keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 139/19.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara

19.04.2011

Hotararea Consiliului Local 139/19.04.2011
pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 7112/08.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modificata precum si Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 50/1991;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;
Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată;
Avand in vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin Legea 650/2002, a Hotararii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000;
Având în vedere Hotararea de Guvern nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii in unele zone publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Documentele necesare pentru avizarea activitatii de comert stradal in zona publica a Municipiului Timisoara sunt prevazute in Anexa la Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 5/30.01.2007 - privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu, Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Poliţiei Locala a Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUN.TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR BIROUL AUTORIZARE Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu PUBLICITATE SI COMERT 7 Nr. SC2011 — 7112/08.04.2011 REFERAT Privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea 650/2002, precum si a Normelor metodologice de aplicare a 0.G. 99/2000 aprobata prin H.G. nr. 333/2003, art. 6 alin. (2) — “exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti , dupa caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism”. Luand in considerare H.G. 348/2004 cap. VIII, art. 27 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice in care se specifica :“ Comertul in pasaje publice, drumuri publice si strazi sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice, cu exceptia celor administrate special , in alte conditii decat in piete , se realizeaza in baza strategiei de dezvoltare a fiecarei localitati , adoptata de autoritatile administratiei publice locale si care are în vedere dezvoltarea si animarea strazilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale”. In prezent comertul stradal care se desfasoara pe raza municipiului Timisoara este autorizat in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr, 5/30.01.2007. Incepand cu anul 2007 , dupa aparitia Hotararii Consiliului Local nr. 5 s-au constatat unele neajunsuri care necesita a fi reglementate , astfel, pentru o mai buna desfasurare a activitatii comerciale pe raza municipiului este necesara revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara. Consideram oportuna a se adopta o hotarare prin care sa se realizeze modificari care sa duca la imbunatatirea exercitiului comercial . Precizam alaturat unele aspecte care au fost prevazute in noul Regulament : 1. In conformitate cu Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art.11 alin.(1) lit.a "Bunurile din domeniul pubkic pot fi date numai in administrare, concesionate sau inchiriate in conditiile legii ", iar conform art. 15 din aceeasi lege "Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii ". Astfel, vor fi propuse amplasamente de catre Institutia Arhitectului Sef pentru amplasarea mobilerului stradal (chioscuri, tonete, rulote, etc) in vederea

desfasurarii de activitati comerciale pe domeniul public, aprobate prin Hotarare a Consiliului Local . Aceste amplasamente vor fi scoase la licitatie publica cu respectarea legislatiei în vigoare. 2. S-au introdus prevederi conform carora societatile care solicita amplasarea mobilierului urban in fata punctului de lucru al socictatii trebuie sa prezinte acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea 0.G. nr.992000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, vizat la zi pentru punctul de lucru respectiv . 3. S-au introdus prevederi referitoare la obligatia comerciantilor de a întrerupe sau de a restrange activitatea in cazul efectuarii unor lucrari de utilitate publica sau in cazul in care functionarea pe acel amplasament este de natura a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor invecinate ; 4. S-a prevazut un capitol distinct , cap. VII cu definitii si clasificari in care sunt definiti termenii sau expresiile de natura comerciala utilizati in Regulamentul propus ; 5. S-a prevazut ,„ de asemenea, intr-o anexa la Regulament documente necesare pentru avizarea activitatii de comert stradal in zona publica a Municipiului Timisoara . 6. Totodata, au fost stabilite contraventii si sanctiuni pentru nerespectarea si incalcarea prevederilor cuprinse în Regulament . Propunem aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza municipiului Timisoara . Mentionam faptul ca in situatia aprobarii unei Hotarari a Consiliului Local care va adopta Regulamentul propus , se va revoca HCL 5/30.01.2007 care priveste desfasurarea comertului stradal pe raza Municipiului Timisoara . VICEP , Ing. RZ DIRECTOR PATRIMONIU, DIRECTOR ISM, Ec. AA C-TIN MIUT Arh. CIPRIAN SILVTY CADARIU SEF BIROU SEF SERVICIU, Ec. TD Ing. TEREZ KOLOZSI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa La HCL (30% Old REGULAMENT privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara CAP.I DISPOZITII GENERALE 1.1 Scopul regulamentului Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea si desfasurarea activitatilor comerciale stradale de lunga durata, sezoniere si ocazionale in zone publice din Municipiul Timisoara. Regulamentul se aplica fara exceptie atat pe domeniul public si privat al Statului Roman sau al Municipiului Timisoara, cat si pe proprietatea personala a persoanelor fizice sau juridice . 1.2 Domeniul de reglementare Art. 2 Prevederile prezentului regulament sc aplica: organizatiilor fara scop lucrativ, agentilor economici — persoane fizice autorizate, persoanelor juridice, intreprinderilor individuale si familiale care desfasoara activitati sociale, sportive, comerciale, sau presteaza servicii catre populatie: producatorilor directi, comerciantilor, organizatiilor si fundatiilor, institutiilor publice, etc, in zonele publice din Municipiul Timisoara . 1.3 Cadrul legal general de reglementare a domeniului : Art. 3 Activitatile in zonele publice sunt reglementate prin: Legea nr. 215/2001 — privind administratia publica locala ; Legea nr. 650/2002 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata; HG 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata; Hotararea Guvernului Romaniei nr. 955/2004 — pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; Legea nr. 50/1991 — privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; Legea 60/1991 - privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice; Legea nr. 12/1990 - privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite; Legea 571/2003 - privind Codul fiscal; 0.G. 92/2003 - privind Codul de procedura fiscala; Ordonanta nr.2/2001 - privind regimul juridic al contraventiilor; Legea nr.126/1995 - privind regimul materiilor explozive; Codul Civil, Cartea a III-a „Titlul III - Despre Contracte sau Conventii ; H.G. 584/2001 — privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban; Ordinul nr. 839/2009 — pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice.

CAP. II CATEGORII DE ACTIVITATI ECONOMICE DESFASURATE IN MUNICIPIUL TIMISOARA Art. 4. Nomenclator de produse ce pot fi comercializate pe domeniul public si privat al Statului Roman sau al municipiului Timisoara precum si pe proprietatea personala a persoanelor fizice si juridice : 1. activitati comerciale a). comercializare produse alimentatie publica, tip fast food , produse alimentare si nealimentare ambalate ; b). comercializare produse de panificatie si patiserie ; c). comercializare produse si preparate din carne ; d). comercializare inghetata in vitrina frigorifica ; e). comercializare pop corn, aparat/dozator inghetata, lapte; f). comercializare flori si aranjamente florale ; g). comercializare presa, carti , ziare si alte publicatii ; h). comercializare martisoare , bete Sf. Nicolae, alte produse care se preteaza acestui tip de comert; î). comercializare fructe si legume . 2. activitati comerciale ocazionale a). In perioada 23 februarie - 3 Martie — comercializare martisoare, etc ; b). Comemorare Ziua Mortilor — comercializare flori, coroane, candele si alte asemenea ; c). In perioada 02 - 06 Decembrie - comercializare bete Sf. Nicolae, etc ; d). Targul de Craciun si de Pasti — comercializare felicitari, cadouri, jucarii, podoabe de pom, obiecte de cult, etc . Art, 5. Comertul stradal poate fi clasificat astfel : S.I.functie de durata de desfasurare a activitatii : a). comert ocazional; b). comert sezonier; c). comert de lunga durata; 3.2, functie de locul amplasarii acestora: a). in zone pietonale, in fata unitatilor de profil se pot comercializa: flori , legume fructe, ziare si reviste, carti, produse de patiserie, cofetarie, vitrina frigorifica pentru inghetata si aparat pentru inghetata, cu exceptia chioscurilor si tonetelor (în fata acestora se poate amplasa doar Vitrina frigorifica pentru inghetata) b). in parcuri (doar in cazul in care au fost prevazute astfel de amplasamente in proiectul parcului) ; c). alte spatii publice . 