keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 291/01.11.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Şagului D.N.59 Km 7 + 500m dreapta Timişoara"

01.11.2001

Hotararea Consiliului Local 291/01.11.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Calea Şagului D.N.59 Km 7 + 500m dreapta Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-16753/19.10.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art 20 pct.2 din Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
În baza prevederilor art.25 alin 1 şi a Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Calea Şagului D.N. 59 Km 7 + 500 m dreapta Timişoara" conform Proiectului nr.44/2001 întocmit de S.C. "Arhitect Trâmbiţaş" S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal menţionat la alin1. se integrează în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.4421 - Freidorf, cu nr.top. 1265/c/1 şi 1264/c; C.F. nr.4422 - Freidorf, cu nr.top. 1265/c/2, 1265/c/3, 1265/c/4, 1265/c/5; C.F. nr.3322- Freidorf cu nr.top. 1265/a/2, 1265/b/2; C.F. nr.4395 - Freidorf cu nr.top. 1265/a/3, 1265/b/3, 1264/b şi C.F. nr.4394 - Freidorf cu nr.top. 1265/a/1, 1265/b/1, 1264/a şi are o suprafaţă totală de 275.300 mp. proprietatea S.C. Agroimobiliare S.R.L Chişoda.

Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor se fac în conformitate cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism şi se vor respecta condiţiile impuse prin Adresa nr.246/6026/17.09.2001 a Romtelecom S.A.

Art.3: Se introduce în intravilanul extins al Municipiului Timişoara parcelele de teren înscrise în C.F. nr.4421 - Freidorf cu nr.top. 1264/c; C.F. nr.4395 - Freidorf cu nr.top.1264/b; C.F. nr.4394 - Freidorf cu nr.top. 1264/a în suprafaţă totală de 163.200 mp.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. Agroalimentare S.R.L.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI