keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 339/25.10.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoatere la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu chioscuri, tonete

25.10.2011

Hotararea Consiliului Local 339/25.10.2011
privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoatere la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu chioscuri, tonete


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 22837/13.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata;
Luand in considerare Hotararea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 privind aprobarea amplasamentelor chioşcurilor şi a rulotelor, locaţiilor de comercializare a florilor, cărţilor, popcorn-ului, aparatelor de îngheţată, legumelor, fructelor si a modelelor de chioscuri agreate conform art. 20, art. 27 si art. 39 din Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011 ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modificata precum si Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicata;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba scoaterea la licitatie publica deschisa a celor 22 locatii pentru amplasare de chioscuri, tonete pe domeniul public al Municipiului Timisoara cuprinse in Anexa nr. 1 pct. (a) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 si individualizate conform planurilor de situatie scara 1:500 anexate care fac parte integranta din Caietul de sarcini si anume amplasamentele situate pe str. Proclamatia de la Timisoara, Calea Stan Vidrighin - Calea Buziasului , str. Polona, Maresal Prezan colt cu Versului, Iosif Bulbuca colt Calea Martirilor, b-dul Sudului, str.Astrilor , str.Maresal Alexandru Averescu LIDIA , str. Ion Barac, str. Dobrogea, str.Gh. Lazar /Timis, calea Buziasului - complex comercial , Piata Mocioni , Calea Sagului /Liviu Rebreanu, str.Daliei/Lascar Catargiu , Aleea Studentilor -2 amplasamente , Sf. Apostoli Petru si Pavel, calea Buziasului colt cu Matei Millo , Aries colt cu Liviu Rebreanu, Mures colt cu calea Sagului, Calea Buziasului colt cu 1 Decembrie .

Art. 2: Se aproba Caietul de Sarcini pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor prevazute la alineatul anterior in vederea ocuparii domeniului public prin amplasarea de chioscuri, tonete conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 3: Se aproba Contractul cadru privind inchirierea amplasamentelor ce constituie Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 4: Se aproba Instructiunile privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru domeniul public cu amplasamente prin licitatie publica deschisa cu strigare ce constituie Anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU EC.MARTIN STAIA DIRECTOR

1

Anexa nr.2 la HCL nr........./2011

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr._____/_______________

In baza Procesului Verbal de adjudecare cu nr..............................., a HCL nr.139/2011, incheiat cu ocazia desfasurarii licitatiei publice pentru ocuparea domeniului public in vederea amplasarii de ................................., s-a incheiat prezentul contract de inchiriere intre:

I. PARTILE CONTRACTANTE Art.1 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, prin Dl.Gheorghe Ciuhandu-Primar, cu sediul

în Timişoara , Bv. C. D. Loga nr. 1, CUI RO 14756536, tel. 0256/408300, fax 0256/490635, în calitate de LOCATOR, si ”...................”, cu sediul in ..........., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. .............., C.U.I. .............., tel. , fax........., reprezentata prin ................., in calitate de LOCATAR,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2 Obiectul contractului consta in inchirierea terenului in suprafata de ........mp, situat in Timisoara, str.________amplasamentul nr.____ Art.3 Terenul inchiriat face parte din domeniul public si se preda pe baza de proces verbal de catre Biroul Autorizare Publicitate si Comert.

III. DESTINATIA BUNURILOR INCHIRIATE Art.4 Terenul inchiriat va fi folosit de locatar in vederea amplasarii............................ Art.5 Destinatia terenului inchiriat nu va putea fi schimbata.

IV. DURATA Art.6 Termenul de inchiriere este de 5 ani, de la data de ..................pana la data de .................... Contractul poate fi prelungit, potrivit regulilor de drept comun, conform HCL nr.139/19.04.2011

V. CHIRIA SI MODALITATILE DE PLATA Art.7 Chiria pentru folosirea obiectului inchirierii este de .........lei/mp/zi, conform Procesului Verbal de adjudecare nr............... si incepe sa curga incepand cu data ocuparii amplasamentului conform procesului verbal de predare primire al terenului.

Art.8 Chiria va fi indexata anual in functie de rata inflatiei, comunicata de Institutul National de Statistica a Romaniei. Art.9 Plata chiriei se va face trimestrial, pana la sfarsitul primei luni din trimestru pentru trimestrul in curs, in contul RO08TREZ62121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Primariei Municipiului Timisoara.

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU EC.MARTIN STAIA DIRECTOR

2

Art.10 Pentru neplata la termen a sumelor reprezentand chiria, locatarul datoreaza conform legislatiei in vigoare, majorari de intarziere, calculate procentual din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere pana la plata integrala a obligatiei.

VI. INTERDICTII Art.11 Pe toata durata contractului, locatarului ii este interzisa subinchirierea, asocierea, cesiunea sau orice alta forma de instrainare catre terti a bunului inchiriat. Art. 12 Locatarul va putea monta firme sau reclame, pe terenul care face obiectul prezentului contract, numai cu acordul locatorului, in locurile acceptate de acesta si dupa obtinerea avizului organelor locale.

VII. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE Art. 13 Locatorul se obliga: - sa asigure folosinta bunului inchiriat pe toata durata contractului; - sa garanteze pe locatar contra pierderii totale sau partiale a bunului sau contra tulburarii folosintei terenului. Art.14 Locatarul se obliga: -Locatarul are obligatia ca in termen de maxim 6 luni de la data adjudecarii amplasamentului, sa obtina Autorizatia de Construire, in caz contrar prezentul contract se va rezilia de drept. - Locatarul va fi obligat ca in termen de 5 zile de la data incetarii contractului de inchiriere, indiferent de motivul care a condus la incetare sa elibereze terenul, aducandu-l la starea initiala; - sa achite chiria; - sa foloseasca bunul inchiriat numai in scopul pentru care a fost inchiriat; - sa exploateze bunul inchiriat ca un bun proprietar, evitand degradarea lui; - sa evite impiedicarea sau tulburarea folosintei, in bune conditiuni, a celorlati proprietari vecini; - sa respecte regulile urbanistice, instructiunile privind prevenirea incendiilor; - sa raspunda de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forta majora sau dintr-un defect de constructie; - sa apere bunul inchiriat impotriva oricarei atingeri provenita de la un tert asupra proprietatii sau posesiei bunului; - sa plateasca utilitatile consumate; - sa restituie bunurile inchiriate asa cum le-a primit, la expirarea duratei prezentului contract; - sa suporte costul lucrarilor de amenajare, de intretinere de racordare la utilitati; - locatarul va trebui sa ocupe suprafata unui amplasament fara a o depasi; - In cazul in care pe terenul inchiriat intervin lucrari de constructii, modernizari, reparatii, amenajari sau utilizari publice, care nu mai permit desfasurarea activitatii, contractul de inchiriere se va desfiinta de plin drept, fara daune in sarcina locatorului, chiriasul fiind obligat de a-si achita datoriile pana in ziua in care a desfasurat activitate pe terenul inchiriat.; - in cazul in care chiriasul nu poate desfasura activitatea comerciala datorita conditiilor climatice, se va adresa cu o cerere Biroului Autorizare Publicitate si Comert, pentru a sista plata pe aceasta perioada.

VIII. MODALITATEA DE RESTITUIRE Art.15 La incetarea prezentului contract de inchiriere, locatarul va preda bunurile inchiriate numai locatorului, sau imputernicitilor acestuia pe baza de proces - verbal.

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU EC.MARTIN STAIA DIRECTOR

3

IX. DECADEREA DIN DREPTURI

Art.16 Locatorul va putea cere executarea clauzelor contractului in orice moment.

X. RASPUNDEREA CONTRACTUALA Art.17 In caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea in culpa va plati daune-interese, echivalentul in lei a chiriei calculate pentru un an de zile.

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, în mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fara somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecata conform pactului comisoriu de gradul IV si de a pretinde plata de daune – interese.

XI. FORTA MAJORA

Art.18 Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil ori insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 10 (zece) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare. Art.19 Locatorul nu raspunde pentru nici o cauza de forta majora care ar impedica folosinta terenului inchiriat. In situatia in care locatarul nu mai solicita mentinerea contractului de inchiriere, acesta nu mai datoreaza chirie pe perioada cat a fost impiedicat in folosinta terenului inchiriat neputand insa solicita despagubiri pentru nefolosinta partiala sau totala a bunului inchiriat intrucat locatarul nu poate raspunde in situatii de forta majora.

XII. REZILIEREA Art.20 Neindeplinirea, in parte sau in totalitate, a conditiilor stabilite prin prezentul contract, poate indreptati locatorul sa solicite, unilateral, incetarea contractului de inchiriere cu obligatia de a-i notifica locatarului intentia sa, cu 15 de zile inainte. Art.21 Contractul de inchiriere poate fi reziliat si la initiativa locatarului, cu acordul locatorului, daca solicitarea de reziliere a fost adusa la cunostinta locatorului in scris, cu 30 de zile inainte de data in care se propune predarea terenului si pana la data predarii cu proces - verbal, locatarul achitand toate sumele datorate catre locator.

XIII. LITIGII Art.22 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, vor fi solutionate pe cale amiabila. Art.23 Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente.