5.3 functie de modul de amplasare: - pe baza acordului de functionare ambulant; 5.4. functie de structura de vanzare utilizata: a). chioscuri; b). tonete; c). triciclete, rulote, autospeciale sau alte tipuri de unitati mobile destinate desfasurarii de activitati comerciale; d). alte tipuri de mobilier urban specific pentru tipul de comert prevazut la pct. 5.2. lit. a;

CAP. III PROCEDURA DE AUTORIZARE Art.6 Amplasamentele pentru desfasurarea de comert stradal vor fi propuse de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara . Art.7 Activitatea de comert stradal in Municipiul Timisoara se desfasoara de catre agentii economici in baza acordului de functionare ambulant sau avizului pentru desfasurarea activitatii de comert stradal emis la cererea acestora, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament . Daca agentul economic renunta la amplasarea pe domeniul public a mobilierului urban sau inceteaza activitatea inainte de termenul aprobat prin acord/aviz trebuie sa inregistreze la sediul Primariei Timisoara — Biroul Autorizare Publicitate si Comert o cerere in care sa precizeze numarul acordului avizului si data incetarii activitatii. Cererea de anulare a acordului/avizului nu poate fi facuta retroactiv. Art.8 Pot fi atribuite fara licitatie publica amplasamentele situate in fata punctului de lucru fix, cu acelasi profil , cu exceptia chioscurilor si tonctelor, la cererea detinatorilor spatiilor comerciale respective, numai pentru cele prevazute la punctul 5.2 lit. a. Societatile care isi desfasoara activitatea intr-un punct de lucru fix si care solicita atribuirea unui spatiu în fata punctului de lucru pentru comercializare produse mai sus mentionate trebuie sa detina acord pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in conformitate cu Legea nr. 650/2002 pentru punctul de lucru fix . Art.9 Acordul de functionare ambulant sau avizul pentru desfasurarea activitatii de comert stradal se elibereaza cu plata anticipata a taxelor aferente . Perioada de valabilitate a acordului va fi de minim 30 zile cu posibilitatea de prelungire In cazul in care societatea detine acord de functionare ambulant si solicita prelungirea acestuia pentru perioada urmatoare va inregistra la sediul institutiei noastre doar cererea tipizata si o copie a acordului de functionare ambulant din perioada precedenta . Art.10 Desfasurarea activitatii de comert stradal in zone publice nu se poate realiza fara acordul/avizul emis de Primaria Municipiului Timisoara sau cu incalcarea mentiunilor din acesta . In cazul nerespectarii mentiunilor din acord/aviz, constatate de cel mult doua ori, acesta va fi retras definitiv. Masura retragerii definitive se stabileste prin dispozitia primarului, la propunerea agentului constatator. Art.11 Agentilor economici, intreprinderilor individuale si familiale precum si persoanelor fizice autorizate care au debite sau amenzi contraventionale neachitate, nu li se vor mai elibera acorduri/avize de functionare pana la achitarea tuturor obligatiilor financiare fata de bugetul local . Art.12 In cazul in care se constata amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat, acesta va fi ridicat deindata si neconditionat, prin masuri administrative. Art.13 Amplasamentele pentru desfasurarea exercitiilor comerciale stradale, cu exceptia celor de la art. 8 precum si a amplasamentelor de pe proprietatea personala a persoanelor fizice si juridice, vor fi atribuite în urma organizarii unor licitatii publice . Amplasamentele vor fi aprobate prin Hotarare a Consiliului Local. Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru participarea la licitatie vor fi stabilite prin caietul de sarcini, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local. Art. 14 Cu ocazia targurilor si a diverselor evenimente culturale si sportive se pot amplasa diferite tipuri de mobilier siradal, rulote sau vehicule comerciale, la cererea organizatorilor cu avizul Comisiei de Ordine Publica si a Biroului Autorizare Publicitate si Comert din cadrul Primariei Timisoara . Art15 In cazul prelungirii contractelor de inchiriere a terenului pentru desfasurarea activitatilor de comert stradal in derulare (comert cu flori, legume fructe , chioscuri) se vor aplica prevederile prezentului Regulament si regulile de drept comun . Art.16 Contraventiile prevazute in prezentul regulament se constata si se sanctioneaza de catre persoanele imputernicite de Primar . 3

CAP. IV OBLIGATIILE COMERCIANTILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE COMERT STRADAL Art. 17 Comerciantii care desfasora activitati de comert stradal au urmatoarele obligatii : 1. Sa desfasoare activitati de comert stradal în mod civilizat, cu respectarea normelor legale privind igiena si sanatatea publica, protectia consumatorilor, provenienta si calitatea marfurilor, protectia muncii ; 2. Sa utilizeze mijloace de cantarire autorizate, sa detina buletin de verificare metrologica a cantarelor ; 3. Sa afiseze datele de identificare (denumire si sediul social) si acordul/avizul de functionare stradal ; 4. Sa asigure expunerea estetica a produselor si afisarea în mod vizibil a preturilor ; 5. Sa utilizeze mobilierul avizat de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara cu respectarea suprafetei autorizate si a mentiunilor din acord; 6. Sa respecte ordinea, linistea publica si curatenia în perimetrul amplasamentului si sa nu creeze disconfort riveranilor ; 7. Sa nu aduca prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator ; Sa asigure si sa impuna personalului de deservire : a) echipament de protectie sanitara si ecuson cu date de identificare ; b) personalul de deservire sa detina documente de identificare si carnetul de sanatate . 9. Sa respecte orarul de functionare aprobat de Primaria Municipiului Timisoara la locul de desfasurare a activitatii de comert stradal; 10. Este obligatorie amplasarea recipientilor speciali pentru deseuri la locul desfasurarii activitatii comerciale. Este interzisa depozitarea marfurilor si a deseurilor in zona publica ocupata sau in perimetrul ei; 11, Pentru comerciantii care desfasoara activitatea comerciala in gherete, tonete, chioscuri, standuri, etc., este obligatoriu sa pastreze aspectul ingrijit al acestora, intervenind cu reparatiile, reconditionarile, lucrarile care se impun ori de cate ori este cazul ; 12. Orice activitate comerciala care se desfasoara pe artere sau in zone pietonale se autorizeaza cu conditia de a nu perturba circulatia pietonilor ; 13. Comerciantii care desfasoara activitati comerciale in zone publice sunt obligati sa intrerupa , sa suspende sau sa restranga activitatea in cazul efectuarii unor lucrari de utilitate publica sau in cazul in care functionarea pe acel amplasament este de natura a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor invecinate . CAP. V REGULI DE AMPLASARE A STRUCTURILOR DE VANZARE V.1. CHIOSCURI, TONETE Art.18. De la data adoptarii prezentului Regulament toate chioscurile si tonetele existente pe domeniul public si care nu detin contracte de inchiriere pentru teren sau acestea sunt expirate, cu exceptia obiectelor de mobilier urban destinate difuzarii si comercializarii presei si cartilor , care vor fi reglementate prinir-o hotarare ulterioara a Consiliului Local, vor fi ridicate de pe domeniul public de catre proprietarii acestora în termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament , in caz contrar, vor fi demolate pe cale administrativa pe cheltuiala proprietarilor acestora . Art.19 Noile locatii stabilite de administratia publica locala pe domeniul public pentru amplasarea chioscurilor si tonetelor destinate comercializarii produselor alimentare sau nealimentare, pentru prestarea serviciilor se inchirieaza prin licitatie publica, in conditiile legii, prin incheierea unui contract de 4

inchiriere. Pretul care se liciteaza pentru ocuparea domeniului public porneste de la valoarea stabilita prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale pentru zona A, respectiv pentru zonele B, CsiD. Art. 20. Amplasamentele (pentru care se vor obtine aviz unic si carte funciara la zi de catre Institutia Arhitectului Sef) precum si modelele agreate a chioscurilor si tonctelor se stabilesc de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local. Art. 21. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca structurile de vanzare sunt urmatoarele : - sa asigure conditiile corespunzatoare pentru expunerea, pastrarea si protejarea marfurilor ; - dimensionarea se va face in functie de zona si destinatie fara insa ca aceasta sa depaseasca suprafata maxima admisa de 25 mp; - sa asigure spatiu suficient pentru deservirea clientilor , fara a depasi suprafata acestuia si fara a depozita produse pe trotuar. Art. 22. Durata inchirierii este de 5 ani, putand fi prelungita potrivit regulilor de drept cormn. Art.23. Pentru amplasarea chioscurilor si tonetelor la locul adjudecat prin licitatie publica , comerciantul va solicita autorizatie de construire, in conditiile legii , de asemenca, comerciantul este obligat sa obtina acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in conformitate cu Legea nr. 650/2002. In situatia in care in locatia pe care a fost amplasat chioscul sau toneta se efectueaza lucrari de utilitate publica care impun incetarea contractelor de inchiriere inainte de ajungere la termen, acestea se vor ridica de catre proprietari de pe domeniul public la somatia prealabila a Primariei Timisoara, urmand a fi amplasate temporar pe un alt amplasament stabilit de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local . In cazul in care situatia permite, chioscurile sau tonctele vor reveni pe vechiul amplasament . Somatia se expedieaza cu cel putin 30 de zile inainte de data limita a ridicarii chioscurilor sau tonetelor . Art. 24. Chioscurile si tonetele pot fi racordate la utilitati urbane pe cheltuiala comerciantului si cu riscul determinat de o dezafectare prematura a acestora . Art. 25. Conditiile pentru participarea la licitatie in vederea ocuparii terenului prin amplasarea de chioscuri si tonete pe domeniul public vor fi prevazute in Caietul de sarcini aprobat prin Hotarare a Consiliului Local. Art. 26. 1). Acordul de functionare ambulant pentru chioscuri si tonete de comercializare flori se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primariei Timisoara . 2). Cererea va fi insotita de documentele prevazute in Anexa la prezentul Regulament. V.2. RULOTE MOBILE Art. 27. Locatiile unde vor fi amplasate rulotele comerciale pe domeniul public vor fi stabilite de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara si vor fi ocupate prin licitatie publica de catre comerciantii interesati in conditiile respectarii legii si a prezentului Regulament prin incheierea unui contract de inchiriere . Pretul care se liciteaza pentru ocuparea domeniului public porneste de la valoarea stabilita prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale pentru zona A, respectiv pentru zonele B, CsiD. Art. 28. Amplasamentele (pentru care se va obtine carte funciara la zi de catre Institutia Arhitectului Sef) se stabilesc de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local. Art. 29. Durata inchirierii este de 5 ani, putand fi prelungita potrivit regulilor de drept comun.

Art. 30. In situatia in care in locatia pe care a fost amplasata rulota se efectueaza lucrari de utilitate publica care impun incetarea contractelor de inchiriere inainte de ajungere la termen, acestea se vor muta de catre proprietari de pe domeniul public la somatia prealabila a Primariei Timisoara, urmand a fi amplasate temporar pe un alt amplasament stabilit de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local. In cazul in care situatia permite, dupa terminarea lucrarilor, rulota va reveni pe vechiul amplasament . Somatia se expedieaza cu cel putin 30 de zile inainte de data limita a ridicarii rulotelor . Art.31, Pentru amplasarea rulotelor atat pe domeniul public cat si pe proprietatea personala a persoanelor fizice sau juridice este obligatoriu : a). utilizarea numai a rulotelor de tip comercial, omologate si inmatriculate in stare de functionare; b). sa detina autonomie privind utilitatile necesare functionarii (energie eletrica, apa, etc ) . Art.32. 1).Acordul de functionare ambulant pentru rulote pe domeniul public cat si pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primariei Timisoara . 2). Cererea va fi insotita de documentele prevazute in Anexa la prezentul Regulament. V.3 MOBILIER URBAN AMPLASAT IN FATA UNITATII DE PROFIL ( flori , legume fructe, ziare si reviste, carti, produse de patiserie, cofetarie, vitrina frigorifica pentru inghetata si aparat pentru inghetata) Art. 33. (1) In fata punctului de lucru al societatii cu acelasi profil atat pe domeniul public cat si pe proprietatea personala a persoanelor fizice sau juridice se poate amplasa mobilier urban pentru vanzare inghetata, flori , legume fructe, ziare si reviste, carti, produse de patiserie fara licitatie publica , dar, cu o suprafata nu mai mare de 6 mp , cu conditia sa nu afecteze circulatia pietonala si