keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 454/21.11.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timisoara

21.11.2017

Hotararea Consiliului Local 454/21.11.2017
privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 25915/18.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017 - 25915/18.10.2017 al Administratorului Public - Birou Salubrizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2017 - 25915/30.10.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 25915/18.10.2017 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, art.8, alin. (3), lit. i);
Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 99/04.07. 2014 care modifica si completeaza Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/25.04.2006;
Avand in vedere Ordinul nr. 82/09.03.2015 a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C. privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
Avand in vedere Adresa nr. 1895/16.10.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Deseurilor Timis - ADID, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CCM2017-34/16.10.2017;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 52/01.03.2016 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de salubrizare pentru activitatile de colectare-transport deseuri municipale la nivelul judetului Timis, care va deservi unitatile administrativ teritoriale din aria de operare a judetului Timis - membre ale ADID Timis, Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Timis si a indicatorilor de performanta, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deseurilor municipale din cele cinci zone ale judetului Timis si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deseurilor municipale din Zona 1 Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.( 2) lit. d) si art.36 alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timisoara conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Prezentul Regulament al Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timisoara intra in vigoare odata cu semnarea noului contract de prestari servicii de salubrizare a domeniului public al municipiului Timisoara.

Art. 3: Se abroga Hotararea Consiliului Local nr. 143/05.04.2016 privind modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timisoara si a indicatorilor de performanta ai Serviciului de Salubrizare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Salubrizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Atifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROU SALUBRIZARE NR.SC2017-______/________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare

a Municipiului Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.25915/18.10.2017 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara

Facem următoarele precizări: În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată, art.8,

alin. (3), lit.i) prevede că în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:

,, i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competenteʺ;

În conformitate cu art. 6 alin. (1), lit. h) din Legea nr. 101/25.04.2006 a Serviciului de salubrizare a localităților, republicată, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii în domeniul elaborării şi aprobării caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.

Ordinul nr. 82/09.03.2015, art. 1, alin. (2) privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C. stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile - cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

Adresa nr. 1895/16.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș - ADID, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CCM2017-34/16.10.2017.

HCLMT nr. 52/01.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş – membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara.

Precizăm următoarele aspecte: În prezent activitatea de salubrizare este reglementată prin Regulamentul serviciului de salubrizare a

municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 143/05.04.2016, serviciul fiind prestat de către societatea RETIM Ecologic Service SA, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006, contract care expiră la data de 04.08.2018.

Activitatea de deszăpezire pe raza municipiului Timișoara este prestată de RETIM Ecologic Service SA, în baza Contractelor nr. 5,6,7/24.01.2011, pentru sectoarele 1, 2 și 3, respectiv a contractului nr. 108/29.06.2011 pentru

2

sectorul 6 și de SC Drumuri Municipale Timișoara SA, în baza Contractelor nr. 39, 40/22.02.2011 pentru sectoarele 4 și 5, contracte care expiră la data de 30.04.2018.

Prin adresa nr. 1895/16.10.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș - ADID, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CCM2017-34/16.10.2017, Municipiul Timișoara este informat că procedura de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport a deșeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș - Lotul 2- servicii de colectare și transport deșeuri Zona 1 Timișoara, a fost finalizată, fiind desemnat câștigător RETIM Ecologic Service S.A. iar ADID Timiș va încheia cu acest operator contractul ,,Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș - Lotul 2- servicii de colectare și transport deșeuri Zona 1 Timișoara,, în numele și pe seama unităților administrative teritoriale din Zona 1.

Prin HCLMT nr. 52/01.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş – membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara, activitatea de salubrizare menajeră cade în sarcina ADID Timiș.

În acest sens este oportună elaborarea unui nou Regulament al Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara care să cuprindă doar activitățile de salubrizare de pe domeniul public, activități care urmează a fi scoase la licitație.

Prevederile Regulamentului de salubrizare a municipiului Timișoara, respectă toate cerințele legale specifice în vigoare, în conformitate cu cerințele impuse prin Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 A.N.R.S.C.

În concluzie, propunem aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind

aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

ŞEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT CĂLINA TRAPCEA

Cod FO53-01, Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind

aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara

1. Descrierea situației actuale În prezent activitatea de salubrizare este reglementată prin Regulamentul serviciului de salubrizare a

municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 143/05.04.2016, serviciul fiind prestat de către societatea RETIM Ecologic Service SA, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006, contract care expiră la data de 04.08.2018.

Activitatea de deszăpezire pe raza municipiului Timișoara este prestată de RETIM Ecologic Service SA, în baza Contractelor nr. 5,6,7/24.01.2011, pentru sectoarele 1,2 și 3, respectiv a contractului nr. 108/29.06.2011 pentru sectorul 6 și de SC Drumuri Municipale Timișoara SA, în baza Contractelor nr. 39, 40/22.02.2011 pentru sectoarele 4 și 5, contracte care expiră la data de 30.04.2018.

Ca urmare a faptului că expiră contractele de salubrizare mai sus menționate și ținând cont de faptul că serviciul de salubrizare menajeră a fost atribuit operatorului RETIM Ecologic Service S.A. ca urmare a finalizării procedurii de atribuire inițiate de către Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș - ADID, conform adresei nr. 1895/16.10.2017, este necesară elaborarea unui nou Regulament al Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara care să cuprindă doar activitățile de salubrizare de pe domeniul public, activități care urmează a fi scoase la licitație de către Primăria Municipiului Timișoara. Prezentul Regulament al Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara va intra în vigoare odată cu semnarea noului contract de prestări servicii de salubrizare a domeniului public al municipiului Timișoara.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Regulamentul serviciului de salubrizare stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de

salubrizare, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice și raporturile dintre operator și utilizator iar operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați a se conforma la prevederile acestuia în vederea asigurării unui grad de curățenie și igienizare corespunzător a domeniului public a municipiului Timișoara precum și menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație pe timpul iernii.

3. Concluzii: propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin

care să se aprobe Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara.

PRIMAR ADMINISTRATOR PUBLIC NICOLAE ROBU ROBERT KRISTOF

ȘEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT

Cod FO53-03, Ver.1

Atasament: Anexa.pdf

1

ANEXĂ LA HCL nr.____________________

REGULAMENTUL Serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara

CAP. I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Domeniul de aplicare

ART. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului

Timişoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare. (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare se vor conforma prevederilor prezentului regulament. (5) Condiţiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate aproba şi alte condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activităţi de salubrizare: a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracţii colectate separat,

fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) sortarea deşeurilor stradale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare; e) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; f) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de

polei sau de îngheţ; g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de

ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare; h) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

ART. 3 Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza

următoarelor principii: a) protecţia sănătăţii populaţiei; b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; f) securitatea serviciului; g) dezvoltarea durabilă;

2

ART. 4 Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 4.2. biodeşeuri - conform definiţiei din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,

republicată; 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării; 4.4. colectare - conform definiţiei prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată; 4.5. colectare separată - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.6. curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă; 4.7. curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire; 4.8. depozit - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 4.9. deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă ori are intenţia sau obligaţia să le arunce; 4.10. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material; 4.11. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 4.12. deşeuri din construcţii provenite din locuinţe - deşeuri generate din activităţile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor; 4.13. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu, exclusiv deşeuri de producţie; 4.14. deşeuri periculoase - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.15. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri; 4.16. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile; 4.17. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă; 4.18. deţinător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.19. eliminare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.20. gestionarea deşeurilor - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.21. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale; 4.22. incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.23. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.24. indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului;

3

4.25. licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi ale acestuia; 4.26. măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă ori de agrement ale aşezărilor urbane sau rurale; 4.27. producător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.28. reciclare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.29. reţetă - ansamblu de specificaţii care descriu materialele utilizate pentru o anumită operaţiune pe sortimente, cantităţi, concentraţii ale soluţiilor pentru o anumită operaţiune de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie şi un anumit tip de obiectiv; 4.30. salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor; 4.31. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare; 4.32. sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi în valorificarea acestora; 4.33. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare; 4.34. staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru stocarea temporară a deşeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o staţie de tratare; 4.35. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spaţiile de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului; 4.36. tratare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.37. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în amestec utilizând operaţii de tratare mecanică de separare, sortare, mărunţire, omogenizare, uscare şi operaţii de tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau anaerobe; 4.38. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor; 4.39. utilizatori - conform definiţiei prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

4.40. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanţe chimice sau prin culturi microbiene;

4.41. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;

4.42. dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

4.43. dezinsecţie - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanţe chimice specifice;

4.44. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

4.45. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândeşte un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om; 4.46. valorificare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; ART. 5

(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare, denumit în continuare sistem de salubrizare.

