keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara

21.11.2017

Hotararea Consiliului Local 428/21.11.2017
privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 25916/18.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017 -25916/18.10.2017 al Administratorului Public - Birou Salubrizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.11.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 25916/18.10.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, art. 8, alin. (3), lit. d^1) si i);
Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 99/04.07. 2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/25.04.2006;
Avand in vedere Ordinul nr. 111/09.07.2007 a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C. privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, punctul 2.2., 2.3.;
In conformitate cu prevederile art.36. alin.(2), lit.d) si art.36 alin. (6), lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala in Municipiul Timisoara si Anexele la acesta (anexele 1-6), conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara si Anexele la acesta (anexele 1-7), conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Salubrizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: EXPUNERE_DE_MOTIVE.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara 1. Descrierea situației actuale Serviciul public de salubrizare în municipiul Timișoara este prestat de către societatea RETIM Ecologic Service SA în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07,2006, care se încheie la data de 04.08.2018, iar pentru activitatea de deszăpezire, contractele cu nr. 5,6,7/24.01.2011 pentru sectoarele 1,2,3 şi 108/29.06.2011 pentru sectorul 6, încheiate cu RETIM Ecologic Service SA, respectiv contractele cu nr. 39, 40/22.02.2011 pentru sectoarele 4 și 5 încheiate cu SC Drumuri Municipale Timișoara SA, se încheie la data de 30.04.2018. Activitatea de salubrizare a municipiului Timişoara, aglomerare urbană cu peste 300.000 de locuitori, trebuie să se desfăşoare în mod continuu, fără întreruperi, sincope în funcţionare, în vederea asigurării unui grad de curățenie şi igienizare corespunzător a domeniului public şi menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație pe timpul iernii, În vederea demarării procedurii de achiziţie publică pentru încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în municipiul Timişoara, conform cerințelor legislației în vigoare, este necesar a sc aproba Caietele de sarcini aferente serviciului mai sus menționat. 2. Schimbări preconizate și rezultate aşteptate Asigurarea unui serviciu de salubrizare performant care să satisfacă nevoile comunității locale prin desfăşurarea de activităţi de întreţinere, curățenie și igienizare corespunzător a domeniului public a municipiului Timişoara precum şi de menținere în stare practicabilă a arterelor de circulație pe timpul iernii, 3, Concluzii: propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și a Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara. PRIMAR ADMINISTRATOR PUBLIC NICOLAE ROBU ROBERT KRISTOF ȘEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT Cod FO53-03, Ver,

Atasament: Lista_anexe_la_Caietul_de_sarcini_salubrizare_stradala.pdf

Căile de circulație pe care se execută măturatul manual, incluzând şi parcările de reşedinţă Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini nr. E e 28 Nume strada Dimensiuni tronson stradă Dimensiuni trotuar Zilele din săptămână Lungime Latime Suprafață Lungime Latime Suprafață M MI J V 5 D 9 MAI (STR.) 77 4,40 339 77 2,00 154 x x x < ABRUD (STR.) 456 1,40 2.004 456 2,00 911 ACA DE BARBU (INTR.) 155 4,40 682 155 2,00 310 ACAD. CORNELIU MICLOŞI (P-TA.) 206 4,40 908 206 2,00 413 m| | | = x| | x x ACAD. DIMITRIE GUSTI (STR.) 229 4,40 1.009 229 2,00 459 ACAD. REMUS RĂDULET (STR.) 724 4,40 3.186 724 2,00 1.448 ACAD. SEXTIL PUŞCARIU (STR.) 160 4,40 705 160 2,00 321 | DI ACTORILOR (ALEEA) 359 4,40 1.579 359 2,00 718 ADAM ANAVI (STR.) 336 4,40 1.480 336 2,00 673 ADAM MICKIEWICZ (STR.) 392 440 1-723 392 2,00 783 ADAM MULLER GUTTENBRUNN (STR.) 254 4,40 1.119 254 2,00 508 ADY ENDRE (STR) 248 4,40 1.089 248 2,00 495 AGRICULTORILOR (STR.) 407 4,40 1.793 407 2,00 815 ALEXANDRU LĂPUŞNEANU (STR.) 446 4,40 1.963 446 2,00 892 ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.) 370 4,40 1.630 370 2,00 741 m) | R| | | = ALEXANDRU ROGOJAN (STR.) 337 4,40 1.485 337 2,00 675 ALEXANDRU VLAHUȚĂ (STR.) 221 4,40- 974 221 2,00 443 ALEXANDRU XENOPOL (STR.) 174 4,40 764 174 2,00 347 AMFOREI (STR.) 531 4,40 2.335 531 2,00 1.061 AMICIȚIEI (ALEEA) 165 4,40 727 165 2,00 330 ANA LUGOJANA (STR.) 161 4,40 709 161 2,00 322 ANDREI MOCIONI (STR.) 383 4,40 1.683 383 2,00 1765 ANDREI MUREŞEANU (STR.) 233 4,40 1.026 233 2,00 467 ANDREI ŞAGUNA (STR.) 415 4,40 1.826 415 2,00 830 ANTON BACALBAŞA (STR.) 1.466 440 6.449 1.466 2,00 2.931 ANTON SEILER (STR.) 208 4,40 915 208 2,00 416 ANVERS (STR.) 360 4,40 1.583 360 2,00 719 APATEU (STR) 682 440 2.999 682 2,00 1.363 APELOR (STR.) 143 4,40 630 143 2,00 287 m) | | | x x x 1/14

30 APICULTORILOR (STR.) 394 4,40 1.734 394 2,00 1788 31 APRODUL MOVILĂ (STR.) 562 4,40 2.473 562 2,00 1.124 32 ARCAŞILOR (ALEEA) 164 4,40 720 164 2,00 327 33 ARENEI (INTR.) 195 4,40 859 195 2,00 391 34 ARH. ION MINCU (STR.) 154 440 679 154 2,00 309 35 ARON COTRUŞ (P-TA.) 176 4,40 714 176 2,00 352 36 AŞTRILOR (STR.) 607 4,40 2.671 607 2,00 1.214 37 ATANASIE DEMIAN (STR.) 459 4,40 2.022 459 2,00 919 38 ATOMULUI (STR) 658 4,40 2.894 658 2,00 1.316 39 AUGUSTIN COMAN (STR.) 363 4,40 1.598 363 2,00 726 m| | | x 40 AUREL CIUPE (ALEEA) 123 4,40 540 123 2,00 245 41 AUREL COSMA (STR.) 133 4,40 585 133 2,00 266 42 AURORA (STR.) 287 4,40 1.265 287 2,00 875 43 AZUGA (STR.) 207 4,40 912 207 2,00 415 | RI x || | x | | x 44 AZURULUI (ALEEA) 561 4,40 2.471 561 2,00 1.123 45 BABA NOVAC (STR.) 308 4,40 1.355 308 2,00 616 46 BADEA CÂRȚAN (P-TA.) 238 4,40 1.047 238 2,00 476 47 BALCIC (ALEEA) 141 4,40 622 141 2,00 283 48 BALTA VERDE (STR.) 372 4,40 1.637 372 2,00 744 | | | | xR| | | | x 49 BĂLȚI (ALEEA) 104 4,40 456 104 2,00 207 50 BANUL SEVERINULUI (STR.) 309 4,40 1.359 309 2,00 618 51 BANUL UDREA (STR.) 231 440 1.014 231 2,00 461 52 BASARABIA (STR.) 942 4,40 4.146 942 2,00 1.885 53 BASMULUI (INTR.) 173 4,40 763 173 2,00 347 54 BEHELEI (STR.) 135 4,40 596 135 2,00 271 55 BISTRITA (STR.) 244 4,40 1.072 244 2,00 487 56 BOGDAN CATUL (INTR.) 128 4,40. 563 128 2,00 256 57 BORSEC (STR.) 104 440 459 104 2,00 209 58 BRAN (STR) 169 4,40 743 169 2,00 338 59 BRÂNDUŞEI (STR.) 538 4,40 2.368 538 2,00 1.076 x| | Rx 60 BRUXELLES (STR.) 335 4,40 1.474 335 2,00 670 61 BUREBISTA (STR.) 156 4,40 686 156 2,00 312 i 62 BUSUIOC (STR.) 74 4,40 325 4 2,00 148 63 CAMIL PETRESCU (STR.) 97 440 428 97 2,00 194 64 CAROL DAVILLA (STR.) 764 440 3.363 764 2,00 1.529 2/14

65 CARPAȚI (STR.) 564 440 2.481 564 2,00 1.128 66 CASSIAN MUNTEANU (STR.) 372 4,40 1.637 372 2,00 744 67 CASTANILOR (INTR.) 289 4,40 1.269 289 2,00 577 68 CERCEILOR (INTR.) 58 440 254 58 2,00 116 69 CERNA (STR.) 1.002 4,40 4.408 1.002 2,00 2.003 70 CERNĂUȚI (STR.) 238 4,40 1.045 238 2,00 475 71 CETATEA ALBĂ (STR.) 376 4,40 1.655 376 2,00 152 72 CETINEI (ALEEA) 197 4,40 868 197 2,00 395 73 CHEVEREŞULUI (STR.) 461 440 2.029 461 2,00 922 74 CIRCUMVALAȚIUNII (CAL.) 2.280 8,80 20.068 2.280 2,00 4.561 75 CITADELEI (ALEEA) 250 4,40 1.101 250 2,00 500 76 CLĂBUCET (STR.) 426 4,40 1.875 426 2,00 852 77 CLAUDE DEBUSSY (STR.) 530 440 2.334 530 2,00 1.061 78 COLONEL ENESCU (STR.) 243 4,40 1.068 243 2,00 485 79 COMÂNEŞTI (STR.) 106 4,40 469 106 2,00 213 80 COMETEI (STR.) 570 4,40 2.508 570 2,00 1.140 81 COMOAREI (STR.) 687 4,40 3.021 687 2,00 1.373 82 CONSTANTIN BRĂILOIU (STR.) 247 4,40 1.088 247 2,00 495 83 CONSTANTIN DANIEL (STR.) 385 4,40 1.696 385 2,00 771 84 CONSTANTIN NOTTARA (STR.) 456 4,40 2.006 456 2,00 912 85 CONSTANTIN OLĂNESCU (STR.) 194 4,40 856 194 2,00 389 86 CONSTANTIN STERE (STR.) 386 4,40 1.697 386 2,00 772 87 CONSTRUCTORILOR (STR.) 950 4,40 4.181 950 2,00 1.900 88 CONTEMPORANUL (STR.) 138 4,40 609 138 2,00 277 89 CORNELIU BABA (STR.) 409 4,40 1.801 409 2,00 819 90 CORNELIU URSU (STR.) 766 4,40 3.372 766 2,00 1.533 91 COŞARILOR (INTR.) 107 4,40 470 107 2,00 213 | | | x 92 COSMINULUI (STR.) 840 4,40 3.694 840 2,00 1.679 93 COSMONAUȚILOR (STR.) 123 4,40 541 123 2,00 246 94 COSTINEŞTI (STR.) 195 4,40 858 195 2,00 390 95 COZIA (STR) 978 4,40 4.301 978 2,00 1.955 96 CRAIOVA (STR.) 2351 4,40 1.103 251 2,00 501 97 CRISTALULUI (ALEEA) 636 4,40 2.798 636 2,00 1.272 98 CRIȘUL (STR) 248 4,40 1.093 248 2,00 497 99 CRIVAIA (STR.) 317 4,40 1.396 317 2,00 634 3/14

100 CUGIR (STR.) 678 4,40 2.985 678 2,00 1.357 101 CUTEZĂTORILOR (ALEEA) 317 4,40 1.397 317 2,00 635 102 DACILOR (STR.) 300 440 1.319 300 2,00 600 103 DEPORTAȚII DIN BĂRĂGAN (STR.) 157 4,40 691 187 2,00 314 104 DIACONUL CORESI (STR.) 585 4,40 2.573 585 2,00 1.170 105 DIMITRIE PACIUREA (STR.) 364 4,40 1.600 364 2,00 1727 106 DIMITRIE STAN (STR.) 445 4,40 1.956 445 2,00 889 107 DOINEI (INTR.) 441 4,40 1.942 441 2,00 883 108 DORNEI (STR.) 70 4,40 310 70 2,00 141 109 DR. ALEXANDRU MARTA (STR.) 236 4,40 1.040 236 2,00 473 110 DR. ERNEST NEUMANN (STR.) 142 4,40 626 142 2,00 284 111 DR. GHEORGHE MARINESCU (STR.) 168 4,40 738 168 2,00 335 112 DR. IOAN MUREŞAN (STR.) 1.303 4,40 5.734 1.303 2,00 2.606 113 DR. IOSIF NEMOIANU (STR.) 368 4,40 1.619 368 2,00 736 = 114 DR. LIVIU GABOR (STR.) 161 4,40 708 161 2,00 322 x = = 115 DR. LOUIS ȚURCANU (STR.) 365 4,40 1.607 365 2,00 730 116 DR. LUCIAN GEORGEVICI (STR.) 155 4,40 682 155 2,00 310 H7 DR. NICOLAE PAULESCU (STR.) 82 4,40 361 82 2,00 164 118 DROPIEI (STR.) 416 4,40 1.828 416 2,00 831 119 DUMITRU KIRIAC (STR.) 732 4,40 3.222 732 2,00 1.465 120 ECOULUI (STR) 161 4,40 709 161 2,00 322 m| | | | x m| | | | x m| | RI | x 121 EDUARD PAMFIL (STR.) 323 4,40 1.420 323 2,00 646 122 ELECTRONICII (STR.) 507 4,40 2.232 507 2,00 1.015 123 EMANUIL GOJDU (STR.) 241 440 1.059 241 2,00 481 124 EMANUIL UNGUREANU (STR.) 362 4,40 1.591 362 2,00 1723 = = 125 EMIL CIORAN (STR.) 163 4,40 716 163 2,00 325 126 EMILE ZOLA (STR.) 1.715 4,40 7.546 1.715 2,00 3.430 | | | | | m| | | RI | = 127 EMILIA LUNGU PUHALLO (STR.) 169 4,40 745 169 2,00 339 128 ENRICO CARUSO (STR.)* 371 = = 129 EPISCOP AUGUSTIN PACHA (STR.) 258 4,40 1.135 258 2,00 516 | | | x | xR| x A = 130 EPISCOP JOSEPH NISCHBACH (STR.) 80 4,40 351 80 2,00 160 131 EROII DE LA PĂULIŞ (STR.) 403 4,40 773 403 2,00 807 „= 132 EUGEN COŞERIU (STR.) 571 4,40 2.514 571 2,00 1.143 133 EUGEN CUTEANU (STR.) 460 4,40 2.022 460 2,00 919 134 EUGEN POP (STR.) 203 4,40 892 203 2,00 405 | | RI x 4/14

135 EUGENIU DE SAVOIA (STR.)* 5.198 136 FAENZA (STR) 226 4,40 994 226 2,00 452 137 FEDRA (STR.) 459 440 2.018 459 2,00 917 138 FELEACUL (STR.) 422 4,40 1.856 422 2,00 844 139 FILATELIEI (STR.) 241 4,40 1.060 241 2,00 482 140 FLORIMUND MERCY (STR.)* 1414 141 FLORIN MEDELEȚ (STR.) 322 4,40 1.417 322 2,00 644 | x x 142 FOIȘOR (STR) 150 440 659 150 2,00 300 143 FRANCESCO GRISELINI (STR.)* 642 144 FRANZ LIEBHARD (ALEEA) 84 4,40 371 84 2,00 169 145 FRANZ. LISZT (STR.) 133 440 583 133 2,00 265 146 FRANZ SCHMITZ (STR.) 208 4,40 914 208 2,00 416 = 147 FRAȚII BUZEŞTI (STR.) 351 4,40 1.543 351 2,00 701 148 FRUCTELOR (STR.) 578 4,40 2.543 578 2,00 1.156 149 FRUNZEI (STR.) 594 4,40 2.613 594 2,00 1.188 150 GABRIEL IOSEPH (STR.) 325 440 1.429 325 2,00 649 151 GELU (STR) 520 4,40 2.288 520 2,00 1.040 152 GENERAL GEORGE POMUT (STR.) 386 4,40 1.699 386 2,00 772 153 GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 922 8,80 8.116 922 2,00 1.844 154 GENERAL PRAPORGESCU (STR.)* 453 155 GENERAL TRAIAN DODA (STR.)* 1.695 156 GEORG HAENDEL (INTR.) 328 4,40 1.444 328 2,00 656 x | | | e aj | | | | | 157 GEORGE BACOVIA (STR.) 203 4,40 894 203 2,00 406 m| | | | | | | | | 158 GEORGE ENESCU (STR.) 186 4,40 820 186 2,00 373 159 GEORGE RANETTI (STR.) 885 440 3.893 885 2,00 1.769 160 GEORGE STEPHENSON (STR.) 333 4,40 1.466 333 2,00 666 161 GEORGES BIZET (INTR.) 196 4,40 861 196 2,00 391 162 GHEORGHE ANDRAŞIU (STR.) 173 440' 761 173 2,00 346 163 GHEORGHE BARIȚIU (STR.) 490 4,40 2.158 490 2,00 981 | | | x | | = 164 GHEORGHE CUCU (STR.) 288 4,40 1.267 288 2,00 576 165 GHEORGHE LAZĂR (STR.) 1.499 4,40 6.597 1.499 2,00 2.999 i „= 166 GHEORGHE LEAHU (STR.) 300 4,40 1.321 300 2,00 600 167 GHEORGHE SÂRBU (INTR.) 119 4,40 522 119 2,00 237 168 GHEORGHE ŞINCAI (STR.) 327 4,40 1.437 327 2,00 653 169 GHIOCEILOR (STR.) 198 440 871 198 2,00 396 5/14

170 GIORGIO OSTROGOVICH (STR.) 345 440 1.517 345 2,00 689 171 GIUSEPPE VERDI (STR.) 233 440 1.026 233 2,00 466 172 GORNIŞTILOR (ALEEA) 156 4,40 688 156 2,00 313 173 GORUNULUI (ALEEA) 181 4,40 197 181 2,00 362 174 GRĂDINII (STR.) 519 4,40 2.282 519 2,00 1.037 175 GRIGORE ANTIPA (STR.) 399 4,40 1.757 399 2,00 799 176 HAGA (STR) 474 440 2.086 474 2,00 948 m | | | | x| | | | | 7 HĂRNICIEI (STR.) 388 440 1.706 388 2,00 715 178 HEINRICH HEINE (STR.) 121 4,40. 532 121 2,00 242 = x 179 HENRI COANDĂ (STR.) 187 4,40 822 187 2,00 374 180 HERȚA (STR.) 453 4,40 1.994 453 2,00 906 181 HOLDELOR (STR.) 862 4,40 3.793 862 2,00 1.724 182 HORIA CREANGĂ (STR.) 408 4,40 1.795 408 2,00 816 183 HORIA HULUBEI (STR.) 597 440 2.628 597 2,00 1.195 184 HORIA MĂCELLARIU (STR.) 295 4,40 1.300 295 2,00 591 185 HOTINULUI (ALEEA) 552 4,40 2.431 552 2,00 1.105 186 IANCU BREZEANU (STR.) 273 4,40 1.201 273 2,00 546 187 IANCU FLONDOR (STR.) 413 4,40. 1.816 413 2,00 825 188 IANCU HUNIADE (P-TA.) 155 4,40 3.323 155 2,00 1.511 189 IANCU VĂCĂRESCU (STR.) 660 4,40 2.905 660 2,00 1.320 190 IASOMIEI (INTR.) 169 4,40 142 169 2,00 337 191 ICAR (ALEEA) 343 4,40 1.510 343 2,00 686 192 IEDEREI (INTR.) 99 4,40 437 99 2,00 199 193 INDUSTRIEI (BUL.) 767 4,40 3.374 767 2,00 1.534 194 INULUI (ALEEA) 165 4,40 724 165 2,00 329 195 ÎNVĂȚĂTORULUI (STR.) 268 440 1.179 268 2,00 536 196 IOAN DIMITRIE SUCIU (STR.) 107 4,40 470 107 2,00 214 197 IOAN LOTREANU (STR.) 98 4,40 433 98 2,00 197 198 IOAN RAȚIU (STR.) 553 4,40 2.432 553 2,00 1.105 199 IOAN SÂRBU (STR.) 334 440 1.471 334 2,00 668 200 ION GHICA (STR.) 409 440 1.801 409 2,00 819 | | | x 201 ION HOBANA (STR.) 253 4,40 1.113 253 2,00 506 202 ION INCULEȚ (STR.) 364 4,40 1.600 364 2,00 127 = 203 ION LUCA CARAGIALE (STR.) 168 4,40 1738 168 2,00 335 | | | | | 204 ION NISTOR (STR) 138 4,40 605 138 2,00 275 6/14

205 ION POP RETEGANUL (STR.) 122 4,40 537 122 2,00 244 206 ION POPOVICI BĂNĂȚEANU (STR.) 395 4,40 1.736 395 2,00 1789 207 ION ROMÂNU (STR.) 386 4,40 1.700 386 2,00 773 208 ION STOIA UDREA (STR.) 276 4,40 1.213 276 2,00 551 209 IONEL PERLEA (ALEEA) 464 4,40 2.041 464 2,00 928 210 IORGOVANULUI (INTR.) 85 4,40 374 85 2,00 170 211 IOSIF VELCEANU (STR.) 111 4,40 489 111 2,00 222 212 IRIS (STR) 569 4,40 2.505 569 2,00 1.138 213 JEAN MONNET (INTR.) 464 4,40 2.044 464 2,00 929 214 JOHANN NEPOMUK PREYER (STR.) 656 4,40 2.887 656 2,00 1.312 x 215 JOHANN SCHWICKER (STR.) 416 4,40 1.832 416 2,00 833 216 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (STR.)* 167 217 JOSEPH GABRIEL (STR.) 327 4,40 1.437 327 2,00 653 218 LABIRINT (STR.) 771 4,40 3.392 71 2,00 1.542 219 LEV TOLSTOI (STR.) 340 1,40 1.498 340 2,00 681 220 LIBELULEI (ALEEA) 140 4,40 617 140 2,00 280 m| | | | = x| | | | x x| | | | x 221 LIBERTĂȚII (P-TA.)* 12.000 = = = 222 LILIACULUI (STR.) 371 4,40 1.631 371 2,00 741 223 LIMAN (STR.) 123 440 542 123 2,00 246 224 LISABONA (STR.) 181 4,40 197 181 2,00 362 225 LOICHIȚĂ VASILE (STR.) 159 4,40 700 159 2,00 318 226 LUCEAFĂRUL (STR.) 133 440 585 133 2,00 266 227 LUCERNA (STR.) 187 1,40 823 187 2,00 374 228 LUCIAN BLAGA (STR.)* 1.706 229 LUDWIG VAN BEETHOVEN (STR.) 222 440 977 222 2,00 444 | | | RI 230 LUGOJULUI (STR.) 776 4,40 3.416 776 2,00 1.553 231 LUIGI GALVANI (STR.) 87 440 382 87 2,00 174 x | | | | | | | | 232 LUMINIŢA BOȚOC (STR.) 237 4,40 1.044 237 2,00 475 233 LUNGĂ (INTR.) 243 4,40 1.069 243 2,00 486 234 LUPENI (STR.) 83 4,40 366 83 2,00 166 235 MĂGURA (STR.) 380 440 1.672 380 2,00 760 x| | | x x| | | x 236 MARAMUREŞ (STR.) 232 4,40 1.021 232 2,00 464 237 MĂRĂŞEŞTI (STR.) 486 4,40 2.138 486 2,00 972 7/14

238 MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.) 1.439 4,40 6.333 1.439 2,00 2.879 239 MĂRGINENILOR (STR.) 132 4,40- 581 132 2,00 264 240 MARIA TĂNASE (STR.) 147 4,40 646 147 2,00 294 241 MARTIR ALEXANDRU FERKEL-ŞUTEU (STR.) 317 4,40 1.397 317 2,00 635 242 MARTIR ALEXANDRU GRAMA (STR.) 263 4,40 1.157 263 2,00 526 243 MARTIR ANDREI ISTVAN (ALEEA) 473 4,40 2.079 473 2,00 945 244 MARTIR ANTON FLORIAN (INTR.) 243 4,40 1.069 243 2,00 486 245 MARTIR CLAUDIU VÂRCUŞ (STR.) 333 4,40 1.467 333 2,00 667 246 MARTIR CONCIATU(1918) (STR.) 421 4,40 1.852 421 2,00 842 247 MARTIR CONSTANTIN GÎRJOABĂ (STR.) 126 4,40 556 126 2,00 253 248 MARTIR CONSTANTIN ZĂBULICĂ (STR.) 234 4,40 1.030 234 2,00 468 249 MARTIR CORNEL LUCUȚA (STR.) 108 4,40 476 108 2,00 216 250 MARTIR DAN CARPIN (STR.) 501 4,40 2.204 501 2,00 1.002 251 MARTIR DUMITRU JUGĂNARU (STR.) 156 4,40 3.327 156 2,00 1.512 252 MARTIR DUMITRU OSMAN (INTR.) 76 4,40 334 76 2,00 152 253 MARTIR ELENA NICOARĂ (STR.) 473 4,40 2.081 473 2,00 946 254 MARTIR EUGEN NAGY (ALEEA) 375 4,40 1.651 375 2,00 750 255 MARTIR GABRIELA TAKO (STR.) 233 440 1.025 233 2,00 466 mi | | = x) xR| x 256 MARTIR GHEORGHE NUŢU IOȚCOVICI (STR.) 122 4,40 538 122 2,00 244 = x 257 MARTIR GOGU OPRE (STR.) 407 4,40 1.791 407 2,00 814 258 MARTIR IANOŞ PARIS (INTR.) 267 4,40 1.174 267 2,00 534 259 MARTIR IOAN STANCIU (STR.) 521 4,40 2.292 521 2,00 1.042 260 MARTIR IOAN V. AVRAM (ALEEA) 124 440 544 124 2,00 247 261 MARTIR LADISLAU CSIMARIK (STR.) 135 4,40 592 135 2,00 269 262 MARTIR LEONTINA BINCIU (STR.) 335 440 1.475 335 2,00 671 263 MARTIR MARIA ANDREI (STR.) 440 4,40 1.938 440 2,00 881 264 MARTIR MARIUS CIOPEC (STR.) 349 4,40 1.537 349 2,00 699 265 MARTIR MARIUS NEMȚOC (STR.) 151 4,40 663 151 2,00 301 266 MARTIR OVIDIU MUNTEANU (STR.) 169 4,40 T44 169 2,00 338 267 MARTIR PETRE MUTAŞCU (INTR.) 86 4,40 378 86 2,00 172 268 MARTIR PETRU DOMĂŞNEANU (STR.) 468 4,40 2.059 468 2,00 936 8/14

269 MARTIR SLOBODANCA EWINGER (INTR.) 51 4,40 223 31 2,00 101 270 MARTIR SORINEL LEIA (STR.) 118 4,40 520 118 2,00 236 271 MARTIR SPIRU BLĂNARU (STR.) 142 4,40 623 142 2,00 283 272 MARTIR ŞTEFAN MARIŞ (STR.) 84 4,40 370 84 2,00 168 273 MARTIR VASILE BALMUȘ (STR.) 623 4,40 2.741 623 2,00 1.246 x i 274 MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ (STR.) 141 4,40 620 141 2,00 282 275 MARTIRILOR 1989 (CAL.) 2.551 8,80 22.448 2.551 2,00 5.102 276 MATEI BASARAB (STR.) 452 4,40 1.989 452 2,00 904 277 MAXIMILIAN FREMONT (STR.) 123 4,40 541 123 2,00 246 278 MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE (STR.) 47 4,40 209 47 2,00 95 279 MEDICINEI (STR.) 139 4,40 610 139 2,00 277 | | | | x| | RI RA 280 MEMORANDULUI (STR.) 1.218 4,40 5.359 1.218 2,00 2.436 281 MESTEACÂNULUI (STR.) 355 4,40 1.562 355 2,00 710 282 MEZIAD (STR.) 207 4,40 911 207 2,00 414 283 MIERLEI (INTR.) 93 4,40 410 93 2,00 186 284 MIHAI BĂNĂRESCU (INTR.) 79 4,40 348 79 2,00 158 285 MIHAIL SADOVEANU (STR.) 263 4,40 1.156 263 2,00 526 286 MILOS CRNJANSKI (STR.) 382 4,40 1.681 382 2,00 1764 287 MIRCEA HOINIC (STR.) 171 4,40 752 171 2,00 342 288 MIRCEA POPA (STR.) 125 440 549 125 2,00 249 289 MIRESEI (STR.) 263 8,80 2.312 263 2,00 525 290 MIRON COSTIN (STR.) 154 4,40 677 154 2,00 308 291 MITROPOLIT ALEXANDRU STERCA-SULUȚIU (P-TA) 304 440, 1.339 304 2,00 609 292 MITROPOLIT DR. VASILE LĂZĂRESCU (STR.) 161 4,40 708 161 2,00 322 293 MUNCII (STR.) 434 4,40 1.910 434 2,00 868 294 MUNȚILOR (INTR.) 455 4,40 2.000 455 2,00 909 295 MUZICII (ALEEA) 532 4,40 2.343 532 2,00 1.065 296 NAPOLI (STR) 589 440 2.594 589 2,00 1.179 297 NEDELCU ZUGRAV (STR.) 196 4,40 863 196 2,00 392 298 NEPTUN (INTR.) 243 4,40 1.070 243 2,00 486 299 NICCOLO PAGANINI (STR.) 438 4,40 1.928 438 2,00 876 300 NICOLAE FILIMON (STR.) 386 4,40 1.700 386 2,00 773 | | x m| | | x 9/14

301 NICOLAE GRIVU (STR.) 263 440 1.155 263 2,00 525 302 NICOLAE ILIEŞU (STR.) 641 4,40 2.821 641 2,00 1.282 303 NICOLAE IORGA (STR.) 118 4,40 521 118 2,00 237 304 NICOLAE IVAN (STR.) 318 4,40 1.399 318 2,00 636 305 NICOLAE LEONARD (STR.) 470 4,40 2.070 470 2,00 941 306 NICOLAE TABLE (STR.) 187 4,40 824 187 2,00 374 = x 307 NICOLAI ALEKSEEVICI NEKRASOV (STR.) 212 4,40 933 212 2,00 424 308 NICOREŞTI (ALEEA) 559 440 2.462 559 2,00 1.119 309 NIKOLAUS LENAU (STR.) 166 4,40 1729 166 2,00 331 310 OGLINZILOR (STR.) 617 4,40 2.716 617 2,00 1.235 311 OLARILOR (STR.) 954 440 4.197 954 2,00 1.908 | | RI x nR| | RI x x 312 ORAVIȚA (STR.) 218 440 959 218 2,00 436 313 ORIZONT (INTR.) 188 4,40 826 188 2,00 376 314 OVIDIU (STR.) 272 4,40 1.199 272 2,00 545 315 PĂDURARILOR (STR.) 116 440 510 116 2,00 232 316 PANAIT ISTRATI (STR.) 92 440 204 92 2,00 184 317 PATRIARH MIRON CRISTEA (STR.) 376 4,40 1.652 376 2,00 751 318 PAUL IORGOVICI (STR.) 165 4,40 1728 165 2,00 331 319 PAVEL ROTARIU (INTR.) 149 4,40 656 149 2,00 298 320 PELINULUI (STR.) 325 4,40 1.431 325 2,00 650 321 PEPINIEREI (STR.) 191 4,40 839 191 2,00 381 322 PERLEI (STR.) 718 4,40 3.161 718 2,00 1.437 323 PERU (INTR.) 222 4,40 975 222 2,00 443 324 PETALELOR (INTR.) 198 440 871 198 2,00 396 325 PETOFI SANDOR (P-TA.) 155 4,40 684 155 2,00 311 326 PETRE OLARIU (STR.) 200 4,40 882 200 2,00 401 327 PETRU MAIOR (P-TA.) 83 4,40 366 83 2,00 166 328 PETRU SFETCA (STR.) 127 4,40 557 127 2,00 283 329 PETRU VINTILĂ (STR) 104 4,40 459 104 2,00 209 330 PIATRA CRAIULUI (STR.) 209 4,40 919 209 2,00 418 331 PISA (STR.) 167 4,40 134 167 2,00 334 332 PLANTELOR (INTR.) 124 4,40 544 124 2,00 247 m) | | | x 333 PLATANILOR (STR.) 584 4,40 2.569 584 2,00 1.168 334 POGĂNICI (INTR.) 136 4,40 597 136 2,00 272 10/14

335 POIANA RUSCĂ (ALEEA) 348 4,40 1.530 348 2,00 695 336 POIENIȚEI (ALEEA) 318 4,40 1.399 318 2,00 636 837 PREDEAL (INTR.) 116 4,40 510 116 2,00 232 338 PREOT ALEXANDRU BĂLAŞ (STR.) 365 4,40 1.607 365 2,00 730 339 PROCLAMAȚIA DE LA TIMIŞOARA (STR.) 197 4,40 866 197 2,00 394 340 PROF. ALEXANDRU CIŞMAN (STR.) 291 4,40 1.281 291 2,00 582 341 PROF. MIRCEA NEAMȚU (STR.) 549 4,40 2.414 549 2,00 1.097 x 342 PROFESOR DIONISIE LINȚIA (STR.) 115 4,40 507 115 2,00 230 = = 343 PROFESOR DR. VALERIU ALACI (STR.) 365 4,40 1.605 365 2,00 1729 344 RĂCHITEI (STR.) 255 4,40 1.120 255 2,00 509 345 RADU DE LA AFUMAȚI (STR.) 322 440 1.417 322 2,00 644 346 RADU NEGRU (STR.)* 448 347 RAHOVEI (STR.) 224 4,40 987 224 2,00 449 348 RARĂU (STR.) 379 4,40 1.666 379 2,00 157 x | | | x | | | | 349 RĂSĂRITULUI (STR.) 539 4,40 2.371 539 2,00 1.078 350 RĂSCOALA DIN 1907 (STR.) 832 4,40 3.662 832 2,00 1.664 i „= 351 RÂULUI (INTR) 117 4,40 515 117 2,00 234 352 RECOLTEI (STR.) 350 4,40 1.540 350 2,00 700 353 REGELE CAROL I (BUL.) 708 4,40 3.117 708 2,00 1.417 354 REGIMENTUL 13 CĂLĂRAŞI (STR.) 162 4,40 713 162 2,00 324 355 REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI (STR.) 108 4,40 476 108 2,00 216 | | x 356 REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA (STR.) 170 4,40 147 170 2,00 340 357 REGINA MARIA (P-TA.) 174 440 766 174 2,00 348 x 358 RENE BRASEY (STR.) 112 4,40 491 112 2,00 223 359 RETEZAT (STR.) 214 4,40 940 214 2,00 427 360 REVOLUȚIEI DIN 1989 (BUL.) 1729 8,80 6.418 729 2,00 1.459 m| | | | | | | [= 361 RICHARD WALDEMAR OSCHANITZKY (STR.) 96 4,40 421 96 2,00 191 362 ROMANILOR (P-TA.) 396 4,40 1.744 39 2,00 793 363 ROMANIȚEI (STR.) 425 4,40 1.870 425 2,00 850 364 ROŞIORI (STR.) 146 4,40 644 146 2,00 293 365 ROVINE (STR.) 96 4,40 421 96 2,00 191 | | | x m| | | x x 366 SABIN EVUȚIANU (STR.) 177 4,40 179 177 2,00 354 367 SABINEI (INTR.) 1 4,40 340 177 2,00 154 11/14

368 SACULUI (STR.) 302 4,40 1.327 302 2,00 603 369 SĂGEȚII (ALEEA) 164 4,40 123 164 2,00 329 370 ŞAGULUI (CAL) 5.890 8,80 51.830 5.890 2,00 11.779 371 SALCIEI (STR.) 181 440 798 181 2,00 363 372 SAMUIL ŞAGOVICI (STR.) 1.333 4,40 5.866 1.333 2,00 2.666 373 SARMISEGETUSA (P-TA.) 115 4,40 504 115 2,00 229 374 SATURN (INTR.) 108 4,40 474 108 2,00 216 | RR 375 ŞCOLII (STR.) 265 4,40 1.167 265 2,00 531 376 SCURTĂ (ALEEA) 99 4,40 436 99 2,00 198 = 377 SEMENIC (STR.) 303 4,40 1.333 303 2,00 606 378 SEMICERC (STR.) 661 4,40 2.907 661 2,00 1.322 379 SEPIA (INTR.) 347 4,40 1.529 347 2,00 695 380 SERGENT CONSTANTIN MUŞAT (STR.)* 137 381 SFÂNTA MARIA (P-TA.) 185 4,40 812 185 2,00 369 382 SFÂNTUL GHEORGHE (P-TA.)* 2.645 383 SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (INTR) 181 4,40 799 181 2,00 363 384 SILISTRA (STR.) 1.109 4,40 4.881 1.109 2,00 2.219 385 SILVIU BEJAN (STR.) 67 4,40 297 67 2,00 135 386 SIMEON MANGIUCA (STR.) 335 4,40 1.476 335 2,00 671 387 SIRIUS (STR) 619 4,40 2.722 619 2,00 1.237 388 SMEURIŞULUI (ALEEA) 1 4,40 340 71 2,00 155 389 SNAGOV (STR.) 403 4,40 1.772 403 2,00 805 390 SOARELUI (STR.) 593 4,40 2.610 593 2,00 1.186 391 SOFOCLE (SPL) 1.155 4,40 5.082 1.155 2,00 2.310 392 SOROCA (STR.) 318 4,40 1.397 318 2,00 635 393 SPERANȚEI (ALEEA) 128 4,40 562 128 2,00 255 394 SPIRU HARET (SPL.) 441 4,40 1.941 441 2,00 882 395 ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (STR.) 507 4,40 2.230 507 2,00 1.014 396 ŞTEFAN SZONYI (STR.) 251 4,40 1.106 251 2,00 503 397 STELELOR (STR.) 458 4,40 2.013 458 2,00 915 398 ŞTIINŢEI (STR.) 103 440 452 103 2,00 205 399 STOROJINET (STR.) 168 4,40 1739 168 2,00 336 400 SUNETULUI (INTR.) 111 4,40 487 111 2,00 221 401 TABORULUI (STR.) 672 4,40 2.957 672 2,00 1.344 12/14

402 TAKE IONESCU (BUL.) 1.259 8,80 11.080 1.259 2,00 2.518 403 TAZLĂU (STR.) 409 440 1.801 409 2,00 818 404 TEIULUI (STR.) 719 4,40 3.162 719 2,00 1.437 405 TEODOR GARNET (STR.) 252 4,40 1.110 252 2,00 504 406 TEODOR V. PĂCĂȚIAN (STR.) 78 4,40 341 78 2,00 155 407 TIBERIU TIMIŞAN POP (INTR.) nm 4,40 177 177 2,00 353 408 TIBISCUM (STR.) 412 440 1.812 412 2,00 824 409 TIMIŞ (STR.) 1.112 4,40 4.892 1.112 2,00 2.224 m| | | | | = 410 TIMIŞULUI (STR) 104 4,40 459 104 2,00 208 = m| | | = 411 TIMOTEI POPOVICI (INTR.) 99 4,40 434 99 2,00 197 412 TINERETULUI (P-TA.) 94 4,40 414 94 2,00 188 413 TITUS LIVIUS (STR.) 131 4,40 578 131 2,00 263 414 TOPOLOGULUI (INTR.) 262 4,40 1.154 262 2,00 525 415 TRAIAN (P-TA.) 307 4,40 1.352 307 2,00 614 x| | x) x 416 TRAIAN NOVAC (STR.) 179 4,40 790 179 2,00 359 417 TRAIAN SIMU (STR.) 491 4,40 2.161 491 2,00 982 = 418 TRANSILVANIA (STR.) 339 4,40 1.490 339 2,00 677 | | x 419 TRIFOIULUI (STR.) 213 4,40 936 213 2,00 425 420 TRISTAN TZARA (STR.) 561 4,40 2.468 561 2,00 1.122 421 TULCEA (STR) 427 4,40 1.880 427 2,00 854 = = 422 TURNU ROŞU (STR.) 99 4,40 436 99 2,00 198 423 ULMULUI (STR.) 142 4,40 627 142 2,00 285 424 UMBREI (STR.) 131 4,40 662 151 2,00 301 425 UMBROASĂ (INTR.) 374 4,40 1.644 374 2,00 147 426 UNIRII (P-TA.)* 16.650 427 VADUL CRIȘULUI (STR.) 508 4,40 2.235 508 2,00 1.016 m| | RR) x | | | x| | | | x 428 VALERIU BRANIȘTE (STR.) 107 4,40 473 107 2,00 215 429 VĂLIUG (STR.) 200 4,40 879 200 2,00 400 x 430 VÂNTULUI (INTR.) 77 4,40 337 71 2,00 153 431 VASILE ADAMACHI (P-TA.) 119 4,40 522 119 2,00 237 432 VASILE ALECSANDRI (STR.)* 1.843 | RI x 433 VASILE GEORGEVICI (STR.) 555 4,40 2.441 555 2,00 1.110 434 VASILE GOLDIȘ (STR.) 322 4,40 1.417 322 2,00 644 435 VASILE LUPU (STR.) 493 4,40 2.170 493 2,00 986 436 VASILE MIOC (STR.) 155 4,40 681 155 2,00 309 13/14

437 VASILE NICOLESCU (STR) 184 4,40 808 184 2,00 367 438 VEGA (INTR.) 213 4,40 936 213 2,00 425 439 VERSULUI (STR.) 521 440 2.295 521 2,00 1.043 440 VEVERIȚEI (ALEEA) 250 4,40 1.101 250 2,00 500 441 VICTOR GAGA (STR.) 330 440 1.453 330 2,00 660 442 VICTOR VLAD DELAMARINA (STR.) 154 4,40 676 154 2,00 307 | | | | 443 VIITORULUI (STR.) 128 4,40 564 128 2,00 256 m| | | | | | x 444 VIORELELOR (STR.) 391 4,40 1.720 391 2,00 782 = 445 VIRGIL SIMONESCU (INTR.) 309 440 1.359 309 2,00 618 446 VIŞINULUI INTR.) 103 4,40 453 103 2,00 206 447 VLAD BĂNĂȚEANU (STR.) 257 4,40 1.132 257 2,00 515 448 VLĂDEASA (STR.) 331 4,40 1.455 331 2,00 661 449 VLĂSIEI (STR.) 138 4,40 609 138 2,00 271 450 VOLTA (STR.) 131 4,40 665 151 2,00 302 451 VUK ST. KARADZIC (STR.) 813 440 3.578 813 2,00 1.626 452 WILHELM CONRAD RONTGEN (STR.) 142 4,40 627 142 2,00 285 453 ZALĂU (STR.) 119 4,40 522 119 2,00 237 454 ZÂNELOR (INTR.) 129 4,40 566 129 2,00 257 455 ZĂNOAGA (STR.) 265 4,40 1.168 265 2,00 331 456 ZARAND (STR.) 236 4,40 1.039 236 2,00 472 457 ZLATNA (STR.) 236 4,40 1.039 236 2,00 472 TOTAL (în metri pătrați): 804.382 316.944 1.121.326 *Suprafața străzilor notate cu * a fost modificată ca urmare a lucrărilor de Reabilitare a Centrului Istoric al Municipiului Timişoara ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT 14/14 CONSILIER FABIOLA PAULA TĂNASĂ

Anexa nr. la la caietul de sarcini nr. Căile de circulație pe care se execută măturatul mecanic, incluzând şi parcările de reşedinţă Dimensiuni tronson stradă Dimensiuni trotuar Zilele din săptămână NR. CRT Nume strada Lungime Lăţime Suprafata Lungime | Lăţime Suprafata MI|MIIJI|VIS x 1 DECEMBRIE (STR.) 2.359 4 9.435 2.359 2,00 4.718 16 DECEMBRIE 1989 (BUL.) 1.380 11.040 1.380 2,00 2.760 20 DECEMBRIE 1989 (STR.) 529 2.115 529 2,00 1.058 3 AUGUST 1919 (BUL.) 666 2.665 666 2,00 1.332 700 (P-TA.) 392 1.569 392 2,00 784 x| | | | x ACAD. ALEXANDRU BORZA (STR.) 468 1.873 468 2,00 936 ACAD. PETRE P. NEGULESCU (STR.) 255 1.020 255 2,00 510 n] AGRONOMIEI (STR.) 415 1.661 415 2,00 830 a AIDA (STR.) 320 1.280 320 2,00 640 ALBA IULIA (STR.) 151 605 151 2,00 303 e ALBĂSTRELELOR (STR.) 1.726 6.903 1.726 2,00 3.452 ALBINELOR (STR.) 1.420 5.682 1.420 2,00 2.841 N m ALECU RUSSO (STR.) 222 888 222 2,00 444 ALEXANDRU GOLESCU (STR.) 200 799 200 2,00 399 pa n ALEXANDRU IOAN CUZA (CAL.) 441 1.765 441 2,00 882 o = ALEXANDRU MACEDONSKI (STR.) 566 2.262 566 2,00 1.131 = _ ALEXANDRU ODOBESCU (STR.) 1.137 4.546 1.137 2,00 z,273 co - ALSACIA (STR.) 253 1.014 253 2,00 507 ao ALUNIŞ (STR.) 939 3.756 939 2,00 1.878 o a ALVA THOMAS EDISON (STR.) 143 573 143 2,00 287 _ N AMURGULUI (STR.) 571 2.283 571 2,00 1.141 ANA IPĂTESCU (STR.) 1.224 4.896 1.224 2,00 2.448 a] N n N ANDREI ŞAGUNA (STR.) 415 1.660 415 2,00 830 t N ANGHEL SALIGNY (STR.) 311 1.242 311 2,00 621 n N ANIŞOARA ODEANU (STR.) 526 2.103 526 2,00 1.051 NO a ANTENEI (BUL.) 643 2.574 643 2,00 1.287 = N ANTON GOLOPENȚIA (STR.) 371 1.486 371 2,00 143 co A ANTON PANN (STR.) 198 792 198 2,00 396 a N ANTON PAVLOVICI CEHOV (STR.) 786 3.143 786 2,00 1.571 ANUL 1848 (STR.) 504 2.015 504 2,00 1.008 o m | [| x] | | | | e | e e] e e | | | | | | e | e | e e e e] e | e | x| | | | <| | oa] e | | | | e e | e | e e e) e e e | e e e e e | x| | | | | | | | e | | | e e e e | | | | e | | e e e e | | | x| | | | a] pa | e e | e | e | | | | e e e e | | | e e e | | x| | | | | a e | e e | | e | e | | e e e | | | a a a e | | | O|T|TITI|TITITITITI TI TITS TIT TITI TITI TITI TI tt It |<«t | «+ |<t |oo n ARADULUI (CAL.) 5.403 43.221 5.403 2,00 10.805 114

32 ARDEALULUI (STR.) 1.718 6.873 1.718 2,00 3.437 33 ARH. DUILIU MARCU (STR.) 539 2.135 539 2,00 1.077 34 ARH. VICTOR VLAD (STR.) 568 2.271 568 2,00 1.135 x 35 ARIADNA (STR.) 709 2.837 709 2,00 1.418 36 ARIEȘ (STR.) 137 2.950 137 2,00 1.475 37 ARISTIDE BRIAND (STR.) 328 1.313 328 2,00 657 38 ARISTIDE DEMETRIADE (STR.) 2.673 10.693 2.673 2,00 5.346 39 ARMONIEI (STR.) 1.160 4.642 1.160 2,00 2.321 40 ARON PUMNUL (STR.) 112 448 112 2,00 224 41 ARTHUR RUBINSTEIN (STR.) 591 2.365 591 2,00 1.183 42 AUREL POP (STR.) 776 3.104 776 2,00 1.552 43 AUREL POPOVICI (STR.) 363 1.451 363 2,00 726 44 AUREL VLAICU (P-TA.) 204 817 204 2,00 409 45 AVRAM IANCU (P-TA.) 448 1.794 448 2,00 897 46 AVRAM IMBROANE (STR.) 2.936 11.742 2.936 2,00 5.871 47 AXENTE SEVER (P-TA.) 543 2.173 543 2,00 1.086 18 BABA DOCHIA (STR.) 348 1.392 348 2,00 696 49 BANATUL (STR.) 875 3.499 875 2,00 1.750 50 BANUL MĂRĂCINE (STR.) 611 2.445 611 2,00 1.222 51 BARBU LĂUTARU (STR.) 333 <+|<+|<|<+|<«|<|<|<«|<«|<|<+|<«|<«|<]<|<«|<«|<|<|<« 1-35) 333 2,00 666 x| | | e| | e| e | e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | 52 BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA (STR.) 202 808 202 2,00 404 = 53 BÂRSEI (STR.) 373 1.491 373 2,00 145 54 BARZAVA (STR.) 963 3.854 963 2,00 1.927 55 BASEL (STR) 283 1.012 233 2,00 506 56 BATANIA (STR.) 918 3.671 918 2,00 1.835 57 BERZEI (STR.) 449 1.797 449 2,00 899 58 BISTREI (STR.) 688 2.798 688 2,00 1.376 59 BOBÂLNA (STR.) 1.656 6.623 1.656 2,00 3.312 60 BOEMA (STR.) 172 687 172 2,00 343 61 BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU (BUL.) 513 2.053 513 2,00 1.027 62 BOGDĂNEŞTILOR (CAL.) 2.863 11.453 2.863 2,00 EI 63 BRADUL (STR.) 238 952 238 2,00 476 64 BRAŞOV (STR.) 313 1.253 313 2,00 627 65 BRAZILOR (STR.) 150 601 150 2,00 301 66 BRUMĂRELE (STR.) 162 649 162 2,00 325 67 BUCEGI (STR.) 357 1.427 357 2,00 713 68 BUCOVINEI (STR.) 921 STITITITITITITITITITITITI TITI ti TIft 3.683 921 2,00 1.841 | | | | | | | | | | e e | | | | x| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | e e | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/14

69 BUCUREȘTI (STR) 353 1.413 353 2,00 107 70 BUDAI DELEANU (STR.) 716 2.864 716 2,00 1.432 71 BUJORILOR (STR.) 1.938 1.751 1.938 2,00 3.876 72 BUZIAŞULUI (CAL.) 2.302 9.209 2.302 2,00 4.605 73 C. A. ROSETTI (STR.) 684 2.736 684 2,00 1.368 74 CĂLAN (STR.) 327 1.309 327 2,00 654 7 CALISTRAT HOGAŞ (STR.) 186 744 186 2,00 372 76 CAMPULUI (STR.) 1.439 5.755 1.439 2,00 2.877 77 CANALUL BEGA (STR.) 1.829 7.315 1.829 2,00 3.658 178 CĂPITAN DAMȘESCU (STR.) 648 2.590 648 2,00 1.295 79 CAPREI (STR) 91 364 91 2,00 182 80 CĂPRIOAREI (STR.) 533 2.131 533 2,00 1.066 81 CĂRĂBUŞULUI (STR.) 260 1.039 260 2,00 520 82 CAREI (STR.) 855 3.421 855 2,00 1.710 83 CAROL DAVILLA (STR.) 764 3.057 764 2,00 1.529 84 CAROL TELBISZ (STR.) 302 1.207 302 2,00 604 85 CARPENULUI (STR.) 2.069 8.276 2.069 2,00 4.138 86 CENTURA (STR) 1.238 4.951 1.238 2,00 2.476 87 CERCULUI (STR.) 1.575 6.301 1.575 2,00 3.151 88 CETĂȚII (BUL.) 1.628 13.023 1.628 2,00 3.256 89 CEZAR BOLLIAC (STR.) 453 1.812 453 2,00 906 90 CHIŞINĂU (STR.) 294 1.176 294 2,00 588 91 CHIŞODEI (STR) 1.349 5.398 1.349 2,00 2.699 92 CINCINAT PAVELESCU (INTR.) TA 296 74 2,00 148 93 CIOCARLIEI (STR.) 1.077 4.308 1.077 2,00 2.154 94 CIPRIAN PORUMBESCU (STR.) 1.329 5.317 1.329 2,00 2.658 95 CIRCUMVALAȚIUNII (CAL.) 2.280 9.122 2.280 2,00 4.561 96 CIREŞULUI (STR.) 639 2555 639 2,00 1.277 97 CLOȘCA (STR) 1.129 4.515 1.129 2,00 2.258 98 CLUJ (STR) 597 2.388 597 2,00 1.194 99 COCORILOR (STR.) 544 2.173 544 2,00 1.088 100 CONSILIUL EUROPEI (P-TA.) 386 3.086 386 2,00 771 101 CONSTANTIN BRANCOVEANU (BUL.) 1.958 1.834 1.958 2,00 3.917 102 CONSTANTIN BRANCUŞI (STR.) 291 1.164 291 2,00 582 103 CONSTANTIN CEL MARE (STR.) 1.217 SF|ST|STITITITITITITIT TI TIT «tt | «+ [CTT ITIT TIT «TIT 4.869 1.217 2,00 2.435 | | e a e e e e e] e] | e | | e | | | e e e e] e e] e] e] | e] e] e e a] e | x| | | a | e | e a] e] | e | | e e e e] e | | e | e e] | e | | | | | | | x| | | | | e e a a] e] | e e | | e | e] | e | | | e) e) | e | | e | | | | | | | | | | | o] | | e] | | | | | e] e e e e e e | | e | | e | e | | x| | | a | | e a e e] | | | e | | | | e) e e e | | | | | e | e e e | | | 104 CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA (BUL.) 1.197 4.786 1.197 2,00 2.393 3/14

105 CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA (STR.) 535 2.139 535 2,00 1.069 106 CONSTANTIN MIU-LERCA (STR.) 126 504 126 2,00 252 107 CONSTANTIN OLĂNESCU (STR.) 194 778 194 2,00 389 108 CONSTANTIN TITEL PETRESCU (STR.) 171 685 171 2,00 343 109 CONSTRUCTORILOR (BUL.) 1.119 4.477 1.119 2,00 2.238 110 CONSTRUCTORILOR (STR.) 950 3.800 950 2,00 1.900 111 COOPERAȚIEI (STR.) 151 603 151 2,00 301 112 CORBULUI (STR.) 349 1.397 349 2,00 699 113 CORIOLAN BĂRAN (STR.) 389 1.554 389 2,00 71 114 CORIOLAN BREDICEANU (STR.) 824 3.296 824 2,00 1.648 115 CORNELIU COPOSU (BUL.) 949 3.797 949 2,00 1.899 116 COSTACHE NEGRUZZI (STR.) 470 1.882 470 2,00 941 117 CRIȘAN (STR.) 1.170 4.682 1.170 2,00 2.341 118 CRIȘUL (STR.) 248 994 248 2,00 497 119 CRIZANTEMELOR (STR.) 681 2.724 681 2,00 1.362 120 D. MENDELEEV (STR.) 463 1.852 463 2,00 926 x| | | | | | | | e | | | | | | x| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | n] | | | | x| | | | | | | | e | e] | | | | 121 DAMBOVIȚA (BUL.) 1.604 12.835 1.604 2,00 3.209 122 DAN CĂPITAN (STR.) 646 2.584 646 2,00 1.292 123 DEJ (STR) 1709 2.837 709 2,00 1.418 124 DELINEŞTI (STR.) 297 1.190 297 2,00 595 125 DETA (STR.) 428 1.712 428 2,00 856 126 DIMINEȚII (STR) 908 3.633 908 2,00 1.817 127 DIMITRIE CANTEMIR (STR.) 121 485 121 2,00 242 128 DINULIPATII (STR.) 295 1.180 295 2,00 590 129 DIVIZIA 9 CAVALERIE (STR.) 1.112 8.896 1.112 2,00 2.224 130 DORIN TEODORESCU (STR.) 369 1.475 369 2,00 137 131 DOROBANŢILOR (CAL.) 7.665 30.661 7.665 2,00 15.330 132 DR. GRIGORE T. POPA (STR.) 1.219 4.877 1.219 2,00 2.438 133 DR. IOAN BONTILĂ (STR.) 504 2.017 504 2,00 1.008 134 DR. IOSIF BULBUCA (BUL.) 1.796 14.369 1.796 2,00 3.592 135 DR. PIUS BRANZEU (STR.) 398 1.593 398 2,00 1797 136 DR. ROBERT KOCH (STR.) 522 2.086 522 2,00 1.043 137 DRĂGĂŞANI (STR.) 268 1.072 268 2,00 536 138 DREPTATEA (STR.) 695 2.780 695 2,00 1.390 139 DRUBETA (STR.) 1.504 6.015 1.504 2,00 3.007 140 DUNĂREA (STR.) 1.896 1.583 1.896 2,00 3.792 141 ECATERINA TEODOROIU (STR.) 247 T|TIT]TIT]T|T|G T|T]“T|T|C|TITITITITITITt 989 247 2,00 495 | | | | | | e] e] | | | | e e e e e e e | | | | | e e e e e | | | | | | | | | | | | | | | | | e e | | | | | | | | | | | | | | | e e | | | | | | | x| | | | | | | | | | | | | | | | | | | x| | | | | | | | | e | | | | | | | | | 414

142 EDGAR QUINET (STR.) 428 1.711 428 2,00 856 143 EDUARD BENES (STR.) 299 1.198 299 2,00 599 144 EFTA BOTOCA (STR.) 653 2.612 653 2,00 1.306 145 EFTIMIE MURGU (P-TA.) 405 1.621 405 2,00 810 146 EMANUIL UNGUREANU (STR.) 362 1.447 362 2,00 723 147 EMIL GARLEANU (STR.) 194 71 194 2,00 388 148 EMIL RACOVIȚĂ (STR.) 726 2.906 726 2,00 1.453 149 ENEAS (STR.) 1.744 6.975 1.744 2,00 3.487 150 ENRIC BAADER (STR.) 536 2.145 536 2,00 1.072 151 EPISCOP AUGUSTIN PACHA (STR.) 258 1.032 258 2,00 516 132 EROILOR DE LA TISA (BUL.) 1.564 6.254 1.564 2,00 3.127 153 ETERNITĂȚII (STR.) 836 3.344 836 2,00 1.672 154 EUGEN CUTEANU (STR.) 460 1.838 460 2,00 919 155 F. C. RIPENSIA (ALEEA) 2.869 11.478 2.869 2,00 5.739 156 FĂGĂRAŞ (STR.) 242 967 242 2,00 284 157 FELIX (STR.) 741 2.965 741 2,00 1.483 158 FLACĂRA (STR.) 504 2.016 504 2,00 1.008 159 FLORILOR (STR.) 167 667 167 2,00 334 160 FOIȘOR (STR.) 150 600 150 2,00 300 161 FRANYO ZOLTAN (STR.) 142 568 142 2,00 284 162 FRATELIA (STR.) 254 1.014 254 2,00 507 163 FREDERIC MISTRAL (STR.) 576 2.305 576 2,00 1.152 164 FRIGULUI (STR.) 155 619 155 2,00 309 165 GALILEO GALILEI (STR.) 300 1.200 300 2,00 600 166 GARABET IBRĂILEANU (STR.) 163 653 163 2,00 327 167 GĂRII (STR.) 1.531 6.124 1.531 2,00 3.062 168 GAROFIȚEI (STR.) 672 2.687 672 2,00 1.343 169 GAVRIIL MUSICESCU (STR.) 4.578 18.310 4.578 2,00 9.155 170 GENERAL EREMIA GRIGORESCU (STR.) 177 T|TITITITITITITITITITI TITI TITI TIT TITITI TITI TITI TITI tit 708 177 2,00 354 | | | | | | | e | | | | | | e | | e e e | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | e] | e] e] | e | | | e e | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e e | | e | | e e | | | | | | | | | | | | | | | e] | | | e | e | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e e e e e e e e e e e | | 171 GENERAL GHEORGHE DOMĂŞNEAN (P-TA.) 460 1.839 460 2,00 919 172 GENERAL HENRI BERTHELOT (STR.) 217 867 217 2,00 434 173 GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 922 7.378 922 2,00 1.844 174 GENERAL MAGHERU (STR.) 155 3.018 755 2,00 1.509 175 GENEVA (STR.) 496 1.984 496 2,00 992 176 GEORGE COŞBUC (STR.) 149 597 149 2,00 298 177 GEORGE GEORGESCU (STR.) 418 1.671 418 2,00 836 178 GEORGE POP DE BĂSEȘTI (STR.) 439 <t+ | 1.754 439 2,00 877 | | | | | | | x| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/14

179 GEORGE TOPIRCEANU (STR.) 240 961 240 2,00 481 180 GHEORGHE ADAM (STR.) 1.055 4.220 1.055 2,00 2.110 181 GHEORGHE ASACHI (STR.) 309 1.234 309 2,00 617 182 GHEORGHE COTOŞMAN (STR.) 360 1.439 360 2,00 720 183 GHEORGHE DIMA (STR.) 491 3.926 491 2,00 982 184 GHEORGHE DOJA (STR.) 952 3.806 952 2,00 1.903 185 GHEORGHE LAZĂR (STR.) 1.499 5.997 1.499 2,00 2.999 186 GHEORGHE ȚIȚEICA (STR.) 641 2.564 641 2,00 1.282 187 GHIRODEI (CAL.) 1.761 7.045 1.761 2,00 3.522 188 GLAD (STR.) 1.349 5.394 1.349 2,00 2.697 189 GLORIEI (STR.) 317 1.268 317 2,00 634 190 GRĂDINARILOR (STR.) 820 3.279 820 2,00 1.640 191 GRIGORE ALEXANDRESCU (STR.) 3.726 14.904 3.726 2,00 1.452 192 GRIGORE ANTIPA (STR.) 399 1.597 399 2,00 799 193 GRIGORE POPIȚI (STR.) 110 442 110 2,00 221 194 GRIVIȚA (SPL.) 389 1.556 389 2,00 778 195 HEBE (STR.) 1.167 4.668 1.167 2,00 2.334 196 HECTOR (STR.) 273 2.183 273 2,00 546 197 HERCULANE (STR.) LI 4.469 1.117 2,00 2.235 198 HERODOT (STR) 234 937 234 2,00 468 199 HORIA (STR.) 1.232 4.927 1.232 2,00 2.463 200 HORIA CREANGĂ (STR.) 408 1.632 408 2,00 816 201 IANCU HUNIADE (P-TA.) 755 3.021 155 2,00 1.511 202 IEPURELUI (STR.) 243 973 243 2,00 487 203 ILIA REPIN (STR.) 502 2.010 502 2,00 1.005 204 ILIE GROPŞIAN (STR.) 377 1.509 377 2,00 154 205 INDEPENDENȚEI (STR.) 334 1.336 334 2,00 668 206 INDUSTRIEI (BUL.) 1767 3.067 767 2,00 1.534 207 ÎNFRĂȚIRII (STR.) 316 1.265 316 2,00 633 208 IOACHIM MILOIA (STR.) 762 3.048 762 2,00 1.524 209 IOAN INOCENȚIU MICU KLEIN (STR.) 453 1.813 433 2,00 907 210 IOAN PLAVOȘIN (STR.) 112 3.087 172 2,00 1.544 211 IOAN SLAVICI (STR.) 1.601 6.404 1.601 2,00 3.202 212 IOAN VĂSII (INTR.) 193 713 193 2,00 386 213 IOAN ZAICU (STR.) 581 2.325 581 2,00 1.163 214 TON BARAC (STR) 571 2.286 571 2,00 1.143 =l3 ION C. BRĂTIANU (BUL.) 245 1.959 245 2,00 490 216 ION CREANGĂ (STR.) 383 TITITITITITITITITITITITITITITIT|*|T [oo] t 1.531 383 2,00 766 | | | | | | | e] e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e] | e] | | | e | | | | | e | | | | | | | | | | | | e | | | | | | e| | | | e] e] e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <| | <| | e] e] e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x 6/14

217 ION CRISTOREANU (STR.) 329 1.317 329 2,00 658 218 ION HELIADE RĂDULESCU (STR.) 198 192 198 2,00 396 219 ION IONESCU DE LA BRAD (STR.) 1.387 5.547 1.387 2,00 2.773 220 ION MIHALACHE (STR.) 456 1.825 456 2,00 913 221 ION MINULESCU (STR.) 138 551 138 2,00 275 222 TON MONORAN (STR.) 179 716 179 2,00 358 223 ION NECULCE (STR.) 593 2373 593 2,00 1.187 224 ION NEGULICI (STR.) 644 2.578 644 2,00 1.289 22 ION ROATĂ (STR.) 783 3.132 783 2,00 1.566 226 IONEL. C. BRĂTIANU (P-TA.) 305 1.221 305 2,00 611 227 IONEL TEODOREANU (STR.) 314 1.256 314 2,00 628 228 TOSIF VULCAN (STR.) 614 2.457 614 2,00 1.229 229 ISMAIL (STR.) 1.003 4.011 1.003 2,00 2.005 230 TULIA SIMU (INTR.) 230 919 230 2,00 459 231 IULIAN GROZESCU (STR.) 268 1.070 268 2,00 535 232 IULIU MANIU (BUL.) 840 6.720 840 2,00 1.680 233 IULIU PODLIPNY (STR.) 358 1.432 358 2,00 716 234 IVAN PETROVICI PAVLOV (STR.) 568 2272 568 2,00 1.136 235 IZLAZ (STR) 1.811 1.244 1.811 2,00 3.622 236 JANOS BOLYAI (STR.) 108 431 108 2,00 216 237 JIUL (STR.) 175 701 175 2,00 351 238 JOHANN SEBASTIAN BACH (STR.) 539 2.155 539 2,00 1.077 239 JOHNNY WEISSMULLER (STR.) 268 1.073 268 2,00 536 240 JOKAI MOR (STR.) 710 2.839 710 2,00 1.420 241 JORGE AMADO (STR.) 126 503 126 2,00 251 242 JOSE SILVA (STR.) 175 699 175 2,00 350 243 JULES VERNE (STR.) 1.380 5.520 1.380 2,00 2.760 244 KARLSRUHE (P-TA.) 399 1.596 399 2,00 798 245 LACULUI (STR.) 847 3.390 847 2,00 1.695 246 LALELELOR (STR.) 439 1735 439 2,00 878 247 LĂMÂIȚEI (STR.) 443 1.773 143 2,00 886 248 LAURIAN AUGUST TREBONIU (STR.) 368 1.473 368 2,00 MN 249 LĂUTARILOR (STR.) 94 375 94 2,00 187 250 LEANDRULUI (STR.) 374 1.497 374 2,00 148 251 LEGUMICULTURII (STR.) 184 3.135 784 2,00 1.567 252 LEMNARI (STR.) 213 853 213 2,00 426 253 LEONARDO DA VINCI (P-TA.) 113 450 113 2,00 225 254 LEULUI (STR.) 165 ST|TITITITI|TITITITI TITI TITI T| TIC TITI TITI TITI 658 165 2,00 329 | | | a] | e] e | | e e | e e | | | e e | | | | | e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e e | | | | | | | | | | | | | | | | | e] | | e e | | | | | | | e] | | e e e e | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7/14

255 LEVĂNȚICA (STR.) 220 879 220 2,00 439 256 LIEGE (STR) 465 1.861 465 2,00 930 257 LINIȘTEI (STR.) 1.156 4.622 1.156 2,00 2.311 258 LIREI (ALEEA) 179 717 179 2,00 359 259 LIVEZILOR (STR.) 741 2.965 741 2,00 1.483 260 LIVIU REBREANU (BUL.) 2.430 19.444 2.430 2,00 4.861 261 LORENA (STR) 1332 5.408 1.352 2,00 2.704 262 LOUIS PASTEUR (STR.) 344 1.375 344 2,00 687 263 LT. OVIDIU BALEA (STR.) 4.839 38.715 4.839 2,00 9.679 264 LUDUŞ (STR.) 102 408 102 2,00 204 265 LUDWIG VON YBL (STR.) 504 2.018 504 2,00 1.009 266 LUGOJULUI (CAL.)* 2.703 21.624 2.703 2,00 5.406 267 LUNCANI (STR) 636 2.542 636 2,00 1.271 268 LUNCII (STR.) 261 1.045 261 2,00 n 269 LUNEI (STR) 481 1.923 481 2,00 961 270 LUȚĂ IOVIȚĂ (STR.) 239 955 239 2,00 478 271 MACILOR (STR.) 678 2.713 678 2,00 1.357 272 MADONA (STR.) 243 974 243 2,00 487 273 MADRID (STR.) 214 857 214 2,00 429 274 MAGNOLIEI (STR.) 762 3.047 762 2,00 1.524 275 MAIOR TITUS MUREŞAN (STR.) 423 1.691 423 2,00 845 276 MANGALIA (STR.) 793 3.170 793 2,00 1.585 277 MĂRĂŞTI (P-TA) 285 SF|ST|ST|T| TE |DO| TF [CO E | SE [CO TF TIT TITI TITITITI<t 1.139 285 2,00 570 | | | | | | e | e] e] | | | | e | e e e | | | | | | | | | | | | | | e | e e | | | | | | | | | | | | | e] | | | | e | e e e | | | | | | | | e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 278 MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.) 1.439 5.758 1.439 2,00 2.879 279 MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN (STR.) 1.431 5.722 1.431 2,00 2.861 280 MĂRGĂRITARILOR (STR.) 420 1.681 420 2,00 840 281 MARGINII (STR.) 1.458 5.830 1.458 2,00 2.915 282 MARIANA DRĂGHICESCU (STR.) 288 1.152 288 2,00 576 283 MARIUS MOGA (STR.) 246 984 246 2,00 492 284 MARIUS MUNTEANU (STR.) 223 893 273 2,00 446 285 MARTIN LUTHER (STR.) 231 924 231 2,00 462 286 MARTIR CERNĂIANU (STR.) 539 2.156 539 2,00 1.078 287 MARTIR COLONEL IOAN UȚĂ (STR.) 535 2.139 535 2,00 1.069 288 MARTIR CONSTANTIN RADU (STR.) 657 2.629 657 2,00 1.314 289 MARTIR CORNEL POPESCU (1918) (STR.) 800 3.201 800 2,00 1.600 290 MARTIR GHEORGHE IOSUB (ALEEA) 147 587 147 2,00 294 291 MARTIR HERMAN SPORER (STR.) 456 TITiTITITITITITITITITITITI<t 1.822 456 2,00 911 | | a] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m| | | | | | e | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8/14