activitatea societatilor invecinate , iar produsele expuse spre vanzare sa corespunda profilului de activitate desfasurat la punctul de lucru respectiv. (2) In fata chioscurilor si tonetelor este interzisa amplasarea mobilierului urban (tarabe, pupitre, etc), standuri de expunere a marfii sau frigidere cu bauturi, sucuri, cu exceptia vitrinelor frigorifice de inghetata . (3) Pretul pentru ocuparea domeniului public este stabilit in conformitate cu valoarea stabilita prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale . Art. 34. Forma, dimensiunile si aspectul mobilierului urban se avizeaza de catre arhitectul sef . Art. 35. Pentru amplasarea mobilierului urban atat pe domeniul public cat si pe proprietatea personala a persoanelor fizice sau juridice este obligatoriu : a) sa asigure conditii corespunzatoare pentru expunerea , protejarea si pastrarea marfurilor ; b) sa se incadreze in specificul arhitectural al zonei Art. 36. 1). Acordul de functionare ambulant se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primariei Timisoara . 2). Cererea va fi insotita de documentele prevazute in Anexa la prezentul Regulament. VA. VEHICULE DESTINATE DESFASURARII DE ACTIVITATI COMERCIALE Art. 37. (1) In cazul vehiculelor specializate pentru comercializarea inghetatei si a produselor de tip fast- 6

food, patiserie, etc. sau alte tipuri de unitati mobile destinate desfasurarii de activitati comerciale, vehicule care trebuie sa fie de tip comercial, comerciantii isi vor stabili un traseu bine delimitat care se va aviza de catre Comisia de Circulatie . (2) Pretul pentru ocuparea domeniului public este stabilit în conformitate cu valoarea prevazuta prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale . Art. 38. 1). Acordul de functionare ambulant se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primariei Timisoara . 2). Cererea va fi insotita de documentele prevazute in Anexa la prezentul Regulament. VS COMERCIALIZAREA CARTILOR, LEGUMELOR, FRUCTELOR, FLORILOR, APARAT/DOZATOR INGHETATA, LAPTE Art. 39. Cartile, legumele, fructele , florile, aparat/dozator inghetata, lapte se pot comercializa in zone publice in locatiile stabilite de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local si ocupate prin licitatie publica de comerciantii interesati cu respectarea legislatiei in vigoare prin incheierea unui contract de inchiriere . Art. 40. Forma, dimensiunile si aspectul standurilor de expunere se avizeza de arhitectul sef . Art. 41. Pretul care se liciteaza pentru ocuparea domeniului public porneste de la valoarea stabilita prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale pentru zona A, respectiv pentru zonele B, CsiD. Art. 42. Durata inchirierii este de 5 ani, putand fi prelungita potrivit regulilor de drept comun . Art. 43. 1). Acordul de functionare ambulant se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primariei Timisoara . 2). Cererea va fi insotita de documentele prevazute in Anexa la prezentul Regulament . V.6 COMERCIALIZARE POP CORN IN STANDURI SPECIAL AMENAJATE Art. 44. Produsele tip pop corn se pot comercializa in zone publice in locatiile stabilite de catre Institutia Arhitectului Sef in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local si ocupate prin licitatie publica de comerciantii interesati cu respectarea legislatiei in vigoare prin incheierea unui contract de inchiriere . Art. 45. Forma, dimensiunile si aspectul standurilor de expunere se avizeza de arhitectul sef . Art. 46. Pretul care se liciteaza pentru ocuparea domeniului public porneste de la valoarea stabilita prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale pentru zona A, respectiv pentru zonele B, CsiD. Art. 47. Durata inchirierii este de 5 ani, putand fi prelungita potrivit regulilor de drept comun . Art. 48. 1). Acordul de functionare ambulant se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primariei Timisoara . 2). Cererea va fi insotita de documentele prevazute in Anexa la prezentul Regulament. V.7. COMERT STRADAL DESFASURAT CU OCAZIA UNOR SARBATORI SAU EVENIMENTE ORGANIZATE IN MUNICIPIUL TIMISOARA Art. 49. Cu ocazia unor sarbatori sau evenimente organizate în Municipiul Timisoara (cu exceptia perioadei de 23 Februarie -03 Martie, 02 - 06 Decembrie, Ziua Mortilor ) în zonele delimitate ale municipalitatii se pot aviza desfasurarea unor activitati comerciale specifice de catre Casa de Cultura si cuprinse în agenda manifestarilor culturale aprobate de Consiliul Local .

V.8. COMERT AMBULANT CU PRODUSE SPECIFICE UNOR EVENIMENTE Art.50. Cu ocazia unor evenimente organizate in Municipiul Timisoara, respectiv perioada 23 Februarie -03 Martie, 02 - 06 Decembrie, Ziua Mortilor in zonele publice delimitate ale municipalitatii se poate autoriza comercializarea unor produse specifice : martisoare, ravase, miniaturi reprezentative , bete Sf. Nicolae, candele, ctc . Art. 31, Numarul de amplasamente , perioada , conditiile se vor aviza de catre Comisia de Ordine Publica cu conditia obtinerii avizului pentru desfasurarea activitatii de comert stradal de la Biroul Autorizare Publicitate si Comert din cadrul Primariei Timisoara. Art. 32. Ocuparea amplasamentelor se face la cererea comerciantilor interesati, depusa in termenul stabilit in anuntul public comunicat cu acest prilej (prin afisaj la Primarie sau difuzat prin alte mijloace ). Amplasamentele se atribuie in limita numarului de locuri stabilite si in ordinea cererilor inregistrate la ghiseu cu conditia respectarii tuturor exigentelor stabilite de catre administratia locala in programul evenimentului . Art. 53. Pentru amplasamentele atribuite se datoreaza taxa de ocupare a domeniului public , taxa stabilita in conformitate cu valoarea prevazuta prin Hotarare a Consiliului Local privind impozitele si taxele locale. CAP.VI SANCTIUNI Art.54. Incalcarea dispozitiilor prezentului Regulament constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 200-1500 lei pentru nerespectarea dispozitiilor art. 10; art. 12; art. 17 alin. 4, 5,7, 8, 10, 11, 12, 13; art. 18 ; art. 21; art. 31; art. 33 alin. 1si2 ;art. 37 alin. 1 . Pentru nerespectarea prevederilor din art. 17 alin.1,2,3,9 comerciantii vor fi sanctionati conform prevederilor legale in vigoare. Art. 55. Contraventiile se constata si se aplica de catre agentii constatatori , imputerniciti ai Primarului . Art. 56. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile 0.G, nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , cu exceptia art. 28 si art. 29 . CAP. VII DEFINITII SI CLASIFICARI Art. 57. Definirea unor termeni utilizati pe parcursul regulamentului - agent economic — persoana fizica sau juridica autorizata, care în cadrul activitatii sale profesionale, fabrica, importa, depoziteaza, transporta sau comercializeaza produse, ori parti din acestea, sau presteaza servicii, definite in baza legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale. - consumator - orice persoana fizica, sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara, dobandesc, utilizeaza, ori consuma produse, sau servicii în afara activitatii profesionale; - comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati de comercializare a produselor si serviciilor de piata; - comert stradal - comert, cu caracter permanent, sezonier, sau ocazional, desfasurat pe domeniul public, in afara spatiului magazinelor, de regula in zone cu intensa circulatie pietonala, pe strazi, trotuare, pasaje publice, sau orice zona destinata folosintei publice. - comert ambulant - activitatea de comercializare cu amanuntul realizata prin vanzarea in mai multe locatii, pe unitati (standuri) mobile, rulote, sau in vehicule special amenajate - comert ocazional — activitatea de comert stradal desfasurata cu ocazia anumitor evenimente, pe o perioada limitata de timp;

Anexa la Regulament aprobat prin HCL sec ice nice n nn vei Documente necesare pentru avizarea activitatii de comert stradal in zona publica a Municipiului Timisoara 1. Documente necesare in vederea eliberarii avizului pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu mărţişoare/beţe Sf. Nicolae , etc. pe teritoriul municipiului Timişoara e Copie buletin de identitate sau carte de identitate în cazul persoanelor fizice; + Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului în cazul agenților economici; + Cereretip. 2. Acte necesare pentru obținerea acordului de funcționare ambulant în vederea desfăşurării activității de comerț stradal in mobilier urban în fața punctului de lucru cu acelasi profil ( flori , legume fructe, ziare si reviste, carti, produse de patiserie, cofetarie, vitrina frigorifica pentru inghetata si aparat pentru inghetata ) : 1, Cerere tipizată; 2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii 359/2004); 3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local — obţinut de la Direcţia Fiscală); 4. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil amplasamentul unde se solicita amplasarea mobilierului — obţinut prin cam.12 -— de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru; 5. Plan de încadrare 1:5000 - obţinut prin cam. 12 - de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru; 6. Proiect, poza în care să fie prezentat tipul de mobilier de comerţ stradal utilizat ; 7. Activitatea de comercializare îngheţată , produse de patiserie, etc necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce; 8. Acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in baza Legii 650/2002 pentru punctul de lucru fix; 9. Extras de carte funciară, dacă este cazul pentru teren proprietate personala a persoanelor fizice sau juridice precum si contract de inchiriere/comodat a terenului, daca este cazul . 