keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 185/23.04.2019 privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a contractului de închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioscuri, tonete

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 185/23.04.2019
privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a contractului de închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioscuri, tonete


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-8508/05.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-8508/05.04.2019 al Biroului Autorizare Activităţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-8508/05.04.2019;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 8508/08.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 339/2011 privind aprobarea aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a contractului de închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioscuri, tonete;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 23.04.2019;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Simion Moşiu, în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată:


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/2011, pe o perioadă de maxim 1 an de zile de la data expirării termenului contractelor de închiriere aflate în vigoare, în aceleaşi condiţii contractuale, cu posibilitatea prelungirii doar cu aprobarea Consiliului Local.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze actele adiţionale la contractele de închiriere.

Art. 3: Prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere se va face potrivit regulilor de drept comun şi conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 139/2011.

Art. 4: Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în condiţiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 339/25.10.2011 a aplasamentelor pentru care nu au fost depuse cereri de prelungire a valabilităţii contractelor de închiriere în termenul de valabilitate a acestora.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Autorizare Activităţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi ;
- Direcţiei Economice
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Autorizare Activităţi Comerciale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

COD FO53-03, Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SC2019-8508/05.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011

privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor privind elaborarea și

prezentarea ofertei și a contractului de închiriere pentru scoaterea la licitație publică

deschisă a aplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioscuri, tonete

Prin Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de

piață, aprobată prin Legea nr.650/2002, precum și a Normelor metodologice de aplicare a

O.G.99/2000 aprobată prin H.G. nr.333/2003, art.6 alin.(2): exercitarea activității de comercializare

în zone publice este supusă acordului autorităților administrațiilor publice locale sau ale sectoarelor

municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora și a planurilor

de urbanism.

Prin HG nr.348/2004 cap. VII, art.27 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii

de piață în unele zone publice, comerțul în pasaje publice, drumuri publice și străzi sau în special,

în alte condiții decât în piețe, se realizează în baza strategiei de dezvoltare a fiecărei localități,

adoptată de autoritățile administrației publice locale și care are în vedere dezvoltarea și animarea

străzilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale.

Prin HCLT nr.339/2011 a fost aprobată închirierea domeniului public pentru amplasare

construcții cu character provizoriu-chioscuri pe o perioadă de 5 ani de la data predării domeniului

public. Conform proceselor verbale de predare-primire a terenului către locatari, aceastea au fost

predate în cursul anului 2014 urmând astfel ca valabilitatea contractelor de închiriere să expire în

scurt timp.

Având în vedere că în acest mod se face venit la bugetul local, ceea ce duce la o crestere

economică în condițiile în care chiriașii terenurilor dau dovadă de bună credință achitându-și la

termen obligațiile financiare și respectând clauzele contractuale.

COD FO53-03, Ver.1

Având în vedere că în zonele în care se află amplasate chioșcurile s-a constatat necesitatea

desfășurării activității comerciale de tip comercializare produse de alimentație publică și produse

nealimentare.

Urmare a celor de mai sus considerăm necesară și oportună promovarea proiectului de

hotărâre privind aprobarea prelungirea cu 5 ani a valabilității contractelor de închiriere aflate

în vigoare, în aceleași condiții contractuale.

PRIMAR NICOLAE ROBU ȘEF B.A.A.C ILIE COSMIN PETROVICI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

COD FO53-01, Ver.1 

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SC2019-8508/05.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011 privind aprobarea

Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor privind elaborarea și prezentarea ofertei și a contractului de

închiriere pentru scoaterea la licitație publică deschisă a aplasamentelor în vederea ocupării

domeniului public cu chioscuri, tonete

 

Prin HCLMT nr.339/2011 a fost aprobată scoaterea la licitație publică deschisă a 22 locații pentru

pentru amplasare de chioscuri, tonete pe domeniul public al Municipiului Timisoara cuprinse in Anexa nr. 1

pct. (a) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 si individualizate conform planurilor de situatie

scara 1:500 anexate care fac parte integranta din Caietul de sarcini si anume amplasamentele situate pe str.

Proclamatia de la Timisoara, Calea Stan Vidrighin - Calea Buziasului , str. Polona, Maresal Prezan colt cu

Versului, Iosif Bulbuca colt Calea Martirilor, b-dul Sudului, str.Astrilor , str.Maresal Alexandru Averescu

LIDIA , str. Ion Barac, str. Dobrogea, str.Gh. Lazar/Timis, calea Buziasului - complex comercial , Piata

Mocioni , Calea Sagului/Liviu Rebreanu, str.Daliei/Lascar Catargiu, Aleea Studentilor-2 amplasamente , Sf.

Apostoli Petru si Pavel, calea Buziasului colt cu Matei Millo , Aries colt cu Liviu Rebreanu, Mures colt cu

calea Sagului, Calea Buziasului colt cu 1 Decembrie.

Amplasamentele mai sus menționate au fost scoase la licitație publică deschisă urmare a căreia pe

acestea au fost amplasate chioșcuri pentru comerț cu produse alimentare și non alimentare, în suprafață de

câte 25 mp.

Chiria pentru folosința terenului a fost stabilită în urma adjudecării la 2 lei/mp/zi, chirie care a fost

indexată anual cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică a României.

Urmare a licitației au fost întocmite procese verbale de predare primire a terenului și au fost încheiate

contracte de închiriere a domeniului public pe o perioadă de 5 ani de la data întocmirii proceselor verbale.

Biroul Autorizare Activități Comerciale a primit solicitări din partea operatorilor economici prin care

aceștia au cerut prelungirea contractelor de închiriere.

Conform prevederilor art.6 din Contractul de închiriere acesta poate fi prelungit potrivit regulilor de

drept comun în conformitate cu HCLMT nr.139/2011 pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de

desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara, la cererea locatarului, dacă

aceasta a fost înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara în perioada de valabilitate a contractului.

COD FO53-01, Ver.1 

Având în vedere faptul că prin închirierea terenurilor aparținând domeniului public în scopul

amplasării de construcții cu character provizoriu-chioșcuri pe raza Municipiului Timișoara, faptul că prin

ocuparea domeniului public se încasează sume de bani care se fac venit la bugetul local și faptul că în

conformitate cu prevederile art.23 din Regulamentul aprobat prin HCLMT nr.139/2011 pentru amplasarea

chioșcurilor și tonetelor la locul adjudecat la licitație publică, comerciantul a solicitat și obținut autorizație

de construire, considerăm oportună prelungirea contractelor de închiriere.

Având în vedere cele arătate mai sus,

P R O P U N E M :

Aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere a terenurilor aparținând domeniului

public încheiate în baza HCLMT nr.339/2011, pe o perioadă de 5 ani de la data expirării termenului

contractelor de închiriere aflate în vigoare, în aceleași condiții contractuale.

Totodată propunem împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara să semneze actele adiționale

la contractele de închiriere.

Prelungirea valabilității contractelor de închiriere se va face potrivit regulilor de drept comun și

conform HCLMT nr.139/2011.

În cazul amplasamentelor pentru care nu au fost depuse cereri de prelungire a valabilității

contractelor de închiriere, acestea se vor scoate la licitație în condițiile HCLMT nr.339/25.10.2011.

ADMINISTRATOR PUBLIC, ROBERT KRISTOF DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST FLORIN RAVASILA DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST MIHAI BONCEA ŞEF B.A.A.C, ILIE COSMIN PETROVICI ÎNTOCMIT, ELENA TRIFU