4

(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: a) puncte de colectare separată a deşeurilor; b) staţii de transfer; c) staţii de tratare mecano-biologică; d) staţii de producere compost; e) staţii de sortare; f) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate; g) depozite de deşeuri; h) incineratoare;

ART. 6 Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanţă, din caietul

de sarcini al serviciului şi contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobaţi de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

SECŢIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7 (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Timişoara unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare.

SECŢIUNEA a 3-a Documentaţia tehnică

ART. 8 (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toţi operatorii care asigură serviciul de salubrizare pe raza Municipiului Timişoara. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii. ART. 9 (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare prestate, următoarele documente: a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire; c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi; e) cărţile tehnice ale construcţiilor; f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;

5

g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; h) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.; i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de verificări, analiză şi încercări; 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 4. procese-verbale de punere în funcţiune; 5. lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice; 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi a remedierilor; 7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare; j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor; l) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi; m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale; n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii; p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare; q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.; t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanţul de mediu. (2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei". ART. 10 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective. (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format electronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate. (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau de montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, fără avizul acestuia. ART. 11 (1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în

6

totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligaţia să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. (2) La încheierea activităţii, operatorul va preda autorităţii administraţiei publice locale sau după caz, asosciaţiei de dezvoltare intercomunitare ADID, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECŢIUNEA a 4-a Îndatoririle personalului operativ

ART. 12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaţionale. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcţie de: a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; b) gradul de automatizare a instalaţiilor; c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului; d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic. ART. 13 (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă. (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: a) protejarea sănătăţii populaţiei; b) protecţia mediului înconjurător; c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor; d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora; e) continuitatea serviciului.

CAP. II Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiţii de funcţionare

SECŢIUNEA 1 Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracţii colectate

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. ART. 14 Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul Municipiului Timişoara şi transportate la staţia de sortare/depozitul de deşeuri Ghizela în conformitate cu strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş” :

a) deşeuri reziduale stradale; b) deșeuri biodegradabile - vegetale;

c) deşeuri periculoase din deşeurile stradale; ART. 15 Operatorul care colectează şi transportă deşeuri stradale, trebuie să cunoască:

7

a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deşeuri în parte; b) cerinţele tehnice generale; c) măsurile de precauţie necesare; d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente. ART. 16

(1) Operatorul, împreună cu autoritatea administraţiei publice locale, au obligaţia să identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării facilităţilor necesare prestării activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor stradale şi deşeurilor similare. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanţării activităţii. ART. 17

(1) Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul Municipiului Timişoara, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de către operatorul de salubrizare.

(2) În vederea realizării activităţii de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului.

(3) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. ART. 18

(1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu frecvenţa de ridicare, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării. (2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare. (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile. (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se stochează deşeuri municipale în afara lor. (5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare revin operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. (6) Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza prin grija autorităţilor administraţiei publice locale și/sau operator, vor fi în mod obligatoriu betonate/asfaltate/dalate, în mediul urban, şi în cazul în care nu sunt asigurate condiţii de scurgere a apei provenite din exfiltraţii ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la reţeaua de canalizare. (7) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat. ART. 19 (1) Colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor vegetale și din construcții pe platforme se realizează astfel: a) în containere de culoare maro de capacități 7 mc. sau 22 mc. în urma tocării: 1. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori);

b) în containere de culoare rosie de capacități 7 mc. sau 22 mc: 2.provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau

exterioară a acestora

8

(2) Operatorul care preia aceste fluxuri trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării pentru fiecare locaţie, din care să rezulte:

- data în care s-a realizat preluarea acestor deşeuri; - cantităţile totale preluate de la cetăţeni, - descrierea succintă a tipului de deşeu preluat; - cantităţile transportate la instalaţia de sortare/valorificare/depozitul de deşeuri.

