 4951 1.238 2,00 2476 x|x]x|x|x CERCULUI (STR) 1575 | 4 6301 1.575 2,00 3.151 x|x]x]x]x CETĂȚII (BUL.) | 1628 | 8 13.023 1628 2,00 3.256 x|x|x|x[x x CEZAR BOLLIAC (STR) 4 1.812 453 2,00 906 x|x[x[|x]x CHIŞINĂU (STR. 4 1.176 294 2,00 588 x|x|x[|x]x CHIŞODEI (STR.) 4 5.398 1349 | 2,00 2.699 x|x]x|x[|x CINCINAT PAVELESCU (INTR) 4 296 74 2.00 148 In x|x]x|x CIOCÂRLIEI (STR) 4 4308 1077 | 200 2154 x]x]x|x]|x 94 |CIPRIAN PORUMBESCU (STR) 4 5.317 1329 [2,00 2.658 x|x)x|u| x] x] x 95 |CIRCUMVALAȚIUNII (CAL) 2.280 4 9.123 2280 | 2,00 4.561 xx] x|x|x[|x 96 |CIREŞULUI (STR) 639 4 2.555 639 2,00 1277 NESESFIE CLOȘCA (STR) 1.129 4 4515 1.129 2,00 2.258 x|x[x|x]x x CLUJ (STR) 597 4 2.388 597 2,00 1.194 x|x| x|x] x] x[ x COCORILOR (STR) 544 4 2175 544 2,00 1.088 x|x|x|x | 100 [CONSILIUL EUROPEI (P-TA) 386 8 3.086 386 2.00 TI x|x|x| xxl x| | 101 [CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (BUL.) 1.958 4 7.834 1.958 2,00 3917 | 102 [CONSTANTIN BRÂNCUŞI (STR.) 4 1.164 291 2,00 582 CONSTANTIN CEL MARE (STR) 1217 4 4.869 1217 | 200 2435 xx) CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA (BUL.) 1.197 4 4.786 1197 | 2,00 2.393 x|x|x|x|x|x|x 3/14

105 | CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA (STR.) 535 [| 4 2.139 ss | 2,00 1.069 x|x|xix|x 106 |CONSTANTIN MIU-LERCA (STR.) 126 4 504 126 2,00 252 x|x[ x[x[x 107 |CONSTANTIN OLĂNESCU (STR) 194 4 778 194 0] 389 x|x[x|x[z 108 |CONSTANTIN TITEL PETRESCU (STR) I71 4 683 171 2,00 343 | 109 |CONSTRUCTORILOR (BUL.) 1119 4 4477 1.119 2,00 2.238 x|xlxix[x]x 110 [CONSTRUCTORILOR (STR.) 950 4 3.800 | 950 2,00 1.900 x[x Pt x x 111 [COOPERAȚIEI (STR.) 151 4 603 151 2,00 301 x|x| x[x[x 112 |CORBULUI (STR.) 349 4 397 349 2,00 699 x|x]x]xlx[ | 113 [CORIOLAN BĂRAN (STR) 389 4 1554 389 2,00 Tm xixix[|xix] | 114 CORIOLAN BREDICEANU (STR.) 324 4 3296 824 2,00 1.648 x|x|x[xz]x[x <| 115 |CORNELIU COPOSU (BUL.) 949 4 3.797 949 200” | 1.899 x[x + x x] 116 [COSTACHE NEGRUZZI (STR.) 470 4 1882 470 2,00 91 [x] x] xx] x 117 [CRIŞAN (STR) TI70 4 4.682 1.176 2,00 2341 118 [CRIŞUL (STR) 248 4 FI 994 248 2,00 497 x|x[xix[x 119 |[CRIZANTEMELOR (STR) 581 4 2724 681 2.00 1.362 1 x <a x|xlx 120 |D. MENDELEEV (STR-) 163 4 1.852 163 2,00 926 x|x|x[x = 121 [DÂMBOVIȚA (BUL.) 1.604 8 12835 1604 2,00 3.205 x 122 [DAN CĂPITAN (STR) 646 4 2.584 616 2,00 1.292 x|xlx[|x[x 123 |DEF (STR) 709 4 2.837 709 200| 1418 x 124 |DELINEŞTI (STR) 297 4 1.190 297 2,00 395 xxl x|x[x 125 |DETA (STR. 128 4 128 2,00 Dr 356 x|x[x[|x[x 126 [DIMINEȚII (STR.) 908 4 3633 908 2,00 1817 x|x[|x[x[x 127 |DIMITRIE CANTEMIR (STR.) 121 4 -485 121 2,00 LE x|xix]ix[ x 128 |DINU LIPATTI (STR) 295 4 1.180 295 2.00 590 x|xlxix[x 129 |DIVIZIA 9 CAVALERIE (STR) 1.112 8 8.896 | TI 2,00 2224 x|x|x[x[x x 130 |DORIN TEODORESCU (STR) 369 4 1475 369 2.00 737 x|x|x[|x[x m 131 [DOROBANŢILOR (CAL) 7.665 4 30.661 7.665 2.00 15330 |x|x| x[x]x]x 132 |DR. GRIGORE T. POPA (STR.) 1.219 4 4.877 1219 2,00 2.438 x 133 |DR-IOAN BONTILĂ (STR) 504 4 2.017 504 2.00 1.008 134 |DR. IOSIF BULBUCA (BUL) 1.796 8 14.369 1.796 2,00 3.592 x|x| eta 135 |DR. PIUS BRÂNZEU (STR.) 398 4 1.593 398 200 "| 797 x|xlx|x[x 136 |DR. ROBERT KOCH (STR) 3522 4 2.086 572 200 [1043 x[xix[x]x 137 [DRĂGĂŞANI (STR) 268 4 1072 268 RR 536 x|x|xixixlx 138 |DREPTATEA (STR.) 695 4 2.780 695 2,00 1.396 x|x|x[|x|x 139 |DRUBETA (STR.) 1.504 4 A 6.015 1.504 2,00 3.007 x|x]x]x[x 140 [DUNĂREA (STR) 1.896 4 1583 | 1896 2,00 3792 x|x|x|xi[x 141 [ECATERINA TEODOROIU STR.) 247 4 | 989 [247 = 495 4/14

142 [EDGAR QUINET (STR) 428 4 1711 428 200 | 856 x[x] x[x]=] 143 EDUARD BENES (STR) 299 4 1.198 259 2,00 599 x|x|x[x[x 144 |EFTA BOTOCA (STR) 653 4 2612 | 653 2,00 1.306 x = x <T x 145 [EFTIMIE MURGU (P-TA) 405 4 T621 405 2,00 810 Pe x E: 51 x 146 |EMANUIL UNGUREANU (STR.) 362 4 L447 362 2,00 723 xx] x]xlxix|x 147 |EMIL GÂRLEANU (STR.) 194 4 | TI 194 2,00 388 x|x]x x] x 148 |EMIE RACOVIȚĂ (STR.) 726 4 2.906 _ 2,00 1.453 pi x = *| x 149 [ENEAS (STR) 1744 4 6.575 1744 | 2.00 3.487 150 |ENRIC BAADER (STR.) 536 4 2145 536 2,00 1072 151 [EPISCOP AUGUSTIN PACHA (STR.) 258 4 1032 258 200 [516 x|x|x|xlxix|x 152 [EROILOR DE LA TISA (BUL.) 1.564 4 6.254 1.564 2,00 3.127 x | 153 |FTERNITĂȚII (STR) 836 4 3344 836 2,00 1.672 154 [EUGEN CUTEANU (STR.) 460 4 1.838 460 2,00 919 - x|x ur x r | 155 — |F. C. RIPENSIA (ALEEA) 2.869 4 11.478 2.869 2,00 5.739 x|x|x|xix[x 156 |FĂGĂRAŞ (STR.) 242 4 967 242 2,00 484 x|x|xlx i 157 [FELIX (STR) 741 4 2.965 741 2,00 1.483 x|x|x|x|x FLACĂRA (STR) 504 4 2.016 504 200 | 1.008 xxl x|xlx FLORILOR (STR.) 167 4 667 167 2,00 334 x|x[x]xlx FOIȘOR (STR.) 150 | 4 600 150 2,00 300 x|xlx|x]lx 161 |FRANYO ZOLTAN (STR.) 142 4 568 142 2,00 284 H 162 |FRATELIA (STR.) 254 4 1014 254 2,00 p 507 x|x|x A 163 [FREDERIC MISTRAL (STR.) 576 4 2.305 576 2,00 1.152 x|x]x|xlx 164 [FRIGULUI (STR) 155 41 619 155 2.00 309 x|x|xlxlxlx 165 |GALILEO GALILEI (STR.) 300 4 1200 306 2,00 600 x|x[x]x|x 166 |GARABET IBRAILEANU (STR) 163 4 653 163 2,00 327 A xix|x 167 |GĂRII (STR.) 1.531 4 6.124 1.531 2,00 3.062 SI 168 (STR.) 672 4 2.687 672 2,00 1.343 x|xix|x|x 169 |GAVRIIL MUSICESCU (STR.) 4.578 4 18310 4578 2,00 9133 RESESEIEE 170 |GENERAL FREMIA GRIGORESCU (STR.) 177 4 708 177 2,00 354 x|x]xlxixlx| x 171 | GENERAL GHEORGHE DOMĂŞNEAN (P-TA) 460 4 1.839 460 2,00 919 x|x| x «|. 172 |GENERAL HENRI BERTHELOT (STR.) 217 4 867 217 2,00 434 x|x|x|xlx 173 |GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 922 8 7378 922 2,00 1.844 x|x|x|x|x[|x 174 |GENERAL MAGHERU (STR.) 755 4 3.018 755 2,00 1.509 175 |GENEVA (STR) | 496 4 1.984 496 2,00 992 xx] | 176 |GEORGE COŞBUC (STR.) | 149 4 597 149 2,00 298 xx] x|xlx|x|x n GEORGE GEORGESCU (STR.) | 418 4 1.671 418 2,00 836 x[x|x|xlx 178 |GEORGE POP DE BĂSEȘTI (STR.) [439 4 | 1754 [| 435 2,00 877 5/14

179 [GEORGE TOPÎRCEANU (STR.) [240 4 961 240 2,00 481 x] x] 7-1] 180 [GHEORGHE ADAM (STR.) | 1055 4 4.220 1.055 2,00 2.110 x|x|xlxlxlx 181 |GHEORGHE ASACHI (STR.) 309 4 1234 309 2,00 617 x[x]|xlx[x | 182 [GHEORGHE COTOŞMAN (STR) 360 4 1.439 360 2,00 720 xJx|x[x]x 183 |[GHEORGHE DIMA (STR.) 491 | 8 3.926 491 2,00 982 x FI 184 [GHEORGHE DOJA (STR) 952 4 3.806 |__ 952 2,00 1.903 x| x] x] x 7 185 |GHEORGHE LAZĂR (STR.) 1.499 4 5.997 1.499 2,00 2.999 x| x] x]xlx[x[ x 186 |GHEORGHE ȚIȚEICA (STR.) 641 4 2.564 641 2,00 1.282 x|xix|ulx 187 |[GHIRODEI (CAL) 1.761 4 7.045 1761 2,00 3.522 x|x|lxixlx 188 |GLAD (STR) 1.349 4 5.394 1.349 2,00 2.697 x] x x|x 189 |GLORIEI (STR) 317 4 1.268 317 2,00 634 x) x x|x[|x 190 |GRĂDINARILOR (STR) 820 4 3.279 820 2,00 1.640 x|x|xlxlx 191 [GRIGORE ALEXANDRESCU (STR.) 3726 4 14.904 3726 | 2.00 7.452 xix|x] xxl 192 [GRIGORE ANTIPA (STR.) 399 4 1.597 399 | 2.00 799 x|x[lx[x]x GRIGORE POPIȚI (STR.) 110 4 442 110 2,00 221 RETESEIE GRIVIȚA (SPL) 389 4 1.556 | 389 | 2,00 718 HEBE (STR) 1.167 4 1.668 1.167 2,00 2.334 HECTOR (STR) 273 8 2.183 273 2,00 546 x|x|x]xlx[x|x 197 [HERCULANE (STR.) 1.117 4 4.469 1.117 2,00 2.235 x x|x|x HERODOT (STR) 234 4 937 234 2,00 468 x x|x]x HORIA (STR) 1.232 4 4.927 1.232 2,00 2.463 x x|xlx[ HORIA CREANGĂ (STR.) 408 4 1.632 | 408 2,00 816 x IANCU HUNIADE (P-TA.) 755 4 3.021 755 2,00 1511 x|x|lx|x E x TEPURELUI (STR.) 243 4 9T3 243 2,00 e 487 RESESESESE ILIA REPIN (STR) 502 4 2.010 502 | 200 | 1005 xix|x|x] ILIE GROPŞIAN (STR.) 377 4 1.509 377 2,00 754 x[|x|x|x INDEPENDENȚEI (STR.) 334 4 1.336 334 2,00 668 x|x|x[lx INDUSTRIEI (BUL.) 767 4 3.067 767 2,00 1.534 x|x|xlxlx ÎNFRĂȚIRII (STR.) 316 4 1265 | 316 2,00 633 208 [IOACHIM MILOIA (STR) 762 4 3.048 762 2,00 1.524 x|x]x|x]x IOAN INOCENȚIU MICU KLEIN (STR.) 453 4 1.813 453 2,00 907 x|x]x|xlx| [| 210 [IOAN PLAVOŞIN (STR.) 72 4 3.087 12 2,00 1.544 x[x x|ulx x 211 [IOAN SLAVICI (STR.) 1601 4 6404 1601 2,00 3.202 x x|ax[x] 17) 212 [IOAN VĂSII (INTR.) 193 | 4 173 193| 2,00 386 x|x|x 213 [IOANZAICU (STR) 581 4 2325 581 2,00 1.163 x|xlx 214 |IONBARAC (STR.) 5" 4 2.286 571 2,00 1.143 215 |IONC. BRĂTIANU (BUL.) 245 8 1.959 245 2,00 490 x|x[x 216 |ION CREANGĂ (STR) 333 | 4 1.531 383 2.00 | 766 x|x[lx 6/14

217 [ION CRISTOREANU (STR.) 329 [4 1317 [| 339 2,00 658 T 218 |IONHELIADE RĂDULESCU (STR) 198 4 792 | 198 2,00 396 IF x x| x 219" [ION IONESCU DE LA BRAD (STR.) 1.387 4 5.547 1387 2.00 2773 x|x|x[|x _ 220 |IONMIHALACHE (STR) 4 1.825 456 | 913 x|x]x[x] x 221 |1ON MINULESCU (STR) 4 551 138 2.00 275 x|x)x|xix] | 222 [ION MONORAN (STR) 4] 716 179 2,00 358 | 223 |ION NECULCE (STR) 4 2373 3593 2,00 1.187 1 224 ION NEGULICI (STR) 4 2.578 644 2,00 1.289 x] x|x[x]x bon Sa) 4 3.132 783 2,00 1.566 x|x[|x[|x | 226 JIONEL L C. BRĂTIANU (P-TA.) 4 1221 305 2,00 611 xx) xx] x] x]. 227 JIONEL TEODOREANU (STR.) 4 1256 314 2,00 628 x)xJx|x|x] [1 228 IOSIF VULCAN (STR) 4 2.457 614 2.00 1.229 x) x|x[|x]x] x 229 [ISMAIL (STR.) 4 4011 1.003 2,00 2.005 x x|x[x 230 [IULIA SIMU (INTR.) 4 919 230 2,00 459 x x|x 231 |IULIAN GROZESCU (STR) 4 1070 268 2.00 535 x x|x 232 |IULIU MANIU (BUL.) 8 6.720 840 2,00 1.680 x|x x|x[|x 233 [IULIU PODLIPNY (STR.) 4 | 1432 358 2.00 716 x| x x] x 234 [IVAN PETROVICI PAVLOV (STR.) 568 4 _ 2272 568 2.00 1.136 x] x xx | IZLAZ (STR) 1.811 4 7.244 1.811 2.00 3.622 x] 1 JANOS BOLYAI (STR) | 108 4 | 431 108 2,00 216 x|x]xix|x|x|x 237 JIUL (STR) 175 4 701 175 2,00 351 xJx|x[|x]x]x] x 238 |JOHANN SEBASTIAN BACH (STR) 539 4 2.155 539 2.00 1077 x|x]x[|x]x 239 JJOHNNY WEISSMULLER (STR.) 268 4 1.073 268 2,00 536 240 |JOKAI MOR (STR) 710 4 2.839 710 2,00 1.420 x|x|x|x[x 241 |JORGE AMADO (STR) 126 4 503 126 2,00 251 x x JOSE SILVA (STR) 175 4 699 175 2.00 350 x x|x|x | 243 [JULES VERNE (STR.) 1.380 4 5.520 1.380 2,00 2.760 x x |x]x KARLSRUHE (P-TA) 399 4 1.596 399 2.00 798 x|x|x|x|x LACULUI (STR) 847 4 3.390 847 2,00 1.695 x|x|x[x]x LALELELOR (STR) 149 | 4 1.755 439 878 x|x]x[|x|x 247 |LĂMÂIȚEI (STR) 443 4 1773 | 443 886 x|x|x[|x[x | 248 |LAURIAN AUGUST TREBONIU (STR) 368 4 1473 | 368 737 x|x|x]x]x ) 249 |LĂUTARILOR (STR) 94 4 315 | 94 187 x|x|x]x|x | 250 |LEANDRULUI (STR.) 374 4 1.497 374 2.00 148 x|x]x[|x]x LEGUMICULTURII (STR.) m | 4 | 3135 | 784 | 200 [| 1567 x|x|x]x|x LEMNARI (STR.) 23 | 4 | | 23 | 426 x|x]|x]x]x | 253 [LEONARDO DA VINCI (P-TA) 113 4 225 x|x)x|x|x LEULUI (STR) 165 4 200 [| 329 714

255 ȚLEVĂNȚICA (STR) 220 4 879 220 200 | 439 x| x] 7] 256 |LIEGE (STR) 465 4 1.861 165 | 2.00 930 xx] 257 |LINIŞTEI (STR) 1.156 4 4.622 1.156 1 2,00 2311 258 [LIREI (ALEEA) 179 4 717 1 179 2,00 359 x | [| 259 [LIVEZILOR (STR.) 741 4 2.965 TAL 2,00 T 1.483 x] x[|x]x 260 [LIVIU REBREANU (BUL.) 2430 8 — 19.444 2430 2,00 4.861 x] x]xlx 261 |LORENA (STR) 1352 + 4 5.408 + 1352 2,00 2.704 1 x] x|x]x 262 |LOUISPASTEUR (STR) 344 4 1375 344 2,00 p 687 x|xjx|x x 263 |LT. OVIDIU BALEA (STR) 4.839 8 38.715 4.839 2,00 9.679 x| x] x|x]x x 264 |LUDUŞ (STR) 102 4 408 102 2,00 204 z|xlx|x|x[ 1 265 |LUDWIG VON YBL (STR.) 504 4 2.018 504 2,00 1.009 x|x|x|x=[ | 266 |LUGOJULUI (CAL.)** 2.703 8 21.624 d 2.703 2,00 5.406 x] x] 267 LUNCANI (STR.) | 636 4 2.542 636 2,00 1271 x|x]x[|xlx 268 [LUNCII (STR) 261 4 1.045 261 d 2,00 522 x|x[|x[x]x 269 |LUNEI (STR) 481 4 1.923 481 2,00 961 x|x = x[|x 270 |LUȚĂ IOVIȚĂ (STR) 239 4 955 235 2,00 Ţ 478 xx] x[|xlz 271 |MACILOR (STR.) 678 4 2713 678 2,00 1.357 x[|x]x|x[x x 272 “MADONA (STR) 243 4 974 243 | 2,00 487 x|x pe x|x 213 |MADRID (STR) 214 4 857 + 214 2,00 429 x TE] x 1 214 [MAGNOLIEI (STR.) 762 4 3.047 762 2,00 1.524 215 [MAIOR TITUS MUREŞAN (STR) 423 4 F 1.691 423 2,00 845 x[x|x[|x|x 216 |MANGALIA (STR) 793 4 3.170 793 2,00 1.585 TI x|x|x|x 277 |MĂRĂŞTI (P-TA) 285 4 1139 In 785 2.00 570 x|x|x[x =] x 278 _|MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU (STR) 1439 4 ] 5.758 1.439 L 2,00 2.879 x | x x) x 279 |MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN (STR.) 1431 4 5.722 1431 2,00 2.861 x|x[x[x[x _ MĂRGĂRITARILOR (STR.) 420 4 1.681 420 2,00 840 x|x|x|x | 281 (MARGINII (STR.) 1.458 4 5.830 1.458 2,00 2.915 x|x|x|xlx x 282 [MARIANA DRĂGHICESCU (STR.) 288 4 1.152 =] 2,00 | 576 xx] x]x|x 283 [MARIUS MOGA (STR) 246 4 984 246 2,00 492 [xx] x 284 [MARIUS MUNTEANU (STR) 223 4 893 ŢI 2,00 446 |x| x] x[x[]x ] 285 |[MARTIN LUTHER (STR.) 1 231 4 924 231 | 462 |x|x| xix|x|=|x 286 |MARTIR CERNĂIANU (STR.) 539 4 2.156 539 2,00 1.078 E [MARTIR COLONEL IOAN UȚĂ (STR.) 535 4 - 2.135 535 2,00 1.069 x|x]x]x[x 288 [MARTIR CONSTANTINRADU (STR.) 657 4 2.629 657 2,00 1.314 x | 289 _|MARTIR CORNEL POPESCU (1918) (STR.) 800 4 3.201 800 2,00 1.600 A x|xlx[|xlx 290 [MARTIR GHEORGHE IOSUB (ALEEA) 147 4 587 147 2,00 294 x|x]x E x 291 [MARTIR HERMAN SPORER (STR.) 456 4 1.822 456 2,00 911