292 MARTIR IOAN BUTEANU (STR.) 182 729 182 2,00 364 293 MARTIR IOAN CIORDAŞ (1918 ) (STR.) 498 1.993 498 2,00 997 294 MARTIR IOAN TĂNASE(1949) (STR.) 660 2.641 660 2,00 1.320 295 MARTIR ION MIRON (STR.) 470 1.879 470 2,00 940 296 MARTIR MIROSLAV TODOROV (STR.) 273 1.093 273 2,00 547 297 MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ (STR.) 589 2.356 589 2,00 1.178 298 MARTIR REMUS TĂSALĂ (STR.) 405 1.620 405 2,00 810 299 MARTIR SEBASTIAN IORDAN (STR.) 259 1.037 259 2,00 519 300 MARTIR SILVIU MOTOHON (STR.) 765 3.062 765 2,00 1.531 301 MARTIR SORINEL LEIA (STR.) 118 473 118 2,00 236 302 MĂSLINULUI (STR.) 810 3.239 810 2,00 1.620 303 MĂTĂSARILOR (STR.) 635 2.541 635 2,00 1.271 304 MATEI CORVIN (STR.) 108 430 108 2,00 215 305 MATEI MILLO (STR) 790 3.162 1790 2,00 1.581 306 MĂTRĂGUNEI (STR.) 551 2.206 551 2,00 1.103 307 MELODIEI (STR.) 386 1.545 386 2,00 173 308 MICHELANGELO (STR.) 467 3.732 467 2,00 933 309 MICŞUNELELOR (STR.) 170 681 170 2,00 340 310 MIHAI EMINESCU (BUL.) 1.144 4.577 1.144 2,00 2.289 311 MIHAI VITEAZU (BUL.) 714 6.189 714 2,00 1.547 312 MIHAIL KOGĂLNICEANU (STR.) 716 2.863 716 2,00 1.431 313 MIRCEA CEL BĂTRÂN (STR) 2.196 8.786 2.196 2,00 4.393 314 MIRESEI (STR.) 263 1.051 263 2,00 525 315 MOGOȘOAIA (STR.) 121 483 121 2,00 241 316 MOISE DOBOŞAN (STR.) 1.885 7.541 1.885 2,00 3.771 317 MOISE NICOARĂ (STR.) 425 1.700 425 2,00 850 318 MOLDOVEI (STR.) 454 1.817 454 2,00 909 319 MOLIDULUI (STR.) 437 1.747 437 2,00 874 320 MORARILOR (SPL.) 103 412 103 2,00 206 321 MOŞNIȚEI (CAL.) 1.358 5.431 1.358 2,00 2.716 322 MUNCITORILOR (STR.) 511 2.043 511 2,00 1.021 323 MUNTENIEI (STR.) 677 2.706 677 2,00 1.353 324 MUREŞ (STR.) 3.609 14.438 3.609 2,00 7.219 325 NEAJLOV (STR) 982 3.930 982 2,00 1.965 326 NERA (STR.) 515 2.060 515 2,00 1.030 327 NICHITA STĂNESCU (STR.) 125 500 125 2,00 250 328 NICOLAE ANDREESCU (STR.) 1.049 4.196 1.049 2,00 2.098 329 NICOLAE BOBOC (ALEEA) 79 + |<e [se | «e | «te [se [se | «e «e «e [e | <e | e e | se [oo | «e | sr foc |< | <e |<e << |<e | <e | se | e se | << | se | <e [se se ses 316 79 2,00 158 x| | | | | | e e a] e] e] | e | e | | | | | | | | | | e | | | e | | | e e | e m| | | | | e e e] | | e] | e | | | | | e e | | | e | e | | | e e | e e e e e x | | e a | | a e | | | | e | | | e e e e e e | | | a | e | e e e e e e e e x| | | | | | a] | | | | | | | | | | e e e | | | | | | e e | | | e e e e | | x| x| | | | | | | | | | | | | | | | e e e e e e | | | | | | | | | | | | | | 9/14

330 NICOLAE D. COCEA (STR.) 1.073 4.290 1.073 2,00 2.145 331 NICOLAE STOICA DE HAȚEG (STR.) 1.158 4.632 1.158 2,00 2.316 332 NICOLAE TINCU VELEA (STR.) 366 1.463 366 2,00 731 333 NICOLAE TITULESCU (SPL.) 3.447 13.790 3.447 2,00 6.895 334 NICOLAE URSU (STR.) 301 1.204 301 2,00 602 335 NICOLAUS COPERNIC (STR.) 452 1.808 452 2,00 904 336 NICU FILIPESCU (STR.) 415 1.659 415 2,00 829 337 NIKOLAUS BERWANGER (STR.) 251 1.004 251 2,00 502 338 NISTRULUI (SPL.) 770 3.081 770 2,00 1.540 339 NORMA (STR.) 202 808 202 2,00 404 340 NOUĂ (STR.) 740 2.959 740 2,00 1.480 341 NUFĂR (STR.) 543 2.171 543 2,00 1.085 342 OBREJA (STR.) 344 1377 344 2,00 689 343 OCTAV BĂNCILĂ (STR.) 248 993 248 2,00 497 344 OEDIP (STR.) 469 1.877 469 2,00 938 345 OITUZ (STR) 308 1.233 308 2,00 616 346 ORHEI (STR.) 301 1.204 301 2,00 602 347 ORION (STR.) 609 2.436 609 2,00 1.218 348 ORȘOVA (STR.) 708 2.832 708 2,00 1.416 349 OVIDIU COTRUŞ (STR.) 2.760 11.039 2.760 2,00 5.519 350 PĂCII (STR.) 412 1.647 412 2,00 823 351 PĂDUREA VERDE (ALEEA) 1.644 6.578 1.644 2,00 3.289 352 PALANCA (STR.) 63 251 63 2,00 126 353 PALMIERILOR (STR.) 622 2.486 622 2,00 1.243 354 PANSELELOR (STR.) 700 2.799 700 2,00 1.399 333 PARÂNG (STR.) 1.000 4.002 1.000 2,00 2.001 356 PARIS (STR.) 303 1.212 303 2,00 606 357 PAUL CHINEZUL (STR.) 191 763 191 2,00 382 358 PAUL CONSTANTINESCU (STR.) 732 2.928 732 2,00 1.464 359 PAUL MORAND (STR.) 1.055 4.221 1.055 2,00 2.110 360 PĂUN PINCIO ION (P-TA.) 112 450 112 2,00 225 361 PAVEL DAN (STR.) 407 1.629 407 2,00 815 362 PAVEL STOICA (STR.) 376 1.505 376 2,00 153 363 PELICANULUI (STR.) 545 2.180 545 2,00 1.090 364 PENEŞ CURCANUL (SPL.) 417 1.667 417 2,00 834 365 PERU (INTR.) 222 887 222 2,00 443 366 PETOFI SANDOR (P-TA.) 155 622 155 2,00 311 367 PETRE ISPIRESCU (STR.) 346 TITITITITITITITITITITITI TITI TI TITI TITI TITITI TITI TI TITITITI TITI TI TITITI TITIt 1.383 346 2,00 692 | | | | | e] e e] | | | e e e | | | e | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | e] | | | e | e | | e e e | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | e e | e e e e] | | | | | | | e e e | | | | | | | | | | | | | | e e | e | e e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | e | | | | | e | | | | | | | e e e | | | 10/14

368 PETRE STOICA (STR.) 2.658 10.632 2.658 2,00 5.316 369 PETRU CERMENA (STR.) 332 1.328 332 2,00 664 370 PETRU RAREŞ (P-TA.) 112 446 112 2,00 223 371 PETUNIEI (STR.) 304 1.218 304 2,00 609 372 PINDULUI (STR.) 501 2.005 501 2,00 1.002 E PLEVNEI (P-TA.) 199 197 199 2,00 398 374 PODGORIEI (STR.) 145 2.980 145 2,00 1.490 7 POLONĂ (STR.) 3.853 15.412 3.853 2,00 7.706 376 POMICULTURII (STR.) 867 3.469 867 2,00 1.735 377 POPA LAURENȚIU (STR.) 129 517 129 2,00 258 378 POPA ŞAPCĂ (STR.) 530 2.119 530 2,00 1.059 379 POSADA (STR.) 416 1.666 416 2,00 833 380 PRAHOVA (STR.) 194 775 194 2,00 388 381 PRIETENIEI (STR.) 427 TITITITITITITITITITI TIT tt 1.708 427 2,00 854 | | | | | | | | | | | | | x| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x| | | | | | | | | | | 382 PROCLAMAȚIA DE LA TIMIŞOARA (STR.) 197 187 197 2,00 394 x x x x x 383 PROF. ANTON KATHREIN (INTR.) 216 <t 864 216 2,00 432 x x x x x 384 PROF. DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU (STR) 930 3.720 930 2,00 1.860 385 PROF. GHEORGHE LONGINESCU (STR.) 213 852 213 2,00 426 386 PROGRESUL (STR.) 483 1.931 483 2,00 966 387 PROTOPOP MELEȚIE DRĂGHICI (SPL.) 527 2.109 527 2,00 1.055 388 PRUTUL (STR.) 455 1.821 455 2,00 911 389 RÂNDUNELELOR (STR.) 218 873 218 2,00 436 390 RAPSODIEI (STR.) 310 1.241 310 2,00 621 391 RĂZBOIENI (STR.) 289 1.157 289 2,00 579 392 REGELE FERDINAND I (BUL.) 561 4.489 561 2,00 1.122 393 RENAŞTERII (STR.) 931 3.726 931 2,00 1.863 394 REPUBLICII (BUL.) 1.465 5.862 1.465 2,00 2.931 395 RIGOLETTO (STR.) 318 1.270 318 2,00 635 396 ROMUL LADEA (STR.) 422 1.689 422 2,00 845 397 ROMULUS (STR.) 884 3.537 884 2,00 1.769 398 ROTUNDĂ (STR.) 206 826 206 2,00 413 399 ROZELOR (STR.) 957 3.830 957 2,00 1.813 400 ROZMARINULUI (STR.) 729 2.915 729 2,00 1.458 401 RUDĂRIA (STR.) 282 1.127 282 2,00 564 402 RUDOLF OTTO (STR) 862 3.447 862 2,00 1.724 403 RUDOLF WALTER (STR.) 1.021 4.083 1.021 2,00 2.041 | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | e e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e| | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | e e | | | | | | | | | | | | | 11/14

404 SABIN DRĂGOI (STR.) 274 1.097 24 2,00 549 405 SABIN MĂNUILĂ (STR.) 151 604 151 2,00 302 406 ȘAGULUI (CAL.) 5.890 47.118 5.890 2,00 11.779 407 SALCAMILOR (STR.) 781 3.123 781 2,00 1.562 408 SAMUIL MICU (STR.) 820 3.282 820 2,00 1.641 409 SĂNĂTĂȚII (ALEEA) 528 2.112 528 2,00 1.056 410 SANZIENELOR (STR.) 479 1.917 479 2,00 959 411 SAVA PETROVICI (STR.) 118 471 118 2,00 235 412 SEBEŞ (STR.) 314 1.255 314 2,00 628 413 SECERII (STR.) 425 1.700 425 2,00 850 414 SEVER BOCU (CAL.) 2.708 21.663 2.708 2,00 5.416 415 SEVERIN (STR.) 263 1.053 263 2,00 527 416 SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR.) 1.092 4.369 1.092 2,00 2.184 417 SFANTUL IOAN (STR.) 210 840 210 2,00 420 418 SFANTUL NICOLAE (P-TA.) 241 964 241 2,00 482 419 SIBIU (STR.) 301 1.203 301 2,00 601 420 SIEMENS (STR) 984 3.937 984 2,00 1.969 421 SIMION BĂRNUȚIU (STR.) 1.061 8.486 1.061 2,00 2.121 422 SINAIA (STR.) 262 1.049 262 2,00 524 423 SOMEȘ (STR.) 415 1.662 415 2,00 831 424 SOVATA (STR.) 122 487 122 2,00 244 425 SPARTACUS (STR.) 275 1.099 275 2,00 549 426 SPĂTARUL MILESCU (STR.) 205 818 205 2,00 409 427 STAN VIDRIGHIN (CAL.) 1.983 15.866 1.983 2,00 3.966 428 STEAUA (STR.) 643 2.573 643 2,00 1.287 429 ŞTEFAN CEL MARE (STR.) 814 3.257 814 2,00 1.628 430 ȘTEFAN CICIO POP (STR.) 118 473 118 2,00 236 431 ŞTEFAN PROCOPIU (STR.) 1.197 4.787 1.197 2,00 2.393 432 STEJARUL (STR.) 133 533 133 2,00 266 433 ȘTRANDULUI (STR.) 921 3.683 921 2,00 1.842 434 STUPARILOR (STR.) 1.004 4.017 1.004 2,00 2.009 435 SUCEAVA (STR.) 540 2.159 540 2,00 1.079 436 SUDULUI (BUL.) 1.282 5.127 1.282 2,00 2.564 437 SULINA (STR.) 1.418 5.672 1.418 2,00 2.836 438 SURORILE MARTIR CACEU (STR.) 1.102 4.407 1.102 2,00 2.204 439 TACIT (STR.) 621 2.486 621 2,00 1.243 440 TAKE IONESCU (BUL.) 1.259 10.072 1.259 2,00 2.518 441 TALĂNGII (INTR.) 454 Sr |C|TITITIT|T TIT TITTI“*t|“+[|o]* 1.817 454 2,00 909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e] | | | e | e] | | e] | e e e e e e e] e] | e] e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | e] | e] | e | | e e e] | e | | | | | | | e e | e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12/14

442 TAPIA (STR.) 243 974 243 2,00 487 443 TARGU MUREŞ (STR.) 94 376 94 2,00 188 444 TATA OANCEA (STR.) 381 1.522 381 2,00 761 445 TEATRULUI (STR.) 144 m 144 2,00 287 446 TEBEA (STR.) 667 2.668 667 2,00 1.334 447 TELEGRAFULUI (STR.) 1.185 4.741 1.185 2,00 2.371 448 TEODOR BUCURESCU (STR.) 217 868 217 2,00 434 449 ȚEPEȘ VODĂ (P-TA.) 118 474 118 2,00 237 450 THEODOR AMAN (STR.) 708 2.833 708 2,00 1.417 4351 THEODOR MIHALI (ALEEA) IE 687 172 2,00 344 452 THEODOR PALLADY (STR.) 696 2.784 696 2,00 1.392 453 TIBERIU BREDICEANU (ALEEA) 76 303 76 2,00 152 454 TIBLEŞULUI (STR.) 499 1.996 499 2,00 998 455 TIBRULUI (STR.) 752 3.014 153 2,00 1.507 456 TIGRULUI (STR.) 711 2.845 711 2,00 1.422 457 TIMOCULUI (STR.) 519 2.076 519 2,00 1.038 458 TITAN (STR.) 186 142 186 2,00 371 459 TITU MAIORESCU (STR.) 351 1.403 351 2,00 701 460 TOPLIȚA (STR.) 151 605 151 2,00 303 461 TOPORAŞILOR (STR.) 313 1.252 313 2,00 626 462 TORAC (STR) 894 3.577 894 2,00 1.788 463 TORONTALULUI (CAL.) 5.605 22.420 5.605 2,00 11.210 464 TOSCA (STR.) 671 2.684 671 2,00 1.342 465 TRAIAN DEMETRESCU (STR.) 242 967 242 2,00 483 466 TRAIAN GROZĂVESCU (STR.) 248 992 248 2,00 496 467 TRAIAN VUIA (STR.) 1.186 4.742 1.186 2,00 2.371 468 TRAVIATA (STR) 270 1.082 270 2,00 541 469 TUDOR ARGHEZI (STR.) 646 2.584 646 2,00 1.292 470 TUDOR VLADIMIRESCU (SPL.) 3.291 13.163 3.291 2,00 6.581 471 TURDA (STR.) 639 2.555 639 2,00 1.278 472 ULPIA TRAIANA (STR.) 1.437 5.749 1.437 2,00 2.874 473 URANUS (STR) 651 2.603 651 2,00 1.302 474 URSENI (CAL.) 1.824 7.297 1.824 2,00 3.648 475 UZINEI (STR.) 471 1.907 477 2,00 953 476 VĂLIŞOARA (STR.) 796 3.182 796 2,00 1.591 477 VALIUG (STR) 200 799 200 2,00 400 478 VÂNĂTORILOR (STR.) 492 1.966 492 2,00 983 479 VĂRĂDIA (STR.) 280 ST|TITITITITITITITITI TITI TIT TITI SIA It | tt sr | se |t | se | st le 1.120 280 2,00 560 x| | x| | | | | [| e] [| | | | | | | | | | e e e e e e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [| | | | | | | | | e e | e | e e e e e e e e e e | e e | x| | | | | | | e | | | | | | | | | e e e e | | | | | | e e e e | e | | | | x| x| x| | | | | | | | | | | | | | | | e e e e | e | | | | | | | | | | | e] | x| | | | | | | e | e | | | e e | | | e | | | x e | | | | e | e | e e | | e 13/14

480 VASILE CARLOVA (STR.) 536 2.145 536 2,00 1.073 481 VASILE CREŢU (STR.) 289 1.156 289 2,00 578 482 VASILE LUCACIU (STR.) 380 1.521 380 2,00 760 483 VASILE PARVAN (BUL.) 814 AZOT 814 2,00 1.628 484 VASILE VOICULESCU (STR.) 274 1.094 274 2,00 547 485 VENUS (STR.) 615 2.461 615 2,00 1.231 486 VERDE (STR.) 675 2.700 675 2,00 1.350 487 VERONICA MICLE (STR.) 223 893 223 2,00 446 488 VICTOR BABEŞ (BUL.) 808 3.234 808 2,00 1.617 489 VICTOR HUGO (STR.) 942 3.768 942 2,00 1.884 490 VICTOR VALCOVICI (STR.) 866 3.464 866 2,00 1.732 491 VICTORIEI (P-TA.) 48 193 48 2,00 96 492 VIDIN (STR.) 242 969 242 2,00 485 493 VIILOR (ALEEA) 1.410 5.639 1.410 2,00 2.819 494 VIOLETELOR (STR.) 290 1.160 290 2,00 580 495 VIRGIL MADGEARU (STR.) 1709 2.836 709 2,00 1.418 496 VIRGIL ONIȚIU (STR.) 354 1417 354 2,00 708 497 VIRGILIU (STR.) 489 1.955 489 2,00 977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e| e] e] e | | | | | | | 498 VUK ST. KARADZIC (STR.) 813 3.253 813 2,00 1.626 499 VULTURILOR (STR.) 1.464 5.854 1.464 2,00 2.927 500 WILHELM TELL (STR.) 1.420 5.681 1.420 2,00 2.840 501 WILLIAM SHAKESPEARE (STR.) 486 1.946 486 2,00 973 502 ZAMBILELOR (STR.) 289 1.158 289 2,00 579 503 ZĂVOI (STR.) 127 510 127 2,00 255 504 ZENIT (INTR.) 369 1.474 369 2,00 137 505 ZIMBRULUI (STR.) 149 597 149 2,00 299 506 ZIMNICEA (STR) 548 2.191 548 2,00 1.096 507 ZORILE (STR) 504 2.015 504 2,00 1.008 508 ZURICH (STR) 717 2.867 717 2,00 1.434 509 ZUROBARA (STR.) 259 ST|TITITITITITITITIT TITI TITI ST TITI TITI TI TITITI TITI St «f 1.037 259 2,00 518 | | | e] a] | e] e | | | | e e | e | | e | e | | | | | | | | | | | | | | | | | x| | | | | e] | e] a | | e e | | | | e e | | | | | | | e e | | | | pe | pe | | | | x| | | | | | | | | | | | | | | | | | e] e e e e e e e e e e TOTAL (in metri patrati) 1.646.112 741.547 2.387.659 *Completare lungime stradă ȘEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT FABIOLA PAULA TĂNASĂ 14/14 CONSILIER

Lista podurilor şi pasarelelor din Municipiul Timişoara pe care se execută lucrări de măturat manual Anexa nr. lb la Caietul de sarcini nr. d = 28 Denumirea podului (pasarelei)/amplasare Lungime Suprafata Suprafata salubrizata salubrizata carosabil trotuare Suprafata Zilele din săptămână salubrizata LIMIMI pasarele J V s D Pasarelă Plopi — Cartier Crişan, str. Flacăra — str. Albăstrelelor 130 385 x Pasarelă str. Cezar Boliac — str. Uzinei 50 125 x Podul Andrei Șaguna — între Cal. Dorobanţilor şi str. Andrei şaguna 170 748 680 Podul Decebal — între str. Dacilor şi P-ţa Badea Cârțan 80 352 320 Podul Traian — între Bv. Revoluției din 1989 şi Bv. 3 August 1919 130 572 520 Podul Michelangelo — pe str. Michelangelo 320 1.408 2.240 m| | | = m| | | | Pasarela Îndrăgostiților — între Parcul Copiilor şi str. Pestalozzi 60 120 | NM TIN CI e Podul Mihai Viteazul — între bv. Mihai Viteazul şi bv. Regele Ferdinand 1 120 528 432 x Li a Podul Maria — pe Bv. 16 Decembrie — P-ţa Sfânta Maria 185 814 740 x o = Podul Metalic — între str. Andrei Mureşanu şi str. Ady Endre 100 800 Podul Gen. lon Dragalina — pe bv. Gen. lon Dragalina 70 308 280 N Podul Eroilor — între str. Iancu Văcărescu şi str. Dimitrie Bolintineanu 70 308 280 na Podul luliu Maniu — între bv. I. Maniu şi str. Gheorghe Pop de Băseşti-subpasaj 385 1.606 1.540 580 1.040 1.160 m| | | x | | = Pasarela Gelu — între str. Gelu şi str. Crizantemelor 90 x | | | | | | | | | | | | 270 TOTAL (in metri patrati) ȘEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT n 7.684 8.192 1.640 17.516 CONSILIER FABIOLA PAULA TĂNASĂ

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini nr. Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit şi răzuit rigola, incluzând şi parcările de reşedinţă ş i ă 5 Zilele din săptămână în care | Zilele din săptămână în |Zilele din săptămână în Dimensiuni tronson stradă - O NR. CRT Nume strada se spală care se stropeşte care se răzuieşte rigola 5 Lungime Lăţime Suprafata LIMIMIIJ|VISID DILIM|MI|JIVISID 16 DECEMBRIE 1989 (BUL.) 1.380 5 6.900 20 DECEMBRIE 1989 (STR.) 529 2.644 3 AUGUST 1919 (BUL.) 666 3.331 700 (P-TA.) 392 1.961 ALBA IULIA (STR.) 151 1756 ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.) 370 1.852 AMURGULUI (STR.) 571 2.853 =] oc ANA IPĂTESCU (STR.) 1.224 6.120 a ANDREI ŞAGUNA (STR.) 415 2.075 o ANTENEI (BUL.) 643 3.217 -_ ARADULUI (CAL.) 5.403 27.013 N ARDEALULUI (STR.) 1.718 8.591 m — ARIEȘ (STR) T3T 3.687 = ARISTIDE DEMETRIADE (STR.) 2.673 13.366 n AVRAM IANCU (P-TA.) 448 2.242 NO AVRAM IMBROANE (STR.) 2.936 14.678 = -_ BABA DOCHIA (STR.) 348 1.740 co - BADEA CARŢAN (P-TA.) 238 1.190 a BANATUL (STR.) 875 4.374 o a BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU (BUL.) 513 2.567 _ [= 1 BOGDĂNEŞTILOR (CAL.) 2.863 14.316 a N BUCOVINEI (STR.) 921 4.603 m N BUDAI DELEANU (STR.) 716 3.581 < N BUZIAŞULUI (CAL.) 2.302 11.512 ILYLMIOLAYV VINVLIDITOS VI VI 25 CAROL TELBISZ (STR.) 302 1.509 26 CETĂȚII (BUL.) 1.628 8.139 27 CIPRIAN PORUMBESCU (STR.) 1.329 6.646 | | | | | | | | | | | | | | e] | | | | | | | | | | | | n «| x| «| | | [| | | | | | | | | | | e | | e e | | e | | | > | | | | | e | | | e | | e | e e | | | | | | | | | | | _—| | x| | | | | | | | | | | | | | | e | | e | | | | | | x| | | | | | | | | | | | e | | | e | | e | | i | | | | S| | x| | x| | | [| e] | | [| | e] e e | | e] e e | | e] e | | nu|n|n|n|n|n|n|n|n|n |n |n |N | N | n |N n | N |N |N | N |N ||| 28 CIRCUMVALAȚIUNII (CAL.) 2.280 11.402 14

CLOȘCA (STR.) 1.128 5.644 30 CLUJ (STR.) 597 2.985 31 CONSILIUL EUROPEI (P-TA.) 386 1.929 32 CONSTANTIN BRANCOVEANU (BUL.) 1.958 9.792 33 CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA (BUL.) 1.197 5.983 34 CORIOLAN BREDICEANU (STR.) 824 4.119 35 DACILOR (STR.) 300 1.499 36 DALIEI (STR.) 406 2.029 37 DAMBOVIȚA (BUL.) 1.604 8.022 38 DIVIZIA 9 CAVALERIE (STR.) 1.112 5.560 39 DOROBANŢILOR (CAL.) 7.665 38.326 40 DR. GRIGORE T. POPA (STR.) 1.219 6.096 41 DR. IOSIF NEMOIANU (STR.) 368 1.839 42 DRUBETA (STR.) 1.504 7.518 43 ENRIC BAADER (STR.) 536 2.681 44 EROILOR DE LA TISA (BUL.) 1.564 7.818 45 F. C. RIPENSIA (ALEEA) 2.869 14.347 46 FRIGULUI (STR.) 155 773 47 GĂRII (STR.) 1.531 1.655 48 GAVRIIL MUSICESCU (STR.) 4.578 22.888 49 GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 922 4.611 50 GHEORGHE ADAM (STR.) 1.055 3.275 51 GHEORGHE DIMA (STR.) 491 2.454 52 GHEORGHE LAZĂR (STR.) 1.499 7.496 53 GEORGE POP DE BĂSEȘTI 439 2.195 54 GRIGORE ALEXANDRESCU (STR.) 3.726 18.629 55 HECTOR (STR.) 275 1.364 56 HOLDELOR (STR.) 862 4.311 57 IANCU HUNIADE (P-TA.) 755 3.776 58 IANCU VĂCĂRESCU (STR.) 660 3.301 59 IEPURELUI (STR.) 243 1.216 60 INDEPENDENȚEI (STR.) 334 1.670 61 IOAN PLAVOŞIN (STR.) 72 3.859 62 IOAN SLAVICI (STR) 1.601 8.005 63 IOAN ZAICU (STR.) 581 2.906 64 ION BARAC (STR.) 571 2.857 65 ION C. BRĂTIANU (BUL.) 245 1.225 66 ION IONESCU DE LA BRAD (STR.) 1.387 |n |n |n |n [n |n | n |N [N | N ||| | n | N |N |n |N |N | ||| 6.933 2/4 AINVIIVUALNOD ILYLIIOLNYV VI x| x| | x x| x| | x x| x| | x x| | | x x| | | x | | | | | | | | | | | | | e | e e | e e | e e x] | | e | | e | | e | | x| | | | | | | | | | | e] | | e | | e | e e] e e e | | | | e | | | | | | | | | | | | | e e | e | | e | | e e x] | | e | | e | | e | | | | | | | | e | | e e | | | | | | | e e RI) | | e | | e | | e RR | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | e] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VI

67 IONEL. C. BRĂTIANU (P-TA.) 305 1.527 68 IULIU MANIU (BUL.) 840 4.200 69 IULIU MANIU (P-TA.) 138 688 70 IVAN PETROVICI PAVLOV (STR.) 568 2.839 71 J.H. PESTALOZZI (STR.) 692 3.462 72 JOHANN NEPOMUK PREYER (STR.) 656 3.281 73 LIEGE (STR.) 465 2.326 14 LINIŞTEI (STR.) 1.156 5.778 75 LIVIU REBREANU (BUL.) 2.430 12.152 76 LT. OVIDIU BALEA (STR.) 4.839 24.197 71 LUGOJULUI (STR.) 776 3.882 78 LUGOJULUI (CAL.)* 2.703 13.515 79 MACILOR (STR.) 678 3.392 80 MĂRĂŞTI (P-TA.) 285 unui |n | n 1.424 81 MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.) 1.439 7.197 82 MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN (STR.) 1.431 7.133 83 MARGINII (STR.) 1.458 7.288 84 MARTIN LUTHER (STR.) 231 1.155 85 MARTIRILOR 1989 (CAL.) 2.551 12.754 86 MICHELANGELO (STR.) 467 2.333 87 MIHAI VITEAZU (BUL.) 774 3.868 88 MIHAIL KOGĂLNICEANU (STR.) 716 3.579 89 MIRESEI (STR.) 263 1.313 90 MUNTENIEI (STR.) 677 3.383 91 MUREŞ (STR.) 3.609 18.047 92 NERA (STR.) 515 2.575 93 NICOLAE ANDREESCU (STR.) 1.049 5.245 94 NICOLAE BĂLCESCU (P-TA.) 86 432 95 NICU FILIPESCU (STR.) 415 2.074 96 OFCEA (STR.) 314 1.572 97 OITUZ (STR.) 308 1.541 98 OLANDA (STR.) 497 2.485 99 ORAVITA (STR.) 218 1.089 100 ORION (STR.) 609 3.046 101 PARIS (STR.) 303 1.515 102 PETOFI SANDOR (P-TA.) 155 7 103 POMICULTURII (STR.) 867 4.336 104 POPA ŞAPCĂ (STR.) 530 nu|n|n|n|n|n|n| nn |n |n|n| nn |n | N] N |n | N | N [AVN A 2.648 3/4 AINVILDVYLNOD ILYLRIOLAV VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | x| | «| | | | | | | | | | | x| | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | e | e | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RR | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | RI | x| | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | RR | | <| | | | | e] | | e | | e | | e | | | | e | x| | | | | AINVLIVILNOD VI

105 PROCLAMAȚIA DE LA TIMIŞOARA (STR.) 197 984 106 REGELE CAROL I (BUL.) 708 3.542 107 REGELE FERDINAND I (BUL.) 561 2.806 108 REGINA MARIA (P-TA.) 174 871 109 REPUBLICII (BUL.) 1.465 1.327 110 REVOLUȚIEI DIN 1989 (BUL.) 729 3.647 111 ȘAGULUI (CAL.) 5.890 29.449 | | | 112 SEVER BOCU (CAL.) 2.708 13.540 113 SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR.) 1.092 5.461 114 SFÂNTUL IOAN (STR.) 210 1.050 115 SIMION BĂRNUȚIU (STR.) 1.061 5.304 116 STAN VIDRIGHIN (CAL.) 1.983 9.916 117 ŞTEFAN CEL MARE (STR.) 814 4.071 118 ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (STR.) 507 2.534 119 ŞTEFAN PROCOPIU (STR.) 1.197 5.984 120 SUDULUI (BUL.) 1.282 6.409 121 SURORILE MARTIR CACEU (STR.) 1.102 5.509 122 TAKE IONESCU (BUL.) 1.259 6.295 123 TORONTALULUI (CAL.) 5.605 28.025 124 TRAIAN (P-TA) 307 1.536 125 TUDOR VLADIMIRESCU (SPL.) 3.291 16.453 126 VASILE PÂRVAN (BUL.) 814 4.071 LI VENUS (STR.) 615 3.076 128 VICTOR BABEŞ (BUL.) 808 4.042 129 VICTOR HUGO (STR) 942 4.710 130 VICTORIEI (P-TA.) 48 |n |n |n |n |n |n |n |n |n |n |n |n |n |V ||| ILYLIIOLNV VI 241 131 VIILOR (ALEEA) 1.410 n 7.048 x| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | e | e | | | e | | | | | e | | | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x| | | | <| | | e | | e | | | | e | | | | e | | | | | AINVILIVYLNOD ILYIRIOLAV VI TOTAL (in metri patrati) 776.424 *Completare lungime stradă ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT 4/4 CONSILIER FABIOLA PAULA TĂNASĂ

Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini nr. Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere zilnică a curățeniei NR. CRT Nume strada Dimensiuni tronson stradă Zilele din săptămână Lungime Lăţime Suprafata L|MIMI| J |VIS 1 DECEMBRIE (STR.) 2.359 4 9.435 X 16 DECEMBRIE 1989 (BUL.) 1.380 11.040 20 DECEMBRIE 1989 (STR.) 529 2.115 D x x x 3 AUGUST 1919 (BUL.) 666 5.330 700 (P-TA.) 392 3.137 | | | | | | | | x] | | | ACA DE BARBU (INTR.) 155 620 ACAD. ALEXANDRU BORZA (STR.) 468 1.873 R| RR] | |] = | | | | | = R| | | | | | | NO FIN DI | ACAD. AUREL BĂRGLĂZAN (STR.) 332 1.327 o ACAD. PETRE P. NEGULESCU (STR.) 255 1.020 = = = = = o - ACAD. REMUS RĂDULEȚ (STR.) 724 2.896 _— ACAD. SEXTIL PUŞCARIU (STR.) 160 641 N _ ACTORILOR (ALEEA) 359 1.435 m _ ADAM ANAVI (STR.) 336 1.345 Du _ ADAM MICKIEWICZ (STR.) 392 1.567 nm -— AGRONOMIEI (STR.) 415 1.661 ND - AIDA (STR.) 320 1.280 = _ ALBA IULIA (STR.) 151 605 o _ ALBĂSTRELELOR (STR.) 1.726 6.903 a ALBINELOR (STR.) 1.420 5.682 O N ALECU RUSSO (STR.) 222 888 = = | | e | i] | | <| |] | | | | | -— N ALEXANDRA INDRIEŞ (STR.) 108 434 R| RR RR] x] | | | R| | | e] e] | | | N N ALEXANDRU DONICI (STR.) 369 1.476 = = m N ALEXANDRU IOAN CUZA (CAL.) 441 1.765 << N ALEXANDRU JEBELEANU (STR.) 340 1.358 = = n N ALEXANDRU MACEDONSKI (STR.) 566 2.262 NO N ALEXANDRU MILETICI (STR.) 86 345 = N ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.) 370 co |st | co | co [ST |ST|ST|ST [ST FITI IF IF [SF IF IF IF E E SE SE SE E e 1.482 1/29

28 ALEXANDRU ODOBESCU (STR.) 1.137 4.546 29 ALEXANDRU ŞERBĂNESCU (STR.) 318 275 30 ALEXANDRU VAIDA-VOIEVOD (STR.) 456' 1.825 31 ALMA CORNEA IONESCU (INTR.) 305 1.220 = = 32 ALPINIŞTILOR (STR.) 282 1.128 33 ALSACIA (STR.) 253 1.014 34 ALUNIŞ (STR.) 939 3.756 35 ALVA THOMAS EDISON (STR.) 143 573 | | | 36 AMICIȚIEI (ALEEA) 165 661 37 AMURGULUI (STR.) 571 4.565 | | | | | | | | 38 AMZEI (STR.) 459 1.834 39 ANA IPĂTESCU (STR.) 1.224 4.896 = 40 ANDREI ȘAGUNA (STR.) 415 1.660 | | | 41 ANEMONELOR (STR.) 319 1.277 42 ANGHEL SALIGNY (STR.) 311 1.242 = 43 ANINA (STR.) 209 1.196 44 ANIŞOARA ODEANU (STR.) 526 2.103 | e] e | | | | | | | 45 ANS (STR.) 129 SIT 46 ANTENEI (BUL.) 643 5.147 47 ANTON GOLOPENȚIA (STR.) 371 1.486 48 ANTON PANN (STR.) 198 792 49 ANTON PAVLOVICI CEHOV (STR.) 786 3.143 50 ANUL 1848 (STR.) 504 2.015 | | | | | pa | pe |] | | | | 51 APICULTORILOR (STR.) 394 1.576 52 ARADULUI (CAL.) 5.403 43.221 53 ARCAŞILOR (ALEEA) 164 655 54 ARCIDAVA (STR.) 1.020 4.080 | | | | | | | | | | | | | |] | 55 ARCULUI (STR.) 112 449 56 ARDEALULUI (STR.) 1.718 6.873 = = 57 ARGEŞ (STR) 251 1.003 58 ARH. CORNEL LIUBA (INTR.) 139 556 39 ARH. DUILIU MARCU (STR.) 539 2.155 60 ARH. ION MINCU (STR.) 154 SES | SESTE |ST | SE | ST IPP | ST IT |ST TIFF] | St [O SF SF | ST | E | SE OO] FIST | SF IT | IE | SF 617 2/29

61 ARH. LASZLO SZEKELY (STR.) 89 358 62 ARH. VICTOR VLAD (STR.) 568" 2.27 63 ARHIMANDRIT TEOFIL PĂRĂIAN (STR.) 430 1.21 64 ARIADNA (STR.) 709 2.837 65 ARIEȘ (STR.) 137 5.900 x 66 ARINULUI (STR.) 235 938 67 ARISTIDE BRIAND (STR.) 328 1.313 68 ARISTIDE DEMETRIADE (STR.) 2.673 10.693 69 ARMONIEI (STR.) 1.160 4.642 R| | | | | | | 70 ARON PUMNUL (STR.) 112 448 | | | = 71 ARSENIE BOCA (STR.) 120 482 = 72 ARTHUR RUBINSTEIN (STR.) 591 2.365 73 ATANASIE DEMIAN (STR.) 459 1.838 74 ATANASIE MARIAN MARIENESCU (STR.) 168 671 75 ATENA (P-TA.) 95 381 76 AUGUSTIN COMAN (STR.) 363 1.453 77 AUREL BUTEANU (STR.) 194 778 | | | | | 78 AUREL CIUPE (ALEEA) 123 491 79 AUREL CONTREA (STR.) 250 1.002 80 AUREL PETEANU (STR.) 302 1.208 81 AUREL POP (STR.) 776 3.104 82 AUREL VERNICHESCU (STR.) 101 403 83 AUREL VLAICU (P-TA.) 204 817 84 AURELIA FĂTU RĂDUȚU (STR.) 273 1.091 85 AURELIANUS (STR.) 253 1.011 | | | | | 86 AURORA (STR.) 287 1.150 87 AVIATORILOR (STR.) 463 1.852 88 AVRAM IANCU (P-TA.) 448 1.794 89 AVRAM IMBROANE (STR.) 2.936 11.742 90 AXENTE SEVER (P-TA.) 543 2.173 91 AZALEELOR (STR.) 316 1.263 92 BABA DOCHIA (STR) 348 2.783 93 BACHUS (STR.) 330 SF|ST|ST | ST FIST TIT TIFF SF] SI SF SF SI SE SF SE SF SE SE SC SE SE | SE | Se | st | St | st |oo | st 1.321 RR] |] | | | 3/29

94 BAGHETEI (ALEEA) 141 563 95 BAIA (STR) 138 551 96 BALCIC (ALEEA) 141 565 = 97 BĂLȚI (ALEEA) 104 414 98 BANATUL (STR) 875 3.499 99 BANUL MĂRĂCINE (STR.) 611. 2.445 100 BARBU ISCOVESCU (STR.) 371 1.485 101 BARBU LĂUTARU (STR.) 333 TI 1.331 | | | m) | | RA | | | = m) | | RA | | | 102 BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA (STR.) 202 808 = = 103 BARIEREI (STR.) 130 Sa 104 BÂRSEI (STR.) 373 1.491 105 BÂRZAVA (STR.) 963 3.854 m) | A] 106 BASARABIA (STR) 942 3.769 107 BASEL (STR.) 253 1.012 108 BATANIA (STR.) 918 3.671 m) | | | | | | | 109 BELA BARTOK (STR.) 350 1.400 110 BELA KAMOCSA (STR.) 278 1.112 111 BELA LUGOSI (STR.) 369 1.476 112 BELGRAD (STR.) 123 494 113 BERZEI (STR.) 449 1.797 | e | e |] 114 BISERICII (P-TA.) 244 975 115 BISTREI (STR.) 688 2.753 = 116 BISTRIŢA (STR.) 244 974 | | | | | | 117 BITOLIA (STR.) 72 288 118 BOBÂLNA (STR.) 1.656 6.623 = = 119 BOEMA (STR.) 172 687 = 120 BOGDAN CATUL (INTR.) 128 SI2 121 BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU (BUL.) 513 2.053 122 BOGDĂNEŞTILOR (CAL.) 2.863 11.453 | | | <_< | | | | | 123 BRADUL (STR.) 238 552 124 BRAŞOV (STR) 313 1.253 = 125 BRAZILOR (STR.) 150 SF|S|STISISI STITI TIS SI SI SI SI | TI TITI SI TI TITI TI 601 nm] | | | 4/29

126 BRIGADIERILOR (STR.) 155 622 127 BRUMĂRELE (STR.) 162 649 128 BRUTUS HANEŞ (STR.) 92 368 = 129 BUCEGI (STR.) 357 1.427 130 BUCOVINEI (STR.) 921 3.683 131 BUDAI DELEANU (STR.) 716 2.864 132 BUJORILOR (STR.) 1.938 133 BUZIAŞULUI (CAL.) 2.302 18.419 134 C.A.ROSETTI (STR.) 684 2.736 | | | | | pe] | | | | | | | 135 CAISULUI (STR.) 438 1.753 136 CĂLAN (STR.) 327 1.309 m] | | | i] | = 137 CĂLĂTORILOR (STR.) 327 1.309 | | | | | | | 138 CĂLIN NEMEȘ (INTR.) 66 263 = 139 CALISTRAT HOGAŞ (STR.) 186 744 = = = 140 CAMELIEI (STR) ms 715 141 CÂMPULUI (STR.) 1.439 5.735 142 CANALUL BEGA (STR.) 1.829 7.315 143 CĂPITAN DAMŞESCU (STR.) 648 2.590 144 CAPREI (STR.) 91 364 145 CĂPRIOAREI (STR.) 333 2.1 146 CĂRĂBUȘULUI (STR.) 260 1.039 147 CARAŞ (STR) 150 601 148 CAREI (STR.) 855 3.421 | | e i] i] | | | | | a] | | | R| RL] | | |] |] | 149 CAROL DAVILLA (STR.) 764 3.057 | |] | | | | 150 CAROL ROBERT DE ANJOU (STR.) 92 366 151 CAROL TELBISZ (STR.) 302 1.207 = 152 CARPENULUI (STR.) 2.069 8.276 = 153 CĂRTURARILOR (STR.) 88 353 154 CARULUI (INTR.) 306 1.223 | | | | | | e e] e] E | | 155 CASCADEI (ALEEA) 188 750 156 CEFERIȘTILOR (STR.) 758 3.031 157 CENTURA (STR.) 1.238 4.951 = 158 CERCULUI (STR.) 1.575 SE|ST | ST T|ST]T| TOT FIST TIT TIFF FIST SIT FIST TIS FITI TIS TITI + 6.301 | | | = 5/29

159 CERNĂUŢI (STR.) 238 950 160 CETATEA ALBĂ (STR.) 376 1.505 161 CETĂȚII (BUL.) 1.628 13.023 162 CEZAR BOLLIAC (STR.) 453 1.812 163 CHARLES DARWIN (STR.) 135 540 164 CHIMIȘTILOR (STR.) 302 1.207 165 CHIŞINĂU (STR.) 294 1.176 166 CHIŞODEI (STR.) 1.349 5.398 = 167 CIMBRULUI (STR.) 126 505 168 CINCINAT PAVELESCU (INTR.) 74 296 | | | | | e | | 169 CIOBANULUI (STR.) 116 465 170 CIOCÂRLIEI (STR.) 1.077 4.308 171 CIPRIAN PORUMBESCU (STR.) 1.329 5.317 172 CIRCUMVALAȚIUNII (CAL.) 2.280 18.243 173 CIREŞULUI (STR.) 639 2.555 | | | | | | = | | | | RR] | | 174 CLOPOTULUI (INTR.) 155 619 175 CLOȘCA (STR.) 1.129 4.515 = = = = 176 CLUJ (STR.) 597 4.776 = 177 COCORILOR (STR) 544 2.175 178 COCOSTÂRCULUI (STR.) 83 333 179 COCOŞULUI (INTR.) 102 408 180 COLONIA RADIO (STR.) 364 1.457 181 COLONIA SLAVIC (STR.) 259 1.036 182 CONSILIUL EUROPEI (P-TA.) 386 3.086 183 CONSTANȚA (STR.) 197 789 184 CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (BUL.) 1.958 15.668 185 CONSTANTIN CEL MARE (STR.) L217 4.869 186 CONSTANTIN DANIEL (STR.) 385 ST | St [Po SESTE SF SF] SE] | SE SF | st [oo | ST | S* | St | oo | <* | st | <* | st | «+ | co | «+ |co | st 1.542 | R| | AR] A | RR] | | e] e] | | | | | | a i E) E | | | | 187 CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA (BUL.) 1.197 4.786 188 CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA (STR.) 535 2.139 189 CONSTANTIN IOTZU (STR.) 402 1.610 6/29

190 CONSTANTIN MIU-LERCA (STR.) 126 504 191 CONSTANTIN NOICA (STR.) 313 a 1.250 192 CONSTANTIN OLĂNESCU (STR.) 194 < 718 193 CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU (STR.) 374 1.496 194 CONSTANTIN SILVESTRI (STR.) 526 2.103 195 CONSTANTIN STERE (STR.) 386 1.543 196 CONSTANTIN TITEL PETRESCU (STR.) 171 685 197 CONSTRUCTORILOR (BUL.) 1.119 8.953 198 CONSTRUCTORILOR (STR.) 950 3.800 199 COOPERAȚIEI (STR.) 151 603 | | | | | | | | | 200 CORBULUI (STR.) 349 1.297 | | | | | | | | | | | 201 CORINA IRINEU (STR.) 285 1.139 202 CORIOLAN BĂRAN (STR.) 389 1.554 = x 203 CORIOLAN BREDICEANU (STR.) 824 3.296 204 CORNEL GROFŞOREANU (STR.) 274 1.094 205 CORNEL LAZĂR (STR.) 194 1.555 206 CORNELIA SĂLCEANU (STR.) 516 2.064 207 CORNELIU COPOSU (BUL.) 949 7.595 208 CORNELIU URSU (STR.) 766 3.066 209 CORNELIUS NEPOS (STR.) 298 1.191 210 COȘARILOR (INTR.) 107 427 211 COSTACHE NEGRUZZI (STR.) 470 1.882 212 COSTINEŞTI (STR.) 195 780 213 CRĂIȚELOR (STR.) 296 1.185 214 CRÂNGULUI (INTR.) 143 574 E CREMONA (STR.) 311 1.243 216 CRINULUI (STR.) 129 516 m) | | | | 217 CRIŞAN (STR.) 1.170 4.682 218 CRIZANTEMELOR (STR.) 681 2.724 219 CRUCII (P-TA) 361 1.443 220 CUCULUI (INTR.) 294 1.176 221 CUGIR (STR) 678 SESTE | SEO FF SF] E | | + | FE [Co] «E |CO FIST | TIT IT IF ST ITS | «ti e | 2.713 | | 7129

222 CURCUBEULUI (INTR.) 137 628 223 CUVIN (STR.) 146 583 224 D.I ALDEA-TEODOROVICI (STR.) 157 627 225 D. MENDELEEV (STR.) 463 1.852 226 DAFINULUI (STR.) 577 2.308 227 DALIEI (STR.) 406 1.623 | | | 228 DAMASCHIN BOJINCĂ (STR.) 140 561 229 DÂMBOVIȚA (BUL.) 1.604 12.835 230 DAN CĂPITAN (STR.) 646 2.584 231 DEJ (STR.) 709 2.837 232 DELFINULUI (STR.) 141 563 | | | | | | m| | | 233 DELIBLATA (STR.) 189 757 234 DELINEŞTI (STR) 297 1.190 m| | | | | | | = | | RR | 235 DELIU PETROIU (STR) 132- 529 = 236 DETA (STR.) 428 1.712 = = 237 DIAMANDY CONSTANTIN (STR.) 146 584 = 238 DIANA (STR.) 205 819 239 DIMINEȚII (STR.) 908 3.633 240 DIMITRIE ȚICHINDEAL (STR.) 163 653 241 DINU LIPATTI (STR.) 208 1.180 242 DIPLICH HANS (INTR.) 46 185 243 DIVIZIA 9 CAVALERIE (STR.) 1.112 8.896 244 DOAMNA CHIAJNA (STR.) 82 329 | | | | 245 DOBROGEA (STR.) 72 290 246 DOMOGLED (INTR.) 294 1.176 247 DORIN TEODORESCU (STR.) 369 1.475 248 DORNEI (STR) 70 282 249 DOROBANŢILOR (CAL.) 7.665 61.322 m) | | 250 DOSITEJ OBRADOVIC (STR.) 161 643 251 DR. AUREL CÂNDEA (STR.) 145 581 252 DR. ERNEST NEUMANN (STR.) 142 569 253 DR. GRIGORE T. POPA (STR.) 1.219 4.877 254 DR. IOAN BONTILĂ (STR.) 504 SES TIS | TIT | FE |O | FIST ITF ST FISA | SE SF SE] SE ST [St [PO [SF SF ] SF SF | «E ST FF + 2.017 8/29

255 DR. IOSIF BULBUCA (BUL.) 1.796 14.369 256 DR. LIVIU CIGĂREANU (STR.) 80 319 257 DR. LUCIAN GEORGEVICI (STR.) 155 620 258 DR. PAVEL VASICI UNGUREANU (STR.) 353 1.413 259 DR. PIUS BRÂNZEU (STR.) 398 1.593 260 DR. ROBERT KOCH (STR.) 522 2.086 261 DRĂGĂŞANI (STR.) 268 1.072 | | | = 262 DRAGOŞ VODĂ (STR.) 521 2.084 | | | << | | | | 263 DREPTATEA (STR.) 695 2.780 264 DROPIEI (STR.) 416 1.662 265 DRUBETA (STR.) 1.504 6.015 266 DUILIU ZAMFIRESCU (STR.) 91 363 267 DUMBRAVA ROŞIE (STR.) 125 502 268 DUMITRU BAGDASAR (STR.) 506 2.025 269 DUNĂREA (STR.) 1.896 7.583 270 ECATERINA TEODOROIU (STR.) 247 989 = 271 ECOULUI (STR.) 161 644 272 EDGAR QUINET (STR.) 428 1.711 273 EDUARD BENES (STR.) 299 1.198 274 EFTA BOTOCA (STR.) 653 2.612 m) | | | | m) RR RR] |] | | | | | 275 ELISABETA RIZEA (STR.) 106 426 276 EMIL GÂRLEANU (STR.) 194 771 = 277 EMIL RACOVIȚĂ (STR.) 726 2.906 278 EMILE ZOLA (STR.) L.713 6.860 | |] | | | 2 EMMANUEL DE MARTONNE (STR.) 111 445 280 ENEAS (STR.) 1.744 6.975 281 ENERGIEI (STR.) 261 1.045 282 ENRIC BAADER (STR.) 536" 2.145 283 EPISCOP ALEXANDRU BONNAZ (STR.) 126 503 284 EPISCOP IOSEPH LONOVICI (STR.) 122 487 285 ERNO KALLAI (STR.) 115 458 286 EROII DE LA PĂULIŞ (STR.) 403 1.614 287 EROILOR DE LA TISA (BUL.) 1.564 CO ST | ST | ST [ST |ST | FIST IST| FIST |F| FF | FF IF FIST IF IF ÎS IS IF TIS TIS SF «SF «e 6.254 | RR] | | |] |] e] | e] o] 9/29

288 ETERNITĂȚII (STR) 836 3.344 289 EUGEN COŞERIU (STR.) 571 2.285 290 EUGEN CUTEANU (STR.) 460 1.838 291 EUGEN T. MARINESCU (INTR.) 202 807 na] | | = 292 EUGEN TODORAN (STR.) 328 1312 293 EURIPIDE (STR.) 296 1.184 294 EVLIA CELEBI (STR.) 250 1.000 295 F. C. RIPENSIA (ALEEA) 2.869 11.478 X 296 FAENZA (STR.) 226 903 297 FĂGĂRAŞ (STR.) 242 967 298 FELDIOARA (STR.) 314 1.254 299 FELIX (STR.) 741 2.965 | | | | | 300 FERMITĂȚII (STR.) 129 515 301 FILARET BARBU (STR.) 338 1.354 302 FLACĂRA (STR.) 504 2.016 a] | | = 303 FLORILOR (ALEEA) 156 623 304 FLORILOR (STR.) 167 667 305 FOIŞOR (STR.) 150 600 | | | = 306 FORTĂREȚEI (INTR.) 65 262 307 FORUL EUGENIU CARADA (P-TA.) 68 273 308 FRAGILOR (STR.) 300 1.200 309 FRANYO ZOLTAN (STR.) 142 568 | | | a] | | | 310 FRANZ FERCH 27 1.108 311 FRANZ LIEBHARD (ALEEA) 84 338 312 FRANZ SCHMITZ (STR.) 208 831 = 313 FRATELIA (STR.) 254 1.014 = 314 FRATERNITĂȚII (STR.) 158 632 315 FRAȚII BUZEŞTI (STR.) 351 1.403 316 FREDERIC CHOPIN (STR.) 455 1.822 317 FREDERIC MISTRAL (STR.) 576" 2.305 318 FRIGULUI (STR.) 155 619 | | | 319 FUIORULUI (STR.) 262 1.049 320 FURNICII (STR.) 360 S|STISTITISTISTISI TIS TITI TITI SI ST TI STITI TIS TI TI Si TI TITI SI TI TI TITI tit 1.441 | | | | 10/29

321 GALILEO GALILEI (STR.) 300 1.200 = 322 GARABET IBRĂILEANU (STR.) 163 653 = = = 2 GĂRÂNA (STR.) 488 1.853 324 GĂRII (STR.) 1.531 6.124 225 GAROFIȚEI (STR.) 672 2.687 326 GAVRIIL MUSICESCU (STR.) 4.578 18.310 327 GENERAL EREMIA GRIGORESCU (STR.) 77 SIS|TITISTI<tI<t 708 | pa] | | <<] ma| | | | | | | | | | | | | | | = 328 GENERAL GHEORGHE DOMĂŞNEAN (P-TA.) 460 1.839 = = 329 GENERAL HENRI BERTHELOT (STR.) 217 867 330 GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 922 7.378 331 GENERAL MAGHERU (STR.) 755 3.018 | | | = | | | = m] | | A 332 GENERAL VIRGIL ECONOMU (P-TA.) 84 337 333 GENEVA (STR.) 496 1.984 m| | | 334 GENEZEI (INTR.) 49 195 335 GEORGE ARDELEAN (STR.) 607 2.428 336 GEORGE GEORGESCU (STR.) 418 1.671 337 GEORGE POP DE BĂSEȘTI (STR.) 439 1.754 | | pe | e] |) 338 GEORGE STEPHENSON (STR.) 333 1.332 239 GEORGE TOPÎRCEANU (STR.) 240 961 340 GEORGES CLEMENCEAU (P-TA.) 55 220 341 GERA 372 1.488 342 GHEORGHE ADAM (STR.) 1.055 4.220 343 GHEORGHE ASACHI (STR.) 309 1.234 344 GHEORGHE COTOŞMAN (STR.) 360 1.439 = 345 GHEORGHE CUCU (STR.) 288 1.132 346 GHEORGHE DIMA (STR.) 491 3.926 347 GHEORGHE DOJA (STR.) 952 3.806 | | | e | | | | e e] a] | E] 348 GHEORGHE IVĂNESCU (STR.) 156 625 349 GHEORGHE LAZĂR (STR.) 1.499 5.997 350 GHEORGHE LEAHU (STR.) 300 1.201 351 GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI 308 1.232 352 GHEORGHE POPOVICI (STR.) 101 SF | SF |PO|ST|SF|FT|FIFISF SE | FISE [E | E | E SF | SE | SE joo | SE] SF ITF SF 403 | | e] | | | 11/29

353 GHEORGHE ȚIȚEICA (STR.) 641 2.564 354 GHIOCEILOR (STR.) 198 792 335 GHIRLANDEI (STR.) 157 629 356 GHIRODEI (CAL) 1.761 7.045 357 GIORGIO OSTROGOVICH (STR.) 345 1.39 358 GLAD (STR.) 1.349 5.394 359 GLADIOLELOR (STR.) 107 427 360 GLORIEI (STR.) 317 1.268 | e] | i] | e | 361 GOSPODARILOR (STR.) 450 1.801 | e] e] i e | e 362 GRAZ 499 1.996 363 GRĂDINARILOR (STR.) 820 3.279 = 364 GRIGORE ALEXANDRESCU (STR.) 3.726 14.904 = 365 GRIGORE POPIȚI (STR.) 110 442 | | | 366 GRIGORE URECHE (STR.) 340 1.360 367 GRIVIȚA (SPL.) 389 1.556 368 HAGA (STR.) 474 1.897 R| | |] | 369 HĂRNICIEI (STR.) 388 1.550 370 HEBE (STR.) 1.167 4.668 = 371 HECTOR (STR.) 273 2.183 372 HEINZ DOLL 60 STII |ST|ST| TITI SI SE FI SF SF | SF SE SESTE | ST | [oo] 240 373 HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY (STR.) 164 655 374 HERCULANE (STR.) 1.117 4.469 375 HERODOT (STR.) 234 937 376 HOLDELOR (STR.) 862 3.449 | | | 377 HOMOROD (STR.) 353 1.412 378 HORIA (STR.) 1.232 4.927 379 HORIA CREANGĂ (STR.) 408 1.632 380 HORIA HULUBEI (STR.) 597 2.289 381 HORIA MĂCELLARIU (STR.) 295 1.182 382 HORIA RUSU 86 344 383 HOTINULUI (ALEEA) 552 2.210 384 IANCU FLONDOR (STR.) 413 <+|<«+|<|<«|<«+|<«+|<«|<]<«|<«|<«|<« 1.651 | | | | | R| | | e] a] | | | a] | | 12/29

385 IANCU HUNIADE (P-TA.) 7155 3.021 386 IANCU VĂCĂRESCU (STR.) 660 2.640 387 IASOMIEI (INTR.) 169 675 388 IEPURELUI (STR.) 243 973 389 ILIA REPIN (STR.) 502 2.010 = 390 ILIE GROPŞIAN (STR.) 377 1309 = 391 INDEPENDENȚEI (STR.) 334 1.336 392 INDUSTRIEI (BUL.) 767 3.067 393 ÎNFRĂȚIRII (STR.) 316 1.265 394 INTR. AUREL TURCUSŞ (INTR.) 105 421 395 ÎNVĂȚĂTORULUI (STR.) 268 1.072 396 IOACHIM MILOIA (STR.) 762 3.048 397 IOAN ALEXANDRU (STR.) 284 1.134 398 IOAN CUREA (STR.) 175 702 399 IOAN GROSU (INTR.) 164 655 400 IOAN INOCENȚIU MICU KLEIN (STR.) 453 1.813 401 IOAN ISAC (STR.) 302 1.210 402 IOAN LOTREANU (STR.) 98 393 403 IOAN PLAVOŞIN (STR.) 772 3.087 | | | | e e | | e] e | 404 IOAN RAȚIU (STR.) 553 2.211 405 IOAN SLAVICI (STR.) 1.601 6.404 406 IOAN VĂSII (INTR) 193 773 407 IOAN ZAICU (STR.) 581 2.325 408 ION BARAC (STR.) 571 2.286 x) x) | | | | x] | | | | | | | | 409 ION BARBU (STR.) 201 803 410 ION C. BRĂTIANU (BUL.) 245 1.959 411 ION CREANGĂ (STR.) 383 1.531 412 ION CRISTOREANU (STR.) 329 1.317 R| | | x] | | | | | | e] | | | 413 ION HELIADE RĂDULESCU (STR.) 198 792 | | | 414 ION HOBANA (STR) 253 1.012 415 ION INCULET (STR.) 364 1.455 = 416 ION IONESCU DE LA BRAD (STR.) 1.387 5.547 | | | | | | e | e] | 417 ION LUCA BĂNĂȚEANU (STR.) 594 SE|ST ISI STITI STI SF | FIST SF | SISESTI SF SF SF | SF SEI SF IS SF IS SF | St |oo Sr sr | st st st | st st 2.374 13/29

418 TON MIHALACHE (STR.) 456 1.825 419 ION MINULESCU (STR.) 138 551 420 TON MONORAN (STR.) 179 716 421 ION NECULCE (STR.) 393 27 422 ION NEGULICI (STR.) 644 2.578 | | <<] | | e] | | | e] | 423 IOAN NISTOR (STR.) 138 550 | pa] | | | | | | | | A 424 ION POPOVICI BĂNĂȚEANU (STR.) 395 1.578 = = 425 ION ROATĂ (STR.) 783 3.132 426 ION VIDU (STR.) 588 2.353 427 IONEL DRÎMBĂ (INTR.) 152 606 428 IONEL. C. BRĂTIANU (P-TA.) 305 1.221 | | | 429 IONEL PERLEA (ALEEA) 464 1.856 430 IONEL TEODOREANU (STR.) 314 1.256 431 IOSIF SÂRBU (STR.) 250 1.001 432 IOSIF VELCEANU (STR.) 111 444 433 IOSIF VULCAN (STR.) 614 2.457 = 434 ISMAIL (STR) 1.003 4.011 = | | | | Lai 435 IULIA SIMU (INTR.) 230 919 436 TULIAN GROZESCU (STR.) 268 1.070 437 IULIU MANIU (BUL.) 840 6.720 438 TULIU MANIU (P-TA.) 138 551 439 IULIU PODLIPNY (STR.) 358 1.432 440 IVAN PETROVICI PAVLOV (STR.) 568 2.272 441 IZLAZ (STR.) 1.811 7244 m) | | | | m) | | | | m) | | e] | 442 IZVORULUI (STR) 122 487 443 J-H. PESTALOZZI (STR.) 692 5.540 | | | e] i] i] i] | | | = | e] e] e a] a] | e] | = 444 JEAN PAUL MARAT (STR.) 210 839 445 JECZA PETER (STR.) 333 1.332 446 JIUL (STR.) 175 701 447 JOHANN JAKOB EHRLER (STR.) 287 1.149 448 JOHANN NEPOMUK PREYER (STR.) 656 2.624 449 JOHANN SCHWICKER (STR.) 416 1.665 450 JOHANN SEBASTIAN BACH (STR.) 5339 FIST |T|TITISI TITI TITI SI FISE SEI SF SF SE SE SE joo | TF | ST | | SF [CO SE [ST | SF | E | E | E E 2.135 | | RARA 14/29

451 JOHANN WOLF (STR.) 204 817 452 JOHANNES GUTENBERG (STR.) 222 889 453 JOHNNY WEISSMULLER (STR.) 268 1.073 454 JOKAI MOR (STR.) 710 2.839 455 JORGE AMADO (STR.) 126 503 456 JOSE SILVA (STR.) 175 699 | | | | a] | | | | | m| | | 457 JOSEF KLAPKA (STR.) 429 1.716 458 JOSEPH GABRIEL (STR.) 327 1.307 459 JOSEPH HAYDN (INTR.) 72 289 460 JOSEPH STRAUSS (STR.) 127 508 461 JULES VERNE (STR.) 1.380 5.520 462 JUPITER (STR.) 204 815 | a] pe | i] | e | E 463 KARL BROCKY (STR.) 370 1.479 464 KARL KERENYI (STR.) 92 369 465 KARLSRUHE (P-TA.) 399 1.596 466 KAROLY KOS (STR.) 103 414 467 KODALY ZOLTAN (INTR.) 607 2.428 | x] | = 468 LABIRINT (STR.) 7" 3.084 469 LACULUI (STR) 847 3.390 470 LALELELOR (STR) 439 1.738 471 LĂPTARILOR (STR.) 117 467 472 LASCĂR CATARGIU (STR.) 124 49 473 LAURENȚIU NICOARĂ (STR.) 469 1.875 = = 474 LAURIAN AUGUST TREBONIU (STR.) 368 1.473 475 LĂUTARILOR (STR.) 94. 375 476 LEANDRULUI (STR.) 374 1.497 477 LEGUMICULTURII (STR.) 1784 3.135 478 LEMNARI (STR.) 213 * 853 479 LEONARDO DA VINCI (P-TA.) 113 450 | | | | a i] | R| | RR] | | | | | | | | | |] 480 LETEA (STR.) 685 2.740 m) | | | | | | | 481 LEULUI (STR.) 165 658 = 482 LEVĂNȚICA (STR.) 220 879 = 483 LIBELULEI (ALEEA) 140 SF|ST IT | ST TIT ST TIT | FIST] FT] FFF FISE | FIST SF TIT FIST IS ST 561 | | | | |] e | 15/29

484 LIEGE (STR.) 465 1.861 485 LINIŞTEI (STR.) 1.156 4.622 486 LIREI (ALEEA) 179 717 487 LIVEZILOR (STR.) 741 2.965 488 LIVIU REBREANU (BUL..) 2.430 9.722 | | | | | | | | | | | | | | | | 489 LIVIU TEMPEA (STR.) 260 1.039 | | | | | 490 LOICHIȚĂ VASILE (STR.) 189 636 491 LORENA (STR.) 1382 5.408 492 LOUIS PASTEUR (STR.) 344 1375 493 LT. OVIDIU BALEA (STR.) 4.839 19.358 494 LUCERNA (STR.) 187 748 495 LUDUS (STR.) 102 408 496 LUDWIG VON YBL (STR.) 504 2.018 497 LUGOJULUI (CAL.)* 2.703 21.624 = = 498 LUIGI GALVANI (STR.) 87 348 R| | R|_ | i] | i] | | | | a] | | R| RR] | e] | | | | 499 LUMINIŢA BOȚOC (STR.) 237 949 500 LUNCANI (STR.) 636 2.542 501 LUNGII (STR) 261 1.045 502 LUNEI (STR) 481 1.823 503 LUȚĂ IOVIȚĂ (STR.) 239 955 | | | | | | | = | xR| | | m) xR| | 504 MACARIE (STR) 171 685 505 MACILOR (STR.) 678 2.713 = R| | | | | = = 506 MĂCIN (STR.) 436 1.744 507 MADONA (STR.) 243 974 508 MADRID (STR.) 214 857 509 MAGNOLIEI (STR.) 762 3.047 510 MAIOR TITUS MUREŞAN (STR.) 423 1.691 511 MANGALIA (STR.) 793 3.170 R| x] | a] | | | | e | | m| | | | 512 MANOLE (STR.) 225 899 513 MĂRĂŞTI (P-TA.) 285 1.139 514 MARCEL IANCU (STR.) 283 SS | STITI IS STI ST SI SE SE SE | SE oo | SF SF IS IS SS SS St It st sr e st st 1.132 | pa] | | e] | R| RR] Rx] | | 515 MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.) 1.439 5.758 16/29

x| x x| x| TsI 9st CULS) ITIOAS NVAIAH LS x x| 68 v TI CU.LS) IDIAODLOI NAN AHDIOAHD 94 x| x x| x| Ls Lbl (VAATV) ANSOI HILIVW|_SVS 88 t LOT (VA TV) NIHDNID x x| 166 cz CULS) ONVL VIANRIAVD HILIVA| £bS x x| co 9L CILND NVWSO Th x x €00'T v LOS CULS) NIdIVD NVI IbS x| 009 v SSI CLS) QDNAT OS x| x x| x| 10zE£ v 008 (LS) (8161) NDSAd0Od TANYOD x x| cv 801 CULS) VLNONT TANHOD HILLIVW| SES x x 9£6 vEZ CULS) VOITNAYVZ NILNV.LSNOO LES x x| SI6 6zT ONVADTIA NILNY.LSNODO HILIVW|_9£S x| x x| x| 697 LS9 CILS) AVI NILNVILSNOD HLLIVA| SES x x| v89'1 Ir CULS) HILIVW| ES x| x x| x| 6£IT SES CULS) VLAQ NVOI TANOT0D HILIVW|_EES x x| 9SITZ v 6£S CULS) ONVIYNAAD YILLIVA| TES x x IL6 v tz CUILND NVIIOTI NOINV YILIVIN Is x S06 v 9TT CULND VAVS VIADNY ULLIVW|_0£S x x| zso'l £9T CULS) VAVAD NIUINVXATV 67 x x LLY 61 (LS) ISOXOHD MNIINVXATV x| x x| x| tz b Iz CULS) IAHLOTI NILIVW| LTS x TSL 881 CULS) LOIVHNIAWAD NILIVW] 97 x| x x| x| 68 v tu (CU.LS) ANVALNAW SONIVA SzS x| x x| xl t86 9bT VDOW SOTIVA| vTS x| x x| x| STI v CULS) VNVIIVW| €TS x x L8S Lţl (ULS) ASVNYL VIIVW| x 89£'1 v zbE CULS) MNIVDOd VIIV Izs x| x x| x| 0€8's 8SV'I (LS) INIDIVA 0zS x| 860% bv STS CULS) SVLIHDIYW] 61 x| x x| x| 1891 Oz CULS) IOTIVLIVOIYA|_SIS x 8b6 tv LET (ILS) IOTALTIVDIVA| LIS x| x x| x| Ts II CU1S) NILNYV.LSNOOD 91

548 MARTIR IOAN BUTEANU (STR.) 182 729 549 MARTIR IOAN CIORDAŞ (1918 ) (STR.) 498 1.993 = = 550 MARTIR IOAN MARIUȚAC (STR.) 120 480 551 MARTIR IOAN TĂNASE(1949) (STR) 660 2.641 | a] | | a] | 5352 MARTIR IOAN V. AVRAM (ALEEA) 124 494 553 MARTIR ION MIRON (STR.) 470 1.879 = = 554 MARTIR MARIA ANDREI (STR.) 440 1.762 | | | | | | 555 MARTIR MIHAI APRO (INTR.) 175 298 556 MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ (STR.) 589 2.356 557 MARTIR OCTAVIAN TINTARU (INTR.) 330 1.319 558 MARTIR OVIDIU MUNTEANU (STR.) 169 676 559 MARTIR PETRU HAȚEGANU (STR.) 243 971 | | | 560 MARTIR RADIAN BELICI (SCR.) 40 162 561 MARTIR REMUS TĂSALĂ (STR.) 405 1.620 562 MARTIR SEBASTIAN IORDAN (STR.) 259 1.037 563 MARTIR SILVIU MOTOHON (STR.) 1765 3.062 564 MARTIR SORINEL LEIA (STR.) 118 [<< [<« 473 | | | | | | | | | | | | | pe] | | | | | | | 565 MARTIR VALENTIN APARASCHIVEI (INTR.) 67 270 566 MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ (STR.) 141 564 567 MĂSLINULUI (STR.) 810 3.239 568 MĂTĂSARILOR (STR.) 635 2.541 569 MATEI MILLO (STR.) 790" 3.162 570 MĂTRĂGUNEI (STR.) 551 2.206 m) | AR] x) | | = x] | | x 571 MEHADIA (STR.) 339 1.356 572 MELODIEI (STR.) 386 1.545 = | | e | | | | | RR] RR] | e] | | = 573 MESERIAŞILOR (INTR.) 147 587 574 MESTEACĂNULUI (STR.) 354 1.420 ST MICHELANGELO (STR.) 467 3.732 576 MICȘUNELELOR (STR) 170 681 577 MIHAI EMINESCU (BUL.) 1.144 4.577 578 MIHAI VITEAZU (BUL.) 714 6.189 | | | | | | E E] | | | | 579 MIHAIL IVANOVICI GLINKA (STR.) 331 SF|SITISTI TITI || E |«t [oo | + | + |co | 1.326 | | | | | a] | | 18/29

580 MIHAIL JORA (STR.) 90 361 581 MIHAIL KOGĂLNICEANU (STR.) 716 2.863 582 MILANO (STR.) 310 1.242 583 MILCOV (STR.) 198 780 584 MILE CÂRPENIŞAN (STR.) 372 1.487 585 MILOS CRNJANSKI (STR.) 382 1.528 586 MINERVA (STR.) 83 330 587 MINIŞ (ALEEA) 209 837 588 MIORIȚA (STR.) 241 963 589 MIRCEA CEL BĂTRÂN (STR.) 2.196 8.786 590 MIRCEA DIMITRIE RATIU (STR.) 395 1.580 5391 MIRCEA ELIADE (P-TA.) 15 | | | | 592 MIRCEA HOINIC (STR.) 171 684 593 MIRCEA POPA (STR.) 125 499 594 MIRESEI (STR.) 263 SISISTISTITITISTITITITI TIS | At | 2.101 595 MITROPOLIT DR. VASILE LĂZĂRESCU (STR.) 161 644 596 MITROPOLIT VARLAAM (STR.) 367 1.470 597 MOGOȘOAIA (STR.) 121 483 598 MOISE DOBOŞAN (STR.) 1.885 7.541 599 MOISE NICOARĂ (STR.) 425 1.700 600 MOLDOVEI (STR.) 454 1.817 601 MOLIDULUI (STR.) 437 1.747 602 MORARILOR (SPL.) 103 412 603 MOŞȘNIȚEI (CAL.) 1.358 5.431 | | | | | pe | | | | | ie] | pe 604 MOȚILOR (STR.) 134 536 m| | | | e pe | | | | | e | << | | | | e e] | 605 MULHOUSE 457 1.828 = 606 MUNCITORILOR (STR.) 511 2.043 607 MUNTELE MIC (STR.) 112 450 608 MUNTENIEI (STR.) 677 2.706 609 MUNȚILOR (INTR.) 455 1.818 610 MUREŞ (STR.) 3.609 14.438 = 611 NEAJLOV (STR.) 982 S|S|STISTIS| TITI STITI SI SI SI SI St 3.930 19/29

612 NERA (STR.) 515 2.060 613 NICHITA STĂNESCU (STR.) 125 500 614 NICOLAE ANDREESCU (STR.) 1.049 4.196 615 NICOLAE BĂLCESCU (P-TA.) 86 346 616 NICOLAE BOBOC (ALEEA) 79 316 617 NICOLAE D. COCEA (STR.) 1.073 4.290 | | | | | | e] | | | | | | | R| | | | LA 618 NICOLAE GHIMBOAŞE (STR.) 189 155 619 NICOLAE GRIVU (STR.) 263 1.050 620 NICOLAE IVAN (STR) 318 1.272 621 NICOLAE LABIŞ (STR.) 199 797 622 NICOLAE STOICA DE HAȚEG (STR.) 1.158 4.632 = 623 NICOLAE TABLE (STR.) 187 749 624 NICOLAE TINCU VELEA (STR.) 366 1.463 625 NICOLAE TITULESCU (SPL.) 3.447 13.790 626 NICOLAE URSU (STR.) 301 1.204 627 NICOLAUS COPERNIC (STR.) 452 1.808 | e] e] PR | | | a] | | e] e] | | x] RR] x RR] RI] RR] RR] | 628 NICOLINT (STR. 188 153 629 NICU FILIPESCU (STR.) 415 1.659 630 NIKOLAUS BERWANGER (STR.) 251 1.004 631 NISTRULUI (SPL.) 770 3.081 632 NORMA (STR.) 202 SFISISTISTISTISTITI STITI TITI STITI SI SIFI | «ft 808 | | | RR] | | | e | | | | | | xR| | = 633 NOTTINGHAM 182 634 NOUĂ (STR.) 740 2.959 = = = = 635 NUFAR (STR.) 543 2.171 = = 636 OBREJA (STR.) 344 1.377 = = = 637 OCTAV BĂNCILĂ (STR.) 248 993 R| RR] | | e] e] | | e] | | 638 OCTAVIAN GOGA (STR.) 97 387 639 OEDIP (STR.) 469 1.877 640 OFCEA (STR.) 314 * 1.258 641 OITUZ (STR) 308 2.465 | | | m| | | m) | | 642 OLANDA (STR.) 497 1.988 m| |) | x | | | 643 ONOAREI (INTR.) 82 2327 = 644 ORĂȘTIE (STR.) 463 SEI IS ST TE |O| TIS 1.852 20/29

645 ORAVIȚA (STR.) 218 871 646 ORHEI (STR.) 301 1.204 647 ORHIDEELOR (STR.) 72 688 648 ORION (STR.) 609 2.436 649 ORMOS ZSIGMOND +17 468 650 OSCAR SZUHANEK 464 1.856 651 ORŞOVA (STR.) 708 2.832 | | | | | 652 OVIDIU CIONCA (INTR.) 163 654 653 OVIDIU COTRUŞ (STR.) 2.760 11.039 x = 654 PAUL NEAGU 278 1.112 655 PĂCII (STR.) 412 1.647 656 PĂDUREA VERDE (ALEEA) 1.644 6.578 657 PALANCA (STR.) 63 zi | | | | | | 658 PALERMO (STR.) 669 2.674 659 PALMIERILOR (STR.) 622 2.486 = 660 PANSELELOR (STR.) 700 2.799 661 PANTELIMON HALIPPA (STR.) 138 553 662 PARÂNG (STR.) 1.000 4.002 | | a] e | | | 663 PARCULUI (STR.) 225 899 664 PARIS (STR.) 303 1.212 = 665 PARMA (STR.) 310 1.238 666 PĂSTORILOR (STR.) 368 1.470 667 PAUL CHINEZUL (STR.) 191 763 668 PAUL CONSTANTINESCU (STR.) 132 2.928 669 PAUL MORAND (STR.) 1.055 4.221 670 PĂUN PINCIO ION (P-TA.) 112 450 671 PAVEL DAN (STR.) 407 1.629 672 PAVEL JUMANCA (STR.) 331 1223 | | | = R| | | x] x] x] | | | | | x] 673 PAVEL ROTARIU (INTR.) 149 59 674 PAVEL STOICA (STR.) 376 1.505 = 675 PELBARTUS (STR.) 202 809 676 PELICANULUI (STR.) 545 2.180 | | |] | | |] 677 PELINULUI (STR.) 375 SE|ST IS | STITI ST TITI STI FIST SF SF SF | SE SF SF FIST SF |SF | FIST IS IT ISIS SF Sr |st | 1.300 21/29

678 PENEŞ CURCANUL (SPL.) 417 1.667 679 PERLEI (STR.) 718 2.874 680 PERU (INTR.) 223 887 681 PETER JECZA 316 1.264 682 PETOFI SANDOR (P-TA) 155 622 683 PETRE ISPIRESCU (STR.) 346 1.383 | | | | | 684 PETRE OLARIU (STR.) 200 802 685 PETRE PĂCURARIU (INTR.) 99 395 686 PETRE RÂMNEANȚU (STR.) 485" 1.941 Lai 687 PETRE STOICA (STR.) 2.658 10.632 X 688 PETRU BANDU (STR.) 197 789 689 PETRU CERMENA (STR.) 332 1.328 690 PETRU MAIOR (P-TA.) 83 333 691 PETRU PUŞCHIȚĂ (INTR.) 79 317 692 PETRU RAREŞ (P-TA.) 112 446 693 PETRU VINTILĂ (STR.) 104 417 694 PETUNIEI (STR.) 304 1.218 695 PINDULUI (STR.) 501 2.005 69% PISA (STR.) 167 667 697 PLANTELOR (INTR.) 124 494 | | | | | | | | | | 698 PLATANILOR (STR.) 584 2.336 699 PLAUTIUS ANDRONESCU (STR.) 350 1.401 = = 700 PLEVNEI (P-TA.) 199 797 701 PLOPULUI (STR.) 78 311 702 PODGORIEI (STR) 745 2.980 m | << 703 POIANA MĂRULUI (STR.) 217 866 704 POIANA RUSCĂ (ALEEA) 348 1.391 = 705 POIENIȚEI (ALEEA) 318 1.272 706 POLONĂ (STR.) 3.853 15.412 707 POMICULTURII (STR.) 867 3.469 708 PONEASCA (STR.) 248 992 709 POPA ANCA (STR.) 218 860 710 POPA LAURENȚIU (STR.) 129 ST|STISTITITITISTI TIS TITI TI TITI TIS | FITI SI SF SE SF SE SES | TI SI SF SF ST IS | ST 517 | | | | 22/29

711 POPA ŞAPCĂ (STR.) 530 4.237 712 POSADA (STR.) 416 1.666 713 PRAHOVA (STR.) 194 715 714 PRIETENIEI (STR.) 427 1.708 | | | | | | = 715 PRIMĂVERII (STR.) 85 339 716 PROF. ALEXANDRU CIŞMAN (STR.) 291 1.165 = x 717 PROF. ANTON KATHREIN (INTR.) 216 o|S|TITITITIt 864 = = 718 PROF. DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU (STR) 930 3.720 719 PROF. GHEORGHE LONGINESCU (STR.) 213 852 720 PROFESOR DR. VALERIU ALACI (STR.) 365 1.459 721 PROGRESUL (STR.) 483 1.931 722 PROTOPOP GEORGE DRAGOMIR (STR.) 262 1.048 = PROTOPOP GEORGE POPOVICI (STR.) 268 1.072 1724 PROTOPOP MELEȚIE DRĂGHICI (SPL.) 527 2.109 x| | | e] | | | | | e] | | 725 PRUNULUI (STR.) 113 451 726 PRUTUL (STR.) 455 1.821 = = 727 PUTNA (STR.) 286 1.143 728 RADU DE LA AFUMAȚI (STR.) 322 1.288 729 RADU TUDORAN (STR.) 371 1.482 730 RÂNDUNELELOR (STR.) 218 873 = 731 RAPSODIEI (STR.) 310 1.241 =. = 7” RARĂU (STR.) 379 1.514 a] | | x | | 733 RĂSĂRITULUI (STR.) 539 2.155 734 RÂULUI (INTR.) 117 468 1735 RĂZBOIENI (STR.) 289 RU 736 REGELE CAROL I (BUL.) 708 2.833 737 REGELE FERDINAND I (BUL.) 561 4.489 | | | | m| | | | 738 REMUS (STR.) 305 1.219 739 RENAŞTERII (STR.) 931 3.726 = „x 740 REPUBLICII (BUL.) 1.465 11.723 | | | | | | | | | | 741 REZISTENȚA BĂNĂȚEANĂ (STR.) 467 SISISTISTITISTITI TITI STITI TI TITI SIE || E oo || + 1.868 | | | a] | | 23/29

x 968 v vu CULS) NVALSOAT- NVIONI NVOI LIS] LL x 806 v LT CULS) MIVSOND NVOI LIS] TUL x| x| x xl xl v II CI.LS) VAVS UL x x TEL v £SI NONNLVS| OLL x IOLI STb CULS) TIVW OLVS| 69 x x x| 8st v STI VSOLADASINAVS| 894 x| x] x| x| x| LIGI GLY (LLS) IOTANAIZNYS| LOL x| x| x| x| x| zIIz 3zs (VAATV) ILYLYNYS| 99 x x x| zeES EEE (ULS) IDIA0DYS TINWYS| SL x| x| x| x| x| ze v 0z8 TIAWYS| VL x x x| SU v I8I CILS) AIDTVS €9L x| x| x| x| x| care v I8L IOIWYDTVS] TIL x v col CULS) [VIS I9Z x| x| x| x| x| 8 068'S CTYVD) ININDVS 09L x x LS9 vol (VAATV) NLADYS| GSL x x 60£ LL CUILND IANIAVS SSL x| x[ x| x| x too v ISI CULS) VIIONYW NIAVS] LS x x ETA v LLI CULS) ANVILOAA NIAVS| x| x| x| x| x| L6oI t vLT (ULS) IODYIAI NIAVS| SSL x x x| ES tv c£TI ONVIIIS SL x| x| x| x| x| cot Iz0'l CULS) IALTVAM ITOMNMI| ESL x| x[| x| x| x| Ltve 298 (IS) OLLO TSL x| x| x| x| x| LaTI v zT CULS) ISL x| x| x| x| x| sI6z t 6 (ULS) INTANTDIVWZOI| _OSL x| x| x| x] x| ocs LS6 CULS) IOTIAZOU] GL x| x| x| x| xl 9% v 907 CULS) VONALOI| StL x ZE I8 CULND LVL x x x| LESE v 88 x| Xx| x| x| x| 6891 ub (CILS) VAMVI x| x| x| x| x| €cot v 8sT (GIND VOI] x| x| x| xl x| oLzI v SI£ (IIS) fl x x| z8E v 96 CULS) ANZLINVHISO TIVHOITI| TL

714 SCURTĂ (ALEEA) 99 39 715 SEBEŞ (STR.) 314 1.255 776 SECERII (STR) 425 1.700 171 SEVER BOCU (CAL.) 2.708 21.663 778 SEVERIN (STR.) 263 1.053 779 SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR.) 1.092 8.737 | | | | | | e | 780 SFÂNTA MARIA (P-TA.) 185 738 781 SFÂNTA ROSALIA (STR.) 155 621 782 SFÂNTUL IOAN (STR.) 210 840 783 SFÂNTUL NICOLAE (P-TA.) 241 964 784 SIBIU (STR.) 301 1.203 785 SIEMENS (STR.) 984 3.937 | | a] a i] e i | pa e E | | | x] | | RR] | ||] e] | a] | | e] | | | | | 786 SIGHET 140 560 787 SILISTRA (STR.) 1.109 4.437 = 788 SIMION BĂRNUȚIU (STR.) 1.061 8.486 = 789 SINAIA (STR.) 262 1.049 = | R| | |] i] 790 SMEURIȘULUI (ALEEA) 77 309 791 SOCRATE (STR.) 438 TR 792 SOMEŞ (STR.) 415 1.662 | | | | | | | | | | | | 793 SORIN TITEL (STR.) 264 1.055 794 SOROCA (STR.) 318 1.270 795 SOVATA (STR.) 122 487 1796 SPARTACUS (STR.) 275 1.099 1797 SPĂTARUL MILESCU (STR.) 205 818 | RR] | |] | | | | | e] | 798 SPERANȚEI (ALEEA) 128 511 799 SPIRU HARET (SPL.) 441 1.765 800 STAN VIDRIGHIN (CAL.) 1.983 15.866 801 STEAUA (STR.) 643 2573 802 ŞTEFAN CEL MARE (STR.) 814 3.257 803 ŞTEFAN CICIO POP (STR.) 118 473 | R| | |] | |] | | | | x] | | | | E] | | E] E | 804 ŞTEFAN FOGĂRAŞI 416 1.664 | | x] |] | e] <<] 805 ŞTEFAN NĂDĂŞȘAN (STR.) 306 1.223 = = 806 ŞTEFAN PROCOPIU (STR.) 1.197 SF|ST| EP [ST JOS FIST | TIT POST FF | FIST | SF IT [ST | IF | E JO SF IT IT ITI 4.787 25/29

x| x| x| x| x| vio€ ESL C(ULS) x[ x] x| x| x| 9661 66 CULS) INTINSATAri] 8£8 x 904 v LLI CULND dOd NVSINIL AMIAAIL| LES x|_ x| x| x| x| coe 9L (VA IV) MIAMI] 9£8 X| x| x| x x v 969 (LS) SES x|_ x| x| x x| cesz 804 NVAV VE x|_ x| x] xl x tiv v SII CVL-d) SAqAi| x TE 18 CUILND ANVAINDNNA YOMOAI] ZE x| x| x| x| x| 898 v LIZ (CUI.LS) NOSTINDNA IOMOAL 18 x| x] x| x] x| IbLt S8T'I (GILS) x| x| x| x| x| 8997 L99 C(ULS) VAaai| 688 x x SLS v bl (ULS) NTNILVAL| 878 x x x| LE9T v 60% CULS)NVIZVI| LU x| x[ x] x| x| asi v IE CULS) VHONVO VLVI| 978 x| x[ x] x| x| ozE 7 6 CULS) STIAW x| x| x| x| xl to v £bz CULS) VIdVI| x x LIST Sb CXIND IDNVTIVI| x| x| x| x| x| zoo 8 6sTI NISANOI ANIVI| ZT x| x] x| x| x| Im CULS) LOVI] 178 x|_ x] x[| x x| zoTI CULS) NADVD 078 x| x| xl x| se 88 (GIND 618 x x x| v INI CILND INTALANOS| 818 x| x| x| x| xl us v SIVI VNITAS LI8 x x x| v TI CTA8) INTNAŢNS 918 x SLL v6l (LS) IATNDAS SI8 x| x] x| x x| osTz t CULS) VAVADOS| VIS x sc 60l CILS) VSVATNans| £18 x| x| x| x x| v00'I CULS) IOTIIVANLS| TI x| x[ x| x| x] 0zSI 08£ (VAATY) LI8 x| x| x| xl x| csoe tv Iz6 CULS) INTNINVILS| 018 x u9 391 608 x| x| x| x xl ces v (LS) TNAVIALS| 808 x x x| 900'1 ISz IANOZS NVAALS| 108

64/ZE x| x[ x| x| x| Bre b 96L CULS) VIVOSITYVA| 8 x x x| SI8 v vo CULS) 148 x I£0%z 80S CILS) TNMVA| 048 x x x| 006 STz INSIVDNTYD INMVAJ 698 x| x| x] x xl L0G1T v LLY CUILS) ANIZA| 898 x| x| x| x| x| L6TL v ves (TV) INASIN| 498 x| x| x| x x cooz IS9 CULS) SONVIA]| 998 x x b6v'l LE CULND S98 x| x| x| x| x| 6brs LEVI CULS) VNVIVUAL x| x] x| xl x| sssz b 6£9 CULS) VOIAL £98 x| x| x| x| x| core v (1dS) 198 x| x| x| x| x| v8sz 99 ZAHDIV 198 x x bbTT v 19S (ULS) VIVZL 098 x bl tv 981 OSIATIL| 658 x| x| x| x| x| zor OLT (ULS) VLVIAVILI| 858 x| x| x| xl xl Lt 9811 CUYLS) VINA NVIVIL| LS8 x x| SIL v GLI CULS)DVAON NVIVIL| 958 x x x| 881 VA (CULS) NISATVI NVIVIL SS8 x| x] x| xl x| 196 bt CULS) NISHULAWAA NVIVUL|_vS8 x| x[| x| x| x| v89z 9 VOSOL £S8 x|_ x] x| x| x] 8 "S09'S CTVO) x 986 v LbT (X1S) ONRIOL| 158 x| x] x| x| x| se v 768 0S8 x| x| x| x| x| sI v £I£ CULS) 6V8 x| x| x| x x so ISI CAL) VIITdOL 8v8 x[| x] x| x| x| ovi ISE (ULS) NOSAIOIVW NALIL| LV8 x| x] x[ x x b 981 (XS) NVIIL| 948 x x| LLE 6 CYVL-d) INTALAIANIL|_St8 x x S6£ 66 (CULND IDIAOdOd IALONWII]| th x x x| Lu z8I CULS) ARIVIID IALOWIL cs x| x| x| x| x| 9407 v GIS NTADOWIL| Th x x x| Iv vol CULS) INTASINIL Ib8 x| x| x] x x IL CULS) 048

873 VĂLIUG (STR.) 200 799 874 VÂNĂTORILOR (STR.) 492 1.966 875 VĂRĂDIA (STR.) 280 1.120 876 VASILE CÂRLOVA (STR.) 536 2.145 877 VASILE CREŢU (STR.) 289 1.156 878 VASILE LUCACIU (STR.) 380 1.521 m) | | |) | | x x 879 VASILE NICOLESCU (STR.) 184 735 880 VASILE PÂRVAN (BUL.) 814 6.513 = = 881 VASILE VOICULESCU (STR.) 274 1.094 = Lai m) | | | | 882 VEGETAȚIEI (STR.) 239 957 883 VENUS (STR.) 615 2.461 884 VERDE (STR.) 675 2.700 885 VERONICA MICLE (STR.) 223 893 886 VICTOR BABEŞ (BUL.) 808 3.234 887 VICTOR HUGO (STR.) 942 3.768 888 VICTOR VÂLCOVICI (STR.) 866 3.464 889 VICTORIEI (P-TA.) 48 193 890 VIDIN (STR.) 242 969 x) | | e | e] e] | | | | e e] i] | 891 VIILOR (ALEEA) 1.410 5.639 892 VIOLETELOR (STR.) 290 1.160 = = 893 VIRGIL BIROU (STR.) 216 862 894 VIRGIL MADGEARU (STR.) 709 2.836 RR] R| RR] | |] e | e e a] | | | a) i] E RI | | | | | | | | | e] e | | | | | | | | | e e] | | | e] | | 895 VIRGIL ONIȚIU (STR.) 354 1.417 896 VIRGILIU (STR.) 489 1.955 = 897 VIRTUȚII (STR.) 283 1.132 = 898 VLAD BÂNĂȚEANU (STR.) 257 1.029 = 899 VOLTA (STR.) 131 604 900 VRANCEA (STR.) 244 975 901 VUK ST. KARADZIC (STR.) 813 3.253 902 VULTURILOR (STR.) 1.464 5.854 903 WILHELM TELL (STR.) 1.420 5.681 904 WILLIAM SHAKESPEARE (STR.) 486 1.946 905 ZAMBILELOR (STR.) 289 SFISISI STITI TIS |PI SI TI TITI SIFI STITI SI SI SF SF IS ISIS | TIS FT IT St 1.158 | | | | | | | | RR] | | | 28/29

906 ZÂNELOR (INTR.) 129 515 x 907 ZARAND (STR.) 236 945 x 908 ZĂVOI (STR.) 127 510 x x [x 909 ZEFIRULUI (STR.) 428 1.712 |x 910 ZENIT (INTR.) 369 = | R| | x] 1.474 = = 911 ZIDULUI (INTR.) 48 193 912 ZIMBRULUI (STR.) 149 597 913 ZIMNICEA (STR.) 548 2.191 914 ZORILE (STR.) 504 2.015 915 ZURICH (STR) 717 2.867 916 ZUROBARA (STR.) 259 | e] a] | | | | | | | a | | | | | | | | | | | SFISISTI TITI TITI tf 1.037 TOTAL (în metri pătrați): 2.183.750 * Completare lungime stradă ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT CONSILIER FABIOLA PAULA TĂNASĂ 29/29

Anexa nr. 3a la Caietul de sarcini nr. Lista stațiilor mijloacelor de transport în comun, pentru care urmează a se realiza activitatea de intretinere Suprafața salubrizată Nr. crt. Denumire tronson stradă Denumire stație mijloc de transport în comun (mp) 1 Pod Cl. $agului 50 2 Shopping City 50 3 P-ţa Veteranilor 50 4 Bd. Dâmboviţa 50 5 P-ţa I. Maniu 50 6 Regele Carol 50 1 Pop de Băseşti 50 8 Traseul: Pod C, Sagului - Calea Sagului - bv. 16 Decembrie - Bv. Iuliu Gara de Nord 50 9 Maniu -str. Pop de Basesti - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf.Ioan - P-ţa R. Maria 50 10 _|str.Ghe. Lazar - Calea Circumvalatiunii - Calea Aradului - Giratie Selgros Ghe. Lazăr 50 Il si retur Circumvalaţiunii 30 z P-ţa C. Europei 50 13 Miresei 50, 14 Cl. Torontalului 50 15 Liege 50 16 UT.T, 50 17 Agronomie 50 18 Selgros 50, 19 Continental 50 20 Ghe. Domăşnean 50 Traseul:Continental-Calea Buziasului - P-ta Ghe. Domasnean- str. Venus - ta a 33 str. Maresal Prezan Constantin - bv. Sudului - bv. Dr. losif Bulbuca - str. Spitalul Judi ET 2 i A pitalul Judeţean 4 Aries - str. Cluj -bv. Michelangelo - str. Hector -str. Oituz - P-ta Marasti - Cluj ET Calea Alexandru Ioan Cuza - P-ta Consiliul Europei - Calea Sever Bocu - 25 esti Complex Studenţesc 50 ET SIT. Sfintii Apostoli Petru si Pavel -str. Oravita str. Frigului - str. eter 50 Demetriade -str. Divizia 9 Cavalerie - P-ta Consiliul Europei - Calea = 7 n, P-ţa C. Europei 50 %8 Alexandru Ioan C uza- P-ta Marasti - -str. Oituz - str. Hector bv. Pad Sei 50 Michelangelo - str. Cluj- str. Aries- bv. Dr. Iosif Bulbuca - str. Lidia - str. : 29 i RT: Div 9 Cavalerie 50 Venus - P-ta Ghe. Domasnean - str.Siemens - Continental T < 30 Pomiculturii 50 31 Ap. Petru şi Pavel 50 32 Stuparilor 50 33 Apicultorilor 50 34 Muzicescu 50 35 Mureş 50 36 M-şal C-tin Prezan 50 ST] Traseul : Apicultorilor - Calea Martirilor 1989- str. Aries - str. Cluj - Bv Metri Panel = 38 TAI Cl. Martirilor 30 39 Vasile Parvan - Splai Tudor Vladimirescu - Splai Nicolae Titulescu - Cluj 50 Bv.Gen. I. Dragalina - Gara de Nord - Bv. Republicii - Bv.Regele E — 2 Ferdinand - bv. V.Parvan - str.Cluj - Calea Martirilor - Apicultorilor Complex Studențesc E 41 Univ. de Vest 50 42 Pod Mit. Şaguna 50, 43 Jiul 50 44 N.Titulescu 50 45 Gara de Nord 50 46 Bastion 50 47 P-ţa Badea Cârţan 50 48 P-ţa V. Economu 50 49 Arena Aqua 50 50 | Traseul: Bastion - str.Take Ionescu - Bv. Simion Barnutiu - DN 6 - Real 3 DN6 50 51 Aeroport Civil - Cartier Aeroport - UM Aeroport si retur Jumbo 50 52 Hella 50 53 Aeroport Civil II 50 54 Cartier Aeroport 50 55 UM Aeroport 50 56 Ghe. Barițiu 50 57 Gara de Nord 50 58 P-ţa 700 50 n Traseul: str.Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Ghe Dima - P-ta e E n 60 A _, x P-ţa Badea Cârţan 50 Marasti - str.Oituz - Bastion - str.Take Ionescu - Bv. Simion Barnutiu - DN| 61 P-ţa V. Economu 50 &_ Aaranart Civil ci ratur 1/6

= rupe Cava orcii 62 Arena Aqua 50 63 DN6 50 64 Jumbo 50 65 Aeroport Civil 50 66 P-ţa C. Europei 50 67 Miresei 350 E Traseul: P-ta Consiliul Europei -Calea Aradului - str. Miresei - Calea Liege 50 n Torontalului - Metro - Platforma Industriala ( PITT S CE orontalul etro - Platforma Industriala ( ) < 70 Metro 50 71 AGIL 50 72 PITT 50 13 T. Grozăvescu 30 74 Parcul Copiilor 50 753 Pasaj Michelangelo 50 76 Univ. de Vest 50 77 Pod Mit. Șaguna 50 78 P-ţa Mocioni 50 79 Brâncoveanu 50 Traseul: P-ta Grozavescu - Bv. Michelangelo - Bv. Vasile Parvan - Splaiul Da A = Tudor Vladimirescu - bv. 16 Decembrie - str. Budai Deleanu - str. Banatul Bd Dâmboviti 50 _ str. Nicolae Andreescu - P-ta Petofi Sandor - str. LSlavici - str. Wilhelm = — E 83 Tell - str. Polona - Abator si ret Opre Gogu 50 ell - str. Polona ator si retur RT IT 84 Păcii 50 85 V. Simionescu 50 86 Liceul Auto 50 87 Podgoriei 50 88 C.I. Nottara 50 89 Răscoala din 1907 50 90 FZ.B. 50 91 Abator 50 92 Pod Cl. Şagului 50 93 Izlaz 50, 94 Bujorilor 50, 95 P-ţa Veteranilor 50 96 Bd. Dâmboviţa 50 97 Brâncoveanu 50 98 Porumbescu 50 99 P-ţa Bălcescu 50 100 Fac. de Mecanică 50 101 Fac. de Electrotehnică 50 - Traseul: Pod Calea Sagului - str. Izlaz - str. Bujorilor - Calea Sagului - bv. ENA E 16 Decembrie - str. Porumbescu - Bv. Mihai Viteazul - Bv, Vasile Parvan - — 104 : Pestalozzi 50 105 str. Pestalozzi - str. lepurelui - str. Baba Dochia - str. A.Saguna - Radio Timisoara 50 str.I. Vulcan - Str.Campului - str.Torac - Calea Mosnitei - str.Albastrelelor - _ 106 Sacra ze Iei Iepurelui 50 str.Tata Oancea - str.Demetrescu si retur 107 A Saguna 50 108 Iosif Vucan 50 109 Uzina de apă 50 110 Căprioarei 50 111 Levănţica 50 112 Apateu 50, 113 Azur 50, 14 Plastique Forme 50 115 Albăstrelelor 50 116 T.Demetrescu 50 117 Şcoala Plopi 50 118 Gara Timişoara Nord 50 119 Bv.Regele Carol I 50 120 P-ta Al, Mocioni 50 121 P-ţa Sf. Maria 50 122 Catedrala Metropolitana 50 n Taseul: Gara de Nord - Bv.Gen. 1. Dragalina - Bv.Regele Carol I - P-ta Al. Spitalul de Copii, SE 124 ai P-ta Timisoara 700 0 133 Mocioni - P-ta Maria - Bv. Carmen Sylva - str. Dr. L.Nemoianu - P-ta 700 - Eta Libertatii SS 126 Bv.Revolutiei 1989 - P-ta Traian - str. Mihalache loan - str. A.Saguna - str. Hotel Continental 50 IT Gh. Adam - Aleea CFR - str. M. Kogalniceanu - str. Dacilor - P-ta ciclul 50 Traian - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 - str. Dr. L.Nemoianu - Bv. Carmen — E Sylva - P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni - Bv.Regele Carol I - Bv.Gen. L. 4 Dap E + — Dragalina - Gara de Nord a < 130 Prinţul Turcesc 50 131 P-ţa Sarmisegetusa 50 132 Lalelelor 50 133 P-ţa Gen. V. Economu 50 134 Spitalul Dr.V.Babeş 50 135 Staţia Meteo 50 136 Bd. Dâmbovița 50 137 Crizantemelor 50 2I6

138 Mangalia 50 139 P-ţa I. Maniu 50 140 Regele Carol 30 141 P-ţa Mocioni 50 | Tascul: By.Dambovita- str.LPreşer - Bv.Regele Carol I- P-ta Al. _— Marke 143 Catedrala Mit. 50 4 Mocioni - P-ta Maria - Bv. Carmen Sylva - str. Dr. L.Nemoianu -P-ta 700 - Spitalul de Copii ET TIS Bv.Revolutiei 1989 - P-ta Traian - str. Dacilor - str.M.Kogalniceanu - P-ta 700 50 —] Aleea CFR - Str.Adam Gh - str.A.Saguna - str. Mihalache - P-ta Traian i E 146 By Revolutiei 1989 - P-ta 700 - str. Dr. L.Nemoianu - Bv. Carmen Sylva - P-ta Libertăţii XR E P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni - Bv.Regele Carol I- str.L.Preyer - toti 3 148 Ă Prefectură 50 Bv.Dambovita — 149 Bd. 3 August 1919 50 150 P-ţa Traian 50 151 P-ţa Badea Cârțan 50 152 Gara de Est 50 153 Arena Electrica 50 154 UM.T, 50 155 Stația Meteo 30 156 C.Torontalului 50 157 Matei Basarab 50 158 Amforei 50 159 B-dul Cetăţii 50 160 Balta Verde 50 161 D.I.Mendeleev 50 162 Calea Circumvalațiunii 50 163 P-ţa Timişoara 700 50 1%, Tascul: Calea Torontalului - Bv.Cetatii - P-ta 700 -By.Revolutiei 1989 - Feber = 165 SER Hotel Continental 50 P-ta Traian - str.Stefan cel Mare - Calea Stan Vidrighin - P-ta — si = 166 N 5 ri q Prefectură 50 Ghe.Domasnean - Calea Buziasului - Ciarda Rosie - Calea Buziasului - P- E II ta Ghe.Domasnean - Calea Stan Vidrighin - str.Stefan cel Mare - P-ta i Cp E Traian - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 - Bv.Cetatii - Calea Torontalului = — 169 F-ca de Bere 50 170 Banatim 50 71 F-ca de Detergenţi 50 172 Mecatim 50 173 Spumotim 30 174 P-ţa Gen.Ghe.Domăşnean 50 175 Electrotimiş 50 176 LOT. 50 177 Ciarda Roşie 50 178 Ronaţ 50 179 Războieni 50 180 A. Guttenbrun 50 181 Madona 50 182 G. Alexandrescu 50 183 A. Lăpuşneanu 50 184 Macilor 50 185 Zalău 50 186 Balta Verde 50 187 |Traseul: Ronat- calea Maresal [Antonescu - Bv.C.Brediceanu - P-ta 700 Mendeleev 50 188 - Bv.Revolutiei 1989 - Bv. 3 August 1919 - P-ta Traian - str.lon Circumvalațiunii 50 189 | Mihalache - str.A.Saguna - Calea Dorobantilor - str.Ghe Adam - str.Avram P-ţa 700 50, 190 | Imbroane - str.M.Kogalniceanu - str.Dacilor - Bv.3 August - Bv.Revolutiei P-ţa Libertăţii 50 191 - Bv. C.Brediceanu - Calea Maresal I.Antonescu - Ronat Hotel Continental 50 192 Prefectură 50 193 Bd. 3 August 1919 50 194 P-ţa Traian 50 195 Prinţul Turcesc 50 196 P-ţa Sarmisegetusa 50 197 Lalelelor 50 198 P-ţa V. Economu 50 199 Spitalul V. Babeş 50 200 Staţia Meteo 50 201 Bd. Dâmboviţa 50 202 Banatul 50 203 Transilvania 50 204 P-ţa Veteranilor 50 205 Chişodei 50 206 Izlaz 50 207 E. Zola 50 208 Progresul 50 209 Pavlov 50, 210 Mureş 50 211 Lidia 50 212 |Traseul: bv.Dambovita - str.Ana Ipatescu - str. Victor Hugo - str. Drubeta - Drubeta 50, 213 str.Independentei - str.Gh.Doja - P-ta Maria - Bv.16 Decembrie - Memorandului 50 3/6

214 | bv.Regele Ferdinand - str.Nemoianu - str.Brediceanu - Bv.Cetatii - Bucla P-ţa Bălcescu 50 213 C.Torontalului si retur Parc Doina 30 216 P-ţa Maria 50 217 Catedrala Mit 50 218 Spitalul de Copii 50 219 Brediceanu 50, 220 Circumvalaţiunii 50 221 Mendeleev 50 222, Balta Verde 50 223 Bd. Cetății 50 224 Amforei 50 225 M. Basarab 50 226 Cl. Torontalului 50 227 Gara de Nord 50 228 Regele Carol 50 229 P-ţa Mocioni 50 230 P-ţa Maria 50 231 Parc Doina 50 = Traseul : Gara de Nord - Bv.Gen. I. Dragalina - Bv.Regele Carol | - P-ta E E E 534 Al. Mocioni - P-ta Maria - str.Gh.Doja - str.l Decembrie - Calea Stan Cluj 50 35 —] Vidrighin - P-ta Ghe.Domasnean - Calea Stan Vidrighin - str.l Decembrie limbii 50 2 | str.Gh.Doja - P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni - Bv.Regele Carol | - Bv.Gen. 1mpla E I. Dragalina - Gara de Nord eta n Şi 237 Banatim 50 238 Cimitir Buziaş 50 239 F-ca de Detergenţi 50 240 Mecatim 50 241 Spumotim 50 242 Ghe. Domăşnean 50, 243 Cl. Torontalului 50 244 M. Basarab 50 245 Amforei 50 246 Bd. Cetăţii 50 247 Balta Verde 50 248 Mendeleev 50 249 Circumvalaţiunii 50 250 Brediceanu 50 251 Spitalul de Copii 50 252 Catedrala Mit. 50 253 P-ţa Maria 50 254 Traseul : Gara de Nord - Bv.Gen.I.Dragalina - Bv.Regele Carol -str.J. Parc Doina 50 255 | Preyer- Bv.Dambovita - Bv:Liviu Rebreanu - Bv.Dr.loan Bulbuca - P-ta P-ţa Bălcescu 30 256 Ghe.Domasnean si retur P-ţa Crucii 50 257 Cluj 50 258 Olimpia 50 259 Deliblata 50 260 Banatim 50 261 F-ca de Bere 50 262 P-ţa Traian 50 263 P-ţa Badea Cârțan 50 264 Gara de Est 50 265 Arena Electrica 50 266 UM.T. 50 267 Staţia Meteo 50 268 Ghe. Barițiu 50 269 Pop de Băseşti 50 270 Gara de Nord 50 271 Jiul 50 272 P-ţa R. Maria 50 273 P-ţa 700 50 274 | Traseu: Gh. Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. loan - str.Gh.Dima - P-ţa Mărăşti 50 275 P-ta Marasti - str.Oituz - P-ta LC.Bratianu - Bv.Tache Ionescu - Bv. S. Bastion 50 276 Barnutiu - C.Lugojului Poliţia Jud. Timiş 50 277 RATT 50 278 P-ţa Badea Cârţan 50 279 Samuil Micu 50 280 Renaşterii 50 281 P-ţa V. Economu 50 282 Arena Aqua 50 283 P-ţa Mărăşti 50 284 P-ţa 700 50 283 Circumvalaţiunii 50 286 Timiş 50, 287 | Traseul:P-ta Marasti - str. G. Dima - str. Gh. Lazar - str. Closca - str.Loc. Bd. Cetății 50 288 Ovidiu Balea - Pasaj CF si retur P-ţa A. Iancu 50 289 Vuk Karadjic 50, 4/6

290 G. Alexandrescu 30, 291 P-ţa de Gros 50 292 Pasaj C.F. 50 293 Ghe. Barițiu 50 294 Pop de Băseşti 50 295 Gara de Nord 50 296 Jiul 50 297 | Traseu: Gh.Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. loan - str.Gh.Dima - P-ţa R. Maria 50 298 |P-ta Marasti - Calea Al.I.Cuza - P-ta C.Europei - Calea Sever Bocu - LI. de P-ţa 700 50 299 |la Brad - Calea Sever Bocu - str.Episcop V.Lazarescu - Calea Aradului - P- P-ţa Mărăşti 50 300 ta C.Europei - Calea Al.I.Cuza - P-ta Marasti - str.Gh.Dima - str.Paris - Iulius Mall 50 301 Bv.Republicii - str.Garii - Gh.Baritiu. Cimitirul Eroilor 50 302 Div 9 Cavalerie 50 303 Pomiculturii 50 304 Ap. Petru şi Pavel 50 305 I.I.de la Brad 50 306 Prezan (buclă) 50 307 M-şal C-tin Prezan 50 308 | Traseu: Prezan (bucla) - str.Maresal C-tin Prezan - str. Aries - str. Cluj - Martir [. Stanciu 50 309 P-ta Leonardo da Vinci - Bv. Michelangelo - Bv. M. Eminescu - str. Cl. Martirilor 50 310 Traian Grozavescu - Bv. Michelangelo - P-ta Leonardo da Vinci - str. Cluj 50 311 Cluj - str. Aries - str. Maresal C-tin Prezan - str. Versului Complex Studenţesc 50 312 Parcul Copiilor 50 313 T. Grozăvescu 50 314 Prezan (buclă) 50 315 M-şal C-tin Prezan 50 316 Traseu: Bv. Sudului - Bv. Iosif Bulbuca - str. Aries - str. Cluj - P-ta Martir L. Stanciu 50, 317 |Leonardo da Vinci - Bv. Michelangelo - Bv. M. Eminescu - Grozavescu Calea Martirilor 50, 318 | Bv. Eminescu - Bv. Michelangelo - P-ta Leonardi da Vinci - str. Cluj - Cluj 50 319 str. Aries - Bv. Iosif Bulbuca - Bv. Sudului Complex Studenţesc 50 320 Parcul Copiilor 50 321 T. Grozăvescu 50 322 Agronomie 50 323 UT. 50 SE Traseu: sr. Baader - St. Infatiri - Bu Tache Ionescu - P-ta LC Bratianu - SE ŞI _ str.Oituz - P-ta Marasti - Calea Al.I.Cuza - P-ta C.Europei - Calea Aradului — 326 |. Insti n radului - P-ta C.E ci - Calea ALLC P-ţa C. Europei 50 357 nstitutul Agronomie Calea Aradului - P-ta C.Europei - Calea Al.LCuza P-ta Măristi 50 P-ta Marasti - str.Oituz - Bv. Tache lonescu - str. Baader —_+ E 328 Bastion 50 329 Poliţia Jud. Timiş, 50 330 Baader 50 331 CP. Solventul 50 332 Gelu 50 333 Pop de Băseşti 50 334 Traseu: C.P. Solventul - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. loan - Gara de Nord 50 335 str.Gh.Dima - P-ta Marasti - Calea Al.I.Cuza - P-ta C.Europei - Calea Jiul 50 336 Aradului - str.Liege - Calea Torontalului - P-ta C.Europei - Calea P-ţa R. Maria 50 337 Al.LCuza - P-ta Marasti - str.Gh.Dima - str.Paris - Sv.Republicii - P-ţa 700 50 338 str.Garii - C.P, Solventul P-ţa Mărăşti 50 339 P-ţa C. Europei 50 340 Remus Răduleţ 50 341 Liege 50 342 Gara de Nord 50 343 Pop de Băseşti 50 344 Regele Carol 50 345 P-ţa L. Maniu 50 346 Crizantemelor 50, 347 Bd. Dâmbovița 50 348 Traseu: Gara de Nord - Bv. Republicii - str. Garii - str. Ghe. Pop de Opre Gogu 50, 349 _|Basesti - Bv. Iuliu Maniu - str. Budai Deleanu - str. Prahova - str. Banatul - Păcii 50 350 Bv. Dambovita - str. Ion Barac - str. Ardealullui - str. Ioan Slavici - P-ta Canton C.F.R. 50 351 Ovidiu Codrus - str. Polona - Abatorsi retur Liceul Auto 50 E Podgoriei 50, 353 C.I. Nottara 50, 354 Răscoala din 1907 50 355 Polonă 50 356 FZB. 50 357 Abator 50 358 Cimitir Buziaş 50 359 F-ca de Bere 50 360 Iepurelui 50 a Traseul: Garaj Auto-C.Stan Vivdrighin-str.Stefan cel Mare-str. lepurelui - A Saguna E 362 e i Iosif Vucan 50 str. Baba Dochia - str. Andrei Saguna - losif Vulcan - str. Campului - str. E 363 ALU Uzina de apă 50 Rudolf Walter - Canal Bega - str. Martir Cornel Popescu -str.Parcului - 364 ; EC Rudolf Walter 50 = str.Cocorilor - str.Martir Cornel Popescu - str. Nicolae Tincu Velea - str. = 365 Albăstrelelor 50 Tata Manraa - str Alhactralalar - Canal Rana - ctr Rudolf Waltar- ctr 5/6

rata Vancea - ou, au Canur ga ou, nuduri transa ou =. Campului - str. losif Vulcan - str. Andrei Saguna - str. Baba Dochia - str. dn) A n SR lepurclui - str. Stefan cel Mare - Calea Stan Vidrighin. e e 368 Parcului 50 369 Cocorilor 50 370 Calistrat Hogas 50 371 Şcoala Plopi 50 37 Electrotimiş 50 373 C. Radu 50 374 D. Dinicu 50 375 Traseul: str.Matei Millo - str. Nicolae D.Cocea - str.Martir Constantin Uzina Apă U. 50 376 Radu - str.luliu Podlipny - Calea Urseni - str.Gavril Muzicescu - Calea Tosca 50, 377 Martirilor - str.Maresal C-tin Prezan si retur. M. Sadoveanu 50 378 Mureş 50 379 M-şal C-tin Prezan 50 380 Prezan (buclă) 50 381 P-ţa V. Economu 50 382 Mătăsarilor 50 383 Uzinei 50 384 | Traseul: P-ta V.Economu - str.Matasarilor - str. Uzinei - str.Rozelor - str. Pod Uzina de Apă 50 385 Valisoara - str. Luncani - str. Voda Tepes - str. Ismail - str. Titeica - str. Cometei 50 386 | Valisoara - str. Rozelor - str.Uzinei - Calea Dorobantilor - p-ta V.Economu Vălișoara 50 387 Luncani 50 388 Ismail 50 389 Tiţeica 50 390 P-ţa Mocioni 50 391 Brâncoveanu 30 392 Snagov 50 393 Bd. L. Rebreanu 50 a Traseul:P-ta Mocioni - Bv. 16 Decembrie 1989 - bv. Brancoveanu - str. x Mureş 2 E Emil Zola - str, Chisodei - str. Bujorilor - str. Ceferistilor - Gara de Sud si Victor Hugo SI 396 retur Herculane 50, 397 Chişodei 50 398 Prefatim 50 399 Bujorilor 50 400 Eternității 50, 401 Gara de Sud 50 402 Catedrala Mit. 50 403 P-ţa Mocioni 50 204| Traseul: Calea Sagului - P-ta Iuliu Maniu - Bv. 16 Decembrie 1989 - Bv. Brâncoveanu 2 405 P-ţa I. Maniu 50 Regele Ferdinand - Catedrala Mitropolitana - Bv. Regele Ferdinand - Splai 406 i RCS - Bd. Dâmbovița 50 Tudor Vladimirescu - Bv.16 Decembrie - Calea Sagului si retur pa 407 P-ţa Veteranilor 50 408 Shopping City 50 409 Pod Cl. Sagului 50 410 P-ţa Mocioni 50 411 Brâncoveanu 50 412 P-ţa I. Maniu 50 413 Bd. Dâmboviţa 50 AIE) Traseul: Pta Mocioni - Bv. 16 Decembrie 1989 - Calea Sagului - DNS9 - +a Veteranilor a Tis AUCHAN - METRO - INCONTRO si retur EATMA % 417 Linar 50 418 O. Codruş 50 419 Auchan 50 420 Metro 50 421 T. Grozăvescu 50 SE Traseul: str. Traian Grozavescu - Bv. LC. Bratianu - str. Hector - str. Oituz RE 50 423 E rai Iulius Mall 50 - P-ta Marasti - Calea A.[.Cuza - Calea Sever Bocu - str. Divizia 9 424 - - Cimitirul Eroilor 50 —| Cavalerie - str.Demetriade- str. Frigului - str. Oravita - str. Sf. Ap. Petru si — = 425 m e, Div 9 Cavalerie 50 Pavel - Calea Sever Bocu - Calea Aradului - str.Oituz - str. Martin Luther - — d Bv. Revolutiei din 1989 - Str. T.Grozavescu Complex Terra = 427 Gara de Est 50 428 Stuparilor 50 429 Bastion 50 430 Poliţia Jud. Timiş 50 431 RATT 50 432 | Traseul: P-ta LC.Bratianu - Bv. Take Ionescu - str. Kogalniceanu - str. A. Telegrafului 50 433 Imbroane - Muzeul Satului - si retur Gara de Est 50 434 UM.T. 50 435 Cvartal UM.T. 50 436 Muzeul Satului 50 TOTAL (in metri patrati) 21.800 ȘEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT 6/6 CONSILIER FABIOLA PAULA TĂNASĂ

Page l ofl ANEXA nr. 3b la Caietul de sarcini Piețe volante în Municipiul Timişoara Nr.crt. | Localizarea amplasamentului pieţei Suprafață de salubrizat volante (mp) l Piaţa Traian 1352 2 Parcare Stadion "Dan Păltinişanu” 1500 Str. Silistra colţ cu str. Holdelor 1000 4 Parcare Petru Rareş 446 ŞEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT CĂLINA TRAPCEA

ANEXA nr. 3c la Caietul de sarcini Mal Canal Bega pe care se execută întreținerea curăţeniei Suprafață piste biciclete de-a lungul malului canalului Bega: 15.204 mp cu lăţime variabilă Suprafață alei pietonale de-a lungul malului canalului Bega: 24.670 mp cu lățime variabilă Coşuri de gunoi de-a lungul malului canalului Bega: 469 bucăți Notă: Datele sunt cuprinse în cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” unde s-au executat lucrări pe malul stâng şi drept al Canalului Bega între Uzina de apă şi Podul Modoş. ȘEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT CĂLINA TRAPCEA Page l ofl

ANEXĂ LA HCL nr. REGULAMENTUL Serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara CAP.I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Domeniul de aplicare ART.1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Timişoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice şi ale operatorilor economici. (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile şi condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea şi întreținerea instalațiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare. (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare se vor conforma prevederilor prezentului regulament. (S) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate aproba şi alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. ART.2 Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare: a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) sortarea deşeurilor stradale şi deşeurilor similare în stațiile de sortare; e) măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice; f) curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; 8) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare; h) dezinsecția, dezinfecția şi deratizarea. ART.3 Modul de organizare şi funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii: a) protecția sănătății populației; b) responsabilitatea față de cetățeni; c) conservarea şi protecția mediului înconjurător; d) asigurarea calității şi continuității serviciului; e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; f) securitatea serviciului; g) dezvoltarea durabilă;

ART.4 Termenii şi noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 4.2. biodeşeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării; 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată; 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiții de siguranță; 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire; 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 4.9. deşeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce; 4.10. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material; 4.11. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 4.12. deşeuri din construcții provenite din locuințe - deşeuri generate din activitățile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor; 4.13. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deşeu, exclusiv deşeuri de producție; 4.14. deşeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. ] la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.15. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri; 4.16. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile; 4.17. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă; 4.18. deținător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. | la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.19. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.20. gestionarea deşeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 421. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale; 4.22. incinerare - operația de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.23. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.24. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului; 2

4.25. licență - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia; 4.26. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale; 4.27. producător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.28. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.29. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv; 4.30. salubrizare - totalitatea operațiunilor şi activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților; 4.31. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale şi dotărilor specifice, construcțiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare; 4.32. sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora; 4.33. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare; 4.34. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deşeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare; 4.35. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților şi evitării formării prafului; 4.36. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.37. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare şi operații de tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau anaerobe; 4.38. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor; 4.39. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare; 4.40. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene; 4.41. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale; 4.42. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare; 4.43. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice; 4.44. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora; 4.45. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un Virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om; 4.46. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. l la Legea nr. 211/2011, republicată; ART.5 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcțional, care cuprinde construcții, instalații şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: a) puncte de colectare separată a deşeurilor; b) stații de transfer; c) stații de tratare mecano-biologică; d) stații de producere compost; e) stații de sortare; f) baze de garare şi întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate; g) depozite de deşeuri; h) incineratoare; ART. 6 Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului şi contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. SECȚIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare ART.7 (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Timişoara unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice şi al protecției mediului. (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare. SECȚIUNEA a 3-a Documentaţia tehnică ART.8 (1) Prezentul regulament stabileşte documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare pe raza Municipiului Timişoara. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații. ART.9 (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente: a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; b) planul cadastral şi situația terenurilor din aria de deservire; c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor şi a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi; e) cărțile tehnice ale construcțiilor; f) documentația tehnică a utilajelor şi instalațiilor şi, după caz, autorizațiile de punere în funcţiune a acestora;

8) procese-verbale de constatare în timpul execuției şi planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalațiilor şi reţelelor etc.; i) documentele de recepție, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție; 2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanță şi garanție, buletinele de verificări, analiză şi încercări; 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 4. procese-verbale de punere în funcțiune; 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice; 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților şi a remedierilor; 7. documentele de aprobare a recepțiilor şi de predare în exploatare; j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea şi repararea echipamentelor şi instalațiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor; 1) normele generale şi specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități; m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale; n) regulamentul de organizare şi funcționare şi atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul; o) avizele şi autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii; p) inventarul instalațiilor şi liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare; q) instrucțiuni privind accesul în incintă şi instalații; r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.; t) bilanțul de proiect şi rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu. (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției". ART. 10 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective. (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii şi reparării instalațiilor proiectate. (3) Organizațiile de execuție şi/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situații şi de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției. (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia. ART. 11 (1) Autorităţile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în 5

totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință. (2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale sau după caz, asosciației de dezvoltare intercomunitare ADID, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. SECŢIUNEA a 4-a Îndatoririle personalului operativ ART. 12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariaţii care deservesc construcțiile, instalațiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligațiile, drepturile şi responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaționale. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de: a) gradul de periculozitate a instalațiilor şi a procesului tehnologic; b) gradul de automatizare a instalațiilor; c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului; d) necesitatea supravegherii instalațiilor şi procesului tehnologic. ART. 13 (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă. (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: a) protejarea sănătății populației; b) protecția mediului înconjurător; c) menținerea curățeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităților; d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora; e) continuitatea serviciului. CAP.II Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiții de funcționare SECȚIUNEA 1 Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. ART. 14 Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul Municipiului Timişoara şi transportate la stația de sortare/depozitul de deşeuri Ghizela în conformitate cu strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Judeţul Timiş” : a) deşeuri reziduale stradale; b) deşeuri biodegradabile - vegetale; c) deşeuri periculoase din deşeurile stradale; ART. 15 Operatorul care colectează şi transportă deşeuri stradale, trebuie să cunoască: 6

a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deşeuri în parte; b) cerințele tehnice generale; c) măsurile de precauție necesare; d) informațiile privind originea, destinația şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente. ART. 16 (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, au obligația să identifice toți producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor stradale şi deşeurilor similare. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității. ART. 17 (1) Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul Municipiului Timişoara, în condiții salubre, în spații special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de către operatorul de salubrizare. (2) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului. (3) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripționate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administrației şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. ART. 18 (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați şi cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării. (2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deşeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare. (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile. (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se stochează deşeuri municipale în afara lor. (5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția şi dezinsecția punctelor de colectare revin operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. (6) Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale şi/sau operator, vor fi în mod obligatoriu betonate/asfaltate/dalate, în mediul urban, şi în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la reţeaua de canalizare. (7) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat. ART. 19 (1) Colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor vegetale şi din construcții pe platforme se realizează astfel: a) în containere de culoare maro de capacități 7 mc. sau 22 mc. în urma tocării: 1. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunțite, flori); b) în containere de culoare rosie de capacități 7 mc. sau 22 mc: 2.provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

(2) Operatorul care preia aceste fluxuri trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării pentru fiecare locație, din care să rezulte: - data în care s-a realizat preluarea acestor deşeuri; - cantitățile totale preluate de la cetățeni, - descrierea succintă a tipului de deşcu preluat; - cantitățile transportate la instalația de sortare/valorificare/depozitul de deşeuri. ART.20 (1) După colectare, deşeurile vor fi supuse procesului de sortare/tratare. (2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reciclabile colectate separat. ART.21 (1) Colectarea deşeurilor stradale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora. (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță şi de eficiență. (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule. (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. (5) În cazul deteriorării unor containere şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate. (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. ART.22 Operatorul are obligația să colecteze anvelopele abandonate la punctele de colectare a deşeurilor vegetale şi din construcții şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi şi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii. ART. 23 Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializați în conceperea şi proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligații: a) să adopte, încă de la faza de concepție şi proiectare a unui produs, soluțiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deşeuri rezultate din activitățile existente; c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecţia populației, a mediului şi a prezentului regulament-cadru; f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. ART. 24 Operatorii care prestează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale au şi următoarele obligații: a) să dețină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri transportate, locul de destinație şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; b) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației şi a mediului şi care au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; 8

c) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; d) să informeze populația privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalitățile de prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi conştientizarea populației se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, prin distribuția de pliante, broşuri, afişe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune. SECȚIUNEA a 2-a Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. ART.25 Deşeurile din construcții provenite de la populație sunt deşeuri solide generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație şi altele asemenea. ART. 26 (1) Deşeurile din construcții provenite de la populație, în cantități de până la 1 mc, se colectează prin grija deţinătorului şi sunt transportate contra cost, de către operator în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă, telefonica, mail, fax, la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate. (2) Deşeurile generate de cetățeni din activitățile de reparații şi amenajări a clădirilor şi locuințelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceştia şi se vor depozita gratuit, la unul din punctele de colectare special amenajate prin grija operatorului în Municipiul Timişoara. (3) Colectarea deşeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. (4) Transportul deşeurilor din construcţii de la punctele de colectare amenajate prin grija operatorului, provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. (5) În cazul deşeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, pentru diminuarea cantității de praf degajată în aer. ART.27 Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deşeurilor din construcții şi demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată. ART. 28 (1) Deşeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul. (2) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare şi să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". ART. 29 Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcții şi demolări pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara.

SECȚIUNEA a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor ART. 30 (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea pot fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică. (2) Operatorii trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor. (3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare şi să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART.31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curți şi alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură. (2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalații adecvate de tratare şi neutralizare. ART.32 (1) În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale Municipiului Timişoara se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei. (2) În vederea promovării activității de compostare la domiciliu, operatorul de colectare împreună cu Primăria Municipiului Timişoara, vor organiza campanii de informare şi conştientizare şi vor monitoriza periodic rezultatele acestei activități. (3) Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă. ART. 33 Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă. ART. 34 (1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare. (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepţia deşeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare. (3) Trebuie cunoscute: a) compoziția fizică şi, în măsura posibilului, compoziția chimică a deşeurilor; b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare; c) riscurile inerente deşeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor. ART.35 Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă. 10

SECȚIUNEA a 4-a Sortarea deşeurilor municipale în stațiile de sortare ART. 36 (1) Deşeurile reziduale colectate din Municipiul Timişoara vor fi transportate la Linia de sortare în vederea valorificării energetice. (2) Deşeurile valorificabile energetic, rezultate în urma procesului de tratare mecanică, sunt balotate şi transportate către agenți economici autorizați în vederea co-procesării în industria cimentului. (3) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori. (4) În situația în care transportul deşeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii. ART. 37 Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligații specifice: a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; b) să asigure valorificarea întregii cantități de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri; c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora; d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor. ART. 38 Spațiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil; b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare; d) să aibă instalație de spălare şi dezinfectare; e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate; f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; 8) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei; j) să fie prevăzute cu instalații de detecție şi de stins incendiul; k) să fie prevăzute cu instalații de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile. ART. 39 (1) Operatorul împreună cu Primăria Municipiului Timişoara vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, broşuri, afişe, inclusiv în unitățile de învățământ. 11

SECȚIUNEA a 6-a Măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice ART. 40 (1) Operațiunile de măturat manual şi mecanizat, curățare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire, măturare şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei. (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului şi/sau graficele de lucrări. (Numărul arterelor de circulație pe care se efectuează activitatea de stropit, măturat, spălat şi/sau frecvența de execuție a acestora se poate modifica în funcție de condițiile nou apărute şi fondurile financiare alocate de la bugetul local, cu înştiințarea prealabilă a operatorului). (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minim 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depăşească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare. (6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ. (Operațiunea de măturat mecanic trebuie să se desfăşoare eficient, fără a lăsa urme pe carosabil:resturi de nisip, pietriş, etc., iar în cazul în care aceste resturi apar vor fi curățate imediat. În cazul neîndepărtării acestor resturi de nisip, pietriş, în momentul recepției, strada respectivă nu va fi confirmată). (7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală şi întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. (8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului. (9) Autorităţile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare. ART.41 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic, inclusiv pe peroanele şi în stațiile fără refugii a mijloacelor de transport în comun. (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operațiunile de măturat stradal, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț. 12

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, şi se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea. (7) Deşeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare. ART. 42 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la l octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale în funcție de condițiile meteorologice concrete. (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea. ART. 43 (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operației de măturare şi curățare a rigolelor. (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă. (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete şi la o temperatură exterioară de cel puțin 7*C. (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00- 17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unități. (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operațiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administraţia Națională de Meteorologie. (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare. (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puţin de o dată pe lună. (8) Lăţimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. ART. 44 (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar. (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale. 13

SECŢIUNEA a 7-a Curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ART. 45 (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare şi de transport al zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. (2) Pentru asigurarea circulației rutiere şi pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: a) pregătitoare; b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; c) de prevenire şi combatere a poleiului. (3) Operatorul are obligația de a transmite compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația stocurilor de materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiții a activității de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț. ART. 46 Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în: a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; b) organizarea unităților operative de acțiune; c) întocmirea programului de pregătire şi acțiune operativă în timpul iernii. ART. 47 La nivelul Municipiului Timişoara, se va întocmi anual, până la data de 1 noiembrie, programul de pregătire şi acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin: a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianților; b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a zăpezii; c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa; d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate; e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ); f) lista mijloacelor de comunicare; g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere; i) lista stațiilor şi refugiilor de transport în comun; j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii; k) dispunerea spațiilor pentru adunarea şi odihna personalului. ART. 48 Operațiunile de curățare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă. ART. 49 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren. (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate şi sănătate a muncii. 14

(3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă. (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. ART. 50 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou şi unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. (3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității. (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. ART. 351 (1) Evidenţa activității privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă". (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității şi decontarea lucrărilor efectuate. (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele: a) numele şi prenumele dispecerului; b) data şi ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; c) data şi ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; d) străzile pe care s-a acționat; e) activitatea prestată; f) forța de muncă utilizată; g) utilajele/echipele care au acționat; h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; i) temperatura exterioară; j) condițiile hidrometeorologice; k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Națională de Meteorologie; 1) semnătura dispecerului; m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. (4) Evidenţa se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje şi separat pentru acțiunea cu forțe umane. ART. 52 (1) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat. (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată; 15

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spaţii verzi sau virane. (5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire. (6) Consiliile locale pot stabili şi alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. (7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire. ART. 53 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrul localității, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț. ART. 54 (1) Împrăştierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părţii carosabile, fără ca aceasta să afecteze plantațiile şi zonele verzi amenajate. (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10*C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă. (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă. (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale. (6) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. ART. 55 Operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pictonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule. SECȚIUNEA a 8-a Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare ART. 56 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare. 16

ART. 57 (1) Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea pe raza Municipiului Timişoara are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare. ART. 58 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare. ART. 59 Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație. ART. 60 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități. ART. 61 Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislația în vigoare. ART. 62 (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare. (2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul şi documentele însoțitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. (3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare. SECȚIUNEA a 9-a Administrarea depozitelor de deşeuri municipale ART. 63 Eliminarea prin depozitare a deşeurilor stradale este permisă numai la depozitul de deşeuri nepericuloase Ghizela, realizat în cadrul proiectului “Sitem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Timiş”, amenajat conform legislației şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri. ART. 64 Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate şi monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia. ART. 65 Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C. ART. 66 (1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică şi de incinerare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. (2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deşeuri. 17

ART. 67 (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri și că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament- cadru şi în actele cu caracter normativ în vigoare. (2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare. SECȚIUNEA a 10-a Dezinsecția, dezinfecția şi deratizarea şi tratamente fitosanitare ART. 68 Autorităţile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale şi asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 64 şi 65. ART. 69 (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde: a) tipul de vectori supuşi tratamentului; b) perioadele de execuție; c) obiectivele la care se aplică tratamentele. (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile. (3) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică tratamentele sunt: a) spațiile deschise din domeniul public şi privat al localității; b) spațiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice; c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea); d) căminele şi canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare. (4) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acțiune aflate în administrarea/proprietatea acestora. (S) Plata operațiunilor de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acţiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către: a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale; b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecţie pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule; c) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprietari/locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecție cu aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare; d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă 18

prezența unui reprezentant al asociației de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; f) reprezentanții administratorilor rețelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele şi canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului. (6) Finanțarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective. (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acţiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) şi e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrației publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenți patogeni față de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acțiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia. ART. 70 (1) Dezinsecția se efectuează în: a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale; b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare; c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari; d) spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea; e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d); f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică şi alte asemenea; g) metrou: spații tehnologice şi spații destinate publicului; h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu; i) subsoluri umede sau inundate; j) depozite de deşeuri municipale, stații de compostare a deşeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. 1) malurilor laculilor, bălților, suprafețele luciului de apă stătătoare și a zonelor mlăştinoase se execută dezinsecția la nivelul larvelor operațiune de numită delarvicidare. (2) Dezinfecția se efectuează în: a) depozitele de deşeuri municipale, stații de compostare deşeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale; c) spațiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; d) mijloace de transport în comun; e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice; 19

f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care: a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție; b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun; c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite. (4)Tratamentele fitosanitare a) Tratamentele fitosanitare, constau în efectuarea de tratamente specifice, periodice, de combatere/prevenire a bolilor şi dăunătorilor la plante, în special a agenților fitopatogeni, arsura bacteriană, acarieni, paienjeni, metcalfal pruinosa, etc. b) Tratamentele fitosanitare se efectuează la arborii și arbuştii, gardul viu, din parcuri, aliniamente stradale, din cartierele de blocuri şi la plantații/aliniamente de trandafiri din municipiu. ART.71 (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea ţânţarilor se execută: a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, inclusiv cămine şi canale aferente rețelelor edilitare; b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou. (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută: a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice şi spațiile comune închise ale clădirilor, în cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulților; b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare; c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință. d) tratamentele în spațiile verzi de pe raza Municipiului Timişoara se vor efectua în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă. (3) În spațiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum şi în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecția se execută utilizând numai produse din grupa Il şi IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. ART.72 Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută: a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; c) pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an; d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. ART. 73 Dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. ART. 74 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție şi tratamente fitosanitare vor fi avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide. ART.75 (1) Tratamente fitosanitare sunt activitățile ce se realizează prin acţiuni şi operații de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor şi cu erbicide 20

pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Acestea nu se vor efectua dacă condițiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de 10*C, etc.) (2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă o eficacitate mare; să dețină un spectru larg de combatere; să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori și arbuşti, pentru om şi animale; să aibă o compatibilitate mare cu alte substanțe de combatere. (3) Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: erbicide totale; sistemic postemergente; neselective ce combat un spectru larg de buruieni anuale şi perene. ART. 76 (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți şi/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum şi unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție şi deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea. (2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii. (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție şi tratamente fitosanitare, au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația şi să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deținute. ART. 77 Din punctul de vedere al frecvenței, tratamentele fitosanitare se execută minim de 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Timisaora după cum urmează: a) curți şi terenuri ce aparțin instituțiile publice, sportive, culturale, b) curți şi terenuri ce aparțin unitățile de învățământ; c) terenurile ce apartin unităților sanitare ; d) parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere; e) locurile de joacă; f) perimetrul Canalului Bega, bălțile, lacurile şi strandurile ; 8) aliniamentele stradale. ART. 78 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie, dezinsecție şi/sau tratamente fitosanitare, are următoarele obligații: a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale şi să aducă la cunoştinţa populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele: 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua; 2. perioada efectuării tratamentelor; 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora; 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale și păsări; b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data și ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise şi pe suprafețele deținute de acestea și să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate; c) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice şi asociațiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor; 21

d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru. ART. 79 În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale. ART. 80 (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient. CAP.III Drepturi şi obligații SECŢIUNEA 1 Drepturile şi obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare ART. 81 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara împreună cu ADID Timiş au obligația să înființeze sistemele de colectare separată şi să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează. (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare. ART. 82 Drepturile şi obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul: a) regulamentului serviciului de salubrizare; b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. ART. 83 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor şi tarifelor din economie; d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii; h) să solicite recuperarea debitelor în instanță. 22

ART. 84 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații: a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate; b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulamen, prescripțiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale; d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii; f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităților; g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile şi licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare; h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii de pe raza Municipiului Timişoara pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare şi domeniul public; j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxei specială instituită în acest sens; 1) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii şi precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare; n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament; o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeități în maximum 24 de ore de la sesizare; p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun; q) să asigure curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț; r) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție şi deratizare conform programului unitar de acțiune aprobat de autoritatea administrației publice locale; s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; t) să înființeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent; u) să înregistreze toate reclamațiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data şi ora reclamației, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; V) să țină evidența gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare. 23

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile şi obligațiile utilizatorilor ART. 85 (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecți ai serviciului de salubrizare. (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. ART. 86 Utilizatorii au următoarele drepturi: a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului / contractului de prestare; b) să solicite şi să primească, în condițiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; c) să sesizeze autorităților administrației publice locale şi celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității şi creşterea calității serviciului; d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susținerea intereselor proprii; e) să primească şi să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după Caz; BD) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare; 8) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; J) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale; k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; 1) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora. ART. 87 Utilizatorii au următoarele obligații: a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale; 24

1) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecția, stabilite de autoritatea locală şi de direcția de sănătate publică teritorială; 8) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; h) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; i) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă; J) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației şi al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; l) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea şi întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu; m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor, n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor; 0) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice; p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activității desfăşurate pe străzile localității în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri; q) să mențină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; r) să îndepărteze zăpada şi gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice. ART. 88 (1) Se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociaţiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici, scoaterea şi depozitarea pe domeniul public în cadrul ațiunilor ecologice, de deşeuri din amenajări interioare (moloz) şi deşeuri din curățirea pivnițelor şi podurilor (praf de cărbune, țigle, cărămizi, faianță şi gresie sparte). (2) Este interzisă scoaterea şi depozitarea pe domeniul public a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deşeurilor vegetale rezultate din curățirea arborilor plantați pe aliniamentele stradale şi a spațiilor verzi din jurul imobilelor ce se colectează în cadrul ațiunilor ecologice mai devreme de o zi față de cea în care este programată colectarea, precum şi după ziua în care este programată colectarea în zonele şi cartierele din municipiul Timişoara. (3) Proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituţiilor publice, agenților economici le revine obligația să depună în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulația, resturile provenite din tăieri de corecție (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru şi legate în snopi, deşeurile şi obiectele ce se colectează în cadrul acţiunilor ecologice. 23

CAP. IV Determinarea cantităților şi volumului de lucrări prestate ART. 89 (2) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. ART. 90 (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deşeurilor provenite de la producătorii de deşeuri, operatorii vor stabili pe bază de măsurători compoziția şi indicii de generare a acestor deşeuri, pe categorii de deşeuri şi tipuri de materiale. (2) Determinarea cantităților de deşeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire. (3) Pentru deşeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ. ART.91 (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit şi întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabileşte pe baza suprafețelor, a volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini. (2) Pentru curățarea şi transportul zăpezii şi al gheții de pe căile publice şi menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate şi a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului. (3) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a activității prestate. CAP.YV Indicatori de performanță şi de evaluare ai serviciului de salubrizare ART. 92 (1) Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte şi aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare şi penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora. (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. (3) Consiliul Local al Municipiului Timişoara este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor. (4) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului. ART. 93 (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) atingerea obiectivelor şi țintelor pentru care autoritatea administrației publice este responsabilă; c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate; d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor, e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului şi al sănătății populației; 26

8) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului şi al sănătății şi securității muncii. ART. 94 Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități: a) contractarea serviciului de salubrizare; b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; d) menținerea unor relații echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligațiilor care revin fiecărei părți; e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 8) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță; h) atingerea țintelor privind gestionarea deşeurilor. ART. 95 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor stradale; c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri; d) evidența clară şi corectă a utilizatorilor; e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; înregistrarea reclamațiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluționare a acestora. ART. 9% În conformitate cu competențele şi atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale precum şi A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii: a) modului de aplicare a legislației şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; b) modului de respectare şi îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate; c) calității şi eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii; d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menținere în funcțiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii; e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice şi prin norme metodologice. CAP. VI Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. 97 Prezentul regulament s-a elaborat şi adaptat în funcție de particularitățile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunității Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților. ART. 98 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. (2) Constituie contravenție și se sancționeză cu amendă de la 500 — 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 — 2.000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art. 6, art. 17 alin.1, art. 18, alin. 8, art. 19 alin.1, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 26 alin. 3 si 5, art. 28 alin. 1, art. 29, art. 37, art. 40, alin. 3, art. 41, ali. 6, art. 42, alin. 2-3, art. 43, alin. 4, art. 45, art. 49, art. 51, art. 52, art. 4 -7, art. 54, art. 57 27

„art. 58 „art. 59, art. 60 „art. 61, art. 62, art.68, art. 69 alin. 4, art.71, art. 72, art. 74, art. 76.art. 78, art. 84 şi art. 85, art. 87, art. 88. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului — verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (5) Împotriva procesului —verbal de constatare a contravenției şi de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârşită contravenția. (6) Procesul — verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. ART. 99 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament. ART. 100 (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., respective prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) De la data aprobării prezentului regulament se abrogă anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 143/05.04.2016. (3) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul regulament. ADMINISTRATOR PUBLIC ŞEF BIROU SALUBRIZARE ROBERT KRISTOF CALIN VICTOR FIAT 28

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ANEXA nr. 5 la Caietul de sarcini BIROU SALUBRIZARE PROCES - VERBAL Încheiat astăzi ........... cu ocazia recepționării serviciilor de salubrizare stradală, prestate de FA PR ERE ESTE ACE conform planificării stabilite : PLANIFICAT 1. Măturat manual carosabil: 2. Măturat mecanizat carosabil: 3. Întreţinere curățenie stradală: 4. Spălat carosabil și trotuare : 5. Stropit carosabil: 6. Curățat rigolă: 7. Colectat, transportat și depozitat deşeuri stradale: 8. Colectat, transportat, depozitat depuneri clandestine de deşeuri: 9. Colectat, transportat şi depozitare resturi material rezultate din reparații și amenajări interioare: Număr autovehicul: Subsemnații din partea PrimărieiMunicipiului Timişoara, în calitate de beneficiar şi din partea „ în calitate de prestator. În urma verificărilor efectuate pe teren, s-a constatat următorul volum de lucrări prestate: CONFIRMAT - REALIZAT Măturat manual carosabil: Măturat mecanizat carosabil: Întreţinere curățenie stradală: Spălat carosabil şi trotuare : Stropit carosabil: Curățat rigolă: Colectat, transportat și depozitat deşeuri stradale: Colectat, transportat, depozitat depuneri clandestine de deşeuri: Colectat, transportat şi depozitare resturi material rezultate din reparații şi amenajări interioare: Următoarele străzi cuprinse în programul zilnic, nu corespund din punct de vedere al curățeniei şi nu au fost confirmate: Alte observații: Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 3 (trei) exemplare. REPREZENTANT REPREZENTANT OPERATOR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Page Lofl

ANEXA nr. 6 la Caietul de sarcini Formular de ofertă pentru operațiile privind activitatea de salubrizare pe raza municipiului Timişoara Nr. crt. Activitate UM Preţ unitar (lei) Cantitate MP-mc-tonă Total estimate pentru Treceri (lei fără TVA) Val. estimată pentru o trecere (lei fără TVA) Măturatul, stropirea și căilor publice spălatul, întreţinerea lei/1000mp Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale lei/1000mp 1.121.326 Măturatul mecanizat al carosabilului şi trotuarelor lei/1000mp 2.387.659 ÎIntreţinerea curățeniei străzilor şi trotuarelor; străzi asfaltate şi balastate, parcări publice asfaltate şi pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante lei/1000mp 2.183.750 Spălatul manual/mecanizat al carosabilului şi trotuarelor lei/1000mp 38.821,20/155.284,80 Stropitul carosabilului lei/1000mp 776.424 Curățatul rigolelor lei/1000mp 116.463,60 Colectarea, transportul, sortarea și depozitarea deşeurilor stradale lei/tonă/an 48.000 Acţiuni evenimente ecologice, lei/mc/an 10.000 Colectarea şi deşeurilor provenite din locuințe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora transportul lei/tonă/an 1789,11 Total Page l ofl OFERTANT

Atasament: ANEXA_2_CS_deszapezire.pdf

Anexa nr.2 la H.C.L. nr... CAIET DE SARCINI Pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Timișoara DISPOZIȚII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației în vigoare şi precizează condițiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitația pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Timişoara având la bază următoarele acte normative: - Ordinul nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini — cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr...../2017; Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată; Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată şi actualizată; Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; Ordinul Preşedintelui AN.R.S.C nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților; Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Ordonanța de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată, aprobată prin Legea nr. 265/2006 modificată şi completată cu Ordonanta de Urgență nr. 114/2007 şi 0UG nr. 164/2008; Ordinul nr. 109 /2007 al Autorităţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităților; Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populației; Normativ unic republican pentru activitatea de salubrizare a localităților (1973). (2) Caietul de sarcini şi anexele la acesta, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (3) Caietul de sarcini este anexă la Contractul pentru delegarea gestiunii serviciului public de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara

CAPITOLUL II OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI Art. 1. Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condițiile de desfăşurare a activităților specifice de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță. Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică şi de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfăşurare a delegării gestiunii serviciului public de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara; Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarelor activități şi constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază: 3.1. Curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ - deszăpezire: 3.1.1. Curățatul manual al zăpezii şi gheții; 3.1.2. Curățatul mecanizat al zăpezii: a) de pe carosabil cu lama de 3 m; b) de pe trotuare cu lama de 1 m -2 m; 3.2. Combatere polei şi gheaţă prin stropire cu soluție de clorură de magneziu, clorură de calciu, clorură de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune; 3.3. Încărcat şi transportat zăpadă şi gheață; 3.4. Împrăștiat manual/mecanic material antiderapant; 3.5. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare. Art. 4. (1) Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a serviciilor, precum şi la alte condiții ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului public de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara . (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice și menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara: - Curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei şi îngheț - deszăpezire. Art. S. Termenii şi noțiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, Anexa nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini. CAPITOLUL II CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE Art. 6. (1) Operatorul serviciului public de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în Municipiul Timişoara, va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind protecția sănătății publice, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor în domeniul deszăpezirii; b) exploatarea, întreținerea şi reparația instalațiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalaţiei și specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanță precizați în prezentul Caiet de sarcini şi în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi îmbunătățirea în mod continuu a calității serviciilor prestate; d) furnizarea, în termenul solicitat, autorității administrației publice locale, respectiv AN.R.S.C., a informațiilor solicitate, accesul la documentele/documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de deszăpezire, în condițiile legii; e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public de deszăpezire; f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparații executate cu forțe proprii şi cu terți; h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora; i) evidența orelor de funcționare a utilajelor; j) personalul de deservire operativă compus din toți salariaţii necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract; k) conducerea operativă a activității prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenție; 1) o dotare proprie cu instalații şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract; m) alte cerințe specifice stabilite de către autoritatea contractantă. (2) Ofertantul va face dovada deținerii şi menținerii pe toată perioada prestării activităţii a următoarelor documente: - Licenţa pentru Activitatea de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei s-au îngheţ, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice — A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; - Certificări ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 în domeniu; - Toate avizele, acordurile, alte permise, convenţii, aprobări sau autorizații, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea specifică în domeniu. Art. 7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, Anexa nr. 4. la prezentul Caiet de sarcini. CAPITOLULIIII SERVICIUL DE SALUBRIZARE CAPITOLUL 3.1. CURĂȚAREA ŞI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ŞI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ Art. 8. Curățatul zăpezii este operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a zăpezii de pe căile de circulație în scopul menținerii în stare practicabilă a arterelor de circulație. Art. 9. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitățile de curățare şi de transport a zăpezii de pe căile publice şi de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ - teritorială a municipiului Timişoara. Art. 10. Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 11. Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini. Art. 12. Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Caiet de sarcini. Art. 13. Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul Caiet de sarcini. Art. 14. Activitatea de deszăpezire se prestează ziua şi/sau noaptea în funcţie de necesitate iar durata prestației este de la începerea acţiunilor preventive căderii zăpezii până la topirea ei, pe toată durata sezonului, ținând cont de avertizările meteorologice. Art. 15. Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operațiuni: - Curățat manual zăpadă şi gheață; - Curăţat mecanizat zăpadă, cu utilaj cu lamă, cu plug tractat, cu utilaj cu perie; a) de pe carosabil cu lama de 3 m; b) de pe trotuare cu lama de 1 m -2 m; - Încărcat şi transportat zăpadă şi gheață; - Combatere polei şi gheața prin stropire cu soluție de clorură de magneziu, clorură de calciu, clorură de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune - Împrăştiat manual şi/sau mecanic material antiderapant; - Curăţarea gurilor de scurgere din reţeaua de canalizare. Art. 16. Pentru realizarea curățatului manual al zăpezii şi a gheții se pot folosi următoarele mijloace de muncă: lopată, mătură, răzuitoare, târnăcop. Art. 17. (1) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace mecanice de deszăpezire, trebuie îndeplinite următoarele relații: a) pentru operația de curățare a zăpezii: 7.500x N, xvxl Ss, < [mp] b) pentru prevenirea poleiului: 53.500x N, xvx! < A S, <————— mpi N c) pentru transportul zăpezii: I=k si d tt, s,= Ss, [mp] unde: S suprafața stradală de pe care se curăță zăpada = mp suprafața stradală pe care se asigură curățarea poleiului = mp N. numărul de utilaje folosite pentru curățarea zăpezii = N, numărul de utilaje folosite pentru prevenirea poleiului = Ni numărul de utilaje folosite pentru transportul zăpezii = l lățimea de acțiune a utilajului = m

V viteza de deplasare a utilajului = km/oră n numărul de treceri pe aceeaşi stradă/ schimb = bi capacitatea de transport a utilajului = me d; numărul de curse efectuate/schimb = e numărul de schimburi/zi = tos înălțimea medie multianuală a stratului de zăpadă = m k numărul de tipuri de mijloace de transport, diferențiate prin careacteristici tehnice (2) Mijloacele mecanice folosite la deszăpezire trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului Euro 5 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL cu inspecția tehnică în termen). - Încărcătoarele frontale folosite trebuie să se incadreze în norma de poluare Stage4/Tier 4A, cu inspecția tehnică în termen. (3) Se vor utiliza utilaje dotate cu sistem GPS, pus la dipoziția beneficiarului pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic. Este obligatorie montarea de GPS pe toate utilajele folosite în activitatea încredințată. Pentru recepții se va prezenta harta GPS a sectorului pe categorii de culori pentru fiecare utilaj ce deserveşte un traseu: rosu întreg sectorul planificat, violet sector realizat. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. (4) Operatorul va face dovada existenţei (declarație de disponibilitate) unui număr minim de mijloace mecanice de deszăpezire care vor acționa pe raza municipiului Timişoara, obligaţiile devin eligibile odată cu semnarea contractului. (5) Calculele vor fi prezentate explicit, specificându-se parametrii b, d ,e pentru fiecare tip de mijloc de transport în parte. (6) Vor fi prezentate copii ale documentelor care demonstrează caracteristicile tehnice ale mijloacelor mecanice folosite la deszăpezire - Fişele Tehnice şi Cartea de identificare a utilajelor, Declaraţia de disponibilitate. Art. 18. Substanțe antiderapante folosite: - Soluţie de clorură de magneziu - Soluţie de clorură de calciu - Soluţie de clorură de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune. Art. 19. (1) Operatorul serviciului de salubrizare îşi va asigura din timp, până cel târziu la data de 01 octombrie a fiecărui an, cantitățile de material antiderapante necesare pentru buna desfăşurare a activității de deszăpezire şi va transmite, până la data de 05 octombrie a fiecarui an situaţia acestora compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. (2) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a transmite serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, până la data de 01 octombrie a fiecărui an, Programul de măsuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice, care trebuie să fie redactat cu respectarea prevederilor Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, anexa nr. 4.

Art. 20. (1) Obligațiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, conform anexei nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini. (2) Operatorul este obligat de a desfăşura activitățile de curățare şi de transport al zăpezii de pe căile publice şi de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în municipiul Timişoara. (3) Operatorul de salubritate trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forța de muncă, program de lucru), până cel târziu în data de 01 octombrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje să acopere întreaga gamă de servicii ce urmează a fi prestate conform programului aprobat. (4) În funcție de prognoza meteorologică, operatorul va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. (S) Primele acțiuni vor viza prevenirea şi combaterea poleiului, a zăpezii, pe poduri, pante, pasaje, intersecţii, stațiile mijloacelor de transport în comun şi urmează principalele artere de circulație a mijloacelor de transport în comun (în special zonele spitalelor, instituțiilor publice, şcolilor, grădinițelor, etc) apoi celelalte străzi din cartierele de locuințe. (6) În paralel se va acţiona cu mijloace specifice pe trotuare, în zonele pietonale, pentru a se crea condiții optime circulației pietonale. (7) Se prestează următoarele operațiuni: a) Îndepărtarea poleiului pe toate străzile din municipiul Timişoara, în maxim 3 ore, inclusiv pe trotuarele bulevardelor şi străzilor principale cu utilaje corespunzătoare pentru carosabil respectiv pentru trotuar; b) Intervenția pentru îndepărtarea poleiului, a gheții şi a zăpezii după caz şi crearea condițiilor optime de circulație (îndepărtarea completă a poleiului, gheții şi zăpezii lăsând carosabilul umed), în cel mult 3 ore de la notificarea transmisă de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; c) Îndepărtarea zăpezii și asigurarea condițiilor optime de circulație (îndepărtarea completă a zăpezii lăsând carosabilul umed), pe toate străzile din municipiul Timişoara, în cel mult 12 ore de la începerea intervenției; d) Curățarea de zăpadă şi gheață a rigolelor şi grătarelor de scurgere din rețeaua de canalizare pentru a se asigura scurgerea apei rezultate din topirea zăpezii. (8) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire, prin organizarea activității pe schimburi, până la restabilirea circulației normale pe toate străzile din municipiul Timişoara. Art.21. (1) Operatorul serviciului de salubrizare, va avea obligatoriu contract/convenție încheiată cu Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), Centrul Meteorologic Regional Banat - Crişana, pentru a cunoaşte prognoza şi avertizărilor meteorologice pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă, începând cu luna noiembrie a fiecărui an. (2) Tariful pentru activitatea de deszăpezire se exprimă în lei/1000mp. (3) Tariful pentru operațiunea de transport, încărcat zăpada, gheață se va stabili în lei/mc. (4) La stabilirea cantității totale transportate pe o cursă se va folosi capacitatea autocamionului (mc). (5) Tarifele pentru combaterea poleiului şi zăpezii de pe căile de circulație va cuprinde şi materialele folosite în activitatea de deszăpezire. (6) Pe toată durata prestării activității, operatorii au obligația să respecte toate reglementările din domeniul specific, în vigoare, privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor.

(7) Reglementările în vigoare la momentul lansării procedurilor de delegare de gestiune a serviciului public vor fi menționate în documentația de atribuire. (8) Reprezentanții autorității contractante vor verifica permanent modul de efectuare a prestației precum şi volumul de servicii prestate, iar confirmarea prestației de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheț se va face conform Jurnalului de activitate zilnică pe timp de iarnă, anexa nr. 9, întocmit de operator şi confirmat de autoritatea contractantă. Art. 22. Prestarea activității de curățare şi transport al zăpezii, gheții de pe căile publice și menţinerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se va efectua astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor; c) controlul calității serviciului prestat; d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității; e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; f) respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, anexa nr. 4; g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a activității; h) asigurarea capacității de curățare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială a municipiului Timişoara încredințată; i) asigurarea capacităților de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locațiile stabilite în acest scop; j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice; k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate; 1) îndeplinirea indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de deszăpezire, specificaţi în Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara; m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal în număr suficient. Art. 23. Verificarea, inspecția și condițiile de recepție a serviciilor de deszăpezire (1) Evidenţa activității privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor de pe raza municipiului Timişoara, pe timp de iarnă, se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit „Jurnal de activitate pe timp de iarnă” prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul Caiet de sarcini. (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul operatorului şi de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității şi decontarea lucrărilor efectuate. (3) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va fi întocmit în două exemplare, dintre care unul pentru beneficiar. (4) Autoritatea contractantă va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator, precum şi volumul de lucrări prestate. (5) Decadal, operatorul va întocmi, pe baza Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, situația de lucrări cantitativă şi valorică şi o va prezenta beneficiarului în vederea confirmării. (6) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestației şi pecuniar de calitatea şi cantitatea serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale. 7

(7) Operatorul va completa și semna formularul de ofertă cu tarifele pentru operațiile privind activitatea de deszăpezire, prevăzut în anexa nr. 7. (8) Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute şi de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu înştiințarea prealabilă a operatorului. (9) Operatorul serviciilor va încasa lunar de la autoritatea contractantă, în baza contractului de delegare, contravaloarea serviciilor prestate şi confirmate de reprezentantul împuternicit de autoritatea contractantă prin Jurnalul de activitate pe timp de iarnă. (10) Operatorul are obligația de a pune la dispoziție autoturism de control în vederea efectuării recepțiilor zilnice, deplasărilor în interes de servici. Toate cheltuielile legate de întreţinere, reparații, asigurare autoturism, parcare şi asigurare combustibil, vor fi suportate de către operator. Art. 24. Prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, anexa nr. 4. CAPITOLULIV DURATA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC Art. 25. Durata prestării contractului de delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală şi deszăpezire în municipiul Timişoara, este de 4 ani. Art. 26 Pe durata stabilită la art. 25 se interzice operatorului subconcesionarea serviciilor publice de salubrizare şi deszăpezire. V REDEVENȚA Art. 27. 1).Redevența pentru activitatea de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara este de 0,5% din valoarea facturilor încasate. 2). Plata redevenței se face prin Ordin de Plată în contul autorității contractante deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara şi care va fi prevăzut în contractul de delegare a gestiunii serviciului public. Redevența se va plăti lunar până la data de 15 a lunii următoare. 3). Neplata redevenței sau executarea cu întarziere a acestei obligații conduce la calcularea de majorări de întârziere de 0,1% din suma exigibilă/fiecare zi de întârziere, urmând ca după 90 zile de întârziere să fie executată garanția bancară constituită în favoarea autorității contractante. 4). Dacă pe parcursul desfăşurării contractului de delegare de gestiune apar mai mult de 3 (trei) întârzieri privind neplata redevenței totale, autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia contractul de concesiune, obligând operatorul la plata unei sume reprezentând redevența pe perioada neachitată până la data rezilierii contractului, precum şi penalități de întârziere în cuantum de 1% pe zi, până la achitarea întregii sume. 5). Plata se consideră efectuată la data înregistrării sumei în contul autorității contractante. 6). Redevența plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OPERATORULUI Art. 28. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepția proprie privind modalitatea de organizare şi funcționare a serviciului deszăpezire, referiri la organizarea dispeceratului permanent, la utilajele din dotare folosite, asigurarea intervențiilor rapide în cazuri speciale de urgență (deversări accidentale pe trotuar şi carosabil, accidente rutiere, vijelii, furtuni, etc.), la modul de asigurare a coeficientului de utilizare al acestora, la facilitățile oferite conform celor specificate în fişa de date, precum şi la investiții şi modul de amortizare al acestora. Art. 29. Identitatea firmei şi identificarea personalului - Operatorul va funcționa sub numele propriei firme, marcând tot echipamentul, vehiculele, pliantele, broşurile cu acelaşi logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea inscripționată cu numele operatorului în timpul orelor de program. Art. 30. Echipament de protecție şi siguranță - Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție şi siguranță şi de desfăşurarea tuturor operațiunilor şi activităților în conformitate cu prevederile legale şi normelor privind sănatatea şi securitatea în muncă. Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecție vor fi asigurate şi mentinute conform prevederilor legale în vigoare. Art. 31. Sistemul de management integrat (1) Operatorul va avea implementat un sistem de management integrat calitate - mediu conform cerințelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001 şi va respecta legislația în vigoare privind cerințele de sănatate şi securitate ocupaţională în domeniu. (2) Sistemul de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfăşurate de operator astfel încât să asigure prestarea serviciului de deszăpezire conform prevederilor contractuale, cu respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, prescripțiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare în domeniu. (3) Operatorul trebuie să pună la dispoziția autorității contractante, la cerere, toate procedurile, instrucţiunile de lucru, auditurile şi rapoartele de evaluare, certificările şi auditurile de supraveghere şi recertificare aferente sistemelor din domeniul de activitate prestat. (4) Operatorul îşi va organiza propria arhivă pentru păstrarea documentelor de bază iar întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, la încheierea activității, o va preda autorității administrației publice locale. (5) Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele autorității contractante privind raportarea. (6) Operatorul trebuie să se asigure că toate activitățile le desfăşoară în condițiile respectării standardelor şi să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor. Art. 32. Comunicarea (1) Operatorul va informa operativ autoritatea contractantă cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare/remediere a situației. (2) Dispoziţiile scrise date de autoritatea contractantă operatorului sunt obligatorii şi se va prezenta modul de aducere la îndeplinire în format scris. (3) Cetăţenii vor fi informați de către operator, prin campanii de informare cu privire la acţiunile ce se vor desfăşura punctual pe domeniul public. (4) Operatorul va înființa activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcţionare permanent. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie postat pe site-ul operatorului, respectiv trebuie adus la cunoştinţa publicului şi prin orice alte surse de informare. (5) La sfârşitul fiecărei perioade de raportare lunară, operatorul are obligația să informeze autoritatea contractantă cu privire la numărul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului şi asupra

modului de rezolvare a acestora. (6) Operatorul are obligația de a elabora un raport lunar privind activitatea desfăşurată (suprafață deszăpezită pe categorii de lucrări, cantități de zăpadă şi gheață colectate și transportate, identificare utilaje (tip, număr de înmatriculare etc). (7) Operatorul este pe deplin răspunzator de toate situațiile care cad sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător transpusă prin O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului. (8) Operatorul va asigura intervențiile rapide în cazuri speciale de urgență (accidente rutiere, viscole, furtuni, etc.) cu anunțarea imediată a compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 33. Controlul şi monitorizarea de mediu (1) Operatorul va respecta cerințele privind protecția mediului impuse prin autorizațiile emise de autoritățile competente, în domeniul de activitate privind prestarea serviciilor de deszăpezire. (2) Pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de deszăpezire, operatorul va implementa măsurile şi sarcinile stabilite prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente. (3) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, pe care operatorul se obligă al respecta. Art. 34. Monitorizarea activității (1) Autoritatea contractantă va monitoriza activitatea operatorului în baza parametrilor de performanță menționați în prezentul Caiet de sarcini. (2) Operatorul va coopera pe deplin cu autoritatea contractantă în vederea monitorizării și efectuării controlului serviciilor prestate, permițând autorității contractante să inspecteze toate înregistrările şi documentele păstrate de operator privind serviciile şi să inspecteze facilitățile de pe amplasamente, inclusiv echipamentele şi vehiculele. (3) Operatorul răspunde şi garantează de calitatea şi cantitatea serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale, Caietul de sarcini, Regulamentul serviciului de salubrizare. (4) În cazul în care operatorul nu va respecta prevederile acestui Caiet de sarcini sau prevederile contractului, operatorul va plăti penalităţi/sancțiuni contravenţionale astfel cum sunt stabilite prin contractul de delegare. CAPITOLUL VII - SANCŢIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CORESPUNZĂTOARE A SERVICIILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACT Art. 35. Se vor aplica prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara aprobat prin HCLMT nr...../....., prevederile HCLMT nr. 371/30.10.2007 modificată şi completată, privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara. (1) Pentru neîndeplinirea sarcinilor privind prestarea serviciilor de deszăpezire operatorul va fi sancționat după cum urmează: - Se penalizează cu 5% pe lună din valoarea facturii lunare, nerespectarea obligațiilor prevăzute la literele b), c), d), e) şi cu penalități de 1000 lei pe zi pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la literele a) și f), după cum urmează: a) neîntocmirea Jurnalului de activitate pe timp de iarnă prevăzut în anexa nr. 6 la Caietul de sarcini; b) nerespectarea termenului de max. 4 ore de la încetarea ninsorii, pentru degajarea căilor de acces spre instituţiile publice şi unitățile de alimentație publică; 10

c) nerespectarea termenului de 3 ore de la avertizarea meteorologică, pentru împrăştierea materialelor antiderapante în vederea prevenirii îngheţului și combaterii formării poleiului; d) nerespectarea locurilor de depozitare şi descărcare a zăpezii rezultate în urma îndepărtării acesteia de pe căile publice; e) neasigurarea stocurilor de materiale antiderapante necesare activității de deszăpezire şi combaterea poleiului, până la data stabilită în Caietul de sarcini. (2) Aplicarea de 3 penalități pentru nerespectarea condițiilor prevăzute la pct. (b), (c), (d), (e), conduce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune. CAPITOLUL VIII GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE Art. 36. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. (2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție. (3) Garanția de bună execuție în procent de 10% din contravaloarea contractului fără TVA, aferente primului an de activitate, pentru serviciile de deszăpezire prestate, se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. (4) Garanția de bună execuție se poate constitui şi prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, contractantul având obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. : (5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. (6) Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție public, fără TVA. (7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin rețineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică/contractul subsecvent şi va înştiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinația lui. (8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. (5) pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. (9) Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) este purtător de dobândă în favoarea contractantului. (10) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție public în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 11

pretenții asupra garanţiei de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanţiei de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. (11) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. CAPITOLUL IX MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Art. 37. Operatorii serviciului de deszăpezire au următoarele obligații: a) Să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână/schimb; b) Să asigure echipamentul de protecție şi siguranță inscripționat sub numele propriei firme respectiv logo sau slogan pentru fiecare funcție în parte, potrivit normativului în vigoare; c) Să asigure materialele igienico-sanitare pentru fiecare lucrător/angajat în parte pe fiecare schimb; d) Să asigure controlul medical periodic al salariaților, conform legii în vigoare; e) Să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentelor de invaliditate; f) Să asigure curățarea, spălarea şi dezinfectarea maşinilor şi recipientelor folosite; g) Să asigure condițiile de igienă personală la ieșirea din schimb; h) Alte prevederi ale Legii nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă şi a H.G. nr. 1425/2006 muncă nr. 319/2006. CAPITOLUL . , RISCURILE DELEGARII DE GESTIUNE Art. 38. Operatorul are obligația să își asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activităților de deszăpezire a căilor publice, precum şi răspunderea asupra desfăşurării întregii activități ce fac obiectul concesiunii. Tabel nr. 2. - Matricea riscurilor pentru concesiunea activităților de deszăpezire a căilor publice l 2 3 4 5 Nr Categoria de risc Descrierea riscului Alocare Consecințe / crt Autoritatea Impărţită | Operator managementul contractantă riscului Riscuri de proiectare/autorizare 1 Intârzieri în Nu pot fi obţinute toate X Intârzieri în obținerea aprobările necesare sau începerea avizelor / sunt înregistrate prestării autorizaţiilor întârzieri în obţinerea serviciilor. pentru prestarea acestora pentru serviciile serviciilor de curățenie căi publice Riscuri de finanțare a serviciilor 12

2 Indisponibilitate Operatorul nu este Lipsa finanțării a finanțării capabil să asigure pentru resursele financiare şi de continuarea capital conform prestării bugetului şi în timpul serviciilor prevăzut. 3 Modificări ale Ratele dobânzilor sunt Creştere/scăder dobânzilor supuse schimbărilor, e a costurilor modificand astfel serviciilor. termenii financiari ai ofertei. 4 Finanţare Datorită schimbărilor de Operatorul nu suplimentară legislație, de politică sau poate suporta de altă natură, sunt necesare finanţări suplimentare pentru prestarea serviciilor. financiar costurile schimbării. 5 Modificări în sistemul de taxe şi impozite Pe parcursul implementării proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea operatorului. Impact negativ asupra veniturilor financiare ale operatorulului. Riscuri aferente cererii şi veniturilor 6 ÎInrăutățirea condițiilor economice generale Producerea unor schimbări fundamentale şi neaşteaptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate. Venituri sub previziunile finaciare anterioare. 7 Schimbări O schimbare Venituri sub demografice demografică sau socio- previziunile economică afectează finaciare cererea pentru serviciile anterioare contractate. 8 Costuri de Nivelul de trai al Venituri sub abordabilitate / locuitorilor este afectat previziunile accesibilitate de condițiile economice finaciare nefavorabile. anterioare 9 Schimbări Rata actuală a inflației Depăşirea majore ale va depăși rata costurilor de inflației previzionată a inflației prestare a serviciilor. Riscuri legislative/politice 13

10 Schimbări legislative/politi ce specifice Schimbare legislativă şi/sau a politicii autorității contractante care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific şi exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea O creştere semnificativă în costurile operaționale ale operatorului şi/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor operatorului. schimbări. 11 Schimbări Schimbare legislativă o creştere legislative/politi şi/sau a politicii semnificativă în ce generale autoritatea contractantă, costurile care nu poate fi operaționale ale anticipată la semnarea operatorului contractului şi care este şi/sau generală în aplicarea sa, necesitatea de a ceea ce conduce la efectua costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea operatorului. cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări. 12 Proces Derularea serviciului ar Intârzieri decizional putea întâmpina o importante în defectuos puternica opoziție derularea politică. serviciului Riscuri naturale 13 Forța majoră Forța majoră aşa cum Distrugerea sau este definită prin lege deteriorarea impiedică executarea activelor contractului. aferente proiectului. Riscuri de operare 14 Resurse de Resursele necesare Creşteri ale intrare pentru operare costă mai costurilor şi în mult decât cele estimate unele cazuri inițial, nu au calitatea efecte negative corespunzatoare sau nu aupra calității sunt disponibile în serviciilor cantități suficiente. furnizate în cadrul contractului. 15 Risc de Lucrările şi serviciile Intârzieri disponibilitate care fac obiectul importante în general contractului nu sunt prestarea furnizate sau nu serviciului. îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract. 14

16 Risc de Operatorul nu cunoaşte Costuri disponibilitate în detaliu zonele în care suplimentare specific Va presta serviciul şi va față de cele suplimenta numărul de prevăzute în utilaje şi de echipe în contract. vederea executării cât mai eficient a acestuia 17 Capacitate de Operatorul nu îşi poate Serviciile care management îndeplini obligațiile fac obiectul conform contractului. contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzător 18 Condiții Condiții neprevăzute Creşteri de cost neprevăzute cauzează costuri mai şi efecte mari pentru prestarea negative asupra serviciului. calității serviciilor furnizate. 19 Litigii de Lipsa personalului ÎIntârziere în muncă/personal calificat pentru prestarea prestarea insuficient serviciului serviciului şi calificat creşterea costurilor Alte riscuri 20 Creşterea Creşteri neprevăzute de Operatorul este costurilor cu costuri cu personalul ca obligat să ia în forța de muncă - urmare a modificărilor calcul toate legislative ulterioare creşterile de aprobării contractului. costuri cu personalul la momentul încheierii contractului. 21 Creşterea Depăşirea costurilor cu Operatorul este costurilor cu realizarea serviciului obligat să ia în prestarea calcul toate serviciului creşterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul încheirii contractului. 22 Aspecte privind Nu se respectă cerințele Rezilierea protecția privind protecția concesiunii. mediului mediului şi nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului. 23 Furtul sau Furt de materiale sau Costuri mai mai 15

distrugerea distrugere de de întreţinre şi echipamente sau utilaje. exploatare. 24 Accidente de Accidente de muncă în X Neefectuarea în muncă timpul prestării condiții optime serviciului. a serviciului. 25 Servicii Servicii nefinalizate, X Neefectuarea în efectuate incomplete, parțiale sau condiții optime necorespunzător necorespunzatoare din a serviciului va punct de vedere duce la costuri calitativ. suplimentare, iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala operatorului. 27 Condiții meteo Condițiile meteo X ÎIntârziere în nefavorabile nefavorabile împiedică prestarea prestarea serviciului serviciului. CAPITOLUL XI : PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA PROGRAMATĂ PENTRU ÎNCEPERE Art. 39. 1. Perioada de mobilizare reprezintă perioada dintre data semnării contractului şi data de începere a contractului şi va fi de maxim 90 de zile de la semnarea contractului. În timpul perioadei de mobilizare, operatorul, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale, va identifica toate străzile din aria administrativ teritorială a municipiului Timişoara, va planifica introducerea etapizată a serviciilor şi va semna contracte de prestări servicii conform necesităților. 2. Data de începere stabilită este definită în Programul de Operare a Serviciilor (Anexa la Contract) care va fi pregătit de operator şi va fi înaintat spre aprobare autorității contractante în termen de 28 de zile de la data semnării contractului. Autoritatea contractantă se va pronunța asupra acestui program în termen de 28 de zile de la data primirii, dar fără a depăşi termenul de 90 de zile al perioadei de mobilizare. Refuzul autorității contractante de aprobare a programului trebuie fundamentat pe motive ce țin de nerespectarea Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului de salubrizare, reglementarilor specifice serviciului de salubrizare. 3. Programul de operare cuprinde următoarele informații: Programul privind încheierea contractelor de prestări servicii, Programul de lucru (curațat şi transport zăpadă şi gheaţă, încărcat, transport, combatere polei, împrăștiat matarial antiderapant, curățat guri de scurgere), Programul de întreținere a amplasamentelor spațiilor de depozitare a zăpezii, Program de conştientizare publică propus, Sistemul informational implementat, Manuale de funcţionare şi întreţinere, Programul de monitorizare (inclusiv traseele planificate pentru fiecare vehicul şi sistemul GPS, etc); Manualul de asigurare a calității; Planul de management de mediu. 4. În timpul perioadei de mobilizare (maxim 90 zile de la semnarea contractului), operatorul va definitiva pregătirile pentru punerea în aplicare a serviciilor. În acest sens, operatorul: - va obţine toate avizele, acordurile, autorizaţiile necesare desfăşurarii serviciilor conform legislaţiei în vigoare, specific domeniului de activitate; - va semna contracte de prestări servicii, după caz; - Va achiziționa orice vehicule, utilaje şi echipamente conform prezentului Caiet de sarcini şi pe care le consideră necesare punerii în aplicare a activității de deszăpezire; - va angaja şi va instrui personalul necesar; 16

- cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va furniza autorității contractante traseele planificate şi stabilite pentru fiecare vehicul, inclusiv numărul de angajați pe fiecare vehicul/utilaj pentru a facilita monitorizarea executării tuturor activităților. Rutele şi orarul de parcurs vor respecta normele de sănătate şi siguranță, ținând seama de nivelul de zgomot şi asigurând confortul lucrătorilor la temperaturi extreme; - cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va trimite autorității contractante manualele şi documentele specificate mai sus. Aceste manuale vor fi revizuite anual, actualizate şi republicate de câte ori va fi necesar. 5. Operatorul îşi va finaliza în timp util obligaţiile prevăzute în prezentul capitol conform cu Programul de Operare a Serviciilor şi va anunța autoritatea contractantă de orice abateri anticipate sau efective de la datele stipulate în Programul de Operare a Serviciilor, imediat ce va fi posibil, explicând toate motivele existente. 6. Operatorul va accepta amendarea Programului de Operare a Serviciilor şi a cerințelor tehnice din prezentul Caiet de Sarcini ori de cate ori va fi necesar, ca urmare a modificării regulamentelor locale privind activitatea de salubrizare, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementări naționale. 7. În perioada de mobilizare, operatorul va prezenta autorității contractante dovezile care confirmă: a). constituirea garanţiei de bună execuție, conform clauzelor contractuale; b). încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate prin contract. c). licențele eliberate de Autoritatea de Reglementare prin care operatorului i se acordă permisiune prestării serviciului în aria delegării; d). obținerea celorlalte autorizații necesare conform legii pentru începerea prestării serviciului. 8. Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către operator, părțile pot încheia Procesul- Verbal de predare-primire a bunurilor delegate de către autoritatea contractantă în vederea prestării serviciului, a cărui semnare marchează data de începere a contractului. CAPITOLUL XII INDICATORI DE PERFORMANȚĂ INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ pentru serviciile publice de deszăpezire INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Trimestrul Total I I II IV an 0 1 2 3 4 5 6 L INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI 11 MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CALITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de % - - % % calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la 100 100 100 numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe tipuri de activități 1.2 MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE a) Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantitățile de % - - % % servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii 100 100 100 privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități b) Procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate % - - % % 17

în mai puțin de 24 ore 90 90 90 c) Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea % - - % % activității prestate, raportat la numărul total de reclamaţii 100 100 100 privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități d) Ponderea din numărul de reclamaţii de la lit.c) care s- % - - % % au dovedit justificate 3 e) Procentul de solicitări de la lit.d) care au fost rezolvate “% - - % % în mai puțin de 24 de ore 90 90 90 f) Penalităţile contractuale totale aplicate de autoritățile % - - % % administrației publice locale, raportate la valoarea 4 6 prestației, pe activități g) Valoarea aferentă activității de deszăpezire facturată, % - - % % raportată la valoarea totală rezultată din activitatea 90 95 95 desfăşurată 13 FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR a) Procentul de reclamaţii privind facturarea, rezolvate în % - - % “ mai puțin de 10 zile 100 100 100 b) Valoarea totală a facturilor încasate raportată la % - - % % valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activități 95 90 95 c) Valoarea totală a facturilor emise raportată la % - - % % cantitățile de servicii prestate, pe categorii de activități 100 100 100 14 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE CETĂȚENILOR a) Numărul de sesizări scrise din partea cetățenilor, % - - % % raportate la numărul total de sesizări înregistrate 3 5 5 b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într- % - - % % un termen mai mic de 48 de ore 100 100 100 2 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI 2.) INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de nr. - - nr. nr. către operator a obligațiilor din licență 3 3 6 b) Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului nr. - - nr. nr. rezultate din analizele şi controalele organismelor l 1 2 abilitate 22 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE a) Numărul de cetățeni care au primit despăgubiri datorate nr. - - nr. nr. culpei operatorului sau dacă au suferit accidentări din 1 1 2 cauza nerespectării condițiilor de prestare a activității b) Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru % - - % % situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată 50 50 50 aferentă activității c) Numărul de neconformități constatate de autoritatea | nr. - - nr. nr. administrației publice locale, pe tipuri de activități 2 2 4 CAPITOLUL XIII ÎNDREPTAR ORIENTATIV AL TARIFELOR Art. 40. Stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de deszăpezire, se determină luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activității, pe baza Fişei de fundamentare a tarifului, pe 18

elemente de cheltuieli şi a Memoriului tehnico - economic justificativ, prevăzut în Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007. Art. 41. Tariful calculat va fi aplicat numai după aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi va putea fi ajustat/modificat la propunerea fundamentată a operatorului o dată pe an, în baza fişei de fundamentare şi a memoriului tehnico — economic, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007. Nr. Activităţi UM Tarif lei, fără TVA Obs. crt. I Deszăpezire căi publice Curățatul manual al zăpezii şi al gheții lei/1000mp 2. Curățatul mecanizat al zăpezii lei/1000mp În tarif se vor 3 Combaterea poleiului şi a gheții de pe căile lei/1000mp include și preţul de circulaţie materialelor 4. Încărcatul şi transportatul zăpezii şi a gheaţii lei/mc folosite 5 Imprăştiat manual material antiderapant lei/mp 6. Curățarea gurilor de scurgere din rețeaua de lei/mp canalizare ADMINISTRATOR PUBLIC ŞEF BIROU SALUBRIZARE ROBERT KRISTOF CĂLIN VICTOR FIAT 18

LISTA ANEXE — la Caietul de sarcini deszăpezire Anexa nr. 1 - Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii Anexa nr. 2 - Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii Anexa nr. 3 - Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire Anexa nr. 4 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara Anexa nr. 5 — Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcţiune prin combaterea poleiului şi a înghețului Anexa nr. 6 - Jurnal de activitate pe timp de iarnă Anexa nr. 7 — Formular ofertă tarife deszăpezire 20

Atasament: Lista_anexe_la_Caietul_de_sarcini_deszapezire.pdf

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini nr. Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii ; = a z8 Nume strada Grad de prioritate Dimensiuni tronson stradă Lungime Lăţime Suprafata Grad de curățare 1 DECEMBRIE (STR.) 1 2.359 40 9.436 100% 16 DECEMBRIE 1989 (BUL.) 1.380 8,0 11.040 100% 20 DECEMBRIE 1989 (STR.) 529 40 2.115 100% 3 AUGUST 1919 (BUL.) 666 40 2.665 100% 700 (P-TA) 392 40 1.569 100% 9 MAI (STR.) 71 4,0 308 100% ABRUD (STR.) 456 4,0 1.822 100% | NM TIN Dre ACA DE BARBU (INTR.) 155 4,0 620 100% a ACAD. ALEXANDRU BORZA (STR.) 468 40 1.873 100% o ACAD. AUREL BĂRGLĂZAN (STR.) 332 4,0 1.327 100% ACAD. CORNELIU MICLOŞI (P-TA.) 206 4,0 826 100% N _— ACAD. DIMITRIE GUSTI (STR.) 229 40 917 100% m _— ACAD. PETRE P. NEGULESCU (STR.) 255 40 1.020 100% Du - ACAD. REMUS RĂDULEȚ (STR.) 724 40 2.896 100% m ACAD. SEXTIL PUŞCARIU (STR.) 160 40 641 100% o ACTORILOR (ALEEA) 359 40 1.435 100% = ADAM ANAVI (STR.) 336 4,0 1.345 100% o _ ADAM MICKIEWICZ (STR.) 392 4,0 1.567 100% a -— ADAM MULLER GUTTENBRUNN (STR.) 254 4,0 1.017 100% i N ADY ENDRE (STR.) 248 4,0 990 100% N AGRICULTORILOR (STR.) 407 4,0 1.630 100% N N AGRONOMIEI (STR.) 415 40 1.661 100% m N AIDA (STR.) 320 40 1.280 100% «<r N ALBA IULIA (STR.) 151 4,0 605 100% nm N ALBĂSTRELELOR (STR.) =l=<I=I=-I=-IAIAIAIAIAIAIIAIRIAIRIIQAIA [AIA NINA IA [SIA 1.726 40 6.903 100% 1/38

26 ALBINELOR (STR.) 1.420 4,0 > 5.682 100% 27 ALECU RUSSO (STR.) 222 4,0 888 100% 28 ALEXANDRA INDRIEŞ (STR.) 108 4,0 434 100% 29 ALEXANDRU DONICI (STR.) 369 4,0 1.476 100% 30 ALEXANDRU GOLESCU (STR.) 200 4,0 > 799 100% 31 ALEXANDRU IOAN CUZA (CAL.) 441 4,0 1.765 100% 32 ALEXANDRU JEBELEANU (STR.) 340 4,0 1.358 100% 33 ALEXANDRU LĂPUŞNEANU (STR.) 446 4,0 1.785 100% 34 ALEXANDRU MACEDONSKI (STR.) 566 40 2.262 100% 35 ALEXANDRU MILETICI (STR.) 86 40 > 345 100% 36 ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.) 370 40 > 1.482 100% 37 ALEXANDRU ODOBESCU (STR.) 1.137 40 4.546 100% 38 ALEXANDRU ROGOJAN (STR.) 337 4,0 1.350 100% 39 ALEXANDRU ŞERBĂNESCU (STR.) 319 40 1.275 100% 40 ALEXANDRU VAIDA-VOIEVOD (STR.) 456 4,0 > 1.825 100% 41 ALEXANDRU VLAHUȚĂ (STR.) 221 4,0 > 885 100% 42 ALEXANDRU XENOPOL (STR.) 174 4,0 > 695 100% 43 ALMA CORNEA IONESCU (INTR.) 305 4,0 > 1.220 100% 44 ALPINIŞTILOR (STR.) 282 4,0 > 1.128 100% 45 ALSACIA (STR.) 253 4,0 2 1.014 100% 46 ALUNIS (STR) 939 4,0 > 3.756 100% 47 ALVA THOMAS EDISON (STR.) 143 40 573 100% 48 AMFOREI (STR.) 531 40 2.122 100% 49 AMICIȚIEI (ALEEA) 165 40 661 100% 50 AMURGULUI (STR.) 571 40 2.283 100% 51 AMZEI (STR) 459 40 > 1.834 100% 52 ANA IPĂTESCU (STR.) 1.224 40 4.896 100% 53 ANA LUGOJANA (STR.) 161 4,0 645 100% 54 ANDREI MOCIONI (STR.) 383 4,0 1.530 100% 55 ANDREI MUREŞEANU (STR.) 233 4,0 7 933 100% 56 ANDREI ȘAGUNA (STR.) 415 4,0 > 1.660 100% 57 ANEMONELOR (STR.) 319 4,0 1.277 100% 58 ANGHEL SALIGNY (STR.) SIA IRA IAR IA IRINA IAR IRIRIA IA IA IA IA = 311 40 1.242 100% 2/38

_ ANINA (STR.) 299 40 1.196 100% 60 ANIŞOARA ODEANU (STR.) 526 4,0 2.103 100% 61 ANS (STR) 129 4,0 517 100% 62 ANTENEI (BUL.) 643 40 2.574 100% 63 ANTON BACALBAŞA (STR.) 1.466 40 5.863 100% 64 ANTON GOLOPENȚIA (STR.) 371 40 1.486 100% 65 ANTON PANN (STR.) 198 40 792 100% 66 ANTON PAVLOVICI CEHOV (STR.) 1786 4,0 3.143 100% 67 ANTON SEILER (STR.) 208 40 832 100% 68 ANUL 1848 (STR.) 504 40 2.015 100% 69 ANVERS (STR.) 360 40 1.439 100% 70 APATEU (STR.) 682 4,0 2.727 100% 71 APELOR (STR.) 143 40 3 100% 72 APICULTORILOR (STR.) 394 40 > 1.576 100% 173 APRODUL MOVILĂ (STR.) 562 40 2.248 100% 74 ARADULUI (CAL.) 5.403 4,0 > 21.611 100% 75 ARCAȘILOR (ALEEA) 164 4,0 655 100% 76 ARCIDAVA (STR.) 1.020 4,0 4.080 100% 77 ARCULUI (STR.) 112 40 449 100% 78 ARDEALULUI (STR.) 1.718 4,0 6.873 100% 79 ARENEI (INTR.) 195 40 > 781 100% 80 ARGEŞ (STR.) 251 40 > 1.003 100% 81 ARH. CORNEL LIUBA (INTR.) 139 40 > 556 100% 82 ARH. DUILIU MARCU (STR.) 539 40 2.153 100% 83 ARH. ION MINCU (STR.) 154 40 617 100% 84 ARH. LASZLO SZEKELY (STR.) 89 40 358 100% 85 ARH. VICTOR VLAD (STR.) 568 40 2.271 100% 86 ARHIMANDRIT TEOFIL PĂRĂIAN (STR.) 430 40 1.721 100% 87 ARIADNA (STR.) 709 40 2.837 100% 88 ARIEȘ (STR.) 737 40 2.950 100% 89 ARINULUI (STR.) 235 4,0 938 100% 90 ARISTIDE BRIAND (STR.) 328 4,0 > 1.313 100% 91 ARISTIDE DEMETRIADE (STR.) alalal=lalalalea Iele IA IAR IA IA IA IAR I=SIA IAA IA IA [RIA IA [ASIA IA 2.673 4,0 10.693 100% 3/38

se/t %001 z69 0% ELI z CLS) Dvavava| cl TI 0% 80£ a CULS) DIVAON vava| %001 z6EI 0% SvE I CULS) VIHO0a Vava| zl %001 9bTT 0% I9S z NTAUNZY]| ITI %001 628 0% LOT z VDOZY| OI %001 c9TI 0% 9I£ z HOTAITVZV| GI %001 LIT 0% Es I (VL d) ALNAXV]| SUI %001 LII 0% 9£6T z CULS) WYVIAYV]| LII %001 0% Svb I CV.L-d) NONYVI WYWIAY]| 911 %001 TS8'I 0% T CULS) HOTIOLVIAV] STI %001I OSTI 0% L3T T CULS) II %001 INO'I 0% EST T CULS) £TI %001 I60'1 0% E z ALOdVI ALYVAI VITTINV] III %001 LIS 0% I CVI-d) TAIAV| III %001 cot 0% IOI z (ULS) NDSAHOINIAA TTINV| OI %001 ISV'I 0% £9£ z CULS) IDIAOdOd 601 VOTE 0% LL z d0od 80 %001 8071 0% T0£ z CULS) ANVALAd LOT %001 TES 0% cl e (CULS) VWSOD ITUNYV| 901 %001 z00'1 0% OS z IAINV| SOI %001 I6t 0% €zI z (VAATV) AdAID TAIUNV| OI %001 SLL 0% v6l z ONVALNA IAINYV]| EI %001 csv'l 0% £9£ z NVWOD NILSODNYV| TOI %001 LE9'z 0% 859 T (X1S) INTAWOLY| TOI %001 I8£ 0% S6 I (VL d) VNALV| 001 %001 9 0% 891 z CULS) NISANATIVA NVTIVW AISVNVIV| 66 %001 8ES'I 0% z NVINAA AISVNY.LYV| 86 %001 67 0% L09 z CULS) 46 %001 S9£T 0% I6S z NIALSNIANI INHLIV] 96 %001 z8r 0% 0zI z CULS) VOIOA AINASIV| 56 %001I Stb 0% UI z TINWAd NOV] 46 %001 VOL 0% LI I (VI-d) SMILOD %001 w9't 0% 0911 I HINOWIV| 76

125 BACHUS (STR.) 330 40 1.321 100% 126 BADEA CÂRȚAN (P-TA.) 238 40 952 100% 127 BAGHETEI (ALEEA) 141 4,0 563 100% 128 BAIA (STR.) 138 4,0 > 551 100% 129 BALCIC (ALEEA) 141 4,0 > 565 100% 130 BALTA VERDE (STR) 372 4,0 1.488 100% 131 BĂLȚI (ALEEA) 104 4,0 414 100% 132 BANATUL (STR.) 875 4,0 3.499 100% 133 BANUL MĂRĂCINE (STR.) 611 4,0 > 2.445 100% 134 BANUL SEVERINULUI (STR.) 309 4,0 1.235 100% 135 BANUL UDREA (STR.) 231 40 > 922 100% 136 BARBU ISCOVESCU (STR.) 371 4,0 1.485 100% 137 BARBU LĂUTARU (STR.) 333 40 1.331 100% 138 BARBU ŞTEFANESCU DELAVRANCEA (STR.) 202 40 > 808 100% 139 BARIEREI (STR.) 130 4,0 > 521 100% 140 BÂRSEI (STR.) 373 4,0 > 1.491 100% 141 BÂRZAVA (STR.) 963 4,0 2 3.854 100% 142 BASARABIA (STR.) 942 40 > 3.769 100% 143 BASEL (STR.) 253 4,0 > 1.012 100% 144 BASMULUI (INTR.) 173 40 694 100% 145 BATANIA (STR.) 918 40 3.671 100% 146 BEHELEI (STR.) 135 40 542 100% 147 BELA BARTOK (STR.) 350 40 1.400 100% 148 BELA KAMOCSA (STR.) 278 40 1.112 100% 149 BELA LUGOSI (STR.) 369 40 1.476 100% 150 BELGRAD (STR.) 123 40 > 494 100% 151 BERZEI (STR.) 449 40 > 1.797 100% 152 BISERICII (P-TA.) 244 40 > 975 100% 153 BISTREI (STR.) 688 40 > 2.753 100% 154 BISTRITA (STR.) 244 40 974 100% UDE BITOLIA (STR.) 72 40 288 100% 156 BOBÂLNA (STR.) 1.656 40 6.623 100% 157 BOEMA (STR.) IALTA [AIA INA IA INA IA IA IA IR IA IA IA IA [AIA [SIA IA [AIA 172 40 > 687 100% 5/38

158 BOGDAN CATUL (INTR.) 128 40 512 100% 139 BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU (BUL.) 513 4,0 2.053 100% 160 BOGDĂNEŞTILOR (CAL.) 2.863 40 11.453 100% 161 BORSEC (STR.) 104 40 417 100% 162 BRADUL (STR.) 238 4,0 952 100% 163 BRAN (STR.) 169 4,0 > 675 100% 164 BRÂNDUŞEI (STR.) 538 4,0 2.153 100% 165 BRAŞOV (STR.) 313 4,0 1.253 100% 166 BRAZILOR (STR.) 150 40 > 601 100% 167 BRIGADIERILOR (STR.) 155 4,0 622 100% 168 BRUMĂRELE (STR.) 162 40 649 100% 169 BRUTUS HANEŞ (STR.) 92 4,0 368 100% 170 BRUXELLES (STR.) 335 4,0 1.340 100% 171 BUCEGI (STR.) 357 4,0 1.427 100% 172 BUCOVINEI (STR.) 921 4,0 3.683 100% 173 BUCUREŞTI (STR.) 353 40 1.413 100% 174 BUDAI DELEANU (STR.) 716 40 2.864 100% 175 BUJORILOR (STR.) 1.938 40 1.751 100% 176 BUREBISTA (STR.) 156 40 624 100% 177 BUSUIOC (STR.) 74 40 296 100% 178 BUZIAŞULUI (CAL.) 2.302 4,0 9.209 100% 179 C. A. ROSETTI (STR.) 684 4,0 > 2.736 100% 180 CAISULUI (STR.) 438 4,0 7 1.753 100% 181 CĂLAN (STR.) 327 4,0 1.309 100% 182 CĂLĂTORILOR (STR.) 327 4,0 1.309 100% 183 CĂLIN NEMEȘ (INTR.) 66 4,0 263 100% 184 CALISTRAT HOGAŞ (STR.) 186 4,0 > 744 100% 185 CAMELIEI (STR.) 179 40 715 100% 186 CAMIL PETRESCU (STR.) 97 4,0 > 389 100% 187 CÂMPULUI (STR.) 1.439 4,0 > 5.755 100% 188 CANALUL BEGA (STR.) 1.828 4,0 7.315 100% 189 CĂPITAN DAMŞESCU (STR.) 648 40 2.590 100% 190 CAPREI (STR.) NSISISIAIRIAIAIA IA IAR IAIA IA IA IȚ IN IA INA IA I=I=I=IA 91 40 364 100% 6/38

191 CĂPRIOAREI (STR.) 533 40 2.131 100% 192 CĂRĂBUȘULUI (STR.) 260 40 1.039 100% 193 CARAŞ (STR) 150 4,0 601 100% 194 CAREI (STR.) 855 40 3.421 100% 195 CAROL DAVILLA (STR.) 764 40 3.057 100% 196 CAROL ROBERT DE ANJOU (STR.) 92 4,0 366 100% 197 CAROL TELBISZ (STR.) 302 4,0 1.207 100% 198 CARPAȚI (STR.) 564 4,0 2.256 100% 199 CARPENULUI (STR.) 2.069 4,0 8.276 100% 200 CĂRTURARILOR (STR.) 88 4,0 353 100% 201 CARULUI (INTR.) 306 40 1.223 100% 202 CASCADEI (ALEEA) 188 4,0 1750 100% 203 CASSIAN MUNTEANU (STR.) 372 4,0 1.488 100% 204 CASTANILOR (INTR.) 289 4,0 1.154 100% 205 CEFERIŞTILOR (STR.) 758 4,0 3.031 100% 206 CENTURA (STR.) 1.238 40 4.951 100% 207 CERCEILOR (INTR.) 58 40 231 100% 208 CERCULUI (STR.) 1.575 40 6.301 100% 209 CERNA (STR.) 1.002 40 4.007 100% 210 CERNĂUŢI (STR.) 238 40 > 950 100% 211 CETATEA ALBĂ (STR.) 376 40 1.505 100% 212 CETĂȚII (BUL.) 1.628 8,0 13.023 100% 213 CETINEI (ALEEA) 197 40 189 100% 214 CEZAR BOLLIAC (STR.) 453 40 > 1.812 100% 215 CHARLES DARWIN (STR.) 135 40 > 540 100% 216 CHEVEREŞULUI (STR.) 461 40 1.844 100% 217 CHIMIŞTILOR (STR.) 302 40 1.207 100% 218 CHIŞINĂU (STR.) 294 40 1.176 100% 219 CHIŞODEI (STR.) 1.349 4,0 5.398 100% 220 CIMBRULUI (STR.) 126 4,0 5035 100% 221 CINCINAT PAVELESCU (INTR.) 74 40 296 100% 222 CIOBANULUI (STR.) 116 4,0 465 100% 223 CIOCÂRLIEI (STR.) IA IA IAIRIRIARIA [RIA ISIAIAISIAIA IA I=SISINIZRIAINIAIA 1.077 4,0 4.308 100% 7138

CIPRIAN PORUMBESCU (STR.) 1.329 40 5.317 100% CIRCUMVALAȚIUNII (CAL.) 2.280 8,0 18.243 100% CIREŞULUI (STR.) 639 4,0 > 2.355 100% CITADELEI (ALEEA) 250 40 1.001 100% CLĂBUCET (STR.) 426 40 1.705 100% CLAUDE DEBUSSY (STR.) 530 40 2.121 100% CLOPOTULUI (INTR.) 188 4,0 > 619 100% CLOȘCA (STR.) 1.129 4,0 4.515 100% CLUJ (STR) 597 4,0 2.388 100% COCORILOR (STR.) 544 4,0 2.175 100% COCOSTÂRCULUI (STR.) 83 40 333 100% COCOȘULUI (INTR.) 102 4,0 408 100% COLONEL ENESCU (STR.) 243 4,0 971 100% COLONIA RADIO (STR.) 364 4,0 1.457 100% COLONIA SLAVIC (STR.) 259 4,0 1.036 100% COMÂĂNEŞTI (STR.) 106 40 426 100% COMETEI (STR.) 570 4,0 2.280 100% COMOAREI (STR.) 687 4,0 2.746 100% CONSILIUL EUROPEI (P-TA.) 386 8,0 3.086 100% CONSTANTA (STR.) 197 4,0 789 100% CONSTANTIN BRĂILOIU (STR.) 247 40 989 100% CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (BUL.) 1.958 8,0 15.668 100% CONSTANTIN BRÂNCUŞI (STR.) 291 40 1.164 100% CONSTANTIN CEL MARE (STR.) 1.217 40 4.869 100% CONSTANTIN DANIEL (STR.) 385 40 1.542 100% CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA (BUL.) 1.197 8,0 9.572 100% CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA (STR.) 535 40 > 2.139 100% CONSTANTIN IOTZU (STR.) 402 40 > 1.610 100% CONSTANTIN MIU-LERCA (STR.) 126 40 > 504 100% CONSTANTIN NOICA (STR.) 313 40 1.250 100% CONSTANTIN NOTTARA (STR.) 456 40 > 1.823 100% CONSTANTIN OLĂNESCU (STR.) 194 40 > 7178 100% CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU (STR.) SINAIA SIA SI=SIA IA IA ISIAIAIA IRA IAA 374 40 1.496 100% 8/38

CONSTANTIN SILVESTRI (STR.) 526 40 2.103 100% CONSTANTIN STERE (STR.) 386 4,0 1.543 100% CONSTANTIN TITEL PETRESCU (STR.) 171 40 685 100% CONSTRUCTORILOR (BUL.) 1.119 8,0 8.953 100% CONSTRUCTORILOR (STR.) 950 40 3.800 100% CONTEMPORANUL (STR.) 138 4,0 554 100% COOPERAȚIEI (STR.) 151 4,0 603 100% CORBULUI (STR.) 349 4,0 1.397 100% CORINA IRINEU (STR.) 285 4,0 1.139 100% CORIOLAN BĂRAN (STR.) 389 40 1.554 100% CORIOLAN BREDICEANU (STR.) 824 40 3.296 100% CORNEL GROFŞOREANU (STR.) 274 40 1.094 100% CORNEL LAZĂR (STR.) 194 40 7178 100% CORNELIA SĂLCEANU (STR.) 516 40 > 2.064 100% CORNELIU BABA (STR.) 409 4,0 > 1.638 100% CORNELIU COPOSU (BUL.) 949 8,0 1.595 100% CORNELIU URSU (STR.) 766 4,0 > 3.066 100% CORNELIUS NEPOS (STR.) 298 10 > 1.191 100% COŞARILOR (INTR.) 107 4,0 > 427 100% COSMINULUI (STR.) 840 4,0 3.358 100% COSMONAUȚILOR (STR.) 123 4,0 492 100% COSTACHE NEGRUZZI (STR.) 470 4,0 1.882 100% COSTINEŞTI (STR.) 195 4,0 780 100% COZIA (STR.) 978 4,0 3.910 100% CRAIOVA (STR.) 251 4,0 1.002 100% CRĂIȚELOR (STR.) 29% 4,0 1.185 100% CRÂNGULUI (INTR.) 143 40 574 100% CREMONA (STR.) 311 4,0 1.243 100% CRINULUI (STR.) 129 40 516 100% CRIŞAN (STR.) 1.170 4,0 > 4.682 100% CRISTALULUI (ALEEA) 636 40 > 2.544 100% CRIȘUL (STR.) 248 4,0 994 100% CRIVAIA (STR.) SIAIAISIAIAIAISIAIA SIA IA IATA [SIRIA SIA IA IA IA IRI INI IA I=I=IAIA 317 4,0 > 1.269 100% 9/38

290 CRIZANTEMELOR (STR.) 681 4,0 2.724 100% 291 CRUCII (P-TA) 361 4,0 1.443 100% 202 CUCULUI (INTR.) 294 40 > 1.176 100% 293 CUGIR (STR.) 678 40 2713 100% 294 CURCUBEULUI (INTR.) 157 40 628 100% 295 CUTEZĂTORILOR (ALEEA) 37 40 1.270 100% 296 CUVIN (STR.) 146 4,0 583 100% 297 D.I. ALDEA-TEODOROVICI (STR.) 157 40 627 100% 298 D. MENDELEEV (STR.) 463 40 1.852 100% 299 DACILOR (STR.) 300 40 1.199 100% 300 DAFINULUI (STR.) S77 4,0 2.308 100% 301 DALIEI (STR.) 406 40 1.623 100% 302 DAMASCHIN BOJINCĂ (STR.) 140 4,0 561 100% 303 DÂMBOVIȚA (BUL.) 1.604 8,0 12.835 100% 304 DAN CĂPITAN (STR.) 646 4,0 2.584 100% 305 DEJ (STR.) 709 40 2.837 100% 306 DELFINULUI (STR.) 141 4,0 > 563 100% 307 DELIBLATA (STR.) 189 4,0 > 757 100% 308 DELINEŞTI (STR.) 297 4,0 > 1.190 100% 309 DELIU PETROIU (STR.) 132 4,0 529 100% 310 DEPORTAȚII DIN BĂRĂGAN (STR.) 157 40 629 100% 311 DETA (STR.) 428 40 > 1.712 100% 312 DIACONUL CORESI (STR.) 585 40 2.339 100% 313 DIAMANDY CONSTANTIN (STR.) 146 40 584 100% 314 DIANA (STR.) 205 40 819 100% 315 DIMINEȚII (STR.) 908 4,0 3.633 100% 316 DIMITRIE BOLINTINEANU (STR.) 383 40 > 1.533 100% 317 DIMITRIE CANTEMIR (STR.) 121 4,0 485 100% 318 DIMITRIE DINICU (STR.) 1.678 4,0 6.711 100% 319 DIMITRIE PACIUREA (STR.) 364 4,0 1.454 100% 320 DIMITRIE STAN (STR.) 445 40 1.778 100% 321 DIMITRIE ȚICHINDEAL (STR.) 163 40 > 653 100% 322 DINU LIPATTI (STR.) NSINIAIRIRIAIAINASIAISRIAISIA IRINA IA SIA 295 40 1.180 100% 10/38

323 DIPLICH HANS (INTR.) 46 4,0 > 185 100% 324 DIVIZIA 9 CAVALERIE (STR.) 1.112 4,0 4.448 100% 325 DOAMNA CHIAJNA (STR.) 82 4,0 > 329 100% 326 DOBROGEA (STR.) 72 40 290 100% su DOINEI (INTR.) 441 40 > 1.766 100% 328 DOMOGLED (INTR.) 294 4,0 1.176 100% 329 DORIN TEODORESCU (STR.) 369 4,0 1.475 100% 330 DORNEI (STR.) 70 4,0 282 100% 331 DOROBANŢILOR (CAL) 7.665 8.0 61.322 100% 332 DOSITEI OBRADOVIC (STR.) 161 40 > 643 100% 333 DR. ALEXANDRU MARTA (STR.) 236 40 > 945 100% 334 DR. AUREL CÂNDEA (STR.) 145 40 > 581 100% 335 DR. ERNEST NEUMANN (STR.) 142 4,0 569 100% 336 DR. GHEORGHE MARINESCU (STR.) 168 40 671 100% 337 DR. GRIGORE T. POPA (STR.) 1.219 40 4.877 100% 338 DR. IOAN BONTILĂ (STR.) 504 40 2.017 100% 339 DR. IOAN MUREŞAN (STR.) 1.303 40 5.213 100% 340 DR, IOSIF BULBUCA (BUL.) 1.796 8,0 14.369 100% 341 DR. IOSIF NEMOIANU (STR.) 368 40 1.472 100% 342 DR. LIVIU CIGĂREANU (STR.) 80 40 319 100% 343 DR. LIVIU GABOR (STR.) 161 40 > 644 100% 344 DR. LOUIS ȚURCANU (STR.) 365 40 > 1.461 100% 345 DR. LUCIAN GEORGEVICI (STR.) 155 40 ” 620 100% 346 DR. NICOLAE PAULESCU (STR.) 82 4,0 328 100% 347 DR. PAVEL VASICI UNGUREANU (STR.) 353 4,0 1.413 100% 348 DR. PIUS BRÂNZEU (STR.) 398 4,0 1.593 100% 349 DR. ROBERT KOCH (STR.) 522 40 2.086 100% 350 DRĂGĂŞANI (STR.) 268 40 1.072 100% 351 DRAGOŞ VODĂ (STR.) 21 4,0 2.084 100% 352 DREPTATEA (STR.) 695 40 > 2.780 100% 353 DROPIEI (STR.) 416 40 1.662 100% 354 DRUBETA (STR.) 1.504 40 > 6.015 100% 355 DUILIU ZAMFIRESCU (STR.) AIA [SINAIA IA IA [AIA IA IA IA IȚ IRIA IA IZINIAINIRIIA ISA SI 4,0 363 100% 11/38

SE/cL %001 bbEE€ 0% 9£8 I (US) 88 %001 vsT9 0% v9S'T I (18) VSIL VI Ad _LSE %001 0% £0b z (ULS) SITAYd VI AT NOHA] 98£ %001 8St 0% STI T CULS) IVIIVI ONIA| SSE %001I GI£ 0% 08 I (ULS) HOVAHISIN HAASOf SE %001 LSt 0% TI I IDIAONOT £SE %001 zEO'T 0% 8Sz I CULS) VHOVd NILSODAV %001 cos 0% TI z ZYNNOA MIINVXATIYV JODSIdA| 1SE£ %001 ILE I +(ULS) OSMIVD ODIINA] 08£ %001 SvI'T 0% 9£S I ONINA| OLE %001 SvO'I 0% 192 z HIDIANA| LE %001 SL6'9 0% br I CULS) SVANA| LLE %001 Stb 0% LI z (.1S) HNNOLIVW Ad THANNVWWA| LE %001 LL9 0% 691 z CULS) O0TTVHOAd NDNAT VIIIWA| SLE %001 098'9 0% SILIT I VIOZ ATINA| LE %001 906 0% 9TL e CULS) IIWA] £LE %001 LLL 0% bol z ONVATIVD IWA| TLE %001 0S9 0% £91 z NVIOID IIWA| _ILE %001 Ltv1 0% z9£ I CLS) ONVAINDNA TINNVWA] OLE %001 £96 0% be E (XS) QMf0D INNVWA| _69£ %001 Tv 0% 901 z CULS) VAZII VLAAVSITA| _89£ %001 6T0T 0% LOS z CULS) L9£ %001 0% sot I CVI-d) ADINW AIWILAIA| 99£ %001 I9T 0% £s9 VOOLOA VLIA| S9E %001 0% 667 z (XS) SANAA b9£ %00I 167 0% TE z (ULS) TAWYVd _€9£ %001 HNLZI 0% 3zv z LANINO IVOTMA| %001 vb 0% I9I z INTA0DA]| 19£ %001 686 0% LVT a NOXOdMOAL VNIIALVOA| 09£ %001 £8S'L 0% 968'1 I varyNAa| _6S£ %001 0% TEL z IVI MILINNI| SSE %001 STO'Z 0% 90S 5 IVSVIDVA MILINNA| LSE %001 TOS 0% SzI (ULS) AISONY VAVIAWNAT| 9S£

389 EUGEN COŞERIU (STR.) 571 4,0 2.285 100% 390 EUGEN CUTEANU (STR.) 460 4,0 > 1.838 100% 391 EUGEN POP (STR.) 203 40 811 100% 392 EUGEN T. MARINESCU (INTR.) 202 40 807 100% 393 EUGEN TODORAN (STR.) 328 40 A 1312 100% 394 EUGENIU DE SAVOIA (STR.)* 5.198 100% 395 EURIPIDE (STR.) 296 40 1.184 100% 39% EVLIA CELEBI (STR.) 250 40 > 1.000 100% 397 F. C. RIPENSIA (ALEEA) 2.869 40 11.478 100% 398 FAENZA (STR.) 226 40 903 100% 399 FĂGĂRAŞ (STR.) 242 40 967 100% 400 FEDRA (STR.) 459 40 1.835 100% 401 FELDIOARA (STR.) 314 4,0 > 1.254 100% 402 FELEACUL (STR.) 422 40 1.687 100% 403 FELIX (STR.) 741 4,0 > 2.965 100% 404 FERMITĂȚII (STR.) 129 4,0 > 515 100% 405 FILARET BARBU (STR.) 338 4,0 1.354 100% 406 FILATELIEI (STR.) 241 4,0 964 100% 407 FLACĂRA (STR.) 504 4,0 2.016 100% 408 FLORILOR (ALEEA) 156 4,0 > 623 100% 409 FLORILOR (STR.) 167 4,0 667 100% 410 FLORIMUND MERCY (STR.)* 1.414 100% 411 FLORIN MEDELEȚ (STR.) 322 40 1.288 100% 412 FOIȘOR (STR.) 150 40 600 100% 413 FORTĂREȚEI (INTR.) 65 40 > 262 100% 414 FORUL EUGENIU CARADA (P-TA.) 68 4,0 273 100% 415 FRAGILOR (STR.) 300 40 1.200 100% 416 FRANCESCO GRISELINI (STR.)* 642 100% 417 FRANYO ZOLTAN (STR.) 142 40 > 568 100% 418 FRANZ FERCH (STR.) 277 40 1.108 100% 419 FRANZ LIEBHARD (ALEEA) 84 4,0 > 338 100% 420 FRANZ LISZT (STR.) 133 4,0 > 530 100% 421 FRANZ SCHMITZ (STR.) IA IA 208 40 831 100% 13/38

422 FRATELIA (STR.) 254 4,0 1.014 100% 423 FRATERNITĂŢII (STR.) 158 4,0 632 100% 424 FRAȚII BUZEŞTI (STR.) 351 4,0 1.403 100% 425 FREDERIC CHOPIN (STR.) 455 40 > 1.822 100% 426 FREDERIC MISTRAL (STR.) 576 40 > 2.305 100% 427 FRIGULUI (STR.) 155 4,0 619 100% 428 FRUCTELOR (STR.) 578 4,0 312 100% 429 FRUNZEI (STR.) 594 4,0 2.375 100% 430 FUIORULUI (STR.) 262 4,0 > 1.049 100% 431 FURNICII (STR.) 360 4,0 1.441 100% 432 GABRIEL IOSEPH (STR.) 325 4,0 1.299 100% 433 GALILEO GALILEI (STR.) 300 40 1.200 100% 434 GARABET IBRĂILEANU (STR.) 163 4,0 653 100% 435 GĂRÂNA (STR.) 488 4,0 1.953 100% 436 GĂRII (STR.) 1.531 8,0 12.248 100% 437 GAROFIȚEI (STR.) 672 4,0 > 2.687 100% 438 GAVRIIL MUSICESCU (STR.) 4.578 4,0 > 18.310 100% 439 GELU (STR.) 520 4,0 > 2.080 100% 440 GENERAL EREMIA GRIGORESCU (STR.) 177 4,0 > 708 100% 441 GENERAL GEORGE POMUT (STR.) 386 4,0 1.544 100% 442 GENERAL GHEORGHE DOMAŞNEAN (P-TA.) 460 4,0 1.839 100% 443 GENERAL HENRI BERTHELOT (STR.) 217 40 867 100% 444 GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 922 8,0 7.378 100% 445 GENERAL MAGHERU (STR.) 755 4,0 > 3.018 100% 446 GENERAL PRAPORGESCU (STR.)* 412 100% 447 GENERAL TRAIAN DODA (STR.)* 1.695 100% 448 GENERAL VIRGIL ECONOMU (P-TA.) 84 4,0 > 337 100% 449 GENEVA (STR.) 496 40 1.984 100% 450 GENEZEI (INTR.) 49 4,0 195 100% 451 GEORG HAENDEL (INTR.) 328 40 1.312 100% 452 GEORGE ARDELEAN (STR.) 607 40 2.428 100% 453 GEORGE BACOVIA (STR.) 203 40 813 100% 454 GEORGE COŞBUC (STR.) alalalal=l=lalalalalalalalal=lal-lalalal=|al=|-I=I=I=-lalalalalal- 149 4,0 597 100% 14/38

455 GEORGE ENESCU (STR.) 186 4,0 > 145 100% 456 GEORGE GEORGESCU (STR.) 418 4,0 1.671 100% 457 GEORGE POP DE BĂSEȘTI (STR.) 439 4,0 > 1.754 100% 458 GEORGE RANETTI (STR.) 885 40 > 3.539 100% 459 GEORGE STEPHENSON (STR.) 333 4,0 1.332 100% 460 GEORGE TOPÎRCEANU (STR) 240 4,0 961 100% 461 GEORGES BIZET (INTR.) 196 40 783 100% 462 GEORGES CLEMENCEAU (P-TA.) 55 40 220 100% 463 GERA (STR.) 372 40 > 1.488 100% 464 GHEORGHE ADAM (STR.) 1.055 4,0 4.220 100% 465 GHEORGHE ANDRAŞIU (STR.) 173 40 692 100% 466 GHEORGHE ASACHI (STR.) 309 4,0 1.234 100% 467 GHEORGHE BARIȚIU (STR.) 490 40 1.962 100% 468 GHEORGHE COTOŞMAN (STR.) 360 40 1.439 100% 469 GHEORGHE CUCU (STR.) 288 40 1182 100% 470 GHEORGHE DIMA (STR.) 491 40 > 1.963 100% 471 GHEORGHE DOJA (STR.) 952 4,0 > 3.806 100% 472 GHEORGHE IVANESCU (STR.) 156 4,0 > 625 100% 473 GHEORGHE LAZĂR (STR.) 1.499 40 5.997 100% 474 GHEORGHE LEAHU (STR.) 300 4,0 1.201 100% 475 GHEORGHE POPOVICI (STR.) 101 4,0 > 403 100% 476 GHEORGHE SÂRBU (INTR.) 119 40 > 475 100% 477 GHEORGHE ȘINCAI (STR.) 327 4,0 1.306 100% 478 GHEORGHE ȚIȚEICA (STR.) 641 40 2.564 100% 479 GHIOCEILOR (STR.) 198 4,0 1792 100% 480 GHIRLANDEI (STR.) 157 4,0 629 100% 481 GHIRODEI (CAL) 1.761 40 7.045 100% 482 GIORGIO OSTROGOVICH (STR.) 345 4,0 1.379 100% 483 GIUSEPPE VERDI (STR.) 233 4,0 933 100% 484 GLAD (STR.) 1.349 4,0 > 5.394 100% 485 GLADIOLELOR (STR.) 107 40 427 100% 486 GLORIEI (STR.) 317 4,0 1.268 100% 487 GORNIȘTILOR (ALEEA) IA IA I=SIA IA IA IA I=SIAA IA 156 4,0 625 100% 15/38

488 GORUNULUI (ALEEA) 181 4,0 725 100% 489 GOSPODARILOR (STR.) 450 4,0 > 1.801 100% 490 GRAZ 499 4,0 > 1.996 100% 491 GRĂDINARILOR (STR.) 820 40 3.279 100% 492 GRĂDINII (STR.) 519 4,0 2.075 100% 493 GRIGORE ALEXANDRESCU (STR.) 3.726 4,0 14.904 100% 494 GRIGORE ANTIPA (STR.) 399 4,0 1.597 100% 495 GRIGORE POPIȚI (STR.) 110 4,0 E 442 100% 496 GRIGORE URECHE (STR.) 340 40 1.360 100% 497 GRIVIȚA (SPL.) 389 40 > 1.556 100% 498 HAGA (STR.) 474 40 > 1.897 100% 499 HĂRNICIEI (STR.) 388 40 > 1.550 100% 500 HEBE (STR.) 1.167 40 > 4.668 100% 501 HECTOR (STR.) 273 40 > 1.091 100% 502 HEINRICH HEINE (STR.) 121 4,0 483 100% 503 HEINZ DOLL (STR.) 60 4,0 > 240 100% 504 HENRI COANDĂ (STR.) 187 40 > 147 100% 505 HENRI COURSAGET (STR.) 900 4,0 > 3.600 100% 506 HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY (STR.) 164 4,0 > 655 100% 507 HERCULANE (STR.) 1.117 4,0 4.469 100% 508 HERODOT (STR.) 234 4,0 937 100% 509 HERȚA (STR.) 453 40 1.813 100% 510 HOLDELOR (STR.) 862 4,0 3.449 100% 511 HOMOROD (STR.) 353 40 > 1.412 100% SI HORIA (STR.) 1.232 4,0 4.927 100% 513 HORIA CREANGĂ (STR.) 408 40 1.632 100% 514 HORIA HULUBEI (STR.) 597 4,0 2.389 100% 515 HORIA MĂCELLARIU (STR.) 295 4,0 1.182 100% 516 HORIA RUSU (STR.) 86 4,0 344 100% 517 HOTINULUI (ALEEA) 582 4,0 > 2.210 100% 518 IANCU BREZEANU (STR.) 273 40 1.092 100% 518 IANCU FLONDOR (STR.) 413 4,0 > 1.651 100% 520 IANCU HUNIADE (P-TA.) NSINININIRIRIAIAIRIAIR IAIA [RIR [AIA [A IQ [SIA IA SIN IA IAR IA = 155 40 3.021 100% 16/38

521 IANCU VĂCĂRESCU (STR.) 660 4,0 ” 2.640 100% a IASOMIEI (INTR.) 169 4,0 675 100% 523 ICAR (ALEEA) 343 4,0 1.372 100% 524 IEDEREI (INTR.) 99 40 398 100% 525 IEPURELUI (STR.) 243 4,0 973 100% 526 ILIA REPIN (STR.) 502 4,0 ” 2.010 100% 527 ILIE GROPŞIAN (STR.) 377 4,0 1.509 100% 528 INDEPENDENȚEI (STR.) 334 4,0 > 1.336 100% 529 INDUSTRIEI (BUL.) 167 8,0 6.135 100% 530 ÎNFRĂȚIRII (STR.) 316 4,0 1.265 100% 531 INTR. AUREL TURCUŞ (INTR.) 105 4,0 421 100% 532 INULUI (ALEEA) 165 40 > 658 100% 533 ÎNVĂȚĂTORULUI (STR.) 268 4,0 1.072 100% 534 IOACHIM MILOIA (STR.) 762 4,0 3.048 100% 535 IOAN ALEXANDRU (STR.) 284 40 1.134 100% 536 IOAN CUREA (STR.) 175 40 > 702 100% 537 IOAN DIMITRIE SUCIU (STR.) 107 40 427 100% 538 IOAN GROSU (INTR.) 164 40 655 100% 539 IOAN INOCENȚIU MICU KLEIN (STR.) 453 40 > 1.813 100% 540 IOAN ISAC (STR) 302 40 1.210 100% 541 IOAN LOTREANU (STR.) 98 40 393 100% 542 IOAN PLAVOŞIN (STR.) TA 4,0 3.087 100% 543 IOAN RAȚIU (STR.) 553 40 2.211 100% 544 IOAN SÂRBU (STR.) 334 4,0 1.337 100% 545 IOAN SLAVICI (STR.) 1.601 4,0 > 6.404 100% 546 IOAN VĂSII (INTR.) 193 4,0 713 100% 547 IOAN ZAICU (STR.) 581 4,0 > LASI 100% 548 ION BARAC (STR.) 571 4,0 > 2.286 100% 549 ION BARBU (STR.) 201 4,0 > 803 100% 550 ION C. BRĂTIANU (BUL.) 245 8,0 1.959 100% 551 ION CREANGĂ (STR.) 383 4,0 1.531 100% ION CRISTOREANU (STR.) 329 4,0 1.317 100% 553 TON GHICA (STR) IALTA IAA INAIA IRA IA [SIA IAIA 409 4,0 1.638 100% 17/38

554 ION HELIADE RĂDULESCU (STR.) 198 40 792 100% 555 ION HOBANA (STR.) 253 4,0 1.012 100% 556 ION INCULET (STR.) 364 4,0 > 1.455 100% 357 ION IONESCU DE LA BRAD (STR.) 1.387 4,0 5.547 100% 558 ION LUCA BĂNĂȚEANU (STR.) 594 4,0 > 2.374 100% 559 ION LUCA CARAGIALE (STR.) 168 4,0 > 671 100% 560 ION MIHALACHE (STR.) 456 4,0 1.825 100% 561 ION MINULESCU (STR.) 138 4,0 > 5351 100% 562 ION MONORAN (STR.) 17% 4,0 > 716 100% 563 ION NECULCE (STR.) 593 4,0 > 2.373 100% 564 ION NEGULICI (STR.) 644 40 > 2.578 100% 565 ION NISTOR (STR.) 138 4,0 > 550 100% 566 ION POP RETEGANUL (STR.) 122 4,0 > 488 100% 567 ION POPOVICI BĂNĂȚEANU (STR.) 395 4,0 > 1.578 100% 568 ION ROATĂ (STR.) 783 4,0 > 3.132 100% 569 ION ROMÂNU (STR.) 386 4,0 1.546 100% 570 ION STOIA UDREA (STR.) 276 40 1.103 100% 571 ION VIDU (STR.) 588 40 2.353 100% RU IONEL DRÎMBĂ (INTR.) 182 40 606 100% 573 IONEL. C. BRĂTIANU (P-TA.) 305 40 > 1.221 100% 574 IONEL PERLEA (ALEEA) 464 40 1.856 100% = IONEL TEODOREANU (STR.) 314 40 1.256 100% 576 IORGOVANULUI (INTR.) 85 40 > 340 100% 577 IOSIF SÂRBU (STR.) 250 4,0 1.001 100% 578 IOSIF VELCEANU (STR.) 111 40 444 100% 579 IOSIF VULCAN (STR.) 614 40 2.457 100% 580 IRIS (STR) 569 40 > 2.277 100% 581 ISMAIL (STR.) 1.003 40 4.011 100% 582 IULIA SIMU (INTR.) NSININISINIRI ZIAR [RIA IRA IRA IA [SIA [AIA [AȚAIA RIA IAIA 230 40 919 100% 583 IULIAN GROZESCU (STR.) 268 40 1.070 100% 584 IULIU MANIU (BUL.) 840 8,0 6.720 100% 585 IULIU MANIU (P-TA.) 138 4,0 > 551 100% 586 IULIU PODLIPNY (STR.) 358 40 > 1.432 100% 18/38

8€/6L %001 vIt 0% €0I z SON ATOIVI] 619 %001 96S'1 0% 66£ I (V.L-d) HHMISTAIVI]| 819 %001 69£ 0% z%6 z (US) TAVI] LI9 %001 GLVI 0% OLE z CULS) ANDO0NA TIVII| 919 %001 SI8 0% v0z z CULS) ST %001 0zS'S 0% 08£'1 z 19 %001 £6z 0% EL z CULS) SATA] _€£19 %001 ST 0% £9 z VILLLV 719 %001 SO£ 0% 9L z (CULS) DIA0dOd VITIALS NVAOI| 119 %001 80S 0% Ta z CULS) SSOVALS Hagsor| 019 %001 687 0% UL z CUIND NIAVH 609 %001 LOST 0% LT z TARIAVD 809 %001 0% z CALLS) VIdVTIIA 109 %001 669 0% SLI z (X1S) VA TIS ASOr| 909 %001 £0S 0% z (LS) ADIO] 509 %001I 6E8T 0% OIL z %001 €LO'I 0% 89z z (ULS) IATIOWSSIAM ANNHOI] €09 %001 688 0% z (US) DIAANA.LND SANNVHOI| 709 %001 L9I I AHLHOD NOA NNYHOI| 109 %001 LIS 0% v0z z (US) NNYHOr| 009 %O001I SSIZ 0% 6£S z (LS) HOVA NVILSVAAS NNYHOI| 665 %001 S99'1 0% 91 z (ULS) IAIDMHDS NNVHOI| 86 %001 0% 9s9 I (ULS) IAATId INWOSAN NNVHOI]| LOS %001 0% LT z IATIHA AOXIVI NNYHOI| 96 %001 IOL 0% SLI I CULS) TAI] S6S %001 TEI 0% ccE z VZOAI| 6 %O001 6£8 0% 01Z z LVAIVW TAVA NVAI| _£6S %001 8S8'1 0% vor z (UIND LANNOW 765 %001 lt 0% 80I z (UYLS) IVATOA SONVI]| 16 %001 OLLT 0% z69 I IZZOTVLSAd 'H [| __06S %001 LSt 0% ul z CULS) 685 %001 tbTL 0% USI I 88 %00I UTT 0% 89S z NVAI| L8S

620 KODALY ZOLTAN (INTR.) 607 40 > 2.428 100% 621 LABIRINT (STR.) 771 4,0 3.084 100% 622 LACULUI (STR.) 847 40 3.390 100% 623 LALELELOR (STR.) 439 40 > SS 100% 624 LĂMÂIȚEI (STR.) 443 4,0 1.773 100% 625 LĂPTARILOR (STR.) 117 40 467 100% 626 LASCĂR CATARGIU (STR.) 124 40 496 100% 627 LAURENȚIU NICOARĂ (STR.) 469 40 > 1878 100% 628 LAURIAN AUGUST TREBONIU (STR.) 368 40 > 1.473 100% 629 LĂUTARILOR (STR.) 94 4,0 378 100% 630 LEANDRULUI (STR.) 374 40 > 1.497 100% 631 LEGUMICULTURII (STR.) 784 40 > 3.138 100% 632 LEMNARI (STR.) 213 40 > 853 100% 633 LEONARDO DA VINCI (P-TA.) 113 40 450 100% 634 LETEA (STR.) 685 40 2.740 100% 635 LEULUI (STR.) 165 40 658 100% 636 LEV TOLSTOI (STR.) 340 40 1.362 100% 637 LEVĂNȚICA (STR.) 220 4,0 > 879 100% 638 LIBELULEI (ALEEA) 140 4,0 561 100% 639 LIBERTĂȚII (P-TA.)* 12.000 100% 640 LIEGE (STR.) 465 4,0 > 1.861 100% 641 LILIACULUI (STR.) 37) 4,0 > 1.482 100% 642 LIMAN (STR) 23 40 492 100% 643 LINIŞTEI (STR.) 1.156 4,0 4.622 100% 644 LIREI (ALEEA) 179 4,0 717 100% 645 LISABONA (STR.) 181 40 724 100% 646 LIVEZILOR (STR.) 741 4,0 > 2.965 100% 647 LIVIU REBREANU (BUL.) 2.430 8,0 19.444 100% 648 LIVIU TEMPEA (STR.) 260 4,0 1.039 100% 649 LOICHIȚĂ VASILE (STR.) 159 4,0 > 636 100% 650 LORENA (STR.) 1.352 40 5.408 100% 651 LOUIS PASTEUR (STR.) 344 40 1.375 100% 652 LT. OVIDIU BALEA (STR.) 4.839 40 19.358 100% 20/38

653 LUCEAFĂRUL (STR.) 133 4,0 532 100% 654 LUCERNA (STR.) 187 4,0 748 100% 655 LUCIAN BLAGA (STR.)* 1.706 100% 656 LUDUŞ (STR.) 102 40 408 100% 657 LUDWIG VAN BEETHOVEN (STR.) 222 4,0 > 888 100% 658 LUDWIG VON YBL (STR.) 504 4,0 > 2.018 100% 659 LUGOJULUI (STR.) 776 4,0 3.105 100% 660 LUGOJULUI (CAL.)** 2.703 21.624 100% 661 LUIGI GALVANI (STR.) 87 4,0 348 100% 662 LUMINIŢA BOȚOC (STR.) 237 4,0 949 100% 663 LUNCANI (STR.) 636 40 2.542 100% 664 LUNCII (STR.) 261 40 1.045 100% 665 LUNEI (STR.) 481 40 > 1.923 100% 666 LUNGĂ (INTR.) 243 4,0 972 100% 667 LUPENI (STR.) 83 4,0 333 100% 668 LUȚĂ IOVIȚĂ (STR.) 239 40 955 100% 669 MACARIE (STR.) 171 40 685 100% 670 MACILOR (STR.) 678 40 2.713 100% 671 MĂCIN (STR.) 436 40 > 1.744 100% 672 MADONA (STR.) 243 4,0 > 974 100% 673 MADRID (STR.) 214 4,0 857 100% 674 MAGNOLIEI (STR.) 762 40 > 3.047 100% 675 MĂGURA (STR.) 380 4,0 1.520 100% 676 MAIOR TITUS MUREŞAN (STR.) 423 4,0 > 1.691 100% 677 MANGALIA (STR.) 793 4,0 3.170 100% 678 MANOLE (STR.) 225 4,0 899 100% 679 MARAMUREŞ (STR.) 232 4,0 ” 928 100% 680 MĂRĂŞEŞTI (STR.) 486 40 > 1.944 100% 681 MĂRĂŞTI (P-TA.) 285 40 > 1.139 100% 682 MARCEL IANCU (STR.) 283 40 1.132 100% 683 MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.) 1.439 40 > 5.758 100% 684 MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN (STR.) 1.431 40 > 4.722 100% 685 MARGARETELOR (STR.) NIN IRA IA INAIR IAIA IA I=I=IAI=I=IA 237 4,0 948 100% 21/38

%001 10S'I 0% SLE z (VAATYV) ADYVN NADA SIL %001 z68'1 0% ELb z CULS) VIVODIN VNATA _LIL %001 £0£ 0% OL z CULND NVWSO YILLIVA| I9IL %001 0% 9SL I (ULS) QNIVNYVDO SIL %001 €00'Z 0% LOS z CILS) NVI VIL %001 09 0% SSI z CLS) QPNAT VNILSIID EL %001 I0zE£ 0% 008 z CULS) (8161) NISAd0d HIIIVW|__TIL %001 0% 801 z CULS) VLNDAT YILAIVW| %001 9£6 0% z CU1S) VI NIINV.ILSNOO HILIVW] OIL %001 SI6 0% 6zT z CU1S) ONVADTA NIINV.ISNOD HILIVW| 604 %001 697 0% LS9 z NILNV.ILSNOD NHILLIVA| 804 %001 SOS 0% TI z CULS) NILNV.ISNOD LOL %001 v89'1 0% Il z (8I6DO.LVIINOD 904 %001 6£IT 0% SES z (UL) VLA NVOI THANOT10D HLLIVW] SOL %001 0% cc€ z CULS) SMDIYVA NAMNVTID VOL %001 9sSIT 0% 6£S z ANVIYNAAD _£OL %001 IL6 0% cz z (CUIND NVIIOTI NOLNV LOL %001 S06 0% 9 T CULND VAVS VIADNY ULLIVA| OZ %001 068'1 0% ŢI (VAATY) NVALSI ITIINV 004 %001 zSO'I 0% £9z CILS) VAVID MNIUINVXATV YLLIVW] 669 %001 OLTI 07 LIE z CULS) NIONVXATV YLLIVA] 869 %001 LLY 0% 6ll z (I.LS) ISONOHDO MIMNVXATV HLLIVW] 169 %001 vT6 0% z (US) NILIVA| 969 %001 USL 0% 381 a LOTVHNIAWAD %001 £68 0% z ANVALNAW %001 0% 9bT z VDOW SAMIVW]__£69 %001 TSTI 0% 38z z CLS) NISADIHDYUAd VNVTIVW] 169 %001 L8S 0% Lb z (X1S) ASVNYL 169 %001 89£'1 0% a z CULS) MIVDOA VIVA] __069 %001 0£8'S 0% 8Sv'I FE IINIDIVIA] 689 %001 STS 0% zEl (US) HOTINANIDIYW] 889 %001 860% 0% SzS UT (U1S) SVLIHDIYW] 189 %001 189'1 0% Oz z CULS) IOTIVIIIVDAYW] 989

SE/ec %001 0% II z (CILS) VIAT TANTIOS YLLIVW] SL %001 TOT 0% IS z CULND YADNIMA VONVIOAOTIS HLLIVW] _OSL %001 z90'£ 0% SL z (1.1S) NOHO.LOW NIATIS %001 LEO'T 0% 6ST n (XS) NVOIOI NVILSVAAS %001 0z9'1 0% NU T CILS) VIVSVL SOWTA LVL %001 UI 0% 0 (DS) IDITAA NVIMVI 9VL %001 IL6 0% tz CULS) ONVOALVA NULAd %001 USI 0% 89 E ANVANSYWOAd til %001 vbE 0% 98 CILND NDSVLAW TILA EL %001 9L9 0% 691 e ANVALNAW NITIAO îl %001I 6I£1 0% 0££ CUIND NVIAV.ILOO IL %001 9SET 0% 68S E CULS) AVIOIDIN %001 €60'1 0% EL e (ULS) HILIVIN| GEL %001 867 0% SL z ONdV IVHIW SEL %001 €09 0% ISI z (ULS) I0LNAN SOTIVW %001 861 0% 6b£ I DAdOID SONIVW IL %001 0% Otv z CLS) ITIINYV VIIVIN HILIVA| SEL %001 Ib€'I 0% Sc€ T (IS) NIONIA VNILNOAT HILLIVW| VEL %001 SES 0% SEI z IIVWISD NVISIMVI CEL %001 GL8'I 0% OLv T (U.S) NOXIW NOI TEL %001 v6t 0% cl z (VAATV) 'A NVOI HILIVW]| TEL %001 Ib9Tz 0% 099 z CULS) (656 )ASVNY.L NVOI HLLIVIA| OZ %001 £80T 0% IzS I CLS) IONVLS NVOI GL %001 08t 0% 0zI T CULS) IVLATIVA NVOI %001 £66'1 0% 86v z CLS) (8161) NVOI HILIVW] LU %001 GTL 0% z8I z CULS) ONVALNA NVOI YILLIVW| 97 %00I 890'1 0% L9T I SRIVA SONVI HILIVW] SUL %00I usI 0% 9St CULS) ITIOA4S NVWIAH %001 8z9'1 0% LOv z (LS) MIO NDOD IIIIVW]_ETL 68% 0% zl z (U.S) IDIAODOLOI NAN AHDIOAHD TTL %001 L8S 0% Lb (VAATV) ANSOI AHDHOAHD HILIVW]_ITL %00I 38 0% LO z (VAATV) MNIADNID %001 L£6 0% cc z OXVL VIATIAVD UILIVA| OIL

FT MARTIR SPIRU BLĂNARU (STR.) 142 40 566 100% 753 MARTIR ŞTEFAN MARIS (STR.) 84 40 336 100% 754 MARTIR VALENTIN APARASCHIVEI (INTR.) 67 40 270 100% 1535 MARTIR VASILE BALMUŞ (STR.) 623 4,0 > 2.491 100% 756 MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ (STR.) 141 4,0 564 100% 157 MARTIRILOR 1989 (CAL.) 2.551 4,0 10.204 100% 758 MĂSLINULUI (STR.) 810 4,0 3.239 100% 759 MĂTĂSARILOR (STR.) 635 4,0 2.541 100% 760 MATEI BASARAB (STR.) 452 40 1.809 100% 761 MATEI CORVIN (STR.) 108 40 430 100% 762 MATEI MILLO (STR.) 790 4,0 3.162 100% 763 MĂTRĂGUNEI (STR.) 551 40 2.206 100% 764 MAXIMILIAN FREMONT (STR.) 123 40 491 100% 765 MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE (STR.) NSINNINAINI-SIANAI-IAINAIAINAIA IA 47 40 190 100% 766 MEDICINEI (STR.) 139 4,0 554 100% 767 MEHADIA (STR.) 339 40 > 1.356 100% 768 MELODIEI (STR.) 386 4,0 > 1.545 100% 769 MEMORANDULUI (STR.) 1.218 4,0 > 4.872 100% 770 MESERIAŞILOR (INTR.) 147 4,0 587 100% 771 MESTEACĂNULUI (STR.) 355 4,0 1.420 100% 172 MEZIAD (STR) 207 4,0 828 100% 713 MICHELANGELO (STR.) 467 8,0 3.732 100% 774 MICŞUNELELOR (STR.) 170 4,0 > 681 100% 715 MIERLEI (INTR.) 93 40 373 100% 776 MIHAI BĂNĂRESCU (INTR.) 79 40 316 100% 717 MIHAI EMINESCU (BUL.) 1.144 40 4577 100% 718 MIHAI VITEAZU (BUL.) 1714 8,0 6.189 100% 779 MIHAIL IVANOVICI GLINKA (STR.) 331 4,0 1.326 100% 780 MIHAIL JORA (STR.) 90 4,0 > 361 100% 781 MIHAIL KOGĂLNICEANU (STR.) 716 40 > 2.863 100% 782 MIHAIL SADOVEANU (STR.) 263 4,0 1.051 100% 783 MILANO (STR.) 310 40 1.242 100% 784 MILCOV (STR.) ISIRIAIAISIAIAIA 195 40 780 100% 24/38

1785 MILE CARPENIŞAN (STR.) 32 4,0 1.487 100% 786 MILOS CRNJANSKI (STR.) 382 40 1.528 100% 787 MINERVA (STR.) 83 4,0 > 330 100% 788 MINIŞ (ALEEA) 209 40 837 100% 789 MIORIȚA (STR.) 241 4,0 963 100% 790 MIRCEA CEL BĂTRÂN (STR.) 2.196 4,0 > 8.786 100% 791 MIRCEA DIMITRIE RATIU (STR.) 395 40 1.580 100% 792 MIRCEA ELIADE (P-TA.) 19 4,0 75 100% 793 MIRCEA HOINIC (STR.) 171 40 > 684 100% 794 MIRCEA POPA (STR.) 125 4,0 499 100% 795 MIRESEI (STR.) 263 40 1.051 100% 796 MIRON COSTIN (STR.) NININIAINAINIAI=IAIAI=IA 154 40 615 100% 797 MITROPOLIT ALEXANDRU STERCA-SULUȚIU (P-TA.) 304 40 1.217 100% 798 MITROPOLIT DR. VASILE LĂZĂRESCU (STR.) 161 40 > 644 100% 799 MITROPOLIT VARLAAM (STR.) 367 40 1.470 100% 800 MOGOȘOAIA (STR.) 121 40 483 100% 801 MOISE DOBOŞAN (STR.) 1.885 40 7.541 100% 802 MOISE NICOARĂ (STR.) 425 40 > 1.700 100% 803 MOLDOVEI (STR.) 454 4,0 > 1.817 100% 804 MOLIDULUI (STR.) 437 4,0 > 1.747 100% 805 MORARILOR (SPL.) 103 40 > 412 100% 806 MOŞNIȚEI (CAL.) 1.358 40 > 5.431 100% 807 MOȚILOR (STR.) 134 4,0 536 100% 808 MULHOUSE (STR.) 457 40 1.828 100% 809 MUNCII (STR.) 434 40 1.736 100% 810 MUNCITORILOR (STR.) 311 40 2.043 100% 811 MUNTELE MIC (STR.) 112 40 450 100% 812 MUNTENIEI (STR.) 677 40 2.706 100% 813 MUNȚILOR (INTR.) 455 40 > 1.818 100% 814 MUREŞ (STR.) 3.609 40 14.438 100% 815 MUZICII (ALEEA) 532 40 2.130 100% 816 NAPOLI (STR.) NININHIAIARIAIRIAIRISIA [AIA [AIA [AIA = IA IA 589 40 2.358 100% 25/38

817 NEAJLOV (STR.) 982 4,0 3.930 100% 818 NEDELCU ZUGRAV (STR.) 196 4,0 > 784 100% 819 NEPTUN (INTR.) 243 4,0 > 972 100% 820 NERA (STR.) SIs 40 2.060 100% 821 NICCOLO PAGANINI (STR.) 438 4,0 > 1.752 100% 822 NICHITA STĂNESCU (STR.) 125 40 500 100% 823 NICOLAE ANDREESCU (STR.) 1.049 4,0 4.196 100% 824 NICOLAE BĂLCESCU (P-TA.) 86 8,0 691 100% 825 NICOLAE BOBOC (ALEEA) 79 40 316 100% 826 NICOLAE D. COCEA (STR.) 1.073 40 4.290 100% 827 NICOLAE FILIMON (STR.) 386 4,0 1.545 100% 828 NICOLAE GHIMBOAŞE (STR.) 189 40 155 100% 829 NICOLAE GRIVU (STR.) 263 4,0 1.050 100% 830 NICOLAE ILIEȘU (STR.) 641 4,0 2.565 100% 831 NICOLAE IORGA (STR.) 118 4,0 > 474 100% 832 NICOLAE IVAN (STR.) 318 4,0 1.272 100% 833 NICOLAE LABIŞ (STR.) 199 4,0 797 100% 834 NICOLAE LEONARD (STR.) 470 4,0 > 1.882 100% 835 NICOLAE STOICA DE HAȚEG (STR.) 1.158 4,0 4.632 100% 836 NICOLAE TABLE (STR.) 187 4,0 749 100% 837 NICOLAE TINCU VELEA (STR.) 366 4,0 1.463 100% 838 NICOLAE TITULESCU (SPL.) 3.447 4,0 13.790 100% 839 NICOLAE URSU (STR.) 301 4,0 ” 1.204 100% 840 NICOLAI ALEKSEEVICI NEKRASOV (STR.) 212 4,0 848 100% 841 NICOLAUS COPERNIC (STR.) 452 40 1.808 100% 842 NICOLINT (STR.) 188 4,0 153 100% 843 NICOREŞTI (ALEEA) 559 40 > 2.238 100% 844 NICU FILIPESCU (STR.) 415 4,0 1.659 100% 845 NIKOLAUS BERWANGER (STR.) 25] 40 1.004 100% 846 NIKOLAUS LENAU (STR.) 166 4,0 663 100% 847 NISTRULUI (SPL.) 770 4,0 3.081 100% 848 NORMA (STR.) 202 40 808 100% 849 NOTTINGHAM (STR.) NININISIAIAIRISIAIAIAIAIRIIRIAIR IA [AIR [RIN I=SIA INIA IRINA 152 4,0 608 100% 26/38

850 NOUĂ (STR.) 740 4,0 2.959 100% 851 NUFAR (STR.) 543 4,0 2.171 100% 852 OBREJA (STR.) 344 4,0 > 1.377 100% 853 OCTAV BĂNCILĂ (STR.) 248 40 > 993 100% 854 OCTAVIAN GOGA (STR.) 97 4,0 387 100% 855 OEDIP (STR.) 469 40 1.877 100% 856 OFCEA (STR.) 314 40 1.258 100% 857 OGLINZILOR (STR.) 617 4,0 2.469 100% 858 OITUZ (STR) 308 40 > 1.233 100% 859 OLANDA (STR.) 497 4,0 1.988 100% 860 OLARILOR (STR.) 954 40 3.815 100% 861 ONOAREI (INTR.) 82 40 327 100% 862 ORĂŞTIE (STR.) 463 40 1.852 100% 863 ORAVIȚA (STR.) 218 40 > 871 100% 864 ORHEI (STR.) 301 40 > 1.204 100% 865 ORHIDEELOR (STR.) 172 40 > 688 100% 866 ORION (STR.) 609 40 2.436 100% 867 ORIZONT (INTR.) 188 40 751 100% 868 ORMOS ZSIGMOND (STR.) 117 4,0 468 100% 869 OSCAR SZUHANEK (STR.) 464 40 > 1.856 100% 870 ORȘOVA (STR) 708 40 > 2.832 100% 871 OVIDIU (STR.) 272 40 > 1.090 100% 872 OVIDIU CIONCA (INTR.) 163 40 654 100% 873 OVIDIU COTRUŞ (STR.) 2.760 40 11.039 100% 874 PĂCII (STR.) 412 4,0 1.647 100% 875 PĂDURARILOR (STR.) 116 4,0 > 463 100% 876 PĂDUREA VERDE (ALEEA) 1.644 40 6.578 100% 877 PALANCA (STR.) 63 4,0 251 100% 878 PALERMO (STR.) 669 4,0 2.674 100% 879 PALMIERILOR (STR.) 622 4,0 2.486 100% 880 PANAIT ISTRATI (STR.) 02 4,0 > 367 100% 881 PANSELELOR (STR.) 700 4,0 > 2.799 100% 882 PANTELIMON HALIPPA (STR.) IAIRIAIA IA IRI IA IA IA IA [SIA IA IA INIA IA 138 40 553 100% 27/38

8£/8c %001 68L 0% L6I z CULS) NULAd| S16 %001 09 +«VALNi TILAd| vI6 %001 zE9'01 0% 859'z z VOIOLS TILAq| £l6 %O0I I6'l 0% S8t z AÎNVANWNYI TILA] 716 S6£ 0% 66 CGILND TILA) 116 %001 z08 0% 00z CULS) ARIVIO TILA] 016 %001 0% ob z CU1S) NISAUIASI TILA] 606 %001 9 0% SSI I (V.-d) HOINYVS LIOLAd| 806 %001 vor 0% 91£ z VZOA IALAM| LOG %001 TOL 0% 861 TI GILND HOTI 906 %00I L38 0% Tu z (CILND MIA] S06 %001 vL8T 0% SIL T (ULS) ATUA| %001 EL 0% I6I z CULS) _£06 %O001 L99'1 0% LI I C1dS) TANVDNUND SANAd| OG %001 00£'1 0% STE z CLS) INTANITAA| 106 %00I 031 0% StS T (CILS) IMTONVIITA| 006 %001 608 0% z0z T (ULS) 668 %001 SOS'I 0% OLE z VOIOLS TAAVAd| 868 %001 96S 0% 6bl T CULND ANRIVLOI TAAVA| 68 %00I 0% I£€ z (ILS) VONVWO TAAVd| 968 %001 0% LOv o (ULS) THAVA| S68 %001 0St 0% UI (VI-d) NOI OIDNId NOYVA| %001 TITI 0% SLI z CLS) NDVAN INVd| £68 %001 0% SSO'1 z CULS) TINVA| 168 %001 z99 0% S9T DIAODIOI TAVA] 168 %001 8367 0% TEL E (ILS) NISANILNV.LSNOD TAVA] 068 %001 COL 0% I6I I TNZANIHO TNVA| 688 %001 zOS'I 0% OLE z VALSIIO 888 %001 OLVI 0% 89£ z (ULS) IOTIOLSVA| L88 %001 SETI ot Ol£ T 988 %00I ITI 0% €0£ I 588 %001 668 0% ST CULS) b88 %00I 00% 0% 000'1 z DNVIVA| €88

916 PETRU CERMENA (STR.) 332 4,0 1.328 100% 917 PETRU MAIOR (P-TA.) 83 4,0 333 100% 918 PETRU PUŞCHIȚĂ (INTR.) 79 40 > 317 100% 919 PETRU RAREŞ (P-TA.) 112 40 > 446 100% 920 PETRU SFETCA (STR.) 127 40 > 506 100% 921 PETRU VINTILĂ (STR.) 104 40 > 417 100% 922 PETUNIEI (STR.) 304 40 1.218 100% 923 PIATRA CRAIULUI (STR.) 209 40 836 100% 924 PINDULUI (STR.) 501 4,0 2.005 100% 925 PISA (STR.) 167 40 667 100% 926 PLANTELOR (INTR.) 124 40 > 494 100% 927 PLATANILOR (STR.) 584 4,0 2.336 100% 928 PLAUTIUS ANDRONESCU (STR.) 350 4,0 1.401 100% 929 PLEVNEI (P-TA.) 199 40 197 100% 930 PLOPULUI (STR) 78 4,0 > 311 100% 931 PODGORIEI (STR.) 745 40 2 2.980 100% 932 POGĂNICI (INTR.) 136 40 543 100% 933 POIANA MĂRULUI (STR.) 217 4,0 866 100% 934 POIANA RUSCĂ (ALEEA) 348 40 > 1.391 100% 935 POIENIȚEI (ALEEA) 318 4,0 > 1.272 100% 936 POLONĂ (STR.) 3.853 4,0 > 15.412 100% 937 POMICULTURII (STR.) 867 4,0 > 3.469 100% 938 PONEASCA (STR.) 248 4,0 > 992 100% 939 POPA ANCA (STR.) 215 4,0 > 860 100% 940 POPA LAURENȚIU (STR.) 129 4,0 517 100% 941 POPA ŞAPCĂ (STR.) 530 8,0 4.237 100% 942 POSADA (STR) 416 4,0 1.666 100% 943 PRAHOVA (STR.) 194 40 715 100% 944 PREDEAL (INTR.) 116 40 463 100% 945 PREOT ALEXANDRU BĂLAŞ (STR.) 365 40 1.461 100% 946 PRIETENIEI (STR.) 427 40 > 1.708 100% 947 PRIMĂVERII (STR.) 85 4,0 339 100% 948 PROCLAMAȚIA DE LA TIMIŞOARA (STR.) NSINANIAIAIAIA-IALIRIA IA IA AIA IA IA IA IA IA IAR I=SIA SIA IA IAIAI = 197 4,0 787 100% 29/38

949 PROF. ALEXANDRU CIŞMAN (STR.) 291 40 1.165 100% 950 PROF. ANTON KATHREIN (INTR.) 216 40 864 100% 951 PROF. DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU (STR.) 930 4,0 > 3.720 100% 952 PROF. GHEORGHE LONGINESCU (STR.) 213 40 852 100% 953 PROF. MIRCEA NEAMȚU (STR.) 549 40 2.194 100% 954 PROFESOR DIONISIE LINȚIA (STR.) 115 4,0 461 100% 955 PROFESOR DR. VALERIU ALACI (STR.) 365 4,0 > 1.459 100% 956 PROGRESUL (STR.) 483 4,0 > 1.931 100% 957 PROTOPOP GEORGE DRAGOMIR (STR.) 262 4,0 > 1.048 100% 958 PROTOPOP GEORGE POPOVICI (STR.) 268 4,0 1.072 100% 959 PROTOPOP MELEŢIE DRĂGHICI (SPL) 527 4,0 > 2.109 100% 960 PRUNULUI (STR.) 113 4,0 > 451 100% 961 PRUTUL (STR.) 455 4,0 > 1.821 100% 962 PUTNA (STR.) 286 4,0 > 1.143 100% 963 RĂCHITEI (STR.) 255 40 1.018 100% 964 RADU DE LA AFUMAȚI (STR.) 322 40 1.288 100% 965 RADU NEGRU (STR.)* 448 100% 966 RADU TUDORAN (STR.) 371 40 > 1.482 100% 967 RAHOVEI (STR.) 224 4,0 897 100% 968 RÂNDUNELELOR (STR.) 218 40 873 100% 969 RAPSODIEI (STR.) 310 4,0 1.241 100% 970 RARĂU (STR.) 379 4,0 1.514 100% 971 RĂSĂRITULUI (STR.) 539 4,0 2.155 100% 972 RĂSCOALA DIN 1907 (STR.) 832 4,0 3.329 100% 973 RÂULUI (INTR.) 117 4,0 468 100% 974 RĂZBOIENI (STR.) 289 40 1.157 100% 975 RECOLTEI (STR) 350 4,0 1.400 100% 976 REGELE CAROL I (BUL.) 708 4,0 > 2.833 100% 977 REGELE FERDINAND I (BUL.) 561 8,0 4.489 100% 978 REGIMENTUL 13 CĂLĂRAȘI (STR.) 162 4,0 648 100% 979 REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI (STR.) 108 40 433 100% 980 REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA (STR.) 170 4,0 > 679 100% 981 REGINA MARIA (P-TA.) NSISIZINIAIANIRIALIRIAISIAIARIAR IA IRA IRI [AIA [AIA IA IN IA INAIA I=SI=IA IA IA I = 174 8,0 1.393 100% 30/38

982 REMUS (STR.) 305 4,0 1.219 100% 983 RENAŞTERII (STR.) 931 40 > 3.726 100% 984 RENE BRASEY (STR.) 112 4,0 447 100% 985 REPUBLICII (BUL.) 1.465 8,0 11.723 100% 986 RETEZAT (STR) 214 4,0 854 100% 987 REVOLUȚIEI DIN 1989 (BUL.) 729 8,0 5.835 100% 988 REZISTENȚA BĂNĂȚEANĂ (STR.) 467 4,0 1.868 100% 989 RICHARD WALDEMAR OSCHANITZKY (STR.) 96 40 382 100% 990 RIGOLETTO (STR.) 318 4,0 > 1.270 100% 991 ROMA (INTR.) 258 4,0 ” 1.033 100% 992 ROMANILOR (P-TA.) 396 40 1.585 100% 993 ROMANIȚEI (STR.) 425 40 1.700 100% 994 ROMUL LADEA (STR.) 422 40 > 1.689 100% 995 ROMULUS (STR.) 884 40 3.537 100% 996 ROMULUS MARITESCU (INTR.) 81 40 323 100% 997 ROȘIORI (STR) 146 4,0 585 100% 998 ROTUNDĂ (STR.) 206 40 826 100% 999 ROVINE (STR.) 96 4,0 382 100% 1000 ROZELOR (STR.) 957 40 > 3.830 100% 1001 ROZMARINULUI (STR.) 729 40 > 2.915 100% 1002 RUDĂRIA (STR.) 282 40 1.127 100% 1003 RUDOLF OTTO (STR.) 862 40 > 3.447 100% 1004 RUDOLF WALTER (STR.) 1.021 4,0 > 4.083 100% 1005 RUSSU ŞIRIANU (STR.) 1.133 4,0 > 4.533 100% 1006 SABIN DRĂGOI (STR.) 274 4,0 1.097 100% 1007 SABIN EVUȚIANU (STR.) 177 4,0 > 708 100% 1008 SABIN MĂNUILĂ (STR.) 151 4,0 > 604 100% 1009 SABINEI (INTR.) 71 4,0 > 309 100% 1010 SACULUI (STR.) 302 40 1.207 100% 1011 SĂGEȚII (ALEEA) 164 4,0 657 100% 1012 ŞAGULUI (CAL) 5.890 8,0 47.118 100% 1013 SĂLAJ (STR.) 103 40 > 413 100% 1014 SALCÂMILOR (STR.) IATA I=SIAIRIAIR SIA IA IAR IRŢ IA IA I=IAIA 781 40 > 127 100% 31/38

1015 SALCIEI (STR.) 181 4,0 125 100% 1016 SAMUIL MICU (STR.) 820 4,0 > 3.282 100% 1017 SAMUIL ŞAGOVICI (STR.) 1.333 4,0 5.332 100% 1018 SĂNĂTĂȚII (ALEEA) 528 4,0 > 2.112 100% 1019 SÂNZIENELOR (STR.) 479 4,0 > 1.917 100% 1020 SARMISEGETUSA (P-TA.) 115 4,0 458 100% 1021 SATU MARE (STR.) 425 4,0 1.701 100% 1022 SATU NOU (STR.) 183 4,0 731 100% 1023 SATURN (INTR.) 108 40 431 100% 1024 SAVA PETROVICI (STR.) 118 40 > 471 100% 1025 ŞCOLII (STR.) 265 40 1.061 100% 1026 SCURTĂ (ALEEA) 99 40 > 39 100% 1027 SEBEŞ (STR.) 314 40 > 1.255 100% 1028 SECERII (STR.) 425 4,0 > 1.700 100% 1029 SEMENIC (STR.) 303 40 1.212 100% 1030 SEMICERC (STR.) 661 4,0 2.643 100% 1031 SEPIA (INTR.) 347 4,0 1.390 100% 1032 SERGENT CONSTANTIN MUŞAT (STR.)* 137 100% 1033 SEVER BOCU (CAL.) 2.708 8,0 21.663 100% 1034 SEVERIN (STR.) 263 4,0 1.053 100% 1035 SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR.) 1.092 8,0 8.737 100% 1036 SFÂNTA MARIA (P-TA.) 185 8,0 1.477 100% 1037 SFÂNTA ROSALIA (STR.) [ss 4,0 621 100% 1038 SFÂNTUL GHEORGHE (P-TA.)* 2.645 100% 1039 SFÂNTUL IOAN (STR.) 210 4,0 840 100% 1040 SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (INTR.) 181 4,0 726 100% 1041 SFÂNTUL NICOLAE (P-TA.) 241 40 ” 964 100% 1042 SIBIU (STR.) 301 4,0 1.203 100% 1043 SIEMENS (STR.) 984 4,0 3.937 100% 1044 SIGHET (STR.) 140 40 560 100% 1045 SILISTRA (STR.) 1.109 40 4.437 100% 1046 SILVIU BEJAN (STR.) 67 40 270 100% 1047 SLT. IOAN GROSARU (STR.) NININISIAIALIAIA RIA [RIAA IA IA IA IA IA AIAIAI=IAIAIANIA 227 4,0 > 908 100% 32/38

1048 SLT. IOAN - LUCIAN LEUȘTEAN (STR.) 224 4,0 > 89 100% 1049 SIMEON MANGIUCA (STR.) 335 4,0 1.342 100% 1050 SIMION BĂRNUȚIU (STR.) 1.061 8,0 8.486 100% 1051 SINAIA (STR.) 262 8,0 2.097 100% 1052 SIRIUS (STR) 619 4,0 2.475 100% 1053 SMEURIŞULUI (ALEEA) "m 4,0 > 309 100% 1054 SNAGOV (STR.) 403 4,0 > 1.611 100% 1055 SOARELUI (STR.) 593 40 2.372 100% 1056 SOCRATE (STR.) 438 4,0 1.753 100% 1057 SOFOCLE (SPL.) 1.155 4,0 > 4.620 100% 1058 SOMEŞ (STR.) 415 4,0 > 1.662 100% 1059 SORIN TITEL (STR.) 264 4,0 1.055 100% 1060 SOROCA (STR.) 318 40 1.270 100% 1061 SOVATA (STR.) 122 40 487 100% 1062 SPARTACUS (STR.) 275 40 1.099 100% 1063 SPĂTARUL MILESCU (STR.) 205 40 818 100% 1064 SPERANȚEI (ALEEA) 128 40 511 100% 1065 SPIRU HARET (SPL.) 441 40 1.765 100% 1066 STAN VIDRIGHIN (CAL.) 1.983 8,0 15.866 100% 1067 STEAUA (STR.) 643 4,0 > 2.573 100% 1068 ŞTEFAN CEL MARE (STR.) 814 4,0 > 3.257 100% 1069 ŞTEFAN CICIO POP (STR.) 118 4,0 473 100% 1070 ŞTEFAN FOGĂRAŞI (STR.) 416 4,0 1.664 100% 1071 ŞTEFAN NĂDĂŞAN (STR.) 306 4,0 1.223 100% 1072 ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (STR.) 507 4,0 > 2.027 100% 1073 ŞTEFAN PROCOPIU (STR.) 1.197 4,0 > 4.787 100% 1074 ŞTEFAN SZONYI (STR.) 251 40 1.006 100% 1075 STEJARUL (STR.) 133 40 533 100% 1076 STELELOR (STR.) 458 40 1.830 100% 1077 ŞTIINŢEI (STR.) 103 40 > 410 100% 1078 STOROJINEȚ (STR.) 168 40 672 100% 1079 ŞTRANDULUI (STR.) 921 4,0 > 3.683 100% 1080 STUDENȚILOR (ALEEA) [AIA IA IA INA IA IAISIAIAIAIAIARIA IA I= 380 40 > 1.520 100% 33/38

1081 STUPARILOR (STR.) 1.004 4,0 4.017 100% 1082 SUBULEASA (STR.) 109 4,0 438 100% 1083 SUCEAVA (STR.) 540 4,0 2.159 100% 1084 SUCULUI (STR.) 194 40 > 7178 100% 1085 SUDULUI (BUL.) 1.282 8,0 10.254 100% 1086 SULINA (STR.) 1.418 4,0 5.672 100% 1087 SUNETULUI (INTR.) 111 40 443 100% 1088 SURDUC (INTR.) 88 4,0 351 100% 1089 SURORILE MARTIR CACEU (STR.) 1.102 4,0 > 4.407 100% 1090 TABORULUI (STR.) 672 4,0 2.689 100% 1091 TACIT (STR) NINININISIAIAIAI=SIAIA 621 40 > 2.486 100% 1092 TAKE IONESCU (BUL.) 1.259 8,0 10.072 100% 1093 TALĂNGII (INTR.) 454 4,0 1.817 100% 1094 TAPIA (STR) 243 40 974 100% 1095 TÂRGU MUREŞ (STR.) 94 4,0 376 100% 1096 TATA OANCEA (STR.) 381 4,0 1.522 100% 1097 TAZLĂU (STR.) 409 40 1.637 100% 1098 TEATRULUI (STR.) 144 4,0 575 100% 1099 TEBEA (STR.) 667 4,0 > 2.668 100% 1100 TEIULUI (STR.) 719 4,0 2.875 100% 1101 TELEGRAFULUI (STR.) 1.185 4,0 > 4.741 100% 1102 TEODOR BUCURESCU (STR.) 217 40 868 100% 1103 TEODOR GÂRNEȚ (STR.) 252 40 1.009 100% 1104 TEODOR UNGUREANU (INTR.) 81 40 322 100% 1105 TEODOR V. PĂCĂȚIAN (STR.) 78 4,0 ” 310 100% 1106 ŢEPEŞ VODĂ (P-TA.) 118 4,0 474 100% 1107 THEODOR AMAN (STR.) 708 4,0 > 2.833 100% 1108 THEODOR MIHALI (ALEEA) 172 4,0 687 100% 1109 THEODOR PALLADY (STR.) 69 4,0 > 2.784 100% 1110 TIBERIU BREDICEANU (ALEEA) 76 4,0 303 100% 1111 TIBERIU TIMIŞAN POP (INTR.) 177 40 706 100% 1112 TIBISCUM (STR.) 412 4,0 E 1.647 100% 1113 TIBLEŞULUI (STR.) IAR IAIA INIR INAIA IRIAIAIA 499 40 1.996 100% 34/38

SE/SE %001 GOL'I 0% LT z CLS) VADTAL| 9VII %001 £9TEl 0% I (148) SOMA] SVII %001 v8ST 0% 99 z IZAHDAV SOMA] VII %001 tb 0% 19S z (X1S) VIVZL NVISRIL| £VII %001 IS8 0% £Iz z (X1S) INTNIOATIL| LII %001 bbL 0% 981 z OSIATAL| IVII %001 z80'1 0% OLT z CULS) VLVIAVIL| OVII %001 SEI 0% 6£E z VINVATISNVIL| 6£l1 %001 Lt 0% 98TI z VINA NVIVUL| El %001 v96'1 0% 16; z AWNIS NVIVUL| LEI %001 SIL 0% GLI z IVAON NVIVIL| 9£l1l v88'1 0% IL z (XS) NISATYVI NVIVIL]| SETI %001 z66 0% 3bz z (US) QDSAAVZOND VENI %001 L96 0% z (ULS) EET %001 61 0% LO£ I (VL d) NVIVIL| ZEII %001 89 0% IL9 z VOSOL| IEI %001 08'tb 08 S09'S I CTVI) INTNTYVLNOYOL]| %001 986 0% LbT z (US) ONRIOL]| 6011 %001 LLS'€ 0% 68 I DVIOL| STII %001 STI 0% £I£ z CULS) LII %001 6b0'I 0% UT z CUIND 971 %001 S09 0% ISI z (IIS) STII %001 STS 0% IEI z CLS) SOIA SOLIL]| ZII %001 cov'I 0% IS£ z (US) QISHNOIVW NIL] ZII %00I TbL 0% 981 z NVIIL| cell %001 LLE 0% 6 I (VI-d) INTALATIANIL| ZII %001 S6£ 0% 66 z (CULND IDIA0d0d ALOWIL| 0711 %001 LTL 0% TI z OMIVIID IALOWIL| 611 %001 LOT 0% GIS z INTNDOWIL]| SII %001 LIb 0% vol z INTAOSIWIL| LUI %001 Ltvt 0% ZII z SINLL| 9111 %001 Sv8'T 0% IL z CULS) STITI %001 vI0'€ 0% ESL z VIII

1147 TURDA (STR) 639 40 2.555 100% 1148 TURNU ROŞU (STR.) 99 40 39% 100% 1149 ULMULUI (STR.) 142 4,0 570 100% 1150 ULPIA TRAIANA (STR.) 1.437 40 5.749 100% 1151 UMBREI (STR.) 151 40 602 100% 1152 UMBROASĂ (INTR.) 374 40 1.494 100% 1153 UNIRII (P-TA.)* 16.650 100% 1154 URANUS (STR.) 651 40 > 2.603 100% 1155 URSENI (CAL.) 1.824 40 7.207 100% 1156 UZINEI (STR.) 477 4,0 1.907 100% 1157 VADUL CĂLUGĂRENI (STR.) 40 900 100% 1158 VADUL CRIȘULUI (STR.) 508 40 2.031 100% 1159 VÂLCEA (STR.) 204 40 > 815 100% 1160 VALERIU BRANIȘTE (STR.) 107 40 > 430 100% 1161 VĂLIȘOARA (STR) 79% 4,0 > 3,182 100% 1162 VĂLIUG (STR.) 200 4,0 799 100% 1163 VÂNĂTORILOR (STR.) 492 40 1.966 100% 1164 VÂNTULUI (INTR.) 71 40 307 100% 1165 VĂRĂDIA (STR.) 280 40 1.120 100% 1166 VASILE ADAMACHI (P-TA.) 119 40 474 100% 1167 VASILE ALECSANDRI (STR.)* 0,0 1.843 100% 1168 VASILE CÂRLOVA (STR.) 536 4,0 2.145 100% 1169 VASILE CREŢU (STR) 289 40 > 1.156 100% 1170 VASILE GEORGEVICI (STR.) 285 4,0 2.220 100% 1171 VASILE GOLDIS (STR) 322 40 1.288 100% 1172 VASILE LUCACIU (STR.) 380 4,0 > 1.521 100% 1173 VASILE LUPU (STR.) 493 40 > 1.973 100% 1174 VASILE MIOC (STR.) 155 4,0 > 619 100% 1175 VASILE NICOLESCU (STR.) 184 4,0 735 100% 1176 VASILE PARVAN (BUL.) 814 8,0 6.513 100% 1177 VASILE VOICULESCU (STR.) 274 4,0 > 1.094 100% 1178 VEGA (INTR.) 213 40 > 851 100% 1179 VEGETAȚIEI (STR.) ANANIA IAISIAI-I-IAIA [RIA ISIA IA IA 239 40 > 957 100% 36/38

1180 VENUS (STR.) 615 4,0 > 2.461 100% 1181 VERDE (STR.) 675 4,0 2.700 100% 1182 VERONICA MICLE (STR.) 223 4,0 893 100% 1183 VERSULUI (STR.) 321 40 2.086 100% 1184 VEVERIȚEI (ALEEA) 250 4,0 > 1.001 100% 1185 VICTOR BABEŞ (BUL.) 808 4,0 > 3.234 100% 1186 VICTOR GAGA (STR.) 330 4,0 > 1.321 100% 1187 VICTOR HUGO (STR.) 942 4,0 > 3.768 100% 1188 VICTOR VÂLCOVICI (STR.) 866 4,0 > 3.464 100% 1189 VICTOR VLAD DELAMARINA (STR.) 154 40 614 100% 1190 VICTORIEI (P-TA.) 48 4,0 193 100% 1191 VIDIN (STR.) 242 40 969 100% 1192 VIILOR (ALEEA) 1.410 40 5.639 100% 1193 VIITORULUI (STR.) 128 4,0 > 512 100% 1194 VIOLETELOR (STR.) 290 4,0 > 1.160 100% 1195 VIORELELOR (STR.) 391 4,0 1.564 100% 1196 VIRGIL BIROU (STR.) 216 4,0 862 100% 1197 VIRGIL MADGEARU (STR.) 709 4,0 > 2.836 100% 1198 VIRGIL ONIȚIU (STR.) 354 40 1.417 100% 1199 VIRGIL SIMONESCU (INTR.) 309 40 1.236 100% 1200 VIRGILIU (STR.) 489 4,0 1.955 100% 1201 VIRTUȚII (STR.) 283 4,0 > 1.132 100% 1202 VIŞINULUI (INTR.) 103 4,0 412 100% 1203 VLAD BĂNĂȚEANU (STR.) 257 4,0 1.029 100% 1204 VLĂDEASA (STR.) 331 40 1.323 100% 1205 VLĂSIEI (STR.) 138 40 554 100% 1206 VOLTA (STR.) 151 40 > 604 100% 1207 VRANCEA (STR.) 244 40 975 100% 1208 VUK ST. KARADZIC (STR.) 813 40 3.253 100% 1209 VULTURILOR (STR.) 1.464 40 5.854 100% 1210 WILHELM CONRAD RONTGEN (STR.) 142 40 > 570 100% 1211 WILHELM TELL (STR.) 1.420 40 5.681 100% 1212 WILLIAM SHAKESPEARE (STR.) IARA IA IRA IRA INA IRI INIA INA IA IRI IŢI INA INIA 486 40 1.946 100% 37/38

1213 ZALĂU (STR.) 119 40 475 100% 1214 ZAMBILELOR (STR.) 289 40 1.158 100% 1215 ZÂNELOR (INTR.) 129 4,0 515 100% 1216 ZĂNOAGA (STR.) 265 40 1.061 100% 1217 ZARAND (STR.) 236 40 > 945 100% 1218 ZĂVOL (STR.) 127 40 > 510 100% 1219 ZEFIRULUI (STR.) 428 4,0 1.712 100% 1220 ZENIT (INTR.) 369 4,0 1.474 100% 1221 ZIDULUI (INTR.) 48 40 193 100% 1222 ZIMBRULUI (STR.) 149 40 597 100% 1223 ZIMNICEA (STR.) 548 40 2.191 100% 1224 ZLATNA (STR.) 236 4,0 945 100% 1225 ZORILE (STR.) 504 40 2.015 100% 1226 ZURICH (STR.) 717 40 > 2.867 100% 1227 ZUROBARA (STR.) NINININAIRINAIRIA IA INIA IAIA A [A 259 40 > 1.037 100% TOTAL (in metri patrati) 2.602.484 NOTĂ * Suprafața străzilor menționate a fost modificată ca urmare a lucrărilor de reabilitare a Centrului Istoric al Municipiului Timişoara. ** Completare lungime stradă ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT 38/38 CONSILIER FABIOLA PAULA TĂNASĂ

Stațiile mijloacelor de transport în comun, pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire şi transport al zăpezii Anexa nr. 2 la caietul de sarcini Nr. crt. Denumire tronson stradă Denumire stație mijloc de transport în comun Suprafața deszăpezită (mp) Grad de prioritate |N MTV] DI o o > -— _ N -— m _— < _— m -— O -— = _— o _— Traseul: Pod C. Sagului - Calea Sagului - bv. 16 Decembrie - Bv. Iuliu Maniu -str. Pop de Basesti - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf.Ioan - str.Ghe. Lazar - Calea Circumvalatiunii - Calea Aradului - Giratie Selgros si retur Pod Cl. Sagului 50 100% Shopping City 50 100% P-ţa Veteranilor 50 100% Bd. Dâmbovița 50 100% P-ţa I. Maniu 50 100% Regele Carol 50 100% Pop de Băseşti 50 100% Gara de Nord 50 100% P-ţa R. Maria 50 100% Ghe. Lazăr 50 100% Circumvalaţiunii 50 100% P-ţa C. Europei 50 100% Miresei 50 100% Cl. Torontalului 50 100% Liege 50 100% BITI: 50 100% Agronomie 50 100% Selgros 30 100% 1/15

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 Traseul:Continental- Calea Buziasului - P-ta Ghe. Domasnean- str. Venus - str. Maresal Prezan Constantin - bv. Sudului - bv. Dr. Iosif Bulbuca - str. Aries - str. Cluj -bv. Michelangelo - str. Hector -str. Oituz - P- ta Marasti - Calea Alexandru Ioan Cuza - P- ta Consiliul Europei - Calea Sever Bocu -str. Sfintii Apostoli Petru si Continental 50 100% Ghe. Domăşnean 50 100% Bd. Sudului (buclă) 50 100% Cvartal Sudului 50 100% Spitalul Judeţean 50 100% Cluj 50 100% Complex Studențesc 50 100% Hector 50 100% P-ţa C. Europei 50 100% Dacia Service 50 100% Div 9 Cavalerie 50 100% Pomiculturii 50 100% Ap. Petru şi Pavel 50 100% Stuparilor 50 100% 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Traseul : Apicultorilor - Calea Martirilor 1989 - str. Aries - str. Cluj - Bv. Vasile Parvan - Splai Tudor Vladimirescu - Splai Nicolae Titulescu - Bv.Gen. I. Dragalina - Gara de Nord - Bv. Republicii - Bv.Regele Ferdinand - bv.V.Parvan - str.Cluj - Calea Martirilor Apicultorilor Apicultorilor 50 100% Muzicescu 50 100% Mureş 50 100% M-şal C-tin Prezan 50 100% Martir I. Stanciu 50 100% Cl. Martirilor 50 100% Cluj 50 100% Complex Studențesc 50 100% Univ. de Vest 50 100% Pod Mit. Şaguna 50 100% Jiul 50 100% N.Titulescu 50 100% Gara de Nord 50 100% 46 47 48 49 Traseul: Bastion - str.Take Ionescu - Bv. Bastion 50 100% P-ţa Badea Cârțan 50 100% P-ţa V. Economu 50 100% Arena Aqua 50 100% 2/15

50 51 52 53 54 55 Simion Barnutiu - DN 6 - Real 3 - Aeroport Civil - Cartier Aeroport - UM Aeroport si retur DN6 50 100% Jumbo 50 100% Hella 50 100% Aeroport Civil II 50 100% Cartier Aeroport 50 100% UM Aeroport 50 100% 56 57 58 59 60 61 02 63 64 65 Traseul: str.Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Ghe Dima - P-ta Marasti - str.Oituz - Bastion - str.Take Ionescu - Bv. Simion Barnutiu - DN 6- Aeroport Civil si retur Ghe. Barițiu 50 100% Gara de Nord 50 100% P-ţa 700 50 100% Bastion 50 100% P-ţa Badea Cârțan 50 100% P-ţa V. Economu 50 100% Arena Aqua 50 100% DN6 50 100% Jumbo 50 100% Aeroport Civil 50 100% 66 67 68 69 70 71 72 Traseul: P-ta Consiliul Europei -Calea Aradului - str. Miresei - Calea Torontalului - Metro - Platforma Industriala ( PITT) P-ţa C. Europei 50 100% Miresei 50 100% Liege 50 100% G. Alexandrescu 50 100% Metro 50 100% AGIL 50 100% PITT 50 100% 7 74 175 76 77 78 79 80 Traseul: P-ta Grozavescu Bv. Michelangelo - Bv. Vasile Parvan - Splaiul Tudor Vladimirescu - bv. T. Grozăvescu 50 100% Parcul Copiilor 50 100% Pasaj Michelangelo 50 100% Univ. de Vest 50 100% Pod Mit. Șaguna 50 100% P-ţa Mocioni 50 100% Brâncoveanu 50 100% P-ţa I. Maniu 50 100% 3/15

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 16 Decembrie - str. Budai Deleanu - str. Banatul - str. Nicolae Andreescu - P ta Petofi Sandor - str. LSlavici - str. Wilhelm Tell - str. Polona - Abator si retur Crizantemelor 50 100% Bd. Dâmbovița 50 100% Opre Gogu 50 100% Păcii 50 100% V. Simionescu 50 100% Liceul Auto 50 100% Podgoriei 50 100% C.I. Nottara 50 100% Răscoala din 1907 50 100% FZ.B. 50 100% Abator 50 100% 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Traseul: Pod Calea Sagului - str. Izlaz - str. Pod Cl. Şagului 50 100% Izlaz 50 100% Bujorilor 50 100% P-ţa Veteranilor 50 100% Bd. Dâmbovița 50 100% Brâncoveanu 50 100% Porumbescu 50 100% P-ţa Bălcescu 50 100% Bujorilor - Calea Sagului bv. 16 Decembrie - str. Porumbescu - Bv. Mihai Viteazul - Bv. Vasile Parvan - str. Pestalozzi - str. lepurelui - str. Baba Dochia - str. A.Saguna - str.I. Vulcan - Str.Campului - str.Torac - Calea Mosnitei - str.Albastrelelor - str.Tata Oancea - str.Demetrescu si retur Fac. de Mecanică 50 100% Fac. de Electrotehnică 50 100% Univ. de Vest 50 100% Pasaj Michelangelo 50 100% Pestalozzi 50 100% Radio Timişoara 50 100% Ilepurelui 50 100% A Șaguna 50 100% losif Vucan 50 100% Uzina de apă 50 100% Căprioarei 50 100% Levănţica 50 100% 4/15

112 113 114 115 116 117 Apateu 50 100% Azur 50 100% Plastique Forme 50 100% Albăstrelelor 50 100% T.Demetrescu 50 100% Şcoala Plopi 50 100% 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Taseul: Gara de Nord - Gara Timişoara Nord 50 100% Bv.Gen. I. Dragalina - Bv.Regele Carol I 50 100% Bv.Regele Carol - P-ta P-ta Al. Mocioni 50 100% Al. Mocioni - P-ta Maria 4 P-ta Sf. Maria 50 100% Bv. Carmen Sylva - str. Catedrala Metropolitana 50 100% Dr. I.Nemoianu - P-ta 700 Spitalul de Copii 50 100% - Bv.Revolutiei 1989 - P- P-ta Timisoara 700 50 100% ta Traian - str. Mihalache P-ta Libertatii 50 100% Ioan - str. A.Saguna - str. Hotel Continental 50 100% Gh. Adam - Aleea CFR 1 Prefectura 50 100% 3 August 1919 50 100% str. M. Kogalniceanu - str. Dacilor - P-ta Traian P-ţa Traian 50 100% Bv.Revolutiei 1989 - P-ta Prințul Turcesc 50 100% 700 - str. Dr. I.Nemoianu P-ţa Sarmisegetusa 50 100% Bv. Carmen Sylva - P-ta Lalelelor 50 100% Maria - P-ta Al. Mocioni - 50 100% Bv.Regele Carol | - P-ţa Gen. V. Economu Spitalul Dr.V.Babeş 50 100% Bv.Gen. I. Dragalina - Stația Meteo 50 100% 136 137 138 139 140 141 142 143 Bd. Dâmbovita 50 100% Taseul: Bv.Dambovita - Crizantemelor 50 100% str.I.Preyer - Bv.Regele Mangalia 50 100% Carol I - P-ta Al. Mocioni P-ţa I. Maniu 50 100% - P-ta Maria - Bv. Carmen Regele Carol 50 100% Sylva - str. Dr. P-ţa Mocioni 50 100% I.Nemoianu - P-ta 700 - P-ţa Maria 50 100% Bv.Revolutiei 1989 - P-ta MI te N IT Catedrala Mit. 50 100% 5/15

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 - SU. DVACUUL - str.M.Kogalniceanu - Aleea CFR - Str.Adam Gh - str.A.Saguna - str. LMihalache- P-ta Traian - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 - str. Dr. I.Nemoianu - Bv. Carmen Sylva - P-ta Maria - P-ta Al. Mocioni - Bv.Regele Carol - str.LPreyer - Bv.Dambovita Spitalul de Copii 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Libertăţii 50 100% Hotel Continental 50 100% Prefectură 50 100% Bd. 3 August 1919 50 100% P-ţa Traian 50 100% P-ţa Badea Cârțan 50 100% Gara de Est 50 100% Arena Electrica 50 100% U.M.T. 50 100% Staţia Meteo 50 100% 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 13 174 175 Taseul: Calea Torontalului - Bv.Cetatii P-ta 700 - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta Traian - str.Stefan cel Mare - Calea Stan Vidrighin - P- ta Ghe.Domasnean - Calea Buziasului - Ciarda Rosie - Calea Buziasului - P-ta Ghe.Domasnean - Calea Stan Vidrighin - str.Stefan cel Mare - P- ta Traian - Bv.Revolutiei 1989 - P-ta 700 - Bv.Cetatii - Calea Torontalului C.Torontalului 50 100% Matei Basarab 50 100% Amforei 50 100% B-dul Cetății 50 100% Balta Verde 50 100% D.I.Mendeleev 50 100% Calea Circumvalațiunii 50 100% P-ţa Timişoara 700 50 100% P-ţa Libertății 50 100% Hotel Continental 50 100% Prefectură 50 100% 3 August 1919 50 100% P-ţa Traian 50 100% F-ca de Bere 50 100% Banatim 50 100% F-ca de Detergenţi 50 100% Mecatim 50 100% Spumotim 50 100% P-ţa Gen.Ghe.Domăşnean 50 100% Electrotimiş 50 100% 6/15