ART. 20 (1) După colectare, deşeurile vor fi supuse procesului de sortare/tratare. (2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reciclabile colectate separat. ART. 21 (1) Colectarea deşeurilor stradale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora. (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule. (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. (5) În cazul deteriorării unor containere şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate. (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. ART. 22 Operatorul are obligaţia să colecteze anvelopele abandonate la punctele de colectare a deşeurilor vegetale și din construcții şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii. ART. 23 Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în conceperea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii: a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente; c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului regulament-cadru; f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. ART. 24 Operatorii care prestează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale au şi următoarele obligaţii: a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte provenienţa deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri transportate, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; b) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului şi care au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

9

c) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; d) să informeze populaţia privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalităţile de prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi conştientizarea populaţiei se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, prin distribuţia de pliante, broşuri, afişe, prin activităţi educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune. SECŢIUNEA a 2-a Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. ART. 25 Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie sunt deşeuri solide generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conţin beton, ceramică, cărămizi, ţigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele asemenea. ART. 26 (1) Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie, în cantităţi de până la 1 mc, se colectează prin grija deţinătorului şi sunt transportate contra cost, de către operator în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă, telefonica, mail, fax, la instalaţiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate. (2) Deşeurile generate de cetăţeni din activităţile de reparaţii şi amenajări a clădirilor şi locuinţelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceştia și se vor depozita gratuit, la unul din punctele de colectare special amenajate prin grija operatorului în Municipiul Timișoara. (3) Colectarea deşeurilor din construcţii se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. (4) Transportul deşeurilor din construcţii de la punctele de colectare amenajate prin grija operatorului, provenite de la populaţie se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. (5) În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, pentru diminuarea cantității de praf degajată în aer.

ART. 27 Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări, cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată. ART. 28 (1) Deşeurile rezultate din construcţii, care conţin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul. (2) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcţii trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi să fie inscripţionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". ART. 29 Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara.

10

SECŢIUNEA a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor ART. 30 (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea pot fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică. (2) Operatorii trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor. (3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislaţia în vigoare şi să fie în concordanţă cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional, judeţean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş. ART. 31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curţi şi alte spaţii verzi sunt transportate la staţia de compostare pentru obţinerea de compost, care trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură. (2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare. ART. 32 (1) În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale Municipiului Timişoara se pot amenaja instalaţii proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta gospodăriei.

(2) În vederea promovării activităţii de compostare la domiciliu, operatorul de colectare împreună cu Primăria Municipiului Timişoara, vor organiza campanii de informare şi conştientizare şi vor monitoriza periodic rezultatele acestei activităţi. (3) Operatorul va defini în procedurile operaţionale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă. ART. 33 Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă autorizaţii de funcţionare conform legislaţiei în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă. ART. 34 (1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la instalaţiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentaţia necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare. (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepţia deşeurilor în instalaţia de incinerare sau de coincinerare. (3) Trebuie cunoscute: a) compoziţia fizică şi, în măsura posibilului, compoziţia chimică a deşeurilor; b) toate celelalte informaţii care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare; c) riscurile inerente deşeurilor, substanţele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauţie ce trebuie luate în momentul manipulării lor. ART. 35 Operatorul va defini în procedurile operaţionale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă.

11

SECŢIUNEA a 4-a Sortarea deşeurilor municipale în staţiile de sortare ART. 36 (1) Deşeurile reziduale colectate din Municipiul Timişoara vor fi transportate la Linia de sortare în vederea valorificării energetice.

(2) Deşeurile valorificabile energetic, rezultate în urma procesului de tratare mecanică, sunt balotate şi transportate către agenţi economici autorizaţi în vederea co-procesării în industria cimentului. (3) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcţie de cerinţele de calitate solicitate de operatorii reciclatori. (4) În situaţia în care transportul deşeurilor sortate de la staţia de sortare către instalaţiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul staţiei de sortare, în condiţiile legii. ART. 37 Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligaţii specifice: a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a fi sortate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; b) să asigure valorificarea întregii cantităţi de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri; c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile legale privind funcţionarea acestora; d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor. ART. 38 Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil; b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare; d) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare; e) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de epurare a apelor uzate; f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; i) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanţă necesară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei; j) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul; k) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART. 39 (1) Operatorul împreună cu Primăria Municipiului Timişoara vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, broşuri, afişe, inclusiv în unităţile de învăţământ.

12

SECŢIUNEA a 6-a Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice ART. 40 (1) Operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) operaţiile de stropire, măturare şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei. (4) Arterele de circulaţie, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului şi/sau graficele de lucrări. (Numărul arterelor de circulaţie pe care se efectuează activitatea de stropit, măturat, spălat şi/sau frecvenţa de execuţie a acestora se poate modifica în funcţie de condiţiile nou apărute şi fondurile financiare alocate de la bugetul local, cu înştiinţarea prealabilă a operatorului). (5) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minim 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare.