MARTIR IOAN BUTEANU (STR) 4 729] 18 2.00 364 x] x] pi MARTIR IOAN CIORDAŞ (1918 ) (STR. 4 1.993 198 2.00 997 x) x| x] [MARTIR IOAN TÂNASE(1949) (STR) 4 2.641 660 2.00 1.320 MARTIR ION MIRON (STR.) 4 1.879 470 2,00 940 x[x]x[|x MARTIR MIROSLAV TODOROV (STR.) 4 1.093 213 2,00 547 x|x[|x[x] 297 |MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ (STR) 4 2.356 589 2,00 TE x|x]x] 298 |MARTIR REMUS TĂSALĂ (STR) 4 1.620 405 | 2,00 810 x|x]x[x 299 |MARTIR SEBASTIAN IORDAN (STR.) 4 1.037 259 2.00 519 x|x]x[x 300 [MARTIR SILVIU MOTOHON (STR) 4 3.062 765 2,00 1.531 x[x]x[x 301 [MARTIR SORINEL LEIA (STR) 4 473 118 2,00 236 x|xlx[x 302 |MĂSLINULUI (STR) 4 3239 810 2,00 1.620 x]x|x[|x 303 |MĂTĂSARILOR (STR.) 4 2.541 635 2,00 1271 x|x]x[x 304 CORVIN (STR.) 4 430 108 2.00 215 x| x] x[x 305 |MATEI MILLO (STR) 4 3.162 790 2,00 1.581 x|x]x[x 306 |[MĂTRĂGUNEI (STR.) 4 2.206 551 2,00 1.103 x x 307 |MELODIEI (STR) 4 1.545 386 2,00 73 x x 308 [MICHELANGELO (STR.) 8 3.732 467 2,00 933 E x 309 |MICŞUNELELOR (STR.) 4 681 170 2.00 340 x[x x | 310 [MIHAI EMINESCU (BUL.) 4 4.577 1144 2,00 2289 x[x]x[x | 3i1 [MIHAI VITEAZU (BUL.) 8 6.189 714 2,00 1.547 x|x])x[x 312 _|MIHATE, KOGĂLNICEANU (STR.) 4 2.863 716 2.00 1431 x[xi x]: | 313 [MIRCEA CEL BĂTRÂN (STR) 4 8.786 2.196 2,00 4393 x|x|x|x [MIRESEI (STR) 4 1.051 263 2.00 525 x|x[x[x [MOGOȘOAIA (STR.) 4 483 121 2,00 241 x|x|x|x MOISE DOBOŞAN (STR) 4 7.541 1.885 2,00 3771 x|x|x[x MOISE NICOARĂ (STR) 4 1.700 425 2,00 850 x]x|x[x (MOLDOVEI (STR) 4 1.817 454 2,00 909 x|x|x[|x [MOLIDULUI (STR) 4 1.747 437 | 874 xl IMORARILOR (SPL.) 47. 412 103 2,00 206 x|x|x[x MOŞNIȚEI (CAL) 4 5431 1.358 2.00 2716 xjx|x[|x MUNCITORILOR (STR) 4 2.043 511 2,00 1021 x|x|x[|x MUNTENIEI (STR) 4 2.706 677 2,00 1353 x|x|x|x MUREŞ (STR) 4 14.438 3.609 2.00 7.219 x|x]x[x | 325 [NEAJLOV (STR) 4 = 3.930 982 2,00 1.965 x|x|x]x NERA (STR.) 4 2.060 515 2,00 1.030 SESESE NICHITA STĂNESCU (STR.) 4 500 [125 2,00 250 x|x]xTx| | 328 [NICOLAE ANDREESCU (STR.) 4 4.196 1.049 2,00 2.098 x|xix[x [| 329 [NICOLAE BOBOC (ALEEA) 4 316 | 79 2,00 138 x|x[x + 9/14

330 [NICOLAE D. COCEA (STR) 1.073 4 4.290 1073 2.00 2145" x] xȚ= E x| L | 331 [NICOLAE STOICA DE HAȚEG (STR.) 1.158 4 4.632 1.158 2,00 2316 [x|x]x]x]|x] | 332 [NICOLAE TINCU VELEA (STR.) 366 4 1.463 366 2,00 731 333 [NICOLAE TITULESCU (SPL.) 3.447 4 13.790 3447 2,00 6.895 x| x[|x[x]x[|x] x 334 [NICOLAE URSU (STR.) 301 4 1204 301 2,00 602 Țe x|x[|x[lx 1 335 [NICOLAUS COPERNIC (STR.) 452 4 1.808 452 2,00 904 336 [NICU FILIPESCU (STR.) 415 4 — 1.659 415 2,00 829 x|x]x]xlx[x[ x 337 |NIKOLAUS BERWANGER (STR.) 251 4 1.004 251 2,00 502 x[|x[ x | x|x[ x 338 |NISTRULUI (SPL.) 770 4 3.081 770 2,00 1.540 x|x|x|xalxixl 339 [NORMA (STR) 202 4 808 202 2,00 404 x| x] x] 1] NOUĂ (STR.) 740 4 2.959 740 2,00 1.480 x|x| x]xlx INUFĂR (STR.) 543 4 2.171 543 2,00 1.085 | x [x «x OBREJA (STR) 344 4 1377 344 2,00 689 OCTAV BĂNCILĂ (STR.) 248 4 993 248 2,00 497 x|xlx | | 344 |OEDIP (STR.) 469 4 1877 469 2,00 938 x|x|xlaxlx 345 [OITUZ (STR) 308 4 1.233 308 2,00 616 xix|x]xix|lxl x 346 [ORHEI (STR.) 301 4 1.204 301 2,00 602 347 |ORION (STR.) 609 4 2436 609 2,00 1218 348 JORȘOVA (STR.) 708 4 2.832 708 2,00 1416 x|x|x|x|x 349 [OVIDIU COTRUŞ (STR) 2.760 4 11.039 2.760 2,00 5.519 x|x|x|xlz 350 [PĂCII (STR.) 412 4 1.647 412 2,00 823 x|x|x|xlx 351 [PĂDUREA VERDE (ALEEA) 1.644 4 6.518 1.644 2,00 3.289 x|xix|x|x[x] x 352 [PALANCA (STR.) 63 4 251 63 2,00 126 x|x|xix]xlxl x 353 [PALMIERILOR (STR) 622 4 2486 622 2,00 1243 e x|xlxlxlx 354 [PANSELELOR (STR.) 700 4 2799 700 2,00 1.399 x|x[|x]x]zx 355 [PARÂNG (STR) 1.000 4 4.002 1.000 2,00 2.001 x|x|xlaxlx 356 [PARIS (STR.) 303 4 1212 303 2,00 606 x|x| x]x[x|x] x 357 |PAUL CHINEZUL (STR.) 191 4 763 d 2,00 382 x 358 [PAUL CONSTANTINESCU (STR) 132 4 2.928 732 2,00 1.464 x|x|x|x]x 359 |PAUL MORAND (STR) 1.055 4 4221 1.055 2,00 2.110 xxl x|x|x 360 [PĂUN PINCIO ION (P-TA) 112 4 450 112 2,00 225 x| x] x|x] x 361 |PAVEL DAN (STR) 407 4 1.629 407 2,00 815 x|x|lxlx 362 |PAVEL STOICA (STR.) 376 4 1.505 376 2,00 153 x|x] x]x[lx 363 |PELICANULUI (STR.) 545 4 2.180 545 2,00 1.090 x|x[xlx]x 1 364 |PENEŞ CURCANUL (SPL.) 417 4 1.667 417 2,00 834 x| x R x|xlx 365 |PERU (INTR) 222 | 887 222 2,00 443 x|x x | x 366 |PETOFI SANDOR (P-TA.) 155 4 622 155 2,00 311 x] x x[x 367 |PETRE ISPIRESCU (STR) 346 4 | 1.383 346” | 2.00 692 |x[ x x|x 10/14

2.658 2.658 368 [PETRE STOICA (STR) + 4 10.632 2,00 . x E | x[|x[x PETRU CERMENA (STR.) 332 4 1.328 332 2,00 664 x] x] x|x|x]x PETRU RAREŞ (P-TA.) 112 4 TI 2 2,00 223 IE x] xl 1 1 PETUNIEI (STR.) 304 4 1218 304 2,00 609 x|x|x|x|x PINDULUI (STR.) 501 4 | 2.005 501 2,00 1.002 A x|x|x]x PLEVNEI (P-TA) 199 4 797 199 2,00 398 x|x|x[x]x PODGORIEI (STR) 745 4 2.980 T 745 2,00 1.490 x[| x A x[|x 375 [POLONĂ (STR) 3853 | 4 15.412 3.853 2,00 7.706 x|x|x|xlx 376 |POMICULTURII (STR.) 867 4 3.469 867 2,00 1.735 377 _|POPA LAURENȚIU (STR.) 129 4 317 129 2,00 258 x|x[x|x]|2x 373 |POPA ŞAPCĂ (STR. 530 4 2119 530 2,00 1.059 x[|x|x|xlxix| x 379 |POSADA (STR) 416 4 1.666 | 416 2,00 833 x|x| x[|x[x 380 [PRAHOVA (STR) 194 4 115 194 2,00 388 x|x|x[|x]x 381 (PRIETENIEI (STR.) 427 4 1.708 427 2,00 854 RESESEIE 32 |PROCLAMAȚIA DE LA TIMIŞOARA (STR.) 197 4 787 197 2,00 394 x x|xlxlx[| x PROF. ANTON KATHREIN (INTR) 216 4 864 216 2,00 432 x x|x[x PROF. DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU (STR) 930 4 3.720 930 2,00 1.860 x|xlxlxlxlx PROF. GHEORGHE LONGINESCU (STR.) 213 4 852 213 a 426 x|x]x|x[x PROGRESUL (STR.) 483 4 L931 483 2,00 966 «Da x[x[|x PROTOPOP MELEȚIE DRĂGHICI (SPL) 527 4 2.109 527 2,00 1.055 x|x|x|u|x]x PRUTUL (STR) 455 4 1.821 455 2,00 911 E xfa|x]x RÂNDUNELELOR (STR.) 218 4 873 218 2,00 436 RAPSODIEI (STR.) 310 4 L241 310 2,00 621 x|x|x]x|x RĂZBOIENI (STR.) 289 4 1.157 285 2,00 579 x[| x x|x [REGELE FERDINAND I (BUL.) 561 8 4.489 561 2,00 1.122 x|x x|xlx| x 393 [RENAŞTERII (STR.) 931 4 3.726 931 2,00 1.863 x[ x x x | 394 [REPUBLICII (BUL.) 1.465 4 5.862 1.465 2,00 2.931 x[| x x|x]x[| x 395 |RIGOLETTO (STR.) 318 4 1270 318 2,00 635 xx] x|xlx 396 |[ROMUL LADEA (STR.) 422 4 1.689 422 2,00 845 x [x x[x] 397 [ROMULUS (STR) 384 4 3.537 884 2,00 1.769 x[| x x[|x 398 [ROTUNDĂ (STR) 206 4 826 206 2,00 413 AETESEIE 399 [ROZELOR (STR) 957 4 3.830 957 2,00 T913 x 400 |ROZMARINULUI (STR) 729 4 2915 729 2,00 1458 x|xlxlxlx 401 |RUDĂRIA (STR.) 282 | 4 1127 282 2,00 564 x|x|x|xlx 402 |RUDOLF OTTO (STR) 862 | 4 3.447 862 2,00 1.724 x|x|x|x|x | 403 |RUDOLF WALTER (STR.) 1027 | 4 4.083 1.021 200 | 2041 x|x]x[x[x l 11/14

404 [SABIN DRĂGOI (STR.) 214 4 1.097 274 2,00 549 x[x]x]=«]x 405 [SABIN MĂNUILĂ (STR.) 151 4. 604 151 2,00 302 x|x|x[x[x] |] 406 |ŞAGULUI (CAL) 5.890 8 47.118 5.890 2,00 11.779 O ESIE x|x 407 |SALCÂMILOR (STR.) 781 4 3.123 781 2,00 1.562 xf| xl x]x[x 408 [SAMUIL MICU (STR.) 820 4 3.282 820 2,00 1.641 x| x] x|x|x]x SĂNĂTĂȚII (ALEEA) 528 4 2.112 528 2,00 1.056 SÂNZIENELOR (STR) 479 4 1.917 479 200 | 959 x| x] x]x[x SAVA PETROVICI (STR.) 118 4 471 118 2,00 235 x|x]|x]x]| x SEBEŞ (STR) 314 4 1.255 314 200 | 628 x|x[|x]x]x SECERII (STR.) 425 4 1.700 425 2,00 850 x|x[x | x[|x | 414 |SEVER BOCU (CAL) 2708 8 21.663 2.708 2,00 5416 x) x] x] x x 415 |SEVERIN (STR.) 263 4 1.053 263 2,00 527 x|x)x[|x|x 416 |SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR) 1.092 4 4.369 1092 | 2.00 2.184 x SFÂNTUL IOAN (STR.) 210 [| 4 840 210 | 2.00 420 x|x|x]x|xa|x] x SFÂNTUL NICOLAF (P-TA) 4 964 241 2,00 482 x|x| x] x] SIBIU (STR.) 4 1.203 301 200Ț 601 x|xjx|xlx SIEMENS (STR.) 4 3.937 984 200 | 1.969 x|x|x]x | -421 |SIMION BĂRNUȚIU (STR) 8 8.486 1.061 2,00 2121 IESESESESESI | 422 |SINAIA (STR) 4 1.049 262 524 x|x|x|x]x 423 [SOMEŞ (STR.) 4 1.662 415 831 x|x]x]x]x 424 RI 122 4 487 122 244 SESESESEVI 425 |SPARTACUS (STR) 275 4 1.099 215 549 x| x] x]x|x 426 |SPĂTARUL MILESCU (STR.) 205 4 818 205 409 | x[ x x 427 |STAN VIDRIGHIN (CAL) 1.983 8 15.866 1.983 3.966 x[| x x|x[ 428 |STEAUA (STR) 643 4 2573 643 1.287 x| x x|x[ | 429 |ŞTEFAN CEL MARE (STR.) 814 4 3.257 814 1.628 x|x x|x]x 430 |ŞTEFAN CICIO POP (STR.) 118 4 473 118 236 x|x|x|x]x|x[ x 431 |ŞTEFAN PROCOPIU (STR.) 1.197 4 4.787 1.197 2,00 2.393 x|x]x|x]x x 432 |STEIARUL (STR.) 133 4 533 133 2,00 266 x[x[ x x 433 |ŞTRANDULUI (STR) 921 4 3.683 921 2,00 1.842 x| x] x]x|x 434 |STUPARILOR (STR.) 1.004 4 4017 1.004 2,00 2.009 x|x]| x 1 x 435 |SUCEAVA (STR) 540 4 2.159 540 2,00 1.079 SESESEIE 436 |SUDULUI (BUL) 1.282 | 4 5127 1282 2,00 2.564 x|x|x[|x]| x 437 |SULINA (STR) 1418 4 5.672 1418 | 2,00 2.836 E x|x|x 438 |SURORILE MARTIR CACEU (STR.) 1.102 217 4.407 1.102 2,00 2.204 x] x x] xl 439 |TACIT (STR) mn 621 4 2.486 621 2,00 1.243 x[|x x[x 440 |TAKE IONESCU (BUL.) 1.259 8 10.072 1.259 2,00 2518 x|x|xIx|x]x 441 |TALĂNGII (INTR) 454 4 1.817 454 2,00 909 |x[x|xix|x 12/14

442 |TAPIA (STR) 243 "Ţ_4 974 243 200 | 487 x|x[| x] x] x] x] x TÂRGU MUREŞ (STR.) 94 4 376 94 200 | 188 x|x|x]x|x TATA OANCEA (STR.) 381 4 1522 381 2.00 761 TEATRULUI (STR.) 144 4 5Ts 144 2,00 287 A PUESESE: 446 |TEBEA (STR.) 667 4 | 2.668 667 2,00 1334 x|x| x] x]x 447 |TELEGRAFULUI (STR.) 1.185 4 | 4741 1.185 2,00 2371 x|x|xlx[x[x] 448 | TEODOR BUCURESCU (STR.) 217 4 868 | 217 2,00 434 x|x|x|xlx 449 |TEPEŞ VODĂ (P-TA) 118 4 474 118 2,00 237 x|x]x]x|x|x] x 450 |THEODOR AMAN (STR) 708 4 2.833 708 2,00 1417 x|x|x|x|x 451 |THEODOR MIHALI (ALEEA) 172 4 687 172 2,00 344 x|x[x]x|x]x] x 452 |THEODOR PALLADY (STR) 696 4 2.784 696 2,00 1392 [x] x x|x 453 |TIBERIU BREDICEANU (ALEEA) 76 4 303 76 200 | 132 [x] x x] x 454 |TIBLEŞULUI (STR) 4 1.996 499 200 | 998 |x[ x x[|x 455 |TIBRULUI (STR.) 4 3.014 753 2,00 1.507 x|x] x]£ 456 |TIGRULUI (STR) 4 2.845 Ti 2,00 1422 x|x|x[|x|x]x 457 |TIMOCULUI (STR) 4 2076 519 2,06 1.038 x[x]x|x] x 458 (TITAN (STR) 4 142 186 2,00 371 xlxixjxlx|xi x 459 |TITU MAIORESCU (STR.) 4 1403 331 2.00 701 x|x[x]x|x 460 |TOPLIŢA (STR) 4 605 151 2,00 303 T 461 |TOPORAȘILOR (STR.) 4 1252 313 2,00 626 x|x|x]x[x[ | 462 |TORAC (STR) 4 3.577 394 2,00 1.788 x|xlxlx|x[x 463 |TORONTALULUI (CAL) 4 22420 5.605 2,00 1.210 [xx] x]x|x x | 464 |TOSCA (STR) 4 2.684 671 2,00 1342 x x EI 465 |TRAIAN DEMETRESCU (STR.) 4 967 242 2,00 483 x|x|x|xlx | 466 | TRAIAN GROZĂVESCU (STR.) 248 4 992 248 2,00 496 x|x|x fa x 467 |TRAIAN VUIA (STR) 1.186 4 4742 1.186 2.00 2371 x|x|x]x]x TRAVIATA (STR) 270 4 1.082 270 2,00 541 x|x]x[|x[x TUDOR ARGHEZI (STR.) 646 4 2.584 646 2,00 1.292 [| [TUDOR VLADIMIRESCU (SPL.) 3.291 4 13.163 3291 2,00 6.581 x|x| x x|x 471 |TURDA (STR) 639 4 2555 639 200 | 128 "| 472 JULPIA TRAIANA (STR) 1437 4 5.749 L437 2,00 2.874 xix[|x|x 473 URANUS STR) 651 4 2.603 651 2,00 1302 x|x|x|x[x 4 1.297 | 1.824 2,00 3.648 4 1.907 477 2,00 953 x|x]x|x|xi|x] | 4 3.182 796 1.591 x|x|x|xlx[ || 4 799 200 400 4 1.966 492 983 x|x|x[|x|x[| | 4 1.120 280 | 560 x|x[ xx] 1 1314