176 177 LO.T. 50 100% Ciarda Roşie 50 100% 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Traseul: Ronat - calea Maresal L.Antonescu - Bv.C.Brediceanu - P-ta 700 - Bv.Revolutiei 1989 Bv. 3 August 1919 - P-ta Traian - str.Ion Mihalache - str.A.Saguna - Calea Dorobantilor - str.Ghe Adam - str.Avram Imbroane - str.M.Kogalniceanu - str.Dacilor - Bv.3 August Bv.Revolutiei - Bv. C.Brediceanu - Calea Maresal I.Antonescu - Ronat Ronat 50 100% Războieni 50 100% A. Guttenbrun 50 100% Madona 50 100% G. Alexandrescu 50 100% A. Lăpuşneanu 50 100% Macilor 50 100% Zalău 50 100% Balta Verde 50 100% Mendeleev 50 100% Circumvalațiunii 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Libertăţii 50 100% Hotel Continental 50 100% Prefectură 50 100% Bd. 3 August 1919 50 100% P-ţa Traian 50 100% Prințul Turcesc 50 100% P-ţa Sarmisegetusa 50 100% Lalelelor 50 100% P-ţa V. Economu 50 100% Spitalul V. Babeş 50 100% Staţia Meteo 50 100% 201 202 203 204 205 206 207 Bd. Dâmbovita 50 100% Banatul 50 100% Transilvania 50 100% P-ţa Veteranilor 50 100% Chişodei 50 100% Izlaz 50 100% E. Zola 50 100% 715

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Traseul : bv.Dambovita - Progresul 50 100% str.Ana Ipatescu - Pavlov 50 100% str.Victor Hugo - str. Mureş 50 100% Drubeta - Lidia 50 100% str.Independentei - Drubeta 50 100% str.Gh.Doja - P-ta Maria - Memorandului 50 100% Bv.16 Decembrie - P-ţa Bălcescu 50 100% bv.Regele Ferdinand - Parc Doina 50 100% str.Nemoianu - str.Brediceanu - Bv.Cetatii - Bucla C.Torontalului si retur P-ţa Maria 50 100% Catedrala Mit. 50 100% Spitalul de Copii 50 100% Brediceanu 50 100% Circumvalațiunii 50 100% Mendeleev 50 100% Balta Verde 50 100% Bd. Cetăţii 50 100% Amforei 50 100% M. Basarab 50 100% Cl. Torontalului 50 100% 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Gara de Nord 50 100% Traseul : Gara de Nord - Regele Carol 50 100% Bv.Gen. 1. Dragalina - P-ţa Mocioni 50 100% Bv.Regele Carol I - P-ta P-ţa Maria 50 100% Al. Mocioni - P-ta Maria 4 Parc Doina 50 100% str.Gh.Doja - str.1 P-ţa Bălcescu 50 100% Decembrie - Calea Stan P-ţa Crucii 50 100% Vidrighin - P-ta Cluj 50 100% Ghe.Domasnean - Calea Olimpia 50 100% Stan Vidrighin - str.1 Deliblata 50 100% Decembrie - str.Gh.Doja Banatim 50 100% P-ta Maria - P-ta Al. Cimitir Buziaş 50 100% 8/15

239 240 241 242 Mocioni - Bv.Regele Carol - Bv.Gen. IL Dragalina - Gara de Nord F-ca de Detergenţi 50 100% Mecatim 50 100% Spumotim 50 100% Ghe. Domăşnean 50 100% 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 Traseul : Gara de Nord - Bv.Gen.L.Dragalina - Bv.Regele Carol -str.J. Preyer - Bv.Dambovita - Bv.Liviu Rebreanu - Bv.Dr.loan Bulbuca - P-ta Ghe.Domasnean si retur Cl. Torontalului 50 100% M. Basarab 50 100% Amforei 50 100% Bd. Cetății 50 100% Balta Verde 50 100% Mendeleev 50 100% Circumvalațiunii 50 100% Brediceanu 50 100% Spitalul de Copii 50 100% Catedrala Mit. 50 100% P-ţa Maria 50 100% Parc Doina 50 100% P-ţa Bălcescu 50 100% P-ţa Crucii 50 100% Cluj 50 100% Olimpia 50 100% Deliblata 50 100% Banatim 50 100% F-ca de Bere 50 100% P-ţa Traian 50 100% P-ţa Badea Cârțan 50 100% Gara de Est 50 100% Arena Electrica 50 100% U.M.T. 50 100% Staţia Meteo 50 100% 268 269 Ghe. Barițiu 50 100% Pop de Băseşti 50 100% 9/15

270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 Traseu: Gh. Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. loan - str.Gh.Dima P-ta Marasti - str.Oituz - P-ta LC.Bratianu - Bv.Tache Ionescu - Bv. S. Barnutiu - C.Lugojului Gara de Nord 50 100% Jiul 50 100% P-ţa R. Maria 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Mărăşti 50 100% Bastion 50 100% Poliţia Jud. Timiş 50 100% RATT 50 100% P-ţa Badea Cârţan 50 100% Samuil Micu 50 100% Renaşterii 50 100% P-ţa V. Economu 50 100% Arena Aqua 50 100% 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 Traseul:P-ta Marasti - str. G. Dima - str. Gh. Lazar - str. Closca - str.Loc. Ovidiu Balea - Pasaj CF si retur P-ta Mărăsti 50 100% P-ţa 700 50 100% Circumvalațiunii 50 100% Timiş 50 100% Bd. Cetății 50 100% P-ţa A. Iancu 50 100% Vuk Karadjic 50 100% G. Alexandrescu 50 100% P-ţa de Gros 50 100% Pasaj C.F. 50 100% 293 294 295 296 297 298 299 300 301 Traseu: Gh.Baritiu - str.Garii - Bv.Republicii - str.Sf. Ioan - str.Gh.Dima P-ta Marasti - Calea Al.I.Cuza - P-ta C.Europei - Calea Sever Bocu - LI. de la Brad - Calea Sever Bocu - str.Episcop V.Lazarescu - Ghe. Baritiu 50 100% Pop de Băseşti 50 100% Gara de Nord 50 100% Jiul 50 100% P-ţa R. Maria 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Mărăşti 50 100% Iulius Mall 50 100% Cimitirul Eroilor 50 100% 10/15

302 303 304 305 Calea Aradului - P-ta Div 9 Cavalerie 50 100% C.Europei - Calea Pomiculturii 50 100% Al.I.Cuza - P-ta Marasti - Ap. Petru şi Pavel 50 100% str.Gh.Dima - str.Paris - LI.de la Brad 50 100% 306 307 308 309 310 311 312 313 Prezan (buclă) 50 100% Traseu: Prezan (bucla) - str.Maresal C-tin Prezan 1 M-şal C-tin Prezan 50 100% str. Aries - str. Cluj - P- Martir I. Stanciu 50 100% ta Leonardo da Vinci - Cl. Martirilor 50 100% Cluj 50 100% Bv. Michelangelo - Bv. M. Eminescu - str. Complex Studenţesc 50 100% Traian Grozavescu - Bv. Parcul Copiilor 50 100% Michelangelo - P-ta T. Grozăvescu 50 100% 314 315 316 317 318 319 320 321 Traseu: Bv. Sudului - Bv. Prezan (buclă) 50 100% Iosif Bulbuca - str. Aries M-şal C-tin Prezan 50 100% - str. Cluj - P-ta Martir I. Stanciu 50 100% Leonardo da Vinci - Bv. Calea Martirilor 50 100% Michelangelo - Bv. M. Cluj 50 100% Eminescu - Grozavescu +4 Complex Studențesc 50 100% Bv. Eminescu - Bv. Parcul Copiilor 50 100% Michelangelo - P-ta T. Grozăvescu 50 100% 322 323 324 325 326 327 328 329 330 Traseu: str.Baader - Str. Agronomie 50 100% Infratirii - Bv.Tache U.T.T. 50 100% Ionescu - P-ta Liege 50 100% LC.Bratianu - str.Oituz - Dacia Service 50 100% P-ta Marasti - Calea P-ţa C. Europei 50 100% Al.I.Cuza - P-ta P-ţa Mărăşti 50 100% C.Europei - Calea Bastion 50 100% Aradului - Institutul Poliţia Jud. Timiş 50 100% Agronomic - Calea Baader 50 100% 331 332 333 Traseu: C.P. Solventul - C.P, Solventul 50 100% str.Garii - Bv.Republicii - Gelu 50 100% str.Sf. Ioan - str.Gh.Dima Pop de Băseşti 50 100% 11/15

334 335 336 337 338 339 340 341 P-ta Marasti - Calea Al.I.Cuza - P-ta C.Europei - Calea Aradului - str.Liege - Calea Torontalului - P-ta C.Europei - Calea Al.I.Cuza - P-ta Marasti - str.Gh.Dima - str.Paris - Gara de Nord 50 100% Jiul 50 100% P-ţa R. Maria 50 100% P-ţa 700 50 100% P-ţa Mărăşti 50 100% P-ţa C. Europei 50 100% Remus Răduleţ 50 100% Liege 50 100% 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 3353 354 355 356 357 Traseu: Gara de Nord - Bv. Republicii - str. Garii str. Ghe. Pop de Basesti - Bv. Iuliu Maniu - str. Budai Deleanu - str. Prahova - str. Banatul - Bv. Dambovita - str. Ion Barac - str. Ardealullui - str. Ioan Slavici - P-ta Ovidiu Codrus - str. Polona - Abatorsi retur Gara de Nord 50 100% Pop de Băseşti 50 100% Regele Carol 50 100% P-ţa I. Maniu 50 100% Crizantemelor 50 100% Bd. Dâmboviţa 50 100% Opre Gogu 50 100% Păcii 50 100% Canton C.F.R. 50 100% Liceul Auto 50 100% Podgoriei 50 100% C.I. Nottara 50 100% Răscoala din 1907 50 100% Polonă 50 100% F.Z.B. 50 100% Abator 50 100% 358 359 360 361 362 363 304 365 Traseul: Garaj Auto- C.Stan Vivdrighin- str.Stefan cel Mare-str. lepurelui - str. Baba Dochia - str. Andrei Saguna - losif Vulcan - str. Campului - str. Rudolf Walter - Canal Cimitir Buziaş 50 100% F-ca de Bere 50 100% lepurelui 50 100% A Saguna 50 100% losif Vucan 50 100% Uzina de apă 50 100% Rudolf Walter 50 100% Albăstrelelor 50 100% 12/15

366 367 368 369 370 371 Bega - str. Martir Cornel Popescu -str.Parcului - str.Cocorilor - str.Martir Cornel Popescu - str. Nicolae Tincu Velea - str. Tata Oancea - str. Iokai Mor 50 100% C. Popescu 50 100% Parcului 50 100% Cocorilor 50 100% Calistrat Hogas 50 100% Şcoala Plopi 50 100% 372 373 374 375 376 377 378 379 380 Traseul: str.Matei Millo - str. Nicolae D.Cocea - str.Martir Constantin Radu - str.Iuliu Podlipny - Calea Urseni - str.Gavril Muzicescu - Calea Martirilor - str.Maresal C- tin Prezan si retur. Electrotimiş 50 100% C. Radu 50 100% D. Dinicu 50 100% Uzina Apă U. 50 100% Tosca 50 100% M. Sadoveanu 50 100% Mureş 50 100% M-şal C-tin Prezan 50 100% Prezan (buclă) 50 100% 381 382 383 384 385 386 387 388 389 Traseul: P-ta V.Economu str.Matasarilor - str. Uzinei - str.Rozelor - str. Valisoara - str. Luncani - str. Voda Tepes - str. Ismail - str. Titeica - str. Valisoara - str. Rozelor - str.Uzinei - Calea Dorobantilor - p-ta P-ţa V. Economu 50 100% Mătăsarilor 50 100% Uzinei 50 100% Pod Uzina de Apă 50 100% Cometei 50 100% Vălişoara 50 100% Luncani 50 100% Ismail 50 100% Tiţeica 50 100% 390 391 392 393 394 395 39 397 Traseul:P-ta Mocioni - Bv. 16 Decembrie 1989 - bv. Brancoveanu - str. Emil Zola - str. Chisodei - str. Bujorilor - str. MDA N 1-A. P-ta Mocioni 50 100% Brâncoveanu 50 100% Snagov 50 100% Bd. L. Rebreanu 50 100% Mureş 50 100% Victor Hugo 50 100% Herculane 50 100% Chişodei 50 100% 13/15

398 399 400 401 VCCILCIISULUL - JAarda UC DUU si retur Prefatim 50 100% Bujorilor 50 100% Eternității 50 100% Gara de Sud 50 100% 402 403 404 405 406 407 408 409 Traseul: Calea Sagului - P. ta Iuliu Maniu - Bv. 16 Decembrie 1989 - Bv. Regele Ferdinand - Catedrala Mitropolitana - Bv. Regele Ferdinand - Splai Tudor Vladimirescu - Bv.16 Decembrie - Catedrala Mit. 50 100% P-ţa Mocioni 50 100% Brâncoveanu 50 100% P-ţa I. Maniu 50 100% Bd. Dâmbovița 50 100% P-ţa Veteranilor 50 100% Shopping City 50 100% Pod Cl. Şagului 50 100% 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 Traseul: P-ta Mocioni - Bv. 16 Decembrie 1989 - Calea Sagului - DN59 - AUCHAN - METRO - INCONTRO si retur P-ţa Mocioni 50 100% Brâncoveanu 50 100% P-ţa I. Maniu 50 100% Bd. Dâmbovița 50 100% P-ţa Veteranilor 50 100% Mall Sud 50 100% B.A.T.M.A. 50 100% Linar 50 100% O. Codruş 50 100% Auchan 50 100% Metro 50 100% 421 422 423 424 425 426 427 428 Traseul: str. Traian Grozavescu - Bv. LC. Bratianu - str. Hector - str. Oituz - P-ta Marasti - Calea A.I.Cuza - Calea Sever Bocu - str. Divizia 9 Cavalerie - str.Demetriade- str. T. Grozăvescu 50 100% Oituz 50 100% Iulius Mall 50 100% Cimitirul Eroilor 50 100% Div 9 Cavalerie 50 100% Complex Terra 50 100% Gara de Est 50 100% Stuparilor 50 100% 429 Bastion 50 100% 14/15

430 431 432 433 434 435 436 Poliţia Jud. Timiş 50 100% Traseul: P-ta LC.Bratianu RATT 50 100% - Bv. Take Ionescu - str. ITI 50 100% Kogalniceanu - str. A. $ Gara de Est 50 100% Imb -M l mbroane - Muzeu. ET 50 100% Satului - si retur Cvartal UM.T. 50 100% Muzeul Satului 50 100% TOTAL (in metri patrati) 21.800 ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT 15/15 CONSILIER FABIOLA PAULA TĂNASĂ

Amplasamentul spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire ANEXA nr. 3 la Caietul de sarcini Nr.crt. | Localizarea amplasamentului spațiului de Suprafața de depozitare | Cantitatea de zăpadă ce depozitare (mp) poate fi depozitată (mc) I Str. Cerna 300-400 1000 2 Calea Moşniței (intrare în cartier Plopi) 200-300 600 + Bvd. Industiei — Calea Moşniţei 100-150 500 4 Str. Rozelor — Vălișoara lângă dig canal Bega 100-150 500 5 Str. Holdelor colţ cu str. Silistra 100-150 500 6 Str. Ion Inculeţ colţ cu str. Constantin Stere 200-300 600 7 Str. Ştefan Procopiu colț cu str. Marginii 300-400 800 8 Str. Energiei lângă incinta Retim 200-300 600 ŞEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT CĂLINA TRAPCEA Page l ofl

ANEXĂ LA HCL nr. REGULAMENTUL Serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara CAP.I Dispoziţii generale SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare ART.1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al municipiului Timişoara, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice şi ale operatorilor economici. (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile şi condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea şi întreținerea instalațiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare. (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare se vor conforma prevederilor prezentului regulament. (S) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate aproba şi alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. ART.2 Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare: a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; d) sortarea deşeurilor stradale şi deşeurilor similare în stațiile de sortare; e) măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice; î) curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare; h) dezinsecția, dezinfecția şi deratizarea. ART.3 Modul de organizare şi funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii: a) protecția sănătății populației; b) responsabilitatea față de cetățeni; c) conservarea şi protecția mediului înconjurător; d) asigurarea calității şi continuității serviciului; e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; f) securitatea serviciului; g) dezvoltarea durabilă;

ART.4 Termenii şi noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 4.2. biodeşeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării; 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată; 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiții de siguranță; 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire; 4.8. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 4.9. deşeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce; 4.10. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material; 4.11. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 4.12. deşeuri din construcții provenite din locuințe - deşeuri generate din activitățile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor; 4.13. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deşeu, exclusiv deşeuri de producție; 4.14. deşeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.15. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri; 4.16. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile; 4.17. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă; 4.18. deținător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.19. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.20. gestionarea deşeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. l la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.21. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale; 4.22. incinerare - operația de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 4.23. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.24. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului; 2

4.253. licență - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia; 4.26. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale aşezărilor urbane sau rurale; 4.27. producător de deşeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.28. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. l la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.29. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecţie şi un anumit tip de obiectiv; 4.30. salubrizare - totalitatea operațiunilor şi activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților; 4.31. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale şi dotărilor specifice, construcțiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare; 4.32. sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora; 4.33. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare; 4.34. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deşeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare; 4.35. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților şi evitării formării prafului; 4.36. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată; 4.37. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare şi operații de tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau anaerobe; 4.38. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeurilor; 4.39. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare; 4.40. deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene; 4.41. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale; 4.42. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare; 4.43. dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice; 4.44. neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora; 4.45. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om; 4.46. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. ] la Legea nr. 211/2011, republicată; ART. 5 (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcțional, care cuprinde construcții, instalații şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: a) puncte de colectare separată a deşeurilor; b) stații de transfer; c) stații de tratare mecano-biologică; d) stații de producere compost; e) stații de sortare; f) baze de garare şi întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate; g) depozite de deşeuri; h) incineratoare; ART.6 Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului şi contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. SECȚIUNEA a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare ART.7 (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Municipiului Timişoara unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice şi al protecției mediului. (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare. SECȚIUNEA a 3-a Documentaţia tehnică ART.8 (1) Prezentul regulament stabileşte documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare pe raza Municipiului Timişoara. (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare şi reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații. ART.9 (1) Fiecare operator va avea şi va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente: a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; b) planul cadastral şi situația terenurilor din aria de deservire; c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor şi a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi; e) cărțile tehnice ale construcțiilor; f) documentația tehnică a utilajelor şi instalațiilor şi, după caz, autorizațiile de punere în funcţiune a acestora;

g) procese-verbale de constatare în timpul execuției şi planurile de execuție ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalațiilor şi reţelelor etc.; i) documentele de recepție, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție; 2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanță şi garanție, buletinele de verificări, analiză şi încercări; 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 4. procese-verbale de punere în funcțiune; 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice; 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților şi a remedierilor; 7. documentele de aprobare a recepțiilor şi de predare în exploatare; j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea şi repararea echipamentelor şi instalațiilor, precum şi cărțile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor; 1) normele generale şi specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități; m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale; n) regulamentul de organizare şi funcționare şi atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul; o) avizele şi autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii; p) inventarul instalațiilor şi liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare; q) instrucțiuni privind accesul în incintă şi instalații; r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.; t) bilanțul de proiect şi rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu. (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei". ART.10 (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective. (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în format electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii şi reparării instalațiilor proiectate. (3) Organizațiile de execuție şi/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situații şi de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției. (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia. ART.11 (1) Autoritățile administrației publice locale deţinătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în 5

totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. (2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale sau după caz, asosciației de dezvoltare intercomunitare ADID, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. SECȚIUNEA a 4-a Îndatoririle personalului operativ ART.12 (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariaţii care deservesc construcţiile, instalațiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații. (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligațiile, drepturile şi responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaționale. (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de: a) gradul de periculozitate a instalațiilor şi a procesului tehnologic; b) gradul de automatizare a instalațiilor; c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului; d) necesitatea supravegherii instalațiilor şi procesului tehnologic. ART. 13 (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă. (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: a) protejarea sănătății populației; b) protecția mediului înconjurător, c) menținerea curățeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităților; d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deşeuri şi reciclarea acestora; e) continuitatea serviciului. CAP.II Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiții de funcționare SECŢIUNEA 1 Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. ART. 14 Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul Municipiului Timişoara și transportate la stația de sortare/depozitul de deşeuri Ghizela în conformitate cu strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare a Municipiului Timişoara coroborată cu Master Planul şi Studiu de Fezabilitate realizate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor în Județul Timiş” : a) deşeuri reziduale stradale; b) deşeuri biodegradabile - vegetale; c) deşeuri periculoase din deşeurile stradale; ART. 15 Operatorul care colectează şi transportă deşeuri stradale, trebuie să cunoască: 6

a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deşeuri în parte; b) cerințele tehnice generale; c) măsurile de precauție necesare; d) informațiile privind originea, destinația şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente. ART. 16 (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale, au obligația să identifice toți producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor stradale şi deşeurilor similare. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aprobă/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanțării activității. ART. 17 (1) Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul Municipiului Timişoara, în condiții salubre, în spații special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de către operatorul de salubrizare. (2) În vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului. (3) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripționate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administrației şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. ART. 18 (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați şi cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces uşor pentru autovehiculele destinate colectării. (2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deşeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare. (3) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi şters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile. (4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se stochează deşeuri municipale în afara lor. (S) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția şi dezinsecţia punctelor de colectare revin operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. (6) Platformele spațiilor necesare colectării deşeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale şi/sau operator, vor fi în mod obligatoriu betonate/asfaltate/dalate, în mediul urban, şi în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare. (7) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat. ART. 19 (1) Colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor vegetale şi din construcții pe platforme se realizează astfel: a) în containere de culoare maro de capacități 7 mc. sau 22 mc. în urma tocării: 1. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunțite, flori); b) în containere de culoare rosie de capacități 7 mc. sau 22 mc: 2.provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora

(2) Operatorul care preia aceste fluxuri trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării pentru fiecare locație, din care să rezulte: - data în care s-a realizat preluarea acestor deşeuri; - cantitățile totale preluate de la cetățeni, - descrierea succintă a tipului de deşeu preluat; - cantitățile transportate la instalația de sortare/valorificare/depozitul de deşeuri. ART.20 (1) După colectare, deşeurile vor fi supuse procesului de sortare/tratare. (2) Este interzisă depozitarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor reciclabile colectate separat. ART.21 (1) Colectarea deşeurilor stradale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora. (2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță şi de eficiență. (3) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule. (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. (5) În cazul deteriorării unor containere şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate. (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. ART.22 Operatorul are obligația să colecteze anvelopele abandonate la punctele de colectare a deşeurilor vegetale şi din construcții şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi şi/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii. ART. 23 Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializați în conceperea şi proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligații: a) să adopte, încă de la faza de concepție şi proiectare a unui produs, soluțiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deşeuri rezultate din activitățile existente; c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului şi a prezentului regulament-cadru; f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. ART.24 Operatorii care prestează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale au şi următoarele obligații: a) să dețină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deşeurilor/locul de încărcare, tipurile de deşeuri transportate, locul de destinație şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; b) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației şi a mediului şi care au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; 8

c) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; d) să informeze populația privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalitățile de prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi conştientizarea populației se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, prin distribuția de pliante, broşuri, afişe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune. SECȚIUNEA a 2-a Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. ART. 25 Deşeurile din construcții provenite de la populație sunt deşeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație şi altele asemenea. ART. 26 (1) Deşeurile din construcții provenite de la populație, în cantități de până la l mc, se colectează prin grija deţinătorului şi sunt transportate contra cost, de către operator în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă, telefonica, mail, fax, la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate. (2) Deşeurile generate de cetățeni din activitățile de reparații şi amenajări a clădirilor şi locuințelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceştia şi se vor depozita gratuit, la unul din punctele de colectare special amenajate prin grija operatorului în Municipiul Timişoara. (3) Colectarea deşeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. (4) Transportul deşeurilor din construcții de la punctele de colectare amenajate prin grija operatorului, provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. (5) În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, pentru diminuarea cantității de praf degajată în aer. ART.27 Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deşeurilor din construcții şi demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată. ART. 28 (1) Deşeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul. (2) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare şi să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". ART.29 Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcții şi demolări pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara.

SECȚIUNEA a 3-a Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor ART. 30 (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea pot fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică. (2) Operatorii trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor. (3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare şi să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel național, regional, județean şi cu prevederile Master Planului şi Studiului de Fezabilitate privind Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş. ART.31 (1) Deşeurile vegetale provenite din grădini, curți şi alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură. (2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalații adecvate de tratare şi neutralizare. ART. 32 (1) În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice ale Municipiului Timişoara se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei. (2) În vederea promovării activității de compostare la domiciliu, operatorul de colectare împreună cu Primăria Municipiului Timişoara, vor organiza campanii de informare şi conştientizare şi vor monitoriza periodic rezultatele acestei activități. (3) Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă. ART. 33 Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor trebui să aibă autorizații de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă. ART. 34 (1) În vederea predării deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare. (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deşeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să se accepte recepţia deşeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare. (3) Trebuie cunoscute: a) compoziția fizică şi, în măsura posibilului, compoziția chimică a deşeurilor; b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare; c) riscurile inerente deşeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate şi măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor. ART. 35 Operatorul va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi/sau energetică a deşeurilor, astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie minimă. 10

SECȚIUNEA a 4-a Sortarea deşeurilor municipale în stațiile de sortare ART. 36 (1) Deşeurile reziduale colectate din Municipiul Timişoara vor fi transportate la Linia de sortare în vederea valorificării energetice. (2) Deşeurile valorificabile energetic, rezultate în urma procesului de tratare mecanică, sunt balotate şi transportate către agenți economici autorizați în vederea co-procesării în industria cimentului. (3) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori. (4) În situația în care transportul deşeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii. ART.37 Operatorii care asigură activitatea de sortare a deşeurilor au şi următoarele obligații specifice: a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare; b) să asigure valorificarea întregii cantități de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri; c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora; d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor. ART. 38 Spațiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil; b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare; d) să aibă instalație de spălare şi dezinfectare; e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate; f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; 8) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei; j) să fie prevăzute cu instalații de detecție şi de stins incendiul; k) să fie prevăzute cu instalații de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile. ART.39 (1) Operatorul împreună cu Primăria Municipiului Timişoara vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea şi conştientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării şi valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă şi audiovizuală, broşuri, afişe, inclusiv în unitățile de învățământ. 11

SECȚIUNEA a 6-a Măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice ART. 40 (1) Operațiunile de măturat manual şi mecanizat, curățare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire, măturare şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei. (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului şi/sau graficele de lucrări. (Numărul arterelor de circulație pe care se efectuează activitatea de stropit, măturat, spălat şi/sau frecvența de execuție a acestora se poate modifica în funcție de condițiile nou apărute şi fondurile financiare alocate de la bugetul local, cu înştiințarea prealabilă a operatorului). (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minim 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare. (6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ. (Operațiunea de măturat mecanic trebuie să se desfăşoare eficient, fără a lăsa urme pe carosabil:resturi de nisip, pietriș, etc., iar în cazul în care aceste resturi apar vor fi curățate imediat. În cazul neîndepărtării acestor resturi de nisip, pietriş, în momentul recepției, strada respectivă nu va fi confirmată). (7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală şi întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. (8) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului. (9) Autorităţile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare. ART. 41 (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic, inclusiv pe peroanele şi în stațiile fără refugii a mijloacelor de transport în comun. (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operațiunile de măturat stradal, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț. 12

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, şi se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea. (7) Deşeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare. ART. 42 (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale în funcție de condițiile meteorologice concrete. (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea. ART. 43 (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor. (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă. (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete şi la o temperatură exterioară de cel puțin 7*C. (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00- 17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unități. (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie. (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare. (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună. (8) Lăţimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. ART. 44 (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar. (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale. 13

SECȚIUNEA a 7-a Curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ART. 45 (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare şi de transport al zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. (2) Pentru asigurarea circulației rutiere şi pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: a) pregătitoare; b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; c) de prevenire şi combatere a poleiului. (3) Operatorul are obligația de a transmite compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația stocurilor de materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiții a activității de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț. ART. 46 Autoritatea administrației publice locale, împreună cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în: a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; b) organizarea unităților operative de acțiune; c) întocmirea programului de pregătire şi acțiune operativă în timpul iernii. ART. 47 La nivelul Municipiului Timişoara, se va întocmi anual, până la data de ] noiembrie, programul de pregătire şi acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin: a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianților; b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a zăpezii; c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa; d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate; e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ); f) lista mijloacelor de comunicare; g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere; i) lista stațiilor şi refugiilor de transport în comun; j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii; k) dispunerea spațiilor pentru adunarea şi odihna personalului. ART. 48 Operațiunile de curățare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă. ART. 49 (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren. (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate şi sănătate a muncii. 14

(3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă. (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. ART. 50 (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou şi unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. (3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității. (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. ART. 51 (1) Evidenţa activității privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă". (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității şi decontarea lucrărilor efectuate. (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele: a) numele şi prenumele dispecerului; b) data şi ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; c) data şi ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; d) străzile pe care s-a acționat; e) activitatea prestată; £) forța de muncă utilizată; g) utilajele/echipele care au acționat; h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; i) temperatura exterioară; j) condițiile hidrometeorologice; k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie; 1) semnătura dispecerului; m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. (4) Evidenţa se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje şi separat pentru acţiunea cu forțe umane. ART. 52 (1) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat. (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată; 15

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane. (5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire. (6) Consiliile locale pot stabili şi alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. (7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire. ART. 53 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul localității, pe toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț. ART. 54 (1) Împrăştierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții şi în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile, fără ca aceasta să afecteze plantațiile şi zonele verzi amenajate. (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10*C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă. (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă. (S) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale. (6) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului şi pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. ART. 55 Operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule. SECȚIUNEA a 8-a Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare ART. 56 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare. 16

ART. 57 (1) Operatorul autorizat să desfăşoare activitatea pe raza Municipiului Timişoara are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare. ART. 58 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare. ART. 59 Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație. ART. 60 Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități. ART. 61 Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislația în vigoare. ART. 62 (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidenţă referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare. (2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul şi documentele însoţitoare şi trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. (3) Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare. SECȚIUNEA a 9-a Administrarea depozitelor de deşeuri municipale ART. 63 Eliminarea prin depozitare a deşeurilor stradale este permisă numai la depozitul de deşeuri nepericuloase Ghizela, realizat în cadrul proiectului “Sitem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Timiş”, amenajat conform legislației şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri. ART. 64 Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate şi monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia. ART. 65 Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C. ART. 66 (1) În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică şi de incinerare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. (2) Depozitele pentru deşeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deşeuri. 17

ART. 67 (1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament- cadru şi în actele cu caracter normativ în vigoare. (2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare. SECȚIUNEA a 10-a Dezinsecția, dezinfecția şi deratizarea și tratamente fitosanitare ART. 68 Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu gospodării individuale şi asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin cu orice titlu, la frecvența prevăzută la art. 64 şi 65. ART. 69 (1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare, operatorul împreună cu autoritatea administrației publice locale de la nivelul unității administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acţiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde: a) tipul de vectori supuşi tratamentului; b) perioadele de execuție; c) obiectivele la care se aplică tratamentele. (2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației publice locale, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile. (3) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică tratamentele sunt: a) spațiile deschise din domeniul public şi privat al localității; b) spațiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice; c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea); d) căminele şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare. (4) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligația să asigure, în perioada de execuție a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acţiune aflate în administrarea/proprietatea acestora. (S) Plata operațiunilor de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare pentru tratamentele executate la obiectivele prevăzute în programul unitar de acțiune se face în baza documentelor de lucru confirmate de către: a) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale; b) reprezentanții autorității administrației publice locale pentru spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, în cazul în care tratamentele de dezinsecţie pentru combaterea ţânţarilor se execută de pe aliniamentul stradal al căilor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece sau caldă montate pe autovehicule; c) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociații de proprietari/locatari, după caz, pentru spațiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecție cu aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare; d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă 18

prezența unui reprezentant al asociației de proprietari documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorității administrației publice locale; f) reprezentanții administratorilor reţelelor tehnico-edilitare sau reprezentanții autorității administrației publice locale pentru căminele şi canalele aferente rețelelor; autoritatea administrației publice locale are obligația să solicite prezența reprezentanților respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului. (6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acţiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d) şi f), precum şi în baza documentelor de lucru confirmate de reprezentanții instituțiilor publice din subordine pentru orice alte tratamente de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare executate, împotriva oricărui vector sau agent patogen, în spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective. (7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. c) şi e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice, altele decât cele din subordinea autorității administrației publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenți patogeni față de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia. ART. 70 (1) Dezinsecția se efectuează în: a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale; b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare; c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari; d) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale: terenuri ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea; e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d); f) căminele şi canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică şi alte asemenea; g) metrou: spații tehnologice și spații destinate publicului; h) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu; i) subsoluri umede sau inundate; j) depozite de deşeuri municipale, stații de compostare a deşeurilor biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; k) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. 1) malurilor laculilor, bălților, suprafețele luciului de apă stătătoare şi a zonelor mlăştinoase se execută dezinsecția la nivelul larvelor operațiune de numită delarvicidare. (2) Dezinfecția se efectuează în: a) depozitele de deşeuri municipale, stații de compostare deşeuri biodegradabile, stații de transfer, stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare a deşeurilor; b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale; c) spațiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; d) mijloace de transport în comun; e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice; 19

f) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. (3) Deratizarea se efectuează la obiectivele în care: a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție; b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun; c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite. (4)Tratamentele fitosanitare a) Tratamentele fitosanitare, constau în efectuarea de tratamente specifice, periodice, de combatere/prevenire a bolilor şi dăunătorilor la plante, în special a agenților fitopatogeni, arsura bacteriană, acarieni, paienjeni, metcalfal pruinosa, etc. b) Tratamentele fitosanitare se efectuează la arborii şi arbuştii, gardul viu, din parcuri, aliniamente stradale, din cartierele de blocuri şi la plantații/aliniamente de trandafiri din municipiu. ART.71 (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea ţânţarilor se execută: a) lunar, în sezonul cald, pentru spațiile deschise prevăzute în programul unitar de acțiune, inclusiv cămine şi canale aferente reţelelor edilitare; b) minimum 3 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv metrou. (2) Pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută: a) trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice şi spațiile comune închise ale clădirilor, în cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât şi a adulților; b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare; c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință. d) tratamentele în spațiile verzi de pe raza Municipiului Timişoara se vor efectua în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă. (3) În spațiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum şi în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecția se execută utilizând numai produse din grupa Il şi IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. ART.72 Din punctul de vedere al frecvenței, deratizarea se execută: a) pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; c) pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unității administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puțin de 3 tratamente pe an; d) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. ART. 73 Dezinfecţia se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. ART. 74 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție şi tratamente fitosanitare vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide. ART.75 (1) Tratamente fitosanitare sunt activitățile ce se realizează prin acțiuni şi operații de dispersare, acoperire cu pesticide si produse biologice pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor plantelor şi cu erbicide 20

pentru combaterea Ambroziei Artemisiifolia. Acestea nu se vor efectua dacă condițiile meteorologice sunt nefavorabile (vânt puternic, caniculă, umiditate ridicată, temperaturi mai mici de 10*C, ete.) (2) Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă o eficacitate mare; să dețină un spectru larg de combatere; să aibă o toxicitate redusă pentru speciile de arbori şi arbuşti, pentru om şi animale; să aibă o compatibilitate mare cu alte substanțe de combatere. (3) Erbicidele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: erbicide totale; sistemic postemergente; neselective ce combat un spectru larg de buruieni anuale şi perene. ART. 76 (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți şi/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile deținute de acestea. (2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare se prestează numai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială, în condițiile legii. (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare, au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația şi să mențină spațiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deținute. ART.77 Din punctul de vedere al frecvenței, tratamentele fitosanitare se execută minim de 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Timisaora după cum urmează: a) curți şi terenuri ce aparțin instituțiile publice, sportive, culturale, b) curți şi terenuri ce aparțin unitățile de învățământ; c) terenurile ce apartin unităților sanitare ; d) parcuri, scuaruri, spații verzi, Pădurea Verde, perdele forestiere; e) locurile de joacă; f) perimetrul Canalului Bega, bălțile, lacurile și strandurile ; g) aliniamentele stradale. ART. 78 Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție, dezinsecţie şi/sau tratamente fitosanitare, are următoarele obligații: a) înainte de începerea operațiunii de dezinsecție sau deratizare la obiectivele din programul unitar de acţiune, să notifice, în scris, autoritatea administrației publice locale şi să aducă la cunoştinţa populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele: 1. tipul operațiunii ce urmează a se efectua; 2. perioada efectuării tratamentelor; 3. substanțele utilizate, gradul de toxicitate a acestora; 4. măsurile de protecție ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, animale şi păsări; b) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data şi ora începerii tratamentelor de dezinfecție, dezinsecție, deratizare în spațiile închise şi pe suprafeţele deţinute de acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanțelor utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate; Cc) înainte de începerea operațiunii de deratizare, dezinfecție sau deratizare în spațiile închise ale operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanțele utilizate şi măsurile de protecție ce trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor; 21

d) să solicite la terminarea operațiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru. ART. 79 În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice refuză să permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție, deratizare şi tratamente fitosanitare. ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale. ART. 80 (1) În cazul în care în urma unui tratament efectuat se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății bencticiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient. CAP.III Drepturi şi obligații SECȚIUNEA 1 Drepturile şi obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare ART.81 (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu. (2) Consiliul Local al Municipiului Timişoara împreună cu ADID Timiş au obligația să înființeze sistemele de colectare separată şi să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează. (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare. ART. 82 Drepturile şi obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul: a) regulamentului serviciului de salubrizare; b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. ART. 83 Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor şi tarifelor din economie; d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; f) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii; h) să solicite recuperarea debitelor în instanță. 22

ART. 84 Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații: a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate; b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prezentului regulamen, prescripțiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale; d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate şi să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii; f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităților; g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile şi licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare; h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii de pe raza Municipiului Timişoara pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare şi domeniul public; j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare; k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxei specială instituită în acest sens; 1) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii şi precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare; n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament; o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeități în maximum 24 de ore de la sesizare; p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun; q) să asigure curățarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț; r) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție şi deratizare conform programului unitar de acțiune aprobat de autoritatea administrației publice locale; s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; t) să înființeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcționare permanent; u) să înregistreze toate reclamațiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data şi ora reclamației, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; v) să țină evidența gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare. 23

SECȚIUNEA a 2-a Drepturile şi obligațiile utilizatorilor ART. 85 (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecți ai serviciului de salubrizare. (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. ART. 86 Utilizatorii au următoarele drepturi: a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului / contractului de prestare; b) să solicite şi să primească, în condițiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; c) să sesizeze autorităților administrației publice locale şi celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității şi creşterea calității serviciului; d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susținerea intereselor proprii; e) să primească şi să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz; 5) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare; 8) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; J) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale; k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestora; 1) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a acestora. ART. 87 Utilizatorii au următoarele obligații: a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract; c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale; 24

D) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecția, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială; 8) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; h) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare; i) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administrației publice locale i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă; J) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum şi recipientele în care se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării; k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; l]) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea şi întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu; m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor; n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor; o) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice; p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport şi a activității desfăşurate pe străzile localității în coşurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în alte asemenea locuri; q) să mențină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; r) să îndepărteze zăpada şi gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri publice. ART. 88 (1) Se interzice proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici, scoaterea şi depozitarea pe domeniul public în cadrul ațiunilor ecologice, de deşeuri din amenajări interioare (moloz) și deşeuri din curățirea pivnițelor şi podurilor (praf de cărbune, țigle, cărămizi, faianță şi gresie sparte). (2) Este interzisă scoaterea şi depozitarea pe domeniul public a obiectelor de uz casnic/gospodăresc, deşeurilor vegetale rezultate din curățirea arborilor plantați pe aliniamentele stradale şi a spațiilor verzi din jurul imobilelor ce se colectează în cadrul ațiunilor ecologice mai devreme de o zi față de cea în care este programată colectarea, precum şi după ziua în care este programată colectarea în zonele şi cartierele din municipiul Timişoara. (3) Proprietarilor de imobile (case individuale), asociațiilor de proprietari/locatari, instituțiilor publice, agenților economici le revine obligația să depună în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulația, resturile provenite din tăieri de corecție (ramuri) tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru şi legate în snopi, deşeurile şi obiectele ce se colectează în cadrul acţiunilor ecologice. 25

CAP. IV Determinarea cantităților şi volumului de lucrări prestate ART. 89 (2) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. ART. 90 (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deşeurilor provenite de la producătorii de deşeuri, operatorii vor stabili pe bază de măsurători compoziția şi indicii de generare a acestor deşeuri, pe categorii de deşeuri şi tipuri de materiale. (2) Determinarea cantităților de deşeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire. (3) Pentru deşeurile din construcții provenite de la populație, determinarea volumului acestora se va face estimativ. ART.91 (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabileşte pe baza suprafețelor, a volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini. (2) Pentru curățarea şi transportul zăpezii şi al gheții de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate şi a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii şi a formării poleiului. (3) Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a activității prestate. CAP.V Indicatori de performanță şi de evaluare ai serviciului de salubrizare ART. 92 (1) Consiliul Local al Municipiului Timişoara stabileşte şi aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare şi penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora. (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. (3) Consiliul Local al Municipiului Timişoara este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea şi realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor. (4) Consiliul Local al Municipiului Timişoara aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului. ART. 93 (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) atingerea obiectivelor şi țintelor pentru care autoritatea administrației publice este responsabilă; c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate; d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor; e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 1) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului şi al sănătății populației; 26

8) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului şi al sănătății şi securității muncii. ART. 94 Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități: a) contractarea serviciului de salubrizare; b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; d) menținerea unor relații echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligațiilor care revin fiecărei părți; e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; B) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 8) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă; h) atingerea țintelor privind gestionarea deşeurilor. ART. 95 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure: a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor stradale; c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deşeuri; d) evidența clară şi corectă a utilizatorilor; e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 1) înregistrarea reclamațiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluționare a acestora. ART. 96 În conformitate cu competențele şi atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale precum şi A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii: a) modului de aplicare a legislației şi a normelor emise de A.N.R.S.C,; b) modului de respectare şi îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate; c) calității şi eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare a gestiunii; d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menținere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii; e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; BD) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice şi prin norme metodologice. CAP. VI Dispoziţii tranzitorii şi finale ART.97 Prezentul regulament s-a elaborat şi adaptat în funcție de particularitățile locale şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunității Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților. ART. 98 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. (2) Constituie contravenție şi se sancționeză cu amendă de la 500 — 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 — 2.000 lei pentru persoanele juridice nerespectarea prevederilor art. 6, art. 17 alin.1, art. 18, alin. 8, art. 19 alin.1, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 26 alin. 3 si 5, art. 28 alin. 1, art. 29, art. 37, art. 40, alin. 3, art. 41, ali. 6, art. 42, alin. 2-3, art. 43, alin. 4, art. 45, art. 49, art. 51, art. 52, art. 4 -7, art. 54, art. 57 27

„art. 58 „art. 59 „art. 60 „art. Gl, art. 62, art.68, art. 69 alin. 4, art.71, art. 72, art. 74, art. 76.art. 78, art. 84 şi art. 85, art. 87, art. 88. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului — verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (5) Împotriva procesului —verbal de constatare a contravenției şi de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârşită contravenția. (6) Procesul — verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. ART.99 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament. ART. 100 (1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C., respective prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) De la data aprobării prezentului regulament se abrogă anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 143/05.04.2016. (3) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul regulament. ADMINISTRATOR PUBLIC ŞEF BIROU SALUBRIZARE ROBERT KRISTOF CALIN VICTOR FIAT 28

Lista căilor de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului Anexa nr. 5 la Caietul de sarcini nr. NR. CRT Nume strada Cm de E DER SE E Grad de urmărire prioritate Lungime Lăţime Suprafata l 1 DECEMBRIE (STR.) l 2.359 4 9.436 100% 2 16 DECEMBRIE 1989 (BUL.) l 1.380 8 11.040 100% 3 20 DECEMBRIE 1989 (STR.) l 529 4 2.115 100% 4 3 AUGUST 1919 (BUL.) l 666 4 2.665 100% 5 700 (P-TA.) 1 392 4 1.569 100% 6 9 MAI (STR) l 77 4 308 100% 7 ABRUD (STR.) 2 456 4 1.822 100% 8 ACA DE BARBU (INTR.) 2 155 4 620 100% 9 ACAD. ALEXANDRU BORZA (STR.) 2 468 4 1.873 100% 10 _|ACAD. AUREL BĂRGLĂZAN (STR.) 2 332 4 1.327 100% ll _|ACAD. CORNELIU MICLOŞI (P-TA.) 2 206 4 826 100% 12 JACAD. DIMITRIE GUSTI (STR.) 2 229 4 917 100% 13 ACAD. PETRE P. NEGULESCU (STR.) 255 4 1.020 100% 14 ACAD. REMUS RĂDULEȚ (STR.) 2 724 4 2.896 100% 15 JACAD. SEXTIL PUŞCARIU (STR.) 2 160 4 641 100% 16 ACTORILOR (ALEEA) 2 359 4 1.435 100% 17 ADAM ANAVI (STR.) 2 336 4 1.345 100% 18 _|ADAM MICKIEWICZ (STR.) 2 392 4 1.567 100% 19 ADAM MULLER GUTTENBRUNN (STR.) 2 254 4 1.017 100% 20 ADY ENDRE (STR.) 2 248 4 990 100% 21 |AGRICULTORILOR (STR.) 2 407 4 1.630 100% 22 |AGRONOMIEI (STR.) 7 415 4 1.661 100% 23 AIDA (STR.) 2 320 4 1.280 100% 24 |ALBA IULIA (STR.) l 151 4 605 100% 25 |ALBĂSTRELELOR (STR.) 2 1.726 4 6.903 100% 26 ALBINELOR (STR.) 2 1.420 4 5.682 100% 27 _|ALECU RUSSO (STR.) 2 222 4 888 100% 28 |ALEXANDRA INDRIEŞ (STR.) 2 108 4 434 100% 29 ALEXANDRU DONICI (STR.) 2 369 4 1.476 100% 30 _|ALEXANDRU GOLESCU (STR.) e 200 4 799 100% 31 _|ALEXANDRU IOAN CUZA (CAL) 2 441 4 1.765 100% 32 ALEXANDRU JEBELEANU (STR.) 2 340 4 1.358 100% 33 |ALEXANDRU LĂPUŞNEANU (STR.) 2 446 4 1.785 100% 34 _JALEXANDRU MACEDONSKI (STR.) 2 566 4 2.262 100% 35 JALEXANDRU MILETICI (STR.) 2 86 4 345 100% 36 _|ALEXANDRU MOCIONI (P-TA.) l 370 4 1.482 100% 37 _|ALEXANDRU ODOBESCU (STR.) 2 1.137 4 4.546 100% 38 _|ALEXANDRU ROGOJAN (STR.) 2 337 4 1.350 100% 39 ALEXANDRU ŞERBĂNESCU (STR.) 2 319 4 1.275 100% 40 _|ALEXANDRU VAIDA-VOIEVOD (STR.) 2 456 4 1.825 100% 41 ALEXANDRU VLAHUȚĂ (STR.) 2 221 4 885 100% 42 ALEXANDRU XENOPOL (STR.) 2 174 4 695 100% 43 _|ALMA CORNEA IONESCU (INTR.) 2 305 4 1.220 100% 44 |ALPINIŞTILOR (STR.) 2 282 4 1.128 100% 45 |ALSACIA (STR.) 2 253 4 1.014 100% 46 ALUNIŞ (STR.) 2 939 4 3.756 100% 47 _|ALVA THOMAS EDISON (STR.) 2 143 4 573 100% 48 AMFOREI (STR.) 2 531 4 2.122 100% 49 AMICIȚIEI (ALEEA) 2 165 4 661 100% 50 _|AMURGULUI (STR.) 2 571 4 2.283 100% 51 _|AMZEI (STR.) a 459 4 1.834 100% 52 ANA IPĂTESCU (STR.) l 1.224 4 4.896 100% 53 _|ANA LUGOJANA (STR.) 2 161 4 645 100% 54 |ANDREI MOCIONI (STR.) l 383 4 1.530 100% 55 ANDREI MUREŞEANU (STR.) 2 233 4 933 100% 56 _|ANDREI ŞAGUNA (STR.) l 415 4 1.660 100% 57 _|ANEMONELOR (STR.) 2 319 4 1.277 100% 58 ANGHEL SALIGNY (STR.) 2 311 4 1.242 100% 59 ANINA (STR.) 2 299 4 1.196 100% 60 _|ANIŞOARA ODEANU (STR.) 2 526 4 2.103 100% 6l ANS (STR.) 2 129 4 517 100% 1/18

62 [ANTENEI (BUL.) 1 643 4 2.574 100% 63 | ANTON BACALBAŞA (STR.) 2 1.466 4 5.863 100% 64 | ANTON GOLOPENȚIA (STR.) 2 371 4 1.486 100% 65 |ANTON PANN (STR.) Ş 198 4 792 100% 66 |ANTON PAVLOVICI CEHOV (STR.) 3 786 4 3.143 100% 67 [ANTON SEILER (STR.) 2 208 4 832 100% 68 [ANUL 1848 (STR.) 2 504 4 2.015 100% 69 [ANVERS (STR.) 2 360 4 1.439 100% 70 _|APATEU (STR.) 2 682 4 2.727 100% 71 JAPELOR (STR.) Ş 143 4 573 100% 72 |APICULTORILOR (STR.) 2 394 4 1.576 100% 13 |APRODUL MOVILĂ (STR.) 2 562 4 2.248 100% 714 [ARADULUI (CAL) l 5.403 4 21.611 100% 75 _[ARCAȘILOR (ALEEA) 2 164 4 655 100% 16 _|ARCIDAVA (STR.) 5 1.020 4 4.080, 100% 77 [ARCULUI (STR.) 2 112 4 449 100% 18 [ARDEALULUI (STR.) 1 1.718 4 6.873 100% 79 _|ARENEI (INTR.) 2 195 4 781 100% 80 [ARGEŞ (STR.) 3 251 4 1.003 100% 81 |ARH. CORNEL LIUBA (INTR.) 2 139 4 556 100% 82 _|ARH. DUILIU MARCU (STR.) 539 4 2155 100% 83 [ARH. ION MINCU (STR.) 2 154 4 617 100% 84 |ARH. LASZLO SZEKELY (STR.) 1 89 4 358 100% 85 |ARH. VICTOR VLAD (STR.) 2 568 4 2.271 100% 86 | ARHIMANDRIT TEOFIL PĂRĂIAN (STR.) 2 430 4 1.721 100% 87 |ARIADNA (STR.) 2 709 4 2.837 100% 88 [ARIEȘ (STR.) 1 737 4 2.950, 100% 89 [ARINULUI (STR.) 2 235 4 938 100% 90 [ARISTIDE BRIAND (STR.) 3 328 4 1.313 100% 91 [ARISTIDE DEMETRIADE (STR.) 1 2.673 4 10.693 100% 92 |ARMONIEI (STR.) l 1.160 4 4.642 100% 93 [ARON COTRUŞ (P-TA.) l 176 4 704 100% 94 [ARON PUMNUL (STR.) 2 112 4 448 100% 95 [ARSENIE BOCA (STR.) 2 120 4 482 100% 96 [ARTHUR RUBINSTEIN (STR.) 2 591 4 2.365 100% 97 |AŞTRILOR (STR.) 2 607 4 2.429 100% 98 DEMIAN (STR.) Ş 459 4 1.838 100% 99 |ATANASIE MARIAN MARIENESCU (STR) 2 168 4 671 100% 100 [ATENA (P-TA.) L 95 4 381 100% 101 [ATOMULUI (STR.) 2 658 4 2.631 100% 102 [AUGUSTIN COMAN (STR.) 2 363 4 1.453 100% 103 [AUREL BUTEANU (STR.) 2 194 4 718 100% 104 |AUREL CIUPE (ALEEA) 2 123 4 491 100% 105 [AUREL CONTREA (STR.) 2 250 4 1.002 100% 106 | AUREL COSMA (STR.) 2 133 4 532 100% 107 | AUREL PETEANU (STR.) z 302 4 1.208 100% 108 |AUREL POP (STR.) 2 716 4 3.104 100% 109 [AUREL POPOVICI (STR.) 2 363 4 1.451 100% 110 [AUREL VERNICHESCU (STR.) 2 101 4 403 100% 11 JAUREL VLAICU (P-TA) 1 204 4 817 100% 112 [AURELIA FĂTU RĂDUŢU (STR.) 2 273 4 1.091 100% 113 |AURELIANUS (STR.) z 253 4 1011 100% 114 JAURORA (STR.) 2 287 4 1.150 100% 115 [AVIATORILOR (STR.) 2 463 4 1.852 100% 116 [AVRAM IANCU (P-TA.) 1 448 4 1.794 100% 117 [AVRAM IMBROANE (STR.) 2 2.936 4 11.742 100% 118 [AXENTE SEVER (P-TA.) 1 543 4 2.173 100% 119 [AZALEELOR (STR.) 2 316 4 1.263 100% 120 [AZUGA (STR.) 2 207 4 829 100% 121 JAZURULUI (ALEEA) 2 561 4 2.246 100% 122 [BABA DOCHIA (STR.) 1 348 4 1.392 100% 123 [BABA NOVAC (STR.) 2 308 4 1.232 100% 124 [BABADAG (STR) 2 173 4 692 100% 125 [BACHUS (STR.) 2 330 4 1.321 100% 126 [BADEA CÂRȚAN (P-TA.) 1 238 4 952 100% 127 |BAGHETEI (ALEEA) 2 141 4 563 100% 128 [BAIA (STR.) 2 138 4 551 100% 129 [BALCIC (ALEEA) 2 141 4 565 100% 130 |BALTA VERDE (STR.) 2 372 4 1.488 100% 131 [BĂLȚI (ALEEA) 2 104 4 414 100% 2/18

132 [BANATUL (STR.) l 875 4 3.499 100% 133 |BANUL MĂRĂCINE (STR.) 2 611 4 2.445 100% 134 |BANUL SEVERINULUI (STR.) 2 309 4 1.235 100% 135 |BANUL UDREA (STR.) 3 231 4 922 100% 136 [BARBU ISCOVESCU (STR.) 2 371 4 1.485 100% 137 [BARBU LĂUTARU (STR.) 2 333 4 1.331 100% 138 [BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA (STR.) 2 202 4 808 100% 139 |BARIEREI (STR.) 2 130 4 521 100% 140 [BÂRSEI (STR.) 2 373 4 1.491 100% 141 [BÂRZAVA (STR.) 2 963 4 3.854 100% 142 [BASARABIA (STR.) 2 942 4 3.769 100% 143 [BASEL (STR.) 2 253 4 1.012 100% 144 [BASMULUI (INTR.) 2 173 4 694 100% 145 |BATANIA (STR.) 2 918 4 3.671 100% 146 |BEHELEI (STR.) 2 135 4 542 100% 147 |BELA BARTOK (STR.) 2 350 4 1.400 100% 148 [BELA KAMOCSA (STR.) 2 278 4 1.112 100% 149 |BELA LUGOSI (STR.) 2 369 4 1.476 100% 150 [BELGRAD (STR.) 2 123 4 494 100% 15! |BERZEI (STR.) 2 449 4 1.797 100% 152 [BISERICII (P-TA) 2 244 4 975 100% 153 |BISTREI (STR.) 1 688 4 2.753 100% 154 |BISTRIȚA (STR.) 3 244 4 974 100% 155 [BITOLIA (STR.) 2 72 4 288 100% 156 [BOBÂLNA (STR.) 2 1.656 4 6.623 100% 157 |BOEMA (STR.) 2 172 4 687 100% 158 [BOGDAN CATUL (INTR.) 3 128 4 512 100% 159 _|BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU (BUL.) l 513 4 2.053 100% 160 |BOGDĂNEŞTILOR (CAL.) l 2.863 4 11.453 100% 161 [BORSEC (STR.) 5 104 4 417 100% 162 [BRADUL (STR.) 2 238 4 952 100% 163 [BRAN (STR.) 2 169 4 675 100% 164 |BRÂNDUŞEI (STR.) 3 538 4 2.153 100% 165 BRAŞOV (STR.) 2 313 4 1.253 100% 166 |BRAZILOR (STR.) 2 150 4 601 100% 167 |BRIGADIERILOR (STR.) 2 155 4 622 100% 168 |BRUMĂRELE (STR.) 2 162 4 649 100% 169 [BRUTUS HANEŞ (STR.) 2 92 4 368 100% 170 [BRUXELLES (STR.) 2 335 4 1.340 100% 171 [BUCEGI (STR.) 2 357 4 1.427 100% 172 [BUCOVINEI (STR.) 3 921 4 3.683 100% 173 [BUCUREŞTI (STR.) 353 4 1413 100% 174 [BUDAI DELEANU (STR.) l 716 4 2.864 100% 175 _|BUJORILOR (STR.) l 1.938 4 7.151 100% 176 [BUREBISTA (STR.) 2 156 4 624 100% 177 [BUSUIOC (STR.) 2 74 4 29%6 100% 178 _|BUZIAŞULUI (CAL) l 2.302 4 9.209 100% 179 |C.A. ROSETTI (STR.) l 684 4 2.736 100% 180 |CAISULUI (STR.) 2 438 4 1.753 100% 181 [CĂLAN (STR.) 2 327 4 1.309 100% 182 [CĂLĂTORILOR (STR.) 2 327 4 1.309 100% 183 |CĂLIN NEMEŞ (INTR.) 66 4 263 100% 184 |CALISTRAT HOGAŞ (STR.) 2 186 4 744 100% 185 |CAMELIEI (STR.) 2 179 4 715 100% 186 |CAMIL PETRESCU (STR.) 2 97 4 389 100% 187 |CÂMPULUI (STR.) 1 1.439 4 5.755 100% 188 |CANALUL BEGA (STR.) 1 1.829 4 7.315 100% 189 |CĂPITAN DAMŞESCU (STR.) l 648 4 2.590 100% 190 |CAPREI (STR.) 2 91 4 364 100% 191 |CĂPRIOAREI (STR.) 2 533 4 2.131 100% 192 |CĂRĂBUŞULUI (STR.) 2 260 4 1.039 100%, 193 [CARAŞ (STR.) 3 150 4 601 100% 194 [CAREI (STR.) z 855 4 3421 100% 195 [CAROL DAVILLA (STR.) 2 764 4 3.057 100% 1% |CAROL ROBERT DE ANJOU (STR.) 92 4 366 100% 197 |CAROL TELBISZ (STR.) l 302 4 1.207 100% 198 [CARPAȚI (STR.) 2 564 4 2.256 100% 199 |CARPENULUI (STR.) 3 2.069, 4 8.276 100% 200 |CĂRTURARILOR (STR.) 2 88 4 353 100% 201 |CARULUI (INTR.) z 306 4 1.223 100% 3/18

202 ŢCASCADEI (ALEEA) 2 188 4 750 100% 203 [CASSIAN MUNTEANU (STR.) 2 372 4 1.488 100% 204 |CASTANILOR (INTR.) 2 289 4 1.154 100% 205 |CEFERIŞTILOR (STR.) 2 758 4 3.031 100% 206 |CENTURA (STR.) 1.238 4 4951 100% 207 |CERCEILOR (INTR) 2 58 4 231 100% 208 |CERCULUI (STR.) 1.575 4 6.301 100% 209 [CERNA (STR.) 1 1.002 4 4.007 100% 210 [CERNĂUȚI (STR.) 2 238 4 950 100% 211 [CETATEA ALBĂ (STR.) 376 4 1.505 100% 212 |CETĂȚII (BUL.) l 1.628 8 13.023 100% 213 |[CETINEI (ALEEA) 2 197 4 789 100% 214 [CEZAR BOLLIAC (STR) 453 4 1812 100% 215 [CHARLES DARWIN (STR.) 2 135 4 540 100% 216 |CHEVEREŞULUI (STR.) 1 461 4 1.844 100% 217 |CHIMIȘTILOR (STR.) 1 302 4 1.207 100% 218 [CHIŞINĂU (STR) 294 4 1.176 100% 219 |[CHIŞODEI (STR.) 1 1.349 4 5.398 100% 220 |CIMBRULUI (STR) 5 126 4 505 100% 221 [CINCINAT PAVELESCU (INTR.) 2 74 4 296 100% 222 [CIOBANULUI (STR.) 3 116 4 465 100% 223 |CIOCÂRLIEI (STR) 2 1.077 4 4308 100% 224 PORUMBESCU (STR.) 1 1.329 4 5317 100% 225 |[CIRCUMVALAȚIUNII (CAL) 1 2.280 8 18.243 100% 226 |CIREȘULUI (STR.) 3 639 4 2.555 100% 227 |CITADELEI (ALEEA) 5 250 4 1.001 100% 228 |CLĂBUCET (STR.) 2 426 4 1.705 100% 229 [CLAUDE DEBUSSY (STR.) 2 530 4 2121 100% 230 |[CLOPOTULUI (INTR) 2 155 4 619 100% 231 [CLOȘCA (STR.) 1 1.129 4 4515 100% 232 [CLUJ (STR) 1 597 4 2.388 100% 233 |[COCORILOR (STR.) 544 4 2.175 100% 234 |COCOSTÂRCULUI (STR) 2 83 4 333 100% 235 |COCOŞULUI (INTR) 2 102 4 408 100% 236 |COLONEL ENESCU (STR.) 1 243 4 971 100% 237 |COLONIA RADIO (STR.) 2 364 4 1.457 100% 238 COLONIA SLAVIC (STR) z 259 4 1.036 100% 239 [COMĂNEȘTI (STR.) l 106 4 426 100% 240 |COMETEI (STR.) 2 570 4 2.280 100% 241 |COMOAREI (STR.) 2 687 4 2.746 100% 242 [CONSILIUL EUROPEI (P-TA) l 386 8 3.086 100% 243 |CONSTANȚA (STR) £ 197 4 789 100% 244 [CONSTANTIN BRĂILOIU (STR.) 1 247 4 989 100% 245 |[CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (BUL.) 1.958 8 15.668 100% 246 |CONSTANTIN BRÂNCUŞI (STR. 2 291 4 1.164 100% 247 |CONSTANTIN CEL MARE (STR.) 2 1217 4 4.869 100% 248 |CONSTANTIN DANIEL (STR.) 5 385 4 1542 100% 249 [CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA (BUL.) I 1.197 3 9.572 100% 250 |CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA (STR.) 2 535 4 2.139, 100% 251 [CONSTANTIN IOTZU (STR.) 5 402 4 1.610 100% 252 [CONSTANTIN MIU-LERCA (STR.) 2 126 4 504 100% 253 [CONSTANTIN NOICA (STR.) 5 313 4 1.250 100% 254 |CONSTANTIN NOTTARA (STR.) 2 456 4 1.823 100% 255 [CONSTANTIN OLĂNESCU (STR.) 194 4 778 100% 256 |CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU (STR. 3 374 4 1.496 100% 257 |CONSTANTIN SILVESTRI (STR.) 5 526 4 2.103 100% 258 |CONSTANTIN STERE (STR) 2 386 4 1.543 100% 259 |CONSTANTIN TITEL PETRESCU (STR.) 2 171 4 685 100% 260 | CONSTRUCTORILOR (BUL.) 1 1119 8 8.953 100% 261 | CONSTRUCTORILOR (STR.) 950 4 3.800 100% 262 [CONTEMPORANUL (STR.) z 138 4 554 100% 263 |COOPERAȚIEI (STR-) 2 151 4 603 100% 264 |CORBULUI (STR.) 1 349 4 1.397 100% 265 CORINA IRINEU (STR.) 285 4 1.139 100% 266 |CORIOLAN BĂRAN (STR.) 2 389 4 1554 100% 267 |CORIOLAN BREDICEANU (STR.) l 824 4 3.296 100% 268 | CORNEL GROFŞOREANU (STR.) 274 4 1.094 100% 269 |CORNEL LAZĂR (STR.) 2 194 4 77 100% 270 |CORNELIA SĂLCEANU (STR) 2 516 4 2.064 100% 271 [CORNELIU BABA (STR.) 2 409 4 1.638 100% 4/18

272 |CORNELIU COPOSU (BUL.) l 949 8 7.595 100% 273 |CORNELIU URSU (STR.) 2 766 4 3.066 100% 274 |CORNELIUS NEPOS (STR.) 2 298 4 1.191 100% 275 |COŞARILOR (INTR.) 2 107 4 427 100% 276 |COSMINULUI (STR.) U 840 4 3.358 100% 277 _|COSMONAUŢILOR (STR.) 2 123 4 492 100% 278 |COSTACHE NEGRUZZI (STR.) 2 470 4 1.882 100% 279 |COSTINEŞTI (STR.) 2 195 4 780 100% 280 |COZIA (STR.) 2 978 4 3.910 100% 281 |CRAIOVA (STR.) 2 251 4 1.002 100% 282 |CRĂIȚELOR (STR.) 2 296 4 1.185 100% 283 |CRÂNGULUI (INTR.) 2 143 4 574 100% 284 |CREMONA (STR.) : 311 4 1.243 100% 285 |CRINULUI (STR.) 2 129 4 516 100% 286 |CRIȘAN (STR.) l 1.170 4 4.682, 100% 287 |CRISTALULUI (ALEEA) l 636 4 2.544 100% 288 [CRIȘUL (STR.) 2 248 4 994 100% 289 [CRIVAIA (STR.) 2 317 4 1.269 100% 290 |CRIZANTEMELOR (STR.) 2 681 4 2.724 100% 291 |CRUCII (P-TA.) i 361 4 1.443 100% 292 |CUCULUI (INTR.) 2 294 4 1.176 100% 293 [CUGIR (STR.) 2 678 4 2.713 100% 294 |CURCUBEULUI (INTR.) 2 157 4 628 100% 295 |CUTEZĂTORILOR (ALEEA) 2 317 4 1.270 100% 29% [CUVIN STR.) 2 146 4 583 100% 297 |D.I. ALDEA-TEODOROVICI (STR.) 2 157 4 627 100% 298 _|D. MENDELEEV (STR.) 2 463 4 1.852 100% 299 |DACILOR (STR.) l 300 4 1.199 100% 300 |DAFINULUI (STR.) 3 577 4 2.308 100% 301 |DALIEI (STR) l 406 4 1.623 100% 302 [DAMASCHIN BOJINCĂ (STR.) 2 140 4 561 100% 303 [DÂMBOVIȚA (BUL.) l 1.604 8 12.835 100% 304 |DAN CĂPITAN (STR.) 2 646 4 2.584 100% 305 |DEJ (STR.) z 709 4 2.837 100% 306 |DELFINULUI (STR.) 2 141 4 563 100% 307 |DELIBLATA (STR.) l 189 4 757 100% 308 |DELINEŞTI (STR.) 2 297 4 1.190 100% 309 |DELIU PETROIU (STR.) 3 132 4 529 100% 310 |DEPORTAȚII DIN BĂRĂGAN (STR.) 2 157 4 629 100% 311 |DETA (STR.) 2 428 4 1.712 100% 312 |DIACONUL CORESI (STR.) 1 585 4 2.339 100% 313 |[DIAMANDY CONSTANTIN (STR.) 2 146 4 584 100% 314 |DIANA (STR.) 2 205 4 819 100% 315 |DIMINEŢII (STR.) 2 908 4 3.633 100% 316 [DIMITRIE BOLINTINEANU (STR.) 2 383 4 1.533 100% 317 |DIMITRIE CANTEMIR (STR.) 1 121 4 485 100% 318 |DIMITRIE DINICU (STR.) 2 1.678 4 6711 100% 319 |DIMITRIE PACIUREA (STR.) 1 364 4 1.454 100% 320 |DIMITRIE STAN (STR.) 2 445 4 1.778 100% 321 |DIMITRIE ȚICHINDEAL (STR.) 2 163 4 653 100% 322 |DINU LIPATTI (STR.) 2 295 4 1.180 100% 323 [DIPLICH HANS (INTR.) 46 4 185 100% 324 |DIVIZIA 9 CAVALERIE (STR.) l HZ 4 4448 100% 325 DOAMNA CHIAJNA (STR.) 2 82 4 329 100% 326 |DOBROGEA (STR.) 2 72 4 290 100% 327 |DOINEI (INTR.) 2 441 4 1.766 100% 328 |DOMOGLED (INTR.) 2 294 4 1.176 100% 329 [DORIN TEODORESCU (STR.) 2 369 4 1.475 100% 330 |DORNEI (STR.) 2 70 4 282 100% 331 [DOROBANŢILOR (CAL) L 7.665 8 61.322 100% 332 |DOSITEJ OBRADOVIC (STR.) 2 161 4 643 100% 333 |DR. ALEXANDRU MARTA (STR.) 2 236 4 945 100% 334 |DR. AUREL CÂNDEA (STR.) 2 145 4 EI 100% 335 |DR. ERNEST NEUMANN (STR.) 2 142 4 569 100% 336 _|DR. GHEORGHE MARINESCU (STR.) 2 168 4 671 100% 337 |DR. GRIGORE T. POPA (STR.) 2 1.219 4 4.877 100% 338 |DR. IOAN BONTILĂ (STR.) 2 504 4 2.017 100% 339 |DR. IOAN MUREŞAN (STR.) 2 1.303 4 5.213 100% 340 |DR. IOSIF BULBUCA (BUL.) 1 1.796 8 14.369 100% 341 [DR. IOSIF NEMOIANU (STR.) l 368 4 1.472 100% 5/18