(6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiţiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ. (Operaţiunea de măturat mecanic trebuie să se desfăşoare eficient, fără a lăsa urme pe carosabil:resturi de nisip, pietriş, etc., iar în cazul în care aceste resturi apar vor fi curăţate imediat. În cazul neîndepărtării acestor resturi de nisip, pietriş, în momentul recepţiei, strada respectivă nu va fi confirmată). (7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operaţiile de salubrizare manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. (8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operaţiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului. (9) Autorităţile administraţiilor publice locale, prin administratorii reţelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acţionează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare. ART. 41

(1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic, inclusiv pe peroanele şi în staţiile fără refugii a mijloacelor de transport în comun.

(2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. (3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (4) Operaţiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.

13

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, şi se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuaruri, spaţii verzi ori altele asemenea. (7) Deşeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiei de sortare. ART. 42 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de condiţiile meteorologice concrete. (2) Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. (3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea.

ART. 43 (1) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor. (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaţiile necesare să realizeze presiunea prescrisă. (3) Operaţiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcţie de condiţiile meteorologice concrete şi la o temperatură exterioară de cel puţin 7°C. (4) Este interzisă operaţia de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00- 17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi. (5) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operaţiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administraţia Naţională de Meteorologie. (6) Operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale despre toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare. (7) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvenţa stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puţin de o dată pe lună. (8) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 44 (1) Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau din apele de suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, pe baza avizului sanitar. (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranţii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) În toate situaţiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

14

SECŢIUNEA a 7-a Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ ART. 45 (1) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi de transport al zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. (2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acţiune cu autorităţile administraţiei publice locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: a) pregătitoare; b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; c) de prevenire şi combatere a poleiului. (3) Operatorul are obligaţia de a transmite compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situaţia stocurilor de materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.

ART. 46 Autoritatea administraţiei publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; b) organizarea unităţilor operative de acţiune; c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii.

ART. 47 La nivelul Municipiului Timișoara, se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puţin: a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a zăpezii; c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona; d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate; e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădiniţe, cămine de bătrâni, staţii de salvare, spitale, unităţi de învăţământ); f) lista mijloacelor de comunicare; g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere; i) lista staţiilor şi refugiilor de transport în comun; j) lista locaţiilor de depozitare a zăpezii; k) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. ART. 48 Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă. ART. 49 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile specifice din teren. (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii.

15

(3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenţii încheiate cu Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. (4) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. ART. 50 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor de tramvai, căile de acces la instituţiile publice, staţiile de metrou şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. (3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul localităţii. (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. ART. 51 (1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă". (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorităţii administraţiei publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate. (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele: a) numele şi prenumele dispecerului; b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; d) străzile pe care s-a acţionat; e) activitatea prestată; f) forţa de muncă utilizată; g) utilajele/echipele care au acţionat; h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; i) temperatura exterioară; j) condiţiile hidrometeorologice; k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie; l) semnătura dispecerului; m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. (4) Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru acţiunea cu forţe umane. ART. 52 (1) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acţionat manual sau mecanizat. (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantităţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafaţa pentru care se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

16

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, pe spaţii verzi sau virane. (5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire. (6) Consiliile locale pot stabili şi alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantităţii de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. (7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire. ART. 53

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, va lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul localităţii, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheţ. ART. 54

(1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile, fără ca aceasta să afecteze plantaţiile şi zonele verzi amenajate. (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanţe chimice care au un grad de coroziune redusă. (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă. (5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

(6) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. ART. 55 Operatorul au obligaţia să anunţe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule. SECŢIUNEA a 8-a Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare ART. 56 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localităţii, prin unităţi de ecarisaj autorizate, conform legislaţiei în vigoare.