2.145 1.073 m 480 [VASILE CÂRLOVA (STR) 536 4 336 2,00 x x 481 |VASILE CREŢU (STR.) 289 4 1.156 289 2,00 578 482 [VASILE LUCACIU (STR) 380 4 1,521 380 2,00 760 x)x|x[x E x 483 |VASILE PÂRVAN (BUL.) 814 4 3.257 814 2,00 1.628 x|x|x|x]x]x] x 484 | VASILE VOICULESCU (STR) 274 4 1.094 274 2,00 547 x|x[x << 485 [VENUS (STR.) 615 4 2.461 615 2,00 1231 486 _|VERDE (STR.) 65 | 4 2.700 675 2,00 1.350 x|x]x FI 487 | VERONICA MICLE (STR) 223 4 893 223 2.00 146 x] 488 |VICTOR BABEŞ (BUL.) 808 4 3234 808 2,00 1.617 x x]xlx[x]x 489 |VICTOR HUGO (STR) 942 4 3.768 942 2,00 1.884 x x|x]x 490 | VICTOR VÂLCOVICI (STR) 366 4 3.464 866 2,00 1732 x|x])x[|x 491 |VICTORIEI (P-TA.) 10.075 x|x|xlxlxlx| x 492 |VIDIN (STR) 242 4 969 242 2,00 485 x|x|x|x[x 493 |VIILOR (ALEEA) 1.410 4 5.639 1416 2.00 2.819 x|x[x 494 |VIOLETELOR (STR) 290 4 1.160 290 2,00 580 |x[| x] x]x[x1 | 495 | VIRGIL MADGEARU (STR) 709 4 2.836 709 2,00 1418 x|)x|x|x[|x 1 496 | VIRGIL ONIŢIU (STR) 354 4 1417 354 2,00 708 | 497 [VIRGILIU (STR) 489 4 1955 489 2,05 977 x 498 _|VUK ST. KARADZIC (STR) 813 4 3253 ENI 2,00 1.626 x x] [x 499 |VULTURILOR (STR.) 1.464 4 5.854 1464 | 2,00 2.927 x| x] x[|x]x 500 |WILHELMTELL (STR) 1420 4 5.681 1.420 2,00 2.840 x|]x| x|x[x 501 [WILLIAM SHAKESPEARE (STR.) 4186 4 | 486 2,00 973 x|x|x[|x]x 502 |ZAMBILELOR (STR) 289 4 1158 289 2.00 579 NESEFIFIE 503 [ZĂVOI (STR) 127 4 510 127 Ss 255 x|x[x]x[|x 504 |ZENIT INTR.) 369 4 1474 369 2,00 737 x|x|xfx]x 505 |ZIMBRULUI (STR.) 149 4 597 149 2,00 299 x|x| x] 506 [ZIMNICEA (STR.) 548 4 2191 548 2.00 1.096 x) 507 |ZORILE (STR.) 504 2 2.015 504 2,00 1.008 x|x|x|x]x 508 |ZURICHI (STR) 717 4 2.867 717 2,00 1434 x] x|x[x 1 509 _|ZUROBARA (STR) 259 4 1037 259 2,00 518 1.655.994 741451 TOTAL (in metri patrati) 2.397.445 *Completare lungime stradă ŞEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT FABIOLA PAULA TĂNASĂ 14/14

Lista podurilor şi pasarelelor din Municipiul Timişoara pe care se execută lucrări de măturat manual Anexa nr. 1b la Caietul de sarcini nr. Suprafata Suprafata Suprafata Zilele din săptămână NR. Denumirea podului (pasarelei/amplasare Lungime salubrizata salubrizata salubrizata CRT. LIMIMIIJIVISID carosabil trotuare pasarele 1 Pasarelă Plopi — Cartier Crişan, str. Flacăra — str. Albăstrelelor 130 325 x 2 Pasarelă str. Cezar Boliac — str. Uzinei 50 125 x x 3 Podul Andrei Șaguna — între Cal. Dorobanţilor şi str. Andrei şaguna 170 748 080 x| x 4 Podul Decebal — între str. Dacilor și P-ţa Badea Cârţan 80 352 320 1] x x 5 Podul Traian — între Bv. Revoluției din 1989 şi Bv. 3 August 1919 130 572 320 x x x 6 Podul Michelangelo — pe str. Michelangelo 320 1.408 2.240 x x x 1 Pasarela Îndrăgostiților — între Parcul Copiilor şi str. Pestalozzi 60 120 x 1 8 Podul Mihai Viteazul — între bv. Mihai Viteazul şi bv. Regele Ferdinand 1 120 528 432 x x x 9 Podul Maria — pe Bv. 16 Decembrie — P-ţa Sfânta Maria 185 814 740 x x x 10 Podul Metalic — între str. Andrei Mureşanu şi str. Ady Endre 100 + 800 x x | | 11 Podul Gen. Ion Dragalina — pe bv. Gen. Ion Dragalina 70 308 280 x p x x 12 Podul Eroilor — între str. Iancu Văcărescu şi str. Dimitrie Bolintineanu 70 308 280 x L x x [ 13 Podul Iuliu Maniu — între bv. I. Maniu şi str. Gheorghe Pop de Băseşti-subpasaj 385 1.606 1.540 x x x 580 1.040 1.160 x x x Ha Pasarela Gelu — între str. Gelu şi str. Crizantemelor - 90 7 270 x) 1.684 8.192 1.640 TOTAL (in metri patrati) 17.516 | CONSILIER ŞEF BIROU SALUBRIZARE FABIOLA PAULA TĂNASĂ CĂLIN VICTOR FIAT 1

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini nr. Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit şi răzuit rigola, incluzând şi parcările de reşedinţă - e x Zilele din săptămână în care | Zilele din săptămână în |Zilele din săptămână în Dimensiuni tronson stradă UNI NR. CRT Nume strada se spală care se stropeşte care se răzuieşte rigola Lungime Ţ Latime Suprafata L[moa[s]v]s] o EIM|MI IV s|pD L|M MI[I v[s[D 1 16 DECEMBRIE 1989 (BUL.) 1.380 5 6.900 x| x) x |x|xlx 2 20 DECEMBRIE 1989 (STR.) | 529 5 2.644 x|x[ x x[x] x 3 3 AUGUST 1919 (BUL.) _ 666 5 3.331 x| x] x |xlx[x 4 _|100 (P-TA) 392 s | 1961 x x] x x|[xÎx] x 5 ALBA IULIA (STR.) 151 s | 156 x] x |x|x]x] x 6 ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.) 370 5 1.852 x] x] x |x[x]x 7 AMURGULUI (STR.) 571 5 2.853 x x| x [x] xx _ ZTȚ | m 8 |ANA IPĂTESCU (STR.) 1.224 5 6.120 E x) x] x [x|x]x E 9 ANDREI ŞAGUNA (STR.) 413 5 2.075 < x] x] x Îx|x]x < 10 [ANTENEI (BUL.) 643 5 3.217 o x|x[ x [xx]x o 11 [ARADULUI (CAL) 5.403 5 27.013 E x[x] x = 12 ARDEALULUI (STR) 1718 3 8.591 Z x| x] x [x] x]x z [13 [ARIEȘ (STR) 737 5 3.687 s x| x] x [x] x = 5 14 (ARISTIDE DEMETRIADE (STR.) 2.673 5 13.366 E x| x] x Îx[x|x E 15 [AVRAM IANCU (P-TA.) 448 5 2.242 = xx] x AR x = 16 [AVRAM IMBROANE (STR.) 2.936 5 14.678 zZ x|x x|x|x az 17 [BABA DOCHIA (STR) 348 5 1.740 E xIx| x [x E 18 |BADEA CÂRȚAN (P-TA.) 238 5 | 1.190 = x| x] x |x|x[x = 19 [BANATUL (STR) 875 5 4374 3 x|x] x x[x]x s 20 _|BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU (BUL) 513 5 2.567 = x| x] x = 21 |BOGDĂNEŞTILOR (CAL) 2.863 5 14.316 E x|x[| x [x[x]x E 22 [BUCOVINEI STR) 921 5 4.603 = x|x[| x x] x[x = 23 BUDAI DELEANU (STR.) 716 3 3.581 2 x|x[| x Ixlx|x 2 24 [BUZIAŞULUI (CAL) 2.302 5 11.512 x|x[ x Îxlx|x < 25 |CAROL TELBISZ (STR.) 302 5 1.509 x|x] x x|x|x] x 26 CETĂȚII (BUL.) 1.628 5 8.139 x|x| x |x|xlxi x 27 |CIPRIAN PORUMBESCU (STR.) 1.329 5 6.646 x x |x|x[x| 28 |CIRCUMVALAȚIUNII (CAL) 2280 | 5 | 11402 x x |x[x[x] 14

29 (STR) 1.129 5 5.644 x[ x] x [x[x]«] 30 |CLUJ (STR.) 597 5 2.985 [e x | x |x|x[x 31 [CONSILIUL EUROPEI (P-TA.) 386 5 1.929 x[x] x Îx[x]x 32 |CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (BUL.) 1.958 5 9.792 SF x [x xx] 33 |CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA (BUL.) 1.197 5 5.983 x| x] x |x|x|x] x 34 |CORIOLAN BREDICEANU (STR.) 824 5 4.119 x]x[| x |x]xÎx 35 |DACILOR (STR) 300 5 1.499 x|x] x |x|xÎx[ | 36 DALIEI (STR.) 406 5 2.029 x|x| x RE x 37 DÂMBOVIȚA (BUL.) 1.604 5 8.022 x|x[| x lx|x[x DIVIZIA 9 CAVALERIE (STR.) 1.112 5 5.560 x|x[ x |x|x]x [DOROBANŢILOR (CAL.) 7.665 5 38.326 x] x xx]: DR. GRIGORE T. POPA (STR.) 1219 5 _ 6.096 x|x] x |x|x[x DR. IOSIF NEMOIANU (STR.) 368 5 1.839 x|x[ x |x[x]x] x | 42 |DRUBETA (STR.) 1.504 5 7.518 x| x] x |x|x]x [| 43 JENRIC BAADER (STR) 536 5 2.681 x|x] x |x|x|x a 44 |EROILOR DE LA TISA (BUL.) 1.564 5 7.818 4 x| x = x[x 3 45 |F. C. RIPENSIA (ALEEA) 2.869 5 14347 E x|x[ x |x| xx E 46 |FRIGULUI (STR.) 155 5 773 3 x |x[x]x 3 47 |GĂRII (STR) 1.531 5 1.655 = x] x |x|x|x E 18 [GAVRIIL MUSICESCU (STR) 4.578 5 — 22.858 s x| x] EEE 5 49 |GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 922 5 4611 = x|x] x Îx[x]x = 50 GHEORGHE ADAM (STR.) 1.055 5 5.275 = x|x[| x Îx|x[x = 51 GHEORGHE DIMA (STR.) 491 5 2454 5 x Pe x|x|x| x = 52 |GHEORGHE LAZĂR (STR.) 1.495 5 7.496 o x| x] x |x|x[x O 33 |GEORGE POP DE BĂSEȘTI 439 PF 5 2.195 5 x[x] x [x|x]x 5 34 | GRIGORE ALEXANDRESCU (STR) 3.726 5 18.629 < x| x] x |x[x]x < 55 HECTOR (STR.) 273 5 1.364 = x|x[| x |x|x]x[ x = 56 |HOLDELOR (STR.) F 862 5 4311 < x] x[ x |x]x]x] 57 |IANCU HUNIADE (P-TA) 755 5 3776 3 x|x[ x Îxlx|x]| x 3 58 IANCU VĂCĂRESCU (STR.) 660 5 3301 2 x|x| x Îx[x[x a 59 |IEPURELUI (STR.) 243 5 1.216 = x|x] x |x|x|x = 60 INDEPENDENȚEI (STR.) 334 35 1.670 d x|x| x |x|x|x H 61 (STR) 772 5 3.859 x|x] x lx|x|x 62 |IOANSLAVICI (STR) 1.601 5 8.005 xx] x |x| xx 63 |IOANZAICU (STR.) 581 5 2.906 x| x] x 64 |IONBARAC (STR) 571 5 2.857 x| x] x [x|xÎx 65 |ION C. BRĂTIANU (BUL.) 245 5 1.225 x|x[ x |x|x|x] = 66 |ION IONESCU DE LA BRAD (STR.) 1.387 5 6.933 x|x[ x 2/4

IONEL 1. C. BRĂTIANU (P-TA.) 305 [5 x|x] x Tu x 68 _|IULIU MANIU (BUL.) 840 5 x| x] x |x|x]x 69 |IULIU MANIU (P-TA.) 138 5 x] x] x |x| xx] 0 |IVANPETROVICI PAVLOV (STR.) 568 5 x|x[| x |x[x]x TI |. H. PESTALOZZI (STR.) 692 5 x|x[ = [x] x[x 72 JOHANN NEPOMUK PREYER (STR.) 656 5 x [x[x]x 3 |LIEGE (STR) 465 5 xxl x x x 74 |LINIŞTEI (STR) 1.156 5 x|x] x |x[x]x 75 |LIVIU REBREANU (BUL.) 2.430 5 x|x[| x Ix|x[x 76 |LT. OVIDIU BALEA (STR.) 4.839 5 x|x[| x ix|x|x 17 |LUGOIULUI (STR) 716 5 x|x[| x [x[x[x 7 LUGOJULUI (CAL.)* 2.703 3 x| xi x |x|x|x 19 |MACILOR (STR.) 678 5 x[x]| x [x[x]x 80 IMĂRĂŞTI (P-TA.) 285 5 x|x[ x |x|x[x] x 31 ALEXANDRU AVERESCU (STR.) 1439 5 7.197 x|x] x |x|xlx 82 _ |MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN (STR.) | 1431 3 7153 x|x[| x |x|x[x 83 |MARGINII (STR) | 1458 5 7.288 a x|x] x Ix|x|x a 84 |MARTIN LUTHER (STR) 231 5 1.135 E x| x] x Îx[x]x] x E 85 |MARTIRILOR 1989 (CAL) 2.551 5 12.754 < x|x| x |x|x[x < 86 |MICHELANGELO (STR.) 467 5 2333 o x|x[| x [x] x[x Q 37 |MIHAI VITEAZU (BUL.) 774 5 3.868 x|x| x Îx[x[x = [MIHAIL KOGĂLNICEANU (STR.) 716 5 3.579 Z x|x| x |x|x]x = MIRESEI (STRI 763 5 T313 5 x[ x] x [x x]x 5 677 5 3.383 2 x|x[ x |x]x]x E 3.609 5 18.047 = x| x] x xi x]x = 515 5 2.575 pe x| x] x xx] = NICOLAE ANDREESCU (STR.) 1.049 5 5.245 E x|x]| x Ix|x[x = 94 [NICOLAE BĂLCESCU (P-TA) 36 5 432 x[ x] x [x] -] 2 95 NICU FILIPESCU (STR.) 415 5 2.074 < x|x| x |x|xlx| x < 96 |OFCEA (STR) 314 5 = x|x[| x x|xlx = 97 |OITUZ (STR) 308 5 E x[x[ x |x[x|x[ x E 98 [OLANDA (STR) 497 3 = x[x] x [x|x = 99 JORAVIȚA (STR.) 218 5 2 x] x |x[x 2 100 JORION (STR.) 609 5 < x| x] x |x|x < | 101 [PARIS (STR) 303 5 = x| x] x m 102 |PETOFI SANDOR (P-TA.) | 155 5 x|x| x |x[x 103 |POMICULTURII (STR) 867 3 x|x[ x |x[x 104 |POPA ŞAPCĂ (STR.) 530 5 x x |xlx 3/4

[ 105 [PROCLAMAȚIA DE LA TIMIŞOARA (STR.) 197 5 984 pl x |x E x 106 [REGELE CAROL 1 (BUL.) 708 5 3542 x|x[| x [x|x|x 107 _|REGELE FERDINAND I (BUL.) 561 5 | 2.806 x|x x x[x] x 108 |REGINA MARIA (P-TA) 174 5 871 x SE x|x]x] x 109 |REPUBLICII (BUL.) 1.465 5 7327 x] x [x = x 110 [REVOLUȚIEI DIN 1989 (BUL.) 729 5 3.647 x|x[| x Ix[x]x] x 111 ŞAGULUI (CAL) 5.890 5 29.449 x|x| x |x|x|x 112 SEVER BOCU (CAL) 2.708 5 13.540 xi x] x [xxx 113 __|SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR.) 1.092 1 5.461 p x] x = m 114 [SFÂNTUL IOAN (STR) | 210 5 1.050 4 x|x[| x Ix[x]x] x 2 115 [SIMION BĂRNUȚIU (STR.) 1.061 5 5.304 5 x|x| x |x|xÎx 5 116 |STAN VIDRIGHIN (CAL) 1.983 5 9.916 3 xIx[ = [x] 3 117 |ŞTEFAN CEL MARE (STR.) 814 5 4071 E x|x] x [x[x]x E 118 (ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (STR.) 507 5 - 2.534 6 x|x[ x E x & 119 [ŞTEFAN PROCOPIU (STR) 1197 | 5 5.934 = x|x[ x |x]x[|x a 120 [SUDULUI (BUL.) 1.282 5 6.409 = x|x] x [x|x]x < 121 |SURORILE MARTIR CACEU (STR.) 1.102 5 5.509 = x|x[ x = 122 |TAKE IONESCU (BUL.) 1.259 5 6.295 O x|x| x [x|x]x] x o 123 |TORONTALULUI (CAL) 5.605 5 28.025 E Re x |x|x]x 5 124 |TRAIAN (P-TAJ 307 | 5 1.536 < x| «| = [<|x[= 1 < 125 [TUDOR VLADIMIRESCU (SPL) 3.291 5 16.453 Hg x| x] x [x|x]x m 126 |VASILE PÂRVAN (BUL.) 814 5 4.071 = x|x|l x IE x|x[ x = 127 |VENUS (STR) 615 3 3.076 x[x[ x Îx[x]x 3 H 128 |VICTOR BABEŞ (BUL.) 808 5 + 4.042 5 AE x PI a 129 [VICTOR HUGO (STR.) 942 5 4.710 = x|x] x |x[x]x] | < 130 VICTORIEI (P-TA.) 48 5 241 d x|x| x |x|x|x] x 4 131 | VIILOR (ALEEA) n Ls 7.048 [x] x] E [x] TOTAL (in metri patrati) - 176.424 *Completare lungime stradă ŞEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT FABIOLA PAULA TĂNASĂ 44

Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini nr. Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere zilnică a curățeniei Dimensiuni tronson stradă Zilele din săptămână | Nume strada | 1 [1 DECEMBRIE (STR) | 2 [16 DECEMBRIE 1989 (BUL.) | 3 [20 DECEMBRIE 1989 (STR.) 1 3 AUGUST 1919 (BUL.) | 12 [ACTORILOR (ALEEA) ADAM ANAVI (STR.) ADAM MICKIEWICZ (STR.) 14 | 15 |AGRONOMIEI (STR.) 415 [16 avast) 20] [17 ALBA UA STR) STI T226 222 | 18 |ALBĂSTRELELOR (STR) 1.726 Lp ALBINELOR (STR.) (ALECU RUSSO (STR.) ALEXANDRA INDRIEŞ (STR) 108 | 22 [ALEXANDRU DONICI (STR.) 369 | 23 |ALEXANDRU IOAN CUZA (CAL) 441 | 24 |ALEXANDRU JEBELEANU (STR) 340 | 25 JALEXANDRU MACEDONSKI (STR.) 566 | 26 [ALEXANDRU MILETICI (STR.) | 27 [ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.) 56 1/29

28 ALEXANDRU ODOBESCU (STR.) 1.137 4 4.546 |x x x 29 ALEXANDRU ŞERBANESCU (STR.) 319 4 1.275 x x 30 ALEXANDRU VAIDA-VOIEVOD (STR.) 456 4 1.825 |x |x [x |x [x 31 ALMA CORNEA IONESCU (INTR.) 305 4 1.220 x x 32 ALPINIŞTILOR (STR.) 282 4 1.128 x 33 [ALSACIA (STR) 253 4 1014 |x Îx [x [x 34 ALUNIŞ (STR.) 939 4 3.756 |x |x |x |x 35 ALVA THOMAS EDISON (STR.) 143 4 573 |x x (x |x 36 |AMICIȚIEI (ALEEA) 165 4 661 x x 37 AMURGULUI (STR.) 571 8 4.565 |x |x |x [x 38 AMZEI (STR.) 459 4 1.834 x 39 ANA IPĂTESCU (STR.) 1.224 4 4.896 |x |x |x |x 40 [ANDREI ŞAGUNA (STR.) 415 4 1.660 |x |x |x |x 41 ANEMONELOR (STR.) 319 4 1277 |x x 42 ANGHEL SALIGNY (STR.) 311 4 1.242 |x |x [x |x 43 ANINA (STR.) 299 4 1.196 |x x 44 ANIŞOARA ODEANU (STR.) 526 4 2.103 (x |x [x |x [x 45 ANS (STR.) 129 4 517 x 46 ANTENEI (BUL.) 643 & 3.147 |x x [x x IX 47 ANTON GOLOPENȚIA (STR.) 371 4 1.486 |x |x [x |x [x 48 ANTON PANN (STR.) 198 4 1792 x |x x x x 49 ANTON PAVLOVICI CEHOV (STR.) 786 4 3.143 |x x x [x [x 50 ANUL 1848 (STR.) 504 4 2.015 [x [x |x |x [x 51 APICULTORILOR (STR.) 394 4 1.576 x x 52 ARADULUI (CAL.) 5.403 8 43.221 [x |x [x |x [x 33 ARCAŞILOR (ALEEA) 164 4 653 x x 54 ARCIDAVA (STR.) 1.020 4 4.080 x x 55 ARCULUI (STR.) 112 4 449 x 56 ARDEALULUI (STR.) 1.718 4 6.873 |x |x x |x (x 57 [ARGEŞ (STR) 251 4 1.003 x x 58 ARH. CORNEL LIUBA (INTR.) 139 4 556 x 59 ARH. DUILIU MARCU (STR.) 339 4 2.155 [x |x [x [x |x 60 (ARH. ION MINCU (STR.) 154 4 617 x x 2/29

64 ȚARIADNA GTR) TI 66 ARNULUI STI TI 57 |ARISTIDE BRIAND (STR.) 68 |ARISTIDE DEMETRIADE (STR.) [ARMONIEI (STR.) [ARON PUMNUL (STR.) | 71 [ARSENIE BOCA (STR.) 430 709 5 as STR) TIT 5 | | 72 [ARTHUR RUBINSTEIN (STR.) | 73 [ATANASIE DEMIAN (STR.) | 74 |ATANASIE MARIAN MARIENESCU (STR) [75 [ATENA PTA) TI | 16 |AUGUSTIN COMAN (STR.) | 77 |AUREL BUTEANU (STR.) | 78 [AUREL CIUPE (ALEEA) | 79 AUREL CONTREA (STR.) | 80 [AUREL PETEANU (STR.) | BL |AUREL POP (STR) | 82 [AUREL VERNICHESCU (STR.) | 83 [AUREL VLAICU P-TA.) | 84 |AURELIA FĂTU RĂDUȚU (STR.) | 87 |AVIATORILOR (STR) | 88 [AVRAM IANCU (P-TA) | 89 AVRAM IMBROANE (STR.) | 90 |AXENTE SEVER (P-TA.) x ele! | =|co| | e 3/29 List |]

BAGHFTEI (ALEEA) BAIA (STR) BĂLȚI (ALEEA) BANATUL (STR.) | 99 |BANUL MĂRĂCINE (STR.) | 100 [BARBU ISCOVESCU (STR.) | 101 [BARBU LĂUTARU (STR.) 106| 92| | 107 [BASEL STR) [23 [108 [BATANIA STR) [18| | 109 [BELA BARTOK (STR.) 350 | 110 [BELA KAMOCSA (STR. | 111 [BELA LUGOSI (STR) 2 pronaos) TI n forest) IS | 114 [BISERICII (P-TA) 244 | 115 [BISTREI (STR.) 688 | 116 |BISTRIȚA STR.) 244 | 117 [BITOLIA GTR) 72 119 (STR) 172 | 687 x x lex [|] 120 |BOGDAN CATUL (INTR.) 128 22 k[ LIT kITI] —_ BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU (BUL.) — TE 122 [BOGDĂNEŞTILOR (CAL) 2.863 11453 [x [x [x [x Ix| | 123 [BRADUL (STR) 238 92 | | a oa ET | 125 JBRAZILOR STR) [150 | 4 sor kk he be e 4/29

126 |BRIGADIERILOR (STR.) 155 4 622 x 127 |BRUMARELE (STR.) 162 4 649 |x |x [x [x [x 128 [BRUTUS HANEŞ (STR.) 92 4 368 x 129 [BUCEGI (STR) 357 4 1427 x 130 |BUCOVINEI (STR.) 921 4 3.683 |x |x |x |x [x [x [x 131 BUDAI DELEANU (STR.) 716 4 2364 |x |x |x x [x 132 [BUJORILOR (STR) 1.938 4 7151 |x x [x x [x 133 BUZIAŞULUI (CAL.) 2.302 8 18.419 |x |x |x lx (x 134 |C.A. ROSETTI (STR) 684 4 2736 |x |x [x |x 135 |CAISULUI (STR.) 438 4 1753 x x 136 |CĂLAN (STR) 327 4 1309 |x |x |x x [x 137 |CĂLĂTORILOR (STR.) 327 4 1.309 x 138 |CĂLIN NEMEŞ (INTR) 66 4 263 |x x x 39 |CALISTRAT HOGAŞ (STR.) 186 4 44 |x [x [x [x [x 40 |CAMELIFI (STR) 179 4 715 x 141 |CÂMPULUI (STR) 1.439 4 5755 |x |x |x lx x 142 |CANALUL BEGA (STR.) 1.829 4 7315 [x [x [x lx [x 143 |CĂPITAN DAMŞESCU (STR.) 648 4 2.590 [x |x |x |x 44 CAPREI (STR.) 91 4 304 [x [x x | [x 45 |CAPRIOAREI (STR.) 533 4 2131 |x x x [x [x 146 |CĂRABUŞULUI (STR.) 260 4 1039 [x |x [x |x |x 147 |CARAŞ (STR) 150 4 601 |x x [x [x |x [x [x 148 |CAREI (STR) 855 4 3421 |x [x |x ln 49 |CAROL DAVILLA (STR.) 764 4 3.057 x x 150 |CAROL ROBERT DE ANJOU (STR.) 92 4 366 x 151 |CAROL TELBISZ (STR.) 302 4 1207 |x |x |x |x [x [x [x 152 |CARPENULUI (STR.) 2.069 4 8276 |x |x |x |x x 53 |CARTURARILOR (STR.) 88 4 353 x 154 |CARULUI (INTR.) 306 4 1.223 x 155 |CASCADEI (ALEEA) 188 4 750 x x 156 |CEFERIŞTILOR (STR.) 758 4 3.031 x x 157 |CENTURA (STR) 1.238 4 4951 |x |x lx |x [x 158 |CERCULUI (STR) 1.575 4 6.301 |x |x |x [x [x 5/29

159 |CERNĂUȚI (STR.) 238 4 950 x x 160 |CETATEA ALBĂ (STR.) 376 4 1.505 x 161 (CETĂȚII (BUL.) 1.628 8 13.023 |x [x [x x [x 162 [CEZAR BOLLIAC (STR.) 453 4 1812 [x [x [x [x [x 163 CHARLES DARWIN (STR.) 135 4 540 x [x x lx x 164 |CHIMIȘTILOR (STR.) 302 4 1.207 x 165 |CHIŞINĂU (STR.) 294 4 x |x x 166 |CHIŞODEI (STR.) 1.349 4 x x [x 167 |CIMBRULUI (STR.) 126 4 x N 168 |CINCINAT PAVELESCU (INTR.) 74 4 x |x [x 169 |CIOBANULUI (STR) 116 4 465 x 170 |CIOCÂRLIEI (STR) 1.077 4 4308 |x [x |x [x |x 171 CIPRIAN PORUMBESCU (STR.) 1.329 4 5317 |x |x |x [x [x 172 |CIRCUMVALAȚIUNII (CAL) 2.280 8 18243 [x [x [x |x 173 CIREŞULUI (STR.) 639 4 2.555 |x |x |x lx |x 174 |CLOPOTULUI (INTR.) 153 4 619 x 175 [CLOȘCA (STR) 1.129 4 4515 |x [x |x x [x 176 CLUJ (STR.) 597 8 4776 |x |x [x |x [x 177 |COCORILOR (STR.) 544 4 2175 |x x lx [x [x 178 |COCOSTÂRCULUI (STR) 83 4 333 x 179 |COCOŞULUI INTR.) 102 4 408 x 180 |COLONIA RADIO (STR.) 364 4 1.457 x 181 |COLONIA SLAVIC (STR.) 259 4 1.036 x 182 |CONSILIUL EUROPEI (P-TA.) 386 8 3.086 |x [x [x [x [x 183 [CONSTANȚA (STR.) 197 4 x x x 184 |CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (BUL.) 1.958 8 x |x x x [x 185 [CONSTANTIN CEL MARE (STR.) 1.217 4 x |x [x [x [x 186 [CONSTANTIN DANIEL (STR.) 385 4 x |x [x x x 187 |CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA (BUL.) 1.197 4 4786 |x [x |x |x [x 188 |CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA (STR.) 535 4 2139 x [x [x |x [x 189 |CONSTANTIN IOTZU (STR.) 402 4 1.610 x x 6/29

| 190 [CONSTANTIN MIU-LERCA (STR.) | 191 [CONSTANTIN NOICA (STR.) | 192 [CONSTANTIN OLĂNESCU (STR.) CORBULUI (STR.) [201 — [CORINA IRINEU (STR) [285 | 202 [CORIOLAN BĂRAN (STR.) | 203 [CORIOLAN BREDICEANU (STR.) | 204 |CORNEL GROFŞOREANU (STR.) | 205 [CORNEL LAZĂR (STR.) | 206 |CORNELIA SĂLCEANU (STR.) | 207 [CORNELIU COPOSU (BUL.) | 208 [CORNELIU URSU (STR.) | 209 [CORNELIUS NEPOS (STR.) | 210 [COŞARILOR (INTR) | 211 |COSTACHE NEGRUZZI (STR) CREMONA (STR.) CRINULUI (STR) CRIŞAN (STR.) CRIZANTEMELOR (STR.) 219 CRUCII (P-TA.) 361 330 |CUGULUT INTR) 2 ŢI a ovar) TITI 7129

[| 222 |CURCUBEULUI (INTR.) | 223 |CUVIN (STR) DALIEI (STR.) [DAMASCHIN BOJINCĂ (STR.) DÂMBOVIȚA (BUL.) | 230 [DAN CĂPITAN (STR. 231 |DEJ (STR. 232 |DELFINULUI (STR.) 233 |DELIBLATA (STR.) 234 |DELINEŞTI (STR) DIANA (STR.) DIMINEȚII (STR) DIMITRIE ŢICHINDEAL (STR) DINU LIPATTI (STR.) DIPLICH HANS (INTR.) DIVIZIA 9 CAVALERIE (STR.) DOAMNA CHIAJNA (STR.) FI PP FI FI TIPI —_ | = ŞI & DR. AUREL CÂNDEA (STR.) DR. ERNEST NEUMANN (STR.) | 253 |DR. GRIGORE T. POPA (STR.) | 254 |DR. IOAN BONTILĂ (STR.) MIEI 8/29

255 |DR. IOSIF BULBUCA (BUL.) 1.796 8 14.369 |x |x |x [x |x 256 |DR. LIVIU CIGAREANU (STR.) 80 4 319 x 257 |DR. LUCIAN GEORGEVICI (STR.) 135 4 620 x x 258 |DR. PAVEL VASICI UNGUREANU (STR.) 353 4 1413 |x x x 259 |DR. PIUS BRÂNZEU (STR.) 398 4 1.593 |x |x |x |x |x 260 |DR. ROBERT KOCH (STR.) 522 4 2.086 [x |x |x |x |x 261 DRĂGĂŞANI (STR.) 268 4 1072 |x |x [x |x [x |x 262 DRAGOŞ VODĂ (STR) 521 4 2.084 |x x 263 |DREPTATEA (STR) 695 4 2.780 x x 264 |DROPIEI (STR.) 416 4 1.662 x x 265 |DRUBETA (STR.) 1.504 4 6015 |x |x |x |x |x 265 |DUILIU ZAMFIRESCU (STR.) 91 4 363 x 267 |DUMBRAVA ROŞIE (STR.) 125 4 502 x 268 |DUMITRU BAGDASAR (STR.) 506 4 2.025 x 269 |DUNAREA (STR.) 1.896 4 7.583 |x [x |x lx |x 270 |ECATERINA TEODOROIU (STR) 247 4 989 |x |x [x [x [x 271 |ECOULUI (STR) 161 4 644 x x 272 |EDGAR QUINET (STR) 428 4 1711 | [x [x |x |x 273 EDUARD BENES (STR.) 299 4 1.198 [x |x Ix x x 274 |EFTA BOTOCA (STR.) 653 4 2612 |x |x ix |x [x 215 |ELISABETA RIZEA (STR.) 106 4 426 x 276 |EMIL GÂRLEANU (STR.) 194 | 4 77 |x x [x la |x 277 |EMIL RACOVIȚĂ (STR.) 726 4 2906 |x |x |x [x |x 278 |EMILE ZOLA (STR.) 1715 4 6.860 |x |x |x |x [x 279 |EMMANUEL DE MARTONNE (STR.) 111 4 445 x 280 |ENEAS (STR.) 1.744 4 6.975 |x |x [x |x |x 281 |ENERGIFI (STR.) 261 4 1.045 x 282 |ENRIC BAADER (STR.) 536 4 2145 |x |x [x [x xx 283 |EPISCOP ALEXANDRU BONNAZ (STR.) 126 4 503 x IN 284 |EPISCOP IOSEPH LONOVICI (STR.) 122 4 487 x 235 |ERNO KALLAI (STR) 115 4 458 x 286 |EROII DE LA PĂULIŞ (STR.) 403 4 1.614 x 287 |EROILOR DE LA TISA (BUL.) 1.564 4 6.254 |x |x |x [x [x [x 9/29

(XS) TVILSIT _LIE | (XS) Dram) TE | (us) usaznamivas| ste | (US IE | (US) VITIAIVEI| SIE | CILS) ZIIWNHIS ZNVIA| _zIE | (LS) NVIIOZOANVII| _60£ | 30£ (VL) VEVIVO NINADOA L0E | 90£ | CLS) XOSIOI sos | CULS) vo | 08| (VAATV) NOTIOTI (US) VEVoOVIa| do | | 008 | | os CUIS) VIVOIIIAI| 860 | CULS)SVIVDVA| | VZNAVI| 967 (VAATIV) Du) soc | (ULS) HAIAI boc | Curs) aaurana| soc | (XS) NADNA] CULND NDSHNTIVIW 'L NADNA CAS) NADNA NIAS0D

321 |GALILEO GALILEI (STR.) 300 4 1200 [x x K 1] 322 |GARABET IBRĂILEANU (STR.) 163 4 653 |x |x |x |x |x 323 |GARÂNA (STR.) 488 4 1953 |x x 324 |GĂRII (STR.) 1.531 4 6124 |x [x |x [x |x [x |x 325 |GAROFIȚEI (STR.) 672 4 2687 |x |x |x [x [x 326 |GAVRIIL MUSICESCU (STR.) 4.578 4 18310 |x |x x |x |x [x 327 |GENERAL EREMIA GRIGORESCU (STR.) 177 4 708 |x lx |x [x |x [x [x 328 |GENERAL GHEORGHE DOMĂŞNEAN (P-TA.) 460 4 1839 |x |x |x [x x 329 |GENERAL HENRI BERTHELOT (STR.) 217 4 867 |x x x 330 [GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 922 8 x |x x [x [x 331 [GENERAL MAGHERU (STR.) 755 4 x x |x x [x 332 (GENERAL VIRGIL ECONOMU (P-TA.) 84 4 x x 333 [GENEVA (STR.) 496 4 x |x x x |x 334 |GENEZEI (INTR.) 49 4 x 335 |GEORGE ARDELEAN (STR.) 607 4 2428 x 336 |GEORGE GEORGESCU (STR.) 418 4 1.671 x 337 |GEORGE POP DE BĂSEȘTI (STR.) 439 4 1754 |x [x |x |x lx 338 |GEORGE STEPHENSON (STR.) 333 4 1332 x x x 339 |GEORGE TOPÎRCEANU (STR.) 240 4 961 |x |x [x |x x 340 |GEORGES CLEMENCEAU (P-TA.) 55 4 220 x 341 |GERA 372 4 1.488 x 342 |GHEORGHE ADAM (STR.) 1.055 4 4220 |x |x x |x [x 343 |GHEORGHE ASACHI (STR.) 309 4 1234 |x |x |x [x 344 |GHEORGHE COTOŞMAN (STR.) 360 4 1439 |x |x |x [x [x 345 |GHEORGHE CUCU (STR.) 288 4 1.152 x x 346 |GHEORGHE DIMA (STR.) 491 8 3.926 |x [x |x [x |x |x [x 347 [GHEORGHE DOJA (STR.) 952 4 3.806 |x |x |x [x 1x 348 |GHEORGHE IVÂNESCU (STR) 156 4 625 x 349 |GHEORGHE LAZĂR (STR.) 1.499 4 5.997 |x |x [x x [x| [x 350 |GHEORGHE LEAHU (STR.) 300 4 1201 |x x x 351 GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI 308 4 1.232 |x |x |x x |x [x 352 | GHEORGHE POPOVICI (STR.) 101 4 403 x 11/29

353 |GHEORGHE ŢIȚEICA (STR.) 641 4 2.564 x |x x x 354 |GHIOCEILOR (STR.) 198 4 792 x x 355 |GHIRLANDEI (STR.) 157 4 629 x x 356 |GHIRODEI (CAL) 1.761 4 7.045 x |x [x [x 357 |GIORGIO OSTROGOVICH (STR.) 345 4 1.379 x x 358 |GLAD (STR.) 1.349 4 5.394 x x x x 359 |GLADIOLELOR (STR.) 107 4 427 x x 360 |GLORIEI (STR.) 317 4 1.268 x x 361 |GOSPODARILOR (STR.) 450 4 1.801 x x 362 |GRAZ 499 4 1.996 x 363 |GRĂDINARILOR (STR.) 820 4 3.279 x x x x 364 |GRIGORE ALEXANDRESCU (STR.) 3.726 4 14.904 x |x | |x 365 |GRIGORE POPIȚI (STR.) 110 4 442 x x [x x 366 |GRIGORE URECHE (STR.) 340 4 1.360 x 367 |GRIVIȚA (SPL) 389 4 1.556 x |x x |x 368 HAGA (STR.) 474 4 1.897 x x 369 |HÂRNICIFI (STR.) 388 4 1.550 370 |HEBE (STR.) 1.167 4 4.668 x |x x [x 371 |HECTOR (STR.) 273 8 2.183 x [x [x |x xx 372 |HEINZ DOLL 60 4 240 x 373 |HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY (STR.) 164 4 655 x x 374 [HERCULANE (STR.) 1.117 4 4.469 x x x x 375 |HERODOT (STR.) 234 4 937 x [x | x 376 |HOLDELOR (STR.) 862 4 3.449 x x 377 _|HOMOROD (STR.) 353 4 1.412 x 378 |HORIA (STR.) 1.232 4 4.927 x x x x 379 |HORIA CREANGĂ (STR.) 408 4 1.632 x x x |x| (x 380 |HORIA HULUBEI (STR.) 597 4 2.389 x x 381 |HORIA MĂCELLARIU (STR.) 295 4 1.182 x x 382 |HORIA RUSU 86 4 344 x x 383 |HOTINULUI (ALEEA) 552 4 2.210 x x 384 |IANCU FLONDOR (STR.) 413 4 1.651 x x 12/29

| 385 [IANCU HUNIADE (P-TA.) | 386 |IANCU VĂCĂRESCU (STR.) IASOMIEI (INTR.) IEPURELUI (STE.) INDUSTRIEI (BUL.) ÎNFRĂȚIRII (STR.) INTR. AUREL TURCUŞ (INTR.) ÎNVĂȚĂTORULUI (STR.) IOACHIM MILOIA (STR.) | 402 [IOAN LOTREANU (STR.) | 403 |IOANPLAVOŞIN (STR.) pe fe | [2.286 [e fe fe fe] ION BARAC (STR.) 409 ION BARBU (STR.) | 410 JIONC. BRĂTIANU (BUL) | 417 [IONLUCA BĂNĂȚEANU (STR.) 13/28

[ 418 [ION MIHALACHE (STR) | 419 JION MINULESCU (STR.) ION NECULCE (STR.) ION NEGULICI (STR.) IOAN NISTOR (STR.) ION POPOVICI BĂNĂȚEANU (STR.) 426 |ION VIDU (STR.) | 427 |IONEL DRÎMBĂ (INTR) | 428 |IONELI C. BRĂTIANU (P-TA.) a IONEL PERLEA (ALEEA) FE e for or TIT EREI | _435 IULIA SIMUNTR) | 20 | | 436 [IULIAN GROZESCU (STR.) 4 4 4 4 4 4 4 TULIU PODLIPNY (STR.) IVAN PETROVICI PAVLOV (STR.) | 448 |JOHANN NEPOMUK PREYFR (STR.) | 449 JOHANN SCHWICKER (STR.) JOHANN SEBASTIAN BACI (STR.) 14/29

451 |JOHANN WOLF (STR.) 204 817 x 222 889 x | Ik 268 1073 [x ME x | 710 2.839 |x [x |x |x |x 126 303 |x x [k x x 175 699 x |x x [x |x 429 1.716 x x | x | | k | | 467 |KODALY ZOLTAN (INTR) a LABIRINT (STR.) LACULUI (STR.) LALELELOR (STR.) n LĂPTARILOR (STR.) | 472 [LASCĂR CATARGIU (STR.) | 473 [LAURENȚIU NICOARĂ (STR) | 474 [LAURIAN AUGUST TREBONIU (STR) | 475 |LĂUTARILOR (STR) 476 (STR.) 477 LEGUMICULTURII (STR.) 478 |LEMNARI (STR) + LEONARDO DA VINCI P-TA.) LETEA (STR.) a] LEULUI (STR.) LEVÂNȚICA (STR) 5 LIBELULEI (ALEEA) a] e] «| al alelslela|a 15/29

