keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 314/30.05.2013 privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport Timisoara

30.05.2013

Hotararea Consiliului Local 314/30.05.2013
privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013-13452/28.05.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.125/26.02.2013 privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se numesc membrii în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Timişoara, potrivit art.5 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 următorii:

- CHIŞ CULIŢĂ
- AVRAM - STĂNUŞOIU CONSTANTIN
- CIANCA DANIEL
- KARAGENA SORIN


Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR SC2013 – _______/_______2013

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635

e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport Timisoara Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Cap. II Administrarea şi conducerea regiilor autonome si luând în considerare contextul economic actual şi având în vedere necesitatea stringentă de eficientizare a activităţii întreprinderilor publice; Având în vedere prevederile HCL nr.125/26.02.2013 privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport Timişoara;

Având în vedere Procesul Verbal nr SC2013-13452/23.05.2013 încheiat în data de 23 mai 2013 la finalizarea procedurii de evaluare/selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara de către comisa de evaluare/selecţie constituită potrivit Dispoziţiei nr.69/21.01.2013;

Comisia de evaluare/selecţie, în urma verificării documentaţiilor şi evaluării candidaţilor, a declarat eligibili în vederea desemnării ca membrii în consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara, următorii candidaţi:

- potrivit art.5 alin.2 lit.b) din OUG nr.109/2011 CHIŞ CULIŢĂ

- potrivit art. 5 alin.2 lit.c) din OUG nr.109/2011: AVRAM-STĂNUŞOIU CONSTANTIN CIANCA DANIEL KARAGENA SORIN

Conform art.1 alin.(3) din HCL 125/2013, membrii consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara se numesc de Consiliul Local al Municipiului Timisoara şi de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii.

PRIMAR, Nicolae Robu