3. Acte necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare ambulant în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal in chioscuri, tonete de flori pe amplasamente adjudecate la licitatie publica : 1, Cerere tipizata; 2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii 359/2004); 3. Certificat fiscal (din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local - obţinut de la Direcţia Fiscală); 4, Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil amplasamentul — obţinut prin cam.12 - de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru ; 5. Plan de încadrare 1:5000 - obţinut prin cam. 12 - de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru ; 6. Proiect intocmit de un proiectant autorizat în care să fie prezentat modelul de chiosc, toneta avizat de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara ; 7. Contract de inchiriere a domeniului public , 4. Acte necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal în rulotă comercială , comert cu legume fructe, flori, carti, pop corn etc pe amplasamente adjudecate la licitatie publica : 10

- comert sezonier - activitatea de comert stradal desfasurata in perioade de timp determinate, de regula in sezoanele turistice; - punct de desfasurare a activitatii — spatiu public delimitat in cadrul amplasamentului avizat de Institutia Arhitect Sef pus la dispozitia partenerilor pentru desfasurarea activitatii ; - comert stradal în puncte fixe - activitatea de comercializare in orice structura de vanzare cu amanuntul realizata pe amplasamentele stabilite ; - structura de vanzare/promovare - spatiul de desfasurare a unuia, sau mai multor exercitii comerciale; - chiosc stradal — constructie usoara, de mici dimensiuni, temporara, avand una din laturi (sau mai multe) deschise, amplasata pe strazi si in zone publice, din care se vand: flori, ziare, reviste, tigari, sucuri, alte produse; - toneta — structura de vanzare deschisa, taraba, la care se vand, pe strada, articole marunte, dulciuri, racoritoare, etc; - autospeciale — structura de vanzare specializata montata pe un mijloc de transport (autospeciala, remorca, tricicleta, etc.) utilizata pentru vanzarea sau expunerea anumitor produse . DIRECTOR ARHI SEF, Ec. NICUSOR C-TÎN MIU Arh. CIPRIAN ȘIL, CADARIU SEF BIROU SEF SERVICIU Ec. ALINA GHERMAN Ing. TEREZ KOLOZSI a |

. Cerere tipizată ; - Certificat de înregistrare obţinut de la Oficiul Registrului Comertului; Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local — obtinut de la Directia Fiscala , Contract de inchiriere a domeniului public; Activitatea de alimentatie publica necesita document de avizare sanitara ; - Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca rulota este de tip comercial; - Contract de inchiriere/comodat a rulotei, daca este cazul; Proiect, poza în care să fie prezentat tipul de mobilier de comerţ stradal utilizat . WINE 5. Acte necesare pentru desfasurarea de activitati comerciale în vehicule specializate : 1, Cerere tipizată: 2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii 359/2004); 3. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil traseul - obţinut prin cam.12 - de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru; 4. Plan de încadrare 1:5000 - obţinut prin cam. 12 — de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru; 5. Poză în care să fie prezentat tipul de vehicul comercial utilizat ; 6. Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca vehiculul destinat desfasurarii de activitati comerciale este de tip comercial; 7. Contract de inchiriere/comodat a vehiculului, daca este cazul 8. Activitatea de comercializare îngheţată „patiserie, cofetarie si de alimentatie publica necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce ; 9. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local - obtinut de la Directia Fiscala ; 10. Avizul Comisiei de circulatie , 6. Acte necesare pentru desfasurarea de activitati comerciale in rulote comerciale care functioneaza pe proprietatea personala a persoanelor fizice sau juridice: 1, Cerere tipizată; 2. Acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator cu obţinut de la ORC in baza Legii 359/2004); 3. Plan de situaţie 1:500 pe care se va marca vizibil locul amplasarii — obţinut prin cam.12 - de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru; Plan de încadrare 1:5000 — obţinut prin cam. 12 — de la Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru; Poză în care să fie prezentat tipul de vehicul comercial utilizat ; Carte de identitate, talon din care sa reiasa faptul ca rulota este de tip comercial; Contract de inchiriere/comodat a rulotei, daca este cazul ; Activitatea de comercializare îngheţată „patiserie, cofetarie si de alimentatie publica necesită document de avizare sanitar-veterinară a laboratorului în care se produce ; = oo 9. Certificat fiscal din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul local - obtinut de la Directia Fiscala ; 10, Extras de carte funciară pentru teren proprietate personala precum si contract de inchiriere/comodat a terenului, daca este cazul , DIRECTOR, Ec. NICUSOR C-TIN MIUT SEF BIROU, Ec. ALINA GHERMAN U- 11