17

ART. 57 (1) Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea pe raza Municipiului Timişoara are obligaţia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi să le predea unităţii de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare. ART. 58 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare. ART. 59 Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie. ART. 60 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi. ART. 61 Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. ART. 62 (1) Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare. (2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populaţiei, acesta trebuie să păstreze evidenţele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinaţia, transportatorul şi documentele însoţitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. (3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale în vigoare. SECŢIUNEA a 9-a Administrarea depozitelor de deşeuri municipale ART. 63 Eliminarea prin depozitare a deşeurilor stradale este permisă numai la depozitul de deşeuri nepericuloase Ghizela, realizat în cadrul proiectului “Sitem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Timiş”, amenajat conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri. ART. 64 Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate şi monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia. ART. 65 Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licenţiaţi de A.N.R.S.C. ART. 66

(1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică şi de incinerare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantităţii acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. (2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deşeuri.

18

ART. 67 (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament- cadru şi în actele cu caracter normativ în vigoare. (2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare. SECŢIUNEA a 10-a Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea și tratamente fitosanitare ART. 68 Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu, la frecvenţa prevăzută la art. 64 şi 65. ART. 69 (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie, deratizare și tratamente fitosanitare, operatorul împreună cu autoritatea administraţiei publice locale de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acţiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde: a) tipul de vectori supuşi tratamentului; b) perioadele de execuţie; c) obiectivele la care se aplică tratamentele. (2) Perioada de execuţie a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, în cazul în care se înregistrează condiţii meteo nefavorabile. (3) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică tratamentele sunt: a) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al localităţii; b) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice; c) spaţiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea); d) căminele şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare. (4) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligaţia să asigure, în perioada de execuţie a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acţiune aflate în administrarea/proprietatea acestora. (5) Plata operaţiunilor de dezinsecţie, deratizare și tratamente fitosanitare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acţiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către: a) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale; b) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecţie pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceaţă rece sau caldă montate pe autovehicule; c) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţii de proprietari/locatari, după caz, pentru spaţiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecţie cu aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare; d) reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al instituţiei publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale; e) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă

19

prezenţa unui reprezentant al asociaţiei de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale; f) reprezentanţii administratorilor reţelelor tehnico-edilitare sau reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru căminele şi canalele aferente reţelelor; autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia să solicite prezenţa reprezentanţilor respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului. (6) Finanţarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acţiune se asigură de către autoritatea administraţiei publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanţii instituţiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spaţiile închise ale clădirilor instituţiilor respective. (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acţiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) şi e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administraţiei publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spaţii închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituţiilor publice, altele decât cele din subordinea autorităţii administraţiei publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenţi patogeni faţă de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia. ART. 70 (1) Dezinsecţia se efectuează în: a) clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale; b) clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare; c) spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari; d) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale: terenuri ale instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea; e) spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d); f) căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea; g) metrou: spaţii tehnologice şi spaţii destinate publicului; h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu; i) subsoluri umede sau inundate; j) depozite de deşeuri municipale, staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor; k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

l) malurilor laculilor, bălţilor, suprafeţele luciului de apă stătătoare şi a zonelor mlăştinoase se execută dezinsecţia la nivelul larvelor operaţiune de numită delarvicidare. (2) Dezinfecţia se efectuează în: a) depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor; b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale; c) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; d) mijloace de transport în comun; e) clădiri ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice;

20

f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care: a) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie; b) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun; c) sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a rozătoarelor în spaţiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite.

(4)Tratamentele fitosanitare a) Tratamentele fitosanitare, constau în efectuarea de tratamente specifice, periodice, de combatere/prevenire a bolilor şi dăunătorilor la plante, în special a agenţilor fitopatogeni, arsura bacteriană, acarieni, paienjeni, metcalfal pruinosa, etc. b) Tratamentele fitosanitare se efectuează la arborii şi arbuştii, gardul viu, din parcuri, aliniamente stradale, din cartierele de blocuri şi la plantaţii/aliniamente de trandafiri din municipiu. ART. 71 (1) Din punctul de vedere al frecvenţei, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută: a) lunar, în sezonul cald, pentru spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente reţelelor edilitare; b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou. (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia se execută: a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituţiilor publice şi spaţiile comune închise ale clădirilor, în cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulţilor; b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităţilor sanitare; c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spaţiile cu destinaţie de locuinţă.

d) tratamentele în spaţiile verzi de pe raza Municipiului Timişoara se vor efectua în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceaţă rece sau caldă. (3) În spaţiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum şi în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecţia se execută utilizând numai produse din grupa III şi IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariţiei unui focar, dezinsecţia se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă. ART. 72 Din punctul de vedere al frecvenţei, deratizarea se execută: a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de proprietari/locatari, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; c) pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an; d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. ART. 73 Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. ART. 74 Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie și tratamente fitosanitare vor fi avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

ART. 75 (1) Tratamente fitosanitare sunt activităţile ce se realizează prin acţiuni şi operaţii de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor şi cu erbicide

21

pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Acestea nu se vor efectua dacă condiţiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de 10°C, etc.) (2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă o eficacitate mare; să deţină un spectru larg de combatere; să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori şi arbuşti, pentru om şi animale; să aibă o compatibilitate mare cu alte substanţe de combatere. (3) Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: erbicide totale; sistemic postemergente; neselective ce combat un spectru larg de buruieni anuale şi perene. ART. 76 (1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite, indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spaţiile deţinute de acestea. (2) Operaţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se prestează numai de către operatorul licenţiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condiţiile legii. (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie și tratamente fitosanitare, au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină spaţiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute.

ART. 77 Din punctul de vedere al frecvenţei, tratamentele fitosanitare se execută minim de 4 ori pe an sau ori

de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar ce aparţin domeniului public si privat al Municipiului Timisaora după cum urmează:

a) curţi şi terenuri ce aparţin instituţiile publice, sportive, culturale, b) curţi şi terenuri ce aparţin unităţile de învăţământ; c) terenurile ce apartin unităţilor sanitare ; d) parcuri, scuaruri, spaţii verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere; e) locurile de joacă; f) perimetrul Canalului Bega, bălţile, lacurile şi strandurile ; g) aliniamentele stradale.

ART. 78 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie şi/sau tratamente fitosanitare, are următoarele obligaţii: a) înainte de începerea operaţiunii de dezinsecţie sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acţiune, să notifice, în scris, autoritatea administraţiei publice locale şi să aducă la cunoştinţa populaţiei, prin mass-media, cu cel puţin 7 zile înainte, următoarele: 1. tipul operaţiunii ce urmează a se efectua; 2. perioada efectuării tratamentelor; 3. substanţele utilizate, gradul de toxicitate a acestora; 4. măsurile de protecţie ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale şi păsări; b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data şi ora începerii tratamentelor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare în spaţiile închise şi pe suprafeţele deţinute de acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanţelor utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate; c) înainte de începerea operaţiunii de deratizare, dezinfecţie sau deratizare în spaţiile închise ale operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanţele utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

22

d) să solicite la terminarea operaţiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru. ART. 79 În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie, deratizare și tratamente fitosanitare, ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale pentru luarea măsurilor legale. ART. 80 (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătăţii oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanţe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populaţiei sau tratamentul este ineficient. CAP. III Drepturi şi obligaţii SECŢIUNEA 1 Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare ART. 81 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara împreună cu ADID Timiş au obligaţia să înfiinţeze sistemele de colectare separată şi să se implice în instruirea populaţiei privind condiţiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unităţile de învăţământ pe care le gestionează. (3) Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare. ART. 82 Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul: a) regulamentului serviciului de salubrizare; b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. ART. 83 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii; h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

23

ART. 84 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii: a) să ţină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulamen, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităţilor; g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; h) să respecte angajamentele faţă de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii de pe raza Municipiului Timişoara pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor de colectare şi domeniul public; j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantităţi suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxei specială instituită în acest sens; l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare; n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condiţiile stabilite de prezentul regulament; o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare; p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de transport în comun; q) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le menţină în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ; r) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare conform programului unitar de acţiune aprobat de autoritatea administraţiei publice locale; s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; t) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare permanent; u) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; v) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente situaţia conform reglementărilor în vigoare.

24

SECŢIUNEA a 2-a Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor ART. 85 (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi ai serviciului de salubrizare. (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. ART. 86 Utilizatorii au următoarele drepturi: a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile contractului / contractului de prestare; b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului; d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor proprii; e) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciului de salubrizare; g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; k) să fie dotaţi de operator, în condiţiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora.

ART. 87 Utilizatorii au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activităţii fără contract; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să execute operaţiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autorităţile administraţiei publice locale. e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din activităţile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;

25

f) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială; g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; h) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; i) să încheie contracte pentru prestarea unei activităţi a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administraţiei publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă; j) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; k) să execute operaţiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de colectare în condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii populaţiei şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; l) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu; m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei publice locale se vor îngriji de salubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor; n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor; o) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice; p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în alte asemenea locuri; q) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; r) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice.