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU EC.MARTIN STAIA DIRECTOR

4

XIV. ALTE CLAUZE Art.24 Drepturile si obligatiile reciproce ale partilor, fixate prin prezentul contract, vor fi completate si modificate de actele normative ce vor apare ulterior semnarii prezentului contract. Art.25 Anexele la prezentul contract sunt urmatoarele: - Procesul Verbal de predare – primire a amplasamentului, inregistrat cu nr......., Caietul de sarcini. Prezentul contract s-a incheiat astazi __________________, in 3 exemplare, din care unul pentru locatar. LOCATOR, LOCATAR, INTOCMIT,

Atasament: Referat.pdf

1

PRIMARIA MUN.TIMISOARA A P R O B A T, DIRECTIA PATRIMONIU P R I M A R BIROUL AUTORIZARE Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu PUBLICITATE SI COMERT Nr. SC2011 – 22837/13.10.2011

R E F E R A T privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea

ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu chioscuri, tonete

In conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata "Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, se aproba dupa caz prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local…", iar in conformitate cu art. 15 din aceeasi lege "Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii ". In baza Hotararii de Consiliu Local nr. 139/19.04.2011 a fost aprobat Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara unde se prevede la art. 13 : " Amplasamentele pentru desfasurarea exercitiilor comerciale stradale … vor fi atribuite in urma organizarii unor licitatii publice . Amplasamentele vor fi aprobate prin Hotarare a Consiliului Local . Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru participarea la licitatie vor fi stabilite prin caietul de sarcini, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local " . In Anexa 1 pct. (a) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 privind aprobarea amplasamentelor chioscurilor si a rulotelor, locatiilor de comercializare a florilor, cartilor, popcorn-ului, aparatelor de inghetata, legumelor, fructelor si a modelelor de chioscuri agreate, conform art. 20, art. 27 si art. 39 din Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011 exista un numar de 31 amplasamentele destinate activitatii de comert in chioscuri, tonete, dintre care 22 amplasamente urmeaza a fi scoase la licitatie publica deschisa pentru desfasurarea activitatii de comert stradal in chioscuri, tonete . Pentru a putea proceda la demararea procedurii de licitatie este necesara intocmirea unui Caiet de Sarcini pentru desfasurarea licitatiei in vederea amplasarii unui numar de 22 chioscuri, tonete pe domeniul public al Municipiului Timisoara conform Anexei nr. 1 pct.(a) din HCL nr. 301/27.09.2011 , a Instructiunilor de desfasurare a licitatiei precum si a modelului cadru de Contract de inchiriere . Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem atenţiei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarea P R O P U N E R E : Aprobarea privind scoaterea la licitatie publica deschisa a celor 22 locatii pentru amplasare chioscuri, tonete pe domeniul public al Municipiului Timisoara cuprinse in Anexa nr. 1 pct. (a) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 si individualizate conform

2

planurilor de situatie scara 1:500 anexate care fac parte integranta din Caietul de sarcini si anume amplasamentele situate pe str. Proclamatia de la Timisoara, Calea Stan Vidrighin – calea Buziasului , str. Polona, Maresal Prezan colt cu Versului, Iosif Bulbuca colt Calea Martirilor, b- dul Sudului , str.Astrilor , str.Maresal Alexandru Averescu LIDIA , str. Ion Barac, str. Dobrogea, str.Gh. Lazat /Timis, calea Buziasului – complex comercial , Piata Mocioni , Calea Sagului /Liviu Rebreanu, str.Daliei/Lascar Catargiu , Aleea Studentilor -2 amplasamente , Sf. Apostoli Petru si Pavel, calea Buziasului colt cu Matei Millo , Aries colt cu Liviu Rebreanu, Mures colt cu calea Sagului, Calea Buziasului colt cu 1 Decembrie . Aprobarea privind Caietul de Sarcini pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor prevazute la aliniatul anterior in vederea ocuparii domeniului public prin amplasarea de chioscuri, tonete conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. Aprobarea Contractului cadru privind inchirierea amplasamentelor ce constituie Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Aprobarea Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru domeniul public cu amplasamente prin licitatie publica deschisa cu strigare ce constituie Anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare .

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. ADRIAN ORZA Ec. STAIA MARTIN Pt. ŞEF BIROU, Ec. ALINA GHERMAN ŞEF BIROU JURIDIC, Cj. SORIN CHIRA

Atasament: chioscuri.pdf

terasa [ | ÎN PACHA EPISCop AUGUST] STR, terasa o e e pr, e Ş) ( Ş LL +? £ = Coe Ds „Pr

i 5 L— l | | Cp | ! Ca pi Dît ţ Cp a "d | | = | N l | e | e , UI Ci 1 d SG, | CS _ 5 RI e, Sk Cp < % o Dir | n m SSD Dtr i nf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA C Serviciul Banca de Date Urbane "| Extras din planul de bază al municipiului ca referință pentru lucrări în continuare , cara 1: SEO 23 0) E Spalatorje| auto ED

Extrăs din planul de bazipmunicipi ca răferință pentru nah con 1989 CAL. MARTIRILOR

PRIMĂRIA MUBIEIPIU Bomța d Li UL TIMIŞOARA CE Urbane e bază al municipiului «“W%

CR Ag PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Serviciul Bancă de Date Urbăne xthqs din planul de bază al municipiului X A 'ca referinţă pentru lucrări în continuare N N Ce N 1 | N seara 1: AQ N Ă oare OT. e) _CE a = gradinita C1 S camin familisti 83 UM. Timisoara punct termic

LANXI 12

UA AB PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA CJ Serviciul Banca de Date Urbane Extras din planul de bază al municipiului ca referință pentru lucrări în continuare an scara 1: 28. Da 208 DU) sediu administrativ C4 atelier hala productie C2

upon XJ DAM

9 A ZE Bl.57 C1

e e N parcare platforma beton

BAN II — XVI, a „GP

DAM KIR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA G) Sprviciul Banca de Date Urbane Extras din planul de bază al municipiului ca referință pentru lucrări în continuare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA G Serviciul Banca de Dat&'Urbane Extras din planul de bază al ferifţă pentru lucrări în continuare

- “Serviciul Banca de parere Extras din planul de baSFRI munic a referinţă pentru Vi ui ri a scara 1:

AGATE C14

Atasament: anexa1_hcl339.pdf

Anexa nr. 1 La HCL …………………….. PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA PRIMAR, DIRECTIA PATRIMONIU Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU BIROUL AUTORIZARE PUBLICITATE SI COMERT Nr. SC2011 – 22838/13.10.2011 CAIET DE SARCINI

Denumirea si sediul autoritatii administratiei publice care organizeaza licitatia : Municipiul Timisoara cu sediul pe b-dul C.D. Loga nr. 1 , jud. Timis .

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INCHIRIERII : 1.1. Obiectul licitatiei : Inchirierea a 22 amplasamente pe terenul ce apartine domeniului public a Municipiului Timisoara in vederea amplasarii de chioscuri sau tonete in conformitate cu locatiile stabilite in Anexa 1 pct. (a) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 . 1.2. Forma de licipatie : licitatie publica deschisa cu strigare . 1.3. Suprafata terenului destinat amplasarii chioscului : Suprafata terenului pe care va fi amplasat chioscul si care va fi mentionata in contractul de inchiriere va fi de maxim 25 mp in functie de zona si destinatia chioscului conform prevederilor HCL 139/2011 . 1.4. Descrierea obiectului licitatiei : Amplasamentele care se scot la licitatie si care sunt marcate in planurile de situatie scara 1:500 , planurile I - XXII care fac parte integranta din prezentul Caiet de sarcini precum si tipul de activitate care se poate desfasura in incinta chioscului sau tonetei sunt prezentate in tabelul de mai jos : Nr.c rt.

AMPLASAMENT CF/TOP DESTINATIE Nr.am pla- samente

1. Proclamatia de la Timisoara conform plan 1:500 anexat (I)

CF 402336 TOP 339

Comercializare produse alimentatie publica, tip fast food

1

2. Calea Stan Vidrighin – Calea Buziasului conform plan 1:500 anexat (II)

CF nr. 409648 TOP 8541

Comercializare produse alimentatie publica, tip fast-food

1

3. Polona conform plan 1:500 anexat (III)

CF 2123 TOP 1057- 1063/34- 36;1064- 1071;1076/1- 2/2/1/1/1/1

Comercializare produse alimentare , nealimentare

1

4. Maresal Constantin Prezan colt Versului – LIDIA 75-77 conform plan 1:500 anexat (IV)

CF 53721 TOP 29077

Comercializare produse alimentare, nealimentare

1

5. Iosif Bulbuca colt Calea Martirilor 1989 (L.Rebreanu/Calea Martirilor) conform plan 1:500 anexat (V)

CF 19266 TOP 14165/2/1/1/1/1 14165/2/1/1/1/4

Comercializare produse alimentare, nealimentare

1

6. B-dul Sudului conform plan CF 53759 Comercializare produse

1:500 anexat (VI) TOP 29122/1/1/1/1

alimentare, nealimentare 1

7. Str.Astrilor conform plan 1:500 anexat (VII)

CF 53892 TOP 29257

Comercializare produse alimentare, nealimentare

1

8. Str. Maresal Al.Averescu LIDIA conform plan 1:500 anexat (VIII)

CF 407268 TOP 30339

Comercializare produse alimentare , nealimentare

1

9. Str.Ion Barac (Ion Barac colt cu b-dul Dambovita) conform plan 1:500 anexat (IX)

CF 401383 TOP 16230/1/1/1/4

Comercializare produse panificatie si patiserie, produse alimentare, nealimentare

1

10. Str.Dobrogea conform plan 1:500 anexat (X)

CF 44288 TOP 28244

Comercializare produse alimentare, nealimentare

1

11. Gheorghe Lazar/Timis conform plan 1:500 anexat (XI)

CF 403322 TOP 26146

Comercializare produse alimentare, nealimentare

1

12. Calea Buziasului-complex comercial conform plan 1:500 anexat (XII)

CF 405856 TOP 28903/1/1/1

Comercializare produse alimentare , nealimentare

1

13. Piata Mocioni –Sinaia platou conform plan 1:500 anexat (XIII)

CF 430294 TOP 17199

Comercializare produse alimentatie publica

1

14. Calea Sagului/Liviu Rebreanu – PROFI conform plan 1:500 anexat (XIV)

CF 415834 TOP 26274/1

Comercializare produse nealimentare – produse traditionale, mestesugaresti

1

15. Str.Daliei/Lascar Catargiu conform plan 1:500 anexat (XV)

CF 412444 TOP 9383

Comercializare produse alimentatie publica, produse de panificatie si patiserie produse alimentare

1

16. Aleea Studentilor conform plan 1:500 anexat (XVI-XVII)

CF 412429 TOP 9440

Comercializare produse alimentatie publica , comercializare produse de panificatie si patiserie ,produse alimentare

2

17. Str.Sf.ApostoliPetru si Pavel (Borzesti)vis-a-vis de Piata Noua conform plan 1:500 anexat (XVIII)

CF 404729 TOP 29861/1/1

Comecializare produse alimentare, nealimentare

1

18. Calea Buziasului colt cu Matei Millo conform plan 1:500 anexat (XIX)

CF 51465 TOP 28990

Comercializare produse alimentare , nealimentare

1

19. Aries colt cu Liviu Rebreanu conform plan 1:500 anexat (XX)

CF 413239 TOP 14164/2/1/1/1/1 /1/1

Comercializare produse alimentare, nealimentare

1

20. Mures colt cu Calea Sagului conform plan 1:500 anexat (XXI)

CF 140594 TOP 26299

Comercializare produse alimentare, nealimentare

1

21. Calea Buziasului colt cu 1 Decembrie conform plan 1:500 anexat (XXII)

CF 409648 TOP 8541

Comercializare produse alimentatie publica, produse alimentare

1

2. DURATA INCHIRIERII : In urma licitatiei se va incheia contract pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii in conformitate cu clauzele contractuale . 3. CHIRIA 3.1. Pretul minim de la care porneste licitatia este prevazut prin Hotararea Consiliului Local nr. 171/25.05.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2011, respectiv : - 3 lei/mp/zi pentru amplasamentul situat pe str.Proclamatia de la Timisoara ; - 2 lei/mp/zi pentru amplasamentele situate pe Calea Stan Vidrighin – calea Buziasului , str. Polona, Maresal Prezan colt cu Versului, Iosif Bulbuca colt Calea Martirilor, b-dul Sudului , str.Astrilor , str.Maresal Alexandru Averescu LIDIA , str. Ion Barac, str. Dobrogea, str.Gh. Lazat /Timis, calea Buziasului – complex comercial , Piata Mocioni , Calea Sagului /Liviu Rebreanu, str.Daliei/Lascar Catargiu , Aleea Studentilor , Sf. Apostoli Petru si Pavel, calea Buziasului colt cu Matei Millo , Aries colt cu Liviu Rebreanu, Mures colt cu calea Sagului, Calea Buziasului colt cu 1 Decembrie . Pretul de adjudecare va fi cel putin egal cu pretul de pornire a licitatiei. Plata chiriei incepe sa curga de la data predarii amplasamentului pe baza de Proces verbal de predare primire si doar dupa obtinerea autorizatiei de construire . 3.2. Plata chiriei se va face trimestrial, pana la sfarsitul primei luni din trimestru pentru trimestrul in curs, in contul RO08TREZ62121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara sau la casieria Primariei Municipiului Timisoara. 3.3. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentand chiria, locatarul datoreaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare . 3.4. Criteriul de adjudecare utilizat este pretul cel mai mare . 3.5. Pe intreaga perioada de derulare a contractului , tariful va fi actualizat anual la 1 Ianuarie cu rata inflatiei comunicata oficial de catre Institutul National de Statistica . 4. CONSIDERATII TEHNICE : In vederea participarii la licitatie este obligatorie prezentarea de catre agentul economic a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emise de catre Oficiul Registrului Comertului care sa cuprinda activitatea specifica pentru fiecare locatie in parte (Ex. Comercializare produse alimentatie publica trebuie sa prezinte certificat constatator cu activitatea declarata incadrata in clasa CAEN 5610 – Restaurante sau pentru comercializare produse de panificatie si patiserie trebuie sa prezinte certificat constatator cu activitatea declarata incadrata in clasa CAEN 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase , in magazine specializate) . In urma licitatiei se va incheia contract de inchiriere a terenului , iar pentru amplasarea chioscurilor si tonetelor la locul adjudecat prin licitatie publica , comerciantul va solicita si va obtine autorizatie de construire in termen de maxim 6 luni , in conditiile legii , in caz contrar se va proceda la rezilierea contractului de inchiriere . Plata chiriei se va face incepand cu data ocuparii amplasamentului conform Procesului verbal de predare primire a terenului . Proiectul chioscului trebuie sa respecte modelul aprobat in Anexa 2 din H.C.L. nr. 301/27.09.2011 . De asemenea, comerciantul este obligat sa obtina acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in conformitate cu Legea nr. 650/2002 , ulterior obtinerii autorizatiei de construire si a contractului de inchiriere a domeniului public . In situatia in care in locatia pe care a fost amplasat chioscul sau toneta se efectueaza lucrari de utilitate publica care impun incetarea contractelor de inchiriere inainte de ajungere la termen, acestea se vor ridica de catre proprietari de pe domeniul public la somatia prealabila a Primariei Timisoara, urmand a fi amplasate temporar pe un alt amplasament stabilit de catre

Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei Timisoara in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care vor fi adoptate prin Hotarare a Consiliului Local . In cazul in care situatia permite, chioscurile sau tonetele vor reveni pe vechiul amplasament . Somatia se expedieaza cu cel putin 30 de zile inainte de data limita a ridicarii chioscurilor sau tonetelor . Chioscurile si tonetele pot fi racordate la utilitati urbane pe cheltuiala comerciantului si cu riscul determinat de o dezafectare prematura a acestora . Pentru desfasurarea activitatilor comerciale comerciantii au obligatia de a respecta Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr. 139/19.04.2011 referitor la : Cap. I Dispozitii generale Cap. II Categorii de activitati economice desfasurate in Municipiul Timisoara ; Cap. III Procedura de autorizare ; Cap. IV Obligatiile comerciantilor care desfasoara activitati de comert stradal ; Cap. V Regului de amplasare a structurilor de vanzare V.1. Chioscuri, tonete V.3. Mobilier urban amplasat in fata unitatii de profil (flori , legume fructe, ziare si reviste, carti, produse de patiserie , cofetarie, vitrina frigorifica pentru inghetata si aparat de inghetata) . 5. GARANTIA SI TAXA DE PARTICIPARE Pentru participarea la licitatie, solicitantii sunt obligati sa depuna la organizator garantia de participare si taxa de participare conform Instructiunilor pentru ofertanti ce vor fi aprobate de Consiliul Local. 6. DISPOZITII FINALE Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se completeaza de drept cu prevederile actelor normative in vigoare si cu prevederile Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza municipiului Timisoara cuprins in HCL nr. 139/2011 . Data licitatiei va fi comunicata prin anuntul de participare . VICEPRIMAR, Ing. ADRIAN ORZA DIRECTOR, ARHITECT SEF, Ec. STAIA MARTIN Arh. CIPRIAN SILVIU CADARIU Pt. SEF BIROU, SEF SERVICIU, Ec. ALINA GHERMAN Ing. TEREZ KOLOZSI

Atasament: Anexa_3.pdf

1

MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr.3 la H.C.L.________________ DIRECŢIA PATRIMONIU BIROUL LICITAŢII CONTRACTE SAD

INSTRUCTIUNI privind elaborarea şi prezentarea ofertei pentru

ocuparea domeniului public cu amplasamente pentru ________________________prin licitatie publica deschisa cu strigare

A.DISPOZIŢII GENERALE Inchirierea domeniului public, se face pe bază de licitaţie publică deschisa cu strigare, în conformitate cu prevederile prezentelor Instructiuni, a Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal, a caietului de sarcini si a HCL________, dupa cum urmeaza:

Pretul minim de la care porneste licitatia este prevazut in Caietul de Sarcini, respectiv ____ lei/mp/zi . Plata taxei de ocupare a domeniului public se va face de la data predarii amplasamentului pe baza de proces verbal de predare primire . .

B. ORGANIZAREA LICITAŢIILOR Licitaţia publică de ocupare a domeniului public se organizează în baza prevederilor prezentelor Instructiuni, a Caietului de Sarcini si a HCL 139/2011. În vederea organizării licitaţiei Primarul Municipiului Timişoara numeşte prin Dispoziţie, Comisia de licitaţie care va fi formată dintr-un număr impar de membri, nu mai mic de 3. C. DOCUMENTELE LICITAŢIEI În vederea participării la licitaţie Primăria Municipiului Timişoara pune la dispoziţia celor interesaţi următoarele documente: - anunţul licitaţiei; - H.C.L. nr.139/2011 -copie; -H.C.L. nr.________-copie - prezentele instructiuni -caiet de sarcini - modelul cadru al contractului de inchiriere; - -Formulare

D. REGULI DE COMUNICARE: Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi:

a) fax b) poştă c) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a) şi b)