484 LIEGE (STR.) 465 4 1.861 |x |x |x |x x 485 |LINIŞTEI (STR) 1.156 4 4622 |x |x [x |x x 486 |LIREI (ALEEA) 179 4 717 |x [x |x fx |x 487 |LIVEZILOR (STR.) 741 4 2965 |x |x |x |x x 488 |LIVIU REBREANU (BUL.) 2.430 4 9.722 |x [x |x [x |x 489 [LIVIU TEMPEA (STR.) 260 4 1.039 x 490 |LOICHIȚĂ VASILE (STR.) 159 4 636 |x x 491 |LORENA (STR.) 1.352 4 5.408 [x |x [x [x |x 492 |LOUIS PASTEUR (STR.) 344 4 1375 x |x lx |x [x 493 |LT. OVIDIU BALEA (STR.) 4.839 4 19.358 [x [x |x [x la [| x 494 |LUCERNA (STR.) 187 4 748 |x x x 495 |LUDUŞ (STR.) 102 4 408 |x |x [x |x |x 496 |LUDWIG VON YBL (STR.) 504 4 2018 x |x (x |x |x 497 |LUGOJULUI (CAL.)* 2.703 8 21624 |x |x |x |x x 498 |LUIGI GALVANI (STR) 87 4 348 |x x x 499 |LUMINIȚA BOȚOC (STR.) 237 4 949 x x 500 LUNCANI (STR.) 636 4 2.542 [x |x x x x 501 LUNCII (STR.) 261 4 1.045 |x |x |x [x x 502 |LUNEI (STR) 481 4 1.923 [x |x [x [x [x 503 |LUȚĂ IOVIȚĂ (STR.) 239 4 955 |x [x [x lx |x 504 |MACARIE (STR.) 171 4 685 x 505 |MACILOR (STR.) 678 4 2713 [x |x |x |x x [ [x 506 |MĂCIN (STR.) 4 1744 |x 507 MADONA (STR.) 4 974 x |x x x x 508 MADRID (STR.) 4 857 x |x [x |x |x 509 |MAGNOLIEI (STR.) 4 3.047 [x [x [x [x [x 510 [MAIOR TITUS MUREŞAN (STR.) 4 1.691 |x |x |x lx |x 511 MANGALIA (STR.) 4 3.170 |x [x |x IX x 512 |MANOLE (STR.) 4 899 x x 513 |MARĂŞTI (P-TA) 4 1139 x |x [x |x (x |x [x 514 |MARCEL IANCU (STR.) 4 1.132 x x 515 |MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.) 5.758 |x [x |x [x |x 16/29

GL CULS) NVAIAA ds | CULS) DIAODLOI ALINN AHDIOAND (VATIV) ANSOI HILIVA (VAHIV) MHONID HHONOAHD ILLIVA| VS (X1S) OXVL HILIVA| Ss | (IND NVNSO OXID | (XS) NITIVO NV UILIVA| IS | (IS) ADNOT OS | (X1S) (8161) TANIOD MLIVWŢ | CXLS) VINDA ES | (LS) VOIINAYZ NIINVISNOD LIV] LES | (UIS) ANVAITA NIINVISNOO os | (IIS) AVI SES | (XIS) ULLIVA| vES | (18) NVOI THNO10D LIV cES | (GUS) ONVIGNIAO UV) ces | CIND NVINOTA NOINYV ISS | (XIND VAVS VIHDNV HILIVIA| 085 | (AS) OXONVXIIV 60| (LS) ISOXOHD MIONVXATV UILIVIA| cs) (GUS) NIVA | (XS) LOIVHNIAWAD 90 | ONVEINOW | VDO SOTIVW, ves | VNVIIVW| ss | (IS) ASVNYL VIIVI] cs | 0zS (IS) GIS | IS | CULS) LIS | C31S) NVZAUd NILNV.LSNOD

548 549 550 351 552 553 554 355 556 357 558 359 560 361 562 363 564 565 566 567 568 569 5370 571 372 573 374 575 576 577 578 579 MARTIR IOAN BUTFANU (STR) 182 4 729 |x |x [x [x [x MARTIR IOAN CIORDAŞ (1918 ) (STR.) 498 4 1993 |x |x |x [x x MARTIR IOAN MARIUȚAC (STR.) 120 4 480 x x MARTIR IOAN TĂNASE(1949) (STR.) 660 - 4 2641 |x |x [x [x [x MARTIR IOAN V. AVRAM (ALEFA) 124 4 494 |x x MARTIR ION MIRON (STR.) 470 4 1879 x |x |x [x [x MARTIR MARIA ANDREI (STR.) 440 4 1762 |x x x MARTIR MIHAI APRO (INTR.) 75 4 298 x MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ (STR.) 589 4 2.356 |x |x [x |x |x MARTIR OCTAVIAN TINTARU (INTR.) 330 4 1.319 x x MARTIR OVIDIU MUNTEANU (STR.) 169 4 676 x x MARTIR PETRU HAȚEGANU (STR.) 243 4 971 x x MARTIR RADIAN BELICI (SCR.) 40 4 162 x MARTIR REMUS TĂSALĂ (STR.) 405 4 1.620 |x |x lx |x [x MARTIR SEBASTIAN IORDAN (STR.) 259 4 1037 |x |x Ix [x [x MARTIR SILVIU MOTOHON (STR.) 765 4 3.062 [x [x [x [x [x [MARTIR SORINEL LEIA (STR.) 118 4 473 |x [x |x [x [x MARTIR VALENTIN APARASCHIVEI (INTR.) 67 4 270 x MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ (STR.) 141 4 564 x x MĂSLINULUI (STR) 810 4 3239 |x |x |x x [x MĂTĂSARILOR (STR.) 635 4 2541 |x |x |x x |x MATEI MILLO (STR) 790 4 3.162 |x [x |x x [x MĂTRĂGUNEI (STR.) 551 4 2206 |x |x [x [x |x [MEHADIA (STR.) 339 . 4 1.356 x x MELODIEI (STR.) 386 4 1.545 |x |x |x lx [x MESERIAŞILOR (INTR.) 147 4 587 x MESTEACĂNULUI (STR.) 355 4 1.420 x x MICHELANGELO (STR.) 467 8 3.732 |x |x x lx |x MICŞUNELELOR (STR.) 170 4 681 |x |x [x [x [x MIHAI EMINESCU (BUL.) 1,144 4 4.577 |x |x |x |x [x MIHAI VITEAZU (BUL.) 714 8 6.189 |x |x |x |x [x MIHAIL IVANOVICI GLINKA (STR.) 331 4 1326 |x x 18/29

MIHAIL JORA (STR) | 581 [MIHAIL KOGĂLNICEANU (STR) | 582 [MILANO (STR.) |_583 | 583 [MILCOV (STR.) | 584 [MILE CÂRPENIŞAN (STR.) | 585 |MILOS CRNIANSKI (STR.) MINERVA (STR.) MINIŞ (ALEEA) MIORIȚA (STR.) | 589 [MIRCEA CEL BĂTRÂN (STR) | 590 [MIRCEA DIMITRIE RATIU (STR.) | 591 [MIRCEA ELIADE (P-TA.) | 592 [MIRCEA HOINIC (STR) | 593 [MIRCEA POPA (STR.) | 594 [MIRESEI (STR.) —_ ND MM — > = 595 |MITROPOLIT DR. VASILE LĂZĂRESCU (STR.) 161 _[ || 596 MITROPOLIT VARLAAM (STR.) 367 | 597 [MOGOȘOAIA (STR.) 121 IT TIE | E Wa | m | A | 598 [MOISE DOBOŞAN (STR.) 1.885 | 599 [MOISE NICOARĂ (STR.) 425 | 600 [MOLDOVEI (STR.) 454 | 601 |MOLIDULUI (STR) 437 60 | 602 [MORARILOR (SPL) 103 MOŞNIȚEI (CAL) 1.358 MOŢILOR (STR.) 134 457 311 112 677 455 m II "FII A lu 7 Fi PEPI 19/29

|__612 _ |NERA (STR) | 613 [NICHITA STĂNESCU (STR.) | 614 [NICOLAE ANDREESCU (STR.) | 615 [NICOLAE BĂLCESCU (P-TA) | 616 [NICOLAE BOBOC (ALEEA) | 617 [NICOLAE D. COCEA (STR.) NICOLAE GHIMBOAȘE (STR.) 9 [NICOLAE GRIVU (STR) | 620 [NICOLAE IVAN (STR) | 621 [NICOLAE LABIŞ (STR) | 622 [NICOLAE STOICA DE HAȚEG (STR.) NICOLAE TABLE (STR.) NICOLAE TINCU VELEA (STR.) m pt [| ps pe | pa [pd pi 4 bd i [pe PET NICU FILIPESCU (STR.) NIKOLAUS BERWANGER (STR.) e | 4 [4 | 4 | [4 OCTAVIAN GOGA (STR.) OEDIP (STR.) 20/29

ORHFI (STR.) ORHIDEELOR (STR.) ORION (STR.) ORMOS ZSIGMOND OSCAR SZUHANEK ORŞOVA (STR) | 654 [PAUL NEAG |__655 [PĂCII (STR) | 656 |PĂDUREA VERDE (ALEEA) 657 PALANCA (STR) | 661 |PANTELIMON HALIPPA (STR.) | 662 [PARÂNG (STR) PARCULUI (STR.) PARIS (STR) PAVEL DAN (STR.) PAVEL JUMANCA (STR.) 21/29

PENEŞ CURCANUL (SPL) PERU (INTR.) PETER JECZA | 682 [PETOFI SANDOR (P-TA) | 683 [PETRE ISPIRESCU (STR) | 684 [PETRE OLARIU (STR.) | 685 [PETRE PĂCURARIU (INTR) PETRE RÂMNEANȚU (STR.) PETRE STOICA (STR.) i |] PETRU BANDU (STR.) | 689 [PETRU CERMENA (STR.) PETRU PUŞCHIȚĂ (INTR.) PETRU RAREŞ (P-TA.) PETUNIEI (STR.) poor SR) TI ŢII pa sto AI PLANTELOR INTRI TI PLATANILOR STR) 1 ss PLAUTIUS ANDRONESCU (STR.) PLOPULUI GTR. ) PODGORIEI (STR.) POIANA RUSCĂ (ALEEA) POIENIȚEI (ALEEA) POLONA (STR) POMICULTURII (STR.) 709 POPA ANCA (STR.) | 710 [POPA LAURENȚIU (STR.)

711 POPA ŞAPCA (STR.) 530 8 4237 |x |x |x |x x 712 |[POSADA (STR) 416 4 1.666 x x 713 [PRAHOVA (STR.) 194 4 715 x x 714 |PRIETENIEI (STR.) 427 4 1708 |x |x [x [x [x 715 |PRIMĂVERII (STR.) 85 4 339 x x 716 |PROF. ALEXANDRU CIŞMAN (STR.) 291 4 1.165 x x 717 |PROF. ANTON KATHREIN (INTR.) 216 4 864 |x |x [x x x PROF. DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU 718 STR.) 930 4 3.720 x |x [x |x [x 719 |PROF. GHEORGHE LONGINESCU (STR.) 213 4 852 |x |x [x |x [x 720 [PROFESOR DR. VALERIU ALACI (STR.) 365 4 1.459 x x 721 |PROGRESUL (STR.) 483 4 1931 |x x [x Îx Îx 722 |PROTOPOP GEORGE DRAGOMIR (STR.) 262 4 1.048 x x 723 |PROTOPOP GEORGE POPOVICI (STR.) 268 4 1.072 x x 724 |PROTOPOP MELEŢIE DRĂGHICI (SPL) 527 4 2.109 |x |x (x lx [x 725 |PRUNULUI (STR.) 113 4 451 x 726 |PRUTUL (STR.) 455 4 1821 |x x |x x x 727 _|PUTNA (STR) 286 4 1.143 x x 728 [RADU DE LA AFUMAȚI (STR.) 322 4 1.288 x 729 [RADU TUDORAN (STR.) 371 4 1482 |x x 730 |RÂNDUNELELOR (STR.) 218 4 373 |x [x |x la 731 |RAPSODIEI (STR.) 310 4 1241 [x x x x x 732 _|RARĂU (STR.) 379 4 1514 |x x 733 |RĂSARITULUI (STR.) 539 4 2155 x x 734 [RÂULUI (INTR) 17 4 468 x x 735 |RĂZBOIENI (STR.) 289 4 1157 |x |x |x x x 736 [REGELE CAROL I (BUL.) 708 4 2.833 |x |x |x |x [x 737 [REGELE FERDINAND I (BUL.) 561 8 4489 |x |x [x |x [x 738 [REMUS (STR) 305 4 1219 [x x x 739 [RENAŞTERII (STR.) 931 4 3.726 |x |x lx [x [x 740 |REPUBLICII (BUL.) 1.465 8 11.723 [x |x lx [x |x 741 [REZISTENȚA BĂNĂȚEANĂ (STR.) 467 4 1.868 |x x 23/29

2 743 | 744 ROMA (INTR.) 745 |ROMUL LADEA (STR.) 746 |ROMULUS (STR.) 747 |ROMULUS MARITESCU (INTR) 81 | 148 [ROTUNDĂ (STR) 25 | 4 | 826 [x [x x x] 749 _|ROZELOR (STR.) |__957 | 4 | 3830 k [e fe e | | 750 _ROZMARINULUI (STR) [| 729 | 4 Ț 2915 e x fe e fel | 151 [RUDĂRIA STR) [| 282 | 4 | 1127 k e fe) [752 [RUDOLF OTTO STE) [862 4 ŢI E ŢI [155 — [RUDOLF WALTER GTR) 102 TIT 2083 fe fr fe fn 754 [RUSSU ŞIRIANU (STR.) — TI 755 |SABIN DRĂGOI (STR.) 4 1.097 TEI 756 |SABIN EVUȚIANU (STR.) 4 708 | [x x | 157 |SABINMĂNUILĂ (STR) | 4 | 604 [x be [x 158 _|SABINEI INTR) | m | 4 | 309 || ES | 4 1 67 | 7 e [] 47.118 |x |x [x [x [x | SALCIEI (STR) | 764 |SAMUIL MICU (STR.) | 765 |SAMUIL ŞAGOVICI (STR.) | 766 [SĂNĂTĂȚII (ALEEA) 767 |SÂNZIENELOR (STR.) 768 __|JSARMISEGETUSA (P-TA.) [4 | [769 — ]SATU MARE (STR) as A] | 770 |SATUNOU STR) ISI] | 771 _|SAVA PETROVICI (STR) us [| 4 |] [772 [SLT-10AN GROSARU (STR) > ŢI | 73 |SLT. IOAN LUCIAN-LEUŞTEAN (STR.) | 224 | 4 | 24/29

774 SCURTĂ (ALEEA) 99 4 x x x 775 SEBEŞ (STR.) 314 4 X |X x IX x 776 SECERII (STR.) 425 4 x [x x |x x 77 |SEVER BOCU (CAL) 2.708 8 x |x x x [xl [x 7718 |SEVERIN (STR) 263 4 x |x [x x x 719 |SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR.) 1.092 8 8737 |x |n [x [x [x |x 780 [SFÂNTA MARIA (P-TA) 185 4 738 x x x 781 [SFÂNTA ROSALIA (STR.) 155 4 621 |x x x 782 |SFÂNTUL IOAN (STR.) 210 4 840 [x |x |x |x [x xx 783 SFÂNTUL NICOLAE (P-TA) 241 4 964 |x [x |x x |x 784 |SIBIU (STR.) 301 4 1.203 |x [x |x le [x 785 |SIEMENS (STR) 984 4 3.937 |x x [x |x [x 786 |SIGHET 140 4 560 x 787 |SILISTRA (STR.) 1.109 4 4.437 x x 788 _|SIMION BĂRNUȚIU (STR.) 1.061 8 8486 |x |x [x [x |x 789 |SINAIA (STR.) 262 4 1049 |x [x [x [x [x 790 |SMEURIŞULUI (ALEEA) 71 4 309 |x x x 791 SOCRATE (STR.) 438 4 1733 x [x (x x x 792 SOMEŞ (STR.) 415 4 1.662 |x |x |x |x x 793 |SORIN TITEL (STR.) 264 4 1.055 x x 794 | SOROCA (STR) 318 4 1.270 x x 795 |SOVATA (STR.) 122 4 487 |x |x lx lx [x 796 |SPARTACUS (STR.) 275 4 1099 |x [x |x [x [x 197 |SPĂTARUL MILESCU (STR.) 205 4 818 [x x |x [x 798 |SPERANȚEI (ALEEA) 128 4 SI [x x x 799 |SPIRU HARET (SPL. 44). 4 1765 [x x x[.] 800 |STAN VIDRIGHIN (CAL.) 1.983 8 15.866 |x |x |x [x [x [x 801 |STEAUA (STR.) 643 4 2.573 x |x |x x lx 802 |SȘTEFAN CEL MARE (STR.) 814 4 3257 |x |x [x [x [x 803 CICIO POP (STR.) 118 4 473 |x [x [x [x [x [x [x 804 |ȘTEFAN FOGĂRAŞI 416 4 1.664 x 805 |STEFAN NĂDĂŞAN (STR) 306 4 1223 |x x 806 |STEFAN PROCOPIU (STR.) 1.197 4 4787 |x |x |x la lx [x 25/29

| E | “FI “FII aaa pi | pd m m | 1] FE | =] x | x DI xXx x x x x IEI — n t N bul ami î a ore] = RS] EET so] ore + x | A a PI “HI IL “PI x So ŢI == Te ae TI x PI * _uss | v | st | 668 | (US) 868 | (SLIND dOd NVSIAUL 28| (VATTV) ANVADIMTIA NITA] 958| (GUS) AaVITVd ses | CALS) NVIAV XOMOAHL CVI-d) Saqui CULND CULS) HOMOAL CUILS) OTOIVIDITAL CULS) VAAAL CLS) CULS) QVIZVL CUIND IIONYVTVI CAS) VHONVO VIVL CIN8) NISANOI HIVL LOVI CULS) NAIVI CILND DAMINS CHLND) ININLANNS CULS) YNITAS CTA8) a Țara] IATADOS CI1S) VSVATOANS nr Por | ont I EI x| Lt0Y | x ot | 9 | So Ta Ține E A e Ca RV 0 | *[ 9001 | [ se | CLS) is (VAHTV) HOIINAdMAIS| 18| 608 | IANOZS 208 |

x x| x mare |v 7 96 | * [x sis | pr ] vo | (MLS) 0/8 | E 1£0'z E x x] 006 (ULS) INSIVONTYI INMVA| 698 | e IT TNA E II TE SEE i [5 [| vevt | we | CIND 598 SI Tar TIT] VNVIVUL VIdIA| 198 | x] x] x] x] x] ses |v [seo | Curs) vant] 698 | X| «| «| x[ «| core | 7 | toc | CTAS) HOTII] 98 | x x «| |v | om | (IS) ZaHDAV Oda] | pH 4 e 4 PS VEZI VISE || RL x « a | oz | CULS) VLVIAVIL xp] CULS) VIVOSITVA CLS) VEOTYA o Ti Tao vina var Ta TI TITS ANAIS] ENE pt pt i pr NV ES IT CXIS) NVIVEI. x| x] x] x vot | + | CULS) VOSOL IIS TA Too 1] CTVO) 288 | | [= |] 96 | tv | we | ISS] | x] x x] use | +» | 568 | Carsowaor] 08 | CLS) ss VIFIdOL CALS) NISTIOIVA NIL E CALS) NVIIL (VID ses | (UNI ISLOWIL| 8 | (XS) NIVA ss | 8 | E E E DC E E CSU E TIZ GUS) NTIADIL 08 | = = | S J a P

| 873 _|VĂLIUGSTR) | 20 |) 4 7 99 | 7 &IIŢI 874 |VÂNĂTORILOR (STR) | __ 492 |] 4 | 196 x x pe fe | PRADA 280 4 1.120 x x 877 _|VASILE CREŢU (STR) 289 _ | _ 4 [| 1156 he e e [e | 878 | VASILE LUCACIU (STR) | 380 | 4 | 1521 [k [x x [x [e [x] | 879 |VASILE NICOLESCU (STR) 184 4 735 x _ x| | VASILE VOICULESCU (STR.) | 24, 4 | 104 kk x e k 852 [VEGETAȚIEI (STR) 29 4 st 853 [VENUS(STR) _ ]) 95 | 4 | 267 khk| [884 [VERDE (STR) SS [2300 fe fe fe 885 | VERONICA MICLE (STR.) 23 | 4 | 893 x [x [x fe [x 886 _|VICTOR BABEŞ (BUL.) 808 — th 887 | 2 | 4 | 37% k e kb ef] 885 [VICTOR VÂLCOVICI (STR) | 56 | 4 [| 344 kk kk TPI 889 _|VICTORIEI (P-TA) | 4 | 4 | 193 k ESMES ES 890 _|VIDIN STR.) | 242 | _ 4 7 99 heh 891 [VIILOR (ALEEA) 140 | 4 | 569 7 pe | FI 892 |VIOLETELOR (STR) |__200 | 4 | 1160 fe e e e pe) ||] | 216 | 4 862 x [x x x |x xl ua ADS ARU STR DC DE n a a i a [895 VIRGIL ONIȚIU (STR) 35 ar = e eo TITI II 1,955 FE FIE | 897 |VIRTUȚII STR.) 283 4 1.132 x | xl | 898 |VLAD BĂNĂȚEANU (STR) SII 1029 [x IE VOLTA (STR.) 151 4 604 x x LI VRANCEA GTR) Pe IER | 901 [VUK ST. KARADZIC (STR) 813 4 3253 [x RES | 902 [VULTURILOR (STR) 1.464 — 5.854 HE x[ | | 903 |[WILHELMTELL (STR) 1.420 4 5681 |x |x [x x [x HI | 904 [WILLIAM SHAKESPEARE (STR) 486 4 e x | 289 | 4 [ 118 e e fe e [FI 28/29

1 | e | 4 4 4 4 149 4 548 4 504 4 717 4 259 4 TOTAL (în metri pătraţi): 2.183.750 1 * Completare lungime stradă ŞEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT FABIOLA PAULA TĂNASĂ 29/29

Anexa ar. 3a la Caietul de sarcini nr. Lista stațiilor mijloacelor de transport în comun, pentru care urmează a se realiza acțivitatea de intretinere Nr. crt. Denumire tronson stradă Denumire stație mijloc de transport în comun Door STA l Pod Cl. $agului 50 2 Shopping City 30, 3 P-ţa Veteranilor 50 4 Bd. Dâmboviţa, 50 5 P-ţa 1. Maniu e 50 6 Regele Carol 50 7 Pop de Băseşti 50 8 Traseul: Pod C, Sagului - Calea Sagului - by. 16 Decembrie - Bv, Iuliu Gara de Nord 30 9 Maniu -str, Pop de Basesti - str.Garii - Bv.Republicii - str,Sf.Ioan - P-ţa R. Maria 50 10 _|str.Ghe, Lazar - Calea Circumvalatiunii - Calea Aradului - Giratie Selgros Ghe, Lazăr 50 il si reţur Circumvalaţiunii 50 12 P-ţa C. Buropei 50 13 Miresei 50 14 Cl. Torontalului 50 15 Liege 50 16 UT. 50 17 Agronomie 50 18 Selgros 50 19 Continental 50, 20 Ghe. Domăşnean 50 2 Traseul:Continental-Calea Buziasului - P-ta Ghe, Domasnean- str. Venus - Bd, Sudylui (buclă) 50 22 - - Cvartal Sudului 50 str. Maresal Prezan Constantin - bv. Sudului - bv, Dr. Iosif Bulbuca - str. 23 x Spitalul Judeţean 50 Aries - str, Cluj bv, Michelangelo - str. Hector -str. Oituz-- P-ta Marasti - — 24 ra Cluj 50 Calea Alexandru loan Cuza - P-ta Consiliul Europei - Calea Sever Bocu - 25 - i Pavel -ștr. Oravita - str. Frigului - st Complex Studenţesc 50 36 str. Sfintii Apostoli Petru si P avel str. Oravii a - str. Prigul ui - str. Hector o 27 Demetriade str. Divizia 9 Cavalerie - P-ta Consiliul Europei - Calea E: C. Europei 50 28 Alexandru Ioan Cuza- P-ta Marasti - -str. Oituz - str. Hector - bv, Dacia Sorvice 50 5 Michelangelo - str. Cluj- str. Aries- by. Dr. Iosif Bulbuca - str, Lidia - str. Div 9 Cavaleri 50 Venus - P-ta Ghe, Domasnean - str.Siemens - Continental — 30 Pomiculturii 50, 31 Ap. Petru şi Pavel 50 32 Stuparilor 50 33 Apicultorilor 50 34 Muzicescu 50 35 Mure: 50 36 M-şal C-tin Prezan 50 ZI] Traseul: Apicultorilor - Calea Martirilor 1989 - str. Aries - str. Cluj -Bv, Martir! Stanciu = 38 NEI ENE Cl, Martirilor 50 35 Vasile Parvan - Splai Tudor Vladimirescu - Splai Nicolae Titulescu - Cluj 0 Bv.Gen. 1. Dragalina - Gara de Nord - Bv. Republicii - Bv.Regele 40| Ferdinand -bv.V.Parvan - str.Cluj - Calea Martirilor - Apicaliorilor Complex Studențesc 30 41 Univ, de Vest 50 42 Pod Mit, Şaguna 50 43 Tiul 50 44 N.,Titulescu 50 45 Gara de Nord 50 46 Bastion 50 47 P-ţa Badea Cârţan 50 48 P-ţa V, Economu 50, 49 Arena Aqua 50, 50 | Traseul: Bastion - str. Take Ionescu - Bv. Simion Barnutiu - DN 6 - Real 3 DN6 50 51| Aeroport Civil - Cartier Aeroport - UM Aeroport si retur Jumbo 50 52 Hella 50 53 Aeroport Civil II 50 54 Cartier Aeroport 50 55 UM Aeroport 59 56 Ghe, Barițiu 50 57 Gara de Nord 50 58 P-ţa 700 50 Traseul: str.Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Ghe Dima - P-ta Fra o San = Marasti - str.Oituz - Bastion - str.Take Ionescu - Bv. Simion Barnutiu - DN| = sI £_ ci votare P-ţa V. Economu 50 1/6

2/6 62 REEVES DEAN Arena Aqua 50 63 DN6 50 64 Jumbo 50 65 Aeroport Civil 50, 66 P-ţa C. Europei 50, 67 Miresei 50 58 Tr Hi at , pacat Liege 50 59 taseu!: P-ta Consiliul Europei -Calea Aradului str. Miresei - Calea Alexandrescu 50 Torontalului - Metro - Platforma Industriala ( PITT) 70 Metro 50 71 AGIL 50 72 PITT 30 73 T, Grozăvescu, 50 74 Parcul Copiilor 50, 75 Pasaj Michelangelo 50, 76 Univ. de Vest 50, 17 Pod Mit. Șaguna 50 78 P-ţa Mocioni 50 79 Brâncoveanu 50 80 Traseul: P-ta Grozavescu - Bv. Michelangelo - Bv. Vasile Parvan - Splaiul Pia 1 Maniu 50 81 Fa Crizantemelor 50 Tudor Vladimirescu - bv. 16 Decembrie - str, Budai Deleanu - str. Banatul — — 82 str. Nicolae Andreescu - P-ta Petofi Sandor - str. LSlavici - stt. Wilhelm Bd. Dâmbovita 30 53 Tell - str. Polona - Abator si retur Opre Gogu 50 84 Păcii 50 85 V. Simionescu 50 86 Liceul Auto 50 87 Podgoriei 50 38 C.I Nottara 50 89 Răscoala din 1907 50 90 F.Z.B. 50 91 Abator 50 92 Pod Cl, Şagului 50 93 Izlaz 50 94 Bujorilor 50 95 P-ţa Veteranilor 50, 96 Bd, Dâmbovița. 50 97 Brâncoveanu 50 98 Porumbescu 50 99 P-ţa Bălcescu 50 100 Fac, de Mecanii 50 101 Fac. de Electrotehnică 50 TE Traseul: Pod Calea Sagului - str. Izlaz - str. Bujorilor - Calea Sagului - bv. Feat = 16 Decembrie - str. Porumbescu - Bv. Mihai Viteazul - Bv. Vasile Parvan -i E 104 Pestalozzi 50 str, Pestalozzi - str. Iepurelui - str, Baba Dochia - str, A.Saguna - e 105 str. Vulcan - Str.Campului - str. Torac - Calea Mosnitei - str. Albastrelelor - Radio Titnişoara 2 106 str, Tata Oancea - str.Demetrescu si retur Iepurelui 30 107 A Şaguna 50 108 Iosif Vucan 50 109 Uzina de apă 50 110 Căprioarei 50 111) Levănţica 50 112 Apateu 50 113 Azur 50, H4 Plastique Forme 50 115 | Albăstrelelor 50 116 T.Demetrescu__ 30 117 Scoala Plopi 50 118 Gara Timişoara Nord 50 119 Bv.Regele Carol 50 120 P-ta Al. Mocioni 50 121 P-ţa SE Maria 50 122 Catedrala Metropolitana 50 123 Taseul: Gara de Nord - Bv.Gen, 1. Dragalina - Bv.Regele Carol [- P-ta Al. Spitalul de Copii 30 124 i - P-ta Timisoara 700 50 Mocioni - P-ta Maria - Bv, Carmen Sylva - str. Dr, L.Nemoianu - P-ta 700 - FR 125 N P-ta Libertatii 50 Bv.Revolutiei 1989 - P-ta Traian - str. Mihalache loan - str. A.Saguna - str. — 126 Gh. Adam - Aleea CFR - str. M. Kogalniceanu - str, Dacilor - P-ta Hote! Continental 30 1 Traian - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 — str. Dr. Nemoianu - Bv. Carmen Prefectura 2 128 Sylva - P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni - Bv.Regele Carol I- Bv.Gen. I. 3 August 1919 50 129 Dragalina - Gara de Nord z da Trafan 50 130 Prinţul Turcesc 50 131 P-ţa Sarmisegetusa 50 132 Lalelelor 50 133 P-ţa Gen, V. Economu 50 134 Spitalul Dr.V.Babeş 50 135 Staţia Meteo 50 136 Bd. Dâmboviţa 50 |_137 Crizantemelor 50

138 Mangalia 50 139 P-ţa 1, Maniu 50 140 Regele Carol 50 141 P-ţa Mocioni 50 1 Taseul: Bv.Dambovita - str.LPreyer - Bv.Regele Carol I- P-ta Al. Pa Maria. 50 143 RE Catedrala Mit. 50 Mocioni - P-ta Maria - Bv. Carmen Sylva - str. Dr. Nemoianu - P-ta 700 - — —_ A By.Revolutiei 1989 - P-ta Traian - st, Dacilor -str.M.Kogalniceanu - Spitalul de Copii 0 145 : : terte P-ţa 700 50 T46 Aleea CFR - Str. Adam Gh - str.A.Saguna - str, LMihalache- P-ta Traian Fa Libertăţii 50 Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 - str. Dr, LNemoianu - Bv. Carmen Sylva - 7 147 P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni - Bv.Regele Carol I- str.L.Preyer - Hotel Continental 50 148 Bv.Dambovita Prefectură 50 149 Bd, 3 August 1919 50 150 P-ţa Traian 50 151 P-ţa Badea Cârțan 50 152 Gara de Est 50 153 Arena Electrica 50 154 UMT, 50 155 Staţia Meteo 50 156 C.Torontalului 50 137 Matei Basarab 50 158 Amforei 50 159 B-dul Cetății 50, 160 Balta Verde 50 161 D.LMendeleev 50 162 Calea Circumvalațiunii 50 163 P-ţa Timişoara 700 50 15 Tascul: Calea Torontalului - Bv.Cetatii - P-ta 700 - Bv.Revolutiei 1989 - P-ţa Libertății _ 165 La Hotel Continental 50 166 P-ta Traian - str.Stefan cel Mare Calea Stan Vidrighin - P-ta , Prefectură 0 Ghe.Domasnean - Calea Buziasului - Ciarda Rosie - Calea Buziasului - P- 167 ta Ghe,Domasnean - Calea Stan Vidrighin - str.Stefan cel Mare - P-ta 3 August 1919 2 158 | Traian - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 - Bv.Cetatii - Calea Torontalului ia Traian 2 169 F-ca de Bere 50 170 Banatim 50 171 F-ca de Detergenţi 50 172 Mecatim 30 173 Spumotim 50, 174 P-ţa Gen. Ghe. Domăşnean 50 175 Electrotimiş 50 176 LOT, 50 177 Ciarda Roşie 50 178 Ronaţ 50 179 Războieni 50 180 A. Guttenbrun 50 181 Madona 50 182 G, Alexandrescu 50 183 A. Lăpuşneanu 50 184 Macilor 50 185 Zalău 50 186 Balta Verde 30 187 |Traseul: Ronat- calea Maresal LAntonescu - Bv.C.Brediceanu - P-ta 700 Mendeleev 50 188 - Bv.Revolutiei 1989 - Bv, 3 August 1919 - P-ta Traian - str. Ion Circumvalaţiunii 50 189 | Mihalache - str.A.Saguna - Calea Dorobantilor - str.Ghe Adam - str. Avram P-ţa 700 50 190 | Imbroane - str.M.Kogalniceanu - str.Dacilor - Bv.3 August - Bv.Revolutiei P-ţa Libertăţii 50 191 - Bv. C,Brediceanu - Calea Maresal L Antonescu - Ronat Hotel Continental 50 192 Prefectură 50 193 Bd. 3 August 1919 50 194 P-ţa Traian 50 195 Prinţul Turcesc 50 196 P-ţa Sarmisegetusa 50 197 Lalelelor 50 198 P-ţa V, Economu 50, 199 Spitalul V. Babeş 50, 200 Staţia Meteo 50 201 Bd. Dâmboviţa 50 202 Banatul 50, 203 Transilvania 50 204 P-ţa Veteranilor 50 205 Chişodei 50 206 Izlaz 50, 207 E, Zola 50 208 Progresul 50 209 Pavlov 50 210 Mureş 50 211 Lidia 30 212 |Traseul: bv.Dambovita - str. Ana Ipatescu - str. Victor Hugo - str, Drubeta -' Drubeta 30 213 str.Independentei - str.Gh.Doja - P-ta Maria - Bv.16 Decembrie - Memorandului 50 3/6

214 | bv.Regele Ferdinand - str.Nemoianu - str,Brediceanu - Bv.Cetatii - Bucla P-ţa Bălcescu 30 213 C.Torontalului si retur Parc Doina 50 216 P-ţa Maria 50 217 Catedrala Mit, 50 218 Spitalul de Copii 50 219 Brediceanu 50 220 Circumyalaţiunii 50 221 Mendeleev 50 222 Balta Verde 50 223 Bd. Cetății 30 224 Amforei 50 225 M. Basarab 50 226 Cl, Torontalului 50 227 Gara de Nord 50 228 Regele Carol 50 229 P-ţa Mocioni 50 230 P-ţa Maria 50 231 Parc Doina 50 Traseul : Gara de Nord - Bv.Gen. 1. Dragalina - Bv.Regele Carol I- P-ta en = 534 Al. Mocioni - P-ta Maria - str.Gh.Doja - str.l Decembrie - Calea Stan Cluj 50 Vidrighin - P-ta Ghe.Domasnean - Calea Stan Vidrighin - str, Decembrie E 233 str.Gh.Doja - P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni - By.Regele Carol I- Bv.Gen, Olimpia 2 236 I Dragalina - Gara de Nord Deliblata 30 237 Banatim 50 238 Cimitir Buzia! 50 239 F-ca de Detergenţi 50 240 Mecatim 50 241 Spumotim 50 242 Ghe. Domăşnean 50 243 Cl, Torontalului 50 244 M. Basarab 50 245 Amforei 50 246 Bd. Cetății 30 247 Balta Verde 50 248 Mendeleev 50 249 Circumvalaţiunii 50 250 Brediceanu 50 251 Spitalul de Copii 50 252 Catedrala Mit. 50 2533 P-ţa Maria 50 254 Traseul : Gara de Nord - Bv.Gen.l. Dragalina - Bv.Regele Carol -str.1, Parc Doina 50 255 | Preyer - Bv.Dambovita - Bv.Liviu Rebreanu - Bv.Dr.Ioan Bulbuca - P-ta P-ţa Bălcescu 30 |__256 Ghe.Domasnean si retur P-ţa Crucii 50 257 Cluj 50 258 Olimpia 50 259 Detiblata 30 260 Banatim 50 261 F-ca de Bere 350 262 P-ţa Traian 50 263 P-ţa Badea Cârţan 50 264 Gara de Est 50 265 Arena Electrica 50 266 UMT, 50 267 Staţia Metoo 50 268 Ghe. Barițiu 50 269 Pop de Băseşti 50 270 Gara de Nord 50 271 Jiul 50 272 P-ţa R. Maria 50 273 P-ţa 700 50 274 | Traseu: Gh. Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf, loan - str.Gh.Dima - P-fa Mărăşti 50 275 P-ta Marasti - str.Oituz - P-ta LC,Bratianu - Bv.Tache Ionescu - Bv. S. Bastion 30 276 Barnutiu - C.Lugojului Poliţia Jud, Timiş 50 277 RATT 50 278 P-ţa Badea Cârţan 50 279 Samuil Micu 50 280 Renaşterii 50 281 P-ţa V. Economu 50 282 Arena Aqua 50 283 P-ţa Mărăşti 50 284 P-ţa 700 50 285 Circumvalaţiunii 50 286 Timiş 50 287 | Trascul:P-ta Marasti - str. G. Dima - str, Gh. Lazar - str. Closca - str.Loc, Bd. Cetății 50 288 Ovidiu Balea - Pasaj CF si retur P-ţa A. Iancu 50 289 Vuk Karadjic 50 4/6

290 G. Alexandrescu 50 291 P-ţa de Gros 50 292 Pasaj C.F. 30 293 Ghe. Barițiu 50 294 Pop de Băseşti 50 295 Gara de Nord 50 296 Jiul 50 297 | Traseu: Gh.Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. Ioan - str.Gh.Dima - P-ţa R. Maria 50 298 _|P-ta Marasti - Calea Al.LCuza - P-ta C.Europei - Calea Sever Bocu - LL de P-ţa 700 50 299 |la Brad - Calea Sever Bocu - str.Episcop V.Lazarescu - Calea Aradului - P- P-ţa Mărăşti 50 300 ta C.Europei - Calea Al.LCuza - P-ta Marasti - str.Gh,Dima - str.Paris - Iulius Mall 50 301 Bv.Republicii - str.Garii - Gh.Baritiu. Cimitirul Eroilor 50 302 Div 9 Cavalerie 50 303 Pomiculturii 50 304 Ap. Petru şi Pavel 50, 305 L.Lde la Brad 50 | 306 Prezan (buclă) 50 307 M-şal C-tin Prezan 50 308 __| Traseu: Prezan (bucla) - str.Maresal C-tin Prezan - str, Aries - str. Cluj - Martir 1, Stanciu 50 309 P-ta Leonardo da Vinci - Bv, Michelangelo - Bv. M. Eminescu - str. Cl. Martirilor 50 310 Traian Grozavescu - Bv. Michelangelo - P-ta Leonardo da Vinci - str, Cluj 50 311 Cluj -str. Aries - str, Maresal C-tin Prezan - str. Versului Complex Studenţesc 50 312 Parcul Copiilor 50 313 T. Grozăvescu 30, 314 Prezan (buclă) 50 315 M-şal C-tin Prezan 50 316 Traseu: Bv, Sudului - Bv. losif Bulbuca - str. Aries - str. Cluj - P-ta Martir I. Stanciu 50 317 |Leonardo da Vinci - Bv. Michelangelo - Bv. M. Eminescu - Grozavescu Calea Martirilor 50 318 | Bv. Eminescu - Bv. Michelangelo - P-ta Leonardi da Vinci - str. Cluj - Cluj 50 319 str. Aries - By. Iosif Bulbuca - By. Sudului Complex Studenţesc 50 320 Parcul Copiilor 50 321 T. Grozăvescu 30 322 Agronomie 50 323 UT. 50 324 Traseu: str.Baader - Str. Infatirii - Bv.Tache Ionescu - P-ta LC.Bratianu - Liege — 50 ste Oituz - P-ta Marasti - Calea Al.LCuza - P-ta C.Europei - Calea Aradului Dacia — 326 , , P-ta C. Europei 50 STI Institutul Agronomie - Calea Aradului - P-ta C.Europei - Calea Al.LCuza P-ta Mărăsti E P-ta Marasti - str.Oituz - Bv.Tache Ionescu - str. Baader — 328 Bastion 50 329 Poliţia Jud. Timiş 50, [330 Baader 50 331 CP, Solventul 50 332 Gelu 50 333 Pop de Băseşti 50 334 Traseu: C.P, Solventul - str,Garii - Bv.Republicii - str.Sf. loan - Gara de Nord 50 335 str.Gh.Dima - P-ta Marasti - Calea Al.I.Cuza - P-ta C.Europei - Calea Jiul 50 336 Aradului - str.Liege - Calea Torontalului - P-ta C.Buropei - Calea P-ta R. Maria 50 337 AlL.Cuza - P-ta Marasti - str.Gh Dima - str.Paris - Sv.Republicii - P-ţa 700 50 “| 338 str.Garii - C.P. Solventul P-ţa Mărăşti 50 339 P-ţa C. Europei 50 340 Remus Răduleţ 30 341 Liege 50 342 Gara de Nord 50 343 Pop de Băseşti 50 344 Regele Carol 50 345 P-ţa L Maniu 50 346 Crizantemelor 50 347 Bd, Dâmbovița 50 343 Traseu: Gara de Nord - Bv. Republicii - str. Garii - str. Ghe, Pop de Opre Gogu 50 349 _|Basesti - Bv. Iuliu Maniu - str. Budai Deleanu - str. Prahova - str. Banatul - Păcii 50 350 | Bv. Dambovita - str. Ion Barac - str, Ardealullui - str, Ioan Slavici - P-ta Canton C.F.R. 30 35 Ovidiu Codrus - str. Polona - Abatorsi retur Liceul Auto 50 352 Podgoriei 50 353 C.I. Nottara 50 354 Răscoala din 1907 30 355 Polonă 50 356 F.ZB. 50 357 Abator 50 358 Cimitir Buzia 50 359 F-ca de Bere 50 _ 360 Iepurelui 50 36! Traseul; Garaj Auto-C.Stan Vivdrighin-str.Stefan cel Mare-str. lepurelui - Ai 30 362 1 Iosif Vucan 50 str. Baba Dochia - str, Andrei Saguna - Iosif Vulcan - str, Campului - str. — 363 , Uzina de apă 50 ETA Rudolf Walter - Canal Bega - str, Martir Cornel Popescu -str.Parcului - Rudolf Walter 0 365 str.Cocorilor - str.Martir Cornel Popescu - str, Nicolae Tincu Velea - str. Albăstrelelor E Tata Manesa —otr Alhactralalor — Canal Rama — str Rudalf altar - ctre 5/6