ART. 88 (1) Se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociaţiilor de proprietari/locatari,

instituţiilor publice, agenţilor economici, scoaterea şi depozitarea pe domeniul public în cadrul aţiunilor ecologice, de deşeuri din amenajări interioare (moloz) şi deşeuri din curăţirea pivniţelor şi podurilor (praf de cărbune, ţigle, cărămizi, faianţă şi gresie sparte).

(2) Este interzisă scoaterea şi depozitarea pe domeniul public a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deşeurilor vegetale rezultate din curăţirea arborilor plantaţi pe aliniamentele stradale şi a spaţiilor verzi din jurul imobilelor ce se colectează în cadrul aţiunilor ecologice mai devreme de o zi faţă de cea în care este programată colectarea, precum şi după ziua în care este programată colectarea în zonele şi cartierele din municipiul Timişoara.

(3) Proprietarilor de imobile (case individuale), asociaţiilor de proprietari/locatari, instituţiilor publice, agenţilor economici le revine obligaţia să depună în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulaţia, resturile provenite din tăieri de corecţie (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru şi legate în snopi, deşeurile şi obiectele ce se colectează în cadrul acţiunilor ecologice.

26

CAP. IV Determinarea cantităţilor şi volumului de lucrări prestate ART. 89 (2) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. ART. 90

(1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deşeurilor provenite de la producătorii de deşeuri, operatorii vor stabili pe bază de măsurători compoziţia şi indicii de generare a acestor deşeuri, pe categorii de deşeuri şi tipuri de materiale. (2) Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la instalaţiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire. (3) Pentru deşeurile din construcţii provenite de la populaţie, determinarea volumului acestora se va face estimativ. ART. 91 (1) Pentru activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, cantitatea prestaţiilor se stabileşte pe baza suprafeţelor, a volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini. (2) Pentru curăţarea şi transportul zăpezii şi al gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, calculul se realizează pe baza suprafeţelor degajate, cantităţilor calculate şi a reţetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului. (3) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformităţi se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, aplică penalităţile menţionate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a activităţii prestate. CAP. V Indicatori de performanţă şi de evaluare ai serviciului de salubrizare ART. 92 (1) Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabilește şi aprobă valorile indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare şi penalităţile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora. (2) Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. (3) Consiliul Local al Municipiului Timişoara este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea ţintelor/obiectivelor conform legislaţiei în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor. (4) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aplică penalităţi contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului.

ART. 93 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea administraţiei publice este responsabilă; c) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;

27

g) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii. ART. 94 Indicatorii de performanţă trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activităţi: a) contractarea serviciului de salubrizare; b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă; h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor.

ART. 95 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de salubrizare trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor stradale; c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri; d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora. ART. 96 În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice centrale precum şi A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii: a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii; d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii; e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi prin norme metodologice. CAP. VI Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 97 Prezentul regulament s-a elaborat şi adaptat în funcţie de particularităţile locale şi de interesele

actuale şi de perspectivă ale comunităţii Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor.

ART. 98 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Constituie contravenţie şi se sancţioneză cu amendă de la 500 – 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 – 2.000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art. 6, art. 17 alin.1, art. 18, alin. 8, art. 19 alin.1, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 26 alin. 3 si 5, art. 28 alin. 1, art. 29, art. 37, art. 40, alin. 3, art. 41, ali. 6, art. 42, alin. 2-3, art. 43, alin. 4, art. 45, art. 49, art. 51, art. 52, art. 4 -7, art. 54, art. 57

28

, art. 58 , art. 59 , art. 60 , art. 61, art. 62, art.68, art. 69 alin. 4, art.71, art. 72, art. 74, art. 76,art. 78, art. 84 şi art. 85, art. 87, art. 88. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului – verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenţia săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Împotriva procesului –verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

(6) Procesul – verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

ART. 99 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament. ART. 100 (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., respective prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

(2) De la data aprobării prezentului regulament se abrogă anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 143/05.04.2016.

(3) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul regulament. ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

ŞEF BIROU SALUBRIZARE CALIN VICTOR FIAT

Red. CVF, Dact. CVF, 2017