Agentul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de licitaţie prin oricare din modalităţile prevăzute mai sus. Orice solicitare de participare la procedura de licitaţie, care a fost transmisă prin fax, trebuie să fie confirmata, prin scrisoare transmisă prin poştă în termen de 24 ore de la data transmiterii solicitării. Documentele licitaţiei se pun la dispoziţia agenţilor economici interesaţi pe suport hârtie. Costul documentelor de licitaţiei este de 10 lei la care se adaugă costul transmiterii ei prin poştă, dacă este cazul. Costul documentaţiei se poate achita in numerar la casieria Primăriei Municipiului Timişoara în baza notei de plată emisă de Biroul Licitaţii Contracte-SAD, etajul II, camera 229B. Documentele de licitaţie se pun la dispoziţia agenţilor economici interesaţi, în maxim 4 zile de la primirea unei solicitări scrise din partea acestuia. Agentul economic interesat are obligaţia de a întreprinde toate diligenţele necesare astfel încât respectarea termenului de 4 zile pentru punerea la dispoziţie a documentaţiei de licitaţie să nu conducă la situaţia în care aceasta să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de două zile înainte de data limită de depunere a ofertei. E. DATE LIMITĂ CARE TREBUIE RESPECTATE: Data limită pentru depunerea ofertelor este ___________, ora 0900

2

Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Timişoara, Bv.C.D.Loga nr.1, în data de ______________ ora 1200 F. CRITERII DE CALIFICARE Orice agent economic are dreptul de a participa, individual la procedura de licitaţie. Primăria Municipiului Timişoara are obligaţia de a exclude din procedura de licitaţie publică deschisă orice ofertant despre care are cunoştinţă ca, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru frauda şi/sau pentru spălare de bani. Primăria Municipiului Timişoara are dreptul de a exclude din procedura de licitaţiei deschisă orice ofertant care se afla în oricare dintre următoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)- Se aplică următoarele Criterii de calificare:

Situaţia personală a ofertantului; capacitatea de exercitare a activităţii;

a) Documente care dovedesc situaţia personală a ofertantului:

o Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul F1; o Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul F2; o Certificatul de Atestare Fiscala din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul de stat,

obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice;(nu mai vechi de 30 de zile) o Certificat fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către

bugetul local al Municipiului Timişoara ( document original eliberat de Primăria Timişoara, Direcţia Fiscala a Municipiului Timisoara si Directia Patrimoniu-Biroul Urmarire Venituri nu mai vechi de 30 de zile);

Certificatul privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor către bugetul local, trebuie să prezinte situaţia operatorului economic la data deschiderii. Documentul va fi prezentat în original sau copie legalizată. o Certificat constatator privind calitatea de agent economic autorizat, înregistrat şi obiectul

de activitate ( act emis de Oficiile Registrului Comertului de pe langa Tribunale) – document original nu mai vechi de 30 de zile sau copie legalizată din care să rezulte că desfăşoară în prezent activitate de alimentaţie publică în Municipiul Timişoara;

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute in prezentele instructiuni sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute de către acestea, ofertantul va prezenta:

1) declaraţia pe propria răspundere sau o declaraţie autentificată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

b) Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii: Ofertantul va prezenta:

• documentul de înregistrare ca persoana juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit. ( domeniul de activitate autorizat trebuie să conţină activitatea de alimentaţie publică).

• o fişă cu informaţii privind ofertantul (formular tip F3); • alte documente solicitate prin caietul de sarcini: -

- -

3

G. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITAŢIE Orice agent economic, are dreptul de a participa, individual la procedura de licitaţie, în condiţiile prezentelor instructiuni si a caietului de sarcini. H. ELABORAREA OFERTEI Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din prezentele instructiuni şi în conformitate cu specificaţiile din caietul de sarcini. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către Primăria Municipiului Timişoara. Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile. Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la adresa Bv.C.D.Loga nr.1, Timişoara, camera 12, ghişeul 9 sau 10, până la data limită pentru depunere stabilită şi anume data de ____________ ora 0900. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina agentului economic. Oferta depusă la o altă adresă a Primăriei Municipiului Timişoara decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Conţinutul ofertelor trebuie sa rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, Primăria Municipiului Timişoara urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. Documentele care însoţesc oferta Împuternicirea Documentatia trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de licitaţie. Garanţia pentru participare Ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul şi forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate în prezentul document. Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja Primăria Municipiului Timişoara faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia. Cuantumul garanţiei pentru participare este de ______ lei. Modul şi forma de constituire a garanţiei de participare:

scrisoare de garanţie bancară în favoarea Primăriei Municipiului Timişoara - original; ordin de plată, cu condiţia confirmării acestuia de către banca emitentă, până la data deschiderii

ofertelor, original; În orice situaţie, garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor. Orice ofertă care nu este însoţită de dovada constituirii garanţiei de participare va fi respinsă la deschidere. Primăria Municipiului Timişoara are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă în termenul prevazut in comunicare, în vederea

incheierii contractului de inchiriere. Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se

restituie de către PMT sau se transferă în contul chiriei la cerere. Garanţia de participare, constituită de ofertanţii necâştigători se returnează de către Primăria Municipiului Timişoara, în baza unei cereri ce se va înregistra la Serviciul Centru de Consiliere pentru Cetăţeni, camera 12 ghişeul nr.9 sau 10. Taxa de participare este in suma de ____________ lei si este stabilită pentru a compensa cheltuielile efectuate cu publicitatea licitaţiei. Taxa de participare nu se restituie. Contravaloarea taxei de participare se poate achita prin virament în contul RO89TREZ62124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara de către Municipiul Timişoara, cod fiscal R 14756536 sau în numerar la casieria Primăriei Municipiului Timişoara în baza notei de plată emisă de Biroul Licitaţii Contracte- SAD, etajul II, camera 229B. Dreptul de a solicita clarificări Orice agent economic care a obţinut un exemplar din documentaţia de licitaţie are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. Primăria Municipiului Timişoara are obligaţia de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regula, 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea agentului economic.

4

Primăria Municipiului Timişoara are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi agenţii economici care au obţinut, documentaţia de licitaţie, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. Solicitările de clarificări se pot transmite Primăriei Municipiului Timişoara până cel târziu în data de _______.2011. I. PREZENTAREA OFERTEI Orice ofertant care a depus ofertă are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. Ofertele se vor transmite numai prin poştă sau se vor depune direct la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Bv. C.D Loga nr.1, camera 12 ghişeul 9, Timişoara. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Primăria Municipiului Timişoara până la data şi ora limită pentru depunere stabilită în anunţul de licitaţie. Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original şi un exemplar copie şi câte un exemplar al documentelor de calificare. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii, va prevala originalul. Originalul şi copia ofertei trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în procedura. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Orice ştersătură , adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. Originalul şi copia ofertei (propunerea tehnică) marcate cu „original” şi respectiv „copie”, se introduc într-un plic interior care se marchează cu denumirea şi adresa ofertantului. Acest plic cu documentele de calificare se introduc într-un plic exterior, închis şi netransparent marcat după cum urmează:

MUNICIPIUL TIMISOARA Bv.C.D.Loga nr.1

Ofertă pentru licitaţia de ocupare a domeniului public cu __________ Amplasamentul ____________________________________

“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ___________, ORA ___ 00 ” Oferte întârziate Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de licitaţie ori care este primită de către Primăria Municipiului Timişoara după expirarea datei şi orei limită de depunere a ofertelor, se returnează nedeschisă. J. DESCHIDEREA DOCUMENTATIILOR Deschiderea Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în data _______________, ora ___00, Sala de Consiliu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În cadrul şedinţei de deschidere, nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una din următoarele situaţii:

a) au fost depuse după data limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de licitaţie

b) nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în prezentele instructiuni. Pentru adjudecare este necesar a fi înregistrată cel puţin o ofertă pentru fiecare amplasament. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii ofertantilor, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de licitaţie în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. Confidenţialitatea Primăria Municipiului Timişoara are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările şi arhivarea informaţiilor sa se realizeze într-o astfel de maniera încât sa asigure integritatea şi confidenţialitatea deplina a tuturor informaţiilor. Conţinutul ofertelor trebuie sa rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, Primăria Municipiului Timişoara urmând a lua cunoştinţa de conţinutul respectivelor oferte numai după aceasta data.

5

Examinarea documentatiei Ofertele vor fi examinate de către comisia de licitaţie. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de licitaţie are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. Comisia de licitaţie are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în instructiunile pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de către comisie clarificările solicitate; c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul soluţiei propuse; d) explicaţiile solicitate nu sunt concludente şi/sau nu sunt susţinute de documente justificative

cerute de comisie. Evaluarea ofertelor Comisia de licitaţie are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare. Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei cîştigătoare se realizează de către comisia de licitaţie, pe baza aprecierii obiective efectuată de membrii acestuia. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de licitaţie va fi oferta cu cel mai mare pret. K. COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE LICITAŢIE Primăria Municipiului Timişoara are obligaţia de a informa ofertanţii despre rezultatul procedurii de licitaţie în scris şi cat mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la luarea unei decizii. Comunicarea prin care se transmite informarea referitoare la rezultatul procedurii se transmite şi prin fax. Câştigătorul licitaţiei este obligat să se prezinte în termenul prevazut in comunicarea comisiei de licitatie privind rezultatul procedurii de licitaţie pentru semnarea contractului. În cazul în care Primăria Municipiului Timişoara nu ajunge să adjudece amplasamentul către ofertantul declarat câştigător, aceasta are dreptul:

a) de a invita următorul ofertant, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în vederea semnarii contractului;

sau b) de a repeta procedura în aceleaşi condiţii de publicitate.

Dacă şi în cazul prevăzut la lit. a) ofertantul nu se prezintă pentru obţinerea acordului de funcţionare atunci Primăria Municipiului Timişoara va repeta procedura de licitaţie în aceleaşi condiţii de publicitate.

L . DISPOZIŢII FINALE Înscrierea şi participarea la licitaţie înseamnă însuşirea şi acceptarea prevederilor din documentele

licitaţiei puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Timişoara. Prezentele instructiuni se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare şi în aplicare.

DIRECTOR , EC.MARTIN STAIA PT. SEF BIROU, ING. MARIUS VOICU CONSILIER, EC. LAURA KOSZEGI