342 |DR. LIVIU CIGĂREANU (STR) 2 80 4 319 100% 343 |DR. LIVIU GABOR (STR.) 2 161 4 644 100% 344 |DR. LOUIS ȚURCANU (STR.) 2 365 4 1.461 100% 345 |DR. LUCIAN GEORGEVICI (STR.) 2 155 4 620 100% 346 |DR. NICOLAE PAULESCU (STR.) 2 82 4 328 100% 347 |DR. PAVEL VASICI UNGUREANU (STR.) 2 353 4 1413 100% 348 |DR. PIUS BRÂNZEU (STR.) 1 398 4 1.593 100% 349 |DR. ROBERT KOCH (STR.) 522 4 2.086 100% 350 [DRĂGĂŞANI (STR.) 2 268 4 1.072 100% 351 [DRAGOŞ VODĂ (STR.) 2 521 4 2.084 100% 352 |DREPTATEA (STR.) 2 695 4 2.780, 100% 353 |DROPIEI (STR.) 2 416 4 1.662 100% 354 |DRUBETA (STR.) l 1.504 4 6.015 100% 355 [DUILIU ZAMFIRESCU (STR.) 2 91 4 363 100% 356 |DUMBRAVA ROŞIE (STR.) 2 125 4 502 100% 357 |DUMITRU BAGDASAR (STR.) 2 506 4 2.025 100% 358 [DUMITRU KIRIAC (STR.) 2 732 4 2.929 100% 359 |DUNĂREA (STR.) l 1.896 4 1.583 100% 360 |ECATERINA TEODOROIU (STR.) 2 247 4 989 100% 361 JECOULUI (STR.) 2 161 4 644 100% 362 [EDGAR QUINET (STR.) 2 428 4 1711 100% 363 [EDUARD PAMFIL (STR.) 2 323 4 1.291 100% 364 |EDVARD BENES (STR.) 2 299 4 1.198 100% 365 |EFTA BOTOCA (STR.) 2 653 4 2.612 100% 366 [EFTIMIE MURGU (P-TA.) l 405 4 1.621 100% 367 [ELECTRONICII (STR.) 2 507 4 2.029 100% 368 |ELISABETA RIZEA (STR.) 2 106 4 426 100% 369 |EMANUIL GOJDU (STR.) E 241 4 963 100% 370 |EMANUIL UNGUREANU (STR.) l 362 4 1.447 100% 371 JEMIL CIORAN (STR.) 2 163 4 650 100% 372 [EMIL GÂRLEANU (STR.) 2 194 4 77 100% 373 [EMIL RACOVIȚĂ (STR.) 2 726 4 2.906 100% 374 |EMILE ZOLA (STR.) l 1.715 4 6.860, 100% 375 JEMILIA LUNGU PUHALLO (STR.) 2 169 4 677 100% 376 [EMMANUEL DE MARTONNE (STR.) 2 ua 4 445 100% 377 _|ENEAS (STR.) l 1.744 4 6.975 100% 378 [ENERGIEI (STR.) 2 261 4 1.045 100% 379 [ENRIC BAADER (STR.) l 536 4 2.145 100% 380 |ENRICO CARUSO (STR.)* 1 371 100% 381 JEPISCOP ALEXANDRU BONNAZ (STR.) 3 126 4 503 100% 382 [EPISCOP AUGUSTIN PACHA (STR.) 1 258 4 1.032 100% 383 [EPISCOP IOSEPH LONOVICI (STR.) l 122 4 487 100% 384 |EPISCOP JOSEPH NISCHBACH (STR.) 1 80 4 319 100% 385 [ERNO KALLAI (STR.) 3 115 4 458 100% 386 [EROII DE LA PĂULIŞ (STR.) 2 403 4 1.614 100% 387 JEROILOR DE LA TISA (BUL.) 1 1.564 4 6.254 100% 388 [ETERNITĂȚII (STR.) 1 836 4 3.344 100% 389 [EUGEN COŞERIU (STR.) 2 571 4 2.285 100% 390 [EUGEN CUTEANU (STR.) 2 460 4 1.838 100% 391 JEUGEN POP (STR.) 2 203 4 811 100% 392 [EUGEN T. MARINESCU (INTR.) 3 202 4 807 100% 393 [EUGEN TODORAN (STR.) 2 328 4 1.312 100% 394 |EUGENIU DE SAVOIA (STR.)* 1 5.198 100% 395 [EURIPIDE (STR.) 2 296 4 1.184 100% 39% [EVLIA CELEBI (STR.) 2 250 4 1.000 100% 397 _|F. C. RIPENSIA (ALEEA) l 2.869, 4 11.478 100% 398 |FAENZA (STR.) 2 226 4 903 100% 399 [FĂGĂRAŞ (STR.) 2 242 4 967 100% 400 [FEDRA (STR.) 2 459 4 1.835 100% 401 |FELDIOARA (STR.) 2 314 4 1.254 100% 402 |FELEACUL (STR.) 2 422 4 1.687 100% 403 [FELIX (STR.) 1 741 4 2.965 100% 404 |FERMITĂȚII (STR.) 2 129 4 515 100% 405 |FILARET BARBU (STR.) 2 338 4 1.354 100% 406 |FILATELIEI (STR.) 2 241 4 964 100% 407 |FLACĂRA (STR) 1 504 4 2.016 100% 408 [FLORILOR (ALEEA) 2 156 4 623 100% 409 |FLORILOR (STR.) 2 167 4 667 100% 410 |FLORIMUND MERCY (STR.)* 1 1414 100% 41] |FLORIN MEDELEȚ (STR.) 2 322 4 1.288 100% 6/18

412 [FOIȘOR (STR.) 2 150 4 600 100% 413 |FORTĂREȚEI (INTR.) 2 65 4 262 100% 414 |FORUL EUGENIU CARADA (P-TA.) 2 68 4 273 100% 415 |FRAGILOR (STR.) 2 300 4 1.200 100% 416 |FRANCESCO GRISELINI (STR.)* l 642 100% 417 _|FRANYO ZOLTAN (STR.) 2 142 4 568 100% 418 |FRANZ FERCH (STR.) 3 FI 4 1.108 100% 419 _|FRANZ LIEBHARD (ALEEA) 2 84 4 338 100% 420 |FRANZ LISZT (STR.) 133 4 530 100% 421 FRANZ SCHMITZ (STR.) 2 208 4 831 100% 422 |FRATELIA (STR.) 2 254 4 1.014 100% 423 |FRATERNITĂȚII (STR.) 2 158 4 632 100% 424 |FRAȚII BUZEŞTI (STR.) 2 351 4 1.403 100% 425 |FREDERIC CHOPIN (STR.) 2 455 4 1.822 100% 426 |FREDERIC MISTRAL (STR.) l 576 4 2.305 100% 427 |FRIGULUI (STR.) l 155 4 619 100% 428 |FRUCTELOR (STR.) 2 578 4 2312 100% 429 |FRUNZEI (STR.) z 594 4 2.375 100% 430 |FUIORULUI (STR.) 2 262 4 1.049 100% 431 |FURNICII (STR.) 2 360 4 1.441 100% 432 |GABRIEL IOSEPH (STR.) 2 325 4 1.299 100% 433 |GALILEO GALILEI (STR.) 2 300 4 1.200 100% 434 |GARABET IBRĂILEANU (STR.) 2 163 4 653 100% 435 |GĂRÂNA (STR.) 488 4 1.953 100% 436 |GĂRII (STR.) I 1.531 8 12.248 100% 437 |GAROFIȚEI (STR.) 2 672 4 2.687 100% 438 |GAVRIIL MUSICESCU (STR.) 1 4.578 4 18.310 100% 439 (STR.) 2 520 4 2.080 100% 440 |GENERAL EREMIA GRIGORESCU (STR.) 2 177 4 708 100% 441 |GENERAL GEORGE POMUȚ (STR.) 386 4 1.544 100% 442 |GENERAL GHEORGHE DOMĂŞNEAN (P-TA.) I 460 4 1.839 100% 443 |GENERAL HENRI BERTHELOT (STR.) 2 217 4 867 100% 444 |GENERAL ION DRAGALINA (BUL.) 1 922 8 7.378 100% 445 |GENERAL MAGHERU (STR.) I 755 4 3.018 100% 446 |GENERAL PRAPORGESCU (STR.)* l 412 100% 447 |GENERAL TRAIAN DODA (STR.)* l 1.695 100% 448 |GENERAL VIRGIL ECONOMU (P-TA.) l 84 4 337 100% 449 |GENEVA (STR.) 2 49% 4 1.984 100% 450 |GENEZEI (INTR.) 2 49 4 195 100% 451 |GEORG HAENDEL (INTR.) 2 328 4 1.312 100% 452 |GEORGE ARDELEAN (STR.) 2 607 4 2.428 100% 453 |GEORGE BACOVIA (STR.) z 203 4 813 100% 454 |GEORGE COŞBUC (STR.) l 149 4 597 100% 455 |GEORGE ENESCU (STR.) l 186 4 745 100% 456 | GEORGE GEORGESCU (STR.) l 418 4 1.671 100% 457 |GEORGE POP DE BĂSEŞTI (STR.) 1 439 4 1.754 100% 458 RANETTI (STR.) 2 885 4 3.539 100% 459 _|GEORGE STEPHENSON (STR.) 2 333 4 1.332, 100% 460 |GEORGE TOPÎRCEANU (STR.) 3 240 4 961 100% 461 |GEORGES BIZET (INTR.) 2 196 4 783 100% 462 |GEORGES CLEMENCEAU (P-TA.) z 55 4 220 100% 463 |GERA (STR.) 2 372 4 1.488 100% 464 |GHEORGHE ADAM (STR.) 1 1.055 4 4.220 100% 465 |GHEORGHE ANDRAŞIU (STR.) z 173 4 692 100% 466 |GHEORGHE ASACHI (STR.) 2 309 4 1.234 100% 467 _|GHEORGHE BARIŢIU (STR.) l 490 4 1.962 100% 468 |GHEORGHE COTOŞMAN (STR.) 2 360 4 1.439 100% 469 _|GHEORGHE CUCU (STR.) 2 288 4 1.152 100% 470 _|GHEORGHE DIMA (STR.) 1 491 4 1.963 100% 471 _|GHEORGHE DOJA (STR.) l 952 4 3.806 100% 472 _|GHEORGHE IVĂNESCU (STR.) z 156 4 625 100% 473 |GHEORGHE LAZĂR (STR.) Il 1.499 4 5.997 100% 474 _|GHEORGHE LEAHU (STR.) 2 300 4 1.201 100% 475 |GHEORGHE POPOVICI (STR.) z 101 4 403 100% 476 |GHEORGHE SĂRBU (INTR.) 2 119 4 475 100% 477 _|GHEORGHE ŞINCAI (STR.) z 327 4 1.306 100% 478 |GHEORGHE ŢIȚEICA (STR.) Il 641 4 2.564 100% 479 |GHIOCEILOR (STR.) 2 198 4 792 100% 480 |GHIRLANDEI (STR.) 2 157 4 629 100% 481 |GHIRODEI (CAL.) I 1.761 4 7.045 100% 482 |GIORGIO OSTROGOVICH (STR.) 2 345 4 1.379 100% 7/18

483 [GIUSEPPE VERDI (STR.) 2 233 4 933 100% 484 |[GLAD (STR.) 1 1.349 4 5.394 100% 485 |GLADIOLELOR (STR.) 2 107 4 427 100% 486 |GLORIEI (STR.) 2 317 4 1.268 100% 487 |GORNIŞTILOR (ALEEA) 2 156 4 625 100% 488 |[GORUNULUI (ALEEA) 2 181 4 725 100% 489 |[GOSPODARILOR (STR.) 2 450 4 1.801 100% 490 |GRAZ (STR.) 2 499 4 1.996 100% 491 |GRĂDINARILOR (STR.) 2 820 4 3.279 100% 492 [GRĂDINII (STR.) 1 519 4 2.075 100% 493 [GRIGORE ALEXANDRESCU (STR.) l 3.726 4 14.904 100% 494 |GRIGORE ANTIPA (STR.) 2 399 4 1.597 100% 495 |GRIGORE POPIȚI (STR.) 2 110 4 442 100% 49% [GRIGORE URECHE (STR.) 2 340 4 1.360 100% 497 |GRIVIȚA (SPL) 2 389 4 1.556 100% 498 |HAGA (STR.) 2 474 4 1.897 100% 499 [HĂRNICIEI (STR.) 5 388 4 1.550 100% 500 |[HEBE (STR.) 2 1.167 4 4.668 100% 501 [HECTOR (STR.) 3 273 4 1.091 100% 502 |HEINRICH HEINE (STR.) 2 121 4 483 100% 503 [HEINZ DOLL (STR) 2 60, 4 240 100% 504 | HENRI COANDĂ (STR.) 2 187 4 747 100% 505 [HENRY COURSAGET (STR.) 2 900 4 3.600, 100% 506 _|HENRIETA DELAVRANCEA - GIBORY (STR.) 2 164 4 655 100% 507 |HERCULANE (STR.) 1 1.117 4 4.469 100% 508 [HERODOT (STR.) 234 4 937 100% 509 [HERȚA (STR.) 2 453 4 1.813 100% 510 |HOLDELOR (STR.) 1 862 4 3.449 100% 51! [HOMOROD (STR.) 2 353 4 1.412 100% 512 [HORIA (STR.) 2 1.232 4 4.927 100% 513 [HORIA CREANGĂ (STR.) 2 408 4 1.632 100% 514 |HORIA HULUBEI (STR.) 2 597 4 2.389 100% 515 [HORIA MĂCELLARIU (STR.) 2 295 4 1.182 100% 516 [HORIA RUSU (STR.) 3 86 4 344 100% 517 [HOTINULUI (ALEEA) 2 552 4 2.210 100% 518 [IANCU BREZEANU (STR.) 273 4 1.092 100% 519 [IANCU FLONDOR (STR.) 413 4 1.651 100% 520 JIANCU HUNIADE (P-TA.) 1 755 4 3.021 100% 521 [IANCU VĂCĂRESCU (STR.) 1 660 4 2.640 100% 522 |IASOMIEI (INTR.) 5 169 4 675 100% 523 JICAR (ALEEA) 343 4 1.372 100% 524 |IEDEREI (INTR.) 3 99 4 398 100% 525 |IEPURELUI (STR.) 3 243 4 973 100% 526 JILIA REPIN (STR.) 2 502 4 2.010 100% 527 JILIE GROPŞIAN (STR.) 5 377 4 1.509 100% 528 INDEPENDENȚEI (STR.) 1 334 4 1.336 100% 529 |INDUSTRIEI (BUL.) 1 767 8 6.135 100% 530 |ÎNFRĂȚIRII (STR) 1 316 4 1.265 100% 531 JINTR. AUREL TURCUŞ (INTR.) 2 105 4 421 100% 532 |INULUI (ALEEA) = 165 4 658 100% 533 |ÎNVĂȚĂTORULUI (STR) 2 268 4 1.072 100% 534 JIOACHIM MILOIA (STR.) 2 762 4 3.048 100% 535 IOAN ALEXANDRU (STR.) 284 4 1.134 100% 536 [IOAN CUREA (STR.) 2 175 4 702 100% 537 JIOAN DIMITRIE SUCIU (STR.) 2 107 4 427 100% 538 |IOAN GROSU (INTR) 2 164 4 655 100% 539 _|IOAN INOCENȚIU MICU KLEIN (STR.) 2 453 4 1.813 100% 540 |IOAN ISAC (STR) 2 302 4 1.210 100% 541 [IOAN LOTREANU (STR.) 2 98 4 393 100% 542 [IOAN PLAVOŞIN (STR.) 1 772 4 3.087 100% 543 IOAN RAȚIU (STR) 2 553 4 2211 100% 544 [IOAN SÂRBU (STR.) 7 334 4 1.337 100% 545 IOAN SLAVICI (STR.) 1 1.601 4 6.404 100% 546 |IOAN VĂSII (INTR.) 5 193 4 713 100% 547 [IOAN ZAICU (STR.) 2 581 4 2.325 100% 548 [ION BARAC (STR.) 571 4 2.286 100% 549 ION BARBU (STR.) 2 201 4 803 100% 550 |ION C. BRĂTIANU (BUL.) 245 8 1.959 100% 551 [ION CREANGĂ (STR.) 2 383 4 1.531 100% 552 |ION CRISTOREANU (STR.) 2 329 4 1.317 100% 553 JIONGHICA (STR) 2 409 4 1.638 100% 8/18

554 [ION HELIADE RĂDULESCU (STR.) 2 198 4 792 100% 555 [ION HOBANA (STR.) 5 253 4 1.012 100% 556 |ION INCULEȚ (STR.) 3 364 4 1.455 100% 557 _|ION IONESCU DE LA BRAD (STR.) l 1.387 4 5.547 100% 558 _JION LUCA BĂNĂȚEANU (STR.) 2 594 4 2.374 100% 559 |ION LUCA CARAGIALE (STR.) 168 4 671 100% 560 |ION MIHALACHE (STR.) l 456 4 1.825 100% 561 MINULESCU (STR.) 2 138 4 551 100% 562 JION MONORAN (STR.) 179 4 716 100% 563 [ION NECULCE (STR.) 2 593 4 2.373 100% 564 |ION NEGULICI (STR.) 2 644 4 2.578 100% 565 IOAN NISTOR (STR.) 2 138 4 550 100% 566 |ION POP RETEGANUL (STR.) 2 122 4 488 100% 567 |ION POPOVICI BĂNĂȚEANU (STR.) 2 395 4 1.578 100%, 568 |ION ROATĂ (STR.) 2 783 4 3.132 100% 569 _JION ROMÂNU (STR.) 5 386 4 1.546 100% 570 ION STOIA UDREA (STR.) 3 276 4 1.103 100% 571 [ION VIDU (STR.) 2 588 4 2.353 100% 572 |IONEL DRÎMBĂ (INTR.) 152 4 606 100% 573 IONEL C. BRĂTIANU (P-TA.) l 305 4 1.221 100% 574 |IONEL PERLEA (ALEEA) 2 464 4 1.856 100% 575 _|IONEL TEODOREANU (STR.) 2 314 4 1.256 100% 576 _|IORGOVANULUI (INTR.) 2 85 4 340 100% 577 JIOSIF SÂRBU (STR.) 2 250 4 1.001 100% 578 ]IOSIF VELCEANU (STR.) 2 111 4 444 100% 579 IOSIF VULCAN (STR.) 1 614 4 2.457 100% 580 [IRIS (STR.) 2 569 4 2.277 100% 581 ISMAIL (STR.) 2 1.003 4 4011 100% 582 IULIA SIMU (INTR.) 2 230 4 919 100% 583 IULIAN GROZESCU (STR.) l 268 4 1.070 100% 584 IULIU MANIU (BUL.) l 840 8 6.720, 100%, 585 |IULIU MANIU (P-TA.) 1 138 4 551 100% 586 |IULIU PODLIPNY (STR.) 2 358 4 1.432 100% 587 _|IVAN PETROVICI PAVLOV (STR.) 2 568 4 2.272 100% 588 |IZLAZ (STR.) 1 1811 4 7.244 100% 589 |IZVORULUI (STR.) 2 122 4 487 100% 590 [J. H. PESTALOZZI (STR.) 1 692 4 2.770 100% 591 [JANOS BOLYAI (STR.) 2 108 4 431 100% 592 |JEAN MONNET (INTR.) 2 464 4 1.858 100% 593 _|JEAN PAUL MARAT (STR.) 2 210 4 839 100% 594 |JECZA PETER (STR.) 2 333 4 1.332 100% 595 |JIUL (STR.) 1 175 4 701 100% 596 _|JOHANN JAKOB EHRLER (STR.) 2 287 4 1.149 100% 597 |JOHANN NEPOMUK PREYER (STR.) l 656 4 2.624 100% 598 [JOHANN SCHWICKER (STR.) 3 416 4 1.665 100% 599 |JOHANN SEBASTIAN BACH (STR.) z 539 4 2.155 100% 600 |JOHANN WOLF (STR.) z 204 4 817 100% 601 |JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (STR.)* 1 167 100% 602 |JOHANNES GUTENBERG (STR.) 2 222 4 889 100% 603 _|JOHNNY WEISSMULLER (STR.) 2 268 4 1.073 100% 604 |JOKAI MOR (STR.) 2 710 4 2.839 100% 605 _|JORGE AMADO (STR.) 3 126 4 503 100% 606 |JOSE SILVA (STR.) 2 175 4 699 100% 607 [JOSEF KLAPKA (STR.) 2 429 4 1.716 100% 608 [JOSEPH GABRIEL (STR.) 2 327 4 1.307 100% 609 |JOSEPH HAYDN (INTR.) 2 72 4 289 100% 610 |JOSEPH STRAUSS (STR.) 2 127 4 508 100% 611 [JOVAN STERIJA POPOVIC (STR.) 2 76 4 305 100% 612 [JOZSEF ATTILA (STR.) 2 63 4 252 100% 613 |JULES MICHELET (STR.) 2 73 4 293 100% 614 JULES VERNE (STR.) 2 1.380 4 5.520 100% 615 JUPITER (STR.) 2 204 4 815 100% 616 [KARL BROCKY (STR.) 2 370 4 1.479 100% 617 [KARL KERENYI (STR.) 2 92 4 369 100% 618 [KARLSRUHE (P-TA.) 1 399 4 1.596 100% 619 [KAROLY KOS (STR.) 2 103 4 414 100% 620 |KODALY ZOLTAN (INTR.) 2 607 4 2.428 100% 621 [LABIRINT (STR.) 2 771 4 3.084 100% 622 |LACULUI (STR.) 1 847 4 3.390, 100% 623 |LALELELOR (STR.) 2 439 4 1.755 100% 624 [LĂMÂIȚEI (STR.) 2 443 4 1.773 100% 9/18

625 [LĂPTARILOR (STR.) 117 4 467 100% 626 [LASCĂR CATARGIU (STR.) 2 124 4 496 100% 627 [LAURENȚIU NICOARĂ (STR.) 2 469 4 1.875 100% 628 _|LAURIAN AUGUST TREBONIU (STR.) l 368 4 1.473 100% 629 |LĂUTARILOR (STR.) 2 94 4 375 100% 630 |LEANDRULUI (STR.) 2 374 4 1.497 100% 631 |LEGUMICULTURII (STR.) 2 784 4 3.135 100% 632 |LEMNARI (STR.) 2 213 4 853 100% 633 |LEONARDO DA VINCI (P-TA.) l 113 4 450 100% 634 |LETEA (STR.) 2 685 4 2.740 100% 635 |LEULUI (STR.) 165 4 658 100% 636 |LEV TOLSTOI (STR.) 340 4 1.362 100% 637 |LEVĂNȚICA (STR.) 2 220 4 879 100% 638 |LIBELULEI (ALEEA) 2 140 4 561 100% 639 [LIBERTĂȚII (P-TA.)* U 12.000 100% 640 |LIEGE (STR.) 1 465 4 1.861 100% 641 |LILIACULUI (STR.) 2 371 4 1.482 100% 642 [LIMAN (STR.) 2 123 4 492 100% 643 [LINIȘTE (STR.) 1 1.156 4 4.622, 100% 644 [LIREI (ALEEA) 2 179 4 717 100% 645 |LISABONA (STR) z 181 4 724 100% 646 [LIVEZILOR (STR.) 2 741 4 2.965 100% 647 [LIVIU REBREANU (BUL.) 1 2430 8 19.444 100% 648 |LIVIU TEMPEA (STR.) 3 260 4 1.039 100% 649 |LOICHIȚĂ VASILE (STR.) 2 159 4 636 100% 650 [LORENA (STR.) 1.352 4 5.408 100% 651 [LOUIS PASTEUR (STR.) 2 344 4 1.375 100% 652 |LT. OVIDIU BALEA (STR.) 1 4.839 4 19.358 100% 653 [LUCEAFĂRUL (STR.) 2 133 4 532 100% 654 |LUCERNA (STR.) 2 187 4 748 100% 655 [LUCIAN BLAGA (STR.)* l 1.706 100% 656 |LUDUŞ (STR.) 2 102 4 408 100% 657 [LUDWIG VAN BEETHOVEN (STR.) 1 222 4 888 100% 658 |LUDWIG VON YBL (STR.) 2 504 4 2.018 100% 659 |LUGOJULUI (STR.) l 776 4 3.105 100% 660 |LUGOJULUI (CAL.)** U 2.703 8 21.624 100% 661 [LUIGI GALVANI (STR.) 2 87 4 348 100% 662 |LUMINIȚA BOȚOC (STR.) 2 237 4 949 100% 663 [LUNCANI (STR.) 1 636 4 2.542 100% 664 |LUNCII (STR.) 2 261 4 1.045 100% 665 |LUNEI (STR.) 2 481 4 1.923 100% 666 _|LUNGĂ (INTR.) 2 243 4 972 100% 667 |LUPENI (STR.) 83 4 333 100% 668 |LUȚĂ IOVIȚĂ (STR.) 239 4 955 100% 669 |MACARIE (STR.) 2 171 4 685 100% 670 |MACILOR (STR.) 2 678 4 2.713 100% 671 [MĂCIN (STR) 2 436 4 1.744 100% 672 _|MADONA (STR.) 2 243 4 974 100% 673 |MADRID (STR.) 2 214 4 857 100% 674 |MAGNOLIEI (STR.) 2 762 4 3.047 100% 675 [MĂGURA (STR.) 2 380 4 1.520 100% 676 _|MAIOR TITUS MUREŞAN (STR.) 2 423 4 1.691 100% 677 MANGALIA (STR.) 793 4 3.170 100% 678 _|MANOLE (STR.) 2 225 4 899 100% 679 _|MARAMUREŞ (STR.) 2 232 4 928 100% 680 |MĂRĂŞEŞTI (STR.) L 486 4 1.944 100% 681 |MĂRĂŞTI (P-TA.) l 285 4 1.139 100% 682 |MARCEL IANCU (STR.) 2 283 4 1.132 100% 683 |[MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU (STR.) l 1.439 4 5.758 100% 684 |MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN (STR.) l 1431 4 5.722 100% 685 |MARGARETELOR (STR.) 2 237 4 948 100% 686 |MĂRGĂRITARILOR (STR.) 2 420 4 1.681 100% 687 |MĂRGHITAŞ (STR.) 2 525 4 2.098 100% 688 |MĂRGINENILOR (STR.) 132 4 528 100% 689 [MARGINII (STR.) 2 1.458 4 5.830 100% 690 [MARIA DOGARU (STR.) 2 342 4 1.368 100% 691 |MARIA TĂNASE (STR.) 147 4 587 100% 692 [MARIANA DRĂGHICESCU (STR.) 2 288 4 1.152 100% 693 [MARIUS MOGA (STR.) 2 246 4 984 100% 694 |MARIUS MUNTEANU (STR.) 2 223 4 893 100% 695 [MARTIN GEMEINHARDT (STR.) 2 188 4 152 100% 10/18

69% [MARTIN LUTHER (STR.) 2 231 4 924 100% 697 _|MARTIR ALEXANDRU CHOROSI (STR.) 2 119 4 471 100% 698 |MARTIR ALEXANDRU FERKEL-ŞUTEU (STR.) 2 317 4 1.270 100% 699 _|MARTIR ALEXANDRU GRAMA (STR.) 2 263 4 1.052 100% 700 [MARTIR ANDREI ISTVAN (ALEEA) 3 473 4 1.890 100% 701 MARTIR ANGELA SAVA (INTR) 3 226 4 905 100% 702 [MARTIR ANTON FLORIAN (INTR.) 243 4 971 100% 703 [MARTIR CERNĂIANU (STR.) 2 539 4 2.156 100% 704 _|MARTIR CLAUDIU VÂRCUŞ (STR.) 2 333 4 1.333 100% 705 _|MARTIR COLONEL IOAN UȚĂ (STR.) 7 535 4 2.139 100% 706 [MARTIR CONCIATU(1918) (STR.) 2 421 4 1.684 100% 707__|MARTIR CONSTANTIN GÎRJOABĂ (STR.) 5 126 4 505 100% 708 _|MARTIR CONSTANTIN RADU (STR.) 2 657 4 2.629 100% 709 _|MARTIR CONSTANTIN VÎLCEANU (STR.) 2 229 4 915 100% 710 |MARTIR CONSTANTIN ZĂBULICĂ (STR.) 3 234 4 936 100% 711 _|MARTIR CORNEL LUCUȚA (STR.) 2 108 4 433 100% 712 _|MARTIR CORNEL POPESCU (1918) (STR.) 2 800 4 3.201 100% 713 _|MARTIR CRISTINA LUNGU (STR.) 2 155 4 620 100% 714 [MARTIR DAN CARPIN (STR.) 2 501 4 2.003 100% 715 _|MARTIR DUMITRU JUGĂNARU (STR.) 1 756 4 3.024 100% 716 MARTIR DUMITRU OSMAN (INTR.) 2 76 4 303 100% 717 MARTIR ELENA NICOARĂ (STR.) 2 473 4 1.892 100% 718 _|MARTIR EUGEN NAGY (ALEEA) 2 375 4 1.501 100% 719 _|MARTIR GABRIELA TAKO (STR.) 5 233 4 931 100% 720 _|MARTIR GHEORGHE CRUCERU (ALEEA) 2 207 4 828 100% 721 |MARTIR GHEORGHE IOSUB (ALEEA) 147 4 587 100% 122 |MARTIR GHEORGHE NUŢU IOŢCOVICI (STR.) 2 122 4 489 100% 723 _|MARTIR GOGU OPRE (STR.) 2 407 4 1.628 100% 724 _|MARTIR HERMAN SPORER (STR.) 2 456 4 1.822 100% 725 MARTIR IANOŞ PARIS (INTR.) 1 267 4 1.068 100% 726 |MARTIR IOAN BUTEANU (STR.) 2 182 4 729 100% 127 _|MARTIR IOAN CIORDAŞ (1918 ) (STR.) 2 498 4 1.993 100% 728 [MARTIR IOAN MARIUȚAC (STR.) 2 120 4 480 100% 129 [MARTIR IOAN STANCIU (STR.) l 521 4 2.083 100% 730 _|MARTIR IOAN TĂNASE(1949) (STR.) 2 660 4 2.641 100% 731 [MARTIR IOAN V. AVRAM (ALEEA) 2 124 4 494 100% 132 [MARTIR ION MIRON (STR.) 2 470 4 1.879 100% 133 _|MARTIR LADISLAU CSIMARIK (STR.) 2 135 4 538 100% 734 |MARTIR LEONTINA BÎNCIU (STR.) 2 335 4 1.341 100% 7135 [MARTIR MARIA ANDREI (STR.) 2 440 4 1.762 100% 136 _|MARTIR MARIUS CIOPEC (STR.) 1 349 4 1.398 100% 137 _|MARTIR MARIUS NEMȚOC (STR.) 2 151 4 603 100% 738 [MARTIR MIHAI APRO (INTR.) 2 75 4 298 100% 139 [MARTIR MIROSLAV TODOROV (STR.) 3 273 4 1.093 100% 740 _|MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ (STR.) 3 589 4 2.356 100% 141 [MARTIR OCTAVIAN TINTARU (INTR.) 2 330 4 1.319 100% 742 [MARTIR OVIDIU MUNTEANU (STR.) 2 169 4 676 100% 743 _|MARTIR PETRE MUTAŞCU (INTR.) 2 86 4 344 100% 744 |MARTIR PETRU DOMĂŞNEANU (STR.) 2 468 4 1.872 100% 145 _|MARTIR PETRU HAȚEGANU (STR.) Ş 243 4 971 100% 746 |MARTIR RADIAN BELICI (SCR.) 2 40 4 162 100% 147 _|MARTIR REMUS TĂSALĂ (STR.) 2 405 4 1.620 100% 748 MARTIR SEBASTIAN IORDAN (STR.) 2 259 4 1.037 100% 749 _|MARTIR SILVIU MOTOHON (STR.) 2 765 4 3.062 100% 150 _|MARTIR SLOBODANCA EWINGER (INTR.) 2 SI 4 202 100% 751 |MARTIR SORINEL LEIA (STR.) 2 118 4 473 100% 152 [MARTIR SPIRU BLĂNARU (STR.) 2 142 4 566 100% 7153 _|MARTIR ŞTEFAN MARIŞ (STR.) 2 84 4 336 100% 154 _|MARTIR VALENTIN APARASCHIVEI (INTR.) 2 67 4 270 100% 755 [MARTIR VASILE BALMUŞ (STR.) 2 623 4 2491 100% 756 _|MARTIRII DE LA FÂNTÂNA ALBĂ (STR.) 2 141 4 564 100% 157 _|MARTIRILOR 1989 (CAL) 1 2.551 4 10.204 100% 758 _|MĂSLINULUI (STR.) 2 810 4 3.239 100% 159 |MĂTĂSARILOR (STR.) 1 635 4 2.541 100% 760 _|MATEI BASARAB (STR.) 2 452 4 1.809 100% 761 [MATEI CORVIN (STR.) 2 108 4 430 100% 7162 _|MATEI MILLO (STR.) 2 790 4 3.162 100% 163 _|MĂTRĂGUNEI (STR.) 2 551 4 2.206 100% 764 |MAXIMILIAN FREMONT (STR.) 2 123 4 491 100% 765 _|[MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE (STR.) 2 47 4 190 100% 11/18

766 |MEDICINEI (STR.) l 139 4 554 100% 767 _|MEHADIA (STR.) 2 339 4 1.356 100% 768 _ |MELODIEI (STR.) 2 386 4 1.545 100% 769 _|MEMORANDULUI (STR.) 3 1.218 4 4.872 100% 710 | MESERIAŞILOR (INTR.) 2 147 4 587 100% 711 _|MESTEACĂNULUI (STR.) 2 355 4 1.420 100% 772 _|MEZIAD (STR.) 2 207 4 828 100% 713 _|MICHELANGELO (STR.) l 467 8 3:32 100% 714 | MICŞUNELELOR (STR.) 2 170 4 681 100% 715 _|MIERLEI (INTR.) 2 93 4 373 100% 716 _|MIHAI BĂNĂRESCU (INTR.) 2 79 4 316 100% 777 | MIHAI EMINESCU (BUL.) I 1.144 4 4.577 100% 718 _|MIHAI VITEAZU (BUL.) I 774 8 6.189 100% 719 _|MIHAIL IVANOVICI GLINKA (STR.) 331 4 1.326 100% 780 _|MIHAIL JORA (STR.) 2 90 4 361 100% 181 |MIHAIL KOGĂLNICEANU (STR.) Il 716 4 2.863 100% 182 _|MIHAIL SADOVEANU (STR.) 2 263 4 1.051 100% 783 _|MILANO (STR.) 2 310 4 1.242 100% 784 |MILCOV (STR.) 2 195 4 780 100% 785 _|MILE CÂRPENIȘAN (STR.) 2 372 4 1.487 100% 786 _|MILOS CRNJANSKI (STR.) 382 4 1.528 100% 787 | MINERVA (STR.) z 83 4 330 100% 788 _|MINIŞ (ALEEA) 2 209 4 837 100% 189 _|MIORIȚA (STR.) 2 241 4 963 100% 790 |MIRCEA CEL BĂTRÂN (STR.) 2.196 4 8.786 100% 791 _|MIRCEA DIMITRIE RAȚIU (STR.) HE 4 1.580 100% 792 _|MIRCEA ELIADE (P-TA.) l 19 4 15 100% 793 |MIRCEA HOINIC (STR.) 2 71 4 684 100% 794 |MIRCEA POPA (STR.) 2 125 4 499 100% 795 _|MIRESEI (STR.) l 263 4 1.051 100% 79 | MIRON COSTIN (STR.) 2 154 4 615 100% MITROPOLIT ALEXANDRU STERCA-SULUȚIU (P- 197 _|TA.) 2 304 4 1.217 100% 198 _|MITROPOLIT DR. VASILE LĂZĂRESCU (STR.) 2 161 4 644 100% 799 _|MITROPOLIT VARLAAM (STR.) 2 367 4 1.470 100% 800 | MOGOȘOAIA (STR.) 2 121 4 483 100% 801 | MOISE DOBOŞAN (STR.) 2 1.885 4 7.541 100% 802 |MOISE NICOARĂ (STR.) 2 425 4 1.700 100% 803 _|MOLDOVEI (STR.) 2 454 4 1.817 100% 804 |MOLIDULUI (STR.) 437 4 1.747 100% 805 | (SPL) 2 103 4 412 100% 806 |MOȘNIȚEI (CAL.) l 1.358 4 5.431 100% 807 _|MOȚILOR (STR.) 2 134 4 536 100% 808 _|MULHOUSE (STR.) 2 457 4 1.828 100% 809 |MUNCII (STR.) 2 434 4 1.736 100% 810 |MUNCITORILOR (STR.) 2 SII 4 2.043 100% 811 |MUNTELE MIC (STR.) 2 112 4 450 100% 812 |MUNTENIEI (STR.) 2 677 4 2.706 100% 813 |MUNȚILOR (INTR.) 2 455 4 1.818 100% 814 |MUREŞ (STR.) l 3.609 4 14.438 100% 815 |MUZICII (ALEEA) 5 532 4 2.130 100% 816 |NAPOLI (STR.) z 589 4 2.358 100% 817 |NEAJLOV (STR.) 2 982 4 3.930 100% 818 |NEDELCU ZUGRAV (STR.) £ 196 4 784 100% 819 |NEPTUN (INTR.) z 243 4 972 100% 820 _|NERA (STR.) l 513 4 2.060 100% 821 |NICCOLO PAGANINI (STR.) 2 438 4 1.752 100% 822 [NICHITA STĂNESCU (STR.) 2 125 4 500 100% 823 |NICOLAE ANDREESCU (STR.) l 1.049 4 4.196 100% 824 |NICOLAE BĂLCESCU (P-TA.) l 86 8 691 100% 825 |NICOLAE BOBOC (ALEEA) 2 79 4 316 100% 826 _|NICOLAE D. COCEA (STR.) 2 1.073 4 4.290 100% 827 | NICOLAE FILIMON (STR.) 2 386 4 1.545 100% 828 |NICOLAE GHIMBOAŞE (STR.) 2 189 4 155 100% 829 _|NICOLAE GRIVU (STR.) 263 4 1.050 100% 830 |NICOLAE ILIEŞU (STR.) Z 641 4 2.565 100% 831 |NICOLAE IORGA (STR.) z 118 4 474 100% 832 |NICOLAE IVAN (STR.) 2 318 4 1.272 100% 833 |NICOLAE LABIŞ (STR.) z 199 4 197 100% 834 |NICOLAE LEONARD (STR.) 2 470 4 1.882 100% 12/18

835 [NICOLAE STOICA DE HAȚEG (STR.) 2 1.158 4 4.632 100% 836 |NICOLAE TABLE (STR.) 2 187 4 749 100% 837 _|NICOLAE TINCU VELEA (STR.) 366 4 1.463 100% 838 [NICOLAE TITULESCU (SPL.) l 3.447 4 13.790 100% 839 [NICOLAE URSU (STR.) 2 301 4 1.204 100% 840 |NICOLAI ALEKSEEVICI NEKRASOV (STR) ş 212 4 848 100% 841 [NICOLAUS COPERNIC (STR.) 2 452 4 1.808 100% 842 |NICOLINȚ (STR.) 2 188 4 753 100% 843 |NICOREŞTI (ALEEA) 559 4 2.238 100% 844 |NICU FILIPESCU (STR.) l 415 4 1.659 100% 845 [NIKOLAUS BERWANGER (STR.) 2 251 4 1.004 100% 846 |NIKOLAUS LENAU (STR.) l 166 4 663 100% 847 |NISTRULUI (SPL.) l 770 4 3.081 100% 848 [NORMA (STR.) 2 202 4 808 100% 849 |NOTTINGHAM (STR.) 152 4 608 100% 850 _|NOUĂ (STR.) E 740 4 2.959 100% 851 |NUFĂR (STR.) z 543 4 2.171 100% 852 OBREJA (STR.) 2 344 4 1377 100% 853 |OCTAV BĂNCILĂ (STR.) 2 248 4 993 100% 854 |OCTAVIAN GOGA (STR.) 5 97 4 387 100% 855 JOEDIP (STR.) 2 469 4 1.877 100% 856 |OFCEA (STR.) 1 314 4 1.258 100% 857 |OGLINZILOR (STR.) 1 617 4 2.469 100% 858 _|OITUZ (STR.) i 308 4 1.233 100% 859 JOLANDA (STR.) 3 497 4 1.988 100% 860 |OLARILOR (STR.) 2 954 4 3.815 100% 861 JONOAREI (INTR.) 2 82 4 327 100% 862 JORĂŞTIE (STR.) 2 463 4 1.852 100% 863 [ORAVIȚA (STR.) 2 218 4 871 100% 864 |ORHEI (STR.) 2 301 4 1.204 100% 865 |ORHIDEELOR (STR.) 2 172 4 688 100% 866 JORION (STR.) 2 609 4 2436 100% 867 |ORIZONT (INTR.) 2 188 4 751 100% 868 _|ORMOS ZSIGMOND (STR.) 117 4 468 100% 869 JOSCAR SZUHANEK (STR.) 2 464 4 1.856 100% 870 ORŞOVA (STR.) 2 708 4 2.832 100% 871 |OVIDIU (STR.) 2 22 4 1.090 100% 872 JOVIDIU CIONCA (INTR.) 2 163 4 654 100% 873 |OVIDIU COTRUŞ (STR.) 1 2.760 4 11.039 100% 874 |PĂCII (STR.) 2 412 4 1.647 100% 875 |PĂDURARILOR (STR.) 2 116 4 463 100% 876 |PĂDUREA VERDE (ALEEA) 1 1.644 4 6.578 100% 877 _|PALANCA (STR.) 1 63 4 251 100% 878 |PALERMO (STR.) 2 669 4 2.674 100% 879 |PALMIERILOR (STR.) 2 622 4 2.486 100% 880 [PANAIT ISTRATI (STR.) 2 92 4 367 100% 881 |PANSELELOR (STR.) 2 700 4 2.799 100% 882 |PANTELIMON HALIPPA (STR.) 2 138 4 553 100% 883 [PARÂNG (STR.) 2 1.000 4 4.002 100% 884 |PARCULUI (STR.) 2 225 4 899 100% 885 |PARIS (STR.) 1 303 4 1.212 100% 886 [PARMA (STR.) 2 310 4 1.238 100% 887 _|PAUL NEAGU (STR.) 2 278 4 1.112 100% 888 |PĂSTORILOR (STR.) 2 368 4 1.470 100% 889 |PATRIARH MIRON CRISTEA (STR.) 2 376 4 1.502 100% 890 [PAUL CHINEZUL (STR.) l 191 4 763 100% 891 _|PAUL CONSTANTINESCU (STR.) 2 732 4 2.928 100% 892 |PAUL IORGOVICI (STR.) 2 165 4 662 100% 893 [PAUL MORAND (STR.) 2 1.055 4 4221 100% 894 [PĂUN PINCIO ION (P-TA.) 2 112 4 450 100% 895 |PAVEL DAN (STR.) 2 407 4 1.629 100% 896 [PAVEL JUMANCA (STR.) 2 331 4 1.323 100% 897 |PAVEL ROTARIU (INTR.) 2 149 4 596 100% 898 |PAVEL STOICA (STR.) 2 376 4 1.505 100% 899 |PELBARTUS (STR.) 2 202 4 809 100% 900 |PELICANULUI (STR.) 3 545 4 2.180 100% 901 |PELINULUI (STR.) 2 325 4 1.300 100% 902 |PENEŞ CURCANUL (SPL.) l 417 4 1.667 100% 903 [PEPINIEREI (STR.) 2 191 4 763 100% 904 |PERLEI (STR.) 2 718 4 2.874 100% 905 [PERU (INTR.) 2 222 4 887 100% 13/18

906 |PETALELOR (INTR.) 2 198 4 792 100% 907 |PETER JECZA (STR.) 2 316 4 1.264 100% 908 |PETOFI SANDOR (P-TA) l 155 4 622 100% 909 [PETRE ISPIRESCU (STR.) 2 346 4 1.383 100% 910 [PETRE OLARIU (STR.) 2 200 4 802 100% 911 [PETRE PĂCURARIU (INTR.) 2 99 4 395 100% 912 [PETRE RĂMNEANȚU (STR.) 2 485 4 1.941 100% 913 [PETRE STOICA (STR.) 2 2.658 4 10.632 100% 914 |PETRE ȚUȚEA 2 0 0 260 100% 915 |PETRU BANDU (STR.) 2 197 4 789 100% 916 |PETRU CERMENA (STR.) 2 332 4 1.328 100% 917 [PETRU MAIOR (P-TA.) 3 83 4 333 100% 918 |PETRU PUŞCHIȚĂ (INTR.) 2 79 4 317 100% 919 |PETRU RAREŞ (P-TA.) 2 12 4 446 100% 920 |PETRU SFETCA (STR.) 2 127 4 506 100% 921 [PETRU VINTILĂ (STR.) 2 104 4 417 100% 922 |PETUNIEI (STR.) 2 304 4 1.218 100% 923 |PIATRA CRAIULUI (STR.) 1 209 4 836 100% 924 [PINDULUI (STR) 2 501 4 2.005 100% 925 [PISA (STR.) 2 167 4 667 100% 926 |PLANTELOR (INTR.) 2 124 4 494 100% 927 [PLATANILOR (STR.) 2 584 4 2.336 100% 928 |PLAUTIUS ANDRONESCU (STR.) 2 350 4 1.401 100% 929 |PLEVNEI (P-TA.) 2 199 4 797 100% 930 |PLOPULUI (STR.) 2 78 4 311 100% 931 |PODGORIEI (STR.) 2 745 4 2.980, 100% 932 |POGĂNICI (INTR.) 2 136 4 543 100% 933 |POIANA MĂRULUI (STR.) Ş 217 4 866 100% 934 [POIANA RUSCĂ (ALEEA) 2 348 4 1.391 100% 935 [POIENIȚEI (ALEEA) 2 318 4 1.272, 100% 936 |POLONĂ (STR.) 1 3.853 4 15.412 100% 937 |POMICULTURII (STR.) l 867 4 3.469 100% 938 |PONEASCA (STR.) 2 248 4 992 100% 939 |POPA ANCA (STR.) z 215 4 860 100% 940 [POPA LAURENȚIU (STR.) 3 129 4 517 100% 941 [POPA ŞAPCĂ (STR.) L 530 8 4237 100% 942 |POSADA (STR.) 2 416 4 1.666 100% 943 [PRAHOVA (STR.) l 194 4 715 100% 944 |PREDEAL (INTR.) 2 116 4 463 100% 945 |PREOT ALEXANDRU BĂLAŞ (STR.) 2 365 4 1.461 100% 946 |PRIETENIEI (STR.) 2 427 4 1.708 100% 947 [PRIMĂVERII (STR.) 2 85 4 339 100% 948 | PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA (STR.) l 197 4 787 100% 949 |PROF. ALEXANDRU CIŞMAN (STR.) 2 291 4 1.165 100% 950 |PROF. ANTON KATHREIN (INTR.) l 216 4 864 100% 951 |PROF. DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU (STR.) l 930 4 3.720, 100% 952 |PROF. GHEORGHE LONGINESCU (STR.) 2 213 4 852 100% 953 |PROF. MIRCEA NEAMȚU (STR.) 2 549 4 2.194 100% 954 [PROFESOR DIONISIE LINŢIA (STR.) 2 115 4 461 100% 955 |PROFESOR DR. VALERIU ALACI (STR.) 2 365 4 1.459 100% 956 |PROGRESUL (STR.) 3 483 4 1.931 100% 957 |PROTOPOP GEORGE DRAGOMIR (STR.) 2 262 4 1.048 100% 958 [PROTOPOP GEORGE POPOVICI (STR.) z 268 4 1.072 100% 959 |PROTOPOP MELEȚIE DRĂGHICI (SPL.) l 527 4 2.109 100% 960 |PRUNULUI (STR.) 2 113 4 451 100% 961 [PRUTUL (STR.) . 2 455 4 1.821 100% 962 [PUTNA (STR.) 2 286 4 1.143 100% 963 |[RĂCHITEI (STR.) 2 255 4 1.018 100% 964 [RADU DE LA AFUMAȚI (STR.) 2 322 4 1.288 100% 965 [RADU NEGRU (STR.)* 2 448 100% 966 |RADU TUDORAN (STR.) 2 371 4 1.482 100% 967 [RAHOVEI (STR.) 2 224 4 897 100% 968 |RÂNDUNELELOR (STR.) 2 218 4 873 100% 969 |RAPSODIEI (STR.) 2 310 4 1241 100% 970 |RARĂU (STR.) 2 379 4 1.514 100%, 971 [RĂSĂRITULUI (STR.) 2 539 4 2.155 100% 972 [RĂSCOALA DIN 1907 (STR.) 2 832 4 3.329 100% 973 [RÂULUI (INTR) 2 117 4 468 100% 974 [RĂZBOIENI (STR.) 2 289 4 1.157 100% 975 |RECOLTEI (STR.) 2 350 4 1.400 100% 14/18

976 [REGELE CAROL I (BUL.) 1 708 4 2.833 100% 977 [REGELE FERDINAND | (BUL.) l 561 8 4.489 100% 978 [REGIMENTUL 13 CĂLĂRAŞI (STR.) 2 162 4 648 100% 979 |REGIMENTUL S VÂNĂTORI (STR.) 2 108 4 433 100% 980 |REGIMENTUL 6 ARTILERIE GREA (STR.) 170 4 679 100% 981 [REGINA MARIA (P-TA.) 1 174 8 1.393 100% 982 [REMUS (STR) 2 305 4 1.219 100% 983 [RENAȘTERII (STR.) 931 4 3.726 100% 984 |RENE BRASEY (STR.) z 12 4 447 100% 985 [REPUBLICII (BUL.) l 1.465 8 11.723 100% 986 [RETEZAT (STR.) 2 214 4 854 100% 987 [REVOLUȚIEI DIN 1989 (BUL.) Il 729 8 5.835 100% 988 |REZISTENŢA BĂNĂȚEANĂ (STR.) 467 4 1.868 100% 989 |RICHARD WALDEMAR OSCHANITZKY (STR.) 2 9% 4 382 100% 990 [RIGOLETTO (STR.) 2 318 4 1.270 100% 991 [ROMA (INTR.) 2 258 4 1.033 100% 992 [ROMANILOR (P-TA.) l 396 4 1.585 100% 993 |ROMANIȚEI (STR.) 2 425 4 1.700 100% 994 |[ROMUL LADEA (STR.) 3 422 4 1.689 100% 995 |ROMULUS (STR.) l 884 4 3.537 100% 9% [ROMULUS MARITESCU (INTR.) 2 81 4 323 100% 997 |ROŞIORI (STR.) 1 146 4 585 100% 998 [ROTUNDĂ (STR.) 206 4 826 100% 999 [ROVINE (STR.) 5 9% 4 382 100% 1000 |ROZELOR (STR.) l 957 4 3.830 100% 1001 |ROZMARINULUI (STR.) 3 729 4 2915 100% 1002 |RUDĂRIA (STR.) 2 282 4 1.127 100% 1003 |RUDOLF OTTO (STR.) 2 862 4 3.447 100% 1004 [RUDOLF WALTER (STR.) 2 1.021 4 4.083 100% 1005 [RUSSU ȘIRIANU (STR.) i 1.133 4 4.533 100% 1006 |SABIN DRĂGOI (STR.) 2 274 4 1.097 100% 1007 [SABIN EVUȚIANU (STR.) 2 177 4 708 100% 1008 |SABIN MĂNUILĂ (STR.) 2 151 4 604 100% 1009 |SABINEI (INTR.) 3 77 4 309 100% 1010 |SACULUI (STR.) 3 302 4 1.207 100% 1011 |SĂGEȚII (ALEEA) 2 164 4 657 100% 1012 |ȘAGULUI (CAL) l 5.890 8 47.118 100% 1013 [SĂLAJ (STR) 1 103 4 413 100% 1014 |SALCÂMILOR (STR.) 2 781 4 3.123 100% 1015 |SALCIEI (STR.) 5 181 4 725 100% 1016 |SAMUIL MICU (STR.) 2 820 4 3.282 100% 1017 [SAMUIL ŞAGOVICI (STR) 2 1.333 4 5.332 100% 1018 [SĂNĂTĂȚII (ALEEA) 1 528 4 2.112 100% 1019 |SÂNZIENELOR (STR.) 2 479 4 1.917 100% 1020 |[SARMISEGETUSA (P-TA.) 3 115 4 458 100% 1021 [SATU MARE (STR.) 2 425 4 1.701 100% 1022 [SATU NOU (STR.) E 183 4 731 100% 1023 [SATURN (INTR.) 2 108 4 431 100% 1024 [SAVA PETROVICI (STR.) Z 118 4 471 100% 1025 [ŞCOLII (STR.) 5 265 4 1.061 100% 1026 |SCURTĂ (ALEEA) 5 99 4 396 100% 1027 [SEBEŞ (STR.) 2 314 4 1.255 100% 1028 |SECERII (STR.) 2 425 4 1.700 100% 1029 [SEMENIC (STR.) 303 4 1.212 100% 1030 [SEMICERC (STR.) 2 661 4 2.643 100% 1031 |SEPIA (INTR.) 2 347 4 1.390 100% 1032 [SERGENT CONSTANTIN MUŞAT (STR.)* 737 100% 1033 |SEVER BOCU (CAL) 1 2.708 8 21.663 100% 1034 |SEVERIN (STR.) 2 263 4 1.053 100% 1035 |SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL (STR.) 1 1.092 8 8.737 100% 1036 |SFÂNTA MARIA (P-TA.) l 185 8 1477 100% 1037 [SFÂNTA ROSALIA (STR.) 2 155 4 621 100% 1038 |SFÂNTUL GHEORGHE (P-TA.)* 1 2.645 100% 1039 |SFÂNTUL IOAN (STR.) l 210 4 840 100% 1040 |SFÂNTUL IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (INTR.) 2 181 4 726 100% 1041 [SFÂNTUL NICOLAE (P-TA) 241 4 964 100% 1042 [SIBIU (STR.) 2 301 4 1.203 100% 1043 |SIEMENS (STR.) l 984 4 3.937 100% 1044 [SIGHET (STR.) 2 140 4 560 100% 15/18

1045 [SILISTRA (STR.) 2 1.109 4 4437 100% 1046 |SILVIU BEJAN (STR.) 2 67 4 270 100% 1047 [SIMEON MANGIUCA (STR.) 2 335 4 1.342 100% 1048 [SIMION BĂRNUȚIU (STR.) 1 1.061 8 8.486 100% 1049 |SINAIA (STR.) 2 262 8 2.097 100% 1050 |SIRIUS (STR.) 2 619 4 2.475 100% 1051 |SLT. IOAN GROSARU S (STR.) 2 227 4 908 100% 1052 |SLT. IOAN LUCIAN LEUŞTEAN S (STR.) 2 224 4 896 100% 1053 [SMEURIŞULUI (ALEEA) 3 7 4 309 100% 1054 |SNAGOV (STR.) 2 403 4 1.611 100% 1055 |SOARELUI (STR.) 2 593 4 2372 100% 1056 [SOCRATE (STR.) 3 438 4 1.753 100% 1057 [SOFOCLE (SPL.) 2 1.155 4 4.620 100% 1058 [SOMEŞ (STR.) 415 4 1.662 100% 1059 |SORIN TITEL (STR.) 2 264 4 1.055 100% 1060 [SOROCA (STR.) 2 318 4 1.270 100% 1061 [SOVATA (STR.) 122 4 487 100% 1062 |SPARTACUS (STR.) 2 275 4 1.099 100% 1063 |SPĂTARUL MILESCU (STR.) 7 205 4 818 100% 1064 |SPERANȚEI (ALEEA) 2 128 4 SII 100% 1065 |SPIRU HARET (SPL.) 5 441 4 1.765 100% 1066 |STAN VIDRIGHIN (CAL) 1 1.983 8 15.866 100% 1067 [STEAUA (STR.) 1 643 4 2.573 100% 1068 [ŞTEFAN CEL MARE (STR.) l 814 4 3.257 100% 1069 [ŞTEFAN CICIO POP (STR.) 118 4 473 100% 1070 |ȘTEFAN FOGĂRAŞI (STR.) 2 416 4 1.664 100% 1071 _|ŞTEFAN NĂDĂŞAN (STR.) 2 306 4 1.223 100% 1072 |ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (STR) l 507 4 2.027, 100% 1073 [ŞTEFAN PROCOPIU (STR.) 2 1.197 4 4.787 100% 1074 |ȘTEFAN SZONYI (STR.) z 251 4 1.006 100% 1075 |STEJARUL (STR.) 2 133 4 533 100% 1076 |STELELOR (STR.) 2 458 4 1.830 100% 1077 |ŞTIINȚEI (STR) 2 103 4 410 100% 1078 [STOROJINEȚ (STR.) 2 168 4 672 100% 1079 |ȘTRANDULUI (STR.) 2 921 4 3.683 100% 1080 |STUDENȚILOR (ALEEA) l 380 4 1.520 100% 1081 |STUPARILOR (STR) 2 1.004 4 4.017 100% 1082 |SUBULEASA (STR.) 2 109 4 438 100% 1083 |SUCEAVA (STR.) 2 540 4 2.159 100% 1084 |SUCULUI (STR.) 2 194 4 778 100% 1085 |SUDULUI (BUL.) 1 1.282 8 10.254 100% 1086 |SULINA (STR.) 2 1.418 4 5.672 100% 1087 |SUNETULUI (INTR.) 2 HI 4 443 100% 1088 |[SURDUC (INTR.) 2 88 4 351 100% 1089 [SURORILE MARTIR CACEU (STR.) 1 1.102 4 4.407 100% 1090 |TABORULUI (STR.) 672 4 2.689 100% 1091 [TACIT (STR.) 621 4 2.486 100% 1092 [TAKE IONESCU (BUL.) 1 1.259 8 10.072 100% 1093 |TALĂNGII (INTR.) 2 454 4 1.817 100% 1094 |TAPIA (STR.) 2 243 4 974 100% 1095 |TÂRGU MUREŞ (STR.) 2 94 4 376 100% 109% |TATA OANCEA (STR.) 2 381 4 1.522 100% 1097 |TAZLĂU (STR.) 2 409 4 1.637 100% 1098 [TEATRULUI (STR.) 2 144 4 575 100% 1099 |ŢEBEA (STR.) 2 667 4 2.668 100% 1100 [TEIULUI (STR.) 2 719 4 2.875 100% 1101 |TELEGRAFULUI (STR.) 2 1.185 4 4.741 100% 1102 [TEODOR BUCURESCU (STR.) 2 217 4 868 100% 1103 |TEODOR GÂRNEŢ (STR.) 2 252 4 1.009 100% 1104 |TEODOR UNGUREANU (INTR.) 2 81 4 322 100% 1105 [TEODOR V. PĂCĂȚIAN (STR.) 2 78 4 310 100% 1106 |ŢEPEŞ VODĂ (P-TA.) 2 118 4 474 100% 1107 |THEODOR AMAN (STR.) 2 708 4 2.833 100% 1108 [THEODOR MIHALI (ALEEA) 2 172 4 687 100% 1109 [THEODOR PALLADY (STR.) 2 696 4 2.784 100% 1110 |TIBERIU BREDICEANU (ALEEA) l 76 4 303 100% 111 |TIBERIU TIMIŞAN POP (INTR.) 2 177 4 706 100% 1112 |TIBISCUM (STR) 2 412 4 1.647 100% 1113 |ȚIBLEŞULUI (STR.) 2 499 4 1.996 100% 1114 [TIBRULUI (STR.) 2 753 4 3.014 100% 1115 [TIGRULUI (STR.) 5 711 4 2.845 100% 16/18

1116 |TIMIŞ (STR.) 2 1112 4 4447 100% 1117 |TIMIŞULUI (STR.) n 104 4 417 100% 1118 [TIMOCULUI (STR.) 2 519 4 2.076 100% 1119 |TIMOTEI CIPARIU (STR.) 2 182 4 721 100% 1120 |TIMOTEI POPOVICI (INTR.) 2 99 4 395 100% 121 |TINERETULUI (P-TA.) l 94 4 377 100% 1122 [TITAN (STR) 2 186 4 742 100% 1123 |TITU MAIORESCU (STR.) 2 351 4 1.403 100% 1124 |TITUS LIVIUS (STR) 2 131 4 525 100% 1125 |TOPLIȚA (STR.) 2 151 4 605 100% 1126 |TOPOLOGULUI (INTR.) 2 262 4 1.049 100% 1127 |TOPORAŞILOR (STR.) 313 4 1.252 100% 1128 |TORAC (STR.) 1 894 4 3.577 100% 1129 |TORINO (STR.) 2 247 4 986 100% 1130 |TORONTALULUI (CAL.) l 5.605 8 44.840 100% 131 |TOSCA (STR.) 671 4 2.684 100% 1132 |TRAIAN (P-TA.) l 307 4 1.229 100% 1133 |TRAIAN DEMETRESCU (STR.) 2 242 4 967 100% 1134 |TRAIAN GROZĂVESCU (STR.) 2 248 4 992 100% 1135 |TRAIAN LALESCU (STR.) Ş 471 4 1.884 100% 1136 |TRAIAN NOVAC (STR.) 2 179 4 718 100% 1137 |TRAIAN SIMU (STR.) 2 491 4 1.964 100% 1138 [TRAIAN VUIA (STR.) 1.186 4 4.742 100% 1139 [TRANSILVANIA (STR.) 2 339 4 1354 100% 1140 |TRAVIATA (STR.) 2 270 4 1.082 100% l4l |TREVISO (STR.) 2 186 4 744 100% 1142 [TRIFOIULUI (STR.) 2 213 4 851 100% 1143 |TRISTAN TZARA (STR.) 3 561 4 2.244 100% 1144 |TUDOR ARGHEZI (STR.) 2 646 4 2.584 100% 1145 |TUDOR VLADIMIRESCU (SPL.) l 3.291 4 13.163 100% 1146 |TULCEA (STR.) 3 427 4 1.709 100% 1147 |TURDA (STR.) 2 639 4 2.555 100% 1148 |TURNU ROŞU (STR.) 2 99 4 396 100% 1149 [ULMULUI (STR.) 142 4 570 100% 1150 [ULPIA TRAIANA (STR.) 2 1437 4 5.749 100% 1151 JUMBREI (STR.) 2 151 4 602 100% 1152 [UMBROASĂ (INTR.) E 374 4 1.494 100% 1153 [UNIRII (P-TA.)* 1 16.650 100% 1154 [URANUS (STR.) 2 651 4 2.603 100% 1155 [URSENI (CAL.) 1 1.824 4 1.297 100% 1156 [UZINEI (STR.) 1 417 4 1.907 100% 1157 |VADUL CĂLUGĂRENI (STR.) 2 225 4 900 100% 1158 |VADUL CRIȘULUI (STR.) 2 508 4 2.031 100% 1159 |VÂLCEA (STR.) 2 204 4 815 100% 1160 |VALERIU BRANIȘTE (STR.) 2 107 4 430 100% 1161 |VĂLIŞOARA (STR.) l 796 4 3.182 100% 1162 |VĂLIUG (STR.) 2 200 4 799 100% 1163 |VÂNĂTORILOR (STR.) 2 492 4 1.966 100% 1164 |VÂNTULUI (INTR) 2 7 4 307 100% 1165 |VĂRĂDIA (STR.) 2 280 4 1.120 100%, 1166 |VASILE ADAMACHI (P-TA.) 2 119 4 474 100% 1167 |VASILE ALECSANDRI (STR.)* 1 1.843 100% 1168 |VASILE CÂRLOVA (STR.) 3 536 4 2.145 100% 1169 [VASILE CREŢU (STR.) 2 289 4 1.156 100% 1170 |VASILE GEORGEVICI (STR.) 2 555 4 2.220 100% 1171 |VASILE GOLDIȘ (STR.) l 322 4 1.288 100% 1172 |VASILE LUCACIU (STR.) 2 380 4 1,521 100% 1173 |VASILE LUPU (STR.) 2 493 4 1.973 100% 1174 |VASILE MIOC (STR.) 2 155 4 619 100% 1175 |VASILE NICOLESCU (STR.) 184 4 135 100% 1176 |VASILE PÂRVAN (BUL.) 1 814 8 6.513 100% 1177 _|VASILE VOICULESCU (STR.) 2 274 4 1.094 100% 1178 |VEGA (INTR.) 2 213 4 851 100% 1179 [VEGETAȚIEI (STR.) 2 239 4 957 100% 1180 |VENUS (STR.) 2 615 4 2.461 100% 1181 |VERDE (STR.) 2 675 4 2.700, 100% 1182 [VERONICA MICLE (STR.) 2 223 4 893 100% 1183 |VERSULUI (STR.) 2 521 4 2.086 100% 1184 |VEVERIȚEI (ALEEA) 2 250 4 1.001 100% 1185 [VICTOR BABEŞ (BUL.) l 808 4 3.234 100% 1186 [VICTOR GAGA (STR.) 2 330 4 1.321 100% 17/18

1187 | VICTOR HUGO (STR.) Il 942 4 3.768 100% 1188 |VICTOR VÂLCOVICI (STR.) 2 866 4 3.464 100% 1189 | VICTOR VLAD DELAMARINA (STR.) 2 154 4 614 100% 1190 |VICTORIEI (P-TA.) l 48 4 193 100% 1191 |VIDIN (STR.) 2 242 4 969 100% 1192 | VIILOR (ALEEA) 2 1.410 4 5.639 100% 1193 | VIITORULUI (STR.) z 128 4 512 100% 1194 |VIOLETELOR (STR.) 2 290 4 1.160 100% 1195 |VIORELELOR (STR.) 2 391 4 1.564 100% 119 | VIRGIL BIROU (STR.) E 216 4 862 100% 1197 |VIRGIL MADGEARU (STR.) 2 709 4 2.836 100% 1198 |VIRGIL ONIȚIU (STR.) 2 354 4 1417 100% 1199 | VIRGIL SIMONESCU (INTR.) 2 309 4 1.236 100% 1200 | VIRGILIU (STR.) 2 489 4 1.955 100% 1201 |VIRTUȚII (STR.) z 283 4 1.132 100% 1202 |VIŞINULUI (INTR.) Z 103 4 412 100% 1203 |VLAD BĂNĂȚEANU (STR.) 2 257 4 1.029 100% 1204 |VLĂDEASA (STR.) 2 331 4 1.323 100% 1205 |VLĂSIEI (STR.) 2 138 4 554 100% 1206 |VOLTA (STR.) z 151 4 604 100% 1207 | VRANCEA (STR.) z 244 4 975 100% 1208 | VUK ST. KARADZIC (STR.) 2 813 4 3.253 100% 1209 | VULTURILOR (STR.) 2 1.464 4 5.854 100% 1210 | WILHELM CONRAD RONTGEN (STR.) z 142 4 570 100% 1211 |WILHELM TELL (STR.) 2 1.420 4 5.681 100% 1212 | WILLIAM SHAKESPEARE (STR.) 2 486 4 1.946 100% 1213 |ZALĂU (STR.) 2 119 4 475 100% 1214 |ZAMBILELOR (STR.) 2 289 4 1.158 100% 1215 |ZÂNELOR (INTR.) 2 129 4 515 100% 1216 |ZĂNOAGA (STR.) z 265 4 1.061 100% 1217 |ZARAND (STR.) 2 236 4 945 100% 1218 |ZĂVOI (STR.) 2 127 4 510 100% 1219 |ZEFIRULUI (STR.) 2 428 4 1.712 100% 1220 |ZENIT (INTR.) 2 369 4 1.474 100% 1221 |ZIDULUI (INTR.) 2 48 4 193 100% 1222 |ZIMBRULUI (STR.) 2 149 4 597 100% 1223 _|ZIMNICEA (STR.) 2 548 4 2.191 100% 1224 |ZLATNA (STR.) 2 236 4 945 100% 1225 |ZORILE (STR) 2 504 4 2.015 100% 1226 |ZURICH (STR.) 2 TUT 4 2.867 100% 1227 |ZUROBARA (STR.) z 259 4 1.037 100% TOTAL (in metri patrati) 2.602.484 " Suprafața străzilor menționate a fost modificată ca urmare a reabilitării Centrului Istoric al Municipiului Timișoara **Completare lungime stradă ŞEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT 18/18 CONSILIER FABIOLA PAULA TĂNASĂ

ANTET OPERATOR ANEXA nr. 6 la Caietul de sarcini JURNAL DE ACTIVITATE PE TIMP DE IARNĂ 1. Numele şi prenumele dispecerului: 2. Utilaj/echipa: 3. Data şi ora de începere a acţiunii: 4. Data şi ora de terminare a acţiunii: 5. Străzile pe care s-a acţionat: 6. Operațiile prestate: Cantități realizate Cantități confirmate 7. Forţa de muncă utilizată: 8. Materialele utilizate şi cantitățile acestora: 9. Temperature exterioară: 10. Condiții hidrometeorologice: 11. Grosimea stratului de zăpadă: Nume, prenume şi semnătura Nume, prenume şi semnătura Dispecer Împuternicit Primăria Municipiului Timişoara Page 1 ofl

ANEXA nr. 7 la Caietul de sarcini Formular de ofertă pentru operațiile privind activitatea de deszăpezire pe raza municipiului Timişoara crt. Activitate UM Preţ unitar (lei) Cantitate MP-mce- Val. Total estimată estimate pentru o pentru trecere Treceri (lei fără (lei fără TVA) TVA) Curățatul manual al zăpezii şi al gheții lei/1000mp 112.132,60 i Curățatul mecanizat al zăpezii pe carosabil/trotuare lei/1000mp 1.646.112/741.547 Combaterea polei, gheaţă şi îndepărtare zăpadă de pe căile de circulație - prin împrăştiere material antiderapant cu MgCly/CaCl/NaCl, -cu lama şi împrăștiat material antiderapant concomitent MgCl/CaCl>/NaCl lei/1000mp 1.881.988/75.279,52/752.795,20 71.642,40/15.528,48/124.227,84 Încărcatul şi transportatul zăpezii şi a gheții lei/mc 20.000 Imprăştiat manual material antiderapant lei/mp 1.121.326 Curățarea gurilor de scurgere din rețeaua de canalizare lei/mp 2950 Total Page l ofl OFERTANT

Atasament: ANEXA_1_CS_salubrizare_stradala.pdf

Anexa nr. 1 la H.C.L. cit ei e CAIET DE SARCINI pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara DISPOZIȚII GENERALE (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației în vigoare şi precizează condițiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara având la bază următoarele acte normative: - Ordinul nr. 111/09.07.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini — cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Muricipiului Timişoara aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr...../2017; Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată; Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată şi actualizată; Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Ordonanța de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată, aprobată prin Legea nr. 265/2006 modificată şi completată cu Ordonanta de Urgență nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008; Ordinul nr. 109 /2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; Ordonanța de Urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Ordonanţa nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Legea nr. 384/2013 privind aprobarea OG nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Hotărârea de Guvern nr. 1470/09.09.2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale de gestionare a deşeurilor și a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, actualizată; Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată; OUG nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, actualizată; Ordin nr. 1281/2005/1121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective; Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populației; Normativ unic republican pentru activitatea de salubrizare a localităților (1973). (2) Considerații generale privind țintele impuse în domeniul gestiunii deşeurilor Conform OUG nr. 39/2016, respectiv OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, unitățile administrativ - teritoriale au obligația de a îndeplini obiectivul anual de a reduce cu 15% cantitățile de 1

deşeuri municipale eliminate prin depozitare. În calitate de stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce priveşte deşeurile, România are de îndeplinit următoarele obiective: - Să atingă, până în 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deşeurilor, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere; - Să atingă, până în 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operațiuni de valorificare material, inclusive operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte material, de minim 70% din masa cantităților de deşeuri nepericuloase provenite din activități de construcție şi demolări; - Să colecteze separat biodeşeurile în vederea compostării şi/sau fermentării acestora; - Să reducă cantitatea de deşeuri biodegradabile la depozitare la 35% din cantitatea de deşeuri depozitată la nivelul anului 1995. (3) Caietul de sarcini şi anexele la acesta se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (4) Caietul de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara. CAPITOLUL I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI Art. 1. Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condițiile de desfăşurare a activităților specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță. Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică şi de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de salubrizare stradală. Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării următoarelor activități şi constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază: 3.1. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice: 3.1.1. Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, staţiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale; 3.1.2. Măturatul mecanizat al carosabilului şi trotuarelor; 3.1.3. Întreținerea curățeniei străzilor şi trotuarelor; străzi asfaltate şi balastate, parcări publice asfaltate şi pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete; 3.1.4. Spălatul carosabilului şi trotuarelor; 3.1.5. Stropitul carosabilului; 3.1.6. Curățatul rigolelor; 3.1.7. Colectarea, transportul, sortarea şi depozitarea deşeurilor stradale, depuneri clandestine; 3.1.8. Acţiuni ecologice, evenimente; 32. Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. Art. 4. (1) Specificaţiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția şi condițiile de recepţie a serviciilor, precum şi la alte condiții ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului public de salubrizare stradală.

(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare stradală: - Măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice; - Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. Art. 5. Termenii şi noțiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, Anexa nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini. CAPITOLUL II CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE Art. 6. (1) Operatorul serviciului public de salubrizare stradală va asigura: a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind protecţia sănătății publice, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor în domeniul salubrizării stradale; b) exploatarea, întreținerea şi reparația instalațiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanță precizați în prezentul Caiet de sarcini şi în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi îmbunătățirea în mod continuu a calității serviciilor prestate; d) furnizarea, în termenul solicitat, autorității administraţiei publice locale, respectiv AN.R.S.C, a informațiilor solicitate, accesul la documentele/documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare stradală, în condițiile legii; e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public de salubrizare stradală; f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparații executate cu forțe proprii şi cu terți; h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora; i) evidența orelor de funcționare a utilajelor; j) ținerea unei evidențe a gestiunii deşeurilor şi raportarea situației lunar şi de fiecare dată când se solicită de către autoritatea contractantă; k) personalul de deservire operativă compus din toți salariaţii necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract; 1) conducerea operativă a activității prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenție; m) o dotare proprie cu instalații şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract; n) respectarea obligațiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană respectiv încadrarea în rata de reciclare a deşeurilor, impuse de legislaţia națională; o) alte cerințe specifice stabilite de către autoritatea contractantă. (2) Ofertantul va face dovada deţinerii şi menținerii pe toată perioada prestării activității a următoarelor documente: - Licenţa pentru Serviciul public de salubrizare a localităților, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice — AN.RS.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 3

- Licenţa pentru Activitatea de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei s-au îngheţ, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice — A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; - Certificări ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 în domeniu, Cod CAEN : 38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile. - Toate avizele, acordurile, alte permise, convenții, aprobări sau autorizații, inclusiv Autorizaţia de Mediu şi Autorizaţia de gospodărire a apelor, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea specifică de salubrizare. (3) Ofertantul va face dovada deţinerii pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului, a următoarelor echipamente/utilaje, indiferent de forma de deţinere (în proprietate, închiriere): - Containere cu capacitate de 22 mc, minim 10 bucăți, pentru colectare deşeuri vegetale şi deşeuri rezultate din amenajări interioare, provenite de la populație, care se vor amplasa în următoarele locaţii: str. Romulus intersecție cu str. Octavian Goga, str. Martir Elena Nicoară colț cu str. Elevului, str. Legumiculturii intersecţie cu str. N.D. Cocea, str. Ion Inculeţ colț cu str. Constantin Stere, str. Silistra - str. Holdelor - Sf. Apostoli Petru şi Pavel, str. Dunărea intersecție cu str. Bârzava, Calea Torontalului nr. 94, str. Avram Imbroane nr. 70, Calea Șagului nr. 147G, Calea Moşniţei nr. 2. Amplasarea acestor containere se va realiza în termen de maxim 5 luni de la data semnării contractului. - Tocător de crengi, cu motor termic pentru un diametru al lemnului de minim 3,6 cm, minim 2 bucăți, care se vor folosi în locațiile mai sus menționate. - Sisteme de avertizare luminoase cu senzor de mişcare şi cu încărcare solară, minim 90 de bucăți. Amplasarea acestora se va realiza în termen de maxim 5 luni de la data semnării contractului, în zonele în care se formează rampe cladestine de deşeuri. - Aspiratoare urbane autopropulsate cu containere standard de 240 de litri şi transmisie electrică, minim 4 bucăţi. - Concasor de măcinat pentru materiale cu duritate medie/mare (moloz, cărămizi, beton, resturi din construcții, etc), o bucată. (4) Operatorul va implementa un sistem inteligent de colectare a deşeurilor din Piaţa Victoriei prin achiziționarea a minim 70 de coşuri de gunoi inteligente şi softul care va arăta în timp real datele transmise, cât şi traseul optim de colectare a acestora. Coşurile de gunoi inteligente vor avea următoarele cerințe minimale: transmiterea de date privind gradul de umplere a coșului, încărcare solară a bateriei, transmiterea datelor privind starea bateriei, posibilitatea de a compacta deşeurile şi stocare până la minim 500 litri. Perioada de implementare: 1 an de la data semnării contractului. Art. 7. Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, Anexa nr. 4. la prezentul Caiet de sarcini. CAPITOLUL III SERVICIUL DE SALUBRIZARE CAPITOLUL 3.1. MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPITUL ŞI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE Art. 8. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitățile de măturat, spălat, stropit şi întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ teritorială a Municipiului Timişoara. Art.9. Operațiunile de măturat manual şi mecanizat, curățare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

Art. 10. Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale, piste de biciclete. (1) Măturatul este activitatea de salubrizare a localităților care prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează în stare uscată un grad bine determinat de curățare a căilor de circulație. (2) Căile de circulație pe care se prestează activitatea de măturat manual sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini iar Anexa nr. 1b cuprinde lista podurilor şi pasarelelor din Municipiul Timişoara. Anexele nr. 1 şi 1b stau la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de măturat manual cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării şi îmbunătățirii serviciului prestat. (3) Activitatea se desfăşoară de la 01 martie - 15 noiembrie, această perioadă putând fi prelungită în funcţie de starea vremii şi în perioada 16 noiembrie - 28 februarie, ținând cont de evoluția vremii în ultimii ani cu temperaturi pozitive (peste valoarea normală). (4) Măturatul manual se efectuează atât ziua cât şi noaptea, dar nu atunci când plouă abundent. Pe timp de ploaie se vor efectua lucrările prevăzute la art. 15. alin. (9); (5) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operațiuni: măturatul propriu-zis al străzilor şi trotuarelor, parcări publice, alei, stații mijloace de transport în comun, zone pietonale, etc. de către personalul angajat al operatorului prin folosirea de mături de nuiele sau de plastic, perii, aspiratoare stradale purtate etc. În urma acestor activități carosabilul, rigola carosabilului şi suprafața trotuarelor trebuie să rămână curate, fără praf, nisip sau alte deşeuri; precolectarea deşeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, obiecte de dimensiuni mici şi medii aruncate/abandonate pe stradă/trotuar, resturi vegetale în saci de plastic sau în curopubele, eurocontainere; golirea coşurilor stradale în saci de plastic sau europubele; spălarea, igienizarea coşurilor - recipienților stradali şi a eurocontainerelor atunci când este necesar, dar cel puţin o dată pe lună; încărcarea deşeurilor stradale în eurocontainere şi colectarea sacilor în autogunoiere şi autocamionete, transportul şi depozitarea temporară, în vederea sortării deşeurilor recuperabile din deşeurile stradale, la Staţia de sortare deşeuri din Timişoara; depozitarea finală a deşeurilor la depozitul autorizat. (6) Operaţiunea se execută pe o lățime a străzii de minim 2 m de la rigola şi pe mijlocul străzii unde este cazul, pe toată lăţimea trotuarului, luându-se măsuri pentru ca gunoiul provenit de la măturat să nu fie introdus în reţeaua de canalizare, deoarece se produce înfundarea acesteia. (7) Determinarea suprafeţei de măturat se realizează astfel: Suprafaţă carosabil = 2 m x lungime tronson x 2 treceri (stânga, dreapta)/schimb; Suprafață trotuare = suprafața trotuar stânga + suprafața trotuar dreapta; Suprafața totală = suprafața carosabil + suprafața trotuar. (8) La stabilirea unei norme orientative în condiţii normale de lucru, aproximativ 4700 - 5700 mp/lucrător/8 ore, se ține cont de următoarele considerente: trebuie să existe o sectorizare a zonelor unde acţionează lucrătorii, în sensul că aceştia se adună într-un anumit loc (de prezență), care trebuie să fie cât mai aproape de sectorul unde îşi desfăşoară activitatea; după măturarea manuală, toate deşeurile se colectează şi se depozitează în locații bine stabilite de comun acord pe străzi, în saci, eurocontainere, pentru a fi ridicați de utilaje în aceeaşi zi (fără a se mai deplasa lucrătorul către punctul de depozitare), se creşte şi productivitatea activităţii de măturat, respectiv creşterea normei de lucru. 5

(9) Unitatea de măsură este 1000 mp; (10) Primele criterii după care va fi apreciată prestația, sunt: - lipsa de deşeuri pe carosabilul sau trotuarul salubrizat; - golirea coșurilor stradale; - curăţenia rigolei; (11) Recepția serviciilor de la activitatea de măturat manual se face în jurul orelor 10” — 12, în cazul suprafețelor salubrizate în schimbul I, iar pentru suprafeţele salubrizate în schimbul II și III, în jurul orelor 9""_ 11” a douazi. (12) Dacă la efectuarea recepției se constată existența întâmplătoare a unor hârtii, frunze, etc, dar dacă se vede în mod clar că suprafaţa în cauză a fost măturată, aceasta nu se refuză la recepție, urmând a se rectifica zona respectivă. (13) În cazul unor prestări incomplete a operaţiunilor sau o prestare necorespunzatoare, operațiunea nu se admite la plată, prin neconfirmarea suprafețelor în Procesul-verbal de recepție zilnică. (14) Confirmarea prestației se va realiza de către consilierii din cadrul autorității contractante, împreună cu persoane desemnate ale operatorului, datele vor fi consemnate în Procesul - verbal de recepţie zilnică, Anexa nr. 5, document ce stă la baza operațiunii de facturare a operațiunilor prestate. (15) Operatorul va desemna persoana/persoanele precum şi înlocuitorii acestuia/acestora care va avea responsabilitatea de a semna recepțiile zilnice. (16) Operatorul are obligaţia de a pune la dispoziție autoturism de control pentru fiecare activitate în parte în vederea efectuării recepțiilor zilnice, deplasărilor în interes de servici. Toate cheltuielile legate de întreţinere, reparații, asigurare autoturism, parcare şi asigurare combustibil, vor fi suportate de către operator. (17) Pentru operațiunile de încărcat şi trasportat deşeuri la depozitul de deşeuri de la Ghizela, documentele vor fi însoțite de bonul de transport şi de nota de cântar de la depozitul de deşeuri. (18) Factura de plată a depozitării la depozit va fi însoțită necondiționat de documentele serviciilor de la depozitul de deşeuri si bonul de cântar aferent rampei gunoi. (19) Tariful pentru activitatea de măturat manual strazi şi trotuare se stabileşte în lei/1000mp. (20) Tariful pentru activitatea de încărcat deşeuri şi trasportat la depozitul de deşeuri de la Ghizela se stabileşte în lei/tonă. (21) Orice modificare a frecvențelor sau a suprafețelor de lucru (străzi noi introduse în program sau actualizări de suprafeţe, etc.) la solicitarea justificată a operatorului sau la propunerea autorității contractante, se va face cu aprobarea autorității contractante în funcție de necesitățile constatate în teren pentru asigurarea unui grad de curățenie corespunzător. Art. 11. Măturatul mecanizat al carosabilului şi trotuarelor (1) Operaţiunea de măturat mecanizat este activitatea de salubrizare a localităților prin procedee mecanice, realizată pe căile publice cuprinse în Anexa nr. la la prezentul Caiet de sarcini. Anexa nr. la stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de măturat mecanic cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării şi îmbunătățirii serviciului prestat. (2) Activitatea se realizează cu ajutorul unor utilaje prevăzute cu dispozitive adaptate pe autovehicule (autoperii), cu maşini specializate, care folosesc perii cilindrice sau circulare, care vin în contact cu suprafața pe care se execută operațiunea. (3) Măturatul mecanizat se desfăşoară seara şi noaptea deoarece pe timp de zi poate îngreuna traficul. Durata sezonului de lucru este de la topirea zăpezii şi până la căderea primei ninsori, indiferent de temperatura atmosferică.

(4) Operațiunea constă în executarea măturării carosabilului pe o lățime de minim 2 m de la rigolă şi a trotuarului în totalitate. Lăţimea de lucru pentru o automăturătoare este de 2 m. (5) Viteza de lucru optimă de deplasare a autovehiculelor în timpul activității este de maxim 15 km/h, pe străzile asfaltate, în funcţie de trafic. (6) Recepția activităţii de măturat mecanizat se face imediat după finalizarea serviciului sau odată pe schimb respectiv în funcție de modalitatea convenită între părți. (7) La recepţia activității de măturat mecanizat se iau în calcul şi următoarele aspecte: a) b) d) La constatarea existenței unei dâre de noroi (constituie o activitate neconformă şi se scade din suprafața propusă) rezultată din motive obiective (înfundarea aspiratorului), şoferul este obligat să oprească automăturatoarea şi să colecteze deşeurile - pietre, pet-uri, respectiv alte obiecte care pot înfunda sistemul de aspirare; Dacă există maşini staționate în dreptul caselor sau magazinelor pentru o durată scurtă de timp, iar la recepţia lucrării se observă o urmă şerpuită executată de autoperie, se diminuează corespunzător suprafața propusă (acest lucru este vizibil, datorită atât sistemului de preumezire pe care îl deţine automăturatoarea, cât şi experienței inspectorilor care recepționează lucrarea — dobândită în timpul verificărilor zilnice, făcute de aceştia); Dacă după măturatul mecanizat pe o porțiune a rigolelor sau în jurul gurilor de canalizare rămâne un strat subţire de pământ dar dacă se observă urme de perii, suprafața în cauză se consideră măturată mecanizat şi nu se refuză la plată, urmând a se rectifica zona respectivă; Se vor utiliza automăturători, cu instalație de preumezire şi dotate cu sistem GPS, pus la dipoziția beneficiarului pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic. Este obligatorie montarea de GPS pe toate utilajele folosite în activitatea încredințată. Pentru recepții se va prezenta harta GPS a sectorului pe categorii de culori pentru fiecare traseu: roşu întreg sectorul planificat, verde sector realizat. Măturatul trotuarelor, pasajelor pietonale se face de regulă cu maşini de măturat prevăzute cu perii, aspirator şi sistem de preumezire. Este obligatorie montarea de GPS pe toate utilajele folosite în activitatea încredințată. Pentru. recepții se va prezenta harta GPS (modul cu cântar) a sectorului pe categorii de culori pentru fiecare utilaj ce a deservit un traseu: roşu întreg sectorul planificat, verde sector realizat. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. (8) Tariful pentru activitatea de măturat mecanizat al carosabilului şi trotuarului se stabileşte în (9) lei/1000mp. Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace mecanice de măturat stradal, trebuie îndeplinită următoarea relație: 6,5x N, Xv n L< unde: lungimea totală a străzilor E antet km numărul necesar de utilaje = viteza de deplasare a utilajului = 15 km/ oră numărul de treceri pe aceeaşi stradă = pe schimb (10) Automăturătorile trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului Euro 6 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL cu inspecția tehnică în termen).

(11) Operatorul va face dovada existenței (Declaraţie de disponibilitate) unui număr minim de mijloace mecanice de măturat, care vor acționa pe raza municipiului Timişoara, obligaţiile devin eligibile odată cu semnarea contractului. (12) Vor fi prezentate copii ale documentelor care demonstrează caracteristicile tehnice ale mijloacelor de măturat mecanic — Fişele Tehnice şi Cartea de identificare a utilajelor, Declarația de disponibilitate. Art. 12. Spălatul carosabilului şi a trotuarelor. (1) Spălatul este activitatea de salubrizare care se execută manual sau mecanic cu instalații speciale, folosindu-se apa, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare pentru obținerea unui grad înalt de curățenie. (2) Căile de circulație pe care se prestează activitățile de spălare, stropire şi răzuire a rigolei sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini. Anexa nr. 2 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de spălat, cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării şi îmbunătățirii serviciului prestat. (3) De regulă, spălatul mecanic cu autocisterna se prestează în urma măturatului mecanic sau manual, cu presiune ridicată, pe o lăţime de 2,5 m de la rigolă spre axul median al străzii pe timp de zi sau de noapte. (4) Consumul specific de apă pe 1 mp suprafaţă spălată este de aproximativ 1,72 l/mp, conform Normativului unic republican pentru activitatea de salubrizare a localităților. (5) Autocisternele trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 5 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL, cu inspecția tehnică în termen). (6) Activitatea de spălat a trotuarelor se va realiza cu autocisterne prevăzute cu furtune manevrate de către un lucrător, folosind apa cu presiune şi jet. Este obligatorie montarea de GPS pe toate utilajele folosite în activitatea încredințată. Pentru recepții se va prezenta harta GPS a sectorului pe categorii de culori pentru fiecare utilaj ce a deservit traseul: rosu întreg sectorul planificat, albastru sector realizat. Compartimentul de.specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. (7) Operațiunea, de regulă, se va presta conform programului în schimbul 1, Il, III şi constă în spălatul suprafeței străzilor conform programului stabilit şi la solicitarea autorității contractante. Pasajele pietonale subterane se vor spăla noaptea după ce în prealabil au fost măturate. (8) Activităţile de spălat manual şi mecanic nu se efectuează pe timp de ploaie. (9) Apa pentru spălat se va aproviziona de la una din sursele posibile ale municipiului Timişoara (Administraţia Bazinală a Apelor Banat, operatorul serviciilor publice de apa şi canalizare sau alte surse identificate de operator, avizate, etc) de către operator, iar costurile vor fi suportate de către operator. (10) Pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind dotările minime cu mijloace mecanice de spălat/ stropit, trebuie îndeplinită următoarea relație: 5.500x N, xvxl SIE re n unde: = suprafața stradală deservită E Mp Nu= numărul necesar de utilaje = = viteza de deplasare a utilajului = 15 km/ oră l= lăţimea de acțiune a utilajului = 25 M

n= numărul de treceri pe aceeaşi stradă = 2 pe schimb (11) Autocisternele trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului Euro 5 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL cu inspecția tehnică în termen). (12) Operatorul va face dovada existenței (Declaraţie de disponibilitate) unui număr minim de mijloace mecanice de spălat/stropit, care vor acționa pe raza municipiului Timişoara, obligațiile devin eligibile odată cu semnarea contractului. (13) Vor fi prezentate copii ale documentelor care demonstrează caracteristicile tehnice ale mijloacelor mecanice de spălat/stropit - Fişele Tehnice şi Cartea de identificare a utilajelor, Declarația de disponibilitate. (14) Tariful pentru activitatea de spălat carosabil se stabileşte în lei/1000 mp. (15) Activitatea se prestează la solicitarea autorității contractante, după un program stabilit. Art. 13. Stropitul carosabilului (1) Stropitul este activitatea de salubrizare care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a municipiului şi evitării formării prafului. (2) Căile de circulație pe care se prestează activitatea de stropire sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini. Anexa nr. 2 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de stropit, cu precizarea că operațiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării şi îmbunătățirii serviciului prestat. (3) Stropitul carosabilului se efectuează vara, de regulă, începând cu data de 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă care poate fi modificată de autoritatea contractantă, în funcție de condițiile meteorologice concrete şi se aplică pe suprafețele în prealabil salubrizate. (4) Este interzis a se executa stropitul carosabilului în intervalul orar 13-17” dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unități precum şi în perioada în care este posibilă formarea poleiului. (5) Lăţimea fâşiei stropite cuprinsă de jetul de apă este de 5 metri conform Normativului unic republican pentru activitatea de salubrizare a localităților. (6) Consumul mediu de apă pe suprafața stropită este în medie de 0,2 l/mp conform Normativului unic republican pentru activitatea de salubrizare a localităților. (7) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operațiuni: - încărcarea cisternei cu apă la punctele de alimentare avizate privind calitatea apei folosite; - deplasare în zonele prevăzute în program şi realizarea stropitului efectiv al carosabilului. (8) Se va evita perturbarea circulației pietonale, stropirea pietonilor, clădirilor, vitrinelor, autovehiculelor pe lângă care se trece, etc. (9) Autocisternele trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului Euro 5 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL cu inspecția tehnică în termen). Este obligatorie montarea de GPS pe toate utilajele folosite în activitatea încredințată. Pentru recepții se va prezenta harta GPS a sectorului pe categorii de culori pentru fiecare utilaj ce a deservit traseul: rosu întreg sectorul planificat, albastru sector realizat. Compartimentul de specialitate va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real, precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. (10) Tariful pentru activitatea de stropit carosabil se stabileşte în lei/1000mp.

(11) Vor fi prezentate copii ale documentelor care demonstrează caracteristicile tehnice ale mijloacelor mecanice de spălat/stropit - Fişele Tehnice şi Cartea de identificare a utilajelor, Declaraţia de disponibilitate. Art. 14. Curățatul rigolelor (1) Curățatul rigolelor este operaţiunea de îndepărtare manuală a noroiului, nisipului, prafului, pământului pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii. (2) Curățatul rigolelor prin răzuire este o lucrare de necesitate, determinată de cauze obiective, accidentale (ploi torențiale ce favorizează transportul de aluviuni), avarii la reţelele subterane, contrucții, reparații carosabil, etc. (3) Curăţatul rigolelor se face ori de câte ori s-au strâns cantități mari de praf, noroi, nisip, la bordura carosabilului, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheaţă. (4) Activitatea se realizează de către personalul muncitor al operatorului de salubritate, pe timp de zi, norma de lucru fiind cuprinsă între 350 - 400 mp/8 ore/lucrător, conform Normativului unic republican pentru activitatea de salubrizare a localităților. (5) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operațiuni: - curățatul rigolelor cu razul sau lopata; - strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din răzuire; - curățat vegetația crescută spontan din trotuare şi la limita lor (inclusiv la bordură trame stradale); - încărcatul grămezilor de deşeuri stradale imediat în europubele şi apoi în camionetele care urmează să transporte deşeurile, în aceiaşi zi la depozitul de deşeuri autorizat. (6) Tariful se exprimă în lei/1000 mp. (7) Activitatea se prestează la solicitarea autorității contractante. Art. 15. Întreţinerea curățeniei străzilor şi trotuarelor, străzi asfaltate şi balastate, parcări publice asfaltate şi pavate, staţiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, pieţe volante. (1) Activitatea de întreținere a curățeniei stradale constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafețele de circulație, trotuare, străzi asfaltate şi balastate, parcări asfaltate şi pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, pieţe volante. (2) Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreţinere zilnică a curățeniei sunt cuprinse în Anexa nr. 3 iar Anexa nr. 3a cuprinde Stațiile mijloacelor de transport în comun, Anexa nr. 3b cuprinde lista pieţelor volante din municipiul Timişoara, Anexa nr. 3c cuprinde date tehnice referitoare la malul Canalului Bega. Anexa nr. 3 stă la baza întocmirii graficelor efective de lucru privind activitatea de întreţinere a curăţeniei, cu precizarea că operaţiile efectuate, frecvența de realizare a acestora precum şi zilele efective de operare din săptămână se pot modifica, în scopul eficientizării şi îmbunătățirii serviciului prestat. (3) Activitatea de întreţinere a curățeniei stradale se efectuează în tot cursul zilei, pe toată durata anului şi se execută de regulă în zonele care, în prealabil, au fost măturate. (4) Încărcarea deşeurilor rezultate, se face în mijloace de transport (trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului Euro 5, pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL cu inspecția tehnică în termen) pentru colectare (remorci, camionete, sau autocompactor, etc) iar transportul se face în aceeaşi zi, la Staţia de sortare deşeuri Timişoara, strada Mile Cărpenişan nr. 3 respectiv la depozitul autorizat de la Ghizela după sortare. 10

(5) Operatorul se va dota cu aspiratoare cu colector, care vor efectua operațiunea de aspirat deşeuri uşoare (frunze, hârtii, mucuri de țigări, etc.). (6) Serviciile vor fi prestate conform programului de salubrizare, excepție făcând timpul când carosabilul/trotuarul sunt acoperite de zăpadă, gheață. La apariția zăpezii sau gheții se golesc coşurile de deşeuri stradale. (7) Este interzis a se lăsa deşeurile colectate de pe o zi pe alta pe domeniul public, indiferent dacă sunt în saci sau în recipienți. (8) Noma de lucru este de 12.400 mp/8 ore/lucrător. (9) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operațiuni: - colectarea deşeurilor grosiere normale sau accidentale în europubele; - golirea coşurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele; - încărcarea deşeurilor din saci de plastic sau curopubele în autogunoiere sau camionete şi transportul zilnic al acestora la Staţia de sortare deşeuri Timişoara, strada Mile Cărpenişan nr. 3. (10) Pe străzile din Zona Centrală şi zona pietonală din centrul istoric, activitatea se va desfăşura atât în zilele lucrătoare cât şi în zilele nelucrătoare, sărbători legale, în schimbul 1, II şi Il. (11) Tariful se stabileşte lei/1000 mp (12) Operatorul de salubritate are obligația de a menține în stare curată coşurile de deşeuri stradale, de a le spăla şi dezinfecta periodic, de a le înlocui pe cele degradate de câte ori este necesar, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă şi cu anunțarea în prealabil a autorității contractante. (13) Cerințele privind caracteristicile coşurilor de deşeuri stradale sunt următoarele: - materialul din care sunt confecţionate coşurile stradale (polietilena de înaltă densitate sau metalice din tablă de oțel zincat şi vopsit în câmp electrostatic) va fi rezistent la acțiunea agenților externi, stabil la raze ultraviolete, rezistent la fluctuații de temperatură, umiditate şi neinflamabil; - coşul stradal va fi alcătuit din corp colector şi capac, capacitate între 40 litri şi 60 litri, iar corpul colector va fi dotat cu mâner de prindere şi cu sistem de închidere; - capacul va fi dotat cu o porțiune metalică şi scrumieră pentru stingerea țigărilor,; - culoarea se va alege de către autoritatea contractantă în functie de necesități, oportunități şi zona de amplasare; - coşul va fi inscripționat cu siglă, respectiv cu textul — deşeuri stradale, exprimă colectarea tipul de deșeu colectat, coşul va fi prevăzut cu sistem de prindere pe stâlp, pe picior sau fix şi vor fi asemanătoare pe cât posibil cu cele existente la ora actuală; - golirea coşurilor se efectuează de către operator conform graficelor de întreţinere stradală. Art. 16. Prestarea activității de măturat, spălat, stropit şi întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze: a) continuitatea activității, indiferent de anotimp şi condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor; c) controlul calității serviciului prestat; d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității; e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; f) respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Anexa nr. 4. g) prestarea activităților pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului şi încadrarea în țintele impuse de Uniunea Europeană; 11

h) asigurarea capacității de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru măturat, spălat şi stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ - teritorială încredințată, cu respectarea frecvențelor de prestare. i) asigurarea, pe toată perioada de prestare a serviciului de personal, în număr suficient. Art. 17. Colectare, transport, sortare şi depozitare deşeuri stradale (1) Activitatea constă în colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor stradale, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, de pe raza municipiului Timişoara. (2) Categoriile de deşeuri care vor fi colectate separat sunt: - deşeuri reziduale stradale; - deşeuri biodegradabile — vegetale; - deşeuri din construcţii provenite din locuințe. (3) Operatorul care colectează şi transportă deşeuri stradale, trebuie să cunoască: a) tipul şi cantitatea de deşeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deşeuri în parte; b) măsurile de precauție necesare; c) informațiile privind originea, destinația şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente. (4) Transportul deşeurilor nepericuloase se efectuează pe baza Formularului de încărcare - descărcare deșeuri nepericuloase prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei. (5) Deşeurile vor fi transportate la Staţia de sortare deşeuri, strada Mile Cărpenişan nr. 3, Timişoara (zona Calea Șagului) şi după sortare la depozitul de deşeuri Ghizela, sat Șanovița, județul Timiş,. (6) Pentru operațiunile de încărcat şi transportat deşeuri la depozitul de deşeuri Ghizela, documentele vor fi însoțite de Avizul de transport şi Bonul de cântar. (7) Tariful pentru activitatea de încărcat manual/mecanizat şi transport deşeuri stradale la depozitul de deşeuri de la Ghizela, se stabileşte în lei/tonă. (8) Cantitățile de deşeuri colectate vor fi estimate de operator şi luate în calcul la completarea formularului de ofertă. Unitatea de măsură este tona. (9) În estimarea cantităților de deşeuri generate şi colectate în perioada 2017 - 2021, se va ține cont de extinderea şi dezvoltarea de la an la an a municipiului Timişoara şi de atingerea țintelor impuse de Uniunea Europeana până în anul 2021. (10) Cantităţile de deşeuri stradale colectate de pe domeniul public al municipiului Timişoara în perioada 2012-2017 iunie, sunt sintetizate în tabelul de mai jos. Tabelul nr. 1, Deşeuri stradale colectate în municipiul Timişoara în anii 2012-2017 (tone/an) Nr.crt. Anul Total deşeu stradal colectat de pe domeniul public (to/an) 1 2012 49.939,12 2 2013 29.120,10 3 2014 31.978,54 4 2015 30.511,60 5 2016 26.392,02 6 2017 (iunie) 22.433,20 (+ 12.600 estimat iulie — decembrie 2017) 35.033,20 12

Tabelul nr. 2. Deşeuri stradale estimate a fi colectate în municipiul Timişoara în anii 2018-2021 (tone/an) Nr.crt. Anul Total deşeu stradal estimat a fi colectat de pe domeniul public (to/an) 1 2018 38.536,52 2 2019 42.390,18 3 2020 46.629,20 4 2021 51.292,12 Nota: Cantităţile estimate sunt doar la nivel orientativ. Formula de calcul avută în vedere la estimarea deşeurilor colectate de pe domeniul public în perioada 2018 — 2021 este cantitatea de deşeuri colectate de pe domeniul public la nivelul anului 2017 la care se adaugă un procent de 10% în fiecare an, aspect susținut de extinderea suprafeţei municipiului şi a numărului populației, cu o corecție de 10% anual. (11) Verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a serviciilor de salubrizare stradală a) Autoritatea contractantă va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator, întocmind zilnic Procese verbale de recepție, conform anexei nr. 5 la prezentul caiet de sarcini privind calitatea prestației şi cantitățile de deşeuri municipale transportate efectiv, în baza bonului de cântărire eliberat la depozitul de deşeuri autorizat; unitatea de măsură este tona. b) Operatorul va numi o persoană/persoane care vor avea în responsabilitate semnarea recepțiilor Zilnice. c) Decadal, operatorul va întocmi, pe baza Proceselor verbale de recepție zilnică, situația de lucrări cantitativă şi valorică şi o va prezenta autorității contractante în vederea efectuării plății. d) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestației şi răspunde pecuniar de calitatea şi cantitățile stabilite prin programele de prestație. e) Operatorul va completa şi va semna formularul de ofertă cu tarifele pentru serviciul de salubrizare stradală - măturatul, întreţinutul, spălatul şi stropitul căilor publice, prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul Caiet de sarcini. f) Lunar, operatorul împreună cu reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, va analiza sesizările, reclamațiile şi solicitările înregistrate, în vederea soluționării legale şi operative a acestora. 8) Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestații în funcție de condițiile noi apărute şi de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse, cu înştiințarea prealabilă a operatorului în termen de 30 de zile. Art. 18. Dezafectarea depozitelor necontrolate de deşeuri de pe domeniul public prin încărcare şi transport al deşeurilor abandonate (1) Activitatea de dezafectare a depozitelor necontrolate de deşeuri de pe domeniul public prin încărcare şi transport al deşeurilor abandonate se efectuează cu utilaje mecanizate (camioane şi încărcătoare) pentru eliberarea de deşeuri abandonate a acestor locaţii existente pe raza municipiului Timişoara. (2) Dezafectarea acestor depozite se efectuează în toate locațiile aflate pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, suprafața salubrizată nu trebuie să prezinte resturi (urme) de deşeuri neridicate. (3) Se intervine şi la imobilele (clădiri, terenuri) aflate în administrarea Municipiului Timişoara prin colectarea deşeurilor existente, folosindu-se şi personal care să elibereze spaţiul, la solicitarea autorității publice locale. 13

(4) De regulă aceste deşeuri abandonate şi aflate în punctele de pe domeniul public sunt de toate tipurile: moloz, materiale de construcţii, materiale rezultate din demolări, nisip, pietriş, menajer, ambalaje, reciclabile etc. (5) Pentru dezafectarea depozitelor clandestine şi menținerea zonei curate, operatorul de salubritate va identifica găsirea de noi soluții pentru a preîntâmpina apariția depunerii/abandonării deşeurilor. Se pot folosi sisteme de avertizare luminoase, model cu încărcare solară în locațiile stabilite împreună cu autoritatea contractantă, pentru a descuraja cetățenii care abandonează deşeuri. (6) Colectarea şi transportul depozitelor clandestine de deşeuri se va realiza în cel mult 48 de ore de la comunicarea transmisă de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 19. Activităţi ecologice, evenimente, desfăşurate în spațiul public din Municipiul Timişoara (1) Această activitate constă în organizarea împreună cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a unor acțiuni de salubrizare şi ecologizare a unor arii de pe raza Municipiului Timişoara, cu ocazia unor evenimente, festivaluri, concerte, târguri, zilele cartierelor, precum şi a campaniilor de „Curăţenie de primăvară şi toamnă”. (2) Operatorul este obligat să colecteze deşeurile generate în astfel de situații şi locații, la solicitarea autorității contractante, în baza programului aprobat. (3) Activitatea presupune următoarele operații: - Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor vegetale rezultate din curățarea zonelor verzi din jurul blocurilor de locuințe şi din tăierile de corecție la arborii situați de-a lungul aliniamentelor stradale. - Colectarea, transportul, sortarea şi depozitarea de bunuri de folosință îndelungată de la populație, în cadrul campaniilor de curățenie de primăvară - toamnă, cu excepția materialelor de construcţii. - Colectarea deşeurilor depozitate/abandonate din aria de desfăşurare a evenimentelor culturale. - Încărcarea manuală/mecanică, transportul şi depozitarea depunerilor clandestine de deşeuri de pe raza municipiului Timişoara. - Curățarea manuală, încărcarea, transportul şi depozitarea deşeurilor de pe taluzul Catetrilui Bega. - Nivelarea mecanică cu buldozerul a zonelor salubrizate prealabil. (4) Colectarea deşeurilor - Colectarea deşeurilor constituite în depozite pe domeniul public se efectuează în perioada martie - mai şi octombrie - noiembrie în cadrul „Curățeniei de primăvară - toamnă” sau în alte perioade ale anului la solicitarea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. - Încărcarea acestora se execută manual sau mecanic funcție de condițiile specifice în care se execută activitatea/evenimentul derulat. (5) Colectarea depunerilor ilegale de pe spațiul public al municipiului Timişoara se face prin încărcare mecanică/manuală în mijloace de transport. (6) Colectarea deşeurilor de pe taluzul Canalului Bega se efectuează după o salubrizare manuală prealabilă a acestuia cu unelte specifice (greble, furci, lopeți) şi concentrarea deşeurilor în puncte de colectare. Încărcarea se execută manual sau mecanic si se transport la sfârşitul programului de lucru la Staţia de sortare, respectiv depozitul de deşeuri de la Ghizela. (7) Campania de curățenie de primăvară - toamnă se efectuează după un program bine stabilit, defalcat pe trasee, străzi, zile, aprobat de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi aduse în prealabil la cunoştinţă populației. (8) Transportul deşeurilor - Deşeurile colectate se transportă cu autospeciale care trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului Euro 5 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL cu inspecția tehnică în termen) - 14

autogunoiere compactoare, autospeciale portcontainere, autobasculante, etc. - Încărcătoare frontale folosite trebuie să se încadreze în norma de poluare Stage4/Tier 4A, cu inspecția tehnică în termen. - Autospecialele vor avea o stare tehnică corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți, lichide şi fără a se împrăștia din acestea materialele transportate. - Deplasarea de la zona de lucru la Staţia de sortare sau la depozitul de deşeuri de la Ghizela se efectuează pe cel mai scurt traseu, fără staționări intermediare. - Fiecare autospecială va desfăşura activitatea de transport al deşeurilor cu respectarea prevederilor cuprinse în Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei. (9) Dotări cu personal — utilaje - Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, utilaje şi echipamente (respectând norma de poluare pe categorii de autovehicule, specificată în prezentul Caiet de sarcini), funcţie de cantitatea de servicii estimată. (10) Tehnologii - Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepția proprie privind modalitatea de organizare şi funcționare a serviciului, cu referire la utilajele şi echipamentele folosite, inclusiv a utilajelor de rezervă şi/sau intervenție. (11) Verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a serviciilor - Autoritatea contractantă, va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator şi va lua măsuri de înlăturare imediată a oricăror deficiențe apărute cu sprijinul nemijlocit al operatorului. - La sfârșitul fiecărei luni operatorul întocmeşte o situație privind volumul de servicii prestate ce va fi înaintată spre aprobare compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea întocmirii documentelor de plată. - Operatorul răspunde şi garantează financiar de buna desfăşurare a prestației. - Operatorul va completa şi semna formularul de ofertă, cu tarifele pentru activitățile prestate în cadrul acţiunilor ecologice prevăzute în Anexa nr. 6 la prezentul Caiet de sarcini. CAPITOLUL 3.2. COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEŞEURILOR PROVENITE DIN LOCUINȚE, GENERATE DE ACTIVITĂȚI DE REAMENAJARE ŞI REABILITARE INTERIOARĂ ŞV/SAU EXTERIOARĂ A ACESTORA. Art. 20. Deşeurile din construcții provenite de la populație sunt deşeuri solide generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. În mod uzual, aceste deşeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație şi altele asemenea. Art.21. (1) Deşeurile din construcții provenite de la populație, în cantități de până la 1 mc, se colectează prin grija deținătorului şi sunt transportate contra cost, de către operator în baza unui contract de prestări servicii sau comandă scrisă, telefonică, mail, fax, la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate. (2) Deşeurile generate de cetățeni din activitățile de reparații şi amenajări a clădirilor şi locuințelor, în cantitate de sub 1 mc se vor transporta de aceştia şi se vor depozita gratuit, la unul din punctele de colectare special amenajate prin grija operatorului în Municipiul Timişoara, în următoarele locații: str. Romulus intersecție cu str. Octavian Goga, str. Martir Elena Nicoară colț cu str. Elevului, str. Legumiculturii intersecţie cu str. N.D. Cocea, str. Ion Inculeţ colţ cu str. Constantin Stere, str. Silistra 15

- str. Holdelor- Sf. Apostoli Petru şi Pavel, str. Dunărea intersecție cu str. Bârzava, Calea Torontalului nr. 94, str. Avram Imbroane nr. 70, Calea Șagului nr. 147G, Calea Moşniţei nr. 2. Art. 22. Colectarea deşeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. Art. 23. (1) Transportul deşeurilor din construcţii de la punctele de colectare amenajate prin grija operatorului, provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. (2) În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare pentru diminuarea cantității de praf degajată în aer. Art. 24. Eliminarea deşeurilor se face în urma concasării la depozitele conforme, în locaţiile stabilite pentru depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată. Art. 25. Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcții şi demolări pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara conform prevederilor Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, Anexa nr. 4. Art. 26. Prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, Anexa nr. 4. CAPITOLUL IV DURATA COTRACTULUI Art. 27. Durata contractului de prestare a serviciilor publice de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara, este de 4 ani. Art. 28. Pe durata stabilită la art. 27 se interzice operatorului subconcesionarea serviciilor publice de salubrizare. CAPITOLUL V REDEVENȚA Art. 29. 1). Pentru serviciul de salubritate delegat, operatorul va plăti o redevență în cuantum de 10% din valoarea încasată pentru cantitatea de deşeuri valorificate anual, dar nu mai puţin de: Anul de referință | Valoare minimă redevență (Lei fara tva) 2018 204.871,95 2019 256.089,94 2020 320.112,43 2021 400.140,53 Nota: a). Valorile prevăzute au în vedere cantitatea de deșeuri valorificate în anul 2016 (3.134,41 tone) la care se adaugă un procent de 25 % pentru fiecare an, începând cu anul 2018. La nivelul anului 2016, a fost valorificată o cantitate de 3.134,41 tone deșeuri reciclabile la o valoare de aproximativ 1.638.975,6 16

lei. b). Cantitatea de deșeuri valorificate a fost raportată lunar ADID Timiș. 2). Plata redevenței se face prin Ordin de Plată în contul autorității contractante deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara şi care va fi prevăzut în contractul de delegare a gestiunii. Redevența se va plăti lunar până la data de 15 a lunii următoare. 3). Neplata redevenței sau executarea cu întarziere a acestei obligații conduce la calcularea de majorări de întârziere de 0,1% din suma exigibilă/fiecare zi de întârziere, urmând ca după 90 zile de întârziere să fie executată garanția bancară constituită în favoarea autorității contractante. 4). Dacă pe parcursul desfăşurării contractului de delegare de gestiune apar mai mult de 3 (trei) întârzieri privind neplata redevenței totale, autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia contractul de delegare de gestiune, obligând operatorul la plata unei sume reprezentând redevența pe perioada neachitată până la data rezilierii contractului, precum şi penalități de întârziere în cuantum de 1% pe zi, până la achitarea întregii sume. 5). Plata se consideră efectuată la data înregistrării sumei în contul autorității contractante. 6). Redevența plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare. CAPITOLUL VI MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OPERATORULUI Art. 30. Operatorul va prezenta în documentația de ofertă, concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare stradală, referiri la organizarea dispeceratului permanent, la utilajele din dotare folosite, asigurarea intervențiilor rapide în cazuri speciale de urgență (deversări accidentale pe trotuar şi carosabil, accidente rutiere, vijelii, furtuni, etc.), la modul de asigurare a coeficientului de utilizare al acestora, la facilitățile oferite conform celor specificate în fişa de date, precum şi la investiții şi modul de amortizare al acestora. Art. 31. Identitatea firmei şi identificarea personalului - Operatorul va funcţiona sub numele propriei firme, marcând tot echipamentul, vehiculele, pliantele, broşurile cu acelaşi logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea inscripționată cu numele operatorului în timpul orelor de program. Art. 32. Echipament de protecție și siguranță - Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție şi siguranță şi de desfăşurarea tuturor operațiunilor şi activităților în conformitate cu prevederile legale şi-normelor privind sănatatea şi securitatea în muncă. Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecție vor fi asigurate şi mentinute conform prevederilor legale în vigoare. Art. 33. Sistemul de management integrat (1) Operatorul va avea implementat un sistem de management integrat calitate - mediu conform cerințelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001 şi va respecta legislația în vigoare privind cerinţele de sănatate şi securitate ocupațională în domeniu, (2) Sistemul de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfăşurate de operator astfel încât să asigure prestarea serviciului de salubrizare stradală conform prevederilor contractuale, cu respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara, prescripțiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare în domeniu. (3) Operatorul trebuie să pună la dispoziția autorității contractante, la cerere, toate procedurile, instrucțiunile de lucru, auditurile şi rapoartele de evaluare, certificările şi auditurile de supraveghere şi recertificare aferente sistemelor din domeniul de activitate prestat. (4) Operatorul îşi va organiza propria arhivă pentru păstrarea documentelor de bază iar întreaga arhivă pe LI

care şi-a constituit-o, la încheierea activității, o va preda autorității administrației publice locale. (5) Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele autorității contractante privind raportarea. (6) Operatorul trebuie să se asigure că toate activitățile le desfăşoară în condițiile respectării standardelor şi să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților. Art. 34. Comunicarea (1) Operatorul va informa operativ autoritatea contractantă cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare/remediere a situației. (2) Dispoziţiile scrise date de autoritatea contractantă operatorului sunt obligatorii şi se va prezenta modul de aducere la îndeplinire în format scris. (3) Cetățenii vor fi informaţi de către operator, prin campanii de informare cu privire la acțiunile ce se vor desfăşura punctual pe domeniul public. (4) Operatorul va înființa activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcţionare permanent. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie postat pe site-ul operatorului, respectiv trebuie adus la cunoştinţa publicului şi prin orice alte surse de informare. (5) La sfârşitul fiecărei perioade de raportare lunară, operatorul are obligația să informeze autoritatea contractantă cu privire la numărul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului şi asupra modului de rezolvare a acestora. (6) Operatorul are obligația de a elabora un raport lunar privind activitatea desfăşurată (suprafață salubrizată pe categorii de lucrări, cantități colectate pe tipuri de deşeuri, cantități de deşeuri reciclate/ valorificate, cantități de deşeuri eliminate prin depozitare, etc). (7) Operatorul este pe deplin răspunzator de toate situațiile care cad sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător transpusă prin O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului. (8) Operatorul va asigura intervențiile rapide în cazuri speciale de urgență (deversări accidentale pe trotuar şi. carosabil, accidente rutiere, vijelii, furtuni etc.) cu anunțarea imediată a compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 35. Controlul şi monitorizarea de mediu (1) Operatorul va respecta cerințele privind protecția mediului impuse prin autorizațiile emise de autoritățile competente, în domeniul de activitate privind prestarea serviciilor de salubrizare stradală. (2) Pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală, operatorul va implementa măsurile şi sarcinile stabilite prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente. (3) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, pe care operatorul se obligă al respecta. (4) Analizele fizico-chimice ale compoziției deşeurilor se vor determina în laboratoare de încercari acreditate (interne sau ale unor terțe persoane), prin grija şi pe cheltuiala operatorului, dacă situația o impune şi se raportează rezultatul autorității contractante în cel mult 24 de ore de la obţinerea rezultatelor. Art. 36. Monitorizarea activității (1) Autoritatea contractantă va monitoriza activitatea operatorului în baza parametrilor de performanță menționați în prezentul Caiet de sarcini. (2) Operatorul va coopera pe deplin cu autoritatea contractantă în vederea monitorizării şi efectuării controlului serviciilor prestate, permițând autorității contractante să inspecteze toate înregistrările şi documentele păstrate de operator privind serviciile şi să inspecteze facilitățile de pe amplasamente, inclusiv echipamentele şi vehiculele. 18

(3) Operatorul răspunde şi garantează de calitatea şi cantitatea serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractuale, Caietul de sarcini, Regulamentul serviciului de salubrizare. (4) În cazul în care operatorul nu va respecta prevederile acestui Caiet de sarcini sau prevederile contractului, operatorul va plăti penalități/sancţiuni contravenţionale astfel cum sunt stabilite prin contractul de delegare. CAPITOLUL VII - SANCŢIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CORESPUNZĂTOARE A SERVICIILOR PREVAZUTE ÎN CONTRACT Art. 37. Se vor aplica prevederile Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara aprobat prin HCLMT tnr..../...., prevederile HCLMT nr. 371/30.10.2007 modificată şi completată, privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara. (1) Pentru neîndeplinirea sarcinilor privind prestarea serviciilor de salubrizare stradală — măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice operatorul va fi sancţionat după cum urmează: a) neefectuarea sau efectuarea parțială a salubrizării pe o stradă din vina exclusivă a operatorului va duce la refuzarea la plată a suprafeței străzii respective; b) la acestea se vor adăuga penalități lunare pentru suprafețele nesalubrizate, cumulate lunar în următoarele cuantumuri: - pentru neefectuarea a peste 2% din suprafața delegată, se penalizează cu 5% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; - pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața delegată, se penalizează cu 15% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; - pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața delegată, se penalizează cu 30% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; c) neefectuarea succesivă a salubrizării stradale pe o perioadă de 3 (trei) luni de zile a mai mult de 10% din suprafaţa delegată, dă dreptul autorității contractante de a notifica operatorul că renunță la prestarea acestui serviciu, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile şi în termenul legal va organiza şi desfăşura licitaţia publică deschisă pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală. În această situație operatorul nu mai are dreptul de a mai participa la licitaţia organizată de autoritatea contractantă, însă rămâne obligat în aceleaşi condiţii să presteze serviciul până la preluarea acestuia de noul operator. (2) Pentru nerespectarea termenului de realizare a acţiunilor ecologice stabilit de autoritatea contractantă şi acceptat de operator din vina acestuia din urmă, obligă pe operator la plata către autoritatea contractantă a unei sume fixe, cu titlu de penalități în cuantum de 5.000 lei/zi. (3) Pentru neasigurarea tipului şi numărului necesar de recipiente/containere de colectare deşeuri în modalitățile prevăzute în Caietul de sarcini, obligă pe operator la plata către autoritatea contractantă a unei sume fixe, cu titlu de penalități în cuantum de 2.000 lei/zi. (4) Pentru neamplasarea de containere pentru colectare deşeuri vegetale şi deşeuri rezultate din amenajări interioare şi reparații a locuinţelor provenite de la populație, în cantități de sub 1 mc, în locațiile specificate în Caietul de sarcini, obligă pe operator la plata către autoritatea contractantă a unei sume fixe, cu titlu de penalități în cuantum de 3.000 lei/zi. (5) Aplicarea de 3 penalități pentru nerespectarea condițiilor prevăzute la pct. (1), (2), (3), (4) conduce la rezilierea unilaterală a contractului de delegare de gestiune. 19

CAPITOLUL VIII GARANȚIA DE BUNĂ EXECUŢIE Art. 38. (1) Garanţia de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. (2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție. (3) Garanția de bună execuție în procent de 10% din contravaloarea contractului fără TVA, aferente primului an de activitate, pentru serviciile prestate de salubrizare căi publice se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. (4) Garanția de bună execuție se poate constitui şi prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, contractantul având obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. (5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituție publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante, prevăzut la alin (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. (6) Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție public, fără TVA. (7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin rețineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică/contractul subsecvent şi va înştiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinația lui. (8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. (5) pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. (9) Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) este purtător de dobândă în favoarea contractantului. (10) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție public în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanţiei de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. (11) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 20

CAPITOLUL X MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Art. 39. Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele obligații: Să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână/schimb; b) Să asigure echipamentul de protecție şi siguranță inscripționat sub numele propriei firme respectiv logo sau slogan pentru fiecare funcţie în parte, potrivit normativului în vigoare; c) Să asigure materialele igienico-sanitare pentru fiecare lucrător/angajat în parte pe fiecare schimb; d) Să asigure controlul medical periodic al salariaţilor, conform legii în vigoare; Să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă în cazul accidentelor de invaliditate; Să asigure curăţarea, spălarea şi dezinfectarea maşinilor şi recipientelor folosite; g) Să asigure condițiile de igienă personală la ieșirea din schimb; h) Alte prevederi ale Legii nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă şi a H.G. nr. 1425/2006 muncă nr. 319/2006. CAPITOLULX RISCURILE DELEGĂRII DE GESTIUNE Art. 40. Operatorul are obligația să îşi asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activităților de salubrizare căi publice, precum şi răspunderea asupra desfăşurării întregii activităţi ce fac obiectul delegării de gestiune. Tabel nr. 2. - Matricea riscurilor pentru prestarea activităţilor de curățenie căi publice | = 3 4 5 Nr Categoria de risc Descrierea riscului Alocare Consecințe / crt Autoritatea Împărţită | Prestator managementul contractantă riscului Riscuri de proiectare/autorizare 1 Intârzieri în Nu pot fi obținute toate X Întârzieri în obținerea aprobările necesare sau începerea avizelor / sunt înregistrate prestării autorizaţiilor întârzieri în obţinerea serviciilor. pentru prestarea acestora pentru serviciile serviciilor de curățenie căi publice Riscuri de finanțare a serviciilor 2 Indisponibilitate Operatorul nu este X Lipsa finanțării a finanțării capabil să asigure pentru resursele financiare şi de continuarea capital conform prestării bugetului şi în timpul serviciilor prevăzut. 3 Modificări ale Ratele dobânzilor sunt x Creştere/scăder dobânzilor supuse schimbărilor, e a costurilor modificând astfel serviciilor. termenii financiari ai ofertei. 21

4 Finanţare suplimentară Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanţări suplimentare pentru prestarea serviciilor. Operatorul nu poate suporta financiar costurile schimbării. 5 Modificări în sistemul de taxe şi impozite Pe parcursul derulării contractului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea operatorului. Impact negativ asupra veniturilor financiare ale operatorului. eniturilor Riscuri aferente cererii şi v 6 ÎInrăutățirea condițiilor economice generale Producerea unor schimbări fundamentale şi neaşteaptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate. Venituri sub previziunile finaciare anterioare. 1 Schimbări O schimbare Venituri sub demografice demografică sau socio- previziunile economică afectează finaciare cererea pentru serviciile anterioare contractate. 8 Costuri de Nivelul de trai al Venituri sub abordabilitate / locuitorilor este afectat previziunile accesibilitate de condițiile economice finaciare nefavorabile. anterioare 9 Schimbări Rata actuală a inflației Depăşirea majore ale va depăşi rata costurilor de inflației previzionată a inflației prestare a serviciilor. Riscuri legislative/politice 10 Schimbări Schimbare legislativă O creştere legislative/politi şi/sau a politicii semnificativă în ce specifice autorității contractante costurile care nu poate fi operaționale ale anticipată la semnarea operatorului contractului şi care este şi/sau adresată direct, specific și exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor operatorului. schimbări. 11 Schimbări Schimbare legislativă O creştere legislative/politi şi/sau a politicii semnificativă în ce generale autorității contractante, costurile care nu poate fi operaționale ale anticipată la semnarea operatorului 22

contractului şi care este generală în aplicarea sa, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea operatorului. şi/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări. 12 Proces Derularea serviciului ar Întârzieri decizional putea întâmpina o importante în defectuos puternica opoziție derularea politică. serviciului Riscuri naturale 13 Forța majoră Forța majoră aşa cum Distrugerea sau este definită prin lege deteriorarea impiedică executarea activelor contractului. aferente proiectului. Riscuri de operare 14 Resurse de Resursele necesare Creşteri ale intrare pentru operare costă mai costurilor şi în mult decât cele estimate unele cazuri inițial, nu au calitatea efecte negative corespunzatoare sau nu asupra calității sunt disponibile în serviciilor cantități suficiente. furnizate în cadrul contractului. 15 Risc de Lucrările şi serviciile Intârzieri disponibilitate care fac obiectul importante în general contractului nu sunt prestarea furnizate sau nu serviciului. îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract. 16 Risc de Operatorul nu cunoaşte Costuri disponibilitate în detaliu zonele în care suplimentare specific va presta serviciul şi va față de cele suplimenta numărul de utilaje şi de echipe în vederea executării cât mai eficient a acestuia prevăzute în contract. 17 Capacitate de Operatorul nu îşi poate Serviciile care management îndeplini obligațiile fac obiectul conform contractului. contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzător 18 Condiţii Condiții neprevăzute Creşteri de cost neprevăzute cauzează costuri mai şi efecte 23

mari pentru prestarea serviciului. negative asupra calității serviciilor furnizate. 19 Litigii de Lipsa personalului ÎIntârziere în muncă/personal calificat pentru prestarea prestarea insuficient serviciului serviciului şi calificat creşterea costurilor Alte riscuri 20 Creşterea costurilor cu Creşteri neprevăzute de costuri cu personalul ca Operator este obligat să ia în forța de muncă urmare a modificărilor calcul toate legislative ulterioare creşterile de aprobării contractului. costuri cu personalul la momentul încheierii contractului. 21 Creşterea Depăşirea costurilor cu Operatorul este costurilor cu realizarea serviciului obligat să ia în prestarea calcul toate serviciului creşterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul încheierii contractului. 22 Aspecte privind Nu se respectă cerințele Rezilierea protecția privind protecția contractului. mediului mediului şi nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului. 23 Furtul sau Furt de materiale sau Costuri mai mai distrugerea distrugere de de întreţinre şi echipamente sau utilaje. exploatare. 24 Accidente de Accidente de muncă în Neefectuarea în muncă timpul prestării condiții optime serviciului. a serviciului. 25 Servicii Servicii nefinalizate, Neefectuarea în efectuate incomplete, parțiale sau condiții optime necorespunzător necorespunzatoare din a serviciului va punct de vedere duce la costuri calitativ. suplimentare, iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala operatorului. 27 Condiții meteo Condițiile meteo ÎIntârziere în nefavorabile nefavorabile împiedică prestarea prestarea serviciului serviciului. 24

CAPITOLUL XI PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA PROGRAMATĂ PENTRU ÎNCEPERE Art. 41. 1. Perioada de mobilizare reprezintă perioada dintre data semnării contractului şi data de începere a contractului şi va fi de maxim 90 de zile de la semnarea contractului. În timpul perioadei de mobilizare, operatorul, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale, va identifica toate străzile din aria administrativ teritorială a municipiului Timişoara, va planifica introducerea etapizată a serviciilor şi va semna contracte de prestări servicii conform necesităților. 2. Data de începere stabilită este definită în Programul de Operare a Serviciilor (Anexa la Contract) care va fi pregătit de operator şi va fi înaintat spre aprobare autorității contractante în termen de 28 de zile de la data semnării contractului. Autoritatea contractantă se va pronunța asupra acestui program în termen de 28 de zile de la data primirii, dar fără a depăşi termenul de 90 de zile al perioadei de mobilizare. Refuzul autorității contractante de aprobare a programului trebuie fundamentat pe motive ce țin de nerespectarea Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului de salubrizare, reglementarilor specifice serviciului de salubrizare. 3. Programul de operare cuprinde următoarele informații: Programul privind încheierea contractelor de prestări servicii, Programul de lucru pe activități (măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, colectare, sortare, transport, depozitare deşeuri reziduale/deşeuri reciclabile, deszăpezire), Programul de întreţinere a punctelor de colectare, Programul de spălare/dezinfectare recipienți, Program de conştientizare publică propus, Sistemul informational implementat, Manuale de funcţionare şi întreţinere, Programul de monitorizare (inclusiv traseele planificate pentru fiecare vehicul şi sistemul GPS, etc); Manualul de asigurare a calității; Planul de management de mediu. 4. În timpul perioadei de mobilizare (maxim 90 zile de la semnarea contractului), operatorul va definitiva pregătirile pentru punerea în aplicare a serviciilor. În acest sens, operatorul: - va obţine toate avizele, acordurile, autorizațiile necesare desfăşurarii serviciilor conform legislației în vigoare, specific domeniului de activitate; - va semna contracte de prestări servicii, după caz; - va prelua echipamentele puse la dispoziție de către autoritatea contractantă, respectiv: coșuri stradale, pubelele și containerele destinate colectării; - Va eticheta corespunzător şi va distribui containerele destinate colectării deşeurilor pe fracțiuni şi va asigura echiparea standard a locațiilor de colectare, după caz; - va achiziţiona orice vehicule, utilaje şi echipamente conform prezentului Caiet de sarcini şi pe care le consideră necesare punerii în aplicare a activității de salubrizare căi publice; - va angaja şi va instrui personalul necesar; - va obține acces la orice amplasamente, facilități şi locații necesare pentru prestarea serviciilor; - cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va furniza autorității contractante traseele planificate şi stabilite pentru fiecare vehicul, inclusiv numărul de angajați pe fiecare vehicul/utilaj pentru a facilita monitorizarea executării tuturor activităților. Rutele şi orarul de parcurs vor respecta normele de sănătate şi siguranță, ținând seama de nivelul de zgomot şi asigurând confortul lucrătorilor la temperaturi extreme. Traseele şi orarul de parcurs vor fi coordonate în funcție de orarul de funcţionare al Statiei de sortare deşeuri şi al depozitului de deşeuri de la Ghizela; - cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va trimite autorității contractante manualele şi documentele specificate mai sus. Aceste manuale vor fi revizuite anual, actualizate şi republicate de câte ori va fi necesar. 5. Operatorul îşi va finaliza în timp util obligațiile prevăzute în prezentul capitol conform cu 25

Programul de Operare a Serviciilor şi va anunța autoritatea contractantă de orice abateri anticipate sau efective de la datele stipulate în Programul de Operare a Serviciilor, imediat ce va fi posibil, explicând toate motivele existente. 6. Operatorul va accepta amendarea Programului de Operare a Serviciilor şi a cerințelor tehnice din prezentul Caiet de Sarcini ori de câte ori va fi necesar, ca urmare a modificării regulamentelor locale privind gestionarea deşeurilor, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementări naționale. 7. În perioada de mobilizare, operatorul va prezenta autorității contractante dovezile care confirmă: a). constituirea garanţiei de bună execuție, conform clauzelor contractuale; b). încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate prin contract. c). licențele eliberate de Autoritatea de Reglementare prin care operatorului i se acordă permisiune prestării serviciului în aria delegării; d). obținerea celorlalte autorizații necesare conform legii pentru începerea prestării serviciului. 8. Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către operator, părțile pot încheia Procesul- Verbal de predare-primire a bunurilor delegate de către autoritatea contractantă în vederea prestării serviciului, a cărui semnare marchează data de începere a contractului. CAPITOLUL XII INDICATORI DE PERFORMANȚĂ INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ pentru serviciile publice de salubrizare stradală INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Trimestrul Total I II m IV an 0 1 n 3 4 5 6 A INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI 11 MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CALITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de % % % % % calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la 100 100 100 100 100 numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități 12 MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE a)Numărul de coşuri de gunoi stradale amplasate, raportat % % % % % la numărul total angajat prin contract 10 40 40 10 100 b)Numărul de recipienți de precolectare deşeuri stradale % “% % % % (europubele 2401, containere tip), ca urmare a solicitărilor, 23 25 25 25 100 raportat la numărul total de solicitări c)Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantitățile de % % % % % servicii prestate, raportat la numărul total de reclamaţii 100 100 100 100 100 privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități d) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. c) care s- % % % % “% au dovedit justificate 10 10 10 10 10 e) procentul de solicitări de la lit. d) care au fost rezolvate % % % % % în mai puțin de 5 zile lucrătoare 90 90 90 90 90 f) Numărul de sesizări din partea agenților de protecția % % % “% % mediului raportat la numărul total de sesizări din partea 10 23 25 20 20 autorităților centrale şi locale 26

g) Numărul anual de sesizări din partea agenților de % % % % % sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din 6 4 5 5 5 partea autorităților centrale şi locale h) Cantitatea de deşeuri colectate selectiv raportată la % % % % % cantitatea totală de deşeuri colectate 1 1 l 1 1 i) Cantitatea totală de deşeuri sortate şi valorificate, % % “% % % raportată la cantitatea totală de deşeuri colectate 4 6 4 6 5 j) Penalităţile contractuale totale aplicate de autoritățile % “% % % % administrației publice locale, raportate la valoarea 4 6 4 6 5 prestației, pe activități k) Cantitatea totală de deşeuri colectate din locurile % % % % % neamenajate, raportată la cantitatea totală de deşeuri 15 15 15 15 15 colectate l) Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea % % % % % activității prestate, raportat la numărul total de reclamaţii 100 100 | 100 100 100 privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități m) ponderea din numărul de reclamaţii de la pct. ]) care s- % % % % % au dovedit justificate 5 $ 5 5 n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost % % % % % rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice 90 90 90 90 90 o) Valoarea aferentă activității de colectare a deşeurilor % % % % % totală facturată, raportată la valoarea totală rezultată din 90 95 100 95 95 valorificarea deşeurilor reciclabile 13 FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR a) Procentul de reclamaţii privind facturarea, rezolvate în % % % % % mai puțin de 10 zile 100 100 100 100 100 b) Valoarea totală a facturilor încasate raportată la % % % % % valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activități 90 100 95 95 95 c) Valoarea totală a facturilor emise raportată la % % % % % cantitățile de servicii prestate, pe categorii de activități 100 100 | 100 100 100 14 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE CETĂȚENILOR a) Numărul de sesizări scrise din partea cetățenilor, % % % % % raportate la numărul total de sesizări înregistrate 5 5 5 5 b) Procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într- % % % % % un termen mai mic de 30 de zile calendaristice 100 100 | 100 100 100 c) Procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi % % % % % întemeiat ș 5 5 5 2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI 21 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI a) Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de nr. nr. nr. nr. nt. către operator a obligațiilor din licență 2 3 2 3 10 b) Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului nr. nr. nr. nr. nr. rezultate din analizele şi controalele organismelor abilitate 1 1 0 1 3 22 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE a) Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri nr. nr. nr. nr. nr. datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din 1 1 2 1 5 cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității b) Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru % % % % “% situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată 50 50 50 50 50 27

aferentă activității c) Numărul de neconformități constatate de autoritatea nr. nr. nr. nr. nr. administrației publice locale, pe categorii de activități += CAPITOLUL XIII ÎNDREPTAR ORIENTATIV AL TARIFELOR Art. 42. Stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, se determină luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activității, pe baza Fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli şi a Memoriului tehnico - economic justificativ, prevăzut în Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007. Art. 43. Tariful calculat va fi aplicat numai după aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi va putea fi ajustat/modificat la propunerea fundamentată a operatorului o dată pe an, în baza fişei de fundamentare şi a memoriului tehnico — economic, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007. Nr. Activităţi UM Tarif lei, fără TVA Obs. crt. L Curăţenie căi publice Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea lei/1000mp căilor publice 2. Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, lei/1000mp aleilor, parcărilor publice, staţiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale d: Măturatul mecanizat al carosabilului şi lei/1000mp trotuarelor — — — — — În tarif se vor 4. Intreţinerea curățeniei străzilor şi lei/1000mp include şi prețul trotuarelor; străzi asfaltate şi balastate, materialelor parcări publice asfaltate şi pavate, stațiile folosite mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante 5. Spălatul carosabilului şi trotuarelor lei/1000mp 6. Stropitul carosabilului lei/1000mp 7 Curățatul rigolelor lei/1000mp 8. Colectarea, transportul, sortarea și lei/tonă depozitarea deşeurilor stradale 9. Acţiuni ecologice, evenimente lei/mc 10. Colectarea şi transportul deşeurilor lei/tonă provenite din locuințe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora UL Nivelarea mecanică cu buldozerul a lei/oră zonelor salubrizate prealabil ADMINISTRATOR PUBLIC ȘEF BIROU SALUBRIZARE ROBERT KRISTOF CĂLIN VICTOR FIAT 28

LISTA ANEXE la Caiet de sarcini salubrizare stradală Anexa nr. 1 - Căile de circulație pe care se execută măturatul manual, incluzând şi parcările de reşedinţă Anexa nr. la - Căile de circulație pe care se execută măturatul mecanic, incluzând şi parcările de reşedinţă Anexa nr. lb — Listă poduri şi pasarele Anexa nr. 2 - Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit şi răzuit rigola, incluzând şi parcările de reşedinţă Anexa nr. 3 - Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere zilnică a curățeniei Anexa nr. 3a — Stațiilor mijloacelor de transport în comun Anexa nr. 3b — Piețe volante în Municipiul Timişoara Anexa nr. 3c - Mal Canal Bega Anexa nr. 4 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timişoara Anexa nr. 5 - Proces - verbal de recepție zilnică Anexa nr. 6 — Formular ofertă tarife salubrizare 29

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROU SALUBRIZARE SC2017- / RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului public de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2017-25916/18.10.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Timişoara, prin care se propune aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara Facem următoarele precizări: În conformitate cu Legea nr. S1/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată art. 8, alin. (3) în exercitarea competențelor şi atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: d*1) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate; i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor - cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate şi aprobate de autoritățile de reglementare competente; În conformitate cu art. 6 alin. (1), lit. h.) din Legea nr. 101/25.04.2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, republicată, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce priveşte înflințarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având atribuții în domeniul elaborării şi aprobării caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C. În conformitate cu prevederile Ordinului AN.R.S.C. nr. 111/09.07.2007, punctul 2.2, privind aprobarea Caietul de sarcini — cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Caietul de sarcini se supune aprobării Consiliului Local al unității administrativ-teritoriale. Conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007, punctul 2.3. prevede că “pentru fiecare activitate a serviciului se va întocmi câte un caiet de sarcini, chiar dacă activitățile se prestează de acelaşi operator". Prezentăm următoarele aspecte: Serviciul public de salubrizare în municipiul Timişoara este prestat de către societatea RETIM Ecologic Service SA în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, care se încheie la data de 04.08.2018, iar pentru activitatea de deszăpezire, contractele cu nr. 5,6,7/24.01.2011 pentru sectoarele 1,2,3 şi 108/29.06.2011 pentru sectorul 6, încheiate cu RETIM Ecologic Service SA, respectiv contractele cu nr. 39, 40/22.02.2011 pentru sectoarele 4 şi 5 încheiate cu SC Drumuri Municipale Timişoara SA, se încheie la data de 30.04.2018. În vederea demarării procedurii de achiziție publică pentru încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Timişoara, conform cerințelor legislației în vigoare, este necesar a se aproba Caietele de sarcini aferente serviciilor mai sus menționate. 1

Conform Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara şi anexele 1-6 la acesta, activitățile prestate sunt următoarele: 1. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice: - Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, staţiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale; - Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor; - Întreținerea curățeniei străzilor şi trotuarelor; străzi asfaltate şi balastate, parcări publice asfaltate şi pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete; - Spălatul carosabilului și trotuarelor; - Stropitul carosabilului; - Curățatul rigolelor; - Colectarea, transportul, sortarea şi depozitarea deșeurilor stradale, depuneri clandestine. 2. Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activități de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. Conform Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara şi anexele 1-7 la acesta, activitățile prestate sunt următoarele: Il. Curățatul manual al zăpezii şi gheții; 2. Curățatul mecanizat al zăpezii: a) de pe carosabil cu lama de 3 m; b) de pe trotuare cu lama de 1 m -2 m; 3. Combatere polei şi gheaţă prin stropire cu soluție de clorură de magneziu, clorură de calciu, clorură de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune; 4. Încărcat și transportat zăpadă și gheaţă; 5. Împrăştiat manual/mecanic material antiderapant; 6. Curățat guri de scurgere din rețeaua de canalizare. Precizăm că activitatea de salubrizare a municipiului Timişoara, aglomerare urbană cu peste 300.000 de locuitori, trebuie să se desfăşoare în mod continuu, fără întreruperi, sincope în funcţionare, în vederea satisfacerii nevoilor comunității locale prin asigurarea unui grad de curățenie şi igienizare corespunzător a domeniului public şi menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație pe timpul iernii. În concluzie, propunem aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală şi a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Timişoara. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală şi a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Timişoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF ŞEF BIROU SALUBRIZARE CONSILIER CĂLIN VICTOR FIAT CALINA TRAPCEA Cod FO53-01, Ver.1