keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 258/17.09.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Şagului - ESTACADA - Km. 7,05 Timişoara"

17.09.2002

Hotararea Consiliului Local 258/17.09.2002
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Şagului - ESTACADA - Km. 7,05 Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002- 13990/03.09.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr.45372001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
Având în vedere prevederile Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În baza Avizului nr.20 /21.08.2002 al Consiliului Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c) , (f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Calea Şagului - ESTACADA - Km. 7,05 ,conform Proiectului nr. 04/2002, întocmit de S.C. Santecon Promo Sistem S.R.L. Timişoara , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Calea Şagului - ESTACADA - Km. 7,05 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat are suprafaţa totală de 15,00 ha, din care 3, 20 ha este înscris în C.F. nr. 5871 - Chişoda cu nr.top. A660/8/1/1, A660/8/1/2, A660/8/1/3 , C.F nr.5872 - Chişoda cu nr.top.. A660/8/2 şi C.F. nr.5982- Chişoda cu nr. top. A660/8/3. ;

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Direcţiei Juridice;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Control şi Audit Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C. Santecon Promo Sistem S.R.L. Timişoara;.
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI