keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 46/28.02.2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara

28.02.2006

Hotararea Consiliului Local 46/28.02.2006
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 -2462/09.02.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget , finanţe , impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere Hotărârea Guvernului nr. 1016 /2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si si al municipiilor ,oraselor si comunelor din judetul Timis;
In temeiul art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213 / 1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
In temeiul art. 1 din Legea nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin 2, lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba transmiterea din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al municipiului Timisoara a imobilelor inscrise in cf. nr. 2177 top= 2179 Timisoara , teren str. Armoniei ( fost Ruschil ) nr. 6 si cf. nr. 2729 top= 2181 Timisoara , teren in str. Armoniei ( fost Contemporanul ) nr. 4 , cu datele de identificare cuprinse in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_Transm.imobile_dom.privat.pdf

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al municipiului Timisoara Nr. Crt.

Denumirea imobilelor care se transmit

Locul unde sunt situate Imobilele care se transmit

Persoana juridica de la care se transmit imobilele

Persoana juridica la care se transmit imobilele

Codul de clasificare din inventarul bunurilor inclus in domeniul public atestat prin H.G. nr. 1016/2005

Date tehnice ale imobilelor

0 1 2 3 4 5 6 1 Teren arabil Municipiul Timisoara str.

RUSCHIL (ARMONIEI) nr. 6

Statul Roman Expropriere

Municipiul Timisoara in adm . CLMT – domeniul privat

A / 1465 Suprafata teren = 9323 mp Cf = 2177 TM Top= 2179

2 Teren arabil Municipiul Timisoara str. Contemporanul nr.4

Statul Roman Expropriere

Municipiul Timisoara in adm . CLMT – domeniul privat

A / 1466 Suprafata teren = 10158 mp Cf = 2729 TM Top= 2181

Atasament: Referat_-_Transm.imobile_dom.privat.pdf

1

ROMANIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU NR . REFERAT

Cu privire la transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara si in

administrarea Consiliului Local al municipiului Timisoara Directia Patrimoniu prin Serviciul Administrare Spatii Terenuri :

Avind in vedere prevederile Legii nr. 15 /2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , lege care reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu varsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, a unui teren în suprafata de 250 mp pana la 500 mp, din terenuri aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală , Avind in vedere HCLMT nr. 350 / 2005 privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului, conform Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe Avind in vedere ca realizarea locuinţelor se va face cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic Zonal "Calea Lipovei - strada Armoniei", Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/30.03.2004 şi a Regulamentului aferent acestuia, cu respectarea Legii 50/1991 şi a legislaţiei în vigoare. Avind in vedere ca imobilele ( terenuri ) propuse prin Planul Urbanistic Zonal "Calea Lipovei - strada Armoniei ,imobile identificate prin cf = 2177 top= 2179 Timisoara ,teren in str. Armoniei ( fost Ruschil ) nr.6 , si cf = 2729 top= 2181 Timisoara , teren in str. Armoniei ( fost Contemporanul ) nr. 4 ,au fost incluse in domeniul public al municipiului Timisoara fiind atestate prin H.G. nr. 1016 /2005 , pozitiile nr. / 1465 si 1466 din anexa la H.G. nr.1016 /2005

PROPUNEM Transmiterea din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al municipiului Timisoara a imobilelor ( terenuri ) identificate prin :

2

- cf = 2177 top= 2179 Timisoara , teren in str. Armoniei ( fost Ruschil ) nr.6 , si cf = 2729 top= 2181 Timisoara , teren in str. Armoniei ( fost contemporanul ) nr. 4 ,terenuri care au fost incluse in domeniul public al municipiului Timisoara fiind atestate prin H.G. nr. 1016 /2005 , pozitiile nr/ 1465 si 1466 din anexa la H.G. nr.1016 /2005 ,

VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. ADRIAN ORZA Ec. NICUSOR C-TIN MIUT SEF SERVICIU Ing. MONICA RUDNEANU

AVIZAT JURIDIC Jr. MIRELA LASUSCHEVICI