Luta ou, a “UNUL ou, TI dlui — ou, Er Campului - str. Iosif Vulcan - str. Andrei Saguna - str. Baba Dochia - str. e Papa = SE lepurelui - str. Stefan cel Mare - Calea Stan Vidrighin. Parcului 50 369 Cocorilor 50 370 Calistrat Hogas 50 371 Şcoala Plopi 50 372 Electrotimiş 30 373 C. Radu 50 374 D. Dinicu 50 375 Traseul: str.Matei Millo - str. Nicolae D.Cocea - str. Martir Constantin Uzina Apă U. 50 376 Radu - str.Iuliu Podlipny - Calea Urseni - str.Gavril Muzicescu - Calea Tosca 50, 377 Martirilor - str.Maresal C-tin Prezan si retur. M. Sadoveanu 50 378 Mureş 50 379 M-şal C-tin Prezan 50 380 Prezan (buclă) 50 381 P-ţa V. Economu 50 382 Mătăsarilor 50, 383 Uzinei 50 384 | Traseul: P-ta V.Economu - str.Matasarilor - str. Uzinei - str.Rozelor - str. Pod Uzina de Apă 50 385 Valisoara - str. Luncani - str, Voda Tepes - str. Ismail - str. Titeica - str, Comelei 50 386 | Valisoara - str. Rozelor - str.Uzinei - Calea Dorobantilor - p-ta V.Economu Vălișoara 50 387 Luncani 50 388 Ismail 30 389 Tiţeica 50 390 P-ţa Mocioni 50 391 Brâncoveanu 50 392 Snagov 50 393 Bd. L, Rebreanu 50 34 Traseul:P-ta Mocioni - Bv. 16 Decembrie 1989 - bv. Brancoveanu - str, — Mureş 50 225 -| Emil Zola - str. Chisodei - str. Bujorilor - str. Ceferistilor - Gara de Sud si Victor Hago 2 396 retur Herculane 30 397 Chişodei 50 398 Prefatim 50 399 Bujorilor 50 400 Eternității 50 401 Gara de Sud 50 402 Catedrala Mit. 50 403 P-ta Mocioni 50 40| Traseul; Calea Sagului - P-ta Iuliu Maniu -By. 16 Decembrie 1989 - By. Brâncoveanu = 405 n - a P-ţa I. Maniu 30 Regele Ferdinand - Catedrala Mitropolitan - Bv. Regele Ferdinand - Splai — — 406 Tudor Vladimirescu - Bv.16 Decembrie - Calea Sagului si retur Bd. Dâinbovița 50 407 P-ţa Veteranilor 50 408 Shopping City 50 409 Pod Cl. $agului 50 410 P-ţa Mocioni 50 All Brâncoveanu 50 412 P-ţa 1. Maniu 50 413 Bd. Dâmbovița 50 ZE] Traseul: P-ta Mocioni - Bv. 16 Decatmbrie 1989 - Calea Sagului - DN59 - = AUCHAN + METRO - INCONTRO si retur BATMA 50 417 Litar 50 418 O. Codru 50 419 Auchan 50 420 Metro 50 421 T. Grozăvescu 50 422 Trascul: str. Traian Grozavescu - Bv. LC, Bratianu - str. Hector - str. Oituz Oituz 50 423 RR Iulius Mall 50 - P-ta Marasti - Calea A.I. Cuza - Calea Sever Bocu - str. Divizia 9 — = E leris - str.Demelriade- str, Frigului - str. Oravita - str. Sf, Ap. Petru si Cimitirul Eroilor 50 5 | cleo sr E A Div 9 Cavalerie 50 Pavel - Calea Sever Bocu - Calea Aradului - str.Oituz - str. Martin Luther - 426 Bv. Revolutiei din 1989 - Str. T.Grozavescu Complex Terra 50 427 Gara de Est 50 428 Stuparilor 50 429 Bastion, 50 430 Poliția Tud, Timiş 50 431 RATT 50 432 | Traseul: P-ta LC.Bratianu - Bv, Take Ionescu - str. Kogalniceanu - str. A, Telegrafului 50 433 Imbroans - Muzeul Satului - si retur Gara de Est 50 434 U.M. 50 435 Cvartal UM.T, 50 436 Muzeul Satului 50 TOTAL (in metri patrati) 21.800 ȘEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT 5/6 CONSILIER FABIOLA PAULA TĂNASĂ

Page Lof 1 ANEXA nr. 3b la Caietul de sarcini Piețe volante în Municipiul Timişoara Nr.crt. | Localizarea amplasamentului pieţei Suprafață de salubrizat volante (mp) 1 Piaţa Traian 1352 2 Parcare Stadion "Dan Păltinişanu” 1500 3 Str. Grigore Alexandrescu 1000 4 Parcare Petru Rareş 446 ŞEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT CĂLINA TRAPCEA

ANEXA nr. 3c la Caietul de sarcini Mal Canal Bega pe care se execută întreținerea curățeniei Suprafață piste biciclete de-a lungul malului canalului Bega: 15.204 mp cu lăţime variabilă Suprafață alei pietonale de-a lungul malului canalului Bega: 24.670 mp cu lăţime variabilă Coşuri de gunoi de-a lungul malului canalului Bega: 469 bucăţi Notă: Datele sunt cuprinse în cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” unde s-au executat lucrări pe malul stâng şi drept al Canalului Bega între Uzina de apă şi Podul Modoş. ŞEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT CĂLINA TRAPCEA Pagel ofl

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ANEXA nr. 5 la Caietul de sarcini BIROU SALUBRIZARE PROCES - VERBAL Încheiat astăzi .......... cu ocazia recepționării serviciilor de salubrizare stradală, prestate de PINTILIE NES SI seen nea conform planificării stabilite : PLANIFICAT Măturat manual carosabil: Măturat mecanizat carosabil: Întreţinere curăţenie stradală: Spălat carosabil şi trotuare : Stropit carosabil: Curățat rigolă: Colectat, transportat şi depozitat deşeuri stradale: Colectat, transportat, depozitat depuneri clandestine de deşeuri: Colectat, transportat și depozitare resturi material rezultate din reparații și amenajări interioare: Număr autovehicul: Subsemnații din partea PrimărieiMunicipiului Timişoara, în calitate de beneficiar şi din partea „ în calitate de prestator. În urma verificărilor efectuate pe teren, s-a constatat următorul volum de lucrări prestate: CONFIRMAT - REALIZAT Măturat manual carosabil: Măturat mecanizat carosabil: Întreţinere curăţenie stradală: Spălat carosabil și trotuare : Stropit carosabil: Curățat rigolă: Colectat, transportat și depozitat deşeuri stradale: Colectat, transportat, depozitat depuneri clandestine de deşeuri: Colectat, transportat și depozitare resturi material rezultate din reparații şi amenajări interioare: Următoarele străzi cuprinse în programul zilnic, nu corespund din punct de vedere al curățeniei şi nu au fost confirmate: Alte observații: Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 3 (trei) exemplare. REPREZENTANT REPREZENTANT OPERATOR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Page lotl

dilata 4 CS ANEXĂ 1 LA HCL | Al AM. REGULAMENTUL Serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara CAP.I Dispoziţii generale SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare ART,1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Timişoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice şi ale operatorilor economici, (3) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile şi condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea setviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator, (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea şi întreținerea instalațiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare, (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare se vor conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Condițiile tehnice provăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local sl Municipiului Timişoara poate aproba şi alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. ART.2 Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare: a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii și acumulatori; b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajars şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) sortarea deşeurilor stradale şi deşeurilor similare în stațiile de sortare; e) măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice; f) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către uritățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare; h) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea. ART.3 Modul de organizare şi funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii: a) protecția sănătății populației; b) responsabilitate față de cetățeni; c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; d) asigurarea calității și continuității serviciului; e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 1) securitatea serviciului; £) dezvoltarea durabilă;

ART.4 Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 4,1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare ANR. S.C; 4.2, biodeşeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr, 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării; 4.4, colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată; 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4,6, curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță; 4.7, curăţarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de mătutare şi/sau stropire; 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr, 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 49, deşeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce; 4,10, deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material; 4.11. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor nogative asupra sănătății oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 4.12. deşeuri din construcții provenite din locuințe - deşeuri generate din activitățile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor; 4.13. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deşeu, exclusiv deşeuri de producție; 4.14, deşeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea 'nr. 211/2011, republicată; 4.15. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri; 4.16. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile; 4.17. deşeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă; 4.18. deținător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.19, eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.20. gestionarea deşeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 republicată; 421, gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale; 4.22. incinerare - operația de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.23. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randaraent energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.24, indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului; 2

4.25, licență - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia; 4,26. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale; 4.27, producător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.28. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea ar. 211/201], republicată; 4.29. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecțio sau dezinsecție şi un anumit tip de obiectiv; 4.30. salubrizare - totalitatea operațiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților; 4.31, sistera public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcțiilor şi terenurilor aferente prin care ss realizează serviciul de salubrizare; 4.32. sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora; 4.33, spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare; 4.34. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deşeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare; 4.35, stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favotabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafalui; 4.36. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea ar, 211/2011, republicată; 4.37. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare şi operații de tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau anaerobe; 4.38. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor; 4.39. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr, 51/2006, republicată, cu completările ulterioare; 4.40. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene; 44|. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale; 4.42. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contarninare; _ 4.43, dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice; 444. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora; 4.43, vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de fa un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om; 4.46. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; ART. 5 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare, denumit în continuare sistem de salubrizare,

(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și fimcțional, care cuprinde construcții, instalații şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: a) puncte de colectare separată a deșeurilor; E b) staţii de transfer: c) stații de tratare mecano-biologică; d) staţii de producere compost; e) stații de sortare; f) baze de garare şi întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate; £) depozite de deşeuri; h) incineratoare; ART.6 Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului şi contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. SECȚIUNEA 22-a Accesul la serviciul de salubrizare ART, 7 (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Timișoara unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice şi al protecției mediului. (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare. SECȚIUNEA a 3-a Documentaţia tehnică ART. 8 (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare pe raza Municipiului Timişoara. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații, ART.9 (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente: a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; b) planul cadastral şi situația terenurilor din aria de deservire; c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a înstalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi; e) cărțile tehnice ale construcțiilor; f) documentația tehnică a utilajelor şi instalațiilor şi, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

8) procese-verbale de constatare în timpul execuției şi planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; h) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalațiilor şi rețelelor etc. i) documentele de recepție, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 1, procese-verbale de măsurători cantitative de execuție; 2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări; 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici: 4. procese-verbale de punere în funcţiune; 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice; 6. procesele-verbale de preluate ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconforimităților și a remedierilor; 7. documentele de aprobare a recepțiilor şi de predare în exploatare; j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; k) instrucțiunile producătorilor/firnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea şi repararea echipamentelor şi instalațiilor, precum şi cărțile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor; 1) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități; m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale; n) regulamentul de organizare şi funcționare și atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; o) avizele şi autorizațiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii; b) inventarul instalațiilor şi liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare; q) instrucțiuni privind accesul în incintă şi instalații; r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.; t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu. (2) Documeniațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției”, ART, 10 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective. (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii şi reparării instalațiilor proiectate, (3) Organizațiile de execuție și/sau de montaj ay obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situații şi de execuție modificate conform situației de pe teren, În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri; având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei, (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia. ART. 11 (1) Autorităţile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în 5

totalitate sau numai unele acțivități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică , „pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin, (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. anna aaa at E e asosciației de dezvoltare intercomunitare ADID, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. SECȚIUNEA a 4-a Îndatoririle personalului operativ ART. 12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariaţii care deservesc construcţiile, instalațiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații. (2) Subotdonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligațiile, drepturile şi tesponsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaționale. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de: a) gradul de periculozitate a instalațiilor şi a procesului tehnologic; b) gradul de autornatizare a instalațiilor; c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului; d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic, ART, 13 (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă. (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: a) protejarea sănătății populației; b) protecţia mediului înconjurător; c) menținerea curățeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităților; d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deşeuri şi reciclarea acestora; e) continuitatea serviciului, CAP,II Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiții de funcționare SECȚIUNEA 1 Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. ART. 14 Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul Municipiului Timișoara şi transportate la stația de sortare/depozitul de deşeuri Ghizela în conformitate cu strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul și Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş” : a) deşcuri reziduale stradale; b) deşeuri biodegradabile - vegeţale; c) deşeuri periculoase din deşeurile stradale; ART. 15 Operatorul care colectează și transportă deşeuri stradale, trebuie să cunoască: 6 i publice locale sau după caz,

a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deşeuri în parte; b) cerințele tehnice generale; c) măsurile de precauție necesare; d) informațiile privind otiginea, destinația şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente, ART. 16 (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, au obligația să identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, şi să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor stradale și deşeurilor similare. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aprobă/institule tarifeltaxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității. ART,17 (1) Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul Municipiului Timişoara, în condiții salubre, în spații special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de către operatorul de salubrizare. (2) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului, (3) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripționate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administrației şi internelor nr. 1.281/2005/1,121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. ART. 18 (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați şi cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării, (2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea locălităților. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare, (3) În vederea prevenirii utilizării fară drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile. (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient şi se stochează deşeuri municipale în afara lor. (5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția şi dezinsecţia punctelor de colectare revin operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. (6) Platformele spațiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale şi/sau operator, vor fi în mod obligatoriu betonate/asfaltate/dalate, în mediul urban, şi în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare. (7) Operatorul va urmări starea de etangeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat. ART. 19 (1) Colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor vegetale şi din construcţii pe platforme se realizează astfel: a) în containere de culoare maro de capacități 7 me. sau 22 me, în urma tocării: 1. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunțite, flori); b) în containere de culoare rosie de capacități 7 me, sau 22 mc: 2.provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

(2) Operatorul care preia aceste fluxuri trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării pentru fiecare locație, din care să rezulte: - data în care s-a realizat preluarea acestor deşeuri; cantitățile totale preluata de la cetățeni - descrierea succintă a tipului de deşeu preluat; - cantitățile transportate la instalația de sortare/valorificare/depozitul de deşeuri, ART.30 (1) După colectare, deşeurile vor fi supuse procesului de sortare/tratare. (2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reciclabile colectate separat. ART, 21 (1) Colectarea deșeurilor stradale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora, (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică, Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiţii de siguranță și de eficiență. (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule. (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate, (5) În cazul deteriorării unor containere şi al împrăştierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate, (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. ART.22 Operatorul are obligația să colecteze anvelopele abandonate la punctele de colectare a deșeurilor vegetale și din construcții şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii. ART. 23 Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializați în conceperea şi proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligații: a) să adopte, încă de la faza de concepție şi proiectare a unui produs, soluțiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deşeuri rezultate din activitățile existente; c) să nu arnestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; e) să ia măsurile necesare astfel încât climinarea deşeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului şi a prezentului regulament-cadru; 1) să nu abandoneze deşeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate; g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. ART.24 Operatorii care prestează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale au şi următoarele obligații: a) să dețină toate documentele necesare de însoțite a deşeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri transportate, locul de destinație şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației şi a mediului şi care au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; 8

c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; d) să informeze populația privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalitățile de prevenire a generării deşeurilor, Informarea şi conştientizarea populației se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afişe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune. SECȚIUNEA a 2-a Colectarea și transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. ART.25 Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deşeuri solide generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioată a locuințelor proprietate individuală, În mod uzual, aceste deşeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație şi altele asemenea, ART, 36 (1) Deșeurile din construcţii provenite de la populație, în cantități de până la 1 mc, se colectează prin grija deținătorului şi sunt transportate contra cost, de către operator în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă, telefonica, mail, fax, la instalațiile de concasare/sortate/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate, (2) Deșeurile generate de cetățeni din activitățile de reparații și amenajări a clădirilor și locuințelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceştia şi se vor depozita gratuit, la unul din punctele de colectare special amenajate prin grija operatorului în Municipiul Timișoara. (3) Colectarea deşeurilor din construcţii se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. (4) Transportul deşeurilor din construcții de la punctele de colectare amenajate prin grija operatorului, provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistern de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului. (5) În cazul deşeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile de umectare, pentru diminuarea cantității de praf degajată în aer, ART.27 Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deşeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată. ART.28 (1) Deşeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul. (2) Containerele în care se coleatează deşeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare şi să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE", " ART. 29 Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcții şi demolări pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara.

SECȚIUNEA a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor ART. 30. (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea pot fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială și energetică, (2) Operatorii trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor. (3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie. în concordanță cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului și Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART.31 (1) Deșeurile vegetale provenite din grădini, curți şi alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură. (2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare. ART, 32 (1) În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale Municipiului Timişoara se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei. (2) În vederea promovării activității de compostare la domiciliu, operatorul de colectare împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, vor organiza campanii de informare şi conştientizare şi vor monitoriza periodic rezultatele acestei activități, (3) Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fle minimă. ART.33 Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de paze reziduale în atmosferă. ART.34 (1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare. (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepţia deşeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare. (3) Trebuie cunoscute: a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deşeurilor; b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare; c) riscurile inerente deşeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor. ART. 35 Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau enorgetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă. 10

' SECȚIUNEA a 4-a Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare ART.36 (1) Deşeurile reziduale colectate din Municipiul Timişoara vor fi transportate la Linia de sortare în vederea valorificării energetice, - (2) Deşeurile valorificabile energetic, rezultate în urma procesului de tratare mecanică, sunt balotate şi transportate către agenți economici autorizați în vederea co-procesării în industria cimentului, (3) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori. (4) În situația în care transportul deşeutilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condiţiile legii. ART, 37 Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligații specifice: a) să dețină spații special arnenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare: b) să asigure valorificarea întregii cantități de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri; c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora; d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor, ART.38 Spațiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil; b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; «) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare; d) să aibă instalație de spălare şi dezinfectare; e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de epurare a apelor uzate; 5) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; £) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; b) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei: j) să fie prevăzute cu instalații de detecție şi de stins incendiul; k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile. ART.39 (1) Operatorul împreună cu Primăria Municipiului Timişoara vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populației cu privire Ia necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă și audiovizuală, broşuri, afişe, inclusiv în unitățile de învățământ. 11

SECŢIUNEA a 6-a Măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice ART. 40 (1) Operațiunile de măturat manual şi mecanizat, curățare şi răzuire a tigolelor, spălate, stropire şi întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (2) În vederea reducerii tiscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire; măturare şi spălate a căilor publice, Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități, De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,00-6;00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire, măturare şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei, (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului şi/sau graficele de lucrări. (Numărul arterelor de circulație ps care se efectuează activitatea de stropit, măturat, spălat şi/sau frecvența de execuție a acestora se poate modifica în funcție de condițiile nou apărute şi fondurile financiare alocate de la bugetul local, cu înştiințarea prealabilă a operatorului), (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minim 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare. (6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, opetația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ. (Operaţiunea de măturat mecanic trebuie să so desfăşoare eficient, fără a lăsa urme pe carosabil;resturi de nisip, pietriș, etc,, iar în cazul în care aceste resturi apar vor fi curățate imediat, În cazul neîndepărtării acestor resturi de nisip, pietriş, în momentul recepției, strada respectivă nu va fi cohfirmată), (7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală şi întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. (8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare, Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului. (9) Autoritățile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare. ART.41 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic, inclusiv pe peroanele şi în stațiile fără refugii a mijloacelor de transport în comun. (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bitimiaoase, pietre de râu, macadam. " (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operațiunile de măturat stradal, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care teraperatura exterioară este sub cea de îngheț, 12

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, şi se vor transporta cu inijloace de transport adecvate, (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea, (7) Deşeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu an fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare. ART.42 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale în funcție de condițiile meteorologice concrete, (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea. ART. 43 (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor, (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă. (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condiţiile meteorologice concrete şi la o ternperatură exterioară de cel puțin 7*C. (4) Bste interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00- 17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unități, (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie. . (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale despre toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare. (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare, Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună. (8) Lăţimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. ART.44 (1)-Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe bază avizului sanitar. (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale. 13

SECȚIUNEA a 7-a Curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ ART. 45 (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare şi de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire și acţionare pe timp de iarnă. (2) Pentru asigurarea circulației rutiere şi pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezitea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: a) pregătitoare; b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; c) de prevenire și combatere a poleiului, , (3) Operatorul are obligația de a transmite compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația stocurilor de materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiții a activității de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț. ART. 46 - Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în: a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; b) organizarea unităților operative de acțiune; c) întocmirea programului de pregătire şi acțiune operativă în timpul iernii. ART. 47 La nivelul Municipiului Timişoara, se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire şi acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin: a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianților; b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a zăpezii; c) lista străzilor şi a tronsoanelot de străzi pe care se va acţiona; d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate; e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (areşe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ); î) lista mijloacelor de comunicare; g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere; - i) lista stațiilor şi refugiilor de transport în comun; j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii; k) dispunerea spațiilor pentru adunarea şi odihna personalului. ART. 48 Operațiunile de curățare și transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă. ART. 49 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în fincție de condițiile specifice din teren. (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectucază atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate şi sănătate a muncii, 14 F-

(3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic progaoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă, (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului, ART. 50 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o' durată de timp mai mate de 12 ore se va interveni “cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în Comun. (3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localității. (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. ART, SI (1) Evidenţa activității privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă". (2) Jumalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate. (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele: a) numele şi prenumele dispecerului; b) data şi ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; c) data şi ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; d) străzile pe care s-a acţionat; e) activitatea prestată; 5 forța de muncă utilizată; p) utilajele/echipele care au acționat; h) materialele utilizate și cantitatea acestora; i) temperatura exterioară; j) condițiile hidrometeorologice; k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie; 1) semnătura dispecerului; m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. (4) Evidenţa se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje şi separat pentru acțiunea cu forțe umane, ART. 52 (1) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau da descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat. (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; 5) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată, 13

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. ă ă di ivi de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane. (5) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trobuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire. (6) Consiliile locale pot stabili şi alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. (7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii şi a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire. ART. 53 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul localității, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezghet. ART. 54 (1) Împrăştierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții şi în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanți chimici în amestecuri omogene, iat împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile, fără ca aceasta să afecteze plantațiile și zonele verzi amenajate. (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10*C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă, (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă, (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale. (6) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. ART. 35 Operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule. SECȚIUNEA a 8-a Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare ART. 56 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare. 16

ART, 57 (1) Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea pe raza Municipiului Timişoara are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unităţii de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşenrilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto specia! destinate şi amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare, ART, 58 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare. ART. 59 Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație, ART. 60 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să mu vină în contact direct cu animalele colectate, Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități. ART, Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare, ART. 62 (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deşeutile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la umitatea de ecarisaj, dacă au realizează operația de neutralizare, (2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/captine, suine sau cabaline. (3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare, SECŢIUNEA a 9-a Administrarea depozitelor de deşeuri municipale ART, 63 Eliminarea prin depozitare a deşeurilor stradale este permisă numai la depozitul de deşeuri neperiouloase Ghizela, realizat în cadrul proiectului “Sitem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Timiş”, amenajat conform legislației şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri. ART, 64 Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate şi monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr, 349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia. ART. 65 Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiaţi de AN.R,S.C. ART, 66 (1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică şi de incinerare, precum și deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea urnană ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. (2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deşeuri. 17

ART. 67 (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, opetatorul care prestează activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament- cadru şi în actele cu caracter normativ în vigoare. (2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare. SECŢIUNEA a 10-a Dezinsecţia, dezinfecția şi deratizarea și tratamente fitosanitare ART, 68 Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le deţin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 64 și 65, ART. 69 (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie, deratizare şi tratamente fitosanițare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual; un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde: a) tipul de vectori supuşi tratamentului; b) perioadele de execuție; c) obiectivele la care se aplică tratamentele, (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile. (3) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care sc aplică tratamentele sunt: a) spațiile deschise din domeniul public şi privat al localității; b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice; , c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea); d) căminale şi canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare. (4) Toate persoanele fizice și juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuţie a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acţiune aflate în administrarea/proprietatea acestora. (5) Piata operațiunilor de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare pentru trataraentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către: a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale; b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecție pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule; c) persoanele fizice, reprezențanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprietari/locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietaiea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecție cu aparate portabile, precum și pentru tratamentele de deratizare; d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentra spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă 18

prezența unui reprezentant al asociației de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; î) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele şi canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului [a obiectivele supuse tratamentului, (6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unilar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucr prevăzute la alin, (5) lit. a), b), d) şi f), precum și în baza documentelor de tucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituţiilor respective. (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de Incru prevăzute la alin, (5) lit. c) şi e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrației publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenți patogeni față de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în baza documentelor de ucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia. ART, 70 (1) Dezinsecţia se efectuează în; a) clăcliri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale; b) olădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare; c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatati; d) spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâleiuri și alte asemenea; e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cale prevăzute la lit. d); 5) căminele şi canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subierane de fibră optică şi alte asemenea; 8) meirou: spaţii tehnologice şi spații destidate publicului: h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condorniniu; i) subsoluri umede sau inundate; j) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deşeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. , Î) malurilor inculilor, bălților, suprafețele luciului de apă stătătoare şi a zonelor mlăștinoase se execută dezinsecţia la nivelul larvelor operațiune de numită delarvicidare. (2) Dezinfecţia se efectuează în: a) depozitele de deşeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor, b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale; c) spațiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; d) mijloace de transport în comun; e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice: 19

5) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor. (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care: a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție; __b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excenția mijloacelor de transport în comun: c) sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite. (4)Tratamentele fitosanitare a) Tratamentele fitosanitare, constau în efectuarea de tratamente specifice, periodice, de combatere/prevenire a bolilor şi dăunătorilor la plante, în special a agenților fitopatogeni, arsura bacteriană, acarieni, paienjeni, metcalfal pruinosa, ete. b) Tratamentele fitosanitare se efectuează la arborii şi arbuştii, gardul viu, din parcuri, aliniamente stradale, din cartierele de blocuri și la plantații/alintamente de trandafiri din municipiu, ART.71 (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea tânțarilor se execută: a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente rețelelor edilitare; b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou. (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută! a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice şi spațiile comune închise ale clădirilor, în cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât și a adulților; b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităților sanitare; c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinație de locuință, d) tratamentele în spațiile verzi de pe taza Municipiului Timişoara se vor efectua în conformitale cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă. (3) În spațiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni ctonice, precum şi în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecția se execută utilizând numai produse din grupa ll şi IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. ART. 72 Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută: a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociațiile de proprictari/locatari, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; c) pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul uniţar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an; d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sait ori de câte ori aste nevoie pentru stingerea unui focar. ART.73 Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, ART.74 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecție și tratamente fitosanitare vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide. ART.75 (1) Tratamente fitosanitare sunt activitățile ce se realizează prin acțiuni şi operații de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor și bolilor plantelor şi cu erbicide 20

, pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia, Acestea nu se vor efectua dacă condițiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temnperaturi mai mici de 10'C, etc.) (2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă o eficacitate mare; să dețină un spectru larg de combatere; să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori și arbusti, pentru om și animale; să aibă o compatibilitate mare cu alte substanțe de combatere. (3) Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: erbicide totale; sistemic postemergente; neselective ce combat un spectru larg de buruieni anuale şi perene. ART.76 (1) Persoanele tizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți și/sau tercnuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum şi unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecţie și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spaţiile deţinute de acestea, (2) Operațiunile de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de ANR.S.C, căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condiţiile legii, (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție şi tratamente fitosanitare, au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația şi să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor teziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile saritare care provoacă inundarea san stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deținute. ART.77 Din punctul de vedere al frecvenței, tratamentele fitosanitare se execută minim de 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Timisaora după cum urmează: a) curți şi terenuri ce aparțin instituţiile publice, sportive, culturale, b) curți şi terenuri ce aparțin unitățile de învățământ; c) terenurile ce apartin unităților sanitare ; d) parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere; e) locurile de joacă; 5) perimetrul Canalului Bega, bălțile, lacurile şi strandurile ; g) aliniamentele stradale. ART, 78 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție, dezinsecție şi/sau tratamente fitosanitare, are următoarele obligații: a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale şi să aducă la cunoştinţa populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele: IL, tipul operațiunii ce urmează a se efectua; 2, perioada efectuării tratarnentelor; 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora: 4, măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări; b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecţie, deratizare în spațiile închise şi pe suprafețele deținute de acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate; c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice și asociațiilor de ptoprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate și să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor; 21

d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui , document de lucru. ART.79 n_cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare, ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale. ART. 80 (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor: (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient. CAP, III Drepturi și obligații SECȚIUNEA 1 Drepturile şi obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare ART. 81 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara împreună cu ADID Timiș au obligația să înființeze sisternele de colectare separată şi să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează. (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentra realizarea colectării separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare. ART. 82 Drepturile şi obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul: a) regulamentului serviciului de salubrizare; b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. ART, 83 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de ANN.R.S.C.; b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor şi tarifelor din economie; d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; î) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, h) să solicite recuperarea debitelor în instanță. 22

ART. 84 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații: a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate; b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulamen, prescripțiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale; d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii; f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităților; 2) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile şi licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare; h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii de pe raza Municipiului Timişoara pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare şi domeniul public; 1) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxei specială instituită în acest sens; 1) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii şi precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare; n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament; o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe cole care prezintă defecţiuni sau neetangeități în maximum 24 de ore de la sesizare: p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de transport în comun; q) să asigure curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț; 1) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție şi deratizare conform programului unitar de acțiune aprobat de autoritatea administrației publice locale; s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; să înființeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent; u) să înregistreze toate reclamațiile și sosizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna mimele şi prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; v) să țină evidența gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare. 23

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile și obligațiile utilizatorilor ART. 85 (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecți ai serviciului de salubrizare. (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor, ART, 86 Utilizatorii au următoarele drepturi: a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului / contractului de prestare; b) să solicite şi să primească, în condițiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; c) să sesizeze autorităților administrației publice locale şi celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității şi creşterea calității serviciului; d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susținerea intereselor proprii; e) să primească şi să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C, sau operator, după caz, f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare; £) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale; k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; 1) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora. ART, 87 Utilizatorii au următoarele obligații: a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale; 24

f) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială; B) să accepte limitarea ternporară a prestării serviciului ca urmate a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare: h) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; i) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă; j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării: k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de colectate în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației şi al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri: 1) să mu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea şi întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu; m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor; n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor; 0) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice; p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localității în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în alte asemenea locuri; q) să mențină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominialui, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 1) să îndepărteze zăpada şi gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice, ART. 88 (1) Se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici, scoaterea şi depozitarea pe domeniul public în cadrul ațiunilor ecologice, de deşeuri din amenajări interioare (moloz) şi deşeuri din curățirea pivnițelor și podurilor (praf de cărbune, țigle, cărămizi, faianță şi gresie sparte), (2) Este interzisă scoaterea şi depozitarea pe domeniul public a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deşeurilor vegetale rezultate din curățirea arborilor plantați pe aliniamentele stradale și a spațiilor verzi din jurul imobilelor ce se colectează în cadrul ațiunilor ecologice mai devreme de o zi față de cea în care este programată colectarea, precum şi după ziua în care este programată calectarea în zonele şi cartierele din municipiul Timişoara. (3) Proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici le revine obligația să depună în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulația, resturile provenite din tăieri de corecție (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru şi legate în snopi, deşeurile şi obiectele ce se colectează în cadrul acțiunilor ecologice. 25

CAP, IV Determinarea cantităților şi volumului de lucrări prestate ART. 89 (2) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativels și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. ART, 90 (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deşeurilor provenite de la producătorii de deşeuri, operatorii vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deşeuri, pe categorii de deşeuri şi tipuri de materiale. (2) Determinarea cantităților de deşeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire, (3) Pentru deşeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ, ART.91 (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit şi întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabileşte pe baza suprafețelor, a volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini. (2) Pentru curățarea şi transportul zăpezii şi al gheții de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate şi a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului. (3) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a activității prestate. CAP.YV Indicatori de performanță şi de evaluare ai serviciului de salubrizare ART.92 (1) Consiliul 'Local al Municipiului Timişoara stabileşte şi aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare şi penalitățile aplicate operatorului în caz de nercalizare, după dezbaterea publică a acestora. (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. (3) Consiliul Local al Municipiului Timişoara este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor. (4) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului, ART.93 (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privite la: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) atingerea obiectivelor şi țintelor pentru care autoritatea administrației publice este responsabilă; c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate; d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor; e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului şi al sănătății populației; 26

1 g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului şi al sănătății şi securității muncii, ART.94 Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea contimă & operatorului cu privire la Următoarele activități; a) contractarea serviciului de salubrizare; b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate: d) menținerea unor relații echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligațiilor care revin fiecărei părți, 6) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 5 prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; B) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță; b) atingerea țintelor privind gestionarea deşeurilor, ART.95 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor stradale; C) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri; d) evidența clară şi corectă a utilizatorilor; e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 1) înregistrarea reclamațiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluționare a acestora. ART. 96 În conformitate cu competențele şi atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale precum şi A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii: a) modului de aplicare a legislației şi a normelor emise de ANR.S.C,; b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate; c) calității şi eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii; d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menținere în funcțiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii; 6) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; Î) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice, CAP. VI Dispoziţii tranzitorii şi finale ART, 97 Prezentul regulament s-a elaborat şi adaptat în funcție de particularitățile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunității Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui AN.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților. ART, 98 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. (2) Constituie contravenție şi se sancționeză cu amendă de la 500 — 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 — 2.000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art. 6, art. 17 alin,1, art. 18, alin. 8, art. 19 alin], art. 20, art, 21, art. 23, art. 24, art. 26 alin. 3 si 5, art. 28 alin. 1, art, 29, art, 37, art, 40, alin, 3, art. 41, ali. 6, art. 42, alin, 2-3, art. 43, alin. 4, art. 45, art. 49, art, 51, art. 52, art. 4 -7, art, 54, art. 57 27

„art, S8 „art. 59 „art. 60, art. GI, art, 62, art.68, art. 69 alin, 4, art.71, art. 72, art. 74, art. T6art, 78, art. 84 , și art. 85, art. 87, art. 88. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data închelerii procesului — verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (5) Împotriva procesului —verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de l5 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârşită contravenția. (6) Procesul — verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. ART. 99 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament. ART. 100 (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C, respective prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) De la data aprobării prezentului regulament se abrogă anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 143/05.04.2016. (3) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul regulament. ADMINISTRATOR UB ŞEF BIROU SALUBRIZARE ROBERT OF, CALIN VICTOR FIAT Red CYF, Dact. ORF, GT 28

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ANEXA nr. 5 la Caietul de sarcini BIROU SALUBRIZARE PROCES - VERBAL Încheiat astăzi ........... cu ocazia recepționării serviciilor de salubrizare stradală, prestate de Fest en Ne TINERII IIS conform planificării stabilite : PLANIFICAT 1, Măturat manual carosabil: 2. Măturat mecanizat carosabil: 3. Întreţinere curățenie stradală: 4. Spălat carosabil și trotuare : 3. Stropit carosabil: 6. Curățatrigolă: 7. Colectat, transportat și depozitat deşeuri stradale: 8. Colectat, transportat, depozitat depuneri clandestine de deşeuri: 9. Colectat, transportat şi depozitare resturi material rezultate din reparații şi amenajări interioare: Număr autovehicul: Subsemnații din partea PrimărieiMunicipiului Timișoara, în calitate de beneficiar și din partea „ în calitate de prestator. În urma verificărilor efectuate pe teren, s-a constatat următorul volum de lucrări prestate: CONFIRMAT - REALIZAT Măturat manual carosabil: Măturat mecanizat carosabil: Întreţinere curățenie stradală: Spălat carosabil și trotuare : Stropit carosabil: Curățat rigolă: Colectat, transportat şi depozitat deșeuri stradale: Colectat, transportat, depozitat depuneri clandestine de deşeuri: Colectat, transportat și depozitare resturi material rezultate din reparații şi amenajări interioare: Următoarele străzi cuprinse în programul zilnic, nu corespund din punct de vedere al curățeniei şi nu au fost confirmate: Alte observații: Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 3 (trei) exemplare. REPREZENTANT REPREZENTANT OPERATOR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Page lofl

Atasament: RAPORT__DE_SPECIALITATE.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROU SALUBRIZARE SC2018-18346/02.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare

stradală în Municipiul Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018 -18347/02.08.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, prin care se propune aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara

Facem următoarele precizări: În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată art.

8, alin. (3) în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:

d^1) aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor -cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

Totodată ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice , art.1, alin. (4) lit.d): ,,Serviciile de utilități publice……au caracter permanent și regim de funcționare continuuˮ

În conformitate cu art. 6 alin. (1), lit. h.) din Legea nr. 101/25.04.2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii în domeniul elaborării şi aprobării caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.

În conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/09.07.2007, punctul 2.2, privind aprobarea Caietul de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Caietul de sarcini se supune aprobării Consiliului Local al unității administrativ-teritoriale.

Prezentăm următoarele aspecte: Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.

SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între municipiul Timișoara și RETIM Ecologic Service S.A. se încheie la data de 04.08.2018.

Prin HCLMT nr. 428/21.11.2017 s-a aprobat Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara și anexele la acesta (anexele 1-6).

În momentul de față procedura de atribuire a unui nou contract privind serviciul de salubrizare, care a avut loc la data de 09.07.2018, a fost anulată în baza Raportului de anulare nr. SC2018-17371/23.07.2018.

În aceste condiții, în vederea asigurării continuității serviciului de salubrizare la nivelul municipiului Timișoara, s-a procedat la elaborarea unui Caiet de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală, care a răspuns clarificărilor/notificărilor ofertanților .

2

Obiectul delegării gestiuniiserviciului este - Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, care cuprinde următoarele activități:

- Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale, piețe volante, poduri și pasarele;

- Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor; - Întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și

pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete; - Spălatul carosabilului și trotuarelor; - Stropitul carosabilului; - Curățatul rigolelor. Activitatea de salubrizare a municipiului Timișoara, aglomerare urbană cu peste 300.000 de locuitori, trebuie

să se desfășoare în mod continuu, fără întreruperi, sincope în funcționare, pentru a preveni apariția unor focare epidemice la nivelul municipiului prin nesalubrizarea și igienizarea orașului și totodată respectarea prevederilor legale în vigoare. Precizăm că, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației ,,administrația publică locală va asigura colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor menajere și stradaleˮ.

În concluzie, propunem aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și anexelor la acesta, în forma corespunzătoare clarificărilor și notificărilor derulate în timpul procedurii de achiziție și abrogarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara și Anexele la acesta, aprobate prin Art.1 al HCLMT nr. 428/21.11.2017.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind

aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT

CONSILIER CĂLINA TRAPCEA

Cod FO53-01, Ver.1

3

Atasament: EXPUNERE_DE_MOTIVE.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2018-18347/02.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de sarcini privind

delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara

1. Descrierea situației actuale

Serviciul public de salubrizare în Municipiul Timișoara este prestat de către societatea RETIM Ecologic Service S.A., în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, care se încheie la data de 04.08.2018.

În momentul de față procedura de atribuire a unui nou contract privind serviciul de salubrizare, care a avut loc la data de 09.07.2018, a fost anulată în baza Raportului de anulare nr. SC2018- 17371/23.07.2018.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice , art.1, alin. (4) lit.d): ,,Serviciile de utilități publice……au caracter permanent și regim de funcționare continuuˮ, precum și de clarificările și notificările derulate în cadrul procedurii de achiziție, Municipiul Timișoara a procedat la întocmirea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, în forma corespunzătoare clarificărilor și notificărilor din timpul procedurii de achiziție.

În vederea demarării procedurii de achiziție publică pentru încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, conform cerințelor legislației în vigoare, este necesar a se aproba Caietul de sarcini în forma prezentată.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Asigurarea unui serviciu de salubrizare performant, care să satisfacă nevoile comunității locale prin desfășurarea de activități de întreținere, curățenie și igienizare a domeniului public pentru prevenirea apariției unor focare epidemice prin nesalubrizarea și igienizarea orașului.

3. În concluzie, propunem aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public

de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara și anexelor la acesta, în forma corespunzătoare clarificărilor și notificărilor derulate în timpul procedurii de achiziție și abrogarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara și Anexele la acesta, aprobate prin Art.1 al HCLMT nr. 428/21.11.2017.

PRIMAR ADMINISTRATOR PUBLIC NICOLAE ROBU ROBERT KRISTOF

Cod FO53-03, Ver.1