keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 301/27.09.2011 privind aprobarea amplasamentelor chioşcurilor şi a rulotelor, locaţiilor de comercializare a florilor, cărţilor, popcorn-ului, aparatelor de îngheţată, legumelor, fructelor, şi a modelelor de chioşcuri agreate, conform art. 20, art. 27 şi art. 39 din Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011

27.09.2011

Hotararea Consiliului Local 301/27.09.2011
privind aprobarea amplasamentelor chioşcurilor şi a rulotelor, locaţiilor de comercializare a florilor, cărţilor, popcorn-ului, aparatelor de îngheţată, legumelor, fructelor, şi a modelelor de chioşcuri agreate, conform art. 20, art. 27 şi art. 39 din Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-20660/19.09.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 20 , art.27 şi art.39 din Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Lista cu amplasamentele chioşcurilor şi a rulotelor, locaţiile pentru comercializarea florilor, cărţilor ,popcorn-ului, îngheţatei legumelor şi fructelor conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Lista cu modele agreate a chioşcurilor conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

FIA SCHEME DE PLANIMETRICA adam [__] Unitate frigorifica exterioara Spatiu servire / depozitare [] Spatiu deservit cotele de gabarit pe inaltime sunt obligatorii. * dimensiunile in plan suporta adaptari si corelari in functie de locatie si cerinta utilizator, pastrand caracterul de "continator" al chioscului

CHIOSC URBAN Pentru uz comercial general (alimentatie publica, etc) Rampa acces LL FI E 3 Frigider bauturi 2x60/80 sau 1X120/60 ERE L SL SLLL LL La LL PE OS SL LL 4 CE ATATA d — 7 Ki = d 371 <] Ki ă Usa acces SS SSL i e a E d Frigider bauturi 5 Hi] sau 1x120/60 Oliciu servire 2 mă d K mmm E z ++ pentru persoane cu dizabilitati Sigla luminoasa Litere volumetrice din plexigias Numar identificare locatie Placaj tip PANEL Tamplarie aluminiu culoare grafit Caseta luminoasa din PVC Profil metalic laminat tip "O! PI aaa LILI A II 7 Unitate climatizare externa, montata pe fatada posterioara Jgheab ascuns Unitate climatizare interna Burlan aplicat de sectiune rectangulara Invelitoare structura metalica rectangulara termoizolatie - vata minerala placare exterioara - metalica sau membrana plare interioara - gips-carton Perete structura metalicaTectangulara termoizolatie - vata minerala placare exterioara tip PANEL " “placare interioara - gips-carton Pe EL SLSL LL SL LL SL SL LSLSLLLL 3.21 213 IE LT ll TTF TFT birou arhitectură adam

Pentru uz comercial general (alimentatie publica, etc) + 335 + SELL LSLLL LL LL, SSL LLS SL SES = Z m epozitare Depozitare epozitare t a e & m Oficiu servire m o $ _ N == E R 52 e â să os - ss ss că 70 2 TF 331 TTL LLLSLLLL LSLLLLLL LLS LL LL SL LL SSL ZII FRI TITI TIE | Sectiune Finisaj exterior recomandat pentru zona centrala: Lambriu lemn tratat, baituit si finisat mat. TI birou arhitectură adam

Sigla luminoasa Raft rabatabil / usa Lambriu de lemn Geam vertical PREZ LARA SA 3.00 Suprafata: 3.6mp cu sistem culisant la Raft rabatabil / Usa rafturi [. + arhitectură birou adam

ă : n 5 m 3 C 8 — E _ O = o am C 2 [0] o — m + E % 7? o 3 2 2 > s SE 5 E > 5 5 8 0 E 32 65 + — _ SS XS A X A Ă Sg Ă >DE i — E = 2 e CE = SE SE. | ua / = EBE / / / / / — — — _ + Î OSL OSL N2 NYaun ISOIHD arhitectură birou adam

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ŞEF SERVICIUL AUTORIZARE SI CONTROL CONSTRUCȚII 8d. Constantin Diaconovici Loga, nr, î, 300030 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro ” E ati PROCEDURĂ DE A E SE SC2011-20660/19.09.2011 P Dr.ing. G TUHANDU REFERAT Cu privire la adoptarea amplasamentelor chioşcurilor şi rulotelor , locaţiilor de comercializare a cărților , legumelor, fiuctelor,florilor, aparatelor de înghețată şi a modelelor de chioşcuri agreate , conform art. 20 , art.27 şi art. 39 din Regulamentul privind condițiile de desfăşurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timişoara , aprobat prin H.C.L. 139/19.04.2011 Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul privind condițiile de desfăşurare a activităților de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara , aprobat prin H.C.L. 139/19.04.2011, potrivit căruia amplasamentele Municipiului Timişoara şi vor fi adoptate prin Hotărâre a Consiliului Local, Având în vedere prevederile art. 27 din Regulamentul privind condițiile de desfăşurare a activităților de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara , aprobat prin H.C.L. 139/19.04.2011, potrivit căruia amplasamentele unde vor fi amplasate rulotele se stabilesc de către Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi vor fi adoptate prin Hotărâre a Consiliului Local , Având în vedere prevederile art.39 din Regulamentul privind condițiile de desfăşurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timişoara , aprobat prin H.C.L. 139/19.04.2011, potrivit căruia locațiile unde se pot comercializa cărțile , legumele, fructele, florile, aparatele de înghețată , se stabilesc de către Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi vor fi adoptate prin Hotărâre a Consiliului Local , Supunem spre adoptare Consiliului Local : -Lista Anexă 1 cu amplasamentele a chioşcurilor şi a rulotelor, locațiile pentru comercializarea : cărților , legumelor, fructelor, florilor, aparatelor de înghețată , stabilite de către Instituţia Arhitectului Şef Pentru locaţiile chioşcurilor a fost solicitat şi s-a obținut Avizul Unic favorabil Lista este însoţită de extrase de carte funciară la zi pentru amplasamenteie chioşcurilor şi rulotelor conform conform H.C.L. 139/19.04.2011 -Lista Anexă 2 cu modele agreate a chioşcurilor ARHITECT SEF: SEF SERVICIU AUTORIZARE SE CONTROL CONSTRUCȚII: Arh. Ciprian Cădariu Ing. Kolozsi Terez l Ing.Doina ile CONSILIER JURIDIC: ml CI, Red./Dact. CC. a ati a La pn 1 = -i Dact. 2 exemplare — 45 TTT Pagina 1/1

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 a) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERT STRADAL CU CHIOSCURI Amplasament CF/ TOP Nr.amplasamente | di iisoare | 1|Proclamatia de la Timisoara TOP 339 1 | dle vargan Cola uzi [TOBE 2|Stan Vidrigan-Calea BUZIASULUI TOP 8541 1 CF 2123, TOP 1057-1063/34- 36; 1064-1071; 1076/1- 3|Polona CF 33432 WI Mart.loan Stanciu colt cu Constantin Brailoiu( TOP 4|Stegarilor cu Naturii) 26546/1/1/1/1/1 1 [sr Pr et PP 5|75-77 TOP 29077 1 CF 19266 TOP 14165/2/1/1/1/1; Iosif Bulbuca colt Cal.Martirilor 1989 ( 6lL.Rebreanu/Calea Martirilor) 14165/2/1/171/4 | | [CF 53759 top 7|B-dui Suduiui - COLT CU Aiesa Asiriior ZA i î i CF 53892 top S|Astrilor 29257 1 1] CF 407268 9|Maresal Al.Averescu LIDIA top 30335 1 CF 401383 10|lon Barac (lon Barac colt cu B-dul Dambovita) top 16230/1/1/1/4 1 CF 44288 top 11|Dobrogea 28244 1 CF 16897 top 17349; 17353- 12|Gen.lon Dragalina coli cu Republicii 17356/13 1 CF 403322 13| Gheorghe Lazar/ Timis top 26146 1 CF 411228 14|Coriolan Brediceanu-Piata 700 top 1073 3 CF 411228 15| Coriolan Brediceanu-Piata 700 top 1073 4 CF 405856 16|Calea Buziasului- Complex comercial top 28903/1/1/1 1 CF 430294 top 17| Piata Mocioni-Sinaia platou 17198 1 CF 415834 18|Calea Sagului/L.Rebreanu-PROFI top 26274/1 1 CF 412444 top 19|Daliei/Lascar Catargiu 9383 1 [ca lepsa] 2 20|Aleea Studentilor top 9440 2

PIATA NOUA | 22|PIATA NOUA TOP 29861/1/1 1 coteu tite lopata] 1 23|Calea Buziasului colt cu Matei Millo top 28990 CF 413239 TOP TOALETA 24|Aries colt cu Liviu Rebreanu [aaa oma SETI E Mures colt cu Calea Sagului top 26299 cas Duztulicote 1] Calea Buziasului colt cu 1 Decembrie TOP 8541 1 31 Intocmit: consilier Cornelia Doina Giurgi cu

ANEXA 1 b) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERT STRADAL CU RULOTA em | Amplasament CE/ TOP Nr.amplasamente CF nr. 404929 (provenita Splaiul Tudor Vladimirescu- vis a vis de Regionala |din conversia CF 2) 1JCFR TOP 16952/1/1 n din conversia CF 116417) 2|Calea Sagului colt cu Ana Ipatescu TOP 26404/1/1/1 CF419387 (provenita din conversia CF 8367) 3|General Dragalina, nr.37-39 TOP 17359-17362/5 1 Surorile Martir Caceu-Intrarea cu FC.Ripensia 5|Calea Torontalului colt cu lon Inculet CF nr.413882 (provenita CF nr. 406491 (provenita din conversia CF 41489) TOP 27842/1 CF 407721 (provenita din conversia CF 6) TOP 23142/11 IOF nr. 420305 (provenia | din conversia CF 53940) TOP 29305/2 CF 401383 (provenita din conversia CF 16342) TOP 16230/1/1/1/4 G|B-dul losif Bulbuca- giratie AEM 7|lon Barac (lon Barac colt cu B-dul Dambovita) CF nr. 408592 (provenita din conversia CF 1517 TOP 6751 CF 419849 (provenita din conversia CF 117455) , TOP 9498/2; CF 409917 (provenita din conversia CF 117455) , 8|Andrei Saguna colt cu Baba Dochia 9|Aleea Studentilor TOP 9497/2 CF 415903 TOP 1057- 1063/34-38; 1064-1071; 10[Polona nr.2 10786/1/2/2/1/1/111 intocmit: consilier Cornelia Doina Giurgi —

ANEXA 1 c) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERT STRADAL CU FLORI B-dul Republicii colt Gen.lon Dragalina Calea Buziasului Spitalul Judetean Simion Barnutiu colt cu Dorobanti : | slana Ipatescu colt cu Calea Sagului &|Cal.Torontalului platou ETTI C.Porumbescu colt cu G Doja-langa scoala si 7 |biserica in fata la Casa Tineretului 10|Aurelianus 11|Piata Traian-platou 12|Aleea CFR -Gara Mica 13|B-dul Revolutiei-platou Parcul Copiilor Proclamatia de la Timisoara--platou ceas 14|floral Bega 15|Piata Victoriei -Lenau 16|Piata Mocioni-Sinaia platou 17|B-dul Dambovita-platou 18|Traian Grozavescu-Casa casatoriilor 1 Decembrie - Sala Olimpia -vis a vis de statia 20|Calea Sagului/ L.Rebreanu - parcare intocmit: consilier Cornelia Doina Giurgi A

Ha 304 ANEXA 1 d) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERT STRADAL CU CARTI Nr. ri. Amplasament Nr.amplasamente Proclamatia de la Timisoara-platou magazin 1|Bega str.1 Mai- intre Piata Libertatii 2 si 2|Sf.Gheorghe 1 Piata Huniade- MODEX 5 Piata Traian-platou Brediceanu nr.2-Piaţa Libertăţii întocmit: consilier Cornelia Doina Giurgi

HOL 3oi ANEXA 1 e) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERT STRADAL CU POPCORN crt. |Amplasament Nr.amplasamente | aleosminul langa Gen.25 Parcul Adolescentei Gen Dragalina colt cu B-dul Republicii Piata Doina-platou IE 1 4 1 ui | Mar.Al.Averescu/Drubeta | 12iBrediceanu colt 1 Mai 13|Brediceanu nr.2 14|Brânduşei nr.10 Brediceanu-Piaţa 700-statia RATT Zborului nr.8 intocmit: consilier Cornelia Doina Giurgi A

ANEXA 1 f) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERT STRADAL CU INGHETATA ri. [Amplasament Nr.amplasamente 3 August 1919 intrare Parcul copiilor B-dul Dambovita-platou complex comercial 4 consilier Cornelia Doina Giurgi ud

ANEXA 1 g) AMPLASAMENTE PROPUSE PENTRU ACTIVITATEA DE COMERT STRADAL CU LEGUME FRUCTE 4