keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 125/26.02.2013 privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport Timisoara

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 125/26.02.2013
privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2013- 4963/21.02.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara este format din 7 persoane.
(2) Consiliul de administraţie este constituit din:
a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
b) un reprezentant al autorităţii tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;
c) 5 persoane cu experienţă de cel puţin 5 ani în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.
(3) Membrii consiliului de administraţie se numesc de Consiliul Local al Municipiului Timisoara şi de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii.
(4) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este de 3 ani si 6 luni.
(5) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor autorităţii publice tutelare cu exceptia reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări/selecţii prealabile efectuate de Primarul Municipiului Timisoara, cu respectarea OUG nr. 109/2011.
(6) Avand in vedere specificul şi complexitatea activităţii RATT, criteriile de selecţie a administratorilor sunt :
1. Studii de specialitate: studii superioare tehnice/ economice/ juridice/ administratie de lungă durată absolvite cu diploma;
2. Perfecţionări (specializări):-;
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft Office - nivel mediu;
4. Limbi străine (necesitate şi nivel): limba engleză -nivel avansat;

Art. 2: Membrii consiliului de administraţie RATT nu pot face parte din mai mult de un consiliu de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Art. 3: Se stabileste remuneraţia membrilor consiliului de administraţie:
- pt. presedinte 20% din indemnizatia viceprimarului Municipiului Timisoara;
- pt. membri 15% din indemnizatia viceprimarului.

Art. 4: Atribuţiile de conducere executivă a RATT sunt delegate de consiliul de administraţie unui director general in conditiile OUG nr. 109 /2011.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Timisoara si Regia Autonomă de Transport Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - mediei locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR SC2013 – _______/_______2013

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

PRIMAR, Nicolae Robu

R E F E R A T

privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport Timisoara Avand in vedere prevederile OUG nr. 109 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Cap. II Administrarea şi conducerea regiilor autonome si luând în considerare contextul economic actual şi având în vedere necesitatea stringentă de eficientizare a activităţii întreprinderilor publice, modifică unele reguli care guvernau sistemul de administrare şi control în cadrul întreprinderilor publice, precum şi raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice, între Consiliul de administraţie, directori, acţionari şi alte persoane interesate, precum şi prevederile O.U.G. nr. 15 /1990 inca in vigoare ; Avand in vedere expirarea mandatului consiliului de administratie stabilit prin HCL nr 31 din 27.01.2009 si nr. 89 din 24.02.2009 ; Necesitatea instituirii unui management performant la regie impune aplicarea de îndată a noului mecanism de guvernare corporatistă reglementat prin această ordonanţă. Propun Consiliului Local al Municipiului Timisoara sa stabileasca : Consiliul de administraţie al RAT Timisioara este constituit din 7 membri, respectiv: a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare; b) un reprezentant al autorităţii tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome; c) 5 persoane cu experienţă de cel puţin 5 ani în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice. Membrii consiliului de administraţie se numesc de Consiliul Local al Municipiului Timisoara şi de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este de 3 ani si 6 luni. Desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor autorităţii publice tutelare cu exceptia reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, va fi făcută în baza

unei evaluări/selecţii prealabile efectuate de Primarul Municipiului Timisoara, cu respectarea OUG nr. 109/2011. Avand in vedere specificul şi complexitatea activităţii RATT, criteriile de selecţie a administratorilor sunt :

1. Studii de specialitate: studii superioare tehnice/ economice/ juridice/ administratie de lungă durată absolvite cu diploma;

2. Perfecţionări (specializări):-; 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft

Office – nivel mediu; 4. Limbi străine (necesitate şi nivel): limba engleză –nivel avansat;

Membrii consiliului de administraţie RATT nu pot face parte din mai mult de un consiliu de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale. Se stabileste remuneraţia lunara a membrilor consiliului de administraţie : - pt. presedinte 20% din indemnizatia viceprimarului Municipiului Timisoara ; - pt. membri 15% din indemnizatia viceprimarului Municipiului Timisoara. Conducerea executivă a regiei va fi delegată unui director general. Viceprimarul Municipiului, Dan Diaconu Director Directia Tehnica, Culita Chis Sef serviciu resurse umane, Avizat juridic, Rodica Aurelian FP 53- 